EL UJivtlcelwa&k 1QS3 Pleegzuster Bloedwijn PAROCHIE H. LAMBERTUS, HELDEN. RECTORAAT VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA, KONINGSLUST. 3,— 2.— 35,— RECTORAAT H. JACOBUS, EGCHEL. RECTORAAT MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN, KESSEL-EIK. BURGERLIJKE STAND HELDEN. DUIZENDEN VRAGEN ZONDAG: 2e van de Advent. Heden nam. 3 uur Lof en rozenhoedje. MAANDAG: 7 uur best. d. Maria Berkvens- Janssens. 8 uur best. jaard. Hubertina Vercoulen. DINSDAG: Feest van de Onbevl. Ontvangenis van Maria, dag van devotie. 8 uur Hoogmis na mens de L. en T.bouwbond afd. Helden. 2% Lof, waaronder opdracht van de nieuwe le den der congregatie, de rest zal a.s. Zondag wor den afgekondigd. WOENSDAG: 7 uur best. d. Joannes Driessen en Wilhelmina Neessen. 8 uur gest. jg. Petrus Ja cobs en Petronella Vercoulen. DONDERDAG: 7 uur mds. Maria Lenders. 8 uur mds. Antonia Hesen. VRIJDAG: Altijddurende Aanbidding. 7 uur gest. jg. Jacobus Hesen. 9 uur mds. Helena Peeters- Hendricks. 3 uur Vespers, 5% completen en Te Deum. ZATERDAG: 7 uur best. d. Agnes Simons-Wilms. 8 uur best. Hoogmis ter ere de H. Antonius. 5 uur Lof. PAROCHIE H. JOZEF, BERINGE. ZONDAG: 2e van de Advent. H. Missen 7,30 en 10 uur Hoogmis voor de overledenen van de fa milie Dorssers-Vercoulen. 6,45, 7 en 9 uur uit reiking der H. Communie. 2% uur Lof. MAANDAG: 7,30 leesmis tot zekere intentie. 8,30 uur uitvaart v. Jacoba Stammen-Stammen. DINSDAG: Feestdag van Maria Onbevlekt Ont vangenis. H. Missen: 7 uur jgt. voor Johannes Broekmans. 8 uur leesmis. 's Avonds om /i 10 H. Mis. WOENSDAG: 7,30 uur jgt. voor Anna Maria Naus. DONDERDAG: 7,30 uur best. d. voor overl. fam. P. Naus-Beurskens. VRIJDAG: 7,30 jgt. voor Gerardus Jacobs. ZATERDAG: 7,30 gest. jgt. voor Willem Steeghs, Jacoba Cox en Maria Nillessen. Om 5 uur Lof. Van Maandag 7 Dec. tot Zondagavond is in onze parochie een jeugdweek. Deelnemenden zijn personen boven 17 jaar. Algemene deelname wordt verwacht, zowel bij de aparte H. Mis als bij de avondspreekbeurt. Mogen alle andere ver enigingen bijeenkomsten hier rekening mee hou den. Voor onze parochie is de geschikte tijd voor de avond H. Mis Dinsdag om half tien, dat is na, de jongemannenoefening. Wil men 's avonds de H. Communie ontvangen, dan mag men van half zeven af geen vaste spijzen gebruiken, van half negen af geen water meer drinken. Die 's morgens communiceerde mag dat 's avonds niet meer. Zondag 13 December toneelspel als besluit van de jeugdweek. Mochten hier velen komen, dan we ten zij „hoe het ook anders kan". PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN ZEVEN SMARTEN, PANNINGEN. ZONDAG: 2e Zondag van de Advent. Heden is de 1»" collecte voor onze kerk (opbrengst vorige Zondag 80,50), de 2dc collecte is voor de bis schoppelijke noden. Heden houden we onze Eu charistische Zondag, Algemene H. Communiedag van de parochie, 's morgens verklaring van het H. Misoffer, des middags om half drie aanbid ding. De H. Mis van 9 uur is voor de parochie, de Hoogmis is voor de levende en overleden leden van de Schutterij „Sint Leonardus". MAANDAG: om 7 uur gez. H. Mis voor Agnes Joosten en Peter Joh. Joosten, om 8 uur gez. H. Mis voor overl. en levende leden van Harmonie „Concordia" Panningen. 