Konijnenmoordenaars bij nacht in Baarlo Zomeravondconcert op het Kennedyplein WERELDWIJD Vrijdagavond gezellig winkelen in Panningen Weekbiad voor Maasbree en Baarlo Vrijdag 28 juni 1968 Nummer 11 Van het gemeentebestuur Brandmelding Baarlo telefoon nr 347 WIE EEN KUIL GRAAFT VOOR EEN ANDER Fanfare St.-Aldegondis Maasbrees Mannenkoor en Fanfare St.-Caecilia Helden-Dorp Geslaagden R.K. Huishoudschool De Maashorst Baarlo Ziekentriduum Baarlo Baarlo Aktie voor Pater Verstegen Maasbree ZONDAGDIENST ARTSEN KERKELBJKE AGENDA Parochie H. Aldegundis, Maasbree Parochie H. Petrus. Baarlo Jongeren-mis Baarlo Verloren en gevonden Uitgave „De Gouden Leeuw n.v." v/h firma Kassteen, Panningen Postbus 1 Telefoon (04760) 1976 w OP DEN BAUM le JAARGANG SPREEKUUR WETHOUDER PETERS Wegens vakantie gaat het spreekuur van wethou der J. Peters op maandag 1 juli en maandag 8 juli a.s. niet door. De vis is niet altijd voor het opscheppen De jeugd van Baarlo heeft een nieuw tijdverdrijf ontdekt, namelijk het scheppen van vis uit de gracht rond kasteel d'Erp te Baarlo. Met schepnet en stukjes brood stappen de jeugdige „vissers" naar de gracht om de vis te verschalken. Dit schijnt zo gemakkelijk te gaan, dat de vis(jes) met tientallen naar de meegebrachte emmertjes o.d. verhuizen. Het spreekt vanzelf, dat hiertegen ernstig bezwaar bestaat. Eerstens gebeurt dit zonder toestemming van de eigenaar van het viswater (in dit geval de gemeen te). Tweedens wordt zodoende de visstand in de gracht abnormaal gedecimeerd, dit zeer ten nadele van de plaatselijke visclub die in de gracht vis heeft uitgezet. De gemeente heeft namelijk aan de oudere leden van die club vergunning verleend om in de gracht te mogen vissen. Het gemeentebestuur doet daarom een dringend beroep op de ouders om er hun kinderen op te wijzen, dat zij niet in de gracht bij kasteel d'Erp mogen vissen, noch met schepnet, noch met andere middelen. Doen ze dit toch, dan zijn ze strafbaar. REGEN Het is al weer enkele weken geleden dat u via „Op den Baum" iets hoorde over de aktiviteiten t.a.v. ons zwembad. De regeninstallatie vergde nl. meer tijd, dan men aanvankelijk had gedacht. In ieder geval, ze zit er nu in en ze werkt. 36 sproei ers zorgen ervoor dat het gras altijd vocht genoeg heeft. Het was de bedoeling om voor dat regenen de brandweerpomp te gebruiken die op het sport park staat. Deze kon het echter niet rukken. We hebben toen onze toevlucht moeten nemen tot een pomp uit Maasbree, een teken dat we onze wester- buren toch niet kunnen missen. „GROEN, GROEN GRASJE". Door het oponthoud, dat er ontstond met dat kunstmatig geregen, is pas de vorige week het gras gezaaid. Eerst werd de grond prima klaar gemaakt. 60.000 kg champignonmest, geheel gratis gekregen van de Gebr. Aarts, Huisenveld Baarlo, werd door verschillende eigendorpse mestverspreiders over de zonneweide geslingerd; mestspreiders, die het mest vakkundig geladen kregen door Herm van de Hei, met de traktor met voorlader, die trouwens allang zijn beloofde uren op had. Dit alles is toch wel prijzenswaardig. Toen kwamen Thei en Toon van Doerus, geassis teerd door Hadje van de krant, met de „zei-kaar" en met paard en eg om het gras met uitgerekende worpen op de juiste plaats en diepte te laten ont kiemen. PUBLIEK. Dus mensen, binnenkort zal dat gras dan toch ein delijk de groene kop boven de grond steken om te kijken, wat er nog meer om zich heen gaat gebeu ren. Want er gaat nog van alles gebeuren. Komt u maar eens kijken. Vooral 's zondagssmorgens bent u niet alleen op het zwembadterrein. Hoeveel Baarlonaren