Jiayselie Wiiüe-avond H-B Onbegrijpelijk Qem eentetaad van Jiesselvergaderde Zeven jonge Meisjes zaten op een Bank Zeven jonge Mannen kwamen daar voorbij Met Zwaard, Mamer en Sikkel en hei Jirnis Jiazerne en UMMER 17 rE JAARGANG ZATERDAG 21 NOVEMBER 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS Kinder Hoestsiroop Verzachtend Losmakend Hoeststillend i euwó TGAVE L. KASSTEEN MARKT IMidden-jZintbura LRKT 38, PANNINGEN - REDACTIE EN ADMINISTRATIE: POSTBUS 2, PANNINGEN, TELEFOON K 4760-492 - GIRO 15718 - REDACTIE H. KASSTEEN Abonnementsprijs 5.- per jaar bij 'vooruitbetaling Advertenties 10 ct per mm, bij contract belangrijke reductie Kleine advertenties (te koop e.d.) minimum 50 ct, uitsluitend bij vooruitbetaling it hadden die Panningse Missionarissen en Mis- zusters eens moeten kunnen meemaken, deze ssie-avond, aldus pastoor Kellenaers aan het ide van de kapelse missie-avond die verleden ndag in het patronaat te Panningen werd ge- uden. Inderdaad dit was weer een avond die alle opzichten slaagde (of was het misschien a tikkeltje te laat afgelopen?), geladen vol is wel de meest geëigende term om te drukken hoe groot de belangstelling was. jeugd zat achter in de zaal als vliegen tegen muur geplakt. De aan de kapstokken hangen- jassen waren aan het einde van de avond nat or hun contact met de transpirerende muren. :en, zo vol zagen we een zaal nog nimmer. geestelijkheid was ruim vertegenwoordigd. De Z.E. ren Pastoor KellenÈters, pater Provinciaal Lansu, pa- Overste Sarneel, de spreker van de avond pater Ter er, Kapelaan Geurts, voorts nog enkele paters, ivrouw Cremers, die 's morgens in het K.J.V.-huis de zoekers van de Missienaaikring-tentoonstelling ont- ïg, was eveneens aanwezig. Natuurlijk ontbraken de ders en familieleden van de Kapelse missionarissen missiezusters niet op het appèl. i de opening met gebed door de voorzitter van t Parochieel Actie-Comité was de leiding van avond in handen van de conferencier Leo- trdo Horatio, die met zijn anecdotes en een litatie uit de dertiger jaren de aanwezigen wel ,st te amuseren. Nadat allen muisstil een voor dragen gedicht van mej. Heuvelmans hadden volgd was het woord aan pater Ter Veer, wiens reekbeurt Bolivia als onderwerp had. Wanneer n missionaris vroeger uittrok betekende dit eestal een vertrek voor altijd. Toen bestond et de regeling van thans dat men om de zoveel ar kon terugkeren. j mijn vertrek naar Bolivia kon ik mij niet ont- ekken aan de gedachte: nu zie ik mijn dierbaren et meer terug. Zonder opzien ben ik er toen aar stilletjes vandoor gegaan. We waren met i vieren, waaronder pater H. Claessen. Bij 't isseren van de vaderlandse grens voelden we it we iets dierbaars verlieten en plechtig werd erstemmig het „Vaarwel mijn dierbaar Vader- nd" gezongen. e naam Bolivia is na deze avond voor de be- iekers van de missie-avond een begrip gewor- ■n. Een gebied dat 40 x zo groot is als Neder- nd 3 millioen inwoners, met weinig bestaans- ogelijkheden en met een sprekend landswapen, et land waar de zilvervloot vandaan kwam. et land van bergen, Lama's, broodbomen, mais, manen (Eva bood Adam geen appel maar een maan) en suiker. Het land waar de door de zon ■schenen bergen hun gouden, zilveren en ko nen glans uitstralen. Bolivia, afgeleid van Bo- ?ar, de naam van de vrijheidsheld die de Spaan onderdrukker deed wijken. Deze vrijheidsheld aagdè niet in zijn opzet om van de Zuid-Ame- kaanse staten één grote staat te maken. De ge- hiedenis van Bolivia is een aaneenschakeling m revoluties. Bolivia is een arm land wat be eft 't katholicisme. a