^5 Geslaagden Huishoudschool Panningen Uitreiking getuigschriften R.K. Technische schoei Onze medewerkers willen er ook eens uit!! DRUKKERIJ GESLOTEN Drukkerij en uitgeverij De Gouden Leeuw n.v. Weekblad voor Maasbree en Baarlo Vrijdag 5 juli 1968 Nummer 12 Concours - Hippique te Maasbree Zitting bureau rechtsbijstand NKV Burgemeester Hoeijmakers sprak ook namens de collega's van Maasbree, Meijel en Kessel, die ver hinderd waren. Namens het gemeentebestuur be tuigt hij zijn erkentelijkheid en dank, niet alleen voor de technische vorming doch evenzeer voor de maatschappelijke. Hij hoopte dat direkteur en leraren hiervoor dankbaarheid zullen mogen oog sten evenals het administratieve personeel. De ouders wenste hij namens^de plaatselijke over heid proficiat. Direkteur en leraren hebben zich met enthousiasme ingezet. De geslaagden hebben nu het startpunt bereikt voor verdere ontwikkeling. Tracht u verder te bekwamen in goed vakman schap en christelijk leven, zo raadde de burgemees ter de jeugdigen aan. Druk weekend in Maasbree Gezamenlijk zaterdagavondconcert op het Kennedyplein Kindervakantiewerk Maasbree Kindervakantiewerk in Baarlo Heidense jeugdvierdaagse en ouderenvierdaagse Verloren en gevonden Maasbree Baarlo ZONDAGDIENST ARTSEN Brandmelding Baarlo telefoon nr 347 KERKELIJKE AGENDA Parochie H. Aldegundis, Maasbree Parochie H. Petrus. Baarlo van 15 tot 21 juli a.s. Uitgave „De Gouden Leeuw n.v." v/h firma Kassteen, Panningen Postbus 1 Telefoon (04760) 1976 w OP DEN BAUM le JAARGANG Aan de R.K. Huishoudschool te Panningen slaag den de volgende leerlingen VOOR PRIMAIRE OPLEIDING: Uit Panningen: Marian Lamericks, Thea Peeters, Maria Tulmans, Riky Wilms, Pauline Bos, Mariet Lommen, Henny Peeters, Truus van den Beucken, Maria Beurskens, Eljo Engels, Nel Grijmans, Leen Heynen, Nelly Koopmans, Louise Korsten, Jeanne Lenders, Ria Schers, Petra Siegerist, Martha Ver linden, Ellie Wilms, Marian Hoepel, Henny Kem pen, Anny Colbers. Uit Heiden-Dorp: Door v.d. Beuken, Nel Dorssers, Anny Segers, Tonny Thijssen, Gerry Huys, Riet Lemmen, Mia v. Lier, Els Pijnenburg, Noor van Soest, Elly Stroucken, Nelly Verlinden, Marie- Louise Beeks, Mariet v.d. Berg, Gerry Dorssers, Mien Nijssen, Fien Thijssen, Toos Dorssers, Ma riet Janssen en Mien Jenniskens. Uit Beringe: Frieda Grommen, Riet Sonnemans, Riny Sonnemans, Trudie Boots, Door Hillen, Jeanne Peeters, Mien Hesen, Nelly van Ninhuys, Riny van Ninhuys, Truus Versteegen en Pieternel Verhaegh. Uit Grashoek: Wilma Maessen, Nelly Joosten, Marij Geurts, Leny Cruijsbergh, Nelly Gielen, Truus Gielen,. Wilma Hunnekens, Nelly v. Lier, Lies Smits, Mia Spreeuwenberg, Will Lemmen. Uit Koningslust: José Bos en Mariet Peeters. Uit Egchel: Els Delissen, Leny Geurts, Truus Hanssen, Anny Peeters, Toos Peeters en Tonny v. Rijssel. Uit Meijel: Ria Berghs, Marian Strijbosch, Gerry Verstappen en Marjo Verstappen. Uit Maasbree: Mia Leyssen, Tiny Peeters, Emmy v.d. Berb. VOOR ASSISTENTEN OPLEIDING: Uit Panningen: Ans Goutier, Riet Lemmen, Thea Truus Janssen, Marij Rongen, Marian Christians. Uit Helden-Dorp: Agnes Engels, Hermien Beeks, Mieke Philipsen en Gerry Weiten. Uit Beringe: Mien Cuypers, Beatrix Gielen, Mien