ff ff MOEDERDAG 3? Weekblad voor Maasbree en Baarlo Vrijdag 10 mei 1968 Nummer 4 Van het gemeentebestuur OPROEP Actie zwembad Baarlo Film van de week Baarlo Kringsportdag te Baarlo Baarlo Sportallerlei Maasbree Maasbree ZONDAGDIENST ARTSEN KERKELIJKE AGENDA Parochie H. Aldegundis, Maasbree Parochie H. Petrus. Baarlo Uitgave „De Gouden Leeuw n.v." v/h firma Kassteen, Panningen Postbus 1 Telefoon (04760) 1976 OP DEN BAÜM le JAARGANG MEDEDELINGEN IN VERBAND MET DE A.S. KERMIS. Ogenstelling gemeentehuis. Gedurende de kermisdagen maandag tot en met donderdag is het gemeentehuis geopend van 9 tot 12 uur v.m. Sluitingsuren café's en friteszaken. Voor de café's te Maasbree gelden met de kermis de volgende sluitingsuren op maandag t/m donderdag van 2 tot 4 uur nm. van zaterdag op zondag en van zondag op maandag: 00.01 uur. de overige kermisdagen: 00.30 ,uur. De friteszaken mogen één uur langer dan het voor de café's geldende sluitingstijdstip open blijven. Openstelling winkels. De winkels te Maasbree mogen op kermiszondag de gehele dag geopend zijn. Tijdelijke verplaatsing autobushalte. Op kermiszondag zal onder meer de Dorpstraat van 13 tot 24 uur voor verkeer met voertuigen worden afgesloten. In verband hiermee zal gedu rende die periode de route van de Z.O.-autobus- dienst lopen via de Baarlosestraat naar de Pro vinciale weg. Er zijn dan halteplaatsen bij café J. Niëns en op de hoek Provinciale weg - Past. Leursstraat. Vriendelijk verzoek aan alle Baarlose en Maasbreese verenigingen om dagen en uren waarop vaste repetities of bijeenkomsten zijn vastgesteld, door te geven aan de plaatselijke correspondenten. Deze kunnen dan een agenda samenstellen, die wekelijks kan worden gepubliceerd. Nog een paar dagen flink aanpakken en de zonne weide ligt plat; nog wel niet zo plat als een cent, want de wortels van de bomen moeten nog door het machinepark van de firma Crienen gerooid worden. Schoolkinderen van de 4e, 5e en 6e klas hebben woensdagmiddag hun hart nog eens op kunnen halen. Ze mochten lekker vuurtje stoken. Alle boomtoppen en takken werden door hen op gro te stapels bij elkaar gebracht en opgestookt. Be dankt voor 't werk STIEKUM 's Avonds als men ophoudt, worden vaak nog een stel bomen afgezaagd, zodat de avond daarna di rect begonnen kan worden met uitpoetsen, ook als de motorzaagman eens wat later komt. Maar er moet wel iemand in Baalo rondlopen, die stiekum overdag die bomen poetst En 's avonds heeft de dader meestal de plaats gepoetst. Nu heeft men recherche en de commissaris van zwemzaken ingeschakeld. Deze hebben een uitge breid onderzoek ingesteld en de gevonden vinger afdrukken en de analyse van de gevonden zweet druppels op de gepoetste stammen. Deze hebben zonder twijfel uitgewezen, dat het een oudere man moet zijn, die op de Hei woont. Men heeft hem een dezer dagen op heterdaad betrapt en het bleek niemand minder te zijn dan Wiel Smets van de Hei. Wiel, het hele bestuur van het zwembad, is ge troffen door de spontaniteit die u aan de dag legt en het feit, dat wij niet mochten weten dat u. be halve de 50 beloofde uren, ook nog stiekumme uren maakte, heeft ons heel goed gedaan. Bedankt voor de goede sfeer en mentaliteit, die hierdoor de hele Aktie Zwembad ten goede komt. HET WERK GAAT DOOR Mogen wij er nog eens op wijzen, dat al het werk afgestemd is op de werkkaarten, die ieder ont vangt. Als u een kaart ontvangt om uw uren te komen voldoen, maakt u zich dan s.v.p. vrij. Op die manier verlicht u het werk