r Herbesan thee fi/1 Mtidden'jCikHburg Wed. J. v. Oostayen w .VAN DER VEN ^.cn. |I I OJ A 1 J MtEUWE KEKKEN Tot slot een goe< L besluit: Pleegzuster Bloedwijn L. v. Horen-Wilms Panningen P „Mag ,,'tjolentje" v_. een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 19541 Zalig Kerstfeest li i l Robinson-kalender H.H. Pluimveehouders slachtkippen f 2.20 p.kg. DOTJE RUTTBN Th. Ghielen-Bummans 'Oo k Spierpij n LIKEUR I Cherry-Brandy, Schil- 1 FRANSE TAFELWIJN OA SARANTO-VERMOUTH PILSNER BIER DONKER BIER „OUD BRUIN" VRUCHTENWIJN - AA ADVOCAAT j ROSE ZALM GEBAK-KRANSJES OQ i ROOKVLEES 45 K Xm t Ga op dit voordeel uit K >5 Voedsel voor Uw Zenuwen! Uw tweede jeugd! '^Drukkerij V' rZALIG KERSTFEEST GELUKKIG NIEUWJAAR X Aan allen die dit lezen, G. v. Essen-Dorssers Vredig erstfieest 2aiig Nieuwjaar P. Maessen OTTENHEIJM'S nü i yx y-y*s y yx y^x yx y^x Postbus 2, Panningen jZ.alicf ^ïlieuwjaar A. STEEGS-GEENEN Vy 1 H. BEUMERS VERHUISD -o- -o- 2aiig Nerstfeest T Qeiukkig Nieuwjaar Van. der Velden k CYlieuwjaar j I J. AERDTS-LENDERS FRITURE Hier is de prijs voor WITTE Th. Hermans - Beringe OUDEJAARSAVOND 4 fl. BRUMMANS - PARD0EL letje, Voorburg, Crème de Cacao, fl. rode en wittefles B gerijpt op eiken fustfles om zó in te happenfles 36 ook de dames genieten er van, fles 32 rood en wit, heerlijk voor het 1 maken van bowlfles v.a. H hartveroverend lekker grote fles mooie motenblik v.a. een fijn koekje250 gram I een heerlijke broodbelegging, 100 gram ASTRAKAN grijs, zwart en bmin GOEDKOPE WINKEL ie BAARLO ie Gevraagd in goede staat zijnde ELECTRISCHE BAKOVEN F. Tummers, Markt 39. Te koop een partij vette konijnen. L. Lenders, Zandberg. Te koop een volbloed schot, 11 liter melk. J.W. Versteegen, Groeze 13. Te koop JVR-zeugen, 14 w. dracht. G. Teeuwen-Hendriks, Groeze 5. Te koop beste dragende koe, 3e kalf, 8-1 aan de telling, A-stal. A. Nouwen, Hoof 168, Panningen Te koop twee vette konijnen. L. Peeters, Keup 52a. Biggen te koop. W. Schreurs, Baarl.w. Helden. Voor de vele blijken van be- L i langstelling betoond bij ons hu- f welijk, zeggen wij U allen, mede d namens wederzijdse familie har- L telijk dank. THEO GIELEN MIET GIELEN KURVERS Egchel 75. U kunt geld krijgen! Bij de VéGé- kruidenier. Hij geeft U tientallen geldzegels bij de boodschappen. Voor 2000 geldzegels krijgt U een gulden contant. Biggen te koop W. Smeets, Hub 136. Biggen te koop. W. Theeuwen, Zandstraat 15 Koningslust. Zeer voordelig te koop 2 zaal-ka chels en café-kachel met 40 m kachelbuis, in goede staat. Fa. van der Kop, Beringe is goedkoper en toch beter. CREMERS' Schoenreparatie Te koop een toom biggen H. Rutten, Egchel 75a Te koop biggen en scheutelingen Th. Hendriks, Ninnesweg 11 Waarom niet? hield reeds duizenden slank, gezond en fris. Vraagt Uw apotheek of drogist. Te koop J.V.R.-zeug, 14 w. dracht, keuze uit 3. H. Wijnands, Koningslust 577 Te koop een guste koe, 8 liter melk, a-stal. Jos. Verstegen, Hoogstr. 18, Beringe Te koop schot met 13 1. melk met be wijs. Ook te ruilen voor vet vee. Mooren, Hub 7 Te koop Mahoniehouten schrijfbu reau en 2 kinderledikantjes. H. Hanssen, Molenstraat 17a Te koop een partij vette konijnen. H. Lenders, Kloosterstr. 