ff Ook de nazomer kan mooi zijn WERELDWIJD i\jr" rfift Weekblad voor Maasbree en Baario Vrijdag 30 aug. I960 Nummer 21 Van het gemeentebestuur Jongeren-Mis Venlo op de televisie Jongeren-Mis te Baario Blikseminslag en brand in Maasbree Comité jubileumviering MVC opgericht Maasbreese studentenwereld heeft nieuw bestuur Dodelijk ongeval in Duitsland Opnieuw ongeval op Provincialeweg te Maasbree Kleiduivenschieten Gerard Peeten Baario Limburgs wielerkampioen junioren Centrale studiegelegenheid Baario Kombine uitgebrand in Baario Maasbree Verloren en gevonden Baario RECHTDOOR 6 A AT VOOR ZGN DAGDIENST ARTSEN Brandmelding Baario telefoon nr 347 KERKELIJKE AGENDA Parochie H. Aldegundis, Maasbree Parochie H. Petrus. Baario Uitgave „De Gouden Leeuw n.v." v/h firma Kassteen, Panningen Postbus 1 Telefoon (04760) 1976 w OP DEN BAUH le JAARGANG SPREEKUUR BURGEMEESTER. De burgemeester houdt op vrijdag 30 augustus a.s. te Baario geen spreekuur. Dat er bijna met het zwembad zelf begonnen wordt door Hub. van Bergen, dat heeft u natuur lijk al gehoord links en rechts. De bouw van het gebouw schiet al aardig op. Er blijft nog steeds geld binnen komen van destijds beloofde giften. Het bestuur vergadert elke week om het werk van een leien dakje te laten lopen. De muren rondom zijn hoog en de fundamenten zijn stortklaar; a.s. zaterdag zullen enkele vrijwillige metselaars de achtergebleven stukken metselwerk afmaken. EEN DAK BOVEN ONS HOOFD. Mocht het eens heel regenachtig weer zijn, dan moet er toch gewerkt worden. Daarom moet het dak dicht. Er liggen planken genoeg, maar de spij kers moeten eruit. Wie van de bereidwillige Baar- lonaren zou de komende week spijkers uit willen trekken. Het is wel niet zo'n plezierig werk maar het moet toch toch gebeuren, willen we verder kunnen. En als er een leuk groepje met nijptangen en klauwhamers aan de gang is en er wordt wat schele wazel gedaan, dan is een avond toch zo om; en iedereen kan het. Wie wil werken, wie wil trekken. Elke avond vanaf half zeven. Wilt u wel nijptang of trekgereedschap meebren gen. Laat ons a.u.b. niet in de steek. Wij rekenen nog steeds, ook op U. a.s. Zóndag 1 september zendt de KRO televisie vanuit de vroegere Minderbroederskerk te Venlo een zgn. jongerenliturgiedienst uit. In deze vierin gen valt doorgaans het muzikale element het meest op doordat de melodieën van de gezangen ver want zijn met geliefde songs of zelfs rechtstreeks daaraan ontleend. In de Venlose Jongerenkerk vinden zondags vieringen plaats waarin met name de muzikale verzorging in handen van de jongeren is en de keuze van de gezangen in overeenstem ming met hun voorliefde. Nauwe samenwerking tussen geestelijkheid, dirigent en jongeren leidde tot een viering, waarin een belangrijke inspraak van de jeugd mogelijk werd. Deze rechtstreekse uitzending begint om 11 uur. Nu de vakanties voor het grootste gedeelte voor bij zijn, is de tijd gekomen om de plannen voor een Jongeren-Mis te gaan uitvoeren. In mei werd de wens om daartoe te komen spontaan naar vo ren gebracht en wilde een aantal enthousiaste jongelui liefst onmiddellijk aan de slag. Dat was helaas niet mogelijk omdat er eerst een koor- en orkestleider gevonden moest worden en er een lo kaal nodig was om repetities te houden. Gelukkig is de heer L. Coopmans bereid de muzikale lei ding op zich te nemen en stelden de zusters van de Maasstraat een lokaal ter beschikking. Alles is dus klaar om te beginnen Daarom worden allen die belangstelling en interesse hebben voor deze eigentijdse wijze van liturgie beleving uitgenodigd