'o 1954 KESSEL Zakagenda's Kantoor agenda's ook losbladige agenda s t t t t t t t t Vandaag dispensatie in vleesgebruik. heeft een grote sortering en m KONINGSLUST ^Vlieuwó uit-" sum Denk aan EERSTE VRIJDAG en EERSTE ZATERDAG PAROCHIE H. LAMBERTUS, HELDEN. ZONDAG onder het Octaaf van Kerstmis. H. Missen om 7, 8,15 en 10 uur. Heden nam. 3 uur Lof en rozenhoedje om God te danken voor alle weldaden en gunsten van Hem ontvangen. MAANDAG: 7 uur best. d. voor overl. ouders Hillen-Hanssen. 8 uur best. jaard. voor Joannes Pubben. DINSDAG: 7 uur mds. voor Maria Feyen. 8 uur gest. jaarg. voor Petrus Janssen echtgenote en familie. WOENSDAG: 7 uur best. d. voor Martinus Nijs- sen, Joanna Muysenbergh en afgestorven kinde ren. 8 uur gest. jaarg. voor Hendrina Peeters. DONDERDAG: 7 uur best. d. voor Margaretha Timmermans-Peeters. 8 uur best. d. voor Lam- bertus Omsels, Joseph van Dooren en Albertina van Dooren-van Roy. VRIJDAG: Feest van 's Heren Besnijdenis, dag van devotie. De H. Missen om 7, 8,15 en 10 uur. 8,15 best. d. voor overl. ouders Teeuwen-van Eekendonk en Cox-Nijssen. 3 uur Lof en rozen hoedje om Gods zegen af te smeken over het nieuwe jaar. ZATERDAG: 7 uur gest. jg. Gerard Engels en Catharina Crommentuijn. 8 uur best. jaard. voor Anna Christians. 5 uur Lof. PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN ZEVEN SMARTEN, PANNINGEN. Aanbiddingsuren 40 uren-Gebed voor de drie Kerstdagen. 11-11 Heuvelhoek, Hub, Zelen. 11%-12 Kerkstraat, Ringovenstraat, Parallelweg, Dwarsstraat. 12-12% Schoolstraat, Stoks, Stokserweg, Loo- steeg, Maasbreeseweg. 12%-1 Markt, Ruijsstraat, Beekstraat. 1-1% Steenstraat, Everlo. l%-2 Jongens- en Meisjesschool. 2-2%Loo, Vosberg, Heide, Ninnesweg. 2%-3 H. Familie mannen en vrouwen, en Maria- congregatie. 3-3% Kerkelijk Zangkoor. ZONDAG onder het Octaaf van Kerstmis. De Is" collecte is voor onze kerk. De 2de collecte is voor de bisschoppelijke noden. Heden is de 3d6 dag van het 40-uren-gebed. Om 7 uur H. Mis tot in tentie van Elisabeth van Roermond. Om 8 uur gestichte leesmis. Om 9 uur gestichte leesmis. Om 10 uur Hoogmis ter ere van O.L.Vrouw uit dankbaarheid. Hedenmiddag is geen Maria-con- gregatie; om %4 Completen en plechtige sluiting van het 40-uren-gebed. MAANDAG: om 7 uur gez. H. Mis voor afgest. ouders Peters-Teeuwen. Om 8 uur gest. jaarg. voor Peter Gommans en Regina Reinders. 's Avonds om %7 Nove'enoefening ter ere van O.L.Vrouw. Er is om half acht géén godsdienst cursus voor de 18-jarigen. DINSDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor Jozef Gommans en Petronella Verstappen. Om 8 uur gez. best. jaardienst voor Gertruda te Locke- Willems en Henricus te Locke. WOENSDAG: om 7 uur gez. H. Mis voor Gielen- Wijnen. Om 8 uur gest. jaargt. voor Christina Timmermans, broer en zuster. Om 9 uur plech tige huwelijksmis voor het bruidspaar Bos - Hendrikx. DONDERDAG: om 7 uur gez. H. Mis voor afg. familie Meekel-Pubben. Om 8 uur gest. jaarg. voor de Hoogeerw. Heer Andreas Joosten. 