DE REBEL 1 1 Midden- Cimburg leem voldoende vitamine 3 Herfeesan thee ,■71 OS Hontverkoop Roggel, Heytsberg „Daar is-ie weer!" r Pleegzuster Bloedwijn Mathieu van Kessel CIDecl^Brummanó HOUT TI HELDEN MAATKLEDING is toch beter mmm1 A V A V A V A V - cÏY[uziek - en %tumor J* /*■»«->>«■ »C< -»«-*\ VOOR EEN FIJNE- SIGAAR MET KERSTMIS EN NIEUWJAAR 3 STAAN WIJ VOOR UW KLAAR Adverteer in Postbus 2, Panningen Geeft kracht en energie. Verzet U tegen oud worden! DRY CLEANING KESSEL 1 Wed. Holla, Venlo GEMENGD KOOR BEL-CANTO presenteert U g Zondag 13 December ft te geven door „Melodia" uit Roggel in zaal Brummans g 11 ENTREE f 1.AANVANG 7 uur jj Reserveren na de Hoogmis a 25 cent. TOEPEN! TOEPEN! TURFSTROOISEL SEF. BACKUS H.H. PLUIMVEEHOUDERS REÏNDERS, „Ie", dat is de krant, niet zo maar een krant, maar het plaatselijk nieuwsblad. Voor haar en voor allen in deze omgeving de brenger van het nieuws. Nieuws, waarin ze belangstellen. Een krant waar naar ze uitzien en waarin ze alles lezen en herlezen, van het eerste tot het laatste woord. Oók de advertenties! Benut daarom het plaatselijk nieuwsblad voor Uw verkoop-reclame! Dan weet U, dat Uw advertenties intensief en meerdere malen worden gelezen' "/NVoor de blijken van belang-«Is stelling en de mooie cadeaux, zeggen wij hartelijk dank aan familie, K.A.B., ltantonniers, vrienden en bekenden. Speciaal de buurt voor de mooie ver- t siering en de prachtige ca- J deaux. M. Wijhers-Verheijen kinderen en kleinkinderen iVlllU.CJ.Cll Cll nicimviooviv S)£ Panningen, Heuvelhoek 123. December 1953. van stelling, betoond bij ons hu welijk, zeggen wij U allen, me de namens wederzijdse familie, hartelijk dank. J, Voor de blijken van belang- J, V ofolliritr hatnnriH V»i~i nbS Vin- Y V Bij ons vertrek naar Nieuw- i Zeeland roepen wij familie, J vrienden en bekenden een har- telijk vharwel toe. Theo Dorssers a T Nelly Dorssers-Vercoulen T a.b. Zuiderkruis, 10 Dec. 1953. Grote toneeluitvoering op Zondag 20 Dec. in zaal Gastreich Veers te geven door schutterij ,,St. Hubertus" Kessel Opcevoerd wordt het dramatische spel in 3 bedrijven door Arie v.d. Lugt Reserveren na de Hoogmis a.d. zaal a 25 ct AANVANG 7 uur ©%@©%9@%@©%9 In het algemeen streven wij er naar om de voe ding zo samen te stellen uit gewone levens middelen, dat de benodigde stoffen er in voor komen. Is het immers niet honderd maal sma kelijker en „normaler" om groente en fruit, om bruin brood en weinig gezuiverde graanproduc ten te eten dan om vitamine C- en B-preparaten te slikken. De meeste voedingsstoffen kunnen met een goede voeding in voldoende mate worden opgenomen voor één der vitamines moeten we echter een uitzondering maken, en wel voor het vitamine D, waar het kinderen en jonge mensen betreft. Het genoemde vitamine komt namelijk maar in en kele levensmiddelen voor, in hoofdzaak in de vette levensmiddelen, zoals boter, eigeel, en ha ring. Nu is bet jammer genoeg zo gesteld dat deze artikelen slechts weinig vitamine D be vatten, terwijl kinderen er vrij veel van nodig hebben. Hun behoefte wordt gerekend op 400 a 800 eenheden (I.E.) per dag. Om tot dit getal te komen zouden de kinderen 200 gram boter moeten eten of 150 400 gram margarine. Dat is zelfs voor Holle Bolle Gijs een wel heel erg grote portie. Aanstaande moeders hebben nog meer vitamine D nodig, wel 800 a 1000 eenheden. Met het gewone voedsel komen we er dus niet. Wij zijn aangewezen op kunstmatig geconcen treerde producten, waarbij veel van het vitamine in een kleine portie voorkomt, bijvoorbeeld lever traan, vitaminedruppels of tabletten, gevitami neerde melk en sinds kort de sterk met vitamine verrijkte margarine. Het geven van vitamine D kan ook buiten