Hillen, Petra Houwen, Mien Thiessen, Truus Tri nes, Loes Versteegen, Mien Kersten, Thea Verber en Mia Verhaegh. Uit Grashoek: Jo Vercoulen, Truus Willemsen, Leen vd. Beucken, Anja Cruijsbergh, Toos Steeghs. Uit Koningslust: Ton Berkers, Truus v.d. Goor, Truus Janssen, Toos v. Lier en Ans Lommen. Uit Egchel: Margriet Smeets. Uit Maasbree: Marlies Koninckx. VOOR DE VORMINGSKLAS Uit Panningen: Thea Daniels, Truus Heynen, Lommen, Truus Naus, Mieke Neessen, Els Theeu- wen en Anja Verkoelen. Uit Helden-Dorp: José Korsten. Uit Beringe: Joke Beurskens, Nelly Hanrats en Marian Bruijnen. Uit Egchel: Els Reijnen en Door Zelen. In een overvolle aula van de LTS vond donderdag avond om 8 uur de uitreiking plaats van de getuig schriften. Drs. H. Kessels, voorzitter van het Stich tingsbestuur, opende deze feestelijke bijeenkomst met een hartelijk welkom. Direkteur Smeets verwelkomde alle aanwezigen. Er heerst bij een dergelijke uitreiking steeds een aangename sfeer; iedereen is verheugd over de be reikte resultaten. Het behalen van het getuigschrift is niet alleen belangrijk. Belangrijk is dat naast de technische en vaardigheidservaring, karaktervor ming plaatsvindt zodat er iets meegegeven is voor het leven in de maatschappij. Men is volwaardig lid in de samenleving geworden. Hij spoorde de jongens aan niet stil te staan, doch trachten verder te komen in het vak en in het leven. Het is niet steeds gemakkelijk geweest, doch we zijn door de moeilijkheden heen gekomen, daarom proficiat jon gens evenals de ouders. De jongens moeten hun ouders dankbaar zijn dat zij hen de gelegenheid hebben gegeven te studeren. Ook de gediplomeer den van de Part-time cursus worden gelukgewenst. Zij zijn aan een aanvullingsopleiding begonnen; degenen die volhielden zijn geslaagd. Van de groep die een verzwaardere theorethische opleiding voor UTS volgde zijn er 14 van de 17 geslaagd; een mooi resultaat. Hij dankte de leer lingen die studieijver hebben betoond; de leraren en het personeel voor de vorming en niet op de laatste plaats voor de prettige sfeer waarin het laatste jaar is verlopen. Vervolgens reikte voorzitter Drs. Kessels de ge tuigschriften uit. Klas Timmeren 3: J. Huys met lof en le prijs, F. Thijssen met lof en 2e prijs, J. v. Dijk met lof en 3e prijs, H. Houben met lof, W. v. Berlo met lof, M. Giesen, S. Hendriks, J. v. Heugten, A. Ja- Cobs, J. Leenders, G. Leysten, M. Peeters, L. Pij nenburg, W. Ruhl, H. Rutten, Th. Schaareman, J. Spreeuwenberg, L. Teeuwen, M. Tillemans en A. Vanmaris. Klas 3a Metaal: S. Beumers leprijs, G. Tielen 2e prijs, J. v.d. Beuken 3e prijs, W. Grutters, F. Ja cobs, G. Joosten, G. Kessels, W. Knippenbergh, M. Lemmen, A.G. Manders, A.H. Manders, J. Mestrom, Th. Metsemakers, W. van Oyen, A. Pan- nings, M. Vercoulen, F. ter Voert, W. v. Vulpen. Klas 3b Metaal: W. Steeghs met lof en le prijs, C. Verhaegh met lof en 2e prijs, J. Peeters met lof en 3e prijs, M. Gommans met lof, M. Luyten met lof, L. Berben, J. de Bruyn, A. Cauwenberghe, A. Ewalts, P. Franssen, H. Houwen, L. Moonen, R. Peeters, P. Rayer, P. Smeets, J. v.d. Sterren, J. Verheyen, P. Wilms, G. Boots, H. Steeghs. Klas 3c Metaal: P. Stammen le prijs, G. Ghielen 2e prijs, G. Heidens 