ff AKTIE ZWEMBAD BAARLO Jaarvergadering Roode Kruis Maasbree - Baarlo Fietsen-rally in gemeente Maasbree WERELDWIJD veilig uit veilig Weekblad voor Maasbree en Baarlo Vrijdag 17 mei 1968 Nummer 5 Medewerkers van Op den Baum attentie Hemelvaartsdag. Wereldmissiedag voor de kinderen Gouden bruiloft in Baarlo Algemene bekendmaking van de politie Leerlingenopleiding Fanfare Sint-Aldegondis Film van de week Kerkkoor Baarlo vraagt zangers! Verloren en gevonden Maasbree ZONDAGDIENST ARTSEN Baarlo GAAT NIET DOOR NS-dienstregeling 1968 KERKELIJKE AGENDA Parochie H. Aldegundis, Maasbree Parochie H. Petrus. Baarlo Uitgave „De Gouden Leeuw n.v." v/h firma Kassteen, Panningen Postbus 1 Telefoon (04760) 1976 DEN BAÜM le JAARGANG IN VOLLE VAART! Nog een dag of tien en het gras zal er wel in zitten. Ja, mensen, zo ver is het intussen al. Er is de vorige week hard gewerkt. Naast de particuliere werkers hebben fanfare, brandweer en de manne lijke afdeling van Baarlo's Zangkoor bij 't stoken de handen flink uit de mouwen laten komen. Alle bomen, die op de plaats van de zonneweide, de baden en bijgebouwen stonden, liggen nu plat en een groot gedeelte van het hout, dat allemaal geschild wordt onder leiding van Hatje van Doe- rus, is al tot krantenpapier verwerkt. Het machinepark van de firma Crienen heeft al bijna helemaal afgerekend met de „puus". Heel handig licht deze machine de boomstronken uit de grond, alsof ze eerstelingen aan 't uitdoen is. Het is een lust om te zien hoe in zo heel korte tijd enorm veel werk verzet wordt. Vorige week zaterdag waren er maar eventjes 30 man en 10 traktors aan het werk. EEN GOEDE SFEER! De mentaliteit waarmee gewerkt wordt en de ma nier waarop men naar vader Hensen luistert, doet iedereen goed. Jammer dat een dezer dagen een werker ook plat ging met de bomen. De heer Kuipers uit de Helling moest naar het ziekenhuis omdat een vallende boom hem trof", gelukkig niet ernstig. Een grappig misverstand bezorgde hem twee bloemstukken tegelijk op z'n ziekbed. Zowel secretaris als penningmeester lieten hem namens de aktie een attentie brengen. We wensen hem spoedige beterschap, in de hoop dat het een zoete pijn was die hij geleden heeft. HET GAAT GESMEERD In de loop van deze week is of wordt de hoofd ingang van bomen en stronken vrijgemaakt. De grote weide wordt gefreesd, de kuilen worden dichtgestreken en compost maakt van de magere bosgrond een vruchtbare voedingsbodem voor ste vig, gezond gras, dat in de toekomst tegen 'n stoot je moet kunnen. De heer Van Lier, technisch ad viseur der firma Heines, maakt de tekening waar de ondergrondse sproei-installatie moet komen. Een expert heeft inmiddels bepaald welke soorten gras voor deze grond geschikt zijn. De firma J. Bouten zal, zoals beloofd, zorgen dat heel binnen kort gezaaid wordt. En als we over twee of drie weken gaan kijken, dan zien we dat inderdaad de zonneweide werkelijkheid is geworden. En dat in zo korte tijd. ACHTER DE SCHERMEN. Inmiddels is de technische commissie druk aan 't rekenen, tekenen en vergaderen om de planen uit gewerkt te krijgen voor de baden en de gebouwen die er moeten komen. ONS SALDO. Als bijzonderheid zij nog vermeld dat er elke week nog gelden binnenkomen op de Boerenleenbank van giften en obligaties, die ons tijdens de blik- sem-aktie werden beloofd. Wij hopen u elke week via „Op den Baum" op de hoogte te kunnen houden van de stand van zaken op het zwembadterrein. Wij bouwen verder onder het motto: „Vele han den maken licht werk". Volgende week donderdag 23 mei is het Wij verzoeken alle medewerkers en adver teerders van ons blad hun copie zo vroeg mogelijk in te zenden. Indien mogelijk ver schijnt Op den Baum volgende week één dag eerder; dus woensdag. 