er dan poolshoogte komen nemen, hoe de stand van zaken is, dat is een lust om te zien. Wij hopen alleen, dat die kijkers straks ook hun handen uit de mouwen weten te steken, als zij aan de beurt zijn om te werken. Deze spreuk mag u natuurlijk niet afmaken. Al leen het eerste stuk is van toepassing hier. De Ne derlandse Heidemij heeft nl. vier dagen met haar machines gegraven, geheel gratis overigens, om het grote bad uit te diepen. Moet u zich eens voor stellen, wat dat een kostenbesparing is voor onze aktie. TECHNISCH GEDEELTE. Nu is met deze kuil de tijd van de fijne techniek op het terrein aangebroken. Martien van de Hurk heeft al een keet gebouwd, van waaruit hij het werk kan regelen. Want de gehele leiding van het bouw-werk ligt in zijn handen. De technische com missie werkt heel hard aan de uitwerking van de werktekeningen, zodat wé binnen niet al te lange tijd de bouwvakkers aan de gang kunnen hebben. Dan begint het geheel vorm te krijgen. OUDE JONGENSSCHOOL. Wist u, dat al het bruikbare materiaal van de jon gensschool gebruikt gaat worden aan het zwembad. Al dat hout van het dak en de tegels van de speel plaats komen ons heel goed van pas. Dat hout zit natuurlijk nog vol spijkers. Het is de bedoeling, en we hopen dat dat lukt, dat de bejaarden van Baar lo deze stapel hout, die al aan het zwembad ligt, spijkervrij zullen maken. Dat kunnen die best, want de meeste Baarlose bejaarde mannen zijn nog flinke krasse kerels, die nog best een koevoet, klauwhamer of nijptang kunnen regelen. Wij rekenen op U In de afgelopen weken vond in Baarlo een ware slachting plaats onder de tamme konijnen, die door vele mensen louter uit liefhebberij, voor een lekkere bout met Kerstmis of Nieuwjaar of voor een extra zakcent, met veel zorg werden opgefokt en vetgemest. Enkele bij nacht rondlopende hon den stropen bij nacht de erven af en bijten alle konijnen dood waar ze maar bij kunnen komen. Zij bezoeken in een nacht meerdere erven en de plaatselijke politie heeft al geconstateerd, dat bij vele mensen in een nacht alle aanwezige konijnen waren doodgebeten of weggesleurd c.q. opgegeten. Op een plaats lagen zelfs 15 doodgebeten konijnen her en der verspreid en 3 konijnen konden niet teruggevonden worden. Op andere plaatsen 5, 6 of 7 konijnen tegelijk doodgebeten of weggesleurd. In ongeveer een week tijd werden 40 konijnen door enkele nog steeds onbekende honden doodge beten, weggesleurd of opgegeten. Hierbij waren ook meerdere kostbare stamboekkonijnen en meer dere dragende moerkonijnen. Behalve het financieel verlies, werd op vele plaat sen ook nog een lief tam huisdiertje verloren. Van de konijnenmoordenaars, die steeds in het diepste van de nacht opereren, is nog steeds geen goed signalement bekend. De politie verzoekt de hulp van mensen die hieromtrent nadere aanwij zingen kunnen geven. De politie wil hierbij er tevens op wijzen, dat het bij de gemeentelijke politieverordening aan hou ders van honden verboden is, de onder hun toe zicht staande hond of honden bij nacht op de openbare weg te laten rondlopen zonder geleide of toezicht. De Wet op de Dierenbescherming ver biedt honden en katten zonder toezicht te laten rondlopen op andermans erf of in het jachtveld indien zij een onmiddellijk gevaar vormen voor zich op het erf of in het veld bevindende dieren, waarvan de instandhouding gewenst is. De politie is bevoegd deze dieren te vangen en als geen ander middel ter afwering van het gevaar ten dienste staat, te doden. Ingevolge het Burgerlijk Wetboek is iedere houder van een hond of kat aansprakelijk