3e prijs, L. Cuypers, J. Cup, Th. Grijmans, M. Joosten, L. Kempen, J. Knip- op ZONDAG 7 juli op het Sportterrein Ajs. zondag 7 juli heeft in Maasbree een groot Concours - Hippique plaats. Er zullen ruim 150 combinaties deelnemen, waaronder veel ruiters en amazones van naam. De plaats waar het ruiterfeest zich gaat afspelen is het Sportterrein aan de Molenstraat. Hoewel 's-morgens om 10.30 uur al begonnen zal worden met springen klasse B, springen Licht en Middel, zal om 14.00 uur de officiële opening plaats hebben door burgemeester Schols. Daarna kan men genieten van een mooi défilé, gevolgd door de barrage klasse Middel. Als extra attractie zal de Voltige-Club van de manege uit Grathem een demonstratie geven. Hierna springen de deelnemers klasse Zwaar. Tot slot kan men genieten van het spannende „Speel - Uw - Spel", waaraan alleen de klasse Middel en Zwaar mee kunnen doen. Wilt u een mooie en interessante middag beleven, komt dan beslist naar de Molenstraat in Maasbree. Er is gezorgd voor een parkeerplaats voor uw wagen. Uzelf kunt „parkeren" op een gerieflijke veilingkist, vanwaar u kunt genieten van het mach tig mooie samenspel tussen mens en dier! In verband met vakanties zijn de zittingen van de bureaux voor juridisch advies- en bijstandswerk voor NKV-leden gewijzigd. In de periode 20 juli tot en met 10 augustus zijn in Panningen geen zittingen. Uitsluitend dringende zaken worden na afspraak in behandeling geno men door de heer L. Siepers. In Venlo houdt de heer H. de la Brassine op 15 juli a.s. zitting voor dringende zaken. penbergh, H. Koopmans, H. Manders, P. Nouwen, P. Philipsen, P. Sonnemans, J. Steeghs, A. Thies sen, M. Zelen. PART-TIME Metaal: H. Vercoulen met lof, G. Philipsen, P. Basten, H. Daniëls, J. Knippenbergh, J. Strijbosch, J. Wijnands. PART-TIME Hout: H. Beumers met lof; H. Bas ten, W. Bos, L. de Bruyn, J. Cuypers, W. Daniëls, W.J. Daniëls, H. Houben, J. Houben, C. Hurk- mans, Th. Janssen, J. Kerkhofs, H. Kessels, Th. Reynders. Tot vreugde en voldoening van direkteur en lera ren en tot nog grotere voldoening der geslaagden, aldus deken Rölkens, zijn de getuigschriften uit gereikt. Dit succes is de bekroning van jarenlang werken. Direkteur en leraren hadden hierin een groot aandeel. Dit is niet het eind doch het start punt voor verdere technische ontwikkeling en al gemene vorming. Een ander facet is: Jongens weest dankbaar jegens uw ouders die u deze opleiding deden volgen. De naam R.K. Technische School duidt aan dat niet alleen technische vaardigheid wordt verkregen maar tevens een algemene vor ming doordrenkt van katholieke levensbeginselen. Jullie moeten meedenken en meewerken aan de vernieuwing van de Kerk. De Kerk heeft idealisten nodig. Dat de ouders in zo grote getale zijn opge komen getuigt niet alleen van medeleven doch te vens als een uiting van erkentelijkheid voor de zorg aan de jongens besteed. Voor de afbouw der sportvoorzieningen in de ge meente vroeg de burgemeester timmerlieden. Zij kunnen zich op de secretarie melden om enkele uren van de vakantie op te offeren aan een bui tengewoon goed doel. Voorzitter Drs. Kessels dankte voor de wijze woor den van de hoogste gezagsdragers in de gemeente. Ieder