2 mei werd in zaal Niëns de jaarvergadering ge houden van de plaatselijke afdeling van het Roode Kruis, waar o.m. aanwezig waren burgemeester F. Schols en voorts de echtgenoten, resp. verloof den van bestuur en colonneleden. Een minuut stilte werd in acht genomen wegens het overlijden van drie leden, t.w. colonnecom mandant Dr. Van Leer, voorzitter Peeters en de pl.v.v. groepscommandant Jacobs. Voorzitster mevrouw Peeters-Bens sprak in haar openingswoord over het zwarte jaar dat de afde ling Maasbree-Baarlo achter de rug heeft, door het overlijden van deze drie leden. Zij memoreerde het vele werk en de inzet en liefde die deze personen voor het Roode Kruis hebben verricht; zij sprak de wens uit dat hun werk als voorbeeld mag die nen voor alle rode-kruismedewerkers. Doch on danks tegenslagen en moeilijkheden was het afge lopen jaar gekenmerkt door hard werken, hetgeen bleek uit de verschillende verslagen. De prachtige resultaten die behaald werden schreef de voorzit ster toe aan de goede harmonie en de prettige samenwerking in de afdeling en ook aan de trouwe opkomst van de colonneleden. Als programmapunten voor de toekomst somde mevrouw Peeters op: uitbreiding van het aantal colonneleden, meer boottochten voor zieken, or ganisatie van een wellfare-cursus, oefenen met an dere afdelingen, opleiding van meisjes tot 2e-klas helpsters en de nieuwe tot 3e-klas helpsters, nieu we EHBO-cursus, excursie naar bloedtransfusie dienst en de organisatie van de plasma-avond in het najaar. Een missiebisschop over het Pauselijk Missiewerk van de kinderen. „Sinds 125 jaar bestaat het Pauselijk Missiewerk van de Kinderen. Het probeert voor de jeugd een aangepaste vorm van deelname aan de Verkondi ging te vinden. Het wil de kinderen brengen tot een juist Kerkbegrip en tot broederlijke belang stelling voor de kinderen van andere volken. Wij, bisschoppen der jonge Kerken zijn, in naam van het volk dat wij dienen en in onze eigen naam, dankbaar voor het ontroerende meeleven en het offer van de kinderen. Daarbij gaat onze dank bij zonder uit naar de opvoeders, die de kinderen be geleiden in deze groei naar volle menselijkheid en zo ook de kinderen van alle volkeren te laten delen in de welstand die zij genieten. Elk jaar ontvangen de jonge Kerken in Azië en Afrika materiële hulp van het Pauselijk Missie werk. Deze hulp variëert van tienduizend tot ze ventienduizend gulden per Vicariaat of Missiedio- cees. Hoe dit geld wordt besteed hangt af van de behoefte die er bij de kinderen in de verschillende diocesen heerst. Ik geef u een voorbeeld uit mijn eigen diocesen 5 kisten melkpoeder voor zieke en ondervoede kinderen 520, Inrichting babykamer en kraam klinieken f 2.400, Leermiddelen voor twee kleuter scholen en 'n eerste klas 4.300, 45.000 antimalaria e.a. tabletten 1.620, Opname van kinderen in het internaat in de tijd van voedselgebrek 9.000, Onderzoek en transport van lepra- en T.B. kinderen 1.800, 19.640,— Naast deze normale - periodieke - hulp, kan men ook aanvragen voor buitengewone^ - incidentele - hulp. Zo vroegen wij hulp bij de bestrijding van van het ziekenhuis, etc. een