de voeding om gebeuren, met een vitamine-,,stoot" aan het begin van de winter of met een geregelde hoogtezonbestraling. Hoedt uw kinderen echter voor overdosering van vitamine D, hetzij via de levensmiddelen hetzij via de ultraviolet lamp. Waarom dit relaas over vitamine D? Omdat uw kinderen er niet buiten kunnen. U weet, dat de beenderen van een baby betrekke lijk week zijn, ze kunnen ietwat ingedrukt wor den. Geleidelijk aan wordt het beenderengestel echter steviger, o.a. onder invloed van het vita mine D. Het vitamine D is daarom onmisbaar. Bij een tekort zijn de kinderen huilerig en luste loos. De tanden komen slecht door en de groei ondervindt stoornissen. Dit wilt u uw kinderen toch niet aandoen. Zorg behalve voor voldoende vitamine D, voor voldoende melk in de voeding. Zonder een toe voer van melk, karnemelk of yoghurt kan het vitamine zijn werking namelijk niet ontplooien. Geef de jonge kinderen en neem zelf tenminste een halve liter melk per dag, geef de oudere zoons en dochters tenminste driekwart liter eet verder als het enigszins mogelijk is, een ons kaas per week. Wanneer de zon weer volop schijnt, in de zomer tijd, kunt u de vitamine D-preparaten laten schie ten een ruim melkgebruik blijft geboden. Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank, voor de vele blijken van belangstelling bij ons huwelijk ondervonden, vooral aan de Rijvereniging van Helden. J. Verdellen-Gijzen Keulseweg 86, Reuver, Tel. 472. Voordeeltje van f 23. Dat is geen zeldzaamheid voor huis vrouwen, die bij de VéGé-kruideniers kopen. Ze krijgen tientallen geldze- gels en dat loopt zo op helpt U in vorm te BLIJVEN Een mengsel van 14 uitgezochte krui den. Vraagt Uw apotheek of drogist. EXTRA LAGE PRIJZEN American Cleaning Service de volmaakte reiniging Costuums Mantels Japonnen Demi-Saison f 3.00 f 2.50 f 2.00 f 2.50 Depót KLEERMAKERIJ Wij kunnen iedere dag een grote partij goede slachtkippen gebruiken aan hoge marktprijs Th. Hermans - Beringe Telefoon K 4760-351 Uw beste adres voor rookartikelen. Telefoon 203 Markt 26 Notaris Jochems te Heijthuijsen zal op Dinsdag 15 December om half 3 uur n.m. te Roggel in café Hillekens a.d. Heibloem, voor de Gemeente Roggel publiek verkopen: Circa 130 nummers (1-130) keper- en paalhout en boerengeriefhout, zeer mooi hout in hopen op gekapt bos op Heijtsberg. Circa 20 nos. zwaar tophout door het bos. Vooraf bezichtigen. Mr. F. M. A. Haffmans, notaris te Helden, zal op Donderdag 17 Dec. a.s. publiek verkopen: A. om 2% uur n.m. te Helden-Hoeve, in café Gielen-Beurskens, t.v. van de heer Ger. Peeters, 19 nos zwaar boerengeriefhout gelegen i. d. Berg en 10 nos idem o. d. Houwenberg; B. om 3% uur n.m. te Helden-Grashoek in café Hunnekens, voor de heer Ger. Kusters: 38 nos 40-jarig zwaar boerengeriefhout, waarvan gelegen 6 nos aan Sevenumsedijk, achter Verhaegh; 15 nos o.d. Vliegert bij Kempen en 17 nos nabij J. Strijbos. t'K'KV.' Theater S S @S BS Beringe I Telefoon 232 J S Zaterdag 12 Dec. 8 u. slechts i |een enkele voorstelling van dej I adembenemende thriller b 4 LEVEND 4 4 INGEMETSELD 4 (The Strange Door) IEen film voor sterke zenuwen,» van verschrikking en wreedhe-1 ïden met Boris Karloff en Char-| Iles Laughton de twee meesters van gruwel, wreedheid en I moord. Toeg. boven 18 jaar. I Zondagmiddag 13 Dec. 5 uur I de gekste en geestigste sol- I datenklucht aller tijden 1 T WILLIE EN JOE I VAN COMPAGNIE .O* ■U zult schateren om de stunts! die Willie en Joe uithalen, i Toegang 14 jaar i Zondagavond 13 Dec. 8 uur I I James Stewart in de fantas- Itische kleurenfilm; DE LAATSTE GRENS 1 (Bend of the river) Ziet: de Barlow-Trail lynch- a partij, De opstand der afval- g i ligen, De