Tot I verhef ik mijn liel Missie-intentie voor December VAL DA GEMEENTE HELDEN JEUK D.D.D. Jt-~ KESSEL Studiedag L.F.O. Öok Spierpijn Sanapirinelk tablet NUMMER 10 34E JAARGANG ZATERDAG 28 NOVEMBER 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS ^ieuwó uit— BflSHLO Kringvergadering Jonge Boeren en Tuinders te Helden BIJ KEELPIJN P AST ILL.ES Verkouden en hoestende kinderen Mijnfoardt's Kinder Hoestsiroop <:Ylieuwó uit Gouden Bruiloft te Panningen ieuwó IMicLcLgh UITGAVE L. KASSTEEN MARKT 28, PANNINGEN - REDACTIE EN ADMINISTRATIE: POSTBUS 2, PANNINGEN, TELEFOON K 4760-492 GIRO 15718 - REDACTIE H. KASSTEEN Abonnementsprijs 5.- „er j,», „l| v,.roltt..a„,.8 - 1» p„ ml„, te„,,SI|Jke ,IMce aav«„entle, Ongetwijfeld zijn er onder ons, die veel lezen, boeken, tijdschriften, bladen en blaadjes, brieven en rapporten; maar verreweg het grootste deel leest weinig, misschien dagelijks de krant, wel licht nog een enkele maal een boek. Doch in al die lectuur, welke wij in tijden van rust en ver pozing bij het lamplicht of bij de snorrende ka chel doorlezen, zullen wij nooit een zin tegen komen als deze: „Tot U verhef ik mijn ziel". Eigenlijk is het een heel vreemdsoortig gezegde, dat men zelfs in een roman nauwelijks zal kun nen terug vinden. Waarvoor eigenlijk? Wel, een gezegde als dit hoort niet thuis in de wereld van heden, het past schijnbaar noch in onze vaktermen, noch in onze gesprekken over koop en verkoop, huur en verhuur. Het past niet in het woordenlijstje van de ambtenaar-in-functie en niet in de onderwijsboekjes, die ons dienen bij onze avondcursussen tot het behalen van een di ploma A of B. Tot U verhef ik mijn ziel, is een taal, die eigenlijk niet of nooit wordt gesproken maar alleen wordt gebeden. In de tijden die dui zenden jaren achter ons liggen in het Oude Testa ment, toen David zijn Psalmen schreef, heeft de boetvaardige en godvruchtige ziel deze woorden gevonden om zijn innige afhankelijkheid van de Schepper, zijn mateloos vertrouwen in Hem en zijn kinderlijke Liefde tot Hem uit te drukken. En toen de Romeinse Keizers het continent van Europa, van Azië en Afrika grotendeels beheers ten, heeft een jonge Christengemeente in deze zelfde taal zich tot de mensgeworden Schepper gewend, tot Hem, die zij toen godvrezend en liefdevol noemden: De Heer. „Tot U verhef ik mijn ziel", verdween uit de taal der poëzie, uit de taal der beschaving, maar het werd bewaard in een grote beweging, die de wereld beheerste: het christendom. En nog vandaag de dag bidden alle christenen met elkaar bij het ingaan van de" Advent, dat zij tot hun Heer hun ziel verheffen. Ze beseffen wel bevat een veelvoud van de beste ge neesmiddelen, daardoor werkzamer dan andere bij kou - griep - koorts en pijn. niet allemaal wat ze bedoelen, ze menen het wel allemaal even oprecht en voor honderd procent, Maar het is en blijft de taal van het biddende christenvolk uit 1954, hetzij zwart, hetzij blank, hetzij roodhuid of geel. De Kerk als zovele eeuwen lang bezorgd om ons geestelijk leven, houdt ons dan evenzeer op deze eerste Zondag van de Advent voor: „Broeders, gij weet, dat het uur om uit de slaap op te staan gekomen is, want ons heil is nu naderbij dan toen wij het Geloof omhelsd hebben". En de Kerk bedoelt dan te zeggen, dat de Heer zich over ons volwassenen gebogen heeft om onze ziel metter daad in bezit te nemen, die hij bij het H. Doopsel reeds had gekregen. Ziet dit is de wezenlijke be leving van ons leven, dat wij onze ziel aan de Heer toevertrouwen en Hem overlaten haar vol ledig in bezit te nemen. Daarom kan deze Oud Testamentische manier van spreken in het jaar 1000 vóór Christus nog dezelfde waarde hebben als in 2000 na Christus, wijl zij het verwezen lijken van het leven uitdrukt. Het zijn niet onze woningproblemen, onze ruzies met zwagers of schoonzusters, het zijn niet onze te hoge belas tingen of onze dure verzekeringen tegen brand, diefstal en ziekte, welke de kern van het leven uitmaken. Maar wel: „Tot U verhef ik mijn ziel". Ik kan mij niet voorstellen, dat er een betere voorbereiding op Christus' mystieke komst in onze zielen kan worden