ff ff Nieuwbouw Boerenleenbank Maasbree Weekblad voor Maashree en Baarlo Vrijdag 26 april 1968 Nummer 2 Van het gemeentebestuur NK.V. Maasbree viert haar gouden jubileum Boerenleenbank Maasbree in het nieuw Zilveren Priesterjubileum in Baarlo Actie zwembad Baarlo MET MAN EN MACHT AAN HET WERK Ongelukken Branden Zondag 28 april te bezichtigen Op den Baum contact-orgaan Viering Koninginnedag Baarlo Maasbree ZONDAGDIENST ARTSEN Correspondent Baarlo Correspondent Maasbree KERKELIJKE AGENDA Parochie H. Aldegundis, Maasbree Parochie H. Petrus, Baarlo Uitgave „De Gouden Leeuw n.v." v/h firma Kassteen, Panningen Postbus 1 Telefoon (04760) 1976 OP DEN BAUM le JAARGANG SPREEKUUR BURGEMEESTER. De spreekuren van de burgemeester op vrijdag 26 april gaan niet door. Dit geldt zowel voor Baarlo als voor Maasbree. Nieuwe bouwverordening en verordening op de re- creatiewoonverblijveii. Op 16 april 1968 zijn in werking getreden de door de gemeenteraad op 13 februari 1968 vastgestelde bouwverordening en de verordening op de recrea tiewoonverblijven. Beide regelingen liggen voor iedere belangstellen de op de sekretarie ter inzage. Onteigeningsplan „d'ERP" (le fase). Vanaf 22 april 1968 ligt gedurende 21 dagen op de sekretarie voor eenieder ter inzage, het plan tot onteigening van gebouwde en ongebouwde eigen dommen, die zijn begrepen in de eerste uitvoerings fase van het bestemmingsplan „d'Erp". Het betreft hier het definitieve onteigeningsplan zoals dat door de raad op 16 april 1968 is vast gesteld. Om misverstanden te voorkomen wordt er op ge wezen, dat tegen dit plan geen bezwaren meer kun nen worden ingebracht. Woningregistratie. De nieuwe woningwet legt op de gemeentebestu ren de verplichting, om een onderzoek in te stel len naar de toestand van de woningen in hun ge meente, in het bijzonder om na te gaan welke wo ningen ongeschikt zijn voor bewoning, welke wo ningen voor verbetering vatbaar zijn en welke open erven of terreinen in gebruik zijn. In verband hiermee zal een kaartregister aange legd, waarin van elke woning een bepaald aantal gegevens wordt verzameld. Hiervoor is het uiter aard nodig, dat van elke in de gemeente bestaan de woning, ter plaatse de benodigde gegevens wor den opgenomen. Deze gegevens hebben o.m. be trekking op de soort van de woning, de huurklas- se, het aantal en de afmetingen van de aanwezige vertrekken, etc. Met dit werk, dat geruime tijd in beslag zal ne men, wordt de komende week in Baarlo gestart. De daarvoor aangewezen enquêteur is de heer L. v.d. Vorst uit Baarlo, die zich als zodanig kan le gitimeren. De medewerking die van u gevraagd wordt bestaat in het verstrekken van de gevraagde gegevens en het geven van toestemming om de vertrekken in de woning op te nemen. Het gemeentebestuur rekent er op, dat u die me dewerking - die overigens geheel vrijwillig is - in het algemeen belang zult geven. Behandel uw paspoort met zorg. Een paspoort is 'n waardevol document. Niet al leen omdat het ons in staat stelt buitenlandse rei zen te maken, maar ook omdat vervanging van een pas bij zoek raken, verloren gaan o.d. een dure aangelegenheid is. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen niet minder dan 33, Aangezien dit vrijwel niet bekend is, leek het ons goed de inwoners hierop te wijzen. Het is dus raadzaam uw pas zorgvuldig te behandelen en er niet nonchalant mee om te springen. Verder wordt nog opgemerkt, dat van vermissing of verloren gaan van een pas aangifte moet wor den gedaan bij de plaatselijke politie. Het daarvan opgemaakte rapport moet bij de aanvrage voor een paspoort worden overlegd. Een eigen huis, ook voor u Niet iedereen is ermee bekend, dat de overheid het eigenwoningbezit bevordert met royale subsi dies. Wie een nieuw huis koopt of laat bouwen om er zelf in te gaan wonen, kan van het Rijk, gedu rende een periode van maximaal 10 jaar, jaarlijkse bijdragen krijgen. Aan de toekenning van deze bij dragen zijn natuurlijk een aantal voorwaarden ver bonden. Deze voorwaarden, de grootte van de jaar lijkse bijdrage, de berekening daarvan en nog veel meer andere factoren kunt u vinden in een bro chure die dezer dagen is uitgegeven door het Mi nisterie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde ning. Deze brochure is kosteloos op de sekretarie verkrijgbaar. Vegen van schoorstenen. De inwoners worden er op attent gemaakt, dat het nu weer de tijd is om de schoorstenen te vegen of te laten vegen. Volgens de Algemene Politieveror dening moet dit eenmaal per jaar - en wel in de maanden april of mei - gebeuren. AANMELDING KLEUTERS Aanmelding kleuterschool Op de Kemp 45 Maas bree. Kinderen die 4 jaar worden of zijn. Gele genheid maandag en donderdagmiddag a.s. van 2 tot 4 uur in de kleuterschool. Zondag a.s. is er gelegenheid van 11-12.30 en van 15-16.30 uur tot bezichtiging van de verbouwing van de Maasbreese Boerenleenbank. Onder toezicht van architect Spoelstra uit Roer mond en in opdracht van het bouwbureau van de LLTB te Roermond heeft de Maasbreese aan nemer P. Wanten, nieuwbouw en verbouwing tot een fraai geheel weten te maken. De kantoorruimten hebben een grote uitbreiding ondergaan. Achter deze kantoren verrees een rui me bestuurskamer. De kluis is verplaatst naar het nieuw gebouwde gedeelte. Deze kluis is niet al leen beveiligd door een cijfercombinatie maar bo vendien voorzien van 'n klokbeveiliging. Voorts is de gang naar de kluis afgesloten door een stalen hekwerk. In de nieuwbouw is verder een telefooncel-coupon- hok opgenomen alsmede een keukentje. In de reeds eerder bestaande kantoorruimte zijn de loketten uitgebreid tot een aantal van 5. Al de ze loketten zijn voorzien van kogelvrij glas. Het kontakt met de aan de buitenkant van deze lo ketten verblijvende cliënten is mogelijk via zgn. spreekkanalen. Het van eigenaar herwisselen van geld of andere waardepapieren geschiedt via schuif- plateaus, welke uiteraard ook van kogelvrij glas zijn voorzien. Buiten het bankgebouw is een ruime parkeergele genheid aangelegd, hetgeen mogelijk werd door de aankoop van een naast de bank gelegen oude woning. Het lijkt ons beslist de moeite waard om zondag eens een kijkje te gaan nemen. Mede bij gelegenheid van deze nieuwbouw wordt in de week van 28 april tot 4 mei een spaarweek gehouden. Tevens zal er kleurwedstrijd voor de kinderen worden gehouden met prachtige prijzen zoals bijv. polshorloges. Zondag a.s. herdenkt de NKV-Centrale Maasbree de dag, waarop zij 50 jaar geleden werd opgericht. Door een hiertoe in het leven geroepen feestcomité onder voorzitterschap van de heer M. Verstappen is een feestprogramma ontworpen dat er zijn mag. De feestdag begint met een plechige hoogmis om 10 uur. Van 14-16 uur is er in zaal Wijnands ge legenheid tot gelukwensen. Na een Limburgse kof fietafel om 18.30 uur, begint om 20 uur een feest avond. Tijdens dit feest, waarop gedanst kan wor den, waar het duo Fred en Grietje optreedt en waarop het orkest „Les Clochards" voor de muzi kale noot zal zorgen, vindt tevens de huldiging plaats van de jubilarissen met echtgenotes. Door het zoek raken in de oorlog van veel archief stukken is het vrij moeilijk te bepalen wie jubi leert. Men was op het moment dat wij dit schre ven nog druk doende