Aandelen in bet Fonds „Ziekenhuis Hyassaland" mm Limburgse Bedevaart naar Lourdes De Parijse Brandweer $cla,stiH6fVezlaQin6i IUWÓ UI NUMMER 23, TWEEDE BLAD 34e JAARGANG, IMiddcH, -JZimbupa UITGAVE L. KASSTEEN, MARKT 28, HELDEN-PANNINGEN - REDACTIE EN ADMINISTRATIE: POSTBUS 2 - TELEFOON K 4760-49^^IRO 15718. ZATERDAG 26 DECEMBER 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS Hoe zegt u! Aandelen...? Ja, inderdaad! In wat? In de uitbreiding der Spoorwegen over dé nieuwe Federale Staat van Brits Centraal Afrika? Neen! In de exploitatie van koper-, goud-, asbest- of bauxiet-mijneh? Ook niet! In de kracht-instal laties bij de watervallen van de Shire-rivier of in de irrigatiewerken van de Shire-vallei? Evenmin! Maar waar hebt u 't dan eigenlijk over? Wel, over AANDELEN in het Ziekenhuis Nyasaland! Nog nooit van gehoord! Brengt dat wat op? Dat zou ik denken! U krijgt daarvoor aandeel aan alle verdiensten van de naasten liefde die het Medische Werk van missie-arts, apotheker, liefdezusters, verplegers en verpleeg sters aan de zwarte, lijdende mensheid besteden, omdat ze daartoe door u worden in staat gesteld. U krijgt deel aan de rijkdommen van troost, vreugde en dankbaarheid, van genade en godde lijke liefde die door de medische verzorging en behandeling als door een liefdewonder ontstaan in de harten en zielen van duizenden arme, pijn en noodlijdende zieke mensen. En waar zal dat zijn, zei u? Wel, in Nenassaland, dit is het land rondom het Nyassa-meer en wel in het zuidelijk deel van dat schone land dat ongeveer de vorm heeft van Limburg en waardoor heen de Shire- rivier, langs veel meer bochten en met veel meer sprongen dan de Maas, vanuit het Nyassa-meer via de Zambesi „statig zeewaarts vloeit". Daar, midden in die zuidelijkste provincie van Nyassa- land en ook in het midden van het Vicariaat Blantyre, waar practisch alle missionarissen Ne derlanders en de meesten Limburgers zijn, ligt de grote missiestatie NGULUDI, die meer dan 30.000 zwarte katholieken telt. Daar, te Nguludi, waar nog evenveel heidenen wonen, is de Katho lieke missie begonnen met haar eerste ZIEKEN HUIS. De missie heeft voor dat ziekenhuis een groot en mooi gebouwen-complex, wat tot dan toe als kweekschool diende, beschikbaar gesteld. Wegens het nieuwe centraliseringsplan der Regering zijn de verscheidene katholieke kweekscholen in een groot opleidingscentrum voor onderwijzers in de meest centrale provincie samengebracht moeten worden. We hebben dat node gezien, er hard te gen geprotesteerd, maar konden het tenslotte niet verhinderen. Ons ZIEKENHUIS, dat toch reeds bestemd was te Nguludi stilaan gebouwd te worden, is er goed mee. Immers het is wel het beste en mooiste gebouwencomplex dat de missie bezit en volgens deskundig oordeel is het met enige verbouwing en aanpassing gemakkelijk in te richten tot een laat ik zeggen „modern ziekenhuis". Wij zijn met die verbouwing en inrichting reeds bezig terwijl er intussen ook reeds begonnen is in een provisorische nood-inrichting met kraamverple- ging en poly-kliniek. Het is nu voor dat „Limburgse Ziekenhuis in Nyasaland" en zijn medisch missiewerk dat wij u AANDELEN komen aanbieden. Als u even denkt hoe goed u 't hebt, ja, ook te midden van uw zorgen en wederwaardigheden, met Zieken fonds, met Rode en Groene Kruis, met de dokter naast de deur, met wijk-verpleging, kraamver- zorging, ziekenhuizen en sanatoria, het ene nog moderner en meer gespecialiseerd dan het ander, waar men uw pijnen stilt, uw angsten wegneemt en u van kwellende ziekten en dodelijke kwalen geneest, en u tevens even voorstelt hoe u het hebben zou als dat alles bij u niet bestond, dan groeit het medisch missiewerk zeer zeker in uw sympathie en belangstelling. Dan