om op woensdag 4 september bij elkaar te komen. Onder leiding van pater Versleijen zullen de plan nen verder besproken worden. Ook zal er dan ge legenheid geboden worden om zich op te geven voor het koor of het orkest, zoals al vele deelne mers van de jongerengespreksgroepen hebben ge daan. Jonge Baarlonaren, nu kun je laten zien dat ook hier geldt; „Geen woorden maar daden!" Je wordt verwacht op woensdag 4 september om 8 uur in de kleine zaal bij Habets. Werkgroep Jongerengespreksgroepen. Tijdens de zware onweersbui van zondagmorgen sloeg de bliksem in bij de heer Engels in 't Rooth. Een televisietoestel werd hierbij vernield. Op Rinkesfort sloeg de bliksem op een boven grondse electriciteitsleiding. Waarschijnlijk is de vuurbal overgeslagen op de t.v.-mast op het huis van de heer P. Willems, waardoor een balk, we gens oververhitting, is gaan smeulen. Bijna 24 uur na de inslag ontdekte een buurman dat er rook uit het dak opkringelde. Onmiddellijk werd brand alarm gegeven. De brandweer, die spoedig ter plaatse was kon het vuur in de kiem smoren en wist zodoende erger te voorkomen. Volgend jaar april viert RK MVC haar gouden jubileum. Om de viering van dit gouden jubileum voor te bereiden is een comité opgericht. Dit comi té, bestaande uit de heren H. Hillen voorzitter, J. Seelen, secretaris, W. Fleuren, Penningmeester, A. Versleijen, F. Timmermans, P. Simons en A. Grubben hebben inmiddels in grote lijnen een ont werpprogramma gereed. Het ligt in de bedoeling om de viering niet te beperken tot jubileum-voet balwedstrijden, maar ook evenementen te organi seren, waaraan de gehele bevolking zal kunnen deelnemen. T.z.t. zullen meer gegevens in dit blad worden bekend gemaakt. Vrijdag 23 augustus vond in Maasbree een alge mene ledenvergadering plaats, die maar een pro grammapunt bevatte bestuursverkiezingen. Deze waren al eens uitgesteld, omdat toen het ver eiste leden-quotum niet aanwezig was. Deze dag was de belangstelling der leden onverwacht groot. Vele funkties werden bij acclamatie toegekend. Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit Voorzitter Win Grutters, penningmeesteresse Els van den Hombergh; secretaresse Bea Seelen; sport- commissaris Balt Lenders; juniorenleider Bert Len ders, juniorenleidster Anjo Smits. De aftredende voorzitter Th. Hendriks werd be dankt door de nieuwe voorzitter voor het vele werk, dat hij de afgelopen drie jaar voor de stu dentenclub „Shalom/Excelsior" gedaan heeft. Voor 't eerst in de historie van de studentenclub werd 'n public-relationsman oftewel perschef aan gesteld. Dit is geworden de heer Mat Nellen, die ervoor moet zorgen, dat door zijn publikaties de studentenclub steeds meer uit zijn zgn. isolement gaat en kan treden. Het bestuur en perschef be sloten verder dat zij zich niet alleen gaan bezig houden met de studentenwereld, maar ook met andere zaken zoals gemeentepolitiek. Vrijdagmorgen tegen zes uur is de 19-jarige Wiet van Ninhuys, toen het busje waarin hij op weg was naar zijn werk in Duitsland een aanrijding kreeg, dodelijk verongelukt. Van de overige drie inzittenden liepen er twee vrij ernstige verwondingen op terwijl de 19-jarige Leo Jacobs uit Maasbree minder ernstig werd gewond. De gewonden zijn allen in het ziekenhuis van Rheinberg opgenomen. Het medeleven met de ge troffen familie was groot; hetgeen vooral tot uiting kwam tijdens de plechtige uitvaart dinsdagmorgen. Het aantal ongevallen op de Provincialeweg neemt de laatste tijd onrustbarende vormen aan. Vrijdag morgen tegen half acht gebeurde bij hotel Boszicht een