zoveel mogelijk gegevens hieromtrent uit de mond van ouderen op te teke nen. Men wil uiteraard zoveel mogelijk vermijden dat iemand vergeten wordt. De NKV-Centrale werd op 28 april 1918 opge richt onder de toenmalige naam R.K. Werklieden verbond. Het aantal leden was 17. Het eerste bestuur bestond uit de heren H. Joos- ten; J. van Dijk; J. Wijnhoven; A. Smedts en H. Manders. De beide laatsten zijn nog in leven. De eerste voorzitter was de heer A. Smedts, de le sekretaris de heer Manders. Uit deze bond ont stond in juni 1918 de coöperatie, die dus ook voor haar gouden jubileum staat. Wegens vertrek naar elders verliet de voorzitter in 1920 de bond. Nieu we voorzitter werd toen de heer J. v. Dijk. De aktiviteiten in de jaren 24-30 voor Herwonnen Levenskracht waren zo geweldig, dat bij de ope ning van het sanatorium te Bilthoven, de naam Maasbree een vermelding kreeg op de gedenksteen. Van 1930 tot 1936 was de heer W. Walraven voor zitter. In de crisisjaren heeft hij zich met volle inzet gegeven aan de steun voor de werklozen. De heer G. Janssen, thans te Horst, was voorzitter van 1936 tot in de oorlogsjaren. Omdat de bezet ter vrijwel alle aktiviteiten verbood, werd de bond in 1943 ontbonden. Op 22 juni 1945 vond de her oprichting plaats. Voorzitter werd de heer Jos Se- len. De naam werd gewijzigd in KAB. In 1947 werd de KAV opgericht. De omstreeks 1950 op gerichte afdelingen KAJ en VKAJ gingen na circa 7 jaren ter ziele. In 1967 nam voorzitter Selen, na ruim 21 jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd, afscheid. Hij werd opgevolgd door de huidige voorzitter, de heer M. Verspa. Het huidige bestuur bestaat voorts uit de heren W. Wijnands, secr.-penningmeester, J. Selen; G. Vervoort; P. Houben; J. Peeters; H. Verspa en M. Verstappen. De heer Jos Selen is ere-voorzitter en de heer P. Verstappen ere-be- stuurslid. In 1963 werd de naam van de vereniging gewijzigd in NKV-Centrale Maasbree. De dienst doende instellingen zijn o.m. de afd. Centrale Volksbank met 130 spaarders met een totaal spaar- bedrag van 130.000,de afd. Herwonnen Le venskracht met 100 donateurs, gezinszorgfonds met 50 leden. Wegens de gewijzigde omstandigheden is het Priesterstudiefonds inmiddels opgeheven. Een groot werker voor dit fonds was de heer Th. Kempen, zaliger. Het geestelijk adviseurschap is steeds waargeno men door de kapelaans. Bij de oprichting was dit kapelaan van Montfort, thans is dit kapelaan Ver- sleijen. De vereniging gaf telkenjare ontwikkelings avonden, spreekbeurten, organiseerde toneeluitvoe ringen etc. Al deze aktiviteiten zijn, door de tijd geest gedwongen, ingekrompen. Wel vinden nog re gelmatig forums plaats, alsmede voorlichtingsavon den. Het aantal leden is op dk moment ruim 200. De feestviering van a.s. zondag is mede mogelijk door een spontane zgn. „Gulden-aktie". Op initia tief van de geestelijk adviseur is door de leden, boven de toch al bijzonder hoge jaarlijkse contri butie, over de jaren 1966, 1967 en 1968 een gul den extra betaald. Tot slot van dit korte overzicht wensen wij de ju bilerende NKV-Centrale van harte geluk bij het bereiken van deze mijlpaal. Zijn kloosternaam is pater Victorinus. Bij de bur gerlijke stand staat hij ingeschreven als Lenders Gerardus. In de volksmond is het Graad van Heinke ziene Piet; de Baarlose priesterzoon die op zondag 14 april zijn 25-jarig jubileum vierde. Pater Lenders, geliefd, populair en bekend staande als een geestelijk leider vol humor, werd geboren te Baarlo in een boerengezin van 12 kinderen, waarvan hij zelf de „zesde uit de bog is", zoals hij zelf zegt. Hij werd in 1943 