krijgen deze u geboden aandelen in het medisch missiewerk voor u misschien veel meer waarde dan uw beste acties en obligaties in een Petroleum-maatsehap- pij, een Spoorweg-exploitatie of 'n Mijn-industrie. Uw aandeel in ons medisch missiewerk gaat het ons gemakkelijk maken een ZIEKENHUIS af doende in te richten waar er geen is, kinderen gezond en wel ter wereld te doen komen die an ders het levenslicht niet zouden aanschouwen, moeders uit de benauwdheid van doodsgevaar te verlossen. Door uw AANDEEL wordt u de be werkende oorzaak van leven en levensgeluk, wordt u voor honderden en duizenden armen, be- hoeftigen en ongelukkigen de verlosser uit on noemelijk lijden, uit ondragelijke pijnen en doods angst. Door uw aandeel in ons medisch missie werk bewerkt gij niet alleen gezondheid en wel zijn aan de lichamen maar tevens en vooral doet gij aan duizenden uwer medemensen christelijke naastenliefde ondervinden en beweegt daardoor hun harten en zielen tot de erkenning van Gods Waarheid en tot het beantwoorden Zijner Liefde. Door uw AANDEEL in ons medisch missiewerk verkrijgt u een obligatie van meer dan 100% verzekerde winst bij Hem die Heer en Meester is over hemel en aarde, over leven en dood. Bij voorbaat danken wij u uit naam van de dui zenden, behoeftigen en zieken, die uw naasten liefde gaan ondervinden. En wij bidden voor u, bijzonder in deze Kersttijd, tot de Verlosser aller mensen, opdat Hij u zegene met vrede en voor spoed, met gezondheid naar ziel en lichaam, en u belone met het Eeuwige Leven. J. B. Theunissen, Apost. Vic. van Blantyre. v/. ',"yy. N 'V// y* Excursie R.K. J.B. en T. Gehoor gevend aan het verzoek van rector Joosten, togen de Jonge Boe ren en Tuinders van Baarlo Donderdag 17 Dec. naar de abdij der Cisterciënsers te Tegelen. Of het mooie weer de oorzaak was, of de geheim zinnigheid welke er over zulk een abdij hangt, een record-aantal van 60 leden trok in een lange sliert met de geestelijk adviseur en tech. advi seurs aan het hoofd, derwaarts. Om kwart over twee arriveerde men en om de verplichte rust tot half 3 rond het klooster niet te storen, werd eerst een bezoek gebracht aan de kleigroeven vlak in de buurt, waar machtige baggermachines eerst een grondlaag van 18 cm. diepte moesten verplaatsen om 2 cm leem omhoog te brengen. Rond %3 togen we terug naar het klooster waar we werden verwelkomd door de gastenpater en pater Geurts, een limburgse boerenzoon. In de zaal werd in een tijdsbestek van drie kwartier uitleg gegeven over de levensregel der trappisten. Op een prachtige en duidelijke wijze werd ons het doel van de kloostergemeenschap en speciaal van de beschouwende orde verteld, aangevuld met lichtbeelden, welke ook het verdere bezoek aan de diverse delen met hun speciale beteke nis van dit huis zeer vergemakkelijkte. Op de jongens moet dit alles toch wel een diepe indruk gemaakt hebben. Als men bedenkt dat deze monnikken, welke toch dezelfde mensen met de zelfde fouten en gebreken als wij, zulk een leven verkiezen boven het wereldse leven. En als men bedenkt dat een Trappist nooit vlees, vis of eieren maar altijd droog brood gebruikt, dat men maar 7 uur per etmaal rust, zomers en winters om 8 uur naar bed gaat en om 3 uur opstaat. Iedere dag brengt men 6% tot 7 uur in de kerk door (de paters zingen practisch hun heel brevier). Men nooit met elkaar praat als het hoogst noodzake lijke, dus practisch altijd zwijgt. Dit zijn dan nog maar enkele grepen uit de kloosterregel. Vermel- dingswaardig is misschien nog, dat de Trappisten alles gezamenlijk doen. Bidden altijd samen, sla pen op een stroozak en een kussen gevuld met kaf, wassen, eten, werken, enz. Toch heerst er in zulke kloosters vreugde en blijheid en is