voor schade, die door deze dieren wordt aangericht. Bij het door de politie in de afgelopen weken in gestelde onderzoek is gebleken, dat aan vele hon den de nodige verzorging wordt onthouden. Vele honden missen een behoorlijke ren of nachthok. Looplijnen voor de hond zijn voor vele mensen onbekend. De z.g. kettinghonden bestaan in Baarlo nog steeds. De Wet op de Dierenbescherming schrijft stringente bepalingen voor aan welke ei sen het dag- en nachtverblijf en de looplijn van een hond moeten voldoen. Bij niet nakoming van deze eisen kunnen door de rechter flinke geld straffen en indien er van opzet sprake is, zelfs ge vangenisstraf opgelegd worden. Van de andere kant is ook gebleken, dat vele ko nijnen gehouden worden in wrakke kooien of oude sinaasappelenkistjes, die zonder al te veel moeite door een hond opengebroken kunnen worden. Bij gebruik van een deugdelijk, sterk hok, dat een flink stuk boven de grond is geplaatst, behoeft men niet gauw bang te zijn, dat deze door een hond worden opengebroken. Wie liefde voor zijn dier heeft, dient het ook goed en op de juiste wijze te verzorgen. Uw plaatselijke politie is gaarne bereid u hierover de nodige in lichtingen te verstrekken. met medewerking van Volgende week zaterdag, 6 juli, vindt op het Kennedyplein een zomeravondconcert plaats, waar aan alle Maasbreese muziekverenigingen deelne men. Bovendien wordt medewerking verleend door fanfare St. Caecilia uit Helden. Het concert begint om precies 8 uur, aansluitend aan de avondmis, met een show van drumband Maasbree. Na deze show treden achtereenvolgens de Maas breese fanfare, Maasbrees mannenkoor en fanfare Caecilia uit Helden op. Het uit te voeren programma ziet er als volgt uit: Drumband Maasbree showprogramma. Fanfare St. Aldegondis o.l.v. Will. Kranen 1. On the square, mars, Ravella 2. Five minutes with Jerome Kern, Kern 3. Im Weissen Rössl, Benatzky 4. Selectie uit musical Oklahoma, Rodgers - Hammerstein Maasbrees Mannenkoor en fanfare samen 1. Wilt heden nu treden 2. Land of hope and glory Maasbrees Mannenkoor o.l.v. G. Janssen 1. Nobody knows; 2. Kaljinka; 3. La Montanara; 4. Gideons Band 5. Die Grenadiere Vanmiddag om 2 uur zullen de onderstaande da mes uit handen van burgemeester Schols, in aan wezigheid van de Commissie van Beheer, de leer krachten en vele ouders, het getuigschrift ontvan gen, als teken, dat zij de primaire opleiding aan de huishoudschool met goed gevolg hebben doorlopen. Uit Baarlo: Mia Beeks, Hermine Berden, Christien Beurskens, Lenie Coenen, Mary v.d. Eertwegh, Romy v. Geyn, Maria Geraedts, Annemie Gom- mans, Nelliek Heggers, Annie Hendriks, Marian v.d. Hurk, Carla Janssen, Riet Janssen, Annie van Lier, Jeanette Mol, Jozé Peeters, Els Smets, Mien Staaks, Lenie Vervoort. Uit Maasbree: Ria Janssen, Mia Manders, Els Vaessen, Jeanne Wilms. Uit Kessel en Kessel-Eik: Annie Bouten, Roelie Horyon, Marian Janssen, Nellie Janssen, Nel v.d. Linden, Jo Reynders, Door Smets. Uit Neer: Tiny Bouten. Om 3 uur zullen de volgende dames hun getuig schrift ontvangen, omdat zij de assistentenoplei ding met goed gevolg doorliepen: Uit Baarlo: Gerda Dobek, Miep Gielen, Door Heggers, Lies Jacobs, Truus Janssen, Mieke Kirschbaum, Maria Nijssen, Riek Nijssen, A. v.d. Rakt, Annie Smedts, Lonnie Smits, Truus Zanders. Uit Kessel: Agnes Houba, An van de Pas. Uit Maasbree: Annie v.d. Ekker, Door Gielen, Margriet Joppen, Annie Machon, Riek Vaessen. Mary van den Eertwegh en Truus Zanders slaag den met lof der leerkrachten, omdat op hun pun- tenlijst elk punt een zeven was of hoger. Zoals reeds eerder bekend gemaakt is, zal 't zie ken- en bejaardentriduum dit jaar bij de zusters van de Raay worden gehouden op 2, 3 en 4 juli. Degenen die hieraan gaan deelnemen worden om kwart vóór negen op de Raay verwacht en kunnen om 5 uur weer worden afgehaald. De ingang van het klooster is voor die dagen de „binnenplaats" tegenover de boerderij. Wanneer er bij de rondgang soms iemand verge ten mocht zijn en wel in aanmerking komt, gelieve zich dan s.v.p. alsnog op te geven bij een der da mes-helpsters. 