's Avonds biechtgelegenheid van 4-6 uur. VRIJDAG: Nieuwjaarsdag. Feest van de Besnij denis des Heren, dag van devotie, de diensten zijn als op Zondag. Om 7 uur Hoogmis ter ere van Jezus' H. Hart tot intentie der offeraars. Na de Mis Litanie en toewijding aan het H. Hart. Om 8 uur gest. jaarg. voor Mathijs Lemmen en Gertrudis Daniels. Om 9 uur gest. jaarg. voor Gerardus Stammen. Om 10 uur Hoogmis voor overl. familie Backus-Engels. 's Middags om %3 Lof en rozenhoedje. ZATERDAG: om 7 uur gest. O.L.Vrouw-Mis. Om 8 uur gez. H. Mis voor Harry Joosten. Biechtgelegenheid van 4-7 uur, 7 uur Marialof. Deze week zullen de zieken werden bezocht, die Zaterdag de H. Communie ontvangen. Na de lste H. Mis wordt de H. Communie gebracht aan de zieken van Beekstraat, Loo, Vosberg, Ninnes weg, Steenstraat, Ringovenstraat, Kerkstraat en Heuvelhoek. Na de 2de H. Mis aan de zieken van Markt, Ruijsstraat en Parallelweg. Deze week Woensdag is de dag van de Levende Rozenkrans van 's morgens 9 uur tot 's avonds 9 uur. De intentie is door Vader Bisschop aange geven. Gelieve per buurt een half uur te komen bij het genadebeeld van O.L.Vrouw van Kapel. Het aangewezen half uur wordt bekend gemaakt. De Jonge Boeren en Tuinders, afd. Panningen, zullen deze week de jaarlijkse graanactie voor het T.B.C.-fonds van de L.L.T.B. „Herbloeiend Leven" en voor het andere bekende doel houden. We bevelen deze actie in uwe milddadigheid aan. A.S. ZONDAG: l"te Zondag van de maand. Al gemene H. Communie van de parochie, s Moi- gens verklaring van het H. Misoffer, 's Middags is er aanbidding. Woensdag 30 December is voor onze parochie de dag van de Levende Rozenkrans van 9 uur voor middag tot 9 uur namiddag. De intenties door onze Bisschop aangegeven zijn: l"te Intentie: Dat de ouders hunne plichten stipt en blijmoedig mogen verrichten ten opzichte van hun kinderen en vooral ook ten opzichte van de rijpere jeugd. 2d0 Intentie: Dat de ouders in alles mogen mee werken met wat de Kerk doet ten opzichte van de rijpere jeugd. 9-9% Hub, 9%-10 Zelen, ÏO-IO1^ Heuvelhoek, 10%il Stox Stoxerweg en Loosteeg, 11-11'/2 Maasbreeseweg, 11%-12 Ruijsstraat, 12-12% Eerw.Zusters 121/2-l Ringovenstraat, 1-1% Steen straat huisnummers 1-20, l%-2 Steenstraat de huisnummers 21-40, 2-2% Steenstraat vanaf huisnummer 41, 2%-3 Loo, Vosberg huis- no 397-420, 3%-4 Vosberg vanaf huisno 421 en Vosberg-Heide, 4-4% Ninnesweg, 41/2-5 Everlo, 5-5% Beekstraat, 51/2-6 Parallelweg, Dwarsstr. en Nijverheidsstraat, 6 - 6% Kerkstraat huisno 1-25, 6%-7 Kerkstraat huisno 26-52a, 7-7% de Schoolstraat huisno 1-20, 7!/2-8 Schoolstraat de huisno 21-38, 8-8% Markt huisno 1-20, 8%-9 Markt huisno 21-39. Men wordt verzocht de rozenkrans te komen bidden in de devotiekapel van O.L.Vrouw van Kapel op de boven aangegeven tijd. PAROCHIE H. JOZEF, BERINGE. ZONDAG onder 't octaaf van Kerstmis. H. Mis sen 7,30 en 10 uur Hoogmis voor de familie Johannes Gielen-Peeters. 2% Lof. 6,45, 7 en 9 uur wordt de H. Communie uitgereikt. MAANDAG: 7,30 jgt. v. Henricus van de Pasch. DINSDAG: 7,30 2de md. v. Gerardus Engelen. WOENSDAG: 7,30 best. d. voor overl. van fam. Verhaegh-Ghielen. DONDERDAG: 7,30 best. d. voor de Sociëteit „De Vriendenkring". VRIJDAG: Nieuwjaarsdag. H. Missen 7,30 en 10 uur Hoogmis. 