van Van Loon en kan alles beter worden georganiseerd. Bedankt voor het gedane werk Welkom op het werk, dat nog ligt te wachten „ZEVENTIEN" de film die vanaf vrijdag tot en met maandag in Thalia vertoond wordt, is een verhaal van een jongeman van 17 jaar, zoon van een professor. Hij heeft grote voorliefde voor schilderijen, waarop duidelijk het verschil van man en vrouw uitkomt en is vol verlangen kennis te maken met de andere sexe. Hij weet, dat Sohpie, het dienstmeisje, niet onverschillig tegenover zijn denkbeelden staat, maar, een zekere angst weer houdt hem. Op vakantie in het schilderachtige plaatsje Nybrio bij zijn oom en tante, ontmoet hij hun dienstmeisje Hansigne, de iets andere huis houdster juffr. Rosegod, en het meisje van zijn dromen, VIBEKE. Het stralende weer en de vele vrouwen maken zijn verlangen met de andere sexe steeds groter. Als zij enkele dagen doorbrengen in het weekendhuis je van de familie, waar hij en Vibeke alleen zijn, maken zij beiden voor het eerst kennis met de liefde. Aan het einde van de vakantie is de jonge man „MAN" geworden, en zien we hem afscheid nemen, van vele vrouwen die hij nader heeft le ren „kennen". Het verhaal eindigt waar het is be gonnen in zijn eigen huis, waar Sophie het dienst meisje op hem wacht JONGEREN - GESPREKSGROEPEN In het afgelopen seizoen hebben ruim 125 Baarlose jongeren deelgenomen aan de gesprekken over on derwerpen die afgestemd waren op jongeren van 15-25 jaar. Ter afsluiting van deze avonden wor den alle deelnemers uitgenodigd om op donderdag 16 mei a.s. nog eens bij elkaar te komen in de kleine zaal bij Habets om 8 uur precies. Op die avond zal een overzicht worden gegeven van de gesprekken van het afgelopen seizoen door pater W. Versieyen, een van de gespreksleiders. Daarna zal er van gedachte gewisseld worden over de gespreksthema's die het komende seizoen de moeite waard zijn behandeld en besproken te wor den. Wat dat betreft rekenen de organisatoren op ideëen en suggesties van de jeugd zelf. Ook andere onderwerpen die van belang zijn voor de Baarlose jeugd, kunnen ter sprake worden gebracht. Ouders en andere belangstellenden zijn op deze avond natuurlijk ook van harte welkom. 'EENMAAL IN HET JAAR EEN SPECIALE DAG VOOR MOEDER! De tweede zondag in de maand mei is een aparte, bijzondere dag, die we „Moederdag" noemen. Het is inderdaad een merkwaardige dag, want die dag kost ons allemaal geld en het is zo, dat we dat geld nog met plezier uitgeven ook En waarom vinden we het dan zo leuk Wel, het wordt besteed voor een cadeautje voor moeder. Dat klinkt na tuurlijk vervelend honingzoet, maar in de meeste gevallen is het de werkelijk heid. De meeste mensen zijn diep in hun hart heus niet zulke keiharde materia listen als het soms lijkt en een van de meest kwetsbare plekken is moeder. Het gaat hier om de vrouw, die op meer of minder succesvolle wijze haar uiterste best heeft gedaan om haar kind of kin deren zo goed mogelijk groot te bren gen. In al die moeders vinden we heel wat variatie. Er zijn er die als moeder een succes zijn en anderen die er maar weinig van terecht brengen. Maar dat neemt niet weg, dat vrijwel iedere moe der op haar eigen manier probeert een goede moeder te zijn. En is het juist niet die moeder, die het zo moeilijk afgaat, die weinig aanleg heeft voor dit bijzon der moeilijke werk en die toch haar ui terste best doet, die een extra pluim verdient. Zij moet veel grotere moeilijk heden en problemen overwinnen dan an dere moeders. Hoeveel