te Weert tot pries ter gewijd in de orde der Franciscanen. Hij werd toen benoemd tot kapelaan te Hoogewoud. in de buurt van Alkmaar, waar hij vijf jaar verbleef. Daarna werd hem de niet gemakkelijke benoe ming in de „Huuskens-kolonie" te Heerlen toe vertrouwd, waar hij als herder optrad tussen mijn werkers van wel veertig nationaliteiten. Dagelijks werd hij geconfronteerd met levensproblemen, zo als drank, slechte huwelijken, scheiding en onwet tige kinderen. Bekend om zijn eenvoud schrok hij niet terug om zelfs 's nachts af te dalen in de schacht om „zijn" mensen bij te staan in hun geestelijke nood. 12 jaar verbleef hij als aalmoeze nier op deze post, die niet gemakkelijk was maar waar hij desondanks een dankbaar priesterleven leidde. Toen het „zwarte" bericht van de bisschop kwam om de kolonie te verlaten, werd hij uitgeleide ge daan door dankbare parochianen, die hun emoties niet onder stoelen of banken staken en hun tranen de vrije loop lieten. Na Heerlen werd hij benoemd tot aalmoezenier in de strafgevangenis te Eigelshoven, die thans is overgeplaatst naar Roermond. Daarna kreeg hij zijn benoeming in Bleijerheide, zijn huidige pa rochie. Hier heeft hij op 14 april zijn onvergetelijk priesterfeest gevierd temidden van zijn parochia nen en familieleden. Hier werkt hij met hart en ziel aan het jeugdwerk, speciaal de O.V.S.-ers. Ook hier is pater Lenders een gezien figuur, het geen moge blijken uit het parochiecadeau dat 'n bedrag van liefst 2000 vormde, plus nog eens 400 waarvoor hij een reis kan maken. De 2000 worden besteed aan een nieuw altaar. Zondag 21 april werd het feest voortgezet in Baarlo, waar hij om 11 uur de mis opdroeg en geassisteerd werd door pastoor Spée. De feestpre dikatie werd gehouden door - eveneens 'n priester zoon uit Baarlo - Frits van Sjaak van Bekker-Sjang (kapelaan Janssen te Margraten). Tijdens de re ceptie kwamen zeer velen naar zaal Unitas om de jubilaris te feliciteren. Om 6 uur werd 'n sere nade gebracht door de Baarlose fanfare met drum band. De ondervoorzitter, de heer Bongers, sprak woorden van blijdschap, Hij prees zich gelukkig met fanfare en drumband een serenade te mogen brengen aan het adres van pater Lenders. Baarlo's Gemengd Zangkoor liet zich ook niet onbetuigd en verraste de pater met enkele zeer goed gezongen liederen. Voorzitter Karei Heines vertolkte de erkentelijkheid namens het koor. Hierna richtte de jubilaris zich tot beide vereni gingen en verdere aanwezigen. Hij wenste de fan fare veel succes in de toekomst en hoopte dat wanneer zij weer aan het wereldconcours in Kerk- rade zou deelnemen er een eerste prijs naar Baarlo zou komen. In zijn dankwoord betrok hij verder het gemengd koor en alle belangstellenden. Het feest werd voortgezet onder de familieleden, waar de Vrolijke Jantjes dit heerlijke feest naar zijn einde hielp. Tijdens de laatste feesturen ver scheen geheel onverwachts Mgr. Thijssen, bisschop van Larantoeka in Indonesië, oud-Baarlonaar, die thans in West-Duitsland verblijft. De aktie „Zwembad" te Baarlo is in een stadium gekomen, waarvan vreemden zeggen dat de lucht er letterlijk en figuurlijk van davert. Op de plaats waar volgend jaar grote troepen kinderen en grote mensen zullen liggen te zonnen, knetteren nu de motorzagen in de bekwame han den van Martien Gielen en Jo Keunen. Als gewil lige onderdanen vallen de dennebomen ter aarde, alsof ze blij zijn dat ze plaats mogen maken voor het malse gras; dit zal over 'n week of zes ont kiemen in de omgewoelde grond. Het zal, gehol pen door een ondergrondse besproeiingsinstallatie vlug de spitse kop boven de grond