't Comité hoopt de deelnemers een paar mooie dagen te bieden. Fanfare St. Caecilia Helden o.l.v. Will. Kranen 1. Flonrentiner mars, Fucik 2. Finlandia, symfonisch gedicht, Sibelius 3. An Essex Ouverture, Gordon Jacob 4. Man in the moon, Pi Scheffer Gezamenlijk optreden beide fanfares Maasbree en Helden 1. Semper fidelis, Sousa 2. Standard of St. Georg, Alford 3. Marche religieuse, Mozart 4. Punjaub, Payke 5. Andante in F., W. Kranen 6. The gladiator, Sousa 7. Trumpet Voluntary, Clarke 8. In the lime tree Avenue, v. d. Bosch 9. Diciplin, Lindebro De programmakeuze van dit concert is zo gedaan, dat iedereen aan zijn trekken kan komen. Zowel de liefhebbers van klassieke muziek, van operettes, van negro-sprituals, pittige marsen, een mooie drumbandshow, als die van vlotte, teenermuziek. Wat dit laatste betreft denken wij vooral aan de nummers 2 en 4 van het programma van fanfare St. Aldegondis. Wanneer de weersomstandigheden ongunstig zou den zijn, wordt het concert verplaatst naar zaal Grubben. Voor dit concert zijn geen uitnodigingen verzonden. Iedereen is van harte welkom. Entree wordt niet geheven. Schutterij St.-Antonius en St.-Petrus Baarlo. Mocht u al eerder in dit blad de suksessen van onze Baarlose schutten hebben gelezen zij gaan door met het vergaren van suksessen. Bij de onderlinge schietwedstrijden te Blerick werd door onze mannen tweemaal de eerste prijs na 22 kavelronden in de wacht gesleept. Ook een 3e en 4e prijs werd nog meegenomen. De kroon op dit alles werd verleden zondag gezet bij de grote finale te Maasbree, waar met zestallen geschoten werd om in het bezit te komen van de mooie bekers die ieder jaar in deze finale verscho ten worden. Daar was de le prijs met de grootste beker weer voor onze schutten. De tweede prijs met een kleinere beker was voor onze zusterver eniging te Maasbree. De le prijs voor drietallen schieten was ook voor onze schutterij, a.s.' Zondag trekken de schutten met twee ploegen er op uit: een ploeg gaat haar kansen benutten bij de schutterij te Horn; de tweede ploeg gaat bij de schutterij van Helden-Dorp een kansje wagen. Verder wil bij deze het bestuur van de schutterij de Baarlose mensen erop attent maken, als er oud lood te verkopen valt, de schutterij dit gaarne voor een redelijke prijs wil overnemen. Trommel- en klaroenkorps Voorwaarts Baarlo. De repetities zijn in het patronaat op zaterdag avond voor de leerlingen om 5.30 uur. Voor de anderen begint de repetitie om 6 uur. Verder wordt door het bestuur van ons korps de aandacht gevraagd voor het volgende Voor die genen, die graag een dieptetrom willen bespelen, zijn drie plaatsen beschikbaar. Ook is er nog gele genheid om klaroenblazer te worden bij het korps. Dit is misschien iets voor de jongens die op school goed blokfluit kunnen spelen. Gegadigden kunnen zich opgeven bij A. Caris, Prinses Margrietstraat 2; L. Thijssen, Molenberg; H. Lenders, Prinses Irenestraat 6; L. Hendriks, Bollenberg 4 en bij Th. Peeters, Vergeld 15 of bij de directeur van het korps de heer A. Segers, Molenberg. Bibliotheek Baarlo. De