zal deze heldere uiteenzetting begrepen heb ben en veel aandacht aan deze woorden besteden. De geslaagden wenste hij verder 'n prettige avond. Zaterdag en zondag vinden in Maasbree allerlei evenementen plaats. Om 1 udr zaterdagmiddag begint op het voetbal veld aan de Molenstraat een toernooi voor B- teams, waaraan niet minder dan 10 elftallen deel nemen. Om half zeven begint op het hoofdveld de be slissende wedstrijd met als inzet het vierde klas- serschap van MVC of Swolgen. Aansluitend aan deze wedstrijd om kwart over acht vindt op het Kennedy-plein een zomeravond concert plaats. Zondag is op het sportterrein Molenstraat een groot ruiterconcours, dat al om half elf 's morgens begint. Over al deze evenementen vindt u elders in dit blad uitgebreid nieuws. Het zomeravondconcert, dat zaterdag avond op het Kennedy-plein te Maasbree gegeven wordt door fanfare Sint-Aldegondis, Maasbrees Mannenkoor, drumband Maasbree en fanfare Sint- Cecilia Helden, zal waarschijnlijk een kwartier la ter aanvangen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het lag namelijk in de bedoeling om precies om 8 uur, na de avondmis, te beginnen. Omdat om half zeven op het sportterrein aan de Molenstraat een uiterst belangrijke voetbalwedstrijd plaatsvindt die stellig veel publieke belangstelling zal trekken, is de aanvangstijd van het concert verschoven naar 8.15 uur. De voetbalwedstrijd is, onvoorziene omstandighe den voorbehouden, om tien over acht geëindigd. Kindervakantiewerk. Maandag a.s. start weer de jaarlijkse vakantieweek voor de deelnemers aan het kindervakantiewerk. Ongeveer 400 kinderen, een record aantal, zullen dit jaar onder leiding van een 45-tal leidsters en leiders een aangename week tegemoet gaan. Voornaamste faktor voor het wel slagen van de vakantieweek is uiteraard het weer. De vooruitzichten zijn evenwel niet ongunstig. Iedere morgen is de start om 9 uur op het Kenne dy-plein, waar een grote tent geplaatst zal worden. Om ca 4 uur in de middag worden alle groepen daar weer terug verwacht. Als de weersomstandig heden goed zijn is het aan te raden dat de kinde ren iedere dag liun zwempak meebrengen. Er zal dan ongetwijfeld meerdere dagen het frisse water worden opgezocht. Voor het middagmaal dienen de kinderen brood en drinken mee te brengen. Het is wel haast vanzelfsprekend dat de kinderen erop gekleed zullen zijn dat er flink geravot kan worden. Denkt u er dus aan ouders, geen goeie spulletjes. Een vakantieweek is immers een speel- week. Waarschijnlijk zal de week maandagmorgen worden ingezet met een jongerendienst in de paro chiekerk. Hoe deze dienst precies zal verlopen is nog niet bekend. In de loop van de week komt er een kindercircus. De juiste dag staat nog niet vast. Het zal de kinde ren in ieder geval tijdig worden meegedeeld. Wanneer er nog mensen zijn die een schuurtje of garage vrij hebben, waarin een groep een „home" kan vinden, worden deze vriendelijk verzocht zulks nog deze week op te geven. Liefst in de dorpskom. Vergadering leiding vakantiewerk. Vrijdagavond, 5 juli, is in café Van Oyen om half negen een ver gadering van alle leiders en leidsters aan de kin dervakantieweek. De groepen zullen dan worden bekend