uitsteken om het verdere verloop van de werkzaamheden te kunnen volgen. Er is nog heel wat werk te verzetten voor het iover is. De bomen worden omgezaagd door venijnige mo torzagen, die tot in het Baarlose dorp te horen zijn. De „uitpoetsers" staan dan klaar om de top en de takken er af te kappen. De stammen worden op maat gezaagd en de traktoren met aanhang wagens vervoeren ze naar de schilplaats, waar on der leiding van Frits Rooyakkers alle palen met diens schilmachine de overjas wordt uitgedaan. Zo zijn ze tegen een redelijke prijs te verkopen en wordt het saldo op de zoveelste manier ver hoogd. Het is fantastisch met hoeveel ijver en inzet het werk wordt gedaan. Vader Hensen en Wielke Her mans uit de Helling regelen dit werk elke dag opnieuw, alsof hun leven ervan afhing. De samen werking is afIedereen is bezield met het idee dat er het volgend jaar gezwommen en gezond moet worden. En men werkt ernaar! Deze week heeft de fanfare al een gedeelte van de 500 uren verwerkt, die door de leden waren Zondagmiddag tegen 12.45 uur vond op de Baar- loseweg een ongeval plaats dat nog goed afliep. Op het moment dat de automobilist de heer P. uit Maasbree bezig was aan een inhaal manoeuvre sloeg bromfietser de heer Z. uit Maasbree plotse ling links af zonder dit van richting veranderen aan te geven. Een uitermate snel reageren van de chauffeur en krachtig remmen kon weliswaar niet voorkomen dat de bromfietser nog werd geraakt, maar voorkwam in ieder geval dat hij ernstig letsel opliep. Per ambulance werd hij naar het ziekenhuis in Venlo vervoerd. Na verzorging van een diepe kniewonde en vele ontvellingen kon hij naar huis terugkeren. Maandagmiddag kwam op de hoek Pastoor Leurs- straat-Dorpsstraat de personenauto van de heer G. uit Panningen in botsing met een PTT-dienstauto, die geen voorrang verleende. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. De auto van de heer G. werd aanzienlijk beschadigd. toegezegd. Als iedereen, die werkuren beloofd heeft, zich in zet zoals de mensen dat tot nu toe deden, dan kómt er een zwembad. Waar Baarlo als samenleving de schouders onder zet, dat slaagt Dit is méér dan eens bewezen Zaterdagavond werd tegen 20 uur de brandweer gealarmeerd voor een brand op de vuilnisbelt. Om dat deze vuilnisbelt in een bosrijk gebied gelegen is was uitbreiding van de brand, bij de heersende droogte, niet denkbeeldig. Een dergelijke uitbrei ding kon worden voorkomen. Zondagmiddag te circa 4 uur werd alarm gegeven voor een bosbrand in de buurtschap de Struiken. Hoewel de brandweer ook nu snel ter plaatse was kon niet worden voorkomen dat ongeveer 1 ha bos werd verwoest. Maandag moest de brandweer liefst driemaal uit rukken. Omstreeks het middaguur werden de veel geplaagde brandweerlieden opgeroepen wegens een bosbrand aan de Sevenumsedijk. Circa 30 are bos werden door de vlammen vernield. Tegen 4 uur in de middag andermaal alarm. Nu weer voor een brandje in de omgeving van de vuilnisbelt. Om half negen 's avonds moest een aantal brand weerlieden worden opgeroepen, omdat de brand op de Sevenumsedijk opnieuw de kop dreigde op te steken. Bosbrand. Maandag 22 april werd de Baarlose brandweer gealarmeerd voor een bosbrandje. De brandweerlieden waren spoedig ter plaatse en kon den de schade beperken tot 'n 10 m2 dennenbos, die door het vuur verloren gingen. GELEGENHEID OM VAN 11 TOT 12.30 UUR EN VAN 15.