tranen zullen er door deze vrouwen niet zijn weggepinkt, wanneer ze het weer eens goed hadden geprobeerd en toch faalden. Hoe hard, hoe keihard is dat niet Maar gelukkig weten alle kinderen, of ze nu jong of al wat ouder zijn, te waar deren wat moeder voor hen doet, ook al wordt het niet altijd een succes. Kin deren voelen namelijk heel goed aan of de goede wil aanwezig is. En zonder on derscheid grijpen ze allemaal die ene dag in het jaar aan, om moeder eens een keertje echt te verwennen. Die tweede zondag in mei is haar dag, ze krijgt dan een cadeautje en wordt ver wend. De waarde van zo'n cadeautje doet er bij moeder niet toe, want voor haar is het bescheiden geschenkje, af komstig van de opgespaarde centjes van het kleine kind, even dierbaar als het mooie, dure cadeau van het andere kind, dat zich de weel- de kan veroorloven. Het gaat moeder om het gebaar. Die kleine blijk van erkentelijkheid op „haar dag", maakt een heel jaar zwoegen goed. Zondag j.L werd te Baarlo de sportdag van de kring Helden onder een stralend zonnetje gehou den op het sportpark De Berckt. Deze werd ge organiseerd door de MBL en de JBTB afdeling Baarlo. Om 11 uur werden alle sportleden welkom geheten door de kringvoorzitster Truus Smits. Ze wenste allen een fijne dag en veel succes. Daarna nam de heer Timmermans uit Weert, al gemene sportleider, de leiding in handen. Er werd begonnen met de voorwedstrijden die in sportieve krachten werden gemeten. Om 2 uur was de fan fare en het trommelkorps aanwezig voor het de- filé. Onder het Wilhelmus werden de vaandels van afdelingen genegen. Daarna werd de officiële ope ning verricht door burgemeester Fr. Schols. Het middagprogramma was als volgt 1 Bondsoefening JBTB; 2 Muziekoefening MBL; 3 100 m. JBTB en MBL; 4 Pyramidebouw JBTB; 4 Estafette JBTB en MBL; 6 400 m. JBTB en MBL; 7 Knotsoefening MBL; 8 800 m. JBTB; 9 1500 m. JBTB; 10 Gecombineerde oefening JB TB en MBL. Het was een prachtig vertoon toen honderden jon gens en meisjes in harmonieuze eenheid hun oefe ningen uitvoerden. Na de puntentelling van de jury bleek dat ze allemaal hun beste beentje had den voorgezet. Het kampioenschap werd door de meisjes van Baarlo veroverd en bij de jongens was het de afdeling Meijel die met de eer ging strijken. Beide afdelingen mochten voor de tweede keer de wisselbeker in ontvangst nemen uit de handen van de burgemeester. Deze zullen zeker alles op alles zetten om het volgend jaar de wisselbeker te mo gen houden. Kringvoorzitter Ton Peeters dankte na afloop al len die mee hebben geholpen om deze dag te doen slagen. Ook de toeschouwers die in grote getalen aanwezig waren. Hij hoopte hun allemaal weer te rug te zien op de interkring-sportdag, die in Meijel zal worden gehouden op 16 juni. Tot slot danken wij als bestuur van de MBL en JBTB van de afdeling Baarlo allen heel hartelijk die op spontane wijze hulp hebben geboden bij het organiseren en welslagen van deze kringsportdag. Missie-nieuws - P.M.C. Baarlo. In de week van 12 t/m 18 mei komen de leden van het missiecomité weer huis-aan-huis de missie- gezinsbijdrage afhalen. Wilt u hen niet met lege handen wegsturen U weet, waarom het gaat. Het is niet onze bedoeling te bedelen, maar wij willen u er weer eens op wijzen dat u ook de plicht hebt de grote materiële wereldnood mee te helpen lenigen. De medemens heeft ook u nodigSa men moeten we zorgen dat alle mensen een mens waardig leven kunnen leiden. In uw missiegezinsbijdrage drukt u, met uw ge