Shoshone-Indianen I overval, 'T wild geworden Igouddorstig Portland, De woeste rivier overschrijding. I Toegang 14 jaar - 9 Woensdag 16'Dec. te 8 uur Iop ons verbouwde toneel pre-1 senteert het ENSEMBLE CARTER een daverend I NON-STOP VARIëTE j ■programma met medewerking» van 9 internationale artisten. I I Entreeprijzen 1.50, 2.00, I I 2.50 en 3.00 (Bel. inb.) GEEN film doch wederom I Been speciaal variëté-program-| Ima op ons toneel. (Zie de spe- ciale folders) Plaatsen reser-1 veren vanaf heden. Dinsdag 15 Dec. a.s. gelegenheid voor het AANMETEN VAN CORSETTEN van 9-1 u. bij café Jacobs, Helden-Dorp H Thans voorradig jf prima WERKSCHOENEN m. ïj lederen zool voor 14.95 i M. WILMS Helden - Beringe Verzorgd door en ten bate van SCHUTTERIJ ST. LEONARDUS, PANNINGEN te beginnen bij AL. REIJNEN, Kerkstraat ZATERDAGAVOND 12 December 7.30 uur ZONDAG na de Hoogmis en Zondagavond Mooie en grote prijzen voor de winnaars. Voor verdere bijzonderheden zie elders in dit blad. Aan huis afgehaald, betalen wij f 2,34 voor verse kippeneieren. MATH. VERSTAPPEN, Neer Eier-export sinds 1893, Tel. 425 H.H. PLUIMVEEHOUDERS, Koopt nu bij daar kost het slechts 4.- de 100 kg, onverpakt. Prima droog en altijd voorra dig. De kippen vragen er om! a.s. seizoen af te geven RIJR KNOPKUIKENS RIJR, WL WLxRIJR e.a. kruisingei Fok- kuikensbroederij K 21346 BERINGE, Eelserstraat 378 R.K.V.V. CONCORDIA PANNINGEN. Uitslagen van j.l. Zondag Concordia 1 - HBSV 1 5-0 Sevenum 2 - Concordia 2 3-3 Concordia Al - Sp.Irene Al... 2-3 Concordia B2 - Grashoek B2 4-2 Programma voor morgen K.V.C. 1 - Concordia 1 Concordia 2 - V.C.H. 2 Grashoek 1 - Concordia 3 12.30 5-0. Een veelzeggende uitslag voor de buiten staander, maar zij die van nabij getuige waren van de wedstrijd, waren niet ten volle tevreden. Daarvoor werden in de tweede helft van de wedstrijd teveel „opgelegde" kansen door de thuisclub onbenut gelaten. Dat men zich bij een ruime voorsprong niet meer voor 100% geeft is begrijpelijk. Maar dat deden de groen-wrtten nu juist wel. Ze hebben hard gewerkt, maar als 't op afwerking van de ontelbare aanvallen aankwam leek 't er op of ze met opzet het doel op de verkeerde plaats zochten. Wat waren 't toch hopenloos slecht gerichte schoten of van akelige schampers die na rust op het H.B.S.V.- doel gelost werden. Zeker, er belandde ook wel eens een bal tussen de palen maar de H.B.S.V.-goalie wist er dan meestal wel raad mee. Nee, het euvel der on- productiviteit bleef ook op deze wedstrijd zijri stempel drukken en met gegronde vrees zien we de komende wedstrijd, waarin zeker meer tegenstand ondervonden zal worden, tegemoet. Het Concordia-team heeft absoluut teveel kan sen nodig om er enkele van te benutten. Slechts dan, maar alleen ook dan wanneer de voorhoede in staat zal blijken van de geboden kansen te profiteren, zal er kans zijn om aan het einde van het seizoen de begeerde plaats op de rang lijst in te nemen. De ontmoeting van verleden Zondag was, uitgezonderd de eerste 20 min. een eenzijdige vertoning. Voor de toeschouwers was dit zeer welkom omdat ze hierdoor het verloop van de wedstrijd toch nog konden volgen. Een miezerige muisgrijze mist verhinderde dat men het gehele veld kon overzien. Het publiek had voornamelijk postgevat achter het H.B.S.V.-doel en langs de zijkant van de bezoekers speelhelft. Het begin van de wedstrijd werd gekenmerkt door een paar zeer gevaarlijke Concordia aan vallen die ons het beste voor de komende din gen deed verwachten. Twee mooie combinaties tussen Kessels en Tummers deden de bal in het H.B.S.V. doelgebied belanden. Uit de eerste loste Verlinden een goed schot dat keurig door de doelman werd weggestompt terwijl bij de tweede weer des keepers vuist het leder boven de hoog opspringende Gielen wegsloeg. In de nu volgende periode verdween het spel in de mist naar de Concordia helft waar, volgens horen zeggen, enkele gevaarlijke situaties ont stonden. Eenmaal hoorden we een ketsend ge luid dat de bal tegen de paal veroorzaakte. Niewsgierig geworden, maakten we aanstalten om ons derwaarts te begeven. Er waren in deze 20 min. reeds eén 6 tal corners op het Concor dia doel genomen. Plotseling kwam over links de Concordia voorhoede uit de mist te voor schijn. Een schot op het H.B.S.V. doel deed het daarachter staande publiek juichen maar het leder vloog langs het doel. Tummers die goed meegekomen was slaagde' er in de bal voor de out-lijn te onderscheppen. Hij plaatste het ronde ding naar midvoor Janssen die geen fout maakte 1-0. Het mooiste doelpunt van deze wedstrijd viel 10 minuten later. Tummers pikte op het mid denveld de bal op en met zijn buurman Kessels wordt de H.B.S.V. achterhoede geheel ont wricht. Kessels krijgt de gewenste ruimte en wat daarna volgde was eenvoudig kinderspel en juist daarom zo mooi. Even uitkijken, een afgemeten pass naar de vrijstaande Janssen die maar voor het intrappen had 2-0. In de res terende 10 minuten toonde de H.B.S.V. doelman zijn talenten, stompend en vangend moest hij voortdurend in actie zijn, maar hij deed dit feilloos. Na de rust probeerde H.B.S.V. even los te ko men maar de groen-witten gaven daarvoor geen kans. Zij namen het initiatief en drukten de bezoekers geheel in de verdediging. Keeper Hemke stond zo ongeveer op het middenveld om toch maar iets van het spel te kunnen vol gen. 8 Minuten is er gespeeld als het publiek weer kan juichen. Janssen geeft daartoe aan leiding als hij met een zuiver schot in de be nedenhoek 3-0 scoort. De meerderheid van de thuisclub is zo duidelijk dat een grote debacle voor de bezoekers dreigt. Voortdurend golven de Groenwitte aanvallen, o.i. te veel over rechts geleid, op het doel van de bezoekers maar o, die afwerking. De gehele voorhoede deelt in de malaise. Slechts een schot van Verlinden, uit een onverwachte fraaie trekbal van Kessels, tegen de paal en een goed geplaatste bal van Tummers hadden beter lot verdiend, maar al overige „geschiet" was zo stuntelig, dat, het publiek er kregelig van werd. Het niet toepassen van de voordeel-regel door scheidsrechter Bovendeerd, die zich overigens uitstekend van zijn taak kweet, belette Janssen met alleen de keper voor zich gevaarlijk te wor den. In de laatste 10 minuten is het Gielen, die dank zijn goed doorzetten, de eindstand op 5-0 weet te brengen. In deze wedstrijd is weer eens gebleken dat er met een op techniek gefundeerd positie spel in de voorhoede het meeste te hereiken valt. Bijna alle doelpunten werden door de rechtervleugel „opgebouwd". Wanneer de lin kervleugel eenzelfde spelpeil kon hereiken als de rechter, zon de „productiviteit" aanmerkelijk verbeterd kunnen worden. Dit is het oordeel van neutrale objectieve voetbalkennerseen en ander in tegenstelling met het oordeel van enkele luidruchtige kankeraars langs de lijn, die hun afbrekende critiek beter konden staken. Concordia 2 wist in Sevenum tegen de reserves ^ldaar met een gehavend elftal een draw te behalen. Een overwinning heeft er ruimschoots ingezeten maar de gastheren wisten kort voor het einde een 3-1 achterstand op te halen. Jammer reserves, het begin van de competitie ging zo goed. Hopenlijk gaat het de volgende keer beter. Het eerste elftal wacht morgen een zware, ja zeer zware wedtrijd. Het geldt hier een bezoek aan de „kasteelheren", welke heren zich reeds weken op deze wedstrijd hebben voorbereid. Wat 't worden zal? Super-spanning