2% Lof. ZATERDAG: 7,30 leesmis tot zekere intentie. 10,30 huwelijksmis voor het bruidspaar van We zel-Holten. 5 uur Lof. RECTORAAT VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA, KONINGSLUST. ZONDAG: Feestdag van de H. Johannes, Apos tel en Evangelist. De eerste collecte voor onze eigen kerk, de tweede voor de Priesteropleiding Om 6,30 H. Mis voor de zielerust van de heer Bekker (coll. P. Lormans). Om 8,30 voor de overl. ouders Koch-Seuren (coll. P.J. Reijnders). Om 10,15 uur Hoogmis als jaargetijde voor Wil- helmina Janssen (coll. P. Janssen). Om %3 Lof, waaronder zegening der kinderen van ons rec toraat. MAANDAG: Feestdag van de Onnozele Kinderen. Om 7,45 uur H. Mis voor Anna Wijnands en Pe tronella Craenen. 7,30 uur Godsdienstcursus voor de 18-jarigen. DINSDAG: Om 7,45 uur voor Catharina Lor- mans-van Kuylenburg en overl. familie. WOENSDAG: Om 7,45 uur voor een overleden Broer. DONDERDAG: Laatste dag van het jaar. Om 7,45 uur voor overleden ouders. 's Avonds om %8 Lof, om God te danken voor de weldaden in het afgelopen jaar en vergiffe nis te vragen voor onze fouten. VRIJDAG: Nieuwjaarsdag, dag van devotie. Tevens eerste Vrijdag van de maand. De kerke lijke diensten als op Zondag. Om 6,30 uur voor een overl. Vader (coll. C.J. Bos). Om 8,30 uur voor een overl. moeder (coll. Chr. Keizers). Om 10 uur (niet 10,15) Hoogmis voor Francois Ja- min (coll. H. Hermans). Om %3 Lof. ZATERDAG: Eerste Zaterdag, bijzonder toege wijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Pries ter-Zaterdag. Om 7,45 uur voor de overl. ouders familie Dorssers. Vanaf 7 uur gelegenheid om te biechten. Om 7 uur Lof ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria. Donderdag vóór en na het Lof van %8 gelegen heid om te biechten. Zondag worden alle kinderen verwacht in het Lof voor de bijzondere kinderzegen, in aansluiting op het feest van de Onnozele Kinderen. Zondag om %8 algemene vergadering van de heren collectanten der kwartjesactie. Donderdag 31 December is voor het rectoraat de vastgestelde dag van de „Levende Rozen krans". Laten we zoveel mogelijk gedurende de dag thuis en in de kerk de Rozenkrans bidden. De intenties van de Bisschop zijn: 1) Dat de ouders hun plichten stipt en blijmoedig vervullen ten opzichte van hun kinderen en vooral van de rijpere jeugd. 2) Dat de ouders in alles mogen meewerken met wat de Kerk doet ten opzichte van de rijpere jeugd. VOOR ONZE EIGEN KERK: Vorig bedrag 1461,55 Winst kaartclub 0,66 Gift voor de kerk N.N25, Voor de nieuwe kerk N.N. 15, Totaal 1502,21 RECTORAAT H. JACOBUS, EGCHEL. ZONDAG: Feest van de H. Johannes, Apostel en Evangelist. l"te collecte voor onze kerk, 2de collecte voor de nieuwe kerken. %8 leesmis. %10 Hoogmis tot dankzegging (S.). MAANDAG: %8 best. dienst voor overl. familie Grommen-Spierts. DINSDAG: %8 best. dienst voor Jac. Janssen, Wilhelmina Daniëls en Theod. Daniëls. WOENSDAG: %8 best. dienst voor Peter Joh. Timmermans en Dorothea Peeters. DONDERDAG: %8 best. dienst voor Theod. Pee ters, Godefrida van Maris en Peter Mathijs Pee ters. 6-7 uur biechtgelegenheid. VRIJDAG: Feest van 's Heren Besnijdenis. Is" Vrijdag van de maand, toegewijd aan 't Aller heiligst Hart van Jezus. %8 leesmis. 