ieder diep gelukkig. Na deze uiteenzetting werden ze in groepen ge splitst. Iedere groep maakte onder leiding van een pater een rondgang door het klooster en boerderij. Deze rondgang was zeer interessant, temeer daar ieder gebouw een aparte betekenis heeft. De kapel met haar aparte meubilering, kapittel (vergaderzaal), refter en niet te verge ten de bibliotheken enz. De boerderij werd we gens tijdgebrek even vluchtig doorgewandeld. Deze is 96 ha groot en is in hoofdzaak gemengd bedrijf. Intensieve veehouderij is de hoofdbron van bestaan. De veestapel bestond uit 30 stuks melkkoeien en 30 stuks jongvee. De koeien wor den machinaal gemolken en het dagrantsoen bestond in hoofdzaak uit hooi, kuilvoer, bieten, aangevuld met krachtvoer naar behoefte. In de zomer paste men intensieve beweiding toe. Naast een grote varkensmesterij hield men circa 15.000 piepkuikens plus enkele honderden kippen voor de leg. De piepkuikenfokkerij is op dit kloos ter iets van de laatste jaren. Een grote schuur is hier zeer practisch ingericht, o.a. voorzien van centrale verwarming en een automatische drink- voorziening. De voor deze mesterij gebruikte kuikens was de kruising Sussex maal Reds, waar over de paters zeer goed tevreden waren. Alvorens we naar huis terug keerden, werden we eerst getracteerd op bier en brood dik be legd met kaas. Bovendien werden we nog in de gelegenheid gesteld om het koorgebed bij te wo nen, waarvan iedereen gebruik maakte. Dit was iets waarvan de jongens een zeer diepe indruk bewaarden. Rond 6 uur werd van de paters afscheid geno men en de meesten zijn wel met deze gedachten naar huis gegaan: hoe kunnen deze monniken dit leven verkiezen, volkomen gescheiden van de wereld, en steeds biddend boetend voor hun eigen leven en de buitenwereld en desondanks mens zijn en mens blijven. Dit was dan de voor 100% geslaagde excursie naar deze eeuwenoude abdij. De hier vermelde feiten zijn maar enkele grepen uit het leven van deze Trappisten. Er had nog verteld kunnen wor den van de plechtigheden welke dagelijks in de kapel plaats vinden. En ook op het gebied van kunst, o.a. gebrandschilderde ramen van Char les Eyck, beelden van Rovers en de jonge Tegel- se kunstenaar Hendriks. Een excursie naar deze abdij wordt ten zeerste aanbevolen. Oudersweek. Vorige week heeft in onze parochie een oudersweek plaats gevonden, welke buiten gewoon geslaagd mag heten. Onder leiding van pater Rudolf (Passionist) werd op Maandag 14 December gestart. Om alle ouders in de gelegen heid te stellen werden de conferenties 2 maal op een avond gehouden en wel om half 7 en om half 9. De zeer eerw. heer pastoor hield voor beide conferenties een kort inleidend woord, j De eerste conferentie werd door pater Rudolf gehouden over het huwelijk in het algemeen. Op voortreffelijke wijze wist de pater dit aan de ouders duidelijk te maken. Hij vertelde dat de oudersweek was ontstaan uit de voorafgaande jeugdweken. Door het geven van de jeugdweken welke overal buitengewoon goed slaagden, had men gemerkt dat hierna een hiaat was ontstaan en de bewijzen lagen duidelijk voor de hand, dat zulk een voorlichtingsweek voor de ouders brood nodig was. De Kath. Actie voor Limburg heeft dan ook niet geaarzeld dit ter hand te nemen. In het Zuiden van Limburg zijn deze reeds meer gehouden met een buitengewoon goed resultaat. Baarlo was de eerste plaats in Midden- en Noord- Limburg die zo'n week organiseerde. De opkomst was bijzonder goed voor alle avonden. De tweede avond was als inleider aangewezen Dr. Buisman die een uiteenzetting gaf over de lichamelijke opvoeding van onze kinderen alsook van de ouders en speciaal voor de toekomstige moeders, zowel lichamelijk als geestelijk. Dat hier, onwetend, nog