6, Helden Te koop of te ruil luxe of Belgische paarden, lichte of zware. J. Mestrom, Egchel Te koop een toom biggen Gebr. Verlinden, Loo 23, Panning. Voor WIJNEN, LIKEUREN en ADVOCAAT iK GOEDKOPE WINKEL ie BAARLO i ZN ii V ii ZN i! T ii ZN ii f ■f Zalig Kerstfeest i Zalig Nieuwjaar 4> T Gedistilleerd, likeuren T y moezelwijn y ii ii zn v ii zn ii v zn 3^ wenst haar zakenrelaties na prettige kerstdagen een zalig en voorspoedig 1954 In het komende jaar zullen wij Uw vertrouwen waardig tonen. V&M GOED VERZORGD VEE IS HALF GEVOERD Voor een goede verzorger is een ELECTRISCHE VEEREINIGER onontbeerlijk. Op Dinsdag 29 Dec. a.s. zullen wij hiermede, op Uw verzoek, geheel zonder enige verplichting Uwerzijds, bij U aan huis demonstreren. Profiteert van deze gelegenheid! het kost U niets. Electrotechnisch Bureau F. TUMMERS-CREMERS Panningen Roermond TEXTIELHANDEL J. SOMMERS ZN ZN ii T ii ZN ii ii ii ZN ii V ii ZN ii T ii ZN )e beweging van de Franse bevolking. Er is in ie loop van het tweede kwartaal van dit jaar en teruggang merkbaar in de beweging van de franse bevolking. Volgens voorlopige cijfers in ie Franse Staatscourant gepubliceerd, is het aan- al huwelijken dat in het eerste kwartaal bij- ,onder laag was, in het tweede kwartaal weer vat opgelopen. Maar voor de beide kwartalen s het trouwcijfer 2,1% lager dan in 1952. Vat het aantal geboorten betreft, dit was slechts :04.651 tegen 210.740 gedurende het tweede kwar- aal 1952. Tussen 1 Juli 1952 en 30 Juni 1953 verden in totaal 800.900 geboorten geregistreerd egen 815.600 tussen 1 Juli 1951 en 30 Juni 1952. let sterftecijfer is hetzelfde gebleven: 122.002 egen 122.292. Voor het halfjaar echter is het iantal doden in 1953 40.000 hoger dan in 1952. Speciale emigratievlucht naar Tasmanië. Ter ge- egenheid van het feit dat 150 jaar geleden de :erste emigranten op Tasmanië voet aan wal lebben gezet om zich daar te vestigen, is de KLM ran plan om in samenwerking met de Neder- andse Emigratie Dienst op 8 Februari a.s. een 'lucht naar Tasmanië te organiseren met Ne- lerlandse emigranten. De vlucht zal worden uit gevoerd met een DC-4, die op 16 Februari op het 'liegveld van Hobart zal aankomen. 16 Februari s de dag waarop aldaar „People's Day" wordt fevierd. De Nederlandse emigranten die aan deze Pasmaniëvlucht deelnemen, zullen op 20 Febru- iri de glorieuze intocht van Koningin Elizabeth >p Tasmanië meemaken. Sen „schokbreker". Onlangs werd een „schok- ireker" gedemonstreerd die goede diensten kan lewijzen aan arbeiders die op daken, masten, iteigers e.d. moeten werken. Het toestel wordt >p een bepaald punt gemonteerd en de werkman, •oorzien van een ceintuur, wordt daaraan door niddel van een kabel vastgemaakt die automa- isch weer wordt opgerold, wanneer hij dichter lij het toestel komt. Examen Middenstandsdiploma. Dit examen zal volgend jaar worden gehouden op Woensdag 9 Donderdag 10 Juni voor 't schriftelijk gedeel- e, en voor het mondeling gedeelte in de periode 'an 26 Juli tot 14 Augustus. De inschrijvingen noeten geschieden uiterlijk 23 Januari a.s. bij het 3ureau Stichting Middenstandsexamen te Den Taag. 'enderwisseling. Met ingang van 1 Januari wordt iet KRO-programma uitgezonden via de zender Tilversum II op 298 meter. De zenderwisseling ;aat in op de morgen van Nieuwjaarsdag. Het irogramma van de KRO in de Nieuwjaarsnacht 'an y2l -2 uur wordt dus nog over de 402 meter litgezonden. Europa's grootste olieraffinaderij te Rotterdam. Iet een nieuwe distilleer-eenheid, die per jaar P/4 millioen olie verwerkt is de Olieraffinaderij e Pernis met haar capaciteit van 10 millioen on ruwe olie per jaar, de grootste raffinaderij n Europa geworden. Vóór de oorlog was de raf- inaderij te Pernis slechts betrekkelijk klein met laar productie van een millioen ton olieproduc- en per jaar. Tijdens de oorlog werd zij zwaar leschadigd, maar na de oorlog, in 1946, werden Ie herstel- en uitbreidingswerkzaamheden krach- ig ter hand genomen. In totaal zijn hier onge- 'eer een kwart millard gulden aan ten koste ;elegd. Pionier in de vuilnisdienst gaat met „pensioen". Nu de gemeente Helden een fijn opgekalefaterde kipwagen heeft, zal weldra de oude vertrouwde „dreksker" met de sympathieke Vullings Bèr als vuilnisdienst uit de Heidense straten voor goed verdwijnen. Het paard, dat alle huisnummers kende, zal een rustige oude dag tegemoet gaan, maar moet nu de extra burgerhapjes missen, die hier en daar in de vorm van broodkorsten wer den verstrekt. De prettige bediening door Vullings Bèr werd door de bevolking steeds op hoge prijs gesteld. Hopenlijk zal ook de „gemechaniseerde dreks ker" in zijn taak voldoen. 