epidemie, bij de bouw van een kinderafdeling Het spreekt vanzelf dat andere organisaties ook helpen om de nood te lenigen. Zo krijgen en kre gen we veel steun van de MIVA, MEMISA en van de aktie KOM OVER DE BRUG. Toch blijft het waar, dat het Pauselijk Missiewerk van de Kinderen onze eigen jeugd opvoedt tot broederlijk delen en dat zij voor de missiegebie den een vaste bron is van hulp voor het kind in de jonge landen. Het is daarom dat wij aan een dag als de Wereld- Missiedag van de Kinderen, zoals die dit jaar weer op 22 mei wordt gehouden, erg veel belang hech ten." bisschop van Larantuka (Indonesia) Mgr. Ant. H. Thijssen S.V.D. Z.H. Exc. Mgr. Ant. H. Thijssen, geboren in Baar lo (L) 26-5-'06. Priester gewijd 31-l-'32. Apostolisch Vicaris van Ende en titulair bisschop van Nilpolis 8-3-'51 geconsacreerd Bisschop van Larantuka (Indonesia) 3-l-'61. Afdelingssecretaris Notten wees in zijn verslag op de prachtige resultaten in 1967 behaald met de geldinzamelingsactie, die 1940,- opleverde. Hier mede had de afdeling Maasbree-Baarlo relatief het hoogste resultaat van Limburg behaald. Na mens het hoofdbestuur werd de afdeling 'n mooie landkaart aangeboden. De resultaten van de lectuurkastjes waren in het afgelopen jaar: Maasbree 270 tijdschriften en 15 boeken; Baarlo 320 tijdschriften en 242 boeken. De secretaris kon voorts mededelen dat bij de begin van dit jaar gestarte ledenwerfactie reeds 450 leden zijn geworven. Aan de eerste bloedplasma-avond op 18 oktober 1967 namen uit Maasbree 226 personen deel, uit Baarlo 156. Uit het verslag van pl.v.v. colonnecommandant P. Aerts bleek dat de colonneleden in 1967 om de 14 dagen 'n oefenavond hielden; in Venlo werden onlangs lesavonden gevolgd ter verhoging van de vaardigheid in gewonden- en ziekenvervoer met de plaatselijke ambulance-auto, die door het Roode Kruis wordt bemand. De colonneleden namen deel aan vacantieweken voor zieken, t.w. in Zeist „Hui ze de Valkenberg", het hospitaalschip „Henri Du- nant" en de Limburgse boot „De Maasvalei". Aan het slot van de vergadering werden door bur gemeester Drs. Schols aan de colonneleden mej. Peeten en Stappers, beiden uit Baarlo, wegens 10 jaar trouwe dienst een onderscheiding uitgereikt, die hen door de directeur-generaal van het Roode Kruis was toegekend. Dinsdag jl. vierde het echtpaar W. v.d. Eertwegh- v.Tegelen in Baarlo het gouden huwelijksfeest. De bruidegom heeft rond de eerste wereldoorlog 5% jaar het vaderland gediend, waarna hij als 31- jarige met zijn 35-jarige bruid in 1918 trouwde. 20 jaar lang was hij 12 uur per dag werkzaam bij de pannenfabriek Jansse-Willemsen. Het gou den paar heeft twee gehuwde kinderen en elf kleinkinderen. 's Morgens om 10 uur werd een hoogmis tot dank zegging opgedragen. Na de mis vormden leeftijd genoten van de kaartclub een erehaag, waarna foto's werden genomen die het paar 's avonds door de heer G. Geraedts werden aangeboden, 's Avonds bracht het gemengd koor een serenade; voorzitter Heines feliciteerde het gouden paar en wenste hun veel geluk en nog vele jaren. Na het lied „Mijn Nederland" leidden de fanfare en het trommelcorps hun serenade in met een mars. Na het muzikaal „Dankgebed" sprak de heer Habets het paar toe, waarbij hij veel geluk en voorspoed wenste. Hij hoopte over 10 jaar nog eens op de diamanten bruiloft te mogen komen voor het bren gen van een serenade. De fanfare speelde 't „lang zullen ze leven" en