getroffen, dan door deze tastbare en voor ons zo begrijpbare voorberei ding op Kerstmis. Wat de Kerk ons voorhoudt is niets anders dan ons allemaal niet als massa, waarover communisten spreken, maar als indi viduele mensen en als kinderen liefdevol aan te sporen: „Verheft uw ziel to de Heer, Onze Lieve Heer". Maakt u los uit de dingen van iedere dag, dat stop- en naaiwerk, die zorg om mooie jurken, bontmanteltjes en dansavondjes, maar bidt met uw volle aandacht en geeft u gewonnen. In het Evangelie en in het Epistel staat, waarom het gaat: Uw verlossing is nabij. De eenvoudige be leving van een oprechte voorbereiding op Kerst mis, zal van u iets meer maken dan een knappe vrouw, een handig meisje, een bekwaam vakman of een kundig organisator: het maakt u een goed Christen en Katholiek metterdaad. Coöperatie Baarlo. In de afgelopen week hield de Coöperatie haar jaarlijkse vrouwenvergadering, waar de toneelgroep Piet Vink het toneelstuk „De Zwerver onder het Brabantse Volk" opvoer de, tot grote voldoening der aanwezigen. In twee avonden waren 500 dames te gast bij de coöpe ratie, die zich onder de pauze te goed deden aan een heerlijk bakje koffie met gebak. Deze avon den werden op hoge prijs gesteld door de dames van Baarlo en Kessel. Van de filmvoorstelling, welwillend aangeboden door de Ned. Verbruikers coöperatie te Rotterdam, werd zeer druk gebruik gemaakt door de schoolkinderen van Kessel en Baarlo. Onder leiding van het onderwijzend per soneel brachten 500 kinderen een bezoek aan deze film in zaal Gastreich te Kessel-Veers. In Baarlo kwamen 's anderdaags om %2 de meisjes en om 3 uur de jongens voor een film voorstelling in zaal H. van Bergen. De onderwij zers zorgden ook hier voor de goede orde. Alles bij elkaar waren 1780 personen in twee dagen te gast bij de Coöperatie. Het bestuur kan we derom met genoegen terugzien op deze geslaagde dagen, die al langer dan 15 jaar gehouden wor den door de Coöperatie. Concert fanfare Eendracht. Op Zondag 22 Nov. hield fanfare Eendracht haar jaarlijks St. Cecilia concert. Dit jaar had het bestuur van de fanfare gedacht eens iets anders te brengen dan gewoon lijk. De keuze viel op de toneelvereniging On derling Kunstgenot uit Blerick. Deze toneelver eniging heeft al voor jaren terug in Baarlo op de planken gestaan en steeds oogstte zij uitnemende successen. Het opgevoerde stuk droeg als titel: „Wie kust de Mummie". Jammer genoeg viel het bezoek ook dit jaar tegen. De fanfare opende met een pittig marsje, onder leiding van directeur Castermans. Een 4-tal num mers werden keurig afgewerkt. Het nieuwe num mer, Nabucco van Verdi viel buitengewoon in de smaak. Het Baarlo's publiek heeft zich kunnen overtuigen dat onder kundige leiding van dhr. Castermans iets te bereiken valt. De fanfare is hard vooruitgegaan. Er werd telkens hartelijk geapplaudiseerd. De klucht die Onderling Kunstgenot bracht werd Woensdag 25 Nov. hielden de Jonge Boeren en Tuinders van de kring Helden hun jaarlijkse kringstudiedag. Na het bijwonen van het H. Misoffer, tot hun in tentie opgedragen, marcheerden de diverse ver enigingen in groepsverband naar zaal Jacobs. Kringvoorz. van Horen heette daar allen welkom en speciaal de sprekers op deze morgen-vergade ring, de geestelijk adviseurs, afgevaardigden van de L.L.T.B. en de Boerinnenbond, het college van B. en W. en andere genodigden. Na deze begroeting wierp hij zijn blik op het pro gramma van deze dag en bracht tal van acties van het afgelopen jaar in herinnering. Hij spoor de deze jongemannen aan tot activiteit op gods dienstig, cultureel, sociaal en politiek terrein. Eens zullen deze jongens de plaatsen moeten in nemen van tegenwoordige leiders en bestuurs leden. Na dit openingswoord kreeg Bondsadvi- seur Rector Joosten het woord, waarin hij het onderwerp behandelde: „Ook gij zult voor Mij getuigen". Een studiedag is een samenkomst ter bezinning, om hierdoor te komen tot diepere groei in 't Katholiek geloof. Niet alleen de pries ter moet een apostel zijn, ook de leek heeft zijn apostolaatstaak. Ook de leken en vooral de jon geren moeten getuigen voor Christus, 't