20 jaar geleden voerde Smirnoff de befaamde Pelikaanvlucht uit. Op 18 December van dit jaar was het twintig jaar geleden, dat de bekende KLM-vlieger Iwan Smirnoff met de Fokker F XVIII „Pelikaan", zijn befaamde en triomfante lijke „versnelde Kerstvlucht" begon van Amster dam naar Djakarta en terug. Het vliegtuig legde de afstand van ruim 14.000 km in een voor die dagen zeer snelle tijd van vier dagen, vier uur en 40 minuten af, hetgeen duidelijk bleek uit de wel zeer enthousiaste ontvangst die Smirnoff en zijn mannen hij aankomst op het vliegveld van Dja karta ten deel viel. Op het ogenblik leggen de moderne K.L.M. Consellations in een normale vlucht de afstand Amsterdam - Djakarta in minder dan twee etmalen af. Op de tweede Kerst dag werd in 1933 voor de thuisvlucht gestart, die de Pelikaan in ongevaar dezelfde tijd vloog. In de mistige nacht van de 30"te December zette Smirnoff de Pelikaan, die een grote hoeveelheid Nieuwjaarspost aan boord had, in een perfecte landing op Schiphol neer. Ondanks het gure weer waren ongeveer 22.000 toeschouwers naar Schip hol gekomen om getuige te zijn van deze triomf van de Nederlandse burgerluchtvaart. Engels-Duitse besprekingen. Delegaties van de West-Duitse Bondsrepubliek en van Groot Brit- tanië hebben hun handelsbesprekingen voor 1954 afgesloten. In vergelijking met de totale handel in beide richtingen is het deel van de handel dat door bilaterale contingenteringen wordt ge voerd klein. Maar binnen dit beperkte gebied konden de delegaties quota's vaststellen welke een nuttige vergroting van de handel inhouden. Verhoogde contingenten zijn onder meer vastge steld voor de Britse uitvoer van textiel, papier, chemische en asbest-producten, aardewerk en te levisie-apparaten. De Duitse uitvoer zal profite ren wat betreft staal, chemische producten, sie raden en piano's. De quota's voor luxe auto's blijven bestendigd op het peil van 1953 en er zijn thans voorzieningen getroffen voor een contin gent van 250.000 pond sterling voor de invoer in het verenigde koninkrijk van transportvoer tuigen uit Duitsland, waar geen enkele beper king is ten aanzien van de invoer van dit type auto's. Egyptisch geheimschrift ontcijferd. De kanunnik Drioton, die twintig jaar lang heeft geprobeerd het geheim van het Egyptische schrift te ont dekken, is de eerste die nu een definitief resul taat heeft bereikt. In de Academie voor letteren en inscripties heeft hij de verschillende principes uiteengezet, die door de oude Egyptenaren ge bruikt konden zijn voor de zogenaamde „crypto- graphique". Tal van bemerkingen volgden op deze mededeling waarvan tenslotte de conclusie door bijna alle leden van de Academie die daar het woord voer den zijn aangenomen. Fruittelers: Hakt uw verouderde boom om! Over dit onderwerp spreekt IE J.H.M. van Stuiven- berg, Rijkstuinbouwconsulent te Kesteren, in een vraaggesprek over de radio. Het wordt uitgezon den op Maandag 28 December a.s. 's avonds om kwart voor acht over Hilversum II. Appelen te koop Math. Gerris, Schoolstraat 15 Te koop Minor-auto, jaar 1949, z.g. a.n. H. Bruijnen, Kanaalstr. 