ongeval dat gelukkig niemand letsel bracht. Toen een personenauto met aanhangwagen, rijden de in de richting Venlo, linksaf wilde slaan om te gaan tanken, werd hij in de flank gegrepen door een juist inhalende personenauto. De af slaande auto werd zo ernstig beschadigd dat de term „total loss" erop van toepassing kon worden gebracht. De inhalende auto liep zware schade op aan de voorzijde. Sinds kort beoefenen een aantal leden van jagers vereniging St. Hubertus de hier nog vrij onbeken de sport van het kleiduivenschieten. Dat zij hierin reeds enige ervaring hebben opgedaan bleek ver leden week zondag tijdens wedstrijden in Horst t.b.v. het jeugdwerk. Van de 6 deelnemende Maas breese schutters vielen er liefst 4 in de prijzen, hetgeen terecht een mooi succes genoemd mag worden. Het fraaiste resultaat behaalde Maasbree- kleiduivenschutter G. Smets, Halfweg, die het beste resultaat van de gehele wedstrijd boekte en daar mee de eerste prijs, zijnde een radio, in beslag wist te nemen. In 1967 begon Gerard zijn wielercarriére. Na lang sparen kocht hij in juli een Gazelle renfiets. Half augustus reed hij zijn eerste wedstrijd bij de aspiranten A. Hij kon meteen goed mee over, maar in de laatste meters was hij toch niet snel genoeg om een overwinning of ereplaats te be halen; hij kon zich toen ook niet klasseren. In 1968 begon hij weer bij de aspiranten A. Thans kon hij gemakkelijker meekomen en hij probeer de vaak in de bochten alleen aan de haal te gaan. Maar een overwinning zat er niet in, daar hij in de spurt nog niet sterk genoeg was. In deze categorie wist hij zich 2 keer te klasseren als 3e en 6e. Op 14 juli ging hij over naar de junioren-klasse. De eerste de beste wedstrijd wist hij er met een kopgroep van 5 vluchters vandoor te gaan en zelfs te winnen, door zijn medevluchters in de laat ste bocht te verrassen. Met enkele lengten voor sprong ging hij over de streep en werd door deze overwinning bondskampioen. Afgelopen zondag in Ysselstein liet Gerard nog maals zien dat de Noord-Limburgse coureurs niet alleen ereplaatsen kunnen opeisen maar ook goed zijn voor een kampioenschap. Als eerste snelde hij door de finish. Dit sukses werd overigens in een moeilijke race behaalt, want na 9 ronden moest de strijd wegens stortregens worden gestaakt. Daar na kwam een nieuwe start. Er volgde een felle strijd die door Gerard in zijn voordeel werd be slist, waardoor hij Limb, kampioen junioren werd. De centrale studiegelegenheid is inmiddels weer begonnen. Zoals wellicht bekend, is de bedoeling hiervan, leerlingen die verder studeren, zowel meisjes als jongens, gelegenheid te geven om elke dag, van maandag tot en met vrijdag van 6-8 uur in de Huishoudschool onder toezicht te studeren. Zo mogelijk wordt hen geholpen bij hun studie moeilijkheden, wat vooral bij pasbeginnende stude rende leerlingen van groot belang kan zijn. De kosten bedragen 5,per maand voor de eerste leerling; 3,voor de tweede. Men wordt dringend verzocht precies op tijd aanwezig te wil len zijn. Aanmelding bij de leider der Centrale Studiegelegenheid, de heer J. Stevens, tel. 441 (overdag) en tel. 242 (na 5 uur). Door onbekende oorzaak raakte vorige week woensdag de kombine van de heer Bouten in brand tussen de bossen in de Meere. Doordat de heer Bouten zijn koelbloedigheid bleef bewaren, werd erger voorkomen, want na het in brand ra ken reed hij de machine naar een meer open plaats op deze weg waarbij ook nog een band sprong. De brandweer was na oproep spoedig ter plaatse maar kon niet veel meer doen dan het gloeiend ijzer koud