zin, uw eerlijk, bewust meeleven uit met de We reldkerk. Kindervakantie Baarlo. In de week van maandag 22 juli t/m vrijdag 27 juli wordt dit jaar, evenals vorige jaren, wederom de kindervakantieweek ge houden. Kinderen vanaf 6 tot 12 jaar, van de lage re scholen, hebben de aanmeldingsformulieren al meegekregen. Wij verzoeken de ouders beleefd, om UITERLIJK deze week hun kinderen op te geven. Dit is be slist noodzakelijk om de voorbereidingen vlot te laten verlopen. Kinderen die geen briefje meege kregen hebben, en toch aan de kindervakantieweek willen meedoen, kunnen op de bekende adressen opgegeven worden. 40-jarig huwelijksfeest in Baarlo. De heer Martin Boumans en mevr. Maria Peeters- Boumans, wonende in De Helling, vierden 24 april j.l. hun 40-jarig huwelijksfeest. Er werd om half tien tot dankzegging een h. mis opgedragen, die werd opgeluisterd door ons nieuw dameskoor. De rest van de dag werd gezellig doorgebracht in café v. Betteray. Autoraces uitgesteld, a.s. Zondag zullen de auto carraces op het sportpark de Berckt geen doorgang vinden. Deze wedstrijden werden naar een latere datum verschoven. JEUGDVOETBAL MVC Al bracht KVC Al een 5-1 nederlaag toe. A2 stelde teleur door aan degradant KVC A2 een punt kwijt te raken. Een 2-0 voorsprong werd prijs gegeven. De uitslag werd 2-2. MVC BI hakte KVC BI in de pan: 6-2. MVC B2 deed zijn schuttersroem eer aan. Met 6-1 werd gewonnen van Blerick B6. Meijel D2 had meer moeite met MVC Dl dan was verwacht. De Meijelsen wonnen uiteindelijk met 2-1. MVC D2 verloor met 4-0 van Meijel D2. Het programma voor zaterdag luidt MVC BI - Helden BI. 'n Gelijkspel is onze prognose. MVC B2 gaat op bezoek bij kampioen FCV B2. Hard nekkig achtervolger MVC B2 brengt de kampioenen de eerste nederlaag toe. MVC Dl en D2 halen beide naar alle waarschijnlijkheid een gelijkspel tegen res pectievelijk Helden Dl en Gona Dl. VETEBANENVOETBAL De MVC-veteranen wisten de uitwedstrijd tegen Haelen met 5-3 te winnen. Uit een terugspeelbal van een Haelen-back wist Jan Peeters in de 10e minuut het le doelpunt te laten aantekenen. In, de 20e mi nuut zorgde de Haelen-midvoor voor de gelijkma ker. Uit een vrije trap scoorde Hesen 5 minuten voor rust het 2e MVC-doelpunt, terwijl Jan Peeters uit een voorzet van links net voor de rust de voor sprong zelfs op 3-1 bracht. Na de thee een heftig Haelen-offensief, dat in de 12e minuut resulteerde in, een doelpunt, 3-2. Tien mi nuten later was het weer Hesen die de voorsprong van MVC op 4-2 bracht. De linksbinnen van Haelen maakte er 3 min. voor tijd 4-3 van, maar Jan Peeters maakte juist voor het eindsignaal aan, alle onzeker heid een einde door zijn derde doelpunt te scoren. Zaterdagmiddag gaan de oudjes op bezoek bij Linne. Kermismaandag om half drie spelen de oudjes te gen MVC 2. De inzet van deze wedstrijd is een vat bier. TAFELTENNIS Maasbree 2 is er nog niet. Met 7-3 werd in Utrecht van Wilskracht verloren, in een wedstrijd waarin, een gelijkspel voldoende zou zijn geweest. Bert Philips was geheel uit vorm en verloor al zijn partijen. Gerrie en Joep Vaessen wonnen elk een maal, terwijl ook het dubbelspel een Maasbree zege werd. Door deze uitslag zijn Maasbree 2, Twenty- One Up uit Rotterdam en Wilskracht gelijk geëin digd met elk 6 punten uit 4 wedstrijden. Zaterdag zal in een halve competitie in Eindhoven uitgemaakt worden welke twee teams direct het hoofdklasserschap krijgen of behouden. De derde zal dan, nog een beslissingswedstrijd moeten spelen tegen