de uiteenzetting van de wijnfabricage in Bo na zal geen der bezoekers van de missie-avond >g ooit Boliviaanse wijn drinken, al hebben ze it spul ook nog zo lang laten gisten. Evenmin t gekauwde maiskorrels vervaardigde volks- ■ank. Voor tante Pos in Bolivia alle respect, sn afstand van 175 km is geen bezwaar om een Met Thijm en Honing binnen een tijdsverloop van één dag een verzon den bestelling te bezorgen. En niet per trein of auto, maar per ezel!Aan het einde van zijn inte ressante causerie hoopte pater Ter Veer dat allen de missionarissen zullen blijven gedenken met hun gebed en offer. Zij hebben 't zwaar te ver duren daar in China (vervolging), Noord-pool (koude), Afrika (hitte) enz. Alle missies bren gen offers mee. Laten we toch blijven bidden en offeren opdat God onze missionarissen zal hel pen in hun vaak bovenmenselijke taak. Een hartelijk applaus drukte de dank van de luis teraars uit voor deze belagwekkende causerie. Hierna werd een aanvang gemaakt met de ver loting. Legio waren de prijzen die op het toneel waren uitgestald. Alles was spontaan door de parochianen beschikbaar gesteld en vertegen woordigde een aanzienlijke waarde. De verkoop van de loten verliep zeer vlot en de verloting zelf eveneens. Als aan de lopende band vonden de prijzen onder het nodige commentaar hun weg naar de winnaars. Tussen de twee verlotingsseries in zorgden de blokfluitclub en de Panningse meisjes-jeugdbe weging voor een gewaardeerde afwisseling in de vorm van enkele blokfluitnummertjes en toneel stukjes. Wel eens prettig voor deze actieve dames en meisjes om hun kunnen te tonen en voor de aanwezigen een bewijs die wekelijkse kennisge vingen in Midden-Limburg ovei; Blokfluit en In teresseclub wel iets meer inhouden dan opper vlakkig wordt gedacht. Aan het einde van de avond sprak pastoor Kellenaers. De eerste keer dat ik na mijn benoeming tot pas toor hier in Panningen kwam, was bij gelegen heid van de Kindsheidoptocht, aldus pastoor Kel lenaers. Toen stond bij mij reeds vast dat ik in een goede parochie terecht was gekomen. Immers de barometer van een parochie is de missieliefde en missie-ijver. Vanavond ben ik in mijn over tuiging gesterkt. Namens allen in die verre mis sielanden dank ik u, die hebben meegewerkt om deze avond te doen slagen. Hierdoor werkt u daadwerkelijk mee aan de uitbreiding van ons Geloof. Onze vrienden in de missie zullen zich gesterkt voelen als zij weten dat het thuisfront achter hen staat. Zonder onze offers en gebed staan zij machteloos. De netto-opbrengst van de missie-avond was de mooie som van 687,26. Op veler verzoek volgen hieronder de huidige adressen van de missionarissen en missiezuster, voor wie de opbrengst van deze missie-avond is bestemd. L. Ebisch, St. Mary's Seminary, Paerryville, Missouri, U.S.A. Padre Martin Reijnders, Seminario Prainha, Fortaleza, Ceara, Brasil. Th. Heuvelmans, Djala Raya, Dr. Sutomo 15, Surabaja, Java. G. Gommans, Katolsk Pastorat, Godthaabsvej 24, Hilleröd, Danmark. Padre Ass. Beckers, Casa Paroynial, Garape-Miri, Para, Brasil. Pastoor J. Verrijt, Pastoran R.K., Blitar, Sjalan Rajat 26, Oost-Java. P. Janssen, Catholic Mission Butula, P.O. Munnias, Kenya Colony, B.E.Africa. H. Claessen, Beekstraat Panningen (vertrekt eerlang naar Frankrijk) F. Victor Kersten O.F.M., St. Patricks Cathedral, Karachi, Pakistan. Zuster Appolonis, v.d. Godd. Voorzienigheid, Rumah Piatu, Gang Pinggir 62, Kebor Dalam, Semarang, Java. Zr. M. Jacqueline O.P., Mater Dei Hospital, East London C.P., South Africa. In het jaar 1903 kenden de mensen het