— TOT 16.30 UUR Nadat „Op den Baum" in klein formaat geduren de ruim een jaar is verschenen, staan we thans aan een ontwikkeling die voor de verbetering van het kontakt tussen gemeentebestuur en inwoners, maar ook tussen de inwoners onderling van grote bete kenis is. Vooral denk ik hierbij aan de mogelijk heden voor de verenigingen in onze beide dorpen om hun aktiviteiten in een zo ruim mogelijke kring bekend te maken. Het vernieuwde en vergrote „Op den Baum" is het resultaat van, tegelijkertijd, een dwangsituatie waarin de beide parochies waren gekomen door het wegvallen van de kerkberichten, het verlangen van het gemeentebestuur om meer informatie te geven, en de ondernemersdurf van de uitgever van het weekblad Midden-Limburg. Ik hoop van harte dat het blad er in zal slagen om een graag geziene gast in al onze gezinnen te wor den, als a) berichtgever van allerlei gemeentelijke zaken; b) waardevolle gelegenheid voor de zakenmensen om via advertenties hun waren aan de man te brengen; c) verslaggever van plaatselijk nieuws uit Maas bree en Baarlo; d) gids voor het rijke verenigingsleven in onze dorpen; e) wegwijzer voor het kerkelijk leven. Daarnaast zal het blad goed kunnen fungeren als een soort publieke tribune waar iedereen aan het woord kan komen. Ik ben blij met de start van dit belangrijke com municatiemedium voor onze bevolking. We hebben aan een goede informatie allemaal be hoefte, zowel zij die bestuurlijke verantwoordelijk heid dragen, als zij die met tal van maatregelen te maken hebben. Daarom hoop ik, dat OP DEN BAUM mag uit groeien tot een sterke boom die het lang zal uit houden en waaronder de mensen graag samenko men om te zien wat in ons eigen vertrouwde leef- wereldje allemaal te doen is. DE BURGEMEESTER. MAASBREE Het Oranje-comité heeft voor de viering van Ko ninginnedag a.s. dinsdag, een uitgebreid program ma samengesteld. Om 3 uur is er een optocht voor de schoolgaande jeugd. Er zijn mooie prijzen be schikbaar voor de best verzorgde groepen, de mooist versierde fietsen, steps of wagentjes en voor de leukste individuele deelnemers. Materiaal voor aankleding is gratis beschikbaar. De optocht zal ontbonden worden nabij de tuinbouwloods, waar het feest zal worden voortgezet. Het programma, dat de jeugd dan krijgt voorgeschoteld, blijft een verrassing. Om half acht is een muzikale wandeling door het dorp door fanfare en drumband. Om 8 uur ope ning van het groots opgezette volksbal in de stijl vol aangeklede tuinbouwloods, met een kort muzi kaal optreden van fanfare en drumband. De toe gang is gratis. Het orkest „The Locks" verzorgt de dansmuziek. Buffetten zijn aanwezig. De baten zijn voor het jeugdwerk. Het comité heeft werkelijk zijn best gedaan. Laat de inwoners van Maasbree met Koninginnedag de rest doen. BAARLO 14.00 - 16.00 uur Kinderspelen voor de schoolgaan de jeugd op het speelterrein bij kasteel d'Erp. Door het Oranje-comité zijn hiervoor vele mooie prijzen beschikbaar gesteld. Na afloop traktatie voor alle schoolgaande kinde ren van Baarlo (ook voor de kleuters van de kleu terschool). 16.00 - 18.30 uur Oranje-jeugdbal in het patronaat, voor de jeugd van 12-14 jaar - orkest The Hay's. 18.30-22.00 uur Oranje-jeugdbal in het patronaat voor de jeugd van 14-16 jaar - orkest The Hay's. 18.00-23.00 uur Oranje-bal in zaal Unitas. Alle inwoners van Baarlo wordt verzocht de ge hele dag te vlaggen. Film van de week. „De rode Lantaarn", die deze week in Thalia op het programma staat, speelt zich af in de tweede wereldoorlog. Parachutisten vallen een Duits vliegveld aan en vernielen de in stallaties. Ze lijden zware verliezen, maar houden stand, totdat de geallieerde pantsertroepen hun ontzetten. De film is opgenomen in prachtige kleuren. Jaarvergadering Boerenleenbank. In zaal Wijnands werd vorige week de, overigens slechts matig bezochte, jaarvergadering van de Boerenleenbank gehouden. Bij het begin van de vergadering werd even stil gestaan bij het op 8 aug. van verleden jaar overlijden van de voorzitter de heer P.J. Hillen. Wegens verrtek van de heer A. Peeters en het eerder genoemde overlijden van de heer Hillen, moesten twee nieuwe bestuursle den gekozen worden. Gekozen werden de heer S. Jacobs, die komend uit de raad van toezicht, tijde lijk waarnemend voorzitter is geweest, en de heer G. Lenders. De heer Jacobs is inmiddels door het bestuur tot voorziter benoemd. In de raad van toezicht ontstond door de benoe ming van de heer Jacobs tot bestuurslid een vaca ture. Hierin werd voorzien door de benoeming van de heer L. Janssen. De aftredende heer H. Hen- drix werd herkozen. De heer Meijs van de Centrale Bank hield een spreekbeurt over Bedrijfsfinanciering in Land- en Tuinbouw. Uit het jaarverslag ontlenen wij nog het volgende. Het totaal der spaargelden bedroeg per 31-12-'67 7.768.554,19. Aan rente werd bijgeschreven een bedrag van 301.483,72. Er werden in '67 in to taal 62 nieuwe voorschotten verstrekt tot een be drag van 1.508.655,Het totaal aan uitgaande voorschotten bedroeg per 31-12-'67 een bedrag van 6.160.127,55. Aan aflossingen werd ontvangen 654.074,85. De kredietsaldi op de 585 lopende rekeningen waren 1.593.427,57, terwijl de debet- saldi 710.794,01 aangaven. Na aanvullende afschrijvingen en voorzieningen bedroeg de nettowinst nog 32.687,18. Het aantal leden was per 31 december 401. De daling van de welvaart en vooral de daling van de omzetcijfers - minder gunstige afzetmogelijkhe den bij boer en tuinder - waren merkbaar. Voor het eerst sinds vele jaren trad er, zij het een geringe, ontsparing op. De betaling van salarissen door bedrijven en instellingen via de bank nam een grote vlucht. Aan de uitbreiding van het dienst betoon werd grote aandacht besteed. MAASBREE, BAARLO, KESSEL DR. SCHEIJMANS, Baarlo, telefoon (04707) 360 Vanaf zaterdag 12 uur 's-middags tot maandagmorgen 8.30 uur. Met ingang van heden zal de heer Th. Ewalds, Grotestraat 14 te Baarlo, telefoon (04707) 274 het correspondentschap van „Op den Baum" op zich nemen. Wij verzoeken alle verenigingsfunctionaris sen en zij die iets te publiceren hebben zich met de heer Ewalds in verbinding te stellen. Nieuws blad „Op den Baum" staat gratis te beschikking van allen. Over het plaatsen van advertenties kan men zich beter in verbinding stellen met de uitgever: De Gouden Leeuw n.v., Panningen, tel. (04760) 1976. Ook van de functionarissen der Maasbreese ver enigingen vragen wij de medewerking. Het is voor Uw vereniging gemakkelijk en goedkoop via „Op den Baum" Uw leden te informeren over diverse verenigingszaken. Maakt er gebruik van. Onze medewerker de heer A. Grubben, Op de Kemp 26, telefoon 798 wil U gaarne van dienst zijn als U zelf niet weet hoe U een bericht moet redigeren. Het gemeentelijk nieuws zal verzorgd worden door de heer G. Manders, de samensteller van het vroe gere „Op den Baum". Samen met onze corres pondenten hopen wij voor de lezers elke week een echte nieuwsbron te zijn. ZONDAG: Roepingen-zondag. 7,30 leesmis eerste maanddienst P. J. Hendriks. 8,45 overleden familie Aug. Borghoff-Joosten. 10 uur levende en over leden leden van het NKV bij het 50-jarig bestaan, 11,15 eerste weekdienst Willem Smets; bijzondere collecte aan de kerkdeur voor priesteropleiding. MAANDAG: 8 uur jgt. Leon. Smedts. 7,15 gest. jgt. Weys-Verlinden. DINSDAG: 8 uur vijfde maandd. Maria Bruynen- Coenen. 7,15 derde weekdienst Anna M. Rongen- Voermans. WOENSDAG: 8 uur Lod. Thijssen vanwege Boe renbond. 