nummer 3 uit de andere poule. Deze promo tie en degradatiecompetitie is voor de deelnemers wel erg zwaar. In Mönchen-Gladbach verloor de Maasbree-jeugd boven 14 jaar met 10-6. De scholieren (jeugd B) van Maasbree wonnen met 14-2. De Maasbreese dames versloegen hun Duitse tegenstanders met 7-5. In de beginnelingencompetitie verloor Maasbree met .6-4 van Red Stars uit Venray. Red Stars werd hierdoor nummer 1. Maasbree eindigde ,op de 2e plaats. HANDBAL De dames van HC Bree lieten het zondag lelijk lig gen. Met niet minder dan 10-0 bleven de gasten uit Meijel de baas. Bij de rust zag het er niet naar uit dat het een nederlaag met dubbele cijfers zou wor den. Toen was de stand n.l. n,og slechts 2-0. Aan doelvrouwe Vennix lag deze zware nederlaag overi gens niet. Zij stak in een goede vorm, maar een fa lende achterhoede stelde haar voor te zware pro blemen. De HC Bree-heren deden het iets beter, maar kon den tegen Merefeldia evenmin tot winst komen. Het begon zo goed. Harrie Hillen scoorde reeds in de 5e en 6e minuut. De gasten scoorde daarna tegen, maar Piet Rongen en Jo Mulders maakten er door resp. 2 en 1 doelpunt 5-1 van. Daarna kwamen de gasten aan bod. Nog voor rust wisten zij tot 5-5 terug te komen. Harrie Hillen zorgde er juist voor het rustsignaal voor dat Bree met een voorsprong van 6-5 kon gaan rusten. Na rust liep Bree door doelpunten van, Jo Mulders zelfs uit naar 8-5. Toen was het evenwel gedaan. Merefeldia liep langzaam maar zeker in en ging daarna bouwen aan een voorsprong, welke uitliep tot 11-8. Harrie Hillen nam nog een doelpunt voor zijn rekenjng, maar Merefeldia had direct het ant woord klaar. Met een 12-9 zege voor de gasten kwam het einde van de wedstrijd. Zondag spelen de dames thuis tegen het Venlose Athene 2 om 12 uur. De heren spelen om een uur eveneens thuis tegen HBS uit Budel. Jong Nederland Maasbree. Tijdens de kermisdagen worden geen bijeenkom sten gehouden. Vanar de viering van het Sint-Maartensfeest hangt nog steeds een overall in de blokhut, lot op heoen heelt de eigenaar zich nog niet gemeld. Degene, die dit kledingstuk mist, wordt verzoent om zich te melden bij de staf. De staf bracht een weekend door te Arensgenaut bij Valkenburg. Deze omgeving werd na verken ning als uitermate geschikt bevonden om het grote zomerkamp 1968 te gaan houden. Ter voorbereiding op dit grote zomerkamp ma ken de groepen trainings-weekends. De Wiiiibror- dusgroep verbleef hiervoor van 3 t/m 6 mei te Nunnem. De Franciscusgroep zal van 24 t/m 26 mei op weekend gaan in de mooie omgeving van het recreatieoord De Heidense Bossen te Helden. Voor de overige groepen zal de definitieve datum nog worden vastgesteld voor de trainingsweekends. Op de gehouden districtstournooien voor het ge hele district Heiden werden door de vendels van de afd. Maasbree zeer eervolle plaatsen bereikt. Zo werd het vendel van de WilliDrordusgroep 4e, en het vendel van de Hubertusgroep 12e op het senioren-sporttournooi te Baarlo. Op het jumoren- sporttournooi, dat gehouden werd te Helden, werd het vendel van de Franciscusgroep le en een twee de vendel van deze groep werd 8e. Een vendel van de Bonifatiusgroep werd 19e. Bovendien werd het le vendel van de Franciscusgroep uitgeroepen als beste vendel in het buitenleven van het gehele tournooi. Dit vendel zal de eer te beurt vallen om het district Helden te vertegenwoordigen op hel diocesaan tournooi dat in de maand juni gehou den wordt op De Spar te Haelen. Een prachtige grote beker werd