's Middags is biechtgelegenheid van 4-6 uur. Om 6,30 uur Noveenoefening ter ere van O.L. Vrouw van de Wonderdadige medaille. Om 7 uur luiden de klokken het Maria-jaar in. Om 7 uur Zangoefening van Kerstliederen (komt allen meezingen). Om 7,30 Godsdienstcursus voor alle 18-jarigen. DINSDAG: Feest van Maria's Onbevlekte Ont vangenis. Feest van devotie. De diensten zijn als op Zondag. Om 7 uur gez. H. Mis voor familie Hendrickx-Nijssen, om 8 uur gez. maanddienst voor Johanna Dorothea Gielen, om 9 uur gez. maanddienst voor Piet Jacobs, om 10 uur gest. H. d. O.L. Vrouw Praesentatie. Om %3 Lof en Rozenkrans. 's Avonds om 7 uur Plechtige Hoogmis, opgedra gen voor de parochie. Wij vertrouwen er hierbij op dat de gelovigen, die 's morgens niet de H. Mis hebben kunnen bijwonen en niet hebben kun nen communiceren, dit alsnog 's avonds zullen doen, bij de inzet van het Maria-jaar (de gegeven bepalingen worden bekend gemaakt). WOENSDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor Jaco bus Beurskens, -vanwege de buurt Steenstraat en Everlo, om 8 uur gest. jaarg. voor de Z.E. heer 'Pastoor Madou. 's Avonds om 7,30 uur vergadering van de Bond Zander Naam, in zaal Brummans. Spreker is de welbekende radiopater, Pater Loop. Iedereen bo ven de 18 jaar is op deze vergadering welkom. DONDERDAG: om 7 uur gez. H. Mis voor vrouw Wilms, vanwege de buurt Steenstraat en Everlo, om 8 uur maanddienst voor Anna Maria Joosten. VRIJDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor de familie Hendrickx-aan de Heij, om 8 uur maanddienst voor André Joosten. ZATERDAG: om 7 uur gest. O.L.Vrouw-Mis, om 8 uur maanddienst voor Maria Daniëls. Biechtgelegenheid van 5-7 uur. Om 7 uur Maria-Lof. ZONDAG: 2e Zondag van de Advent, tevens le Zondag van de maand, alg. H. Communie voor de Jonge Boeren. De le collecte voor onze eigen kerk, de 2e voor de noden van het bisdom. Om 6,30 uur H. Mis'uit dankbaarheid fam. Pee- ters (coll. Verhaegh). Om 8,30 uur voor de overl. familie Wijnands-Nellen (coll. M. Kurvers). Om 10,15 uur Hoogmis voor de zielerust van hen wier namen geschreven staan op het zieleboek (coll. J. van Rijswijck). Na de Hoogmis afreke nen voor de heren collectanten van de kwartjes- Om 3 H. Kruisweg voor de overledenen, waar na bedegang naar het kerkhof. MAANDAG: Om 7,45 uur H. Mis voor de overl. familie Dorssers-Verschaere. DINSDAG: Feestdag van Maria Onbevlekt Ont vangen. Om 6,30 H. Mis voor de overl. familie Jeucken-Ghielen. Om 8,30 uur gez. H. Mis tot in tentie van de levende en overl. leden van de Boe renbond. 's Avonds om 8 uur Avondmis ter ere van de On bevlekte Ontvangenis van Maria. WOENSDAG: Om 7,45 uur gez. H. Mis voor Ma thijs Ghielen en Maria Nelissen. DONDERDAG: Om 7,45 uur tot intentie van de familie Janssen-Geurts. VRIJDAG: Om 7,45 uur voor de zielerust van de heer Bekker. ZATERDAG: Om 7,45 uur voor de overl. familie van Rijswijck-Verheijen. s Avonds vanaf 7 uur gelegenheid om te biech ten. Om %8 Maria-Lof. MAANDAG: om %8 Godsdienstcursus voor de 18-jarigen op de pastorie. Vrijdagavond om y.8 bijeenkomst van de dames die werken aan paramenten en linnen van onze eigen kerk. Katechismuslessen voor deze week: 6e klas 22e en 23e les; 5e klas 24e en 25e les; de andere klas sen de 25e les. VOOR ONZE EIGEN KERK Laatste opgave Bijdrage Mevr. B Over van Mis-intentie Winst kaartclub Over van Misintentie Gift familie Z Bijdrage Mevr. B 1338,88 15 0,50 <f 7,— Totaal Dank U, Sinterklaas. 