zeer veel fouten gemaakt worden, bleek wel uit deze uiteenzetting. Ook deze avond zal zijn doel niet gemist hebben. De derde avond werd ingeleid door Mej. Hoet- zelaer, met als onderwerp de geestelijk opvoeding van onze kinderen en speciaal van de kleinen van twee tot de leeftijd van de puperbiteitsjaren. Spreekster heeft aan de hand van de practijk verschillende problemen opgelost. Ook hier was het weer de offerende liefde van de ouders die het kind naar het einddoel moet brengen. De laatste avond was weer voor de pater. De christelijke grondbeginselen van het huwelijk als ook van de opvoeding der kinderen werd nog maals in een zuiver daglicht gesteld. Door zijn rijke woordenschat maakte hij het de ouders zeer duidelijk. Als slot van deze oudersweek zou nog een toneel spel opgevoerd worden door het beroepstoneel „De Komediespeulers". met als titel: „Het kan ook anders". Dit toneelspel werd op twee avon den uitgevoerd om iedereen in de gelegenheid te stellen dit te komen zien. Deze opvoering met dit prachtig gespeelde stuk was als een mach tige apotheose van de voorafgegane conferentie's. De spiegel des levens, zoals de pater het uitdruk te. Dit toneelspel was speciaal geschreven voor deze oudersweek en we weten wel zeker, dat me nig ouderpaar in dit spel hun eigen huiselijk le ven zagen, met dezelfde problemen maar dan onopgelost. „Het kan ook anders" stelde 'n goed katholiek gezin voor met drie kinderen van 13, 17 en 24 j. Juist de twee kinderen van 17 en 13 jaar maakten de moeilijke jaren van hun ontwikkeling door en ze werden door hun ouders die het overigens goed meenden met hun kinderen, niet begrepen en daardoor verkeerd beoordeeld. Dit leidde tot m v r Katholieke Politieke Meid Voor een aandachtig, maar klein gehoor, ont wikkelde Maandagavond j.l. Prof. Dr. van Rijs- bergen, zijn ideeën omtrent de eenheid der katho lieken in de politiek op klare en duidelijke wijze. Tal van voorbeelden verduidelijkten nog zijn standpunt. Spreker noemde politiek, de kunst om de juiste middelen te vinden voor het algemeen welzijn van de Staat. De staat heeft tot doel, te zorgen, dat de noodzakelijke voorwaarden aanwezig zijn voor de volledige ontwikkeling van het menselijk leven in al zijn strevingen en eisen. Anders ge zegd, de staat' moet de voorwaarden scheppen, waarin de sterkst mogelijke ontwikkeling van het verstand, goede zeden (wil) en economische en andere hulpmiddelen gewaarborgd is voor een zo groot mogelijk aantal mensen. Zorgen voor het algemeen welzijn, niet voor een kleinere of gro tere groep, maar voor allen. De Staat moet subsidiair optreden, d.w.z. aan vullend, daar waar het particulier initiatief ont breekt. Een politicus zal hierbij steunen op vaste, onverwoestbare normen, anders worden die toch weer opzij geschoven. Vast en onverwoestbaar door ze terug te brengen tot hun laatste bron: God, Schepper van de natuur en de natuurwet. Dus de katholieke politicus moet zich laten leiden door zijn katholieke, dit is algemeen geldende, levens- en wereldbeschouwing, zoals deze door de katholieke Kerk wordt verklaard en voorge houden. Het huwelijk b.v. is door God ingesteld en ge richt op de voortplanting. Het is de Staat ver boden, naar katholieke beginselen, hierin te tre den. Zij moet zich richten naar het onverbrekelijk verband van het huwelijk, naar het onderhouden van de goddelijke wetten wat betreft de huwe lijksbeleving, het onvervreemdbare recht van de ouders op de opvoeding van de kinderen. Wat gebeurt er, als wij katholieken ons laten vertegenwoordigen in de Kamers door personen, die niet uitgaan van deze - onze - beginselen, die het huwelijk wèl ontbindbaar achten en het beschouwen als een gewoon menselijk contract, waarin de huwelijkspartners beslissen öf en zo ja, hoeveel kinderen zij willen hebben, die de opvoeding van de jeugd in eerste instantie als staatstaak beschouwen. Dergelijke vergelijkingen zijn ook te maken, waar het de particuliere eigendom betreft, of de vrijheid van de mens. Katholieken dienen zich derhalve aan te sluiten bij een katholieke partij. En weer niet in belan gen- ofstandsgroepering, want dit is tegen het algemeen welzijn. Ook niet in niet-katholieke partijen, want deze zijn en kunnen ook in prin cipieel katholieke kwesties niet solidair zijn met de katholieken in andere partijen. Maar in de katholieke Volkspartij, ecu vereniging die tot doel heeft het algemeen welzijn te bevorderen door deelneming aan het staatkundig leven, die steunt op de beginselen der natuurlijke zedenwet en der goddelijke openbaring. Welke invloed heeft een enkel lid op de Partij? N° 1 zegt: „Ik bemoei me niet de politiek; ik stern op de KVP zonder meer". Alle leden hel pen mee aan de vorming van ideeën en aan het uitbouwen daarvan van de partij. Daarom moe ten alle leden daartoe naar vermogen bijdragen, belangstelling tonen, daarom ook zijn er werk groepen, die allerlei onderwerpen bestuderen en hun visie doorgeven. N° 2 zegt: „Laat de standorganisaties maar voor de politiek zorgen; waarom hebben we eigenlijk een KVP nodig?" De standsorganisatie is geen politieke organisatie. Er is méér dan één sociaal aspect: onderwijs, justitie, defensie, internatio nale politiek. N° 3 zegt: „Ik ben het niet eens met de houding van de KVP-fjactie of met het partijbestuur." De KVP is een' beginselpartij en is er niet alleen voor propaganda. Men moet kennis van zaken hebben, de juiste verhoudingen kennen en de mogelijkheden kunnen overzien. De KVP heeft geen absolute meerderheid in de Kamer. Zij kan dus niet alles bereiken wat zij wil; haar pro gramma kan slechts ten dele verwezenlijkt wor den, al naar gelang de omstandigheden meer of minder gunstig zijn. In de practische politiek is het geven en nemen. Zij moet andere partijen trachten te vinden, die in een concreet geval met haar willen samengaan om het beoogde doel te bereiken. Niet in dien zin, dat de KVP maar kan schipperen met haar principes, dat nooit. De léden van de Kamer zijn géén mandatarissen, d.w.z. eenmaal gekozen zijnde, staan zij op eigen benen, en handelen volgens eigen geweten. N° 4 zegt: „Wij als enkeling kunnen niet op tegen het partijbestuur!" Dit gezegde is een bewijs van gebrek aan vertrouwen in de hogere organen van de partij, gebrek aan kennis van de partij organisatie, gemis aan inzicht van de hier te volgen weg om zijn mening in de partij kenbaar te maken. Men kan via het bestuur van de af deling op het partijbureau informeren. Soms wordt er iets gevraagd, dat er allang is. Soms iets, dat beslist onmogelijk is, en dan wordt er geantwoord waarom dat onmogelijk is. Want het is duidelijk, dat de Staat in haar huishouding het geld ook maar eenmaal kan besteden, net zoals wij in onze privé-huishoudingen. Het is nodig, dat de katholieken lid zijn van hun politieke organisatie, want het partijappa raat moet kunnen functioneren, er is contact nodig met andere partijen in het land en met de partijen in het buitenland, die gebaseerd zijn op dezelfde wereld- en levensbeschouwing. Er moet veel geld worden uitgegeven voor voorlichting en propaganda. Als de verkiezingen voor de deur staan, dan wordt van de KVP verwacht, dat zij - evenals de andere partijen - propaganda maakt. Welnu, daarvoor is geld nodig. Het lidmaatschap van de KVP is daarom noodzakelijk. Vraag lec tuur en abonneer u op „de Opmars". Kom naar de vergaderingen, win andere leden voor uw idee en dan gaat het via de afdeling naar het kring- bestuur. Dit