28 Dankbaar voor het genoten L A vertrouwen in het afgelopen jaar, wensen wij U een 7* Rijwielhandel PLUIMVEEFOKKERS De tijd voor het bestellen van Uw KUIKENS is weer daar. Evenals voorgaande jaren leveren wij prima vakkundig gebroede kuikens aan concurrerende prijs in alle rassen en kruisingen o.a. W.L.; W.L. x E.L.; R.I.R.; R.I.R. x W.L.; R.I.R. x E.L. Desgewenst gesext en gelewiekt. Opgeven bij: JOS. KESSELS, Dorp, BAARLO of bij onderstaand adres: P.J. MAESSEN, Helenaveensew. 4 Helden-Grashoek. K.B. 22013 Telefoon K 4760 - 356 Coöp BroodbaLkerij en Verbruiksvereniging wenst leden en verbruikers bij het afsluiten van haar 44e boekjaar een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar li! Slagerij jij Hij kan ternauwernood zijn beurt afwachten, zo verlangt hij naar zijn kuant. Zijn krant, dat is het plaatselijk nieuwsblad. Voor hem en voor allen in deze omgeving een goede vriend, die alle nieuwtjes uit de buurt vertelt. Ze lezen 'm niet, ze spellen 'mEn niet één, maar meerdere malenhet streeknieuws, de vaste rubriekenen de advertenties! Voor de adverteerders is dat van onschatbare waarde. Want zij weten, dat aan hun advertenties altijd aandacht wordt besteed en dat ze intensief worden gelezen. Daarom is het plaatselijk nieuwsblad de onmisbare schakel tussen winkelier en consument. Tuinarchitectuur Helden ©%S©%S©%®@%S>©'%© Zadelmakerij, Stoffeerderij Q Woninginrichting van Steenstraat 4 naar SCHOOLSTRAAT 34a 2 Panningen2 ■3 Tevens wensen wij allen een 2 ZALIG KERSTFEEST en een 2 VOORSPOEDIG NIEUWJAAR fe Wij wensen familie, begunstigers en vrienden een atig 3£erót}eeAt en een ''Ooorópoedig 1954 G. v. Nisselroij-Linssen KAPPER, Kerkstraat 34, Tel. 287, Panningen -O- iiü -O- iiii v|l Wij wensen aan allen een y en een l Aannemer Timmerbedrijf L Houthandel Ruysstraat 19 !m'i "O" iiii -0- iiii -O- iiii -O- iiii ATTENTIE! Bij aankoop van EEN PAAR SCHOENEN ie een prachtige ie ie cadeau, ie waaraan een wedstrijd verbonden is. H. H. AUTOMOBILISTEN Hebt U de koplampen van Uw auto in orde? 1 Januari 1954 is de fatale datum. Het kost U dan geen geld. Vraagt advies bij HERM. REIJNEN M O" aan alle vrienden en bekenden ie Oudejaarsavond en Nieuwjaar MSCSSegSCSSCSSCSSdSCSSOSSCSSCSSOS' Opgave bij PLUIMVEE-EXPORT MIERLO (Keersluis), Tel K 4920-2397 Wij kunnen iedere dag een grote partij goede slachtkippen gebruiken aan hoge marktprijs Telefoon K 4760-351 T iii V ii: i Tüi KAARTEN voor Plats, worst en jji CAFE „DE SPORT"-7 Aan allen een .v ZALIG NIEUWJAAR 2 iii Tüi iiii iii iii T iii T ii! :ii Aan Allen een Café Panningen ZALIG KERSTFEEST VOORSPOEDIG NIEUWJAAR j l" Garage GIPA Beekstraat 6a j i-i—i-i—:-:—i-i—i-i—i-i-* Tenen werden vingers. Een Londense jongen, die zonder vingers was geboren heeft na twintig ope raties de tenen van zijn linkervoet op zijn linker hand geënt gekregen. De amputatie van zijn te nen en de enting hiervan op zijn hand, begon in 1948. De grote teen kwam eerst en werd als duim op de hand geënt. Thans is het proces voltooid en de jongen kan zijn hand gebruiken, hoewel hij er nog niet de volledige beheersing over heeft. De chirurgen van het ziekenhuis voor plastische chirurgie te Basingstoke geloven dat hij de volle macht over zijn hand zal krijgen. Kunsthart voor de eerste keer gebruikt. Onlangs is in Groot Brittanië voor de eerste keer een nieuw soort machine, die de functies van het hart en de longen overneemt, op een mens ge bruikt, tijdens een moeilijke hartoperatie. De ma chine werd gebruikt door Professor Ian Aird, de 47 jaar oude chirurg, die de Afrikaanse Si amese tweeling heeft gescheiden. De operatie, die met zich meebracht dat het hart van de pa tiënt moest worden geopend, werd verricht in Professor Aird's afdeling in het Hammersmith ziekenhuis in Londen. De