leesbibliotheek zal van 1 tot en met 13 juli gesloten zijn. H.S.V. Baarlo. Zaterdag a.s. 29 juni verenigings- wedstrijdvissen. Aanvang 4 uur. Loten om 3.30 uur in het verenigingslokaal. De oud-papier-aktie voor de nieuwe schoolbus. In verband met de vakantie en de prijsdaling van het papier en de lompen, zou ik u allen willen vragen om alles deze weken te bewaren? Indien u geen plaats heeft, kunt u het zelf nog in de kleuterschool brengen, belt u dan wel even aan bij het klooster. Als het mogelijk is komen we het de eerste week van augustus weer bij u ophalen. De aktie heeft in zeven maanden tijd 1300, opgebracht. En de nieuwe bus is deze week in ge bruik genomen, tot grote vreugde van iedereen. Zr. M. Martha. Reeds enkele weken hebben wij iets gepubliceerd over de voorgenomen aktie t.b.v. de missie van pater Verstegen, die binnenkort weer naar zijn missie in Angola vertrekt. De Breetse mannen, geboren in de jaren 1906, 1907 en 1908, leeftijdsgenoten van de pater, heb ben een aktie voorbereid die gehouden wordt op zaterdag 13 en zondag 14 juli. Om de laatste pun ten uit te werken worden alle mannen in genoemde leeftijdsgroep uitgenodigd een bijeenkomst bij te wonen, die zondag a.s. wordt belegd in het patro naat. Het comité vraagt ook de medewerking van allen die indertijd de kollekte van pater Hermans Verzorgden. Pater Verstegen zal in de H. Missen van zondag 7 juli zijn afscheidspreek houden. Geslaagd. Aan de Rijks H.B.S. te Venlo slaagde voor het examen H.B.S.-B de heer J. van Leer. Mej. Bea Selen slaagde voor het examen kleuter leidster in Venlo. Zij is inmiddels benoemd in Helden. De heer J. Boerland slaagde voor het diploma Mulo-A, met aantekening Middenstandsdiploma. In Blerick behaalde de heer W. Wanten de diplo ma's Mulo-A en B. Meisjesgilde. De deelname van drie groepen van het Meisjesgilde aan de wandeltocht van Stella Duce te Venlo verliep zeer succesvol. Bij de 10 km tocht behaalden de twee deelnemende Maas breese groepen in de categorie ongeorganiseerde groepen de eerste en tweede prijs met respectie velijk 643 en 636 punten. De groep, die deelnam aan de 15 km tocht werd tweede met 593 punten. Naast de prijzen, welke werden uitgereikt door de voorzitter van Stella Duce de heer Lemmen, ont vingen de deelneemsters bovendien een fraaie her inneringsmedaille. In de week van 2 tot en met 7 juli nemen een 30-tal meisjes deel aan een vakantieweek in het K.W.J.-huis te Hulsberg. Donderdagavond 4 juli is een ouderavond, waarop ook vele ouders uit Maasbree worden verwacht. Het jeugdhuis is ge legen in de kom van het dorp en is makkelijk te vinden. Op 29 en 30 juni gaat een groep van het gilde op weekend in Swalmen. Zomeruitstapje N.K.V. Zaterdag 6 juli aanstaande organiseert het N.K.V.-centrale Maasbree een uit stapje voor alle leden met hun dames. De reis gaat naar het Sauerland in West-Duitsland en voert door een van de mooiste natuurgebieden uit dit aan natuurschoon zo rijke land. De kosten van deze reis zijn 8,50 per persoon. Vertrek om 8 uur v.m. aan de kerk. Opgave voor deelname uiterlijk 30 juni bij M. Verspa, Spilstr. 