zal er heersen rond deze wedstrijd. Voor beide elf tallen staat er veel op het spel. K.V.C. wil weg uit de gevaarlijk zóne en Con cordia wil na deze wedstrijd de kop van de ranglijst nemen. De zenuwen zullen hoogtij vieren, zowel binnen als buiten de lijnen. De ene partij heeft niets te verliezen, de andere zal door een nederlaag (voorlopig?) een toontje lager moeten gaan zingen. Allemaal factoren die wijzen op de belangrijkheid van deze wedstrijd. K.V.C. zal er op gebrand zijn Concordia te kloppen. Al leen wanneer de groenwitten zich in deze wed strijd geheel geven, snellheid zullen koppelen aan fris open spel en de geboden kansen benut ten, dan is er kans dat deze klip met succes omzeild kan worden. Concordia 2 moet in staat zijn tegen het be zoekende V.C.H. 2 op beide winstpunten be slag te leggen. En dan het derde elftal. Koploper Grashoek op eigen grond is de tegenstander. Jongens, dit wordt de wedstrijd van het seizoen. Jullie hebben 't er tot heden keurig afgebracht. Een successie in de ontmoeting van morgen is haast ondenkbaar en tochEfin, laten we maar eens rustig afwachten wat de „wuulers,, er van terecht brengen. R.K.V.V. S.S.S. HELDEN, Uitslagen van Zondag 6 December Helden 2 - F.C.V. 2 2-1 Programma voor Zondag 13 December Helden 1 - Belfeldia 1 y23 Conc. terrein Koningslust - Helden 2 2 uur Helden 2 had Zondagmiddag F.C.V. 2 uit Ven lo op bezoek en speelde daar tegen een. ent housiaste wedstrijd. De mist was dicht en zal er wel schuld aan zijn dat de scheidsrechter een doelpunt niet toekende toen de bal via; cle lat achter de doellijn op de grond stuitte. Het terrein was zwaar bespeelbaar, doch deze moeilijkheid scheen een reden te meer om te vechten voor een overwinning, wat de Heidense reserves dan ook beslist verdienden. In de eerste helft ging het spel goed gelijk op. Een schot van Pijnenburg stuitte nog juist tegen de lat terug terwijl de keeper reeds was ge passeerd en L. Keiren schoot de bal juist in een hoek waarmee de grabbelende doelverde- diger veel moeite had. De rust ging in met 1-0 voor Helden, een doelpunt dat P. Lijssert vol gens de regelen der kunst netjes uit een pe nalty had gescoord. Na de rust drong F.C.V. sterk op en uit een prachtige aanval kon de rechtsbuiten de stand gelijk maken 1-1. Diagonaal verdween de bal in de hoek, onbereikbaar voor keeperBouten die weer een goede wedstrijd keepte. Toen F.C.V. een penalty kon nemen joeg de deinende Hei dense doelman de F.C.V. schutter blijkbaar de zenuwen op het lijf en kreeg hij de bal netjes te pakken. Maar voor het zover kwam had L. Niessen na z'n derde doorbraakpoging tot al leen voor het doel de stand reeds op 2-1 ge bracht, wat ook de einduitslag werd. Morgen, Zondag 13 December krijgt Helden 1 de kans om eens een wedstrijd te winnen, want daartoe achten wij S.S.S. wei in staat tegen Belfeldia. Maar jongelui, denkt er aan die wedstrijd duurt twee maal drie kwartier, een lange tijd om steeds actief en... moedig te te blijven spelen ongeacht de stand. Helden 2 gaat Koningslust thuis opzoeken. Succes ATTENTIE, LEDEN VAN S.S.S.! Cas Schaareman, de centenbaas, ziet reeds oudejaarsavond naderen en verzocht beleefd alle leden en aspiranten van S.S.S. vóór die datum er voor te zorgen dat alle achterstallige contributie 1953 dan betaald is. Daarom houdt de penningmeester zitting en wel op de volgende tijd en plaatsen. Zaterdag, dus vandaag, 12 December van 6 uur tot half negen in zaal Jacobs. Verder op Zondag 13 December na de Hoogmis bij Jo Verlaak. Daarna is ook nog gelegenheid om contributie te betalen op Zondagmorgen 27 December. Sportvrienden, Iaat Cas niet met zijn half ge vulde kas zitten. Laat de club niet onnodig