liedje, waarvan bovenstaande regels zo ongeveer het be gin vormen en dat heden ten dage regelmatig- uit de luidspreker klinkt, niet. Toch zullen ze toen ook wel eens, misschien meer dan thans, achter 't huis op een bank hebben gezeten. Waarom, lezer, hier die regels aangehaald? Wel, omdat a.s. Maandag het zevende gouden bruidspaar dit jaar in Panningen feest gaat vie ren. Het echtpaar M. Wijhers-Verheyen uit de Heuvelhoek, herdenkt dan dit heugelijke feit. Wierske met zijn vrouw hebben samen 50 jaar lief en leed gedeeld. Ze waren nog jong toen ze elkaar trouw beloofden. Hij 21 en zij 20 jaar. Hun huwelijk werd gezegend met 9 kinderen waarvan er nog 7 in leven zijn. Van de 29 klein kinderen zullen er Maandag 28 hun grootouders komen feliciteren. De 29e zal in het verre Nieuw- Zeeland in gedachte dit feest meevieren. „Vruger waar 't gans anders," zegt Tinus. Op 10- jarige leeftijd werkte hij al in Duitsland en bleef daar ongeveer 20 jaar. 's Maandags te voet naar Venlo en 's Zaterdags terug. Vanuit Venlo per trein naar Gladbach. Daar werd aan de veld steenoven gewerkt van 's morgens 4 tot 's avonds 11 uur. Loon 30 cent per dag. Na die 20 jaar is hij „de landswerken nagegaan", een uitdrukking die men thans niet meer hoort. Wiers Marie ging in Dorp naar school en moest daarvoor helemaal van de Vliegert per pedes Apostolorum komen. Gedurende de jongste oorlog was Wierske werk zaam op 't vliegveld, d.w.z. hij ging er iedere dag heen, maar werken deed hij daar niet. Toen in de laatste fase van de oorlog arbeiders voor Duitsland werden gevraagd stapte hij als enigste naar voren om zich te melden. „Ik wós toch wel det se mich neet nuuëdig hadde ömdet ik te alt waar"! Dat was echt iets voor de gouden bruide gom. „Ik kós nao dae tied gén kwaod miër doon". Onze vraag of de tijd hem nu, na zijn pensione ring (noodwet Drees), niet te lang viel, werd ont kennend beantwoord. Een hele wagen „puusj" kachelklaar, bevestigde dit antwoord. En Marie verveelt zich evenmin. Een huisinventaris, waar van ieder stukje glanst als nieuw, is haar trots. Samen zaten ze daar na het avondeten (de prik kelende, aangename geur van gebakken spek en aardappelen hing nog in de keuken) aan tafel, kerngezond en vol spanning voor het jubileum van Maandag a.s. Het ons geoffreerde bakje koffie bewees dat de gouden bruid haar man ook in dit opzicht vertroetelde. Ze kon echter niet nalaten er haastig bij te zeggen dat ze zelf ook wel van een kopje troost hield. „Ik heb 't best naar mijn zin en we hopen ook nog eens 't diamanten feest te kunnen vieren" zegt Tinus. Gezien de krasheid van beiden is deze wens geen utopie en wij van onze kant sluiten ons bij hun wens aan. Een tijd van verwarring, van beroering ligt voor ons. In iedere periode der geschiedenis, tussen de ondergang van de ene en het opkomen van een andere beschaving ligt altijd een tijd van bar barendom, van wreedheid. Wij leven nu in zo'n tijd, die met de nacht van Witte Donderdag vergeleken kan worden, waar de krachten van de goeden ofwel onverschillig ofwel slapende waren en de machten der duis ternis zich verenigd hadden en ten aanval trok ken. Er zijn thans drie grote machten, die in deze titanische strijd betrokken zijn: het communisme, dat vijandig tegenover God en "ührisius staat, de Islam, die aan God gelooft doch tegen Christus is, en het Christendom, dat zowel aan God ge looft als ook de gehele Christus in Zijn mis- tieke Lichaam. Politiek gezien gaat het om een treffen, een bot sing tussen Oost en West. Van religieus standpunt bekeken is er het grote gevaar