gemaakt terwijl bovendien belangrijke mededelingen van or ganisatorische aard zullen worden gedaan. Momenteel zijn 45 leidsters en leiders aangemeld. Er zijn er nog een tiental meer nodig. Wanneer er nog personen zijn, die alsnog hun medewerking willen verlenen, dan kunnen zij zich op de verga dering nog aanmelden. Bij deze nodigt het comité kindervakantiewerk alle leiders en leidsters die hun medewerking hebben toegezegd aan het kindervakantiewerk uit, tot het bijwonen van een vergadering op maandag 15 juli a.s. 's-avonds om 8 uur in het patronaat. Omdat dit de enige bijeenkomst is vóór 22 juli wordt u verzocht allen op deze avond aanwezig te zijn. Tevens willen wij een beroep doen op alle mensen uit Baarlo die belangstelling hebben voor dit werk en nog niet hun medewerking hebben toegezegd. Ook als wij u nog niet persoonlijk gevraagd heb ben bent u toch van harte welkom. Wij rekenen op uw medewerking, want het slagen van een kin dervakantieweek hangt in eerste instantie af van de leiders en leidsters, en die hebben wij nog steeds te weinig. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij Zr. Eduarda, Maasstraat 8; Mevr. Mertens, Veldstraat 52; Dhr. Graat, Veldstraat 24; P. Bruynen, De Bong 24. Bij bovenstaande adressen kunt u zich ook opgeven als leider(ster). Bij voorbaat dank voor uw medewerking, Comité Kindervakantiewerk Baarlo De inschrijvingen voor het Heidense wandelevene ment beginnen binnen te druppelen. Schijnbaar hebben velen nog geen puf nu de tropische tem peraturen 'n aanslag doen op 'e menselijk vochtge halte. Er is nog veel tijd: de jeugd- en ouderen- vierdaagse wordt pas gehouden op 7, 8, 9 en 10 augustus. Maar deze tijd hebben de organisatoren nodig, want deze vierdaagse is niet zómaar een tocht; neen het is de grootste en mooiste tocht die ooit in de omtrek gehouden werd. Voor de jeugd vierdaagse hebben zich tot op he den een kleine 500 deelnemers gemeld, via de scholen. Men weet het toch De jeugd van de la gere scholen loopt 10 km per dag; de anderen tot 15 jaar 15 km langs de mooiste plekjes van Hel den. Het inschrijfgeld is bijzonder laag, slechts 3,50. Daarvoor krijgen de deelnemers elke dag een verfrissing onderweg en op de laatste dag een medalje, die burgemeester Hoeijmakers zal uit reiken. Wat de avondvierdaagse betreftDiverse ouderen zijn er enthousiast over. Zoals we reeds zeiden: het druppelt aanmeldingen, maar het kunnen stro men worden. De avondvierdaagse is een sportief gebeuren voor mensen boven 17 jaar. Zij hebben drie avonden lang 10 km „loopweg" voor de boeg en dat is voor praktisch allen een peuleschilletje. De laatste dag, zaterdag 10 augustus wordt de avondwandeling een middagwandeling, n.l. samen met de kinderen. Een betere combinatie had men niet kunnen nemen. Wij houden u geregeld van de voorbereidingsvor deringen op de hoogte. En zouden er werkelijk mensen zijn die de 10 km wandelweg niet kunnen „overbruggen" maar zich toch verdienstelijk wil len maken voor dit wandelevenement, dan zijn er nog altijd „controlebaantjes". Zij kunnen zich eveneens melden bij de organisatie van de Helden- se wandelvierdaagse, de heer Alberts, (Krediet bank) Ruijsstraat Panningen. Verloren gouden ring