9 uur Hoog mis (jaard.) Theod. Vestjens. 3 uur Lof. ZATERDAG: l"te Zaterdag van de maand, toe gewijd aan 't Onbevl. Hart van Maria. %8 best. dienst voor Peter Joh. Timmermans en Theo dora Peeters. %6 Lof. 6-7 uur biechtgelegenheid. ZONDAG le collecte bijzondere schaalcollecte voor onze kerk. 2e collecte voor de nieuwe ker ken. %8 leesmis. %10 Hoogmis tot dankzegging (N.). 3 uur lof. PAROCHIE VAN MARIA GEBOORTE KESSEL ZONDAG: De Hoogmis wordt opgedragen t.i. van de leden v.d. pl. Onderlinge Ziekteverzekering. Van 3-4 uur maandelijkse Aanbidding. MAANDAG: 7 uur b. H. Mis voor z. Maria Cath. Beeks-Roncken. 7,45 u. b. H. Mis voor z. afg. familie Linssen-Halferkamps. DINSDAG: 7 u. b. H. Mis voor z. Pieter de la Roy en Petronella Bruijnen. 7,45 u. b. H. Mis voor z. Maria Huijs. WOENSDAG: 7 u. b. H. Mis voor z. afg. fam. Franssen-Hermans. 7,45 u. b. H. Mis voor z. Henri Nieskens. 6 uur Lof t.e. v.d. H. Jozef. DONDERDAG: 7 uur b. H. Mis voor z. Frans Heidens en Maria Rutten. 7,45 uur b. H. Mis voor z. Elisa Peeters-Berden. VRIJDAG: Feest van de Besnijdenis des Heren en Is" Vrijdag van de maand. Kerkelijke diens ten als op Zondag. 6,30 uur Hoogmis ter ere van het H. Hart van Jezus. 8 uur H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochianen. 9 uur kindermis en om 10 uur Hoogmis. Om 3 uur Lof. ZATERDAG: 7 uur g. jgt. voor z. Louisa An- tonetta Luitjens. 7.45 u. b. H. Mis voor z. Jan en Herman Sanders. 6 uur Lof ter ere van 't Onbevlekt Hart v. Maria. ZONDAG 3 Januari: Na de Hoogmis congregatie voor de jongens en na het Lof H. Familie. MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN, KESSEL-EIK ZONDAG. Zondag onder het octaaf van Kerst mis, feest van de H. Jaonnes Apostel en Evan gelist. Om 7 uur Vroegmis. Om 9% uur Hoogmis. Om 2% uur lof met rozenkrans. MAANDAG: Feest van de H.Onnozele Kinderen. 7 uur gez. H. Mis tot intentie van de fam. Nies- sen-Jeurninck. 's Namiddags worden de zieken gebiecht. DINSDAG 7 uur gez. H. Mis voor de overl. van de fam. Geraets-Timmermans. Na de H. Mis wordt de zieken de H. Communie gebracht. WOENSDAG 7 uur gez. H. Mis voor overl. van fam. Verlinden-Stemkens. DONDERDAG 7 uur gez. H. Mis voor Joseph Croonenbroek en Helena Gommans. VRIJDAG feest van de Besnijdenis des Heren. Nieuwjaarsdag. Feestdag van devotie. Diensten als op Zondag. Om 7 uur vroegmis. Om 9% uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Leonardus Hub. Joosten. Om 2% uur Lof met rozenkrans. ZATERDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor Frans Deuling. ZONDAG A.S.: le Zondag van de maand, algem. Communie-dag voor het rectoraat, tevens bijz. maandcollecte voor onze kerk. Om 7 uur vroeg mis. Om 9% Hoogmis. PAROCHIE H. ALDEGUNDIS, MAASBREE. Week van 27 December. ZONDAG: 7.- H. Mis voor de parochie. 8,30 H. Mis. 10.- Hoogmis voor Jacobus Joosten en echtg. 15.