kringbestuur krijgt elk jaar een brief van het partijbestuur om mede te delen, welke vragen en wensen het Kringbestuur in de vergadering van het Partijbestuur wil behan deld zien. Het kringbestuur heeft dus graag de wensen en vragen van de afdelingen. Aan het begin van de vergadering gaf voorzitter Beumers een overzicht van de ledenstand van de KVP in de afdeling Panningen en de gehele gemeente Helden over 1951 en 1952. Hoewel de achteruitgang hier niet verontrustend is, riep de voorzitter toch de hulp van een ieder in om het ledental te vermeerderen. IN 1954 TWEE BEDEVAARTEN MET ZIEKEN. Geen heiligdom van Maria is zo nauw verbon den aan de afkondiging van het Dogma der Onbevlekte Ontvangenis dan Lourdes. Het is dan ook in verband hiermede, dat Z.H. Paus Pius XII bij de afkondiging van het Mari ale jaar 1954, de Katholieken van heel de wereld oproept tot een bedevaart naar Lourdes, indien zulks enigszins mogelijk is. Lourdes verwacht dan ook in het Mariale jaar een ongekende stroom van pelgrims. De Autoriteiten der Heiligdommen staan voor de oplossing van grote problemen. Al het moge lijke zal worden gedaan om het groot aantal bedevaarten zo goed mogelijk ter wille te zijn. Voor het bestuur der Limburgse Bedevaart is het dan ook een grote voldoening thans reeds te kunnen mededelen, dat in 1954, onder hoge begeleiding van Z.H. Exc. Mgr. Dr. G. Lemmens, twee bedevaarten met zieken naar Lourdes zul len vertrekken. De eerste bedevaart zal plaats hebben van 25 Mei t/'m 2 Juni 1954; en de tweede 21 September t/m 28 September 1954. Zodra mogelijk zullen allé gegevens voor deze bedevaarten worden samengesteld en aan belang stellenden worden toegezonden. Het aantal beschikbare plaatsen zal moeten wor den toegewezen, in volgorde van het binnenko men der inschrijvingen. Degenen, die omstreeks einde Januari 1954, vol ledige gegevens omtrent deze bedevaarten wil len ontvangen, zenden hun adreskaartje aan de Directeur - Afdeling Pelgrims - Centraal Bu reau Stichting „Limburgse Bedevaart naar Lour des", Bogaardenstraat 36, Maastricht. onaangename conflicten in het gezin, welke zeer funest hadden kunnen worden, wanneer niet de leraar der school en het dienstmeisje de ouders op deze fatale fout gewezen hadden. De juiste voorlichting op deze leeftijd door de ouders aan hun kinderen gegeven is een heil en zegen voor het huisgezin en voor de verdere nageslachten. De komediespeulers van Maastricht zijn door de opvoering van dit spel na iedere oudersweek, in zekere zin lekenapostelen, die daardoor een zeer vruchtbaar werk verrichten. Het spel was in een woord af. De schrijver van dit stuk dhr. Hol lewijn, was zelf de vertolker van de vaderrol en de dochter in dit stuk was ook Hollewijn's doch ter. Zij was de dochter, in dit stuk, die in de moeilijke jaren verkeerde en die haar problemen alleen moest oplossen, omdat de ouders haar niet begrepen. Zij zocht die oplossing echter bij verkeerde vriendinnen, die het leven opnamen zoals het zich voordeed en die voor hun het ge makkelijkste was, met de leuze: geniet zolang ge jong zijt. Zij verweet haar ouders dat deze ouderwets waren. Dit meisje speelde haar rol op voortreffelijke wijze. Ook het zoontje van 12 jaar had geen vertrouwen in zijn ouders. Hij was dwars en stuurs en zou zeer zeker veel slechte dingen gedaan hebben, indien de huishoudster niet de oplossing aan de hand gedaan had. De oudere zoon heeft het ook steeds als een gemis gevoeld dat hij vroeger niet is voorgelicht en dit gemis aan voorlichting maakt zijn verkering moeilijk. In dit stuk konden de ouders zien wat ze in hun kinderen stuk maken wanneer ze niet of verkeerd begrepen worden en hoe ideaal het gezinsleven kan zijn wanneer dit wel het geval