Geloof moet gebracht en behouden blijven in het lande lijk milieu. Ieder moet zich toeleggen op aposto lische levensvorming, welke omvat: katholiek zijn, katholiek denken en katholiek handelen. Christus moet het middelpunt in het leven van de mens zijn en ieder moet zijn geloof bewust be leven. Men moet katholiek denken en de levens weg van ieder moet beschenen worden door het geloof. Geloofsidealen moet men uitdragen naar anderen. De arbeid van de boer is in dienst voor het gezin en de samenleving, maar uiteindelijk voor God. Onze ontspanning, de vrijetijdsbeste ding moet steeds van blijdschap getuigen, maar dan ook van blijdschap in ChristusT Ook de emi gratie, waartoe velen zullen moeten besluiten, moet gezien worden als een apostolaat en ook voor emigranten geldt het: wat baat het de mens zo hij de hele wereld wint, doch schade lijdt aan zijn ziel. Rector Joosten bracht dank aan de J.B. en T. voor het werk dat op zo velerlei terrein door hen werd verzet. Tevens spoorde spreker hen aan steeds de van hen gevraagde activiteit te ontwikkelen. Persoonlijke offers mogen niet worden geschuwd. Door als katholieken te han delen is men getuige voor Christus. Met het ge dicht „Jeugd" werd deze belangrijke inleiding van Rector Joosten beëindigd. Voorzitter P. van Horen dankte Rector Joosten en spoorde de toeschouwers aan dit alles in prac- tijk te brengen. Na een korte onderbreking be sprak Drs. Hutschemakers enkele actuele pro blemen in de land- en tuinbouw. Ieder zal zich moeten trainen op geestelijk en maatschappelijk gebied. Spreker behandelde in zijn spreekbeurt enige belangrijke onderdelen, zoals P.B.O., het Landbouwbeleid enz. De P.B.O. die zich zal be wegen op sociaal-economisch terrein beoogt een schakel te leggen tussen het bedrijfsleven en de overheid. De Sociaal-Economische Raad vormt een raadgevend orgaan voor de overheid en is een top-orgaan in het sociaal-economisch leven. De Productschappen zijn organen die zich bezig houden rond een bepaald product, waarnaast be- drijfsschappen zich groeperen rond bepaalde be drijven. Spreker wijdde uit over het Landbouw schap en besprak o.a. de regeling van loon- en prijspolitiek, ook de sociale voorzieningen bij zelf standigen, zoals verzekeringen, ouderdomsvoor zieningen en kinderbijslag voor zelfstandigen werden toegelicht. De verschillende sociale voor zieningen moeten vrijwillig groeien. Wat de landbouwpolitiek betreft wees spreker er op dat er naar moet worden gestreefd te produ ceren tegen prijzen welke kunnen concurreren Dp de wereldmarkt. De productie moet berede neerd zijn. Door het landbouwonderwijs zal vor ming op technisch gebied zo hoog mogelijk moe- :en worden opgevoerd. Ook besprak de heer Hut schemakers de productiefactor grond en wijdde lit over grond- en pachtpolitiek. De landbouw- Dolitiek moet concurrentie op de wereldmarkt mogelijk maken en gericht zijn op producten die ifzet vinden. Wat de kostprijs betreft wees spre- ter op de plaatselijke en streekverschillen in Nederland, bijv. in de zandgebieden en de weide- itreken wat betreft de kostprijs van de melk. Terwijl er voor de melk een minimumprijs werd Depaald is er voor het varkensvlees een garan- Enige tijd geleden stond er in de kranten een foto van de keizer van Japan, terwijl hij op weg was naar een liefdadigheidsvoorstelling. Het onder schrift bij de foto vermeldde, dat dit dezelfde man was, die enkele jaren geleden voor onster felijk doorging, omdat hij van goddelijke afkomst was. In zo'n eenvoudig zinnetje ligt eigenlijk heel de tragiek van het Japanse volk opgesloten. Een oud-ambassadeur van België te Tokio deelde op een bijeenkomst van missionarissen te Leuven mede, dat de keizer altijd een grote afkeer van oorlog' had. „die verschrikkelijkste geesel van alles". Als devies had hij gekozen: „stralende vrede" en hij is het geweest, die in de Augustus dagen van 1945 de capitulatie heeft opgelegd aan het hoogste oorlogscomité. In een officiële ver klaring heeft de keizer na de oorlog medege deeld, dat hij niet van goddelijke oorsprong is en bovendien zijn onderdanen aangespoord hun overwinnaars niet te haten. Wat een indruk dit gemaakt heeft op het Japan se volk en vooral op de jeugd moge blijken uit het verhaal van een Japanse, dat onlangs werd meegedeeld. Deze jonge vrouw was op een school waar ze haar studies maakte. „Alle waarden, die we tot nu toe bezaten", zo verhaalt ze, „wa ren ons ontvallen. We wisten niet meer waar we aan toe waren. Japan had een nederlaag gele den: de idealen die we ons gesteld hadden, ble ken vergaan. Alles, waaraan we tot nu toe had den vastgehouden, waar we op gesteund hadden, leek als water weg te stromen. We stonden daar en wisten niet waarheen. Is het communisme de oplossing? Moeten we ons toch vast blijven ha ken aan de oude instellingen van ons volk? In die toestand maakte ik kennis met het katholiek ge loof en daar heb ik steun en kracht gevonden, een nieuw doel voor mijn leven. Al het goede, wat mijn volk heeft voortgebracht kunnen we behouden, als we het door het katholiek geloof maar op God richten." Deze jonge vrouw is naar Europa gekomen, om daar haar studies voort te zetten om zich, na enige tijd, weer te kunnen wijden aan de opvoe ding en de bekering van de Japanse vrouw, het geen zij zich als ideaal heeft gesteld. Dit is één voorbeeld uit vele. Maar niet allen, die geestelijk losgeslagen zijn, hebben de weg naar de Kerk gevonden. Het is daarom, dat de H. Vader ons deze maand een gebed vraagt voor Japan, opdat de Kerk daar ruimer verspreiding en bekendheid mag vinden. Van groot voordeel hierbij is, dat elke Japanner die zich bekeert, een echt lekenapostel worót en niet zal rusten, alvorens hij de rijkdom van zijn geloof ook aan anderen kan mededelen. Het aantal catechu menen is dan ook in stijgende lijn. In 1951 wer den er 10.000 Doopsels aan volwassenen toege diend. In 1952 was dit aantal gestegen tot 12.000. Dat wil echter niet zeggen, dat er geen moeilijk heden zijn. Immers juist doordat men de oude vormen van keizervergoding en staatsverering nu in het belachelijke trekt, denken velen, dat alle godsdienstig leven iets dwaas en onverant woordelijks is. En op die manier wordt ook de ware godsdienst in een ongunstig licht gezien. Men zoekt zijn heil in een overdreven vasthouden aan de oude godsdiensten, die evenwel afgedaan hebben, ofwel men zoekt steun in de leer van het Marxisme. Maar we mogen goede hoop hebben voor de toe komst. In een land waar alle bisschoppen reeds van het eigen volk zijn, waar we 213 inheemse priesters tellen, die de helft van alle parochies bedienen, waar op elke 50 katholieke mannen 1 priester of broeder en op alle 30 katholieke vrouwen 1 kloosterzuster wordt aangetroffen, daar mogen we vertrouwen dat het geloof zal werken als een zuurdesem om de millioenen Ja panners tot de Kerk van Christus te voeren. G. van Winsen C.M. vrij behoorlijk naar voren gebracht. Het was al leen jammer, dat het stuk totaal geen inhoud had. Alle lóf voor de goede spelers en regisseur De Bie die als resp. dokter en huisknecht, uit stekend speelde. We hebben Onderling Kunstge not wel beter zien spelen, maar het zal hier ook wel, net als bij veel toneelverenigingen, liggen aan te weinig animo. Het is trouwens zeer moei lijk om het tegenwoordige publiek tevreden te stellen. Fancy fair. Het was ons ter ore gekomen, dat er in het patronaat in Baarlo iets gaande was. Naderhand bleek, dat men reeds druk bezig was aan de voorbereidende werkzaamheden voor een te houden fancy fair. De baten zullen zijn voor herstel en aanschaffing van paramenten voor de kerk en patronaat. Er zal aangepakt worden om van deze fancy fair iets te maken dat Baarlo nog niet kende. Dat de organisatoren zullen slagen daarvan zijn wij overtuigd. De data zijn vast gesteld op 29 en 30 Jan. '54 en 2 Febr. dus drie volle dagen. We wensen de organisators veel succes en hopen dat velen hun werk zullen steu nen. St. Nicolaas in Baarlo. Evenals andere jaren zal de Sint dit jaar ook weer in Baarlo komen met zijn zwarte Pieten. De organisator is ook dit jaar weer de Bond van het grote Gezin. Hij zal afge haald worden door de fanfare en ruiterclub, waarna hij in feestelijke optocht met alle school kinderen een rondrit door Baarlo zal maken. Daarna zal de goede Sint hen tracteren op ja, misschien wel een roe of voor de brave kin deren wat suikergoed. We zullen afwachten. De tractatie vindt plaats in beide zalen. Vol ver wachting klopt ons hart. Baarlo breidt weer uit. De vorige week heeft een aanbesteding plaats gevonden voor de verdere bouw van 24 woningen in Baarlo. Voor het groot ste gedeelte zullen deze weer gebouwd worden in de nieuwe wijk nl. de Albert Neuhuisstraat. De hier leeg liggende gronden worden helemaal volgebouwd. Het door de gemeente aangekochte pand Joosten op de Hoogstraat is inmiddels ge sloopt en ook hier zal een nieuw pand verschij nen, plus doortrekking van de Albert Neuhuis straat naar de Hoogstraat. Voor de rest van de woningen ligt het uitbreidingsplan op de Veld- straat, waar een weg geprojecteerd zal worden vanaf Jan Simons tot aan de Horst. Aan deze weg zal dan verder gebouwd worden. Zo zien we dat Baarlo zich aan alle kanten uitbreidt. Nieuwe kapel op het klooster de Berckt. Reeds enkele weken is men begonnen aan de Berckt met de afbraak van oude vervallen gedeelten van het klooster om hier een grotere kapel te doen herrijzen. Met een ongekende ijver hebben de jeugdige novicen de handen uit de mouwen gestoken (en sommige misschien wel twee linkse handen) om versleten muren en balken omlaag te halen. Menig zweetdruppeltje (met permissie) en misschien menig blaartje zal dit gekost heb ben voor deze studenten, maar ze hebben het niet gevoeld. Reeds lang hebben hun handen ge jeukt om hieraan te beginnen en toen het zover was, moest hun werkijver menig maal geremd worden, want dit ging af en toe niet zonder kleerscheuren of builen. Nu krijgen ze eindelijk hun nieuwe kapel die broodnodig is en waarvoor reeds verschillende jaren oud papier en vodden voor verzameld zijn, door de eerw. pater Coene- gracht, die inmiddels bevorderd is tot legeraal moezenier. Deze pater heeft de steen aan het rollen gebracht met zijn oud-papier-actie ofwel beter bekend als de Opa-actie, welke in geheel Limburg bekend was. Hoge hopen papier en lom pen heeft hij met zijn helpers bij elkaar gesleept, maar het hoopje bankpapier was wel (door de lage prijzen van 't oud papier) zeer zeer klein. Hier zullen ze dan ook wel geen kapel van klaar krijgen, maar het begin werd gemaakt en de rest zal wel terecht komen, want de Baarlonaren zul len de eerw. Paters op de Berckt niet vergeten. Vorige week hield de L.F.O. te Venlo in Natio naal haar jaarlijkse studiedag. De belangstelling was maar zeer matig, hetgeen misschien te wij ten was aan het mooie weer en het slechte fruit- jaar. Voorz. Hanssen opende deze vergadering en heette allen welkom. Speciaal de beide spre kers van deze middag de weled. heer Ir. v. d. Geijn en dr. Ir. Pijls, rijkstuinbouwconsulent van bodemkundige aangelegenheden. Na een kort in leidingswoord door de voorz. kreeg als eerste spreker het woord dhr. v.d. Geijn, die zou spreken over de zo gevreesde Cox-ziekte „Colarot. Deze nieuwe ziekte werd dit jaar het eerst ondekt in Eijsden in de Achterhoek en momenteel heerst deze ziekte reeds in diverse omliggende plaatsen, o.a. in Baarlo op het bedrijf van dhr. Görtz en op het bedrijf van dhr. Ewalds in Meerlo. Op dit bedrijf werd door deze ziekte dit jaar de gehele Cox-oogst vernield. Dhr. v.d. Geijn lichtte deze ziekte toe aan de hand van Amerikaanse en - Australische gegevens, waar deze ziekte reeds voor enkele jaren geconstateerd werd. Heden ten dage wordt ze ook reeds in verschillende Euro pese landen waargenomen. Door diverse onder zoekingen kwam aan het licht, dat deze ziekte veroorzaakt werd door Phytophthora Cactorum. De verwekker van deze ziekte werd in 1868 in Duitsland ontdekt op de cactus, vandaar deze naam. De eerste symtomen werden in Amerika ontdekt op het appelras Grims Golden Peppin. De verbreiding gaat door verschillende soorten v. sporen. Ze verplaatsen zich actief door het wa ter. De onderstam is waarschijnlijk niet vatbaar. Voor de bestrijding heeft men in Strijen een goed resultaat behaald met 8% Bordeause Pap of 2% koperoxycloride. Met beide middelen kan men de zieke