- Lof, waarna Maria-Congregatie. 18.- Rozen krans bij O.L.Vrouw in 't Rooth. MAANDAG: 7.- jaarg. voor Aldegundis Hendrix- Grubben. 7,45 jaarg. voor Michiel en Gerard Pijnenburg. DINSDAG: 7.- jaarg. voor Antoon Driessen- Thijssen. 7,45 jaarg. voor Petronella Thijssen- Smeets. WOENSDAG: 7.- gest. jaarg. voor Petrus Spee en Barbara Ververgert. 7,45 1" maandd. voor Wed. Nijssen-Roeven. DONDERDAG: 7.- gest. jaarg. voor Gerardus Haenen, echtg. en dochter. 7,45 gest. jaarg. voor Z.E. Heren D. Leurs en J.B. Tricot. 18-19 Heilig Uur als Voorbereiding op Ist" Vrij dag en het Nieuwe Jaar. VRIJDAG: Feest van 's Heren Besnijdenis. Nieuwjaarsdag. lste Vrijdag. Geen Onthoudings dag. 7.- H. Mis voor de parochie. 8,30 H. Mis. 10.- Hoogmis, gest. jaarg. voor Theodoras Boots en Aldegundis Jacobs. 15.- Lof. ZATERDAG: lste Zaterdag. Priester-Zaterdag. 6,45 jaarg. voor Antoon Smets. 7,45 gest. H. Mis voor Petronella Vaessen en familie. 17,30 Maria-Lof v.d. intenties van Z.H. de Paus. Gelegenheid om H. Sacrament der Biecht te ont vangen van 16,30 - 17,30. PAROCHIE H. PETRUS, BAARLO. Zondag onder het Octaaf van Kerstmis. ZONDAG 27 Dec.: Alg. H. Communie voor de H. Familie, afd. Vrouwen. Om 6 uur Uitstelling van het Allerheiligste. Om 6.30 uur Lsm. voor de overl. leden van de Retraitepenning. 8 uur Lsm. voor de parochie. Om 10 uur Hgm. als jgt. voor z. Mathieu van Bergen. Om 3 uur Vespers. Om 5 uur Completen en Te Deum. MAANDAG 28 Dec.: Om 6.45 uur gest. jgt. voor z. P.J. Joosten. Om 7 uur Lsm. voor z. Andreas Timmermans. Om 7.45 uur gest. jgt. voor z. Pe ter Thijssen en Lucia Verhardt. Om 7.45 uur Lsm. voor z. Parochie. Om 8.30 uur gest. Hgm. voor z. Fr. d'Haemer en J. Hoefnagels. DINSDAG 29 Dec.: Om 6,45 uur zeswd. voor z. Hermans Mertens en Francisca Beurskens. Om 7 uur Lsm. voor z. Paula Cartigny-Martens. Om 7.45 uur Hgm. voor z. Familie Sanders-Hermans. Om 7.45 uur Lsm. voor z. Petrus Engels. Om 8.30 uur Hgm. voor z. Maria Wyers-Mennen. WOENSDAG 30 Dec. Om 6.45 uur gest. jgt. voor z. Arnold Bouten en Petronella Bol. Om 7.45 uur Hgm. voor z. Regina van de Pasch. Om 7.45 uur Lsm. voor z. Hendrik Meers. Om 8.30 uur gest. jgt. voor z. Freule Antoinetta de Bossart. DONDERDAG 31 Dec.: Om 6.45 uur Hgm. voor z. Jacobus Bongers vanwege de buurt. Om 7 uur Lsm. voor z. Jacobus Zeetsen en ouders. Om 7.45 uur gest. jgt. voor z. Henri Hilkens. Om 7.45 uur Lsm. voor de parochie. Om 8.30 uur gest. jgt. voor z. Engelina Wienden en Gerard Laurense. Biechthoren van 5-6 uur. VRIJDAG 1 Jan.: Feest van de Besnijdenis des Heren. Nieuwjaarsdag. Eerste Vrijdag d. maand. Om 6,30 uur Lsm. voor de parochie. 8 uur Lsm. uit dankbaarheid. Om 10 uur Hgm. voor de oor logsslachtoffers van Baarlo, van de inwoners. Om 2.30 uur Rozenkrans en Lof. ZATERDAG 2 Jan.: Eerste Zaterdag der maand. Priester-Zaterdag. Om 6.45 uur Mnd. voor z. Joanna Beurskens-Fleuren. Om 7 uur Lsm. voor z. Hendrina Wolters. Om 7.45 uur jgt. voor z. Maria Simons-Heeze. Om 7.45 uur Lsm. t.e. van het Onbevl. Hart van Maria. Om 8.30 gest. jgt. voor de familie de Bierens. 