het trommelcorps de mars „Voorwaarts" en na de felicitatie door de beide besturen het nummer „Heil Europa" De heer J. v.d. Eertwegh dankte namens het gou den paar voor de hulde. In de afgelopen maanden is er in Midden- en Noord-Limburg veelvuldig ingebroken in wonin gen waarvan de bewoners afwezig waren. Voornamelijk werden levensmiddelen weggenomen. De politie in dit gebied kijkt uit naar een donker uitziende man met een blauwe overall aan en met half hoge laarzen. Vermoedelijk draagt hij een zwart lederen jas of een grijze garbardine regenjas. Hij is ongeveer 1.75 meter groot. Hij geeft de indruk een zwerver te zijn. Onder de gemeente Meerlo hebben bewoners blijkbaar al met deze man contact gehad. Als u deze verdachte persoon ziet wordt u ver zocht de plaatselijke politie zo snel mogelijk te waarschuwen met opgave in welke richting hij is verdwenen en of hij zich met een fiets of brom fiets verplaatste. De Instuif Baarlo en Jeugdontspanningscentrum Maasbree organiseren op zondag 26 mei a.s. ge zamenlijk een oriëntatierit voor fietsers en brom fietsers. Gezien het succes van verleden jaar, toen niet minder dan honderd jeugdige personen deel namen, wordt ditmaal een enorme deelname ver wacht. De prachtige prijzen, zoals bijv. een transsistor- radio voor Baarlo en Maasbree noden gaarne tot deelname uit. Zowel in Baarlo als in Maasbree wordt om 1 uur gestart voor de bromfietsers en om 1,30 uur voor de fietsers. In Baarlo is de start voor het patro naat, in Maasbree op het Kennedyplein voor het groene-kruisgebouw. De deelnemers uit Baarlo hebben hun rustplaats in Maasbree en finishen weer in Baarlo, terwijl de Maasbree-deelnemers in Baarlo pauzeren, maar in Maasbree weer eindigen. De ralley vindt zijn weg door de gehele gemeente. Tijdens de jeugdbals in Baarlo en Maasbree wor den 's avonds de prijzen uitgereikt. Het ligt in de bedoeling van de Maasbreese fan fare binnenkort weer te beginnen met een leer lingenopleiding. Jongens en meisjes, die interesse hebben, kunnen zich opgeven bij een der bestuurs leden of leden. Opgave uiterlijk 1 juni. Bij vol doende deelname zullen de lessen in Maasbree gegeven worden door een leraar van de Tegelse Muziekschool. Gezien de gemiddelde leeftijd der huidige fanfareleden is het noodzakelijk dat op vrij korte termijn jonge krachten de gelederen ko men versterken. Het bestuur doet een dringend beroep op de ouders om hun kinderen, die belang stelling voor deze opleiding hebben, de gelegenheid te geven hieraan deel te nemen. Vrijdag t.m. zondag wordt in het Thalia-theater te Baarlo „The Sound of Music" vertoond. Deze film gaat over het leven van een jonge novice, die niet aan het klooster kan wennen. Moeder-overste besluit haar 'n tijdje onder te brengen in het ge zin van kapitein Von Trapp, oud-marine-officier, met zeven kinderen. De kapitein regeert zijn gezin met ijzeren discipline, waartegen de kinderen zich verzetten. Er doen zich allerlei verwikkelingen voor en Maria (de novice) heeft zich bij de kin deren onmisbaar gemaakt. Dit blijkt vooral als zij terugkeert naar het klooster om haar liefde voor de kapitein te verbergen. Uiteindelijk trouwt kapi tein Von Trapp met haar, maar voor het zover is en wat daarna gebeurt, kan men beter zelf gaan zien als de film in Thalia draait. Opgave voor deelname kan geschieden op zondag 26 mei van 11-12 uur in beide patronaten. Het inschrijfgeld bedraagt voor leden van Instuif