dat communisme en Islam zich tegen het Christendom zouden kunnen verenigen. Wanneer de 374 millioen Mohammedanen der ge hele wereld zich zouden verenigen met de 200 millioen Russen en de 37 van iedere honderd mensen, die zich onder heerschappij van hamer en sikkel bevinden, dan kan het Westen wel sidderen in zijn aan flarden gescheurd christelijk kleed. oewel het overgrote deel der landarbeiders and vrijwel volledig is ingeschreven bij het sdrijfspensioenfonds voor de Landbouw, blijkt it er niettemin nog altijd heel wat arbeiders n, die zij het dan niet regelmatig telken- re gedurende kortere of langere tijd in de land- tuinbouw werkzaam zijn en zich desondanks ig steeds niet bij het fonds hebben aangemeld, st Bedrijfspensioenschap voor de Landbouw lidt dit aan met het woord onbegrijpelijk. st mag immers thans wel algemeen bekend srden geacht, dat men om ooit recht op pen den te kunnen doen gelden als verzekerde bij t Fonds moet zijn ingeschreven. En voorts, dat 3 aanmelding bij de Wet verplicht is gesteld en ior betrokkenen in feite niets anders meebrengt ,n het invullen van een aanmeldingsformulier het inleveren daarvan bij de Sociale Verzeke- ïgscommissie ter plaatse of bij de Districts- ;ent. Men behoort dit laatste krachtens de voor- hriften reeds te doen binnen een maand nadat sn verzekeringsplichtig is geworden, d.w.z. bin- n een maand nadat men in de land- en tuin- uw is gaan werken. s men nu weet, dat door de werkgevers gedu nde het dienstverband premie aan het Bedrijf s- nsioenfonds wordt betaald, waarvan boven in het werknemersgedeelte op het loon wordt gehouden, dan is het toch onbegrijpelijk, dat er ujd nog arbeiders zijn, die desondanks geen ast maken met hun aanmelding en dus de ver- twoording op zich durven nemen door dit ver- im niet verzekerd te zijn. at dit laatste betekent is reeds verschillende ren zeer pijnlijk gebleken, wanneer een pen- >enaanvrage van een 65-jarige of van een in- lide geworden landarbeider moest worden af wezen op grond van het feit, dat betrokkene it als verzekerde stond ingeschreven. Of nog ger: wanneer een weduwe en haar kinderen :duwe- en wezenpensioen moest worden ont- uden, omdat de overleden echtgenoot en vader, i landarbeider was zich bewust niet bij 't Fonds ,d aangemeld, soms zelfs niettegenstaande het t, dat hij tijdig en bij herhaling door S.V.C. en A. op het onverantwoordelijke daarvan was tent gemaakt. larom menen wij er goed aan te doen al die nen die ook al zou zulks maar gedurende rte tijd zijn in de land- en tuinbouw wer- n en tot dusverre nalieten aan hun aanmel- igsplicht te voldoen, er op te wijzen, dat zij armee wel heel onverantwoordelijk handelen, lks geldt evenzeer voor de ongehuwde arbeider, mt ook hij dient uiteraard te waken voor zijn nsioensopbouw en zou daarenboven bij onver- opte invaliditeit geen aanspraken kunnen doen lden indien hij nagelaten zou hebben zich aan melden. Voor tienduizenden van onze soldaten dreigt het dit jaar een weinig feestelijke Kerstmis te zullen worden. Enige tijd geleden zijn er immers nieuwe bepalingen van kracht geworden ten aanzien van de militaire verloven, met als gevolg, dat de die nende dienstplichtigen voortaan minder vaak permissie krijgen om naar huis te gaan. Rede lijkerwijs valt daar weinig tegen in te brengen, de nationale veiligheid eist nu eenmaal, dat de paraatheid van de nationale defensie onder alle omstandigheden op peil blijft. Maar laat dit zo zijn, voor onze jongens in uni form betekent het in ieder geval weer een offer te meer. En, zoals gezegd, het zijn er