6.30 uur Maria-Lof. ZONDAG 3 Jan.: Om 6.30 uur Lsm. voor de parochie. Om 8 uur Lsm. uit dankbaarheid voor de R.K. Landarbeidersbond St. Deusdedit. Om 10 uur Hgm. uit dankbaarheid, tot intentie van Eerw. Br. Jan-Jozef Jeucken. Om 2.30 uur Aan bidding en processie door de kerk. H. HART-PAROCHIE GRASHOEK. ZONDAG na Kerstmis. %3 Kruisweg en Lof. MAANDAG: feest van de Onnozele Kinderen. Zieledienst voor Helena Cuijpers-van Oijen. DINSDAG: 9 uur gez. H. Mis tot dankbaarheid tot intentie van de familie van Roy. WOENSDAG: zieledienst voor de familie Schers- Hendriks. DONDERDAG: zieledienst voor overl. familie Koopmans-Hunnekens. VRIJDAG: Feest van de Besnijdenis des Heren. Eerste Vrijdag van de maand, de Kerkelijke diensten als op Zondag. De Hoogmis t.e.v. het H. Hart tot intentie der familie Gommans-van Mullekom. %3 Lof met rozenhoedje. In de onthoudingswet is vandaag gedispenseerd. ZATERDAG: Eerste Zaterdag van de maand. Gez. H. Mis t.e.v. O.L.Vrouw tot intentie van de familie Hunnekens-Lenders. 7 uur Lof met rozenhoedje. A.S. ZONDAG: le Zondag van de maand, Open- schaalcollecte voor de kerk. N STERAVONDEN IN HELDEN. „Sterren stralen overal" en wie weet hoeveel ver borgen glans er bedekt is in Helden en omgeving. De Heidense fanfare en de Sportvereniging zul len deze tot nog toe verborgen grootheden trach ten te ontdekken en maakten plannen om op Zaterdag en Zondag 13 en 14 Februari Steravon den te organiseren. Wie op muzikaal gebied meent iets te kunnen presteren, als solist, in duo, trio's, kwartet of welke groepering ook, zowel instrumentaal als vocaal, wordt hier de gelegenheid geboden aan de vergetelheid ontrukt te worden. Ook ballet groepen krijgen de kans. En wie zal worden toe gejuicht als voordrachtkunstenaar in toneel schets, declamatie of andere voordracht? Het beloven interessante avonden te worden en voor de besten worden prijzen in het vooruitzicht gesteld. Wie wil deelnemen aan deze Steravon den kan zich daarvoor nu reeds opgeven aan het adres: Heidense Steravond, Secretariaat Ruijs straat 54, Helden. Plannen tot oprichting Varkensverzekering. Dinsdag 29 December zal men 's avonds om %8 in zaal Jacobs te Helden trachten te komen tot het oprichten van een varkensverzekering over de hele gemeente Helden. Alle belangstellenden worden daarop uitgenodigd en verwacht. Het initiatief hiertoe gaat uit van de bond van zeugenhouders in Helden. Tegen een niet al te hoge premie zal men alle varkens trachten te verzekeren van alle varkenshouders die willen toetreden tot deze verzekering. Gezien de var kensstapel de laatste jaren groot is en tellingen uitwezen dat het aantal meer dan tienduizend stuks betreft, zou het jammer zijn als in het be lang der varkenshouders geen doelmatige ver zekering zou zijn op te richten, evenals die reeds lang bestaan voor paarden, rundvee en kippen. Hoe men zich voorstelt een en ander te regelen, zal nader worden besproken op de vergadering van Dinsdag 29 December. Geslaagd. Als coupeuse slaagden te Eindhoven de jongedames R. van Heugten en T. Peters te Helden en M. Smets te Koningslust. Land. Rijvereniging „De Cavaliers". Zondag 27 December om %2 uur is er oefenen voor alle ruiters van de ruiterclub op het ter rein Vosberg. Alle ruiters zonder uitzondering worden op tijd verwacht. De heer Geraedts, lid van de technische commissie voor de Bond van Land. Rijverenigingen, zal hier een oefenles ko men geven. De ruiters die niet met het paard kunnen komen worden toch verwacht. TUINBOUW VERENIGING HELDEN. Cursus Ziektebestrijding. Maandag 1.1. 