2,30 25-jarig huwelijk Linssen-Weys. 7,15 jgt. Aldeg. Janssen-Aerts. DONDERDAG: 8 uur gest. jgt. Simons-Smolders. 7.15 u. derde weekdienst Dr. v. Leer. Biechthoren om 7 uur. VRIJDAG: Philippus en Jacobus. 7,55 (vijf voor acht) H. Hartmis stichting Petr.a Vaessen. 7,15 u. tweede maanddienst Joh. Vaessen. ZATERDAG: 8 uur Onbevlekt Hart van Maria. 7,15 jgt. Steph. Gommans. ZONDAG, 5 mei: 7,30 tweede maanddienst Marg. Janssen. 8,45 overl. Levels-Smits. 10 uur hoogmis Hendrix-Wijnen. 11,15 Willem Smets. ZONDAG, 28 april: 2e zondag na Pasen. 7 uur h. leesmis. 8 uur leesmis voor de parochie. 9,30 hoogmis als gest. jgt. Cath. Görtz en P. Driessen. 11 uur leesmis tot dankzegging familie Peeters- Vervoort. Onder de h. missen collecte voor het Groot-Seminarie. MAANDAG, 29 april: 8 uur gest. jgt. Conr. Mer- tens en Petr. Smits. 8 uur leesmis B. Hermans- Pijpers. 19 u. zeswekendienst M. Tytulaer-Peeters. DINSDAG, 30 april: 7,15 gest. jgt. P. Beurskens en M. C. Hoebos. 7,15 leesmis Joh. Janssen. 8 uur gest. jgt. W. Joosten. 8 uur leesmis Joh. Janssen. WOENSDAG, 1 mei: Feest van St. Jozef, arbeider 8 uur gest. jgt. P. Janssen en Hel. Beurskens. 8 uur leesmis Herm. Hermans. 19 uur zesweken dienst P. van Wylick. DONDERDAG, 2 mei: 7,15 gest. jgt. familie Aerts-Bouten. 7,15 leesmis Math. Berden. 8 uur mnd. Jan van Diepen. 8 uur leesmis overl. fam. Smits-Berben. VRIJDAG, 3 mei: Eerste vrijdag van de maand. 8 uur gest. jgt. W. Kessels, Joh. Wolters en doch ter. 8 uur leesmis Jac. en Anna Zeetsen. 9,30 pl. hoogmis tot dankzegging v. d. familie Boumans- Peeters. 19 uur leesmis ter ere H. Hart van Jezus voor hen, die offeren. ZATERDAG, 4 mei: 8 uur mnd. Conr. Mertens. 8 uur leesmis ter ere Onbevlekt Hart van Maria. 19 uur leesmis Jac. Didden. ZONDAG, 5 mei: 7 uur leesmis Paul van Horne. 8 uur leesmis Ger. Hermans. 9,30 hoogmis voor de parochie. 11 uur leesmis overleden familie Haf mans-Peeten. O.M.A.-aktie schutterij. Zaterdag 27 april, morgen dus, houdt schutterij Sint-Martinus haar jaarlijkse OMA (oude materia- len)-aktie. Degenen, die oud ijzer, lood. zink en lompen hebben op te ruimen kunnen deze aan de mannen van de schutterij kwijt. Zij weten er wel raad mee. Zij, die niet over materialen beschikken, kunnen de schutterij toch hun sympathie betuigen door een gift in geld. Vogelschieten. Zondagmiddag om 2 uur begint aan de schietboom bij café Daniëls het jaarlijks vogelschieten, ook wel koningschieten genoemd. Of de huidige ko ning, de heer Wiel Janssen er, ondanks de zware concurrentie, in zal slagen zijn titel te prolonge ren. zal eerst tegen 5 uur bekend zijn. Voor de liefhebbers enige uren spanning onder de schiet boom. Tegen 5 uur, wanneer de nieuwe koning bekend zal zijn, zal schutterij en drumband Maas bree in feestelijke optocht door het dorp trekken. Tegen half negen 's avonds is in zaal Peeters- Linssen gelegenheid tot dansen. De entree is ge heel vrij. De muziek tijdens dit koningsbal zal worden verzorgd door de hofkapel. In café Peeters-Linssen is die avond tevens gele genheid de nieuwe koning geluk te wensen. Drukke receptie Meisjesgilde. De bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Meisjesgilde zondagmorgen gehouden receptie, was bijzonder druk bezocht. Naast afvaardigin gen van vrijwel alle Maasbreese verenigingen en organisaties zagen wij vele ouders aalmoezenier en leidsters komen geluk wensen. Zij drukten hier door hun erkentelijkheid uit voor het vele goede werk dat het gilde in de voorbije jarén deed en thans nog doet.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Op den Baum | 1968 | | pagina 1