92 M-B 5 FL LOT DOREN Qawa sicjarakt 4 4 Het i 4 KASSTEEN 1 Houtverkoop Roggel, Heytsberg EN GEVONDEN i voor elke hand H0DT TE HELDEH MAATKLEDING is toch beter 4°/o KORTING étui ''Oerloren-, Kijk maar 'ns hier: EEH GELDERSE ROOKWORST T=.!iT. ZUURKOOL ERWTEN MET GESNEDEN WORTELEN groente CHOC-WAFELS met heerlijke cho colade-vulling 200 gram euwó -i Het Pelikan Luxe ideale geschenk bij elke gelegenheid 1 heeft in voorraad een De beste waar en...de DE WEKKER, PENDULE of KLOK... UW GOUDEN RING, ARMBAND NAAIMACHINES F.Tummers-Cremers r* einde i van het jaar g nadert2 Bestel nu Uw kantoorbenodigdheden. Wij hebben voor U in voorraad, DEBITEUREN EN CREDITEUREN REGISTERS ALS SINTERKLAAS VERTROKKEN IS. Als de Sint straks weg is en ook Zwarte Piet, zal er dubbele leegte achterblijven de leegte van het sprookje, dat voor bij ging en... de leegte van de por- temonnaie. WAT DAN? Doorbreek dan de sleur van de te- veel-betaal-gewoonte. Doe dan bewust de moeite de kruidenier te vinden, die voordeliger is. Stap dan binnen bij EDAH. Uw probleem vindt daér een op lossing. Biedt zich aan net R.K. Meisje. Adres bureau dezer. Gevraagd voor terstond een dienst bode, boven 17 jaar, in klein gezin. Adres bureau dezer. Gevraagd meisje van 15 - 18 jaar, voor winkel en huishouding, in gezin zonder kinderen. P. Helwegen, Rijksweg 63 Reuver. Te koop huis met tuin, gelegen te Everlo. Inlichtingen bij M. van Horen, Everlo 393. Te koop i.g.st.z. fornuis en kachel. Loo 435a. Te koop een koperen veevoeder-bih- nenketel, 150 1, merk Etna. P. W. Beurskens, Beringe 360. Te koop prima kookkachel, 3 jaar oud, spotgoedkoop. Van Dommelen, Koningslust 563b Te koop een prima sportfiets, moet weg. L. Kempen, Vosberg 621. samen irdelige (literblik) Te koop een motor voor wasmachine en een wit fornuis. Pijnenburg, Ruijsstraat 49, Dorp Te koop electrische gierpomp z.g.a.n. J. Hendriks, Laaghei 538. Te koop een houten noodwoning en een toom biggen. Gebr. Koopmans, Vosberg 622. I* ENSAMBLE CARTER 1 [presenteert op het verbouwdeï «toneel van THEATER VIOSÏ lop Woenssdag 16 December 'nl NON-STOP VARIETé Ipragramma, met medewerkingl Ivan 9 internationale artisten" |waaronder BUZIAU. [Plaatsen reserveren is reeds| Smogelijk vanaf heden. Let op de speciale aankondi-l |ging van a.s. week. Te koop een bijna voldragen vaars. P. Verstappen, Egchel 82. Te koop een best vaarskalf, a-stal. J. Beumers, Hub 147, Panningen Te koop een voldragen vaars, A-stal, en een toom zware biggen. Th. Lenders, Zandberg 514. Te koop gemerkte jonge zeug, 13 we ken dracht. P. Coopmans, Steenstraat 60. Te koop een vaars, 23 December vol dragen. P. Gielen Huls 179. Te koop een voldragen vaars, met zeer hoge productie-afstamming. S. Wilms, Beringe 193. Te koop BOERENGERIEFHOUT. Weidepalen 34 ct. Bonenpalen 35 ct. Bonenstokken 7 ct. Ruiterstokken 23 ct. Compl. ruiters driepoots 1.75 Bestellingen welke vóór 1 Jan. wor den opgegeven, worden voor genoem de prijzen, franco huis geleverd. J. Koopmans, Ned.dijk 3 MEIJEL Te koop twee tomen biggen L. Lenders, Zandberg 512 GEVRAAGD: 1 kleine bietenmolen, Vleeshouwer of ander merk, ook ruil te gen grotere. Gebr. VERBUGT. Everlo R.K. Bouwvak arb.bond. Dinsdag 1 December j.l. was het parochiehuis gereserveerd voor een bij eenkomst van de Bouwvakarbeiders uit Helden. Na een korte inleiding van de voorzitter kreeg districtsbestuurder Oosterbaan het woord die een duidelijke uitleg gaf over de nieuwe loonsver hoging in het bouwbedrijf, per 1 October j.l. Spreker vertelde hoe de overeenkomst met de bouwpatroons en de goedkeuring van de Rijks bemiddelaars tot stand kwam. Een