21 Dec. zou de le les van bovengenoemde cursus gegeven worden, echter kon deze eerste les nog niet door gaan omreden het vereiste aantal leerlingen van 12 niet aanwezig was. Gezien de belangrijkheid van deze cursus, waar gegeven wordt de laatst opgedane resultaten van onderzoek, en het grote aantal tuinders dat voor het volgen van deze cursus in aanmerking komt in een afdeling ge lijk Helden, zullen we nog eens proberen deze cursus te laten doorgaan. Hiertoe moeten zich dan uiterlijk tot en met Zaterdag a.s. nog ten minste 2 leerlingen opgeven ten kantore Kerk straat 13. Melden 2 of meer leerlingen zich nog aan, dan zal Maandag a.s. te 7 uur bij J. Hen dricks Markt, deze cursus beginnen. PANNINGEN Leesbibliotheek. Heden Zaterdag 26 December zal de parochiale leesbibliotheek niet geopend zijn. Jonge Boeren en Tuinders. In de loop van deze week zullen de Jonge Boeren en Tuinders de „graanactie" ten bate van het t.b.c.-fonds van de L.L.T.B. en de Javaanse missie verzorgen. Het bestuur hoopt dat de leden die voor deze rond gang worden aangeschreven, spontane medewer king zullen verlenen. Retraite. Van 9-12 Februari zal op Manresa te Venlo de retraite voor onze kring gehouden wor den. De leden die hieraan willen deelnemen die nen zich zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 1 Januari, bij de voorzitter of secretaris op te geven. Gunning. Door de directie van theater Vios te Beringe werd aan de firma F. Tummers-Cremers opgedragen de levering en installatie van een Neon-verlichting op het front van de Bioscoop. Inzameling. Maandag 28 December komen de Jonge Boeren bij de leden van de L.L.T.B. aan kloppen om graan ten bate van de t.b.c.-patiën- ten. Men wordt vriendelijk verzocht de gave ge reed te maken. LEZING. Hoofdassistent Poels hield voor 'n aan dachtig gehoor een lezing met lichtbeelden over grasland. Daar 't welvaartspeil aan 't zakken is, is 't probleem van de bestaanszekerheid urgenter dan ooit. 'n Feit is daarenboven dat de econo mische prikkel afneemt, als de welvaart toe neemt, b.v. te zien bij de tuinbouw en pluimvee. Dus niet veel meer behoeften om iets te doen aan grasland. Ofschoon 'js van onze beste grond weide is, brengt die 't minste op in vergelijking met andere gronden, omdat geen gelijke tred in ontwikkeling is gehouden. Vervolgens vraagt spreker wat de landbouwer 's winters moet of zal doen. Cursussen! Plannen voor 't komende jaar. Gaat dan verschillende grassoorten na zoals Engels raaigras, kropaar, vossenstaart, schadegras enz. Engels raaigras, 't beste gras in aar, wordt niet gewild door de beesten, 't Is dus van groot belang te letten bij 't inzaaien