is. Burgemeester Janssen dankte namens het ge meentebestuur De Komediespeulers voor deze ge boden avond en bood de spelers en speelsters bloemen aan. Ook de Z.E. heer Pastoor dankte het gezelschap maar ook de organisator van deze oudersweek voor het goede werk en het grote nut wat hieruit voort kan komen. Hij wenste de spelers alsook Pater Rudolf veel succes met hun apostolaatswerk. Iedere Parijzenaar kent het tweetonig signaal van de brandweer dat reeds van verre het nade ren van de snelle rode wagens aankondigt en dat de weg vrij maakt om ze te laten passeren. Dit geluid is een vertrouwd en bekend geluid en wekt niet de sombere herinneringen op van de sirenes tijdens de oorlog. De brandweerlieden zelf behoren met de politie-agenten, concierges, groentemannen en vele anderen tot het schilder achtige arsenaal van de echte Parijse „types". Steeds onberispelijk gekleed in hun uniformen met een kepi op als ze vrij zijn, en zodra in func tie, de traditionele koperen helm, zien zij er jong en kranig sportief uit en maken vooral diepe indruk op het jonge geslacht. Op prentbrief kaarten en platen heeft de liefde van de brand weerman en de dochter van de concierge de plaats ingenomen van de idylles die in het begin van deze eeuw in de stadsparken pleegden op te bloeien tussen voedsters en militairen; er zijn geen voedsters meer en de militairen hebben een andere bestemming gekregen. De brandweermannen dienen echter niet alleen om het schilderachtige van de Franse hoofdstad te verhogen. Zij vormen een elite-corps, dat altijd ten voorbeeld wordt gesteld vanwege de onbe rispelijke discipline en organisatie van al hetgeen zij presteren, en verdienen zij zeker dat men ze beter leert kennen. Hun steeds geperfectionneer- de techniek blijft voortdurend schoolmaken en specialisten op dit gebied komen van heinde en verre om deze te bestuderen. In 1811 werd door Napoleon, na een hevige brand in de Oostenrijkse Ambassade dit brandweer lieden-corps opgericht, dat opgeleid werd om te gen alle mogelijke rampen te kunnen strijden. De handpomp van 1811 maakte plaats voor de stoompomp en thans bestaan er in het geheel geen pompen meer; zoals in alle moderne steden krijgen de rubberslangen onder druk gewoon wa ter uit de dichtstbijzijnde voedingsplaats van de waterleiding (hiervan zijn er 9.891 in Parijs en 4.542 in de „banlieu"). Het corps telt honderd officieren, 520 onder-offi cieren en 2.907 korporaals en brandweermannen verdeeld over 25 posten in Parijs zelf en 34 in de buitenwijken; het verzorgt een oppervlakte van 196 vierkante mijl met een bevolking van 5 mil- lioen zielen. Over het algemeen zijn hun kazernes modern, maar enkele zijn nog in een provisorisch gebouw ingericht, zoals de Bernardijnen in het Quartier Latin, die in de Gotische gebouwen van een Klooster uit de 13e eeuw huizen. Steeds meer wordt de brandweer per telefoon opgeroepen; op elk toestel bevindt zich in het midden van de wijzerplaat het nummer om hem op te roepen. De kazernes zijn door middel van 247 telefoonlijnen verbonden enerzijds met het gewone net, anderzijds met de 632 publieke brandmelders op straat en met 713 particuliere brandmelders in schouwburgen, fabrieken, bios copen enz. In 1952 heeft de brandweer 26.910 oproepen be antwoord: 4515 hiervan waren huizen- of kel- derbranden, 12.433 schoorsteenbranden, 3.924 an dere gevallen waar hun tussenkomst gewenst was, en 6.038 gevallen van loos alarm. De eerste wagen die in dienst komt voor een of ander on geval start 40 seconden na de oproep; de andere volgen, zo nodig. Er zijn 450 rode wagens plus drie brandweer-schepen en twee snelboten die op de Seine patrouilleren. De zo genaamde „diverse tussenkomsten" om vatten twee soorten