1401,38 H. HART-PAROCHIE GRASHOEK. ZONDAG: 2e van de Advent, le Zondag van de maand, algemene H. Communie voor de congre- ganisten en de kinderen die de laatste jaren de plechtige H. Communie hebben gedaan. Openschaal-collecte voor onze kerk. Van 2% - 3% het maand. Aanbiddingsuur. MAANDAG: gez. H. Mis tot intentie van de fa milie Driessen-Gommans. DINDAG: Feest van de Onbevl. Ontvangenis van Maria; begin van het Maria-jaar. Om 7 uur leesmis. Om %9 de Hoogmis, opgedra gen tot dankbaarheid voor de behouden thuis komst der gerepatrieerden uit Duitsland. Om %3 Lof, waaronder opdracht der nieuwe le den van de congregatie. s Avonds om 7 uur Hoogmis ter ere van O.L. Vrouw, tot intentie van de fam. Winters. WOENSDAG: zieledienst voor de overl. familie v.d. Sterren-Swinkels. DONDERDAG: zieledienst voor de overl. familie Hunnekens-van Berlo. VRIJDAG: zieledienst voor de overl. familie Cuijpers-Hanssen. ZATERDAG: zieledienst voor de overl. familie van Mullekom-v.d. Werf. Zaterdagavond om 7 uur Lof met rozenhoedje. Zaterdagmorgen komen de kinderen biechten van de 2e klas. De afgelopen Winkelweek is zeer goed geslaagd, en daarom bij deze dank aan allen die daar op enigerlei wijze aan hebben meegewerkt. De nummers waarop bij de laatste verloting 'n prijs is gevallen vindt u hieronder: Prijzen van 25: 33051 17308 149642 Prijzen van 20; 154822 107999 125444 40449 98401 Prijzen van 10: 107530 42528 60822 55105 31526 152411 66070 170033 74680 14182 2800 Prijzen van 5: 64549 59041 19420 107764 132572 62502 74706 62599 45022 171719 16564 38358 96000 10592 138496 108274 70308 120100 38782 145581 140714 121087 105409 137122 113463 4247 Prijzen van 2,50: 144900 69613 77976 155339 145602 68250 71048. De gelukkigen kunnen deze bonnen ter betaling aanbieden bij iedere winkelier die met de winkel week heeft meegedaan. De nummers zijn voor betaling geldig tot 15 December a.s. En nu iets over de ETALAGE-WEDSTRIJD. Gemakkelijk was de taak niet die de jury op zich had genomen met het beoordelen der etalages van alle deelnemers aan de Heidense Winkel week 1953. Deze etalages, ofschoon zeer uiteen lopend van aard, zowel wat de tentoongestelde artikelen betrof, alsook de mogelijkheden welke de diverse uitstalruimten boden, waren toch alle maal in één groep samengevat. Als richtlijnen bij de beoordeling golden de vol gende onderdelen: Allereerst de algemene indruk die het zwaarst telde, daarnaast het op een of andere manier aanwezig zijn van een doeltref fende blikvanger in of buiten de etalage en ten slotte prijsaanduiding der artikelen, korte pak kende mededelingen omtrent de aard der artike len of andere inlichtingen ten dienste van het publiek. De drie juryleden gaven, onafhankelijk van elkaar, punten. Na afloop der beoordeling werden deze per etalage samengeteld. De vijf etalages die op deze manier het hoogst aantal punten behaalden waren in volgorde die der volgende winkels: 1) M. van der Velden, Ruijsstraat Panningen Bloemen, groente, fruit. ZONDAG: 2e Zondag van de Advent. lste collecte bijzondere openschaalcollecte voor onze kerk, 2de collecte voor de nieuwe kerken. V28 leesmis, %10 Hoogmis voor Harrie Lenders. 