en J.O.C. 1,- en voor niet-leden 1,50. Bij de start wordt tevens een entreebewijs voor het jeugd- bal 's avonds uitgereikt. Instuif en J.O.C. verwachten heel veel deelnemers. Elke Baarlonaar weet van het bestaan van een kerkkoor in ons dorp. Jarenlang heeft dit koor een groot aantal leden gehad, soms zelfs tot 33 a 34 toe. Dit aantal is de laatste jaren flink gedaald. De oorzaken hiervoor moeten wor den gezocht in verschillende verschijnselen, le De algemene achteruitgang van het vereni gingsleven; 2e De veranderingen in de liturgie, die ook de taak van het kerkkoor wijzigden; 3e Ver trek van oude leden door huwelijk of bezigheden op andere gebieden; 4e Geen toestroom van nieu we leden; 5e Totale houding van vele jongeren t.o.v. kerkelijke zaken. Kerkzanger is een bijzondere funktie, die niet ie dereen ligt. Men moet er veel voor voelen en ieder lid moet er van doordrongen zijn, dat de zang, mooi of minder mooi, in de liturgie niet kan worden gemist. In het verleden werden elk jaar door de directeur de heer Bos en enkele bestuursleden de inmiddels groot geworden jongens, die vroeger bij het kin derkoor goed zongen aangezocht om lid te worden van het kerkkoor. Dit leverde elk jaar wel enkele leden op. Dit jaar echter kon men geen enkele kracht er bij winnen. Dit is zeer jammer. Het le denaantal is inmiddels teruggelopen tot 17. Dit is te weinig, vooral als men een meerstemmige mis uit wil voeren, heeft men vaak te kampen met onderbezette partijen. Nu willen wij, als kerkkoor, aan alle mannen en jongens van Baarlo, die als kerkzanger het alge meen belang willen en kunnen dienen, vragen of ze lid willen worden. U kunt zich dan mondeling of schriftelijk opgeven bij één van onderstaande personen of bij een kennis, waarvan u weet dat hij al langer lid is. Wim Wijnhoven Marktstr; Jeu Bouten Odiliastr; Leo Timmermans Marktstr; Hub. van Betteray Maasstr; M. v.d. Eertwegh Julianastr. T Gevonden zegelring, initialen J.v.B. Tegen be loning terug te bezorgen bij John van Betteray, Maasstraat 6, Baarlo. Gevonden damesparaplu op de Napoleonsbaan in Baarlo. Af te halen: Helling 3, Baarlo. Eerste H. Communie. Volgende week donderdag, Hemelvaartsdag, zullen tientallen kinderen voor het eerst communiceren. Evenals verleden jaar zul len de communicantjes door fanfare Sint-Alde gondis worden afgehaald aan de meisjesschool en naar de kerk worden begeleid. In de kerk zal door de fanfare toepasselijke muziek ten gehore wor den gebracht. Over aanvangsuur der plechtigheden zie de kerkberichten. Successen op kringsportdag. Op de kringsportdag van de kring Helden van de JBTB en MBL, die in het sportpark De Berckt te Baarlo werd ge houden, werden door de Maasbreese deelnemers vele successen gebokt. Van de afdeling JBTB waren dit: Hinkstapsprong: 1 A. Peeters. 800 m hardlopen senioren: 2 J. Lintjens. 100 m hardlopen senioren: 1 A. Peeters. Hoogspringen: 1 J. Lintjens. Kogelstoten senioren: 1 A. Peeters. Discuswerpen: 1 G. Gielen. Voorts behaalde de Maasbreese estafetteploeg de eerste plaats. Bij de MBL waren de resultaten: Hoogspringen: 2 Mia v.d. Sterren. Knotsoefening en muziekoefe- ning: 2 Maasbree met 161 punten. Kermis. De eerste drie dagen van Maasbreese kermis werden gekenmerkt door 'n gezellige drukte in café's en zalen, doch door een aanmerkelijk mindere straatdrukte in vergelijking met andere jaren. De weersomstandigheden waren van dien aard dat het beter binnen toeven was dan buiten. Van dit slechte weer waren de exploitanten der attracties de dupe. De gunstige berichten van dins dagavond doen evenwel verwachten dat zij in de resterende twee dagen alsnog aan hun trekken zullen komen. Behoudens 'n enkele kleine scher mutseling zijn ons tot op heden geen wanklanken ter ore gekomen. Fanfare Sint-Aldegondis. In verband met het mu siceren in de kerk bij gelegenheid van de eerste communie der kinderen, volgende week donder dag, worden de leden der fanfare verzocht van avond, vrijdag 17 mei, allen om 8,30 uur op de repetitie aanwezig te zijn. Voorbereidingen Ossefeest 1968. Van het Osse- feestcomité vernemen wij dat voor zaterdag 3 au gustus het bekende orkest „De Heikrekels" is ge- engageerd voor de dansmuziek. Voor zondag 4 en maandag 5 augustus is het orkest „Wout van Os" gecontracteerd. Als nevenattracties zijn vast gelegd en dit is verheugend voor de jeugd) een draaimolen, een rupsbaan en een schiettent. MAASBREE, BAARLO, KESSEL: DR. SCHEIJMANS, Baarlo, telefoon (04707) 360 Vanaf zaterdag 12 uur 's-middags tot maandagmorgen 8.30 uur. ZUIGELINGEN-BUREAU BAARLO. Het consultatiebureau voor zuigelingen is in ver band met hemelvaartsdag volgende week op woensdag 22 mei. WERELDDAG VAN DE KINDEREN. Woensdag 22 mei is weer de jaarlijkse werelddag van de kinderen, onder het motto: „Leef mee Deel mee". Het doel hiervan is: Onze kinderen leren, kinderen te helpen. Onze kinderen in te leiden in de wereld wijde mensengemeenschap. Onze kinderen een daadwerkelijke en eerlijke belangstelling bij te brengen voor alle kinderen op de wereld. P.M.C. Baarlo. HET SPREEKUUR VAN DE BURGEMEESTER OP VRIJDAG 24 MEI A.S. De nieuwe dienstregeling 1968, die op 26 mei a.s. ingaat, onderscheidt zich van die van de afgelopen jaren door de lengte van zijn geldigheidsduur. Hij zal het karakter dragen van een echte „zomer"- dienst en vier maanden later, op 29 september, worden opgevolgd door de dienstregeling '68/'69, welke geldig zal zijn tot 31 mei 1969. Deze uit het verleden teruggeroepen maatregel van twee dienstregelingen in één jaar is het gevolg van de mogelijkheid enkele belangrijke verbeterin gen, die voor 1969 waren gepland, reeds in sep tember te doen ingaan. Voor een nog snellere in voering was de voorbereidingstijd tot einde mei e.k. echter beslist te kort. Veranderingen van principiële aard zullen dan ook in mei niet plaatsvinden, doch wie mocht denken dat het u hierbij aangeboden nieuwe spoorboekje voor de a.s. dienstregeling weinig nieuws bevat, vergist zich. Verbeteringen zijn o.a.: Op werkdagen drie treinen per dag tussen Rotterdam CS, Breda, Tilburg en Rijn/Roer gebied, v.v. Door elektrificatie tussen Venlo en Keulen wordt de verbinding naar en van Keulen met ±15 minuten in iedere richting versneld. Bo vendien wordt het aantal treinen tussen Eind hoven en Keulen uitgebreid. Op de interessante reisuren wordt een aantal sneltreinen Eindhoven-Tilburg-Breda-Dordrecht Rotterdam CS v.v. toegevoegd. Verdeeld over de dag wordt het aantal treinen Eindhoven-Helmond met vier, dat irt de te- genrichting met zes treinen uitgebreid. Het aantal sneltreinen tussen Heerlen, Valken burg en Maastricht zal met 5 stuks op de voor reizigers interessante uren van de dag worden uitgebreid. -Het aantal sneltreinen tussen Nijmegen en Roermond wordt vergroot, waardoor ook uit breiding wordt gegeven aan de snelle verbin ding Zuid-Limburg-Arnhem