welke soorten van gras bij bepaalde grond. Verder gaat spreker na welke afraste ring 't meest afdoende is. Bij schrikdraad zor gen voor goede isolatoren. Draad mag niet te dun zijn. Te dunne gaat slap hangen. Komt de koe nog uit de wei dan lichte puntdraad-afras- tering. De heer Poels laat verschillende foutieve isolatoren zien. Van belang is ook het goed plaat sen van de handgreep. Dan vraagt spreker aan dacht voor de rantsoen-beweiding. Hij geeft enige practische wenken. Wordt deze beweiding goed toegepast, dan bereikt men betere opbrengst. Een schuurpaal in de wei is noodzakelijk. De slechtste tijd voor 't vee is de tijd als de beesten naar de stal moeten. In 't najaar gaat 't vee aan de tuur. Aan de lupine krijgt 't vee allicht te veel eiwit, geeft dus minder melk. Van belang is de bijvoeding op stal gedurende de nacht. Moet met zorg geschieden. Dan is en blijft vee in uitstekende conditie. Ook als 't blijvend op stal moet. Veevoeding is dan: silovoer. Misschien is 't gewenst aldus de heer Poels meer grasland om betere voeding voor inkuilen. Men dient er voor te zorgen dat men silo's afdekt na 't kuilen. Vervolgens dient men na te gaan hoeveel voor raad voer er is, zodat men precies weet wat men per dag kan voeren. Individuele voeding toe passen dient aanbeveling. Bijzonder dient er op gelet te worden, dat de verhouding tussen eiwit en zetmeel juist is. Op 't eind van z'n interes sante uiteenzetting wijdt de heer Poels een enkel woord aan kunst en schoonheid. Aan 't mooie Limburgse Maas-landschap. 't Hartelijk applaus was 't bewijs dat de heer Poels allen zeer geboeid had. - v - -x< Zondag gaf de Schutterij Sint Hubertus, afdeling Toneel, haar eerste winteruitvoering in zaal Gas- treich. Voor een tot in de uiterste hoeken ge vulde zaal werd opgevoerd het toneelstuk „De Rebel" een dramatisch spel in drie bedrijven van Arie v.d. Lugt, welk stuk met groot succes werd opgevoerd. Dat dit toneelspel bij het publiek in de smaak viel gaf wel wel zijn weergave dat men tijdens spannende momenten een speld kon horen vallen in de zaal. De rollen werden uit stekend vervuld. Het publiek heeft weer eens echt kunnen genieten van een culturele avond, waarvan door eendracht en samenwerking blijkt dat toch nog wel iets te bereiken valt. Dansavond Rode Kruis. Met de werkwijze en de verkregen resultaten van het Rode Kruis in Kes- sel is wel iedereen bekend. Doch om deze resul taten te blijven behouden dient de kas van het Rode Kruis te worden aangevuld, want die ziet er niet al te rooskleurig uit. Men is onlangs wederom gestart met een aantal nieuwe leden voor het volgen van een E.H.B.O.-cursus, waar voor zich het benodigd aantal leden heeft aan gemeld, terwijl ook met de nodige ijver wordt gewerkt om goede resultaten te bereiken met deze nieuwe cursisten. Hiervoor is echter geld nodig, waarvoor Zondag a.s. in zaal Hendricks een publiek bal wordt gehouden, voor het goede werk van het Rode Kruis. Zij die dit mooie werk willen steunen bezoeken Zondag zaal Hendricks te Kessel.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 6