spuiten. De machine was ver zekerd. Jeugdontspanningscentrum. Onder auspiciën van het J.O.C. wordt ook dit jaar weer een danscursus gegeven door dansinstituut Jeanne van Roy .Donderdag 5 september is om 8 uur 's avonds in zaal Wijnands een demonstratie. Niet alleen de aspirant-deelnemers zijn op deze avond welkom, maar ook de ouders. Na de demonstratie bestaat de gelegenheid zich als deelnemer op te geven. De leeftijd van de cursisten is voor meisjes 14 jaar (geboren tussen 1 okt. 1953 en 30 sept. 1954) en voor jongens (geb. tussen i okt. 1952 en 30 sept. 1953) 15 jaar. De kosten van deze danscursus bedragen 36, en zijn in drie termijnen te voldoen. Publiek bal Mannenkoor. Zaterdagavond, 31 augustus, organiseert Maas- brees Mannenkoor in zaal Grubben een balavond speciaal voor de ouderen. Natuurlijk zijn ook de jongeren van harte welkom. De muziek is echter aangepast aan de smaak van de „oudere" gene ratie. Er zal derhalve géén beatmuziek worden ge speeld. Het orkest The New Cornets staat er borg voor dat er een uitstekende stemming zal zijn. Aanvang van deze dansavond is half acht. Meisjesgilde Maasbree Vakanties: Nu weer iedereen ijverig aan het werk is, of weer in de schoolbanken zit, zijn de meeste mensen de vakantie weer bijna vergeten. We willen toch nog een kort verslag van onze vakantie publiceren. Er hebben ongeveer 130 meisjes in de leeftijd van 11 tot 18 jaar aan de diverse bivakken deelgeno men. Onze vakantieplaatsen waren dit jaar: Huls berg, Schinnen, Heeze, Venray en Swalmen. De oudere meisjes gingen een week naar 't mooie heuvelachtige Zuid-Limburg, waar voor hen leuke trips georganiseerd waren en waar ze eens gezellig samen uit konden gaan. De junioren groepen, die slechts enkele dagen op bivak gingen, profiteerden zoveel mogelijk van de zon, als deze wilde komen, of de leidsters orga niseerden gezelschapsspelen, excursies en oriën- tatietochten. Jeugdwandeldag. Zondag 1 september a.s. is er in Schaesberg (bij Heerlen) de jaarlijkse diocesane jeugdwandeldag. Deze wandeltocht zal de deelne mers door een van de mooiste streken van de omgeving voeren. De afstanden zijn 10 en 15 km. Aan beide afstanden zal worden deelgenomen door ongeveer 70 van onze juniorenleden. Voor groepen zijn prijzen beschikbaar, en eenieder die de tocht volbrengt ontvangt een herinerings- medaille. We vertrekken per bus om 10.45 uur op het Kennedy-plein. Bedevaart Banneux. Zondag 8 september gaat er weer een bedevaart naar Banneux. Tot en met dinsdag 3 september a.s. kan men zich voor deelname opgeven bij Mevr. Verspa, Venloseweg; Mevr. Jacobs, Schoor- veld; Mevr. Geurts, Dr. Poelsstraat. Schutterij St. Mart in us. Zondagmiddag neemt schutterij St. Martinus deel aan vrije schietwedstrijden te Helden. Het vertrek van de schutten is vastgesteld op half vier vanaf café A. Daniëls. Verloren een van touw geknoopte tas met in houd op weg Badrlo - Sevenum. Gaarne bericht M. Verber, Peelstraat 33 Beringe. •fa Degene, die tijdens het „Ossefeest" een verkeer de paraplu heeft meegenomen, kan op het poli tiebureau te Maasbree mogelijk haar of zijn eigen dom terug vinden. Aldaar is een paraplu ingele verd, terwijl er bovendien een als vermist is op gegeven. Vogel vreugd Baario. Dinsdag a.s. 3 september is er een vergadering in café Buddemeijer, aanvang 8 uur. Alle leden die nen op deze vergadering aanwezig te zijn in ver band met het bestellen van geanodiseerde ringen. Vooral wat de tentoonstelling betreft wordt het hoog tijd want er is nog veel te doen. Baarlo's zangkoor. Woensdag 4 september is er repetitie