9 P. Hoeben, Westeringlaan 39 (tel. 506) of bij W. Wijnands, Dr. Poelsstraat 10 (tel. 406). Ook niet- leden kunnen, voorzover er plaatsen zijn, deze reis meemaken. Brandweer. De vrijwillige brandweer van Maas bree is er bij de gewestelijke brandweerwedstrijden in Echt niet in geslaagd een der ereplaatsen te bemachtigen. De Maasbreese spuitgasten werden met 642 punten 7e en laatste. Winnaar werd een bedrijfsbrandweer uit Oisterwijk met 855 punten. Dit korps kan nu deelnemen aan de landelijke wedstrijden te Hengelo. Ondanks dit minder goede resultaat op deze wed strijd is ons vertrouwen in de Maasbreese brand weer in het geheel niet geschokt. Jeugdontspanningscentrum. Zondag 30 juni aan staande is in zaal Wijnands onder auspiciën van het J.O.C. jeugdbal. Aanvang half zes. Voor de muziek zorgt het orkest The Slow Cats uit Te- gelen. Uitstapje L.V.B. Woensdag 24 juli aanstaande gaat de Limburgse Vrouwenbeweging afd. Maas bree 'n dagtocht maken naar de Belgische Kempen. Gezien het programma belooft het voor de deel neemsters een prachtige dag te worden. Om circa 10 uur v.,m. wordt het gezelschap verwacht op het landgoed „Schaluinen", waar een kop koffie zal worden geserveerd. Hierna rondwandeling door 't landgoed. Omstreeks het middaguur zal, na eerst een pinteke bier of iets dergelijks te hebben ge bruikt, een echte Oud-Vlaamse koffietafel worden aangeboden. In de middaguren een bustocht door het prachtige Kempenland, waarbij natuurlijk een bezoek zal worden gebracht aan Bobbejaanland. Gastheer aldaar zal zijn de bekende zanger Bob- bejaan Schoepen. Na eerst nog een bezoek te hebben gebracht aan de Belgische enclaves in Nederland (Baarle-Hertog) volgt om 7 uur n.m. het diner. De totaalprijs van deze reis is, diner en koffie tafel inbegrepen 25, Gezamenlijke repetitie fanfare en mannenkoor. Heden, vrijdagavond om half negen repetitie fan fare. Om 9 uur gezamenlijke repetitie fanfare en mannenkoor. Ongeval. Naar ons nu eerst ter ore kwam gebeur de verleden week dinsdag op de Provincialeweg bij café Halfweg een ongeval, dat wonder boven wonder goed afliep. De bromfietser de heer Sch. uit Helden, rijdende op het rijwielpad, werd door een plotseling afslaande vrachtauto met aanhang wagen gegrepen. De heer Sch. bleef hangen op de verbindingsstang tussen voor- en aanhangwagen. Door deze bijzonder gelukkige bijkomstigheid bij dit ongeluk bleef het slachtoffer vrijwel ongedeerd. Zijn bromfiets werd totaal vernield. Van de politie. Van de zijde van de politie ver nemen wij dat op het bureau in Maasbree een damestas alsmede een portemonnaie wachten op de rechtmatige eigenaars. Degenen, die een van deze artikelen verloren hebben, kunnen op het bureau informeren of de daar ingeleverde gevon den tas en portemonnaie wellicht van hen zijn. Bericht voor autobezitters. Op de vierde zondag in september zal in Maasbree een gebeurtenis plaats vinden waaraan alle autobezitters uit de plaats zullen kunnen deelnemen. De autobezitters wordt verzocht deze vierde zondag in september nu al vast te reserveren. MAASBREE, BAARLO, KESSEL: DR. SCHEIJMANS, Baarlo, telefoon (04707) 360 Vanaf zaterdag 12 uur 's-morgens tot maandagmorgen 8.30 uur. GROENE KRUIS MAASBREE. Wegens vakantie van de conciërge worden van 4 tot en met 17 juli a.s. uitleen-artikelen alleen uitgegeven tussen half twee en twee uur n.m. door de eerwaarde zuster. Voor dringende boodschappen gedurende de maand juli wordt men verzocht voor 's morgens 8 uur te bellen, 04767 - 1770. Zuigelingen- en kleuterbureaux op gewone dagen om twee uur 's namiddags. ZONDAG: 7.30 jgt. Peter Joh. Greyn; 8.45 gest. jgt. Jacobus Simons en Maria Muysers; 10 uur hoogmis fam Hendriks-Peeters en zoon; 11.15 v. Frans Grutters. MAANDAG: 8 uur pater Boots en overl. fam,; 7.15 eerste weekd. Lodewijk Peeters. DINSDAG: 8 uur Antonius Vaessen echtg. en kinderen; 7.15 achtste mndd. Herman Grubben. WOENSDAG: 8 uur zesde mndd. Ant. Boots- Smets; 7.15 zesde mndd. Leo Gommans. DONDERDAG: 8 uur vijfde mndd. Maria Joos- ten-Rongen; 7.15 zesde mndd. Steph. Gommans; Biechthoren om 7 uur. VRIJDAG: 7.55 uur (vijf voor acht) H. Hartmis Stichting Petr.a Vaessen; 7.15 overl. fam. Cox- Simons. ZATERDAG: 8 uur Onbevlekt Hart van Maria; 7.15 gest. jgt. Jeanette Lenders. ZONDAG 7 juli zal pater Ant. Verstegen een af scheidspreek houden met bijzondere kollekte voor zijn missie. ZONDAG 30 juni: 4e zondag na Pinksteren. 