met drie steentjes. Ver moedelijk zaterdag j.l. op het voetbalterrein. D. Hendrix, Westeringse Kemp 3, Maasbree. T Verloren zwart gymnastiekschoentje op weg van gymzaal naar Heideweg. Mevr. Hendrix-Hermans, Heideweg 15 Maasbree. Deelname Oud-Limburgs. Schutterij Sint- Marti- nus zal op het Oud-Limburgs te Leveroy stelling het beste beentje voorzetten, om te trachten dit magnifieke schuttersfestijn ook eens in Maasbree te krijgen. De schutters hebben genoeg geoefend. Daar zal het dus niet aan liggen. De concurrentie is echter zeer groot. De schutterij zal samen met drumband Maasbree deelnemen aan de grootse optocht, waaraan niet minder dan 120 verenigingen deelnemen. Het vertrek van schutters en trommelaars is om half een precies vanaf lokaal Linssen-Peeters. Geslaagden. Deze week een grote opgave van ge slaagden. Naar ons idee ontbreken er evenwel nog heel wat gelukkigen. Gaarna opgave alsnog. De bekroonden zijn De heer A. Verlinden slaagde aan de Technische Hogeschool te Eindhoven voor het kandidaatsex- am Eloktrotechniek. Op het Thomas-College te Venlo slaagde de heer V. van Doren voor het examen HBS B. Aan het Blariacum-College te Blerick behaalde de heer A. Korsten het diploma HBS B. Voor het Mulo-diploma slaagden mej. L. Grutters en de heer J. v.d. Sterren. De heer B. Philips be haalde het HAVO-diploma. Aan de LTS slaagden de heren J. Wijnen en J. Timmermans. Te Panningen slaagde mej. M. Koninkxs voor het examen assistentenklas primaire opleiding. Alle geslaagden onze hartelijke gelukwensen. RUITERSPORT MAASBREE Bij het verleden zondag gehouden Concours-Hip- pique te Venlo, behaalden de volgende ruiters van Maasbree een mooi succes Frans Vrencken, le prijs dressuur Gerard Zeelen, 5e prijs Springen Zwaar Jan Bosch, 5e prijs Springen Licht. Bij dressuurrijden voor viertallen behaalde ons viertal, bestaande uit de heren Vrencken, Zeelen, Bosch en P. In 't Zandt de 2e prijs. Sportpark „De Berckt". De autoraces op a.s. zon dag zullen wegens het schuttersfeest verschoven worden naar zondag 14 juli. De draverijen op zaterdag 20 juli zijn vervallen. R.K. O.L.B. Baarlo - Maasbree. Bibliotheek Baarlo gesloten van 1 tot en met 13 juli. Bibliotheek Maasbree gesloten van 6 tot en met 20 juli. Kerkkoor Baarlo. Vrijdagavond om 8 uur repetitie in de kerk met knapenkoor. Omdat dit de laatste repetitie is voor het huwelijk van onze voorzitter verzoeken wij allen om aanwezig te zijn. Instuif Baarlo. Zondag 7 juli organiseert „Instuif Baarlo" Jeugdbal in het patronaat voor de jeugd van 14 tot en met 17 jaar. Aanvang 18 uur, einde 22 uur. Orkest: „The Slow Cats" Tegelen. Schutterij St. Antonius en St. Petrus. Wederom hebben onze Baarlose schutters grote successen behaald op de verleden zondag te Horn gehouden schietwedstrijd. De zes schutters die daar aan deze wedstrijd hebben deelgenomen wisten bij het zes tallen schieten wederom beslag te leggen op de le prijs met beker. Bij het drietal schieten werd er door de zelfde schutters de le en de 2e prijs en weer een beker in de wacht gesleept. Een ge weldige prestatie en een felicitatie waard. De schutters die hebben deelgenomen aan de schietwedstrijd te Helden-Dorp kregen daar lelijk de kous op de