weer toegevoegd aan de vele trofeeën die Maasbree reeds in het verleden heeft veroverd op diverse wedstrijden en tournooien. Proficiat jongens Blijf trainen en probeer in het diocees ook de top te bereiken, zodat je dan nog de mogelijkheid krijgt om de top op nationaal niveau te behalen. Verkiezing parochieraad. Ongeveer 75 van de kiesgerechtigde parochia nen heeft zondag j.l. deelgenomen aan de verkie zing van de leden voor de parochieraad. Deze gro te deelname is bijzonder verheugend en bewijst dat het merendeel der parochianen geïnteresseerd is in de ontwikkelingen in de kerk. Er werden 1691 stembiljetten ingeleverd, waarvan 1661 geldige, 13 ongeldige en 17 blanco. Van de 20 kandidaten konden er 10 rechtstreeks gekozen worden. De gekozenen zijn: De heer G. Engels 1260 st; de heer L. Vaessen 1051 st; mej. M. Cox 1041 st; mej. T. Lenders 1021 st; mej. Ch. Lenders 935 st; de heer S. Jacobs 845 st; de heer L. Lenssen 837 st; mevr. Selen-Cox 740 st; de heer J. Nabben 736 st. en de heer P. Hesen 723 stemmen. Het stemmenaantal, dat op de overige kandidaten werd uitgebracht varieerde van 695 tot 333. Bosbrand. Door onbekende oorzaak brak verleden donderdag brand uit in Siberië. Snel ingrijpen van de plaatselijke brandweer kon voorkomen dat een 3 ha groot bosgebied, waarin de brand woedde, geheel een prooi der vlammen werd. De schade bleef beperkt tot een betrekkelijk klein gedeelte. Onderlmge schietwedstrijden. Nabij café Daniëls, aan de schietharken van schut terij Sint-Martinus te Maasbree, vinden zondag on derlinge schietwedstrijden plaats, georganiseerd door de schutterij van Baarlo. Aan deze wedstrij den, die om drie uur beginnen, nemen deel Seve- num, Horst, Blerick, Grubbenvorst, Maasbree en Baarlo. Gezellige avond voor de bejaarden. De onder auspiciën van Maasbrees Mannenkoor georganiseerde bonte avond voor de Maasbreese ouden van dagen is ook dit jaar weer succesvol verlopen. Zaal Wijnands was goed bezet toen wet houder Peters de avond opende. In zijn toespraak dankte hij namens de bejaarden het koor voor hun lofwaardig initiatief. Het gehele programma, dat door conferencier Louis Lenssen, aaneengeregen werd, viel bij de oudjes goed in de smaak. Vanaf het optreden van het koor, dat de muzikale spits afbeet, traden in een onafgebroken rij op, De Straotflötse, met po litieke liedjes, buuttereedner Wielke Zeelen, die bijzonder veel bijval oogstte, Professor Vasino, die met zijn krasse staaltjes telepathie veel suc ces had en de Hofzengers, welke met een serie ou de revueliedjes veel oude herinneringen ophaalden. In de pauze werd alle bezoekers een kop koffie met gebak geserveerd. Jaarvergadering Maasbrees Mannenkoor. Maandagavond hield in café Grubben Maasbrees Mannenkoor haar jaarvergadering. De opkomst was redelijk. Circa 75 van de leden was aanwe zig. Drukke werkzaamheden i.v.m. de naderende kermisdagen, had diverse leden genoodzaakt zich af te melden. In zijn openingswoord memoreerde voorzitter, de heer J. Klomp, in het kort alle ak- tiviteiten van het afgelopen jaar. Hij deed een be roep op de leden de repetities trouw te blijven be zoeken. Alleen met een zo goed mogelijk repetitie- bezoek kan het peil waarop het koor thans staat, gehandhaafd blijven of wellicht worden opgevoerd. Het financieel verslag liet zien dat de vereniging per 1 januari een batig saldo had van ongeveer 800,Dit na de overheveling van de opbrengst uit de akties oud-papier 1966 en 1967 naar het fonds concertkleding. Het nadelig saldo