om 8 uur in het patronaat. Wij hopen dat nu de vakanties toch wel allemaal voorbij zijn dat alle leden de repetitie bezoeken en niet maar de helft of drie kwart. Dit kunnen wij ons niet permitteren, als wij op de zangersdag goed voor de dag willen komen. Troinmelkorps Baario wordt uitgebreid met vrouwelijke deelnemers. Degenen die interesse hebben en de leeftijd van 10 jaar hebben bereikt kunnen zich opgeven bij het trommelkorps voor 10 september bij L. Thijs- sen, Molenberg 40; Th. Peeters Vergeld 15; H. Lenders, Prinses Irenestraat 5 en L. Hendriks Bol- lenberg 4. De contributie bedraagt 30 cent per week. Hier voor krijgt u iedere week een les of repetitie. 25 tot 30 keer per jaar wordt er op uitgetrokken voor deelname aan verschillende festiviteiten. Indien iemand een kleerkast over heeft, die niet te duur is, voor het opbergen van uniformen, dan kan men zich met bovengenoemde heren in ver binding stellen. Schutterij Siut-Antonius en Sint-Petrus. Verleden zaterdag zijn enige van onze schutters naar de schietwedstrijden welke te Brunssum wer den gehouden geweest. Daar werd door hen weer de eerste prijs behaald terwijl onze zustervereni ging uit Maasbree met de 2e prijs ging strijken. Op de afgelopen zondag gehouden schietwedstrijd te Meeswijk (België) hadden onze schutters niet zo'n groot sukses alhoewel er ondanks alles toch de 4e, 7e en 9e prijs mee naar Baario ging. a.s. Zondag gaan onze mannen naar de schutterij van Helden-Dorp om mee te doen aan het beker en drietallenschieten wat daar georganiseerd wordt. Er zal gezamenlijk worden vertrokken om half 3 aan het clublokaal. Kookcursus - Naaicursus. Evenals in voorgaande jaren zal ook nu weer, bij voldoende deelname, gelegenheid gegeven worden tot het volgen van een kookcursus of naaicursus, te geven op één of meer avonden in de week in de Huishoudschool. Opgave vóór 15 september, a.s. bij de directeur der Huishoudschool, de heer J. Stevens, tel. 441. OP DEZELFDE WEG Hel afbuigende verkeer mag hel rechl- doorgaande verkeer op dezelfde weg niel hinderen. Ook de voetganger nief Voetganger gaalvoor, Hjj gaal op de zelfde weg rpchl de fram vormt een uilzondering. Hij gaal als af - buigend verkeer vóór hel rechtdoor- gaande verkeer "7 op dezelfde weg. - Soms stoken wij in juni de kachel nog en in juli druilt de regen dik wijls omlaag. Vaak echter blijkt dat eind augustus of zelfs septem ber zich van hun beste zijden la ten zien. Opeens wordt de atmosfeer warm en de hemel tint zich fraai blauw. Badpakken die al waren opgebor gen, worden weer tevoorschijn ge haald. Duinen en parken vullen zich met wandelaars. Zelfs het strand verheugt zich in een nieu we belangstelling. Duizenden ca mera-sluiters klikken, om de leu ke momenten van de nazomertoe gift, vast te leggen. Dat deed ook de Eindhovenaar A.J. Sietsma. Zijn camera ving 't brokje levensvreugde dat wij u hierbij laten zien. Drie kinderen aan een zonnig strand. Het is een blonde foto geworden, helder in de lichte tinten, maar ook in de schaduwpartijen. Het is wel zeker dat A.J. Sietsma een geelfilter ge bruikte bij het maken van zijn op name. Maar datgene wat de foto aantrekkelijk maakt, is de leuke positie van de kinderen, die een gesloten „formatie" vormen. Alle aandacht valt daarbij in de eerste plaats op het kleintje met de zon nehoed. MAASBREE, BAARLO, KESSEL DR. SCHEUMANS, Baario, telefoon (04707) 360 Vanaf zaterdag 12 uur 's-morgens tot maandagmorgen 8.30 uur. SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER BAARLO: Groene Kruisgebouw, ingang Odilia- straat, tel. 