3 uur Advents-Lof. MAANDAG: %8 jaardienst voor Willem Otten- heijm. DINSDAG: Feest van de Onbevlekte Ontvange nis van Maria. Opening van 't Maria-jaar. 8 best. dienst voor de lev. en overl. leden Land- bouwbond. 9 uur Hoogmis om op voorspraak van Maria Gods zegen te verkrijgen over 't Recto raat, gedurende 't Maria-jaar. 3 uur Maria-Lof. WOENSDAG %8 best. d. overl. familie Thielen- van de Goor. DONDERDAG: %8 hoogmis tot bijzondere in tentie J.) VRIJDAG: V28 best. d. voor Peter Joh. Timmer mans en Dorothea Peeters. ZATERDAG: V28 Hoogmis tot bijzondere inten tie (A. Vestjens). %6 Maria-Lof. 6-7 uur biechtgelegenheid. ZONDAG: l,te collecte voor onze kerk, 2dc col lecte voor de nieuwe kerken. %8 leesmis, %10 hoogmis voor Anna Catharina Halbeek. 3 uur Adventslof. Algemene H. Communie voor de H. Familie. ZONDAG: 2° Zondag van de Advent, Eerste Zondag van de maand. Algemene H. Communie dag voor het rectoraat; tevens bijzondere maand- collecte voor onze kerk. Om 7 uur vroegmis. Om 9 uur Hoogmis ter ere van Bt. Ambrosius voor de levende en overl. leden van de Bijenbond. Om 2% uur Lof met rozenkrans. MAANDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor Jan Naus. DINSDAG: Feest van Maria Onbevlekt Ontvan gen, Patrones van het rectoraat. Diensten in de kerk als op Zondag. Om 7 uur leesmis. Om 9 uur Hoogmis voor Bertha van Emden. Om 2% uur Lof met rozenkrans. WOENSDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor overl. van familie Teeuwen-Joosten. DONDERDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor Wil helmina Gielen. VRIJDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor overlede nen van familie Stemkens-Timmermans. ZATERDAG: Om 7 uur gez. H. Mis voor Frans Deuling, besteld door de buurt. Van 6 - 7 uur biechthoren. PAROCHIE H. PETRUS BAARLO. 2,lc Zondag van de Advent. ZONDAG Om 6.30 u. Lsm. voor overl. fam. Zan- ders-Segers. Om 8 u. Lsm. voor de parochie. Om 10 u. Hgm. t.e. O.L. Vrouw en H. Gerardus. Om 2.30 u. Aanbidding en processie door de kerk. MAANDAG Om 6.45 u. Zeswd. voor z. Jacobus Bongers. Om 7 u. Lsm. voor z. Joanna Beurs- kens-Fleuren. Om 7.45 u. Hgm t.e. H. Ambrosius, vanwege de Bijenbond. Om 7.45 u. Lsm. voor de Buurt Rijksweg-Midden. Om 8.30 Hgm. z. Marti- nus Nyssen, vanwege de Boerenleenbank. DINSDAG Om 6.30 u. Lsm. voor de parochie. Om 8 u. Lsm. t.e. O.L. Vrouw tot zekere intentie. Om 9 u. Hgm. voor de Oorlogsslachtoffers van Baar- lo, vanwege de inwoners. Om 7 u. pl. Avondmis, waaronder gelegenheid tot communiceren voor allen, die in staat van genaden zijnde deze dag nog niet gecommuniceerd hebben, vanaf vier u geen vaste spijzen of alcoholische dranken en vanaf 6 u. geen vloeibaar voedsel meer genuttigd hebben. WOENSDAG Om 6.45 u.Zeswd. voor z. Francina Mertens-Beurskens. Om 7 u. Lsm. tot zekere int. Om 7.45 u. Hgm. voor z. Jam Mertens, Louisa Boonen en El. Mertens. Om 7.45 u. Lsm voor z. overl. fam. Dorssers-Goertz. Om 8.30 u. Hgm. voor z. Antoon Gielen vanwege de Boerenleen bank. DONDERDAG Om 6.45 u. Mnd. voor z. Louisa Görtz-Nyskens. Om 7 u. Lsm. t.e. H. Odilia. Om 7.45 u. Jgt. voor z. Peter Janssen en Helena Kafers. Om 7.45 u. Lsm. voor z. Peter Engels. Om 8.30 u- Hgm. z. Maria Hilkens-Schmitz, van wege de buurtvereniging. VRIJDAG Om 6.45 u. Zeswd. voor z. Hendrik v. Wylick. Om 7 u. Lsm. voor z. Pieter Beurskens en Maria Hoebos. Om 7,45 u. Hgm. voor z. Petr. Theimissen-Megens, vanwege Rijksweg-Z. Om 7.45 u. Lsm voor z. Hendrik Meers. Om 8.30 u. Hgm. voor z. Getr. van Haeren-Planken, van wege de buurtvereniging. ZATERDAG Om 6.45 u. Hgm voor z. Mgr. Schra- ven en Familie. Om 7 u. Lsm voor z. Andreas Timmermans. Om 7.45 u. Mnd. voor z. Regina van de Pasch. Om 7.45 u. Lsm. voor z. Cato Bouten. Om 8.30 u. Hgm. voor overl. ouders van Heur-Peeters. Om 6 u. Marialof. ZONDAG Alg. H. Communie voor de H.Fam. afd. Mannen. Om 6.30 u. Lsm tot zekere intentie. Om 8 u. Lsm voor de leden v.d. Metaalbew.bond St Eloy. Om 10 u. Hoogmis voor de Parochie. Om 2 u. Vergadering van de H. Familie. Om 3 u. Rkrs.en lof. Daarna kleine H. Familie. 2) J. Keiren, Ruijsstraat Helden-Darp, Woninginrichting. 3) J. Omsels, Ruijsstraat Helden-Dorp, W oninginrichting. 4) J. Naus-Arts, Kanaalstraat Beringe, Textiel. 5) P. Weiten, van Hövellstraat Helden-Dorp Huishoudelijke artikelen. Vanzelfsprekend werden er meerdere goede eta lages aangetroffen en waren er ook verschillende kleine, waaraan speciaal voor deze gelegenheid veel zorg was besteed. Andere daarentegen ga ven een rommelige indruk, door het uitstallen van veel te veel artikelen, die bovendien onge ordend door elkaar te kijk waren gelegd of ge zet. Ook de verlichting liet hier en daar te wen sen over. En het publiek zou het ongetwijfeld zeer op prijs stellen als alle winkeliers op een of andere manier maatregelen zouden nemen om het beslaan der etalageruiten te voorkomen. Wanneer bij een volgende winkelweek over het algemeen nog meer zorg zal worden besteed aan lokkende etalages, dan zal er zonder twijfel in die week nog meer kijklustig publiek langs de winkels trekken en... kijkers immers worden vaak kopers. Dit laatste beoogde het winkel weekcomité in het belang van de Heidense Mid denstand met het organiseren van een etalage wedstrijd. De inzendigen van het publiek, die de keurings commissie het meest nabij kwamen waren in volgorde: 1) J. Schers, van Hövellstraat 34, 2) L. Schers, van Hövellstraat 34, 3) H. Nijssen, Ruijsstraat 37, 4) A. Poulissen, Dorp 7a, 5) F. Nijssen, Ruijsstraat 37, 6) G. Nijssen, Ruijsstraat 37a, 7) Mia Schers, van Hövellstraat 34 8) E. Janssen, Everlo 76, 9) J. Nijssen Baarloseweg 34, 10) A. Verscharen, Markt 36. Uitslag Kinder-puzzle: „Jantje zag eens pruimen hangen." Joseph - Aantreden - Natuurbad - Terrine - Jaar markt - Eenzelvig - Zogenaamd - Apenhaar - Gasmasker - Evennaaste - Echtgenoot (of echt genote) - Nergens - Sliknat. De beste inzendingen waren van: Jac. van Nisselroy, Molenstraat 9, Fr. Niessen, Molenstraat 12, R. Janssen, N. Janssen, M. Janssen, H. Janssen, W. Janssen, B. Janssen, T. Janssen, J. Janssen, een L. Janssen, allen Koningslust 586, D. Fleuren, Molenstraat, L. Janssen, Molenstraat 7, D. Fleuren, Molenstraat 18, H. Fleuren, Molenstraat 17, M. Fleuren en W. Fleuren, Molenstraat 18, S. Vaessen, Koningslust 568. De prijzen worden u toegezonden. Uitslag puzzle voor de ouderen: „Doet Uw voordeel met de Winkelweek". Domino - Onderlinge - Eedgenoot - Taminiau - Uitbouw - Worosjilpv - Vioolsolo - Oploo - Over uur - Raadslid - Dendermonde - Edelvrouwe - Emotioneel - Leerdam - Maraboe - Emelt - Tand rad - Decadentie - Eeuw - Wadi - Intern - Nagel lak - Kroongetuige - Edelstaal - Leeuw - Wal letje - Edelachtbare - Edelknak - Koperdraad. Van de oplossingen die binnen waren gekomen waren er vijf precies goed. Over deze vijf heeft het lot moeten beslissen be treffende de toegestane prijs. Uitslag was: 1) Engelen, Markt 12 Panningen, Q 25.- 2) Peeters, Parallelweg 6, 15.- 3) D. Frencken, Marialaan Ommel, 10.- 4) Crijnen, Mariaplein 21, 5.- 5) Cox, Molenstraat 10, 5.-. De prijzen worden de winnaars toegezonden. PAROCHIE H. ALDEGUNDIS, MAASBREE. Week van de 2C Zondag van de Advent. ZONDAG: 7.- H. Mis voor de parochie. 8.30 H. Mis. 10.- Hoogmis met volkszang, gest. jaarg. voor Gerardus van de Broek, echtg. en dochters. 15.- Lof, waaronder Opening van het Triduum van de Maria-Congregatie. MAANDAG: 7.- 11" maandd. voor Wed. Nijs- sen-Joosten. 7.45 Benedictie-Hoogmis. 19.30 2e Oefening van het Triduum. DINSDAG: Feest van Maria's Onbevlekte Ont vangenis. Feestdag van devotie. 7.- H. Mis ter ere van O.L.Vrouw. 8.30 H. Mis voor de parochie. 15.- plechtig Lof, waaronder sluiting van het Tri duum en opdracht van nieuwe leden in de Maria- Congregatie. 19.30 plechtige Avond-Mis ter ere van O.L.Vrouw bij het begin van het Maria-jaar. WOENSDAG: 7.- 7" maandd. voor Gerardus Her mans. 7.45 jaarg. voor Paulus Hermans en echtg. DONDERDAG: 7.- T maandd. voor Mathijs Smits. 7.45 le maandd. voor Gertr. Teeuwen- Huijs. VRIJDAG: 7.- gest. jaarg. voor familie Petro nella Janssen-Peeters. 7.45 gest. jaarg. voor Jo annes Boots. ZATERDAG: 7.- gest. jaarg. voor Margaretha Peeters. 7.45 jaarg. voor Johanna Cox. 17.30 Maria-Lof voor de intentie van Z.H. de Paus. Daarna Jeugd-H. Familie, Is" afd. Gelegenheid om H. Sacrament der Biecht te ont vangen van 16.30 - 17.30. PAROCHIE MARIA GEBOORTE KESSEL 2e Zondag van de Advent. Na de Hoogmis Congregatie voor de jongens; na het lof H. Familie. MAANDAG 7 uur b. H. Mis voor z. afg. fam. Bruijnen-Verstappen. 7.45 uur b. H. Mis voor z. afg fam. Engelen-Linssen. DINSDAG feest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria. 0.30 uur plechtige Hoog mis bij de opening van het Maria-jaar (Avond mis). 7.30 uur Hoogmis t. ere van de Onbevlekte Ontvangenis. 8.30 uur Hoogmis t. ere van de Onbevlekte Ontvangenis. WOENSDAG 7 uur best. H. Mis voor z. afg fam. Winkelmolen-Geraets. 7.45 uur b. H. Mis voor z. afg. fam. Peeters-Jacobs. DONDERDAG 7 uur leesmis. 7.45 uur g, jgt voor z. Peter Joh. Timmermans. VRIJDAG 7 uur b. H. Mis voor z. Maria Gom- mans-Janssen en Marg. Gommans. 7.45 uur b. H. Mis voor z Maria Huijs. 7.30 uur cursus voor de 18-jarigen (meisjes) ZATERDAG 7 uur b. H. Mis voor z. afg. fam. Franssen-Hermans. 7.45 uur b. H. Mis voor z. Maria Huijs. 6 uur lof ter ere van het Onbevlekt Hart v. Maria ZONDAG 3e Zondag van de Advent Voor het lof congregatie v. d. meisjes boven 17 jaar. Na het lof v. d. jongere meisjes. Aangiften van 26 November t/m 3 December '53. GEBOREN: 28 Nov. Cruijsberg, Helena Johanna Stephanie, Roomweg 8, 29 Nov. Van Soest, Ele- onora Margaretha Johanna Petronella, Molen straat 2, 29 Nov. Van Roy, Wilhelmus Theodo- rus Maria, Noordervaart 1. HUW. AANGIFTEN: 30 Nov. Bos, Peter Hen- drikus, oud 31 jaar, betonarbeider, Zandberg 510, en Hendrix, Anna Maria Antonia, oud 26 jaar, Markt 34. HUWELIJKEN: 30 Nov. Keiren, Theodorus Franciscus, oud 28 jaar, werktuigbouwkundige, en Martens, Maria Sophia Antonia, oud 23 jaar, beide wonende te Helden. 30 Nov. Henssen, Pierre Jean Emile, oud 29 jaar, ambtenaar te Venlo, en Van Essen, Martina Pe tronella, oud 29 jaar, te Helden. 1 Dec. Dorssers, Theodorus Johannes Ludovicus, oud 28 jaar, landbouwer, en Vercoulen, Petro nella Wilhelmina, oud 27 jaar, beiden te Helden. TUINBOUWVERENIGING HELDEN. Korte cursussen. Woensdag 25 November werd de eerste les over het witlof gehouden. Er waren slechts 12 van onze 160 witloftelers aanwezig. Welke waren deze 12 deelnemers? Het waren van onze beste leergierige telers die er altijd zijn wanneer» hun de gelegenheid geboden wordt om de productiviteit van hun bedrijf op te voeren. Wij verwachten natuurlijk niet dat de 160 telers allen opkomen, want dan wisten we er geen raad mee, maar wel wordt verwacht dat bij de 2e les die op 9 December om 7 uur wordt gehouden in het leslokaal van de L.L.T.B. te Panningen, de deelnemers zullen zijn verdubbeld. Ziektebestrijding. Op 21 December zal op nader te bepalen plaats de eerste les in ziektebestrijding beginnen. Voor deze zeer belangrijke cursus, die verleden jaar met zeer grote deelname werd ge geven, hebben zich tot nog toe aangemeld 12 leden. Dit is voor de T.B.V. Helden een bescha mend getal. Ook voor degenen die reeds vroeger een volledige Land- of Tuinbouwcursus volgden is de te geven stof nieuw. Op z'n minst worden 25 deelnemers verwacht. Opgave kan geschieden bij P. Vossen, G. Steeghs en ten kantore Kerk straat 13. PATER LOOP, A.S. WOENSDAG 7,30 UUR. De promotrices van de B.Z.N. zullen Zondag eventjes bij u aankloppen en wanneer mogelijk het pakje of missiekalender meenemen, dan hoeft u dit niet te brengen. U weet „mensen in nood" kunnen alles gebruiken. Laat voor deze mensen ook Sint Nicolaas rijden; uw missiekalender komt misschien in de gevangenis van Leeuwarden te hangen. We willen al degenen, die Woensdag 9 December Pater Loop willen horen, aanraden op tijd te komen daar er geenreserveren is. Er is behalve de spreekbeurten van Pater Loop muzikale om lijsting, declamatie enz. Schriftelijke vragen zul len door Pater Loop beantwoord worden. We ver wachten vooral de ouders. Beneden 18 jaar wordt niemand toegelaten, behalve de promotricen. Waar geen afdeling is, daarvan kunnen die genen die een pakje hebben, dit aan de ingang afgeven. Schutterij Sint Leonardus. Zondag 6 December zal de Hoogmis om 10 uur zijn voor de schutterij. Bijeenkomst voor alle leden om %10 precies aan het clublokaal, aantreden in uniform. De leden worden er nogmaals aan herinnerd dat deel name verplicht is en dat niemand zonder geldige reden zich daaraan mag onttrekken. Instrumentenfonds Harmonie. Vorig saldo 1328,88 Weekactie werkende leden4,54 2 kaartclubs 3,36 N. N100,— Nieuw saldo 1436,78 Ceciliafeest Harmonie. Maandag 7 December zal harmonie Concordia haar Cecilia-feest vieren, 's Morgens om 8 uur zal een H. Mis worden op gedragen voor de levende en overleden leden. De leden, die kunnen, worden verzocht in deze H. Mis aanwezig te zijn. Om 5 uur 's middags wordt bijeengekomen