hartklep van de patiënt was zo zwak dat de operatie niet op normale wijze kon worden uitgevoerd. Daarom werd de hart-longen machine gebruikt. Terwijl de hart klep onder behandeling was, werd het bloed door de machine geleid. De machine heeft twee pom pen: de ene is aangesloten op de rechterzijde van het hart en zendt het bloed naar eeh kunst long waar het zuurstof krijgt toegevoerd, de an dere pomp dient als de linkerkamer van het hart en pompt het bloed door het lichaam. Gemeentelijke Regendienst. Door dreigende ge brek aan drinkwater werd van gemeentewege in Helden een enquête gehouden langs de huizen om te weten wie nog over voldoende water be schikte en wie niet. De enquête was goed en wel op gang of prompt begon het te regenen. Nu is het echter weer voor veel mensen een vraagstuk om het overtollige water voor de huizen kwijt te raken. In Beringe en op verschillende andere plaatsen in Helden is het bij dit regenweer, en nog lang daarna, een toer om zonder natte voe ten langs de straat te komen. Riolering is de enige oplossing, maar dat kost veel geld en tijd. Misschien brengt 't nieuwe jaar daarin een op lossing. Wet op de vervreemding van Landbouwgronden. Met ingang van 21 December van dit jaar heeft men voor een overeenkomst tot overdracht van landbouwgronden en van daarbij behorende op stallen, en voor een overeenkomst tot vestiging, wijziging, verlenging of overdracht van een za kelijk recht op die landbouwgronden, de vooraf gaande goedkeuring van de grondkamer nodig: Deze goedkeuring heeft betrekking op de prijs, alsmede op de landbouwkundige gevolgen van de overeenkomst. Verder breekt de wet voor land en agrarische opstallen met de prijsbasis 9 Mei 1940 en schrijft voor, dat voor de bepaling van de hoogst toe laatbare tegenprestatie wordt uitgegaan van de netto pachtwaarde. Er zijn nadere algemene re gelen vastgesteld ten aanzien van de hoogst toe laatbare tegenprestatie. Wat de landbouwkun dige toetsing betreft, wordt beoogd een verder- agenda versnippering en een achteruitgang in de verkavelingstoestand der bedrijven te voor komen. Naast de prijs- en landbouwkundige toet sing regelt de wet het voorkeursrecht van de pachter, zowel bij onderhandse als bij openbare verkoop. en rheumatische pijnen wrijft U weg met Gevonden Vrijdag aan de kerk te Panningen een sleutel met plaatje. Keiren Markt 25. Gevonden een etui met vulpen en gele vulpot lood, tussen Egchel en de Keup. H. J. Peeters Keup 52a Helden. Gevonden bij de kerk te Panningen een ket tinkje met medaille. Jan Vercoulen Markt 11. T Verloren aan de school te Panningen een brui ne alpino, gemerkt J.L. Jan Lenders, Vosberg 27. T Verloren Zaterdag tussen Helden-Dorp via Ka pel naar Egchel, een rood etui met vulpen en vulpotlood. Andrea Thijssen, Egchel. Gevonden een bankbiljet bij de meisjesschool Dorp door Gonny Sommers, Molenstraat 15. Gevonden een Herenslieps op de van Hövell- straat. A. Absil, v. Hövellstraat 13. T Verloren een donkerblauwe dameswant, tussen Baarloseweg en Baarlo. J. Janssen Baarl.w. 50. T Verloren een parelmoeren kraal op de Kerk straat. Jannie Maessen, Ringovenstraat 11. T Verloren verleden week tussen Eelserstraat en Steenstraat een linker heren glacé. H. Beumers, Schoolstraat 34a. Gevonden een linker heren glacé. Kwakvors 7 Grashoek. Gevonden enkele maanden geleden op de Ka naalstraat een zilveren speldje. Jozef Verber, Kanaalstraat 22 Gevonden een bankbiljet in Panningen. H. Brummans, Café, Panningen. GIRO 10.20 80 Als U 't Kerstkind eens wilt vragen, Waarmee U het kunt behagen, Zal Het ondermeer U zeggen, Iets voor ons opzij te leggen. Giro: 102080

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 3