7 uur lsm. v.d. overledenen van de buurt Maas straat-Dorpstraat; 8 uur lsm. André Fleuren; 9.30 hgm. voor de parochie; 11 uur h. leesmis. MAANDAG 1 juli: 8 uur hgm. voor een zieke; 8 uur gest. lsm. E. Jacobs en H. Meerts. Geen avondmis. DINSDAG 2 juli: 8 uur jgt. Henri Thijssen; 8 uur lsm. M. Berden. WOENSDAG 3 juli: 8 uur zeswd. Ger. Thijssen; 8 uur lsm. Joh. Janssen. DONDERDAG 4 juli: 8 uur zeswd. Willem Beurs kens; 8 uur lsm. E. Hermans-Pijpers. VRIJDAG 5 juli: eerste vrijdag van de maand; 8 uur jgt. Anna Zeetsen; 8 uur lsm. M.Tytulaer- Peeters; 19 uur lsm. t.e. H. Hart van Jezus voor hen die offeren. ZATERDAG 6 juli: eerste zaterdag van de maand; 8 uur zeswd. M. Bouten-Hendriks; 8 uur lsm. Herman Hermans; 19 uur lsm. voor fam. Bouten- Peeters. ZONDAG 7 juli: 7 uur h. leesmis; 8 uur leesmis v.d. parochie; 9.30 hoogmis als mndd. Conr. Mer- tens; 11 uur leesmis Ger. Hermans. Schaalkollekte voor het Gezinszorgwerk in de parochie. Reeds geruime tijd hebben de jongeren tijdens de gespreksbijeenkomsten hun gedachten laten gaan over een jongeren-mis. Zij waren van mening meer betrokken te zijn bij de misviering wanneer deze een eigen, aangepaste vorm zou hebben. Daardoor zouden de zin en de waarde ervan voor hen duidelijker worden en door een aangepaste vormgeving zouden vele problemen hunnerzijds kunnen worden opgelost. Op de slotavond van de jongerengespreksgroepen kwam de jongeren-mis weer ter sprake en werd er voorgesteld deze plannen te gaan verwezenlijken. Alle aanwezigen waren hierover enthousiast en dit enthousiasme kon zowel door de zeereerw. heer pastoor als door de liturgische werkgroep van het dekenaat ten volle worden gewaardeerd. Van bei de kanten werd de volle medewerking toegezegd. De heer Lei Coopmans heeft zich inmiddels bereid verklaard de muzikale leiding op zich te nemen. Reeds vele jongens en meisjes gaven zich op voor het koor of voor de instrumentale opluistering. Mocht hiervoor nog meer interesse bestaan, dan zal er nog altijd gelegenheid worden geboden zich aan te melden. Gezien de naderende vakantie lijkt het ons niet raadzaam nu reeds met de repetities te beginnen, temeer daar we er nog niet in geslaagd zijn een geschikte lokaliteit hiervoor te vinden. Vla „Op den Baum" zult u op de hoogte worden gehouden van de verdere gang van zaken. Werkgroep jongerengespreksgroepen. „Wij zijn de bouwers van de tempel niet, wij zijn alleen de sjouwers met de stenen." Alweer 'n mooie term, een mooie uitspraak zult u zeggen, en inderdaad, 't is mooi ge zegd, maar 't is ook waar, d.w.z. het moet waarheid zijn voor ons, wij hebben de plicht te sjouwen om zo mee te werken met de op bouw van een nieuwe wereld. U kunt dat doen op uw eigen manier, met uw eigen bijdrage, met uw warme interesse voor de zaak, U kunt dat doen door te to nen dat u werkelijk „wereldburger" bent. Op Westeringlaan verloren een boodschappen tas, inhoud een paar kinderschoenen. H. Driessen, Westeringlaan 32 Maasbree. if Wie heeft zaterdagmiddag op puinplaats Maas bree zijplank van aanhangwagen gevonden Vriendelijk verzoek terug te bezorgen of te melden bij Jac. Janssen, Veldsehuizen 5, Maasbree.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1968 | | pagina 1