bij zaal Brummans. Het lid G. Ebisch, die op deze dag 60 jaar lid van de har monie is, zal aan huis worden afgehaald. Daarna zal een muzikale rondgang worden gemaakt, waarbij enkele „pleisterplaatsen" zullen worden „aangedaan". Vervolgens zal in zaal Brummans een souper worden aangeboden. De konijntjes van de drijfjacht zullen dan ter tafel worden gebracht. Om 8 uur worden de echtgenoten of verloofden der leden verwacht. Het diamanten lid Ebisch zal dan worden gehuldigd, 'n Komiek zal de gezelligheid erin trachten te houden. VOLLEYCLUB OLYMPIA PANNINGEN Zoals reeds eerder vermeld, begint het Volley- tournooi te Blerick om %12. Alle leden worden verzocht dit tournooi te bezoeken. Degenen, die in het 6-tal of als reserve staan opgesteld, heb ben bericht ontvangen. Vertrek per fiets om %11. GRASHOEK „Wij zijn er nog niet". Vorig bedrag 221,67 Leden - Actie 7,52 Nieuw saldo 229,19 KONINGSLUST Ongeval. De heer van Kan kreeg tijdens werk zaamheden een dusdanige verwonding aan 'n oog dat overbrenging naar het ziekenhuis nood zakelijk bleek. BERINGE Bij de voortzetting van de schiet en toepwedstrij- den werden deze week de prijzen behaald door L. Daniels, W. Steeghs, A. v.d. Pasch en L. Smedts bij de toepers, en door G. Moust, G. Gou- tier, H. Steeghs en G. Joosten bij de schutters. Van de Fa. v.d. Kop en Horlogerie Leurs werden prijzen voor deze wedstrijd in dank aangenomen. Heden Zaterdag en morgen Zondagavond zullen de kaartwedstrijden worden beëindigd in café Gielen-Beurskens Hoeve. De besturen van de beide organiserende verenigingen vertrouwen dat velen nog van deze laatste gelegenheid gebruik zullen maken. Voor de schutters is het eveneens de laatste week om in café Steeghs nog een kansje te wagen. Daarna zal worden overgegaan tot de finale's in de beide wedstrijden. Zie hiervoor het bericht in Midden-Limburg van de volgende week. HELDEN-DORP Jaarvergadering Landbouwbond. De Landbouw- bond afd. Helden-Dorp houdt Dinsdag 8 Decem ber om 3 uur de verplichte jaarvergadering in zaal Jacobs. De agenda vermeldt o.m. een gees telijk punt, behandeld door de hoogeerw. heer Deken; het jaarverslag en de rekening en verant woording; spreekbeurt over Verzekering van het Gezin, door de heer Van Delft; mededelingen van de voorlichtingsdienst over pootgoed-teelt. omdat ze weten hoeveel kracht erin zit. Zaterdag 5 December BERINGE theater Vios 8 uur Der Tiger Altbar Zondag 6 December BERINGE theater Vios 8 uur Der Tiger Akbar BERINGE theater Vios 5 uur Achtervol ging in Frisco PANNINGEN De leesbibliotheek is ge opend iedere Zondag na de Hoogmis en Patronaat KESSEL: zaal Hendricks, toneel „Waar de Ster bleef stille staan". Maandag 7 December BERINGE fanfare Beringe repetitie 8 uur GRASHOEK %8 repetitie fanfare Gras- hoek. Dinsdag 8 December PANNINGEN 8.30 uur rep. Harmonie KONINGSLUST 7 uur oefenen Indianen BERINGE theatre Vios 8 uur De Duivels- pas. Woensdag 9 December PANNINGEN 8 uur repetitie Bel Canto ir zaal Brummans. GRASHOEK y28 repetitie fanfare Gras- hoek. Donderdag 10 December PANNINGEN 7y2 uur E.H.B.O.-cursus ir Patronaat Panningen Vrijdag 11 December KONINGSLUST 9 uur repetitie fanfare BLOKFLUITCLUB PANNINGEN Om y22 blokfluiten De Leidste

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 2