op het gala-concert in maart, heeft dit saldo inmiddels weer doen slinken. Het verslag van de secretaris over het jaar 1967 alsmede de begroting 1968 werden goedgekeurd. Tot leden van de kascommissie werden benoemd de heren J. Grubben, A. Janssen en F. Wijnen. Een voorstel van het bestuur om de contributie met 15 cent per week te verhogen werd met de kleinst mogelijke meerderheid verworpen. Deze leden achtten voor het ogenblik de contributie van 18,20 per jaar (35 ct per week) voldoende. De aftredende bestuursleden, de heren G. Driessen en H. Wijnen, werden bij acclamatie herbenoemd. Enkele kleine wijzigingen in de statuten werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Er werd voort een dringend beroep op de leden gedaan om allen zoveel mogelijk hun medewer king te verlenen aan de oud-papierakties. Deze ak ties, die bij voldoende medewerking een groot succes kunnen zijn, zullen de vereniging in staat kunnen stellen financieel het hoofd boven water te houden. Vooral de aflossing en rente van de le ning i.v.m. de aanschaf van concertkleding zal uit deze akties moeten geschieden. Het bestuur heeft plannen in voorbereiding voor een buitenlandse concert-reis aanstaande zomer. In principe werd besloten informaties in te winnen betreffende deel name aan een internationaal koorfestival in het Kurhaus in Scheveningen in juni van het volgend jaar. Van de rondvraag werd door zeven leden gebruik gemaakt. Alle vragen werden van de zijde van het bestuur naar genoegdoening, beantwoord. MAASBREE, BAARLO, KESSEL: Dr. W. van ROESSEL, Kessel, tel. (04762) 338 Vanaf zaterdag 12 uur 's-middags tot maandagmorgen 8.30 uur. ZONDAG: 7.30 overl. ouders Hermans-Smets en z. Gerard; 8.45 overl. ouders Wijnands-Hendriks; 10 uur hoogmis Hub. Peeters; 11.15 overl fam. Kessels-Janssen. MAANDAG: 8 uur 12e mndd. Mathieu Hoex; 8.45 Henricus Boots. DINSDAG: 8 uur 12e mndd. Petr.a Grubben-Win- kelmolen; 8.45 8e mndd. Petr.a Peeters-Kessels. WOENSDAG: 8 uur geen h. mis; 8.45 le weekd. Joh. Hanraets; om 10 uur 40-jarig huwelijk Hes- Niessen. DONDERDAG: 8 uur jgt. Herman Grubben; 8.45 uur 5e weekd. Dr van Leer. VRIJDAG: 8 uur Joh. Hendrix vanwege de Boe renbond; 7.15 2e weekd. Joh. Peeters (Werts). ZATERDAG: 8 uur 4e weekd. Willem Smets; 7.15 Joh. Hendrix (Tongerlo) vw. de Boerenbond. ZONDAG 19 mei: 7.30 Gerardus Janssen en Petr.a Peeters; 8.45 gest. jgt. Henricus Boots en Louisa Beckers; 10 uur hoogmis Dr. van Leer vw. de ping-pong-club; 11.15 Mechtilda Niessen-Jacobs ZONDAG 12 mei 4e zondag na Pasën; 7 uur h. lsm.; 8 uur lsm. voor de parochie; 9.30 hgm. als mndd. Petr. Colbers-Tytulaer; 11 uur lsm. overl. fam. v.d. Pasch-Peeten. Kollekte voor de hereni ging der Kerken. MAANDAG 13 mei: 8 uur zeswd. Jac. Verstap pen; 8 uur lsm. Math. Berden; 19 uur zeswd. voor P. van Wylick. DINSDAG 14 mei: 8 uur gest. jgt. P. en I. Groen; 8 uur gest. lsm. fam. Trienekens; 10 uur plechtige hgm. tot dankzegging v.h. gouden bruidspaar Van den Eertwegh- Van Tegelen. WOENSDAG 15 mei: 7.15 mndd. Jac. v. Wylick; 7.15 lsm. overl. fam.Smits-Berben; 8 uur gest. jgt. Fr. Habets en Petr. Görtz; 8 uur lsm. E. Hermans- Pijpers. DONDERDAG 16 mei: 7.15 gest. hoogmis Fr. d'Haemer en Joh. Hoefnagels; 7.15 lsm. Herman Berden; om 8 uur gest. jgt. M. Leenen en Gertr. Görtz; 8 uur lsm. Joh. van Heur en E. Peeters. VRIJDAG 17 mei: 7.15 gest. jgt. P.J. Rutten en echtgenote; 7.15 lsm. Joh. Janssen; 8 uur gest. jgt. M. Schmitz en E. Hermans; 8 uur lsm. overl. fam. Simons-Heeze. ZATERDAG 