kop. Er zal nog uitgezocht moeten worden of dit aan het geweer of de schutter zelf heeft gelegen. Verder zullen acht van onze beste schutters deze week druk gaan oefenen om in goede conditie te blijven voor het a.s. zondag te houden O.L.S. te Leveroy. MAASBREE, BAARLO, KESSEL: Dr J. WERMENBOL Maasbree, tel. (04765) 269 Vanaf zaterdag 12 uur 's-morgens tot maandagmorgen 8.30 uur. GROENE KRUIS MAASBREE Wegens vacantie van de conciërge worden van 4 tot en met 17 juli a.s. uitleen-artikelen alleen uitgegeven tussen half twee en twee uur n.m. door de eerwaarde zuster. Voor dringende boodschappen gedurende de maand juli wordt men verzocht voor 's-morgens 8 uur bellen (04767) 1770. Zuigelingen- en kleuterbureaux op gewone dagen om twee uur 's-namiddags. Mevr. v. Doren-Pennings is afwezig van 7 tot en met 20 juli. Praktijk wordt waargenomen door mej. Weustinkuit Sevenum. Telefoon 04767 - 1665. ZONDAG: 7.30 Maria Rongen-Voermans en An- tonis Joosten-Rongen. 8.45 Echtl. Haenen-Baeten. 10 uur hoogmis. 11.15 Gerard Roosen; Pater Ver stegen preekt bij gelegenheid van zijn vertrek naar Angola. Aanbidding van 3-4.15. MAANDAG: 11 uur huwelijk Wijnhoven-Geurts. 7.15 jgt. Peter Geurts. DINSDAG: 11 uur huwelijk Wijnen-Derckx. 7.15 vierde maanddienst Peter J. Hillen. WOENSDAG: 8 uur jgt. Anna Cath. Leyssen. 7.15 tweede weekdienst Lod. Peeters. DONDERDAG: 8 u. gest. jgt. Franciscus Wijnen, Maria Hendriks en Maria Wijnen. 10 uur huwelijk Lenders-Sijbers. 7.15 Martinus Hermans en Petr.a Boots. VRIJDAG: 8 uur jgt. Corn. Haenen. 7.15 jgt. Johannes Daniëls. ZATERDAG: 8 uur jgt. Anna Verlinden. 7.15 u. Carolina Janssen-Hillen. Gedoopt: Fetronella J. A. van Meyel (van Meyel- Colbers, Rozendaal); Cornelia C. Verstappen (Ver- stappen-Smulders, Parallelweg). ZONDAG, 7 juli: 5e zondag na Pinksteren. 7 uur h. leesmis. 8 uur leesmis voor de parochie. 9.30 hoogmis als mnd. Conr. Mertens. 11 uur leesmis Ger. Hermans. Onder de H. Missen schaalcollecte voor het Gezinszorgwerk in onze parochie. MAANDAG, 8 juli: 8 uur gest. jgt. Ida Naus. 8 uur gest. leesmis H. Meerts en E. Jacobs. Geen Avondmis. DINSDAG, 9 juli: 8 uur gest. jgt. Herm. van Betteray. 8 uur leesmis E. Hermans-Pijpers. WOENSDAG, 10 juli: 8 uur zeswd. Ger. Thijssen. 8 uur gest. leesmis S. Holtackers. DONDERDAG, 11 juli: 8 uur zeswd. W. Beurs kens. 8 uur leesmis Theod. en Christ. Berden. VRIJDAG, 12 juli 8 uur jgt. Gertr. Corstjens en Ger. Segers. 8 uur leesmis Joh. Janssen. ZATERDAG, 13 juli: 8 uur zeswd. M. Bouten- Hendriks. 8 uur leesmis M. Berden. 19 uur lees mis overl. ouders Smeets-van Roy en M. Smeets. ZONDAG 14 juli: 7 uur leesmis C. Geurtsen- Dimmers. 8 uur leesmis familie Cootjans-Coppes. 9.30 hoogmis ter ere H. Hart van Jezus. 11 uur leesmis voor de parochie. Daarom is onze Voor spoeddrukwerk kan men terecht in de winkel Markt 20 of telefonisch (04760) 1980. Onze weekbladen „Midden-Limburg" en „Op den Baum" verschijnen in kleinere omvang. Copie hiervoor gelieve men EXTRA VROEG, b.v. maandag of dinsdag, reeds te bezorgen; eventueel in de brievenbus op Markt 28, Panningen. Markt 20 - 28, Panningen. Telefoon (04760) 1976 en 1980

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1968 | | pagina 1