04707-250; dinsdag van 9-10 uur. MAASBREE: Groene Kruisgebouw, Op de ICemp tel. 04765-253; donderdag van 9-10 uur. VERBANDPOSTEN Voor eerste hulp bij ongelukken zijn bij onder staande adressen aanwezig Klooster de Raay, Rijksweg J. van Bergen; Rijksweg 46. J. Janssen, Dorpstraat 131. P. van Schijndel, Christinastraat 2. Jac. Segers, Veldstraat 12, L. Thijssen, Molenberg la. Klooster Sint-Jozef, Maasstraat. F: Coibers, Huisen 1. G, Hutjens, Grotestraat 19: M. Boots, Julianastraat 30: ZONDAG: 7.30 lsm. Gerardus Janssen en Petr.a Peeters; 8.45 jgt. overl, fam. Asselberghs; 10 uur hoogmis Hendrik van de Beuken en Joh.a Pee ters; 11.15 tweede weekd. Joh. Maria Greyn- Daemen; om 3 uur vespers van het H. Sacrament, aanbidding en rozenhoedje tot 4.15 uur. MAANDAG: 8 uur negende mndd. Gerard Her mans; 7.15 jgt. Lucie Peeters. DINSDAG: 8 uur negende mndd. Herman Grub ben; 7.15 vijfde mndd. Petr. J. Hillen. WOENSDAG: 8 uur zevende mndd. Ant. Boots- Smets; 7.15 vijfde weekd. Joh.a Smits-Machon. DONDERDAG: 8 uur derde weekd. Hendrik Pee ters; 7.15 pater Boots en overl. fam.; biechthoren om 7 uur. VRIJDAG: 7.55 (vijf voor acht) H. Hartmis stich ting Petr.a Vaessen; 7.15 gest. jgt. Joh. Jos. H. Lenders. ZATERDAG: 8 uur Onbevlekt Hart van Maria; 7.15 uur zekere int. (G.W.) Gedoopt: Henricus H. Vaessen (Vaessen-v. Dens- sen, Op de Kemp 37); Peter J.J. Smets, (Smets- Engels, Venl.weg 12); Carolina G.E.J. Lemmen, (Lemmen-Theeuwen, Seven. Dijk 10); Martinus L. P. van Roy (v. Roy-Engels, Bijendonck 5). ZONDAG 1. sept: 13e zondag na Pinksteren; 7 uur h. leesmis; 8 uur lsm. voor de parochie; 9.30 hoogmis als gest. jgt. Joh. Geraedts; 11 uur lsm. M. van Wylick-Peeters, v,w, de bejaarden- vereniging. MAANDAG 2 sept: 8 uur zeswd. M. Tercken- Bruynen; 8 uur lsm. Ger. Wijnhoven; 19 uur mndd. Jac, van Wylick. DINSDAG 3 sept: 7.15 gest. jgt. mevr. de Pol- lart; 7.15 lsm. Jac. en Anna Zeetsen; 8 uur gest. jgt. Anna Engels-Janssen; 8 uur lsm. Herin.. Her mans. WOENSDAG 4 sept: 7.15 zeswd. M. van Wylick- Peeters; 7.15 lsm. fam. Berden-Verrijnen; 8 uur mndd. Conr. Mertens; 8 uur lsm. E. Hermans- Pijpers. DONDERDAG 5 sept: 7.15 gest. jgt. Wilh. Praats 7.15 lsm. Joh. Janssen; 8 uur jgt. Pierre Wijnho ven; 8 uur lsm. Ger. Wijnhoven. VRIJDAG 6 sept: eerste vrijdag van de maand; 8 uur gest. jgt. overl. fam. Breuren-Bartels; 8 uur lsm. Corn. Jacobs; 19 uur lsm. t.e. H. Hart van Jezus voor hen die offeren. ZATERDAG 7 sept: eerste zaterdag v.d. maand; 8 uur zeswd. M. van Neer ven-Vaessen; 8 uur lsm. t.e. Onbevlekt Hart van Maria; 19 uur leesmis Ger. Hermans. ZONDAG 8 sept: 7 uur lsm. M. Berden; 8 uur lsm. tot zekere intentie; 9.30 hoogmis voor pastoor M. Reynen; 11 uur lsm. v.d. parochie. IWat cijfers ons leren Op het ogenblik heeft Nederland ongeveer 10.000 missionarissen „in het veld." Dat betekent dat een vijfde deel van het gehele katholieke missiepersoneel in de wereld Nederlan der is; iedere Nederlandse katholieke familie wel een of ander familielid in de mis sie heeft. Maar wat betekent dat in feite Dat betekent dat Nederland, en daar zijn wij in ons dekenaat, met zo ongeveer 50 mis sionarissen, ook bij, een bijna onmogelijk geworden missieopdracht heeft gekregen. Betekent dat niet dat bij ons zorg en ver antwoordelijkheidsgevoel in deze op de voor grond moeten staan 7 Moeten wij niet als één groot thuisfront staan achter onze 10.000 landgenoten die werken aan de grote wereldnoden Wij hebben de plicht hen te steunen bij de uitvoering van ONZE opdracht

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1968 | | pagina 1