18 mei: 8 uur gest. hgm. J. Simon en M. Coenen; 8 uur lsm. overl. ouders Derikx- Timmermans en A. Derikx; 19 uur lsm. Henri Brueren. ZONDAG 19 mei: 7 uur lsm. overl. fam. Her- mans-Dorssers; 8 uur lsm. overl. fam. Gommans- Kermis in Maasbree. Voor de kermis/welke duurt van zondag 12 tot en met donderdag 16 mei, zijn tal van attracties in geschreven. Op het plein aan de Westeringlaan zullen een autoscooter en een zweefmolen worden geplaatst. Op het marktplein vóór het raadhuis worden liefst twee draaimolens geplaatst. Op het grote marktplein, het Kennedyplein, komen onder meer een rupsbaan, vliegtuigmolen, luchtschom- mel, schiettent, grijpkranen, brievensport, suiker spin, pindakraam, snoepkraam en ijswagentje. Ten slotte zal er voor de kinderen gelegenheid zijn een ritje te maken op gezadelde Shetlandse pony's. Een verzameling attracties, die naar onze mening voor Maasbreese kermis een record genoemd mag worden. Uiteraard zal het naast deze attracties niet aan kermisvertier ontbreken. Danszalen en café's, al- dan niet voorzien van orkest of juke-box, zullen gelegenheid te over bieden tot het gebruiken van een frisse dronk of het maken van een dansje. Wanneer de weergoden in een wat betere bui ste ken dan de afgelopen dagen, zal het ongetwijfeld weer druk worden op de kermis. Jubilarissen van het NKV onderscheiden. Tijdens de zondag voor een week gehouden recep tie t.g.v. het 50-jarig bestaan van NKV Maasbree, werden vier leden begiftigd met het gouden insig ne van het NKV. Het waren de heren H. Boots, P. van Diepe, M. Noyen en P. Verstappen, die allen hun 40-jarig lidmaatschap vierden. De heer W. Peeters, die 25 jaar lid was, kreeg het zilveren insigne uitgereikt. Aan de secretaris, de heer W. Wijnands, die gedu rende vele jaren zeer veel voor de Maasbreese af deling heeft gedaan, werd door districtsbestuurder, de heer Van Gennip, een gratis reis naar Lourdes als brancadier aangeboden. Nieuw schoolbestuur. De huidige schoolbesturen van de meisjes-, Jon gens- en kleuterschool hebben in februari in over leg met de Inspecteur van het Lager Onderwijs besloten over te gaan tot oprichting van één schoolbestuur voor de drie genoemde scholen. Daartoe zullen de scholen worden ondergebracht in een stichting: De Stichting Katholiek Onderwijs Maasbree. Het bestuur van deze stichting is als volgt samengesteldVoorziter, de heer J. Cox; vice-voorzitter, de heer J. Grubben; le secr./pen- ningmeester de heer H. Vannisselroij; 2e secr./pen- ningmeester mevr. P. Mulders-Thijssen. Leden: de eerw. zusters Antonio en Magdalie van de Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de heer J. Lenders. De zeereerw. heer W. Halmans, pastoor, is als Bisschoppelijk Commissaris aan dit bestuur ver bonden. Het stichtingsbestuur zal per 1 januari 1969 in funktie treden. DRINGEND VERZOEK. Van de zijde van het Rode Kruis afdeling Maas bree, wordt ons meegedeeld, dat herhaaldelijk ver nielingen worden aangebracht aan het lectuur- kiosk. Meermalen is het voorgevallen dat panelen uit het kiosk werden gebroken en dat de inhoud, tijdschriften, kranten en boeken, op straat werden gegooid. Namens het Rode Kruis wordt dringend verzocht in het vervolg dergelijke vernielingen ach terwege te laten. Is het zonder meer al een laak baar feit dat dergelijke vernielingen worden aan gebracht, in dit geval dupeert men er bovendien de zieke medemens mee, waarvoor de lectuur is bestemd.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1968 | | pagina 1