langer op jullie contributie wachten en zorgt dat een zwarte lijst niet nodig is. R.K.V.V. GONA KONINGSLUST. Blerick 3 - Gona 3-3 De geelzwarten verrichtten een goede prestatie door een puntje mee naar huis te brengen. In normale omstandigheden is gelijkspel op het Blerickse veld als een bijzonder wapen feit. Daar de gasten de wedstrijd met tien spelers, waarbij nog een invaller, speelden, is het zeker een voortreffelijke prestatie. Twee spelers, linksbuiten en rechtshalf ver keerden in de mening, dat de wedstrijd van wege de Londense mist, toch geen doorgang zou vinden, en ontbraken op het appél. Daar er maar een invaller aanwezig was, besloot men 't accent op de verdediging te leggen. Men zou trachten to made the best of it. En inderdaad. De gasten hebben zeer hard gewerkt. Nog meer waardering heeft men voor hun kunnen als men weet dat speler Verhaegh al in het prille begin van de strijd gewond raakte. Toch zette deze knaap door en speelde zelfs de hele wedstrijd uit. Blerick zette direct een offensief in en wist die dra met een goal uit te buiten. Maar Gona vocht terug en de zwaar gehandicapte voor hoede bezorgde de achterhoede der gastheren nog meer last dan hun lief was. Een ren van M. Smets werd besloten met een goede voor zet. Midvoor Bas zette zo goed door, dat de verdedigers geen andere oplossing wisten dan de bal in eigen doel te werken 1-1. Dit bleef z< tot aan de rust. Na de thee nam Gona het spel in handen Men voelde dat er meer in kon zitten dan d nederlaag zo klein mogelijk te houden. Eei goede aanval bracht het leder bij Bas. Hi verrichtte er enige goocheltoeren mee. Iedereei verwachtte een schot van de midvoor. Gehee onverwacht en op voortreffelijke wijze gaf h: de bal afgemeten aan J. Krutzen. Deze nam he leer ineens op de slof en het was 1-2. Een moe doelpunt. Dat was Blerick te bar. Na heel wa aanvallen te hebben afgeslagen moest de ach terhoede van Gona eindelijk capituleren 2-2. De bezoekers zagen in, dat aanvallen de best verdediging is. Voor de geblesseerde Verhaeg moet het een bijzondere voldoening zijn ge weest, dat hij zijn club van de rechtshalf plaat weer aan een voorsprong kon helpen 2-3. Dez stand bleef zo tot drie minuten voor het eindf Toen eerst konden de witzwarten de stan egaliseren 3-3. Beide clubs hadden bij het eindsignaal in ee boeiende strijd de puntjes gedeeld. Voor Gon een mooi resultaat. Morgen 13 December speelt Gona thuis tege de Heidense reserves. Deze hebben zich na ee zeer zwak begin kranig hersteld. Een spanner de strijd ligt in het verschiet. Zal Gona Zondag avond twee puntjes rijker zijn en zo tot d middenmoters gaan behoren? Volleybalclub Olympia Panningen. Velen zullen het resultaat van het in Bleric gehouden Volleytournooi in de krant geleze hebben. Dat dit resultaat voor ons niet te bei was, zag men aan de plaats die Olympia op c ranglijst innam. Doch iedereen die het spel g< zien heeft zal toegeven, spannende sets gezie te hebben, speciaal tussen de Olympianen e andere clubs, ofschoon we vaak als „verliezer uit de bus kwamen. Onze traning was zeer onvoldoende, ja te b< perkt om aan een tournooi deel te nemen. D vond hoofdzakelijk zijn oorzaak in het „buiten' spelen, waar wij tot nog toe op aangewoze waren (Het tournooi werd nl. in een zaal g houden). Zondag zal bij goed weer, direct na de hoogm worden getraind. Bij deze training zullen al leden aanwezig zijn. Degenen, die langer d£ één maand niet aan de geregelde wedstrijd< op Zondag hebben deelgenomen, worden ve 'zocht zo spoedig mogelijk op te geven of nog langer lid willen blijven. Achterstallii contributie zal a.s. Zondag geïnd worden. 1

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 4