hulpverlening. De mogelijk heid bestaat namelijk dat men hun hulp kan in roepen zowel voor „een mens" als voor „eigen dom" dat in gevaar verkeert. Of een huis aan het instorten is, of dat een levensmoe mens zich onder de Metro stort, hetzij er een ernstig ver keersongeluk plaatsvindt of een krankzinnige zich van het dak wil gooien... voor al dit soort gevallen waarschuwt men dadelijk de brandweer en na 40 seconden komen de mannen aangesneld. Ook bezit de brandweer een eerste hulpdienst speciaal voor verstikkingsgevallen, ingeval van verdrinking, ophangen, electrische schok, enz. Het vorig jaar hebben de acht „alarm"-doktoren 2.322 slachtoffers verzorgd waarvan er 1.746, dit is 70% weer uit de schijndood tot het leven terug gebracht konden worden. In de Maandagavond gehouden algemene ver gadering van de afdeling Panningen van de KVP hield de heer G. Beumers een causerie over de 1 Januari a.s. ingaande belastingverlaging. De heer Beumers maakte onderscheid tussen de fiscale maatregelen ter bevordering van de werk verruiming en die ter compensatie van de huur verhoging. De eerste achtte spreker verreweg het belangrijkst, omdat hiermede de industrie belangrijk wordt tegemoet gekomen. Spreker noemde in dit verband: a) verlenging van de vervroegde afschrijving tot en met 1957. b) afschaffing van de extra-inkomstenbelasting, die in 1951 is ingevoerd op de winsten boven 800.-. c) de investeringsaftrek. Dit is een nieuwe maat regel, die het mogelijk maakt, gedurende 5 jaar 4% af te trekken van het nieuw-geïnves- teerde kapitaal, ter vernieuwing van inven tarissen e.d. De investering moet tenminste 300.- bedragen, wil men van deze regeling kunnen profiteren. d) verlaging van de vennootschapsbelasting. e) afschaffing van speculatiewinsten (op gron den en effecten). f) verlenging van de z.g. verliescompensatieter mijn. Eerst mocht men in het verleden geboek te verliezen 4 jaar lang aftrekken van de wins ten in latere jaren, thans 6 jaar. g) de z.g. carry-back. Voorheen kon men verlie zen niet verrekenen, vooraleer er opnieuw winst gemaakt werd. Voortaan kan verreke ning geschieden met winsten uit het verleden. h) vermindering van de overdrachts- of liquida tiewinst. Dit is vooral voor de middenstand van groot belang, ingeval van overlijden van het gezinshoofd, 5000.- zijn voortaan vrij van deze belasting, i) aftrekbaarheid van commissarissenbeloningen en verlaging van de commissarissenbelasting. Als fiscale maatregelen ter compensatie van de huurverhoging noemde de heer Beumers: a) afschaffing van de schoolgelden voor het ge woon lager onderwijs en drastische verlaging van schoolgelden voor het voortgezet onder wijs (tot x/3 deel). b) verlaging van de inkomsten- en loonbelasting. 1. tariefsverlaging tot in totaal 175 millioen. 2. wijziging van de kinderaftrek (verruiming). 3. verruiming van de aftrek van buitengewone lasten. De tariefsverlaging is voor alle categorieën zeer belangrijk. Bij de kinderaftrek- tellen sommige kinderen, gebrekkige of studerende, dubbel, en kinderen, die buitenshuis studeren zelfs drievou dig. Indien de buitengewone lasten meer dan 6% van het inkomen uitmaken kan men verminde ring van belasting krijgen (vroeger 10%). Deze 6% wordt voor elk kind nog met gekort. c) verlaging van de personele belasting. d) vrijstelling van huisbrand en schoeisel voor de omzetbelasting. e) verlaging van de suikeraccijns met 9 ct p kg. De bruto-derving, als gevolg van deze maatrege len, is voor de schatkist 550 millioen gulden. De vele vragen bewezen de heer Beumers, dat hij een aandachtig gehoor had gehad. Het is jammer, dat niet meerderen hebben geprofiteerd van deze leerrijke voorlichtingsavond.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 5