v.v. Interessant is misschien nog te vermelden dat het aantal trein-kilometers in de nieuwe dienstregeling ten opzichte van die van 1967/1968 een stijging te zien zal geven van 6 Dat deze treinen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt bewijst het ge tal dat de stijging het aantal „bak"- (of zo u wilt: rijtuig-) kilometers aangeeft: 0,5 Dus: frequentie hoger, treinen kleiner ZONDAG: 7.30 Gerardus Janssen en Petr.a Pee ters; 8.45 gest. jgt. Henricus Boots en Louisa Beckers; 10 uur hoogmis Dr. van Leer vanwege de ping-pong-club; 11.15 Mechtilda Niessen-Jacobs MAANDAG: 7.40 kruisprocessie; 8 uur WElem Peeters vw. de Boerenbond; 7.15 derde weekdienst Anna M. Rongen-Voermans. DINSDAG: 7.40 kruisprocessie; 8 uur Herman Grubben vw. de Boerenbond; 7.15 tweede weekd. Joh. Peeters (Werts). WOENSDAG: 7.40 kruisprocessie; 8 uur Jos Tim mermans vw. de Boerenbond; Biechthoren van 6-7 uur; 7.15 tweede weekd. Joh. Hanraets. DONDERDAG: 7.30 Ger. Janssen en Petr.a Pee ters; 8.45 eerste H. Communie-feest; int. Peter Joh. Zeelen z. Wim; 10 uur hoogmis overl. fam. (B.T.) 11.15 zesde weekd. Dr. van Leer. VRIJDAG: 8 uur zesde mndd. Henricus Roeven; 7.15 zesde mndd. Gerard Hermans. ZATERDAG: 8 uur Dorothea Smets-Hanssen; 7.15 Dr. van Leer (H.) ZONDAG 19 mei: 5e zondag na Pasen; 7 uur lsm. overl. fam. Hermans-Dorssers; 8 uur lsm. overl. fam. Gommans-Janssen; 9.30 hoogmis voor de pa rochie; 11 uur h. leesmis. MAANDAG 20 mei: 6.30 gest. jgt. P. Pijpers en Joh. v.d. Hurk. Kruisprocessie; 8 uur gest. jgt. Ant. Strous; 8 uur lsm. Math. Berden. Geen avondmis. DINSDAG 21 mei: 6.30 jgt. M. Cöp-Berden. Kruisprocessie; 6.30 leesmis Th. en Chr. Berden; 8 uur zeswd Jac. Verstappen; 8 uur lsm. Henri Hoeben. WOENSDAG 22 mei: 6.30 gest. jgt. A. Görtz en A. Thielen. Kruisprocessie; 6.30 lsm. Joh. Jans sen; 8.30 lsm. b.g.v. wereldmissiedag v.d. Kinderen. DONDERDAG 23 mei: feest van 's Herenhemel- vaart; 7 uur lsm. overl. fam. Hermans-Dorssers; 7.45 afhalen v.d. communicanten a.d. meisjes school; 8 uur lsm. voor de parochie w.o. eerste communie v.d. kinderen; 9.30 hoogmis Ben van Lier; 11 uur lsm. Lamb. Segers. VRIJDAG 24 mei: 7.15 hoogmis P. van Wylick v.w. Boerenleenbank; 7.15 leesmis Joh. Kempen; 8 uur jgt. Joh. Hendrikx en Ther. Bruynen; 8 uur lsm. E. Hermans-Pijpers; 15 uur plechtige huwe lijksmis voor het bruidspaar Opstals-Camps. ZATERDAG 25 mei: 8 uur hoogmis t.e. H. Urba- nus v.w. de Schutterij; 8 uur lsm. Jac. van Wy lick; 19 uur lsm. J. Jacobs-Schürmanns. ZONDAG 26 mei: 7 uur h. leesmis; 8 uur lsm. v.d. parochie; 9.30 hgm. als mndd. M. Tytulaer- Peeters; 11 uur lsm. Aid. Nijssen-Keunen. WERELDMISSIEDAG VAN DE KINDEREN, woensdag 23 mei Onder 't motto „LEEF MEE DEEL MEE!" organiseert het Pauselijk Missiewerk van de kinderen dit jaar weer de Kinderwereld missiedag. Misschien is het vreemd dat aan kinderen al wordt meegedeeld dat er andere kinderen zijn die het niet zo goed hebben als zijzelf. Wij zouden onze kinderen misschien liever met rust laten en hen in alle wijsheid en blijheid een onbezorgde jeugd laten leiden. Van de andere kant echter voelen wij aan dat wij verplicht zijn de kinderen een zo wereldwijd mogelijke blik mee te geven. Dat bereiken wij niet zozeer door aanspo ring, maar vooral door zelf, als onderwij zend personeel en ouders ook een active rend voorbeeld voor hen te zijn op dit ge bied.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1968 | | pagina 1