belangrijke verhoging van het loon n.l. van 95 ct op 102 per uur voor de vaklui, (metselaars en timmerlieden) was het gevolg van de onder handeling. Tevens werd een nieuwe reisregeling besproken met de bouwpatroons, die hierop neer kwam dat de arbeiders in het bouwbedrijf de eerste 60 min. reizen niet meer betaald krijgen, hetgeen bevor dert het ter plaatse blijven, om aldaar in bet bouwbedrijf te werken. Na de tot stand koming en de nieuwe regeling der lonen besproken te hebben ging spreker over naar de nieuwe contributie regeling voor de bouwvak. Voorheen heeft men niet scherp de hand gehou den aan de contributie van 2% van het loon. Thans zal hieraan toch zoveelmogelijk moeten voldaan worden. De vaklui in deze 4e klasse ge meente zullen toch zeker aan 95 ct per week contributie komen, terwijl de opperlieden en grondpersoneel 85 ct zullen moeten betalen. De huishouding in de vakbond is ook duurder geworden waardoor de inkomsten via een ver hoging van de contributie, dit euvel moeten ver vangen. Het C.N.V. en N.V.V. vragen reeds jaren ook een contributie van 2% van hun leden. Verder wees spreker op de komende C.A.O. (Collectieve Arbeiders Overeenkomst) in het bouwbedrijf waarover onderhandelingen gaan de zijn, waarbij ook met de (misschien) komende klasse-krimping zal worden rekening gehouden. Vriend Oosterbaan besprak na een korte onder breking waarbij vragen gesteld werden, ook de nieuwe regeling in het bedrijfspensioenfonds. De toekomst zal uitwijzen van welk groot belang dit bedrijfspensioenfonds voor de bouwvak zal zijn. Thans moeten de anderen nog tevreden zijn met de z.g. „back-Service", die zoveelals een aan vulling zijn van hun nu nog te geringe pensioen. Na nog eens gewezen te hebben op de noodza kelijkheid van de organisatie, ook in katholiek verband, met er op te wijzen dat de arbeiders hier een apostolaatswerk te vervullen hebben, besloot spreker zijn inleiding. De voorzitter gaf hierna nog enkele toelichtingen op de verschillende acties o.a. ledenwervingsactie, waarbij bleek dat de Bouwvakarbeidersbond thans reeds van 62 tot 75 leden was gekomen. Even wees de voorzitter nog op het 25 jarig be- staansfeest dat in 1954 zal gevierd worden. Voor de afdeling Kessel, Helden en Maasbree zal een feestelijke bijeenkomst gehouden worden voor de vrouwen van de bouwvakarbeiders, waarbij deze tevens op het nut en het doel van de organisatie zal gewezen worden. Tot slot sprak de geestelijk adviseur nog een woord van medeleven met de organisatie en spoorde de leden aan om bij een volgende ver gadering een buurman of vriend uit het bouw bedrijf mede te brengen op de vergadering. Na een dankwoord van de voorzitter aan de aan wezigen en de sprekers werd deze vruchtbare vergadering gesloten. 4 HET HORLOGE... of BROCHE... 4 HET GERO-ZILVIUM of ZILMETA... UW PARKER VULPEN, SWAN of BLACKBIRD... UW BRIL in de modernste uitvoering... EN INGEKOCHT MET KENNIS VAN ZAKEN... GEKOCHT DOOR SINT NICOLAAS MET DE GARANTIE VAN EEN SINDS 1907 BESTAANDE ZAAK... BIEDT U DE BESTE WAARBORG VOOR EEN ALTIJD GEWAARDEERD SINT NICOLAAS-GESCHENK. HELDEN-PANNINGEN TEL. 219 (MAASBREE TEL. 361) BORSTPLAAT. Gele vanilleborstplaat. Per 250 g suiker een halve afgestreken eetlepel custardpoeder, 5 eetlepels water. De borstplaatvormen en het aanrecht of een stuk vetvrij papier invetten. Het custardpoeder door de suiker roeren en het water er over schenken. De suiker lanzaam zonder roeren laten smelten, totdat hij volkomen opgelost is. Dan de massa vlug inkoken, totdat een dun gordijntje van sui kerstroop tussen de tanden van een vork blijft hangen. Tijdens het keuren de suiker niet laten doorkoken. Dan van het vuur af de massa kloppen totdat deze dik en ondoorschijnend wordt en over de bodem van de pan knarst. De dikke stroop uit gieten in de borstplaatvormen en hard laten worden. De figuren op de zijkant zetten, opdat de onderkant droogt. Voor de volgende portie de vormen en het aanrecht opnieuw invetten. Een rest suiker in de pan mee opwarmen. Borstplaat met vruchten smaak. Inplaats van custardpoeder maizena nemen en kort voor het uitgieten een paar druppels kleurstof en essence door de suikermassa roeren. Om te voorkomen dat de borstplaat te sterk wordt gekleurd of gearomatiseerd, de essence eerst op een thee lepel en niet meteen boven de pan schenken. H. JANSSEN in naaimachines Tel. 4767 - 418, SEVENUM repareert al 25 jaar alle merken spoedig en vakkundig Bestellingen bij BOONEN, Everlo. In de maand DECEMDER is het C.B. voor zuigelingen de 3e en 5e Dinsdag geopend Dr VERBERNE Te koop wegens overcompleet (ver huizing) een in goede staat zijnde keu kenkast. H. Hanssen, Molenstraat 8 Ook vandaag en morgen geven wij nog op al Uw aankopen, be halve op radio contract artikelen. Bij ons slaagt U altijd. Electrotechnisch Bureau PANNINGEN ROERMOND De K.R.O.-gids en LINIE Kassteen St. Nicolaas neemt geen risico! Hij verlangt de hoogste waarde voor zijn geld. Daarom koopt hij Komt U onze grote collectie vulpennen eens bekijken. U vindt bij ons de juiste pen, volkomen passend bij Uw handschrift en persoonlijkheid. met 1, 2 en 2x1 geldkolom op 1 bladzijde in 7 dikten met alfabet, met of zonder genummerde bladzijden met en <3> zonder uitklapbaar hoofd. f TABELLARISCHE REGISTERS met kolommen van 1-15 2 op een pagina, met doorlopend 8; 10; 14; 16; 20, 26, 31, kol. en nog vele andere indelingen. a LANGE en KORTE WINKELBOEKEN met en zonder geldkolommen in diverse dikten. 2 NOTITIE BOEKJES in 50 verschillende soorten ook met I? Q geldkolommen. 2 Boeken met doorlopend alfabet a 0 REKENINGBLOCS in 4 maten ook met copie. A Contributieboeken, kwitantieblocs, kassablocs, accountantsblocs, g tabellarischpapier, balanspapier, boekhoudcahiers, systeemkaarten, a A kaartenkastjes, opbergmappen, briefhouders in verschillende maten, f losbladige boeken, alle soorten potloden, stifthouders en vulpotloden 2 met reservestiften, radeergummi, vele soorten linialen in diverse a Z lengten. A Notaris Jochems te Heijthuijsen zal op Dinsdag 15 December om half 3 uur n.m. te Roggel in café Hillekens a.d. Heibloem, voor de Gemeente Roggel publiek verkopen: Circa 130 nummers (1-130) keper- en paalhout en boerengeriefhout, zeer mooi hout in hopen op gekapt bos op Heijtsberg. Circa 20 nos. zwaar tophout door het bos. Vooraf bezichtigen. Mr. F. M. A. Haffmans, notaris te Helden, zal op Donderdag 17 Dec. a.s. publiek verkopen; A. om 2% uur n.m. te Helden-Hoeve, in café Gielen-Beurskens, t.v. van de heer Ger. Peeters, 19 nos zwaar boerengeriefhout gelegen i. d. Berg en 10 nos idem o. d. Houwenberg; B. om 3V2 uur n.m. te Helden-Grashoek in café Hunnekens, voor de heer Ger. Kusters: 38 nos 40-jarig zwaar boerengeriefhout, waarvan gelegen 6 nos aan Sevenumsedijk, achter Verhaegh; 15 nos o.d. Vliegert bij Kempen en 17 nos nabij J. Strijbos. Koffieborstplaat. Sterke koffie inplaats van wa ter nemen. Wil men koffie-extract in poedervorm gebruiken, dan zijn twee niet te volle theelepels op 250 g suiker voldoende. Notenborstplaat. Hiervoor gebruiken pinda's, ha zelnoten of walnoten. De noten in kleine stukjes hakken en kort voor het uitgieten door de borst plaat-massa mengen. Als grondmassa kan b.v. vanille-, chocolade-, koffie- of vruchtenborst plaat dienst doen. Tweekleurenborstplaat. Kleine borstplaatfiguren maken. Deze uit de vorm nemen en in grotere vormen leggen. Hierom een laag borstplaatstroop van een afstekende kleur en smaak schenken. Voorbeelden: koffie en vanille; sinaasappel en vanille; chocolade en marasquin; koffie en fram bozen. SPECULAAS. Verse speculaaskruiden zijn hiervoor een ver eiste. Gebruik geen kruiden van vorig jaar voor het bakken. 500 g bakmeel of bloem met 15 g (1 eetlepel) bakpoeder, 300 g bruine bastardsuiker, 200 g boter of margarine, 20 g (2% afgestreken eet lepels) verse speculaaskruiden, 5 eetlepels melk, zout, 100 g amandelen. Een bakplaat invetten met boter of margarine. Het bakmeel of de bloem met de kruiden en het zout zeven. De klontjes uit de suiker drukken. De boter of margarine klein snijden. Al deze in grediënten en met de melk tot een samenhangend deeg verwerken. Het deeg op de bakplaat uit- rukkenin een dikken laag en met de achterkant van een natgemaakte lepel gladstrijken. De a- mandelen opzetten met koud water, tegen de kook aanbrengen en dan meteen afgieten. De amandelen pellen, horizontaal in tweeën splijten en drogen. Ze met de platte kant in het deeg drukken. De speculaas in een matig warme oven gaar bakken in ca. 40 minuten. Het gebak uit de oven nemen en laten afkoelen. ANIJSMELK. Dit is een echte Hollandse drank, waarvan U heerlijk zult slapen na de berispingen en waar schuwingen van Zwarte Piet. 1 liter melk, 10 druppels anijsolie, 25 g (2 eet lepels) suiker. De suiker bevochtigen met de anijsolie. De melk verwarmen en over de suiker schenken. Grote belangstelling voor KAB-WERKGELEGENHEIDSCONGRES. Ook Ministers aanwezig. Er blijkt voor het op 10 December in het casino te 's-Hertogenboseh te houden K.A.B.-Congres, gewijd aan „Het Zuiden en de werkgelegenheid" grote belangstelling te bestaan. Reeds nu hebben zich meer dan 600 deelnemers gemeld, waaronder vele Kerkelijke en burgerlijke autoriteiten. De Ministers A.C. de Bruijn en J.G. Suurhoff zullen op dit Congres eveneens aanwezig zijn. De grote kinderen zijn weer naar school. De kleintjes hebben alleen maar oog en oor voor het nieuwe speelgoed. Moeder loopt met haar schortzak vol sleuteltjes om van tijd tot tijd allerlei rij- en draaibare dingen aan de gang te maken en vindt hier en daar nog een verdwaalde pepernoot. De rust is weergekeerd. Tenminste... voor 'n dag. Maar daarna lijkt het wel of die ene dag de stilte was, die vooraf ging aan de storm van: „Mijn auto doet het niet meerEr is een wiel van mijn karretje, zusje heeft een kras in mijn nieuwe boek gemaakt en o, o, ,o Jantje heeft zijn hele letter opgegetenDe rust die moeder zich de eerste dagen na het grote feest had voorgesteld - ze hebben immers zoveel nieuws om naar te kijken - is ver zoek. Bij een heleboel kinderen brengt St. Nicolaas vaak meer dan één cadeautje. En hoeveel kin deren mogen ook nog bij Oma en Opa hun schoentje zetten. Zo wordt de voorraad speel goed op één dag dikwijls zo uitgebreid, dat ze er zelf geen raad meer mee weten Niet, dat hem dat in grote stukken speelgoed zit. De hoeveel heid het snoepgoed dat erbij komt en de opwin ding van de voorafgaande dagen, dat alles te zamen kan oorzaak zijn dat ze niet weten waar mee en waaraan ze zullen beginnen. Het gevolg is onvermijdelijk gekibbel, gezeur, teleurstelling. Van het heerlijk spelen met het nieuwe speel goed komt weinig terecht. Wat zou U ervan denken om van de nieuwe aan winsten van de allerkleinsten voorlopig eens een stukje op te bergen? Dan kunnen zij zich con centreren op die een of twee dingen die direct hun hart veroverden. En als ze erop uitgekeken zijn - zo tegen de tijd dat U Uw handen vol hebt aan de voorbereiding van het Kerstfeest - laat U dat verstopte konijn of wat het dan ook zijn mag, te voorschijn komen. Dan heeft Uw kind tweemaal plezier van iets nieuws en U heeft een rustig kind, wat in de drukke Decembermaand voor U ook heel wat waard is. Ook wat de groteren betreft kunt u in deze geest te werk gaan. Natuurlijk zullen zij het eerste grijpen naar alles wat rijden en bewegen kan. Wanneer Sinterklaas nu misschien ook nog pren ten- of leesboeken gebracht heeft, laat U ze dan gerust een weekje opbergen. Sommige kinderen hebben er een feilloos gevoel voor, dat je pas echt fijn lezen kunt in een rustige omgeving. Ze kijken zelf soms de eerste dagen niet naar het nieuwe leesboek om. Wees dan niet teleurge steld, denk niet, dat het boek niet naar zin is of dat er geen interesse voor bestaat. Het is een teken, dat Uw zoon of dochter geen „lettereter" is, maar de kunst van het lezen van een boek waarschijnlijk verstaat. En wat doen we met al het snoepgoed, dat de Goedheilige man in de schoentjes heeft gestopt? Alles bij elkaar en samen delen is natuurlijk goed. Maar het kan ook anders. Want als Keesje nu zo dol-gelukkig is met zijn chocolade motor fiets, is het niet leuk als het ding zomaar in vier, vijf stukken gebroken wordt en opgegeten. Van tijd tot tijd ieder een stukje van eigen letter of suikerbeest kan toch ook? Als moeder dan de Verloren Zondag een brocche in Panningen. Betsie Hanssen, Molenstraat 20, Helden. Verloren een paar bruine herenglacé's. J. Lor- mans, Haagveld 168f Gevonden een fietssleuteltje. Nellie Joosten, Ko ningslust 548. Verloren Woensdag op de Schoolstraat of Steen straat een windjack met das. Harrie Selen, Markt 22, Panningen. Gevonden Woensdag op de Steenstraat windjack en wollen das. H. Hanssen, Stoxerweg 11. Verloren een paar bruine heren-glacé's van Ren- kesfort over Helden Zandberg, naar zaal Jacobs Helden-Dorp. Tegen beloning terug te bezorgen bij W. Wijnen, Maasbree, Renkesfort B 434. Bij' theater Vios is gevonden en aldaar terug te bekomen, een zilveren heren rozenkrans en een zijden damessjaal. hnïl°T%n fie,tsenketting van ULO naar Gras- hoek. C. Winkelmolen, Grashoek 237. Verloren Zorndag van Panningen naar Helden- .Dorp, een armband. Baarloseweg 41. Vliegert 337.0n link8r heren"gIacé' M- Kempen, Z°ndag in Helden-Dorp een armbandje met medaille van Lourdes. Jacqueline Peeters van Hövellstraat 9. meters, Gevonden Zondag in het patronaat te Panningen een doublee dasspeld. A. Joosten, Ringovenstr 28 Loo°440n 6en armband °P de Markt. Lies Bos, Verloren op de Markt een rood matrasje van een poppenwagen. Dotje Rutten, Markt 17. Gevonden een zwart damestasje, zonder inhoud m de Kanaalstraat te Beringe. H.H Wiinans van Hövellstraat 7, Helden. wijnans, Bruine dames-glacé gevonden op de Vosberg Bertha Verhaegh, Grashoek 313. Een jas gevonden op de weg te Beringe. Leo Dnessen, Grashoek 227. Leo Korsten vond in de kerk een paar wanten rood met blauw gebreid. Kerkstraat 24. Jo Versleeuwen verloor enkele weken geleden zijn portemonnaie met inhoud. De eerlijke vin der kan ze terugbezorgen te Grashoek 227. Verloren Zondag van Heuvelhoek naar Pannin gen éen blauwe vulpen. H. Willinger, Heuvel hoek 125. Verloren een zilveren rozenkrans met Lourdes- medaille. Smeets, Dekeshorst Helden. spullen onder haar berusting houdt, kan ze con troleren of er niet te veel gesnoept wordt op één dag en er komt geen gekibbel over het grootste stuk. En dan is ieder tevreden.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 3