tienduizen den, die nu het innigste feest van het jaar buiten de intimiteit van thuis zullen moeten beleven. Aangenomen kan worden, dat rond 60.000 man de Kerstdagen deze keer in kamp of kazerne zullen moeten doorbrengen. Daarmee zien onze aalmoezeniers zich voor een uiterst zware taak gesteld. Want hoe dan ook, er moet voor gezorgd worden, dat die 60.000 man tóch een Kerstfeest krijgen, waaraan zij altijd met voldoening zullen kunnen terugdenken. De taak is nu, dat de Aalmoezeniers heel goed we ten, wat hun te doen staat, maar dat deze weten schap betrekkelijk onvruchtbaar moet blijven, als er niet snel een „wonder" geschiedt, waardoor het laatje van Nationaal Katholiek Thuisfront weer behoorlijk vol wordt. Want ja, wat de Soldaatjesdag van Augustus in dit laatje bracht, dat is er al lang niet meer in. Dat ligt trouwens voor de hand: het aldoor veel- zijdiger wordende werk van Thuisfront vordert aldoor aanzienlijker voorzieningen. Maar wie zal nu dat „wonder" wrochten, waardoor het laatje van Thuisfront weer vol wordt? Wel, voor Thuis front is dat geen vraag, voor Thuisfront staat vast dat het alleen maar een beroep op de offer zin van ons goede katholieke volk behoeft te doen. Al dikwijls genoeg immers heeft Thuisfront ervaren welk een effect een dergelijk beroep kan hebben. Heel veel geld is nodig om het voor al die duizen den jongens in kamp of kazerne tóch echt Kerst mis te laten zijn. Reken maar na: het gaat om 60.000 man, als aan ieder van hen een daalder wordt ten koste gelegd, maakt dat in totaal niet veel minder dan 100.000 gulden. En 1,50 per man kan toch heus niet overdadig heten! Voor al niet voor wie bedenkt, dat dat half dozijn kwartjes eigenlijk niet alleen voor de kerstvie ring zou moeten dienen (Sinterklaas en Oude jaar vragen ook iets). Maar laat het benodigde bedrag in totaal op haast een ton neerkomen, Thuisfront twijfelt er geen ogenblik aan, of ons goede katholieke volk heeft het graag voor zijn jongens in uniform over. Overal in den lande zullen dezer dagen steun- bonnetjes worden aangeboden, van respectieve lijk 25, 50 en 100 cents. Dat wil zeggen: Overal waar Thuisfront actieve Afdelingen heeft. Maar laat men indachtig zijn: wie dadelijk geeft, geeft dubbel, m.a.w. laat men liever niet gaan zitten wachten tot er iemand met zulke bonnetjes komt, maar laat men onmiddellijk een paar kwartjes of een gulden (of een rijksdaalder, hoe meer, hoe beter!) sturen naar Nationaal Katholiek Thuis front, Den Haag, postbus 4, giro 520.000. Meehelpen om het in de kampen en in de kazer nes echt Kerstmis te laten zijn, dat is toch on getwijfeld een van de beste der goede werken. Het is daarenboven een bij uitstek christelijk middel om dankbaarheid te tonen jegens de jon geren van ons volk, die zoveel van hun beste tijd in dienst van de volksgemeenschap ten offer brengen. DEZE ACTIE WORDT TER HAND GENOMEN DOOR DE AFD. HELDEN VAN HET NAT. KATHOLIEK THUISFRONT. Oppervlakkig gezien kunnen wij ons wel gerust stellen, dat Islam en communisme als God en anti-God tegenover elkaar staan, maar een die pere beschouwing laat toch de mogelijkheid zien van een samengaan van Islam en communisme en wel op de volgende gronden: 1) ofschoon de een aan God gelooft en de andere niet, een feit is het dat heden ten dage veel vooraanstaande Mohammedanen atheïst zijn: hun God kan men wegnemen, maar niet hun Mohammed. En het communisme vindt dat al lang goed; „de Islam in gevaar" is een begrip, dat een hevige aanval van fanatisme en haat vermag op te wekken; 2) beiden hebben zij een gemeenschappelijke