plekken, na ze eerst diep genoeg te heb ben uitgesneden (2 tot 3 cm) insmeren. Afdoen de is dit nog wel niet, maar het houdt de uit breiding toch enigszins tegen. De uitgesneden stukjes moeten goed vergaard worden en ver brand. Zo ook de takken en bomen die niet meer te redden zijn. Het lijkt dat de schimmel zich in de herfst het snelst uitbreidt. Een voorbehoe dende bespuiting met genoemde middelen zou de uitbreiding misschien ook iets afremmen. Door deze korte inleiding van de heer v.d. Geijn is het voor de fruitkweker duidelijk geworden, dat hij op zijn qui vive moet zijn. Er werden nog diverse vragen gesteld, die door inleider zoveel hij kon beantwoord werden. Hierna volgde een lezing door dr. ir. Pijls met als onderwerp: „de geschiktheid van de Noord limburgse gronden voor de fruitteelt". Aan de hand van lichtbeelden, welke foto's gemaakt waren op verschillende bedrijven in Baarlo, toon de spreker aan de reactie van de bomen (ras en onderstam) op de diverse bodemtype. Aan de hand van grafieken en kaarten van bodempro- fiels der bedrijven kan men zien, van welk een grote waarde het is, om een bodemkartering toe te passen, alvorens men gaat planten. De we tenschap is nu reeds zover gevorderd dat men tamelijk precies kan zeggen waar een bepaald type grond voor geschikt is, wanneer men het wil beplanten hetzij variëteiten-rassen, zowel als onderstammen. Dit is voor de fruitteler van onschatbare waarde. Wanneer dit vroeger reeds bekend geweest was, dan was veel schade en er- genis voorkomen. Met deze lezing konden de te lers zien en horen dat er veel werk gedaan wordt door 't tuinbouwconsulentschap en haar staf. Dit onderstreepte voorz. Hanssen ook in zijn dankwoorden welke hij aan beide sprekers richtte Voor vele was het misschien wel moeilijk om uit deze grafieken wijs te worden, maar het hoofd doel heeft iedereen begrepen. oÊ'lACHTE VALDAMILD Verzachtend, Losmakend, Hoeststillend en rheumatische pijnen wrijft U weg met tie-prijs. Ofschoon dit voor eieren niet het geval is, is de kippenhouderij toch goed vanwege de grote buitenlandse afzet van eieren. Om tegen de buitenlandse graanproducten te kunnen concur reren worden akkerbouwproducten beschermd door heffingen. Voor zijn duidelijke en uitvoerige uiteenzettingen werd de heer Hutschemakers be dankt door de voorzitter. De edelachtbare heer Burgemeester nam daarna het woord en spoorde de J.B. en T. aan om actief het charitatieve werk in de verschillende paro chies mede ter hand te nemen en in alle mogelijke noodgevallen daadwerkelijk hulp te verlenen. Hierna werd gepauzeerd tot twee uur. In de namiddagvergadering werd allereerst door de voorzitter de nieuwe kringadviseur de zeer- eerw. heer Pastoor Kellenaers als zodanig be groet. Deze bood daarna zijn hulp aan als advi seur maar rekende daarbij op hulp en volgzaam heid der leden, die zich als realist en als optimist in volle activiteit moesten inzetten in het belang van de kring. Hierna vroeg Rector Joosten de aandacht en me dewerking voor de Kerstactie ten bate van het t.b.c-fonds en tot steun der paters Jezuïten om een R.K. Mulo-school op Java te kunnen stichten. Het is van groot belang dat dit onderwijs in Indië spoedig in handen van de katholieken komt. Vervolgens voor een kadercursus voor bestuurs leden op „Ons Erf" van 18-25 Januari 1954 voor de kring Helden en voor een cursus „Traditie en Vernieuwing" voor oudere leden, welke op „Ons Erf" wordt gegeven van 4-9 Januari a.s. Voor leden van deze kring wordt van 9-12 Februari a.s. een retraite gehouden op Manresa. Daarna hield Rector Joosten een verklarende in leiding betreffende het toneelspel „De bruiloft van Kloris en Roosje" dat werd opgevoerd door de toneelgroep Sevenum van de J. B. en T. Het werd een spel, boeiend door aan dit milieu aange paste inhoud en vorm. Zowel spel als toneelaan kleding waren goed verzorgd en verdiende spe ciaal omdat het hier zelfwerkzaamheid betrof, grote waardering. Na een slotwoord, met speciale dank aan de Se- venumse toneelspelers onder leiding van regis seur Heckmans, werd deze Kringstudiedag ge sloten met het zingen van het lied „Aan U o Ko ning der eeuwen". De gebruikelijke declamatie wedstrijd ging niet door dit jaar, omdat niet alle declamators der verschillende groepen aan de beurt kwamen. GEMEENTE HELDEN. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HELDEN brengen ter openbare kennis, dat op grond van artikel 45 van het Provinciaal Wegen- reglement alle toegangen en/of opritten en dui kers in bermsloten vóór 6 December 1953 zodanig geopend moeten zijn, dat zij geen belemmering voor een behoorlijke waterafvoer vormen. Helden, 25 November 1953. Burgemeester en Wethouders van Helden, De Burgemeester, CREMERS. De Secretaris, J. GIELENS. BURGERLIJKE STAND HELDEN Aangiften van 19 tot en met 25 November. GEBOREN: 24 Nov. Peeters, Catharina Veronica Josephina, Egchelseweg 31. HUW. AANGIFTEN: 20 Nov. Dorssers. Theodo ras Johannes Ludovicus, oud 28 jr, landbouwer, Zelen 190, en Vercoulen, Petronella Wilhelmina, oud 27 jaar, Zandberg 528. TUINBOUWVERENIGING HELDEN Cursus: 1) Witlofteelt, 2) Ziektebestrijding in de groenteteelt. Woensdag a.s. om 7 uur n.m. begint een cursus in Witlofteelt, waarbij in het bijzonder de nieuwe telers verwacht worden. Aanmelding moet geschieden uiterlijk t.e.m. Maandag a.s. bij G. Steeghs of ten kantore Kerkstraat. Tevens begint volgende week op nader te bepalen dag de onder 2) genoemde zeer belangrijke cursus, waarvoor een grote deelname wordt verwacht. Aanmelding hiervoor aan bovengenoemde adres sen, eveneens t.e.m. Maandag a.s. PANNINGEN Pater Loop - 9 December. Er is al door enkele mensen gevraagd of er bij gelegenheid van de spreekbeurten van Pater Loop op Woensdag 9 December gelegenheid tot reserveren was. Er is géén reserveren, daar de toegang gratis is. Wel zal aan iedereen een enveloppe gegeven worden waarin hij een vrijwillige gift kan doen, dit om onkosten enz. te bestrijden. Personen beneden 18 jaar worden niet toegelaten, hierop is politie toezicht. Er is ook gevraagd of er Sinterklaas- cadeaux gegeven kunnen worden. Dit kan zeker. Poppen, beertjes, enfin, alle speelgoed is welkom, dit is allemaal voor de arme kinderen, die anders niets krijgen. Denk ook aan de missiekalender voor de gevangenen. Van onze kant zullen we Niet krabben. De helder vloei bare D.D.D. kalmeert de jeuk in enkele seconden, doodt de ziektekiemen, geneest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN i aiep ui ue iiuiuliuucu, Pater Loop enkele Limburgse vla's aanbieden, dit is voor de Hollanders een lekernij. Een bak ker heeft al toegezegd een prachtige taart te ma ken. Pater Loop komt met zijn eigen auto, die hij cadeau gekregen heeft van alle promotoren en promotricen van geheel Nederland; ook onze promotricen hebben hun centje bijgedragen. De „Vrolijke Padvinders" zullen voor muzikale om lijsting zorgen. Aan Pater Loop kunnen schrif telijke vragen gesteld worden. De volgende week zullen de titels der spreekbeurten bekend ge maakt worden. We verwachten behalve mannen ook vele vrouwen op deze avond. Het laatste van de 7 gouden huwelijksfeesten dit jaar in Panningen werd Maandag j.l. gevierd, 'n Prachtig herfstweer begunstigde de feestvie ring, die 's morgens in de parochiekerk met een plechtige dankzeggingsmis werd begonnen. De ruiterclub ging het gouden paar op de weg naar de kerk vooraf. Tijdens de H. Mis hield de Z.E. heer Pastoor een predicatie. Een grote verrassing was het voor de feestvie renden toen in de avonduren het dagelijks be stuur der K.A.B. de heren J. A. Janssen en J. v.d. Eisen, met de geestelijk adviseur de zeereew. heer Pastoor Van Basten Batenburg, in het feestlokaal verschenen, waarin de oudere en ook speciaal de jongere jeugd rijkelijk vertegenwoor digd was. Voorzitter H. Janssen noemde de brui degom een voorbeeldig lid van de K.A.B. 33 jaar is M. Wijhers trouw lid van de K.A.B. geweest, een lid dat de vergaderingen en cursussen regel matig bijwoonde. Spreker hoopte dat hij ook in de toekomst nog vele jaren een trouw lid zou mo gen blijven. Namens de K.A.B. afd. Helden over handigde de heer Janssen het gouden paar een wandlampje „waarvan het licht u nog vele jaren de weg naar de organisatie moge wijzen" aldus spreker. Namens het hoofd- en provinciaal be stuur der K.A.B. werd de bruidegom een oorkon de met zilveren K.A.B.-insigne uitgereikt, een on derscheiding die aan het meer dan 25-jarig lid maatschap verbonden is. Pastoor Van Basten Batenburg las de oorkonde voor. Om 7 uur klonk vrolijke marsmuziek van de har monie Concordia, het gouden paar ter ere. Naast deze muzikale hulde waren het felicitatiewoorden van voorzitter Kessels die tot het gouden paar werden gesproken. Een der familieleden dankte de K.A.B. en harmonie voor de aan het gouden paar bewezen attentie. Concert uitgesteld. Door omstandigheden is het concert van Harmonie Concordia en gemengd koor Bel Canto uitgesteld tot 9 en 10 Januari. Schutterij Sint Leonardus. In verband met de intocht van Sint Nicolaas in Panningen Zon dag 29 November, worden alle leden verwacht aan het clublokaal om 1 uur. Aantreden in uni form. BERINGE Kaart- en schietwedstrijden. De Toep- en schiet wedstrijden van Schutterij St. Hubertus en voet balvereniging Bevo, die in verband met de to neelavond een week werd onderbroken, zullen heden, Zaterdag en morgen Zondag worden voortgezet in café van der Kop. De schietwed strijden worden voortgezet in café Piet Steeghs. Rode Kruis. Dinsdag 1 December begint de nieu we E.H.B.O.-cursus om 8 uur in zaal Hendricks. Personen die zich nog voor deze cursus willen op geven kunnen dit nog doen 's avonds aan de zaal. Debatingclub „Odeo". Hedenavond houdt de Kes- selse debatingclub een vergadering om y29 in zaal Hendricks. Twee gastsprekers zullen „het Toneelspelen" onder de loupe nemen en een en ander verduidelijken met voordrachten en schet sen. Belangstellenden zijn op deze avond van harte welkom. Toneeluitvoering. „En waar de sterre bleef stille staan", dat is de titel van het Zondag a.s. op te voeren toneelstuk door het Midden-Limburgs to neelgezelschap in zaal Hendricks. Het stuk, ge schreven door Felix Timmermans, bestaat uit 3 bedrijven. Het begon zijn triomftocht in 1925 toen het voor het eerst werd opgevoerd in de Stads schouwburg in Amsterdam. In de afgelopen jaren werd het in verschillende omliggende plaatsen met groot succes opgevoerd. Toneelavond. Voor een uitverkochte zaal werd j.l. Zondag door de toneelclub van de Schutterij en de Voetbalvereniging van Beringe opgevoerd „Zwarte Willem", een episode uit een mijnwer kersleven, geschreven door Will. v.d. Berg. We zagen verdienstelijk amateur-toneel met en kele uitblinkers in de hoofdrollen. Regisseur Ves sels heeft alle eer van zijn werk. De beide besturen laten hun erkentelijkheid be tuigen aan allen die door een bezoek blijk van belangstelling gaven, en daardoor de schutterij en de voetbalvereniging steunden. Buziau komt! Wie heeft er niet gehoord van de grootste komiek aller tijden... Buziau. John Bu ziau Jr. is in de voetstappen van zijn vader ge treden en is momenteel op tournee met een in ternationaal variëté gezelschap. Aan dit gezel schap werken mede Chang See Hee die u met zijn assistente in het land der Chinese wonderen brengt. Harrison als komische jongleur. Corrina Carter, de charmante radio - cabaretière. John Khoos die tezamen met Buziau als humoristen en conferenciers optreden, De Verra evenwichts kunstenaar, Madeleine Bruce de vrouw met de razende tekenstift, Mabesta met telepathie en goochelkolder. Dit gezelschap heeft in haar tour nee ook Helden opgenomen en dit non-stop vari été-programma zal gebracht worden in Theater Vios op Woensdag 16 December. Nadere mede delingen volgen in dit blad. HELDEN-DORP Sinterklaas komt morgen. Morgenmiddag Zon dag 29 November, zal Sint Nicolaas een bezoek brengen aan Helden-Dorp. Omstreeks kwart na drie zal de Sint met zijn gevolg in de buurt van het witte huis arriveren. De kinderen en de fan fare zullen hem daar afhalen om dan in optocht naar zaal Jacobs te trekken. Daar zal een feest worden gevierd ter ere van Sint Nicolaas. Alle kinderen worden daar verwacht en er wordt ge rekend op de volledige medewerking van alle ingezetenen der parochie, om dit kinderfeest weer goed te doen slagen.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 1