haat jegens Christus en wanneer zij zich niet uit zich zelf met elkaar verenigen, dan zal de dui vel er zeker op toe zien dat zij het wel doen; 3) de Moslem-wereld bezit sedert 1922 geen kali faat meer, maar er bestaat een sterke stro ming om ofwel het kalifaat weer in ere te herstellen, ofwel de muzelmannen onder een politieke kalief tot een federatie te verenigen ofwel de mohammedaanse wereld onder een mohammedaans land, bijv. Egypte of Irak te verenigen; 4) religieuse leiders, zoals Iran Ayatahhah steu nen de communistische propaganda; 5) de gemeenschappelijke haat jegens het Wes ten trekt communisme en Islam wederkerig aan; het communisme vereenzelvigt op kwaad aardige wijze het Westerse imperialisme met het christendom; de Islam vereenzelvigt het Britse Rijk met het christendom en beraamt zijn ondergang, om voor de Islam de wereld heerschappij te bekomen, die Al Din Af in de vorige eeuw en Igbal in deze eeuw procla meerden. 6) communisten en mohammedanen zijn het wel iswaar niet eens in hun philosophie, maar wel eens in hun vooroordeel jegens de katholieken in het verre Oosten; eens zijn zij het ook in het opwekken van anti-katholieke gevoelens in E- gyptede gemeenschappelijke kreet is „van daag de Engelsen, morgen de christenen". Deze coalitie tussen Communisme en Islam tot vernietiging van het Westen is een mogelijkheid. Wanneer de wereld niet in zijn diepste innerlijk verandert, zal de volgende oorlog in het nieuwe oliecentrum der wereld worden uitgevochten, dat wil zeggen in 't hart van de Islamitische wereld. De sleutel tot dit gehele grote probleem is de BUREAU VAN RECHTSBIJSTAND. De zittingen van het bureau van Rechtsbijstand zijn voortaan elke 3e Donderdag van de maand in de kleine zaal van het patronaat. Men gelieve hiervan goed nota te nemen. GEWESTELIJKE SOCIALE SCHOOL. Nog steeds zijn we in bezit van eenSociale school voor de arbeiders. Dit is een groot voorrecht voor onze gemeente. Willen wij in het bezit blij ven van deze school dan zullen wij als arbeiders moeten zorgen dat deze voldoende bezocht wordt. Er kan niet genoeg op de noodzakelijkheid en het grote nut van deze school gewezen worden. Om ons, en dat zijn wij arbeiders, cultureel een kop groter te maken is het noodzakelijk dat wij ons steeds op de hoogte houden van de ontwik keling in het wereldgebeuren, dat wij bij blijven. Door de Gew. Soc. School, waaraan deskundige leraren verbonden zijn, kunnen wij op de hoogte blijven, omdat daar steeds de nieuwe stromingen in de Sociologie en Economie worden besproken met de leraren. Voor de kosten van deze school hoeft niemand van de arbeiders terug te schrikken, want die zijn zo laag gesteld dat zij voor niemand een bezwaar kunnen zijn. Kerels die vooruit willen en weten wat zij willen, moeten zich opgeven. Doet het nu, want de nieuwe voorbereidende lessen beginnen in December a.s. VOOR DE MIJNWERKERS. Het bezoek aan de Gewestelijke Sociale School wordt vaak bemoeilijkt door wisseldiensten. Wij hebben de toezegging van de verantwoorde lijke instanties in het mijnbedrijf alles te doen wat mogelijk is, om een bezoek aan de school niet te hinderen. Daarom kunnen de leerlingen van de Gew. Soc. School zich bij hun onmiddellijke chef vervoegen en zulke diensten vragen, dat het bezoek aan de school mogelijk is. Kan de chef geen regeling treffen, dan wende men zich onmiddellijk tot de hoger geplaatste. Lukt een regeling ook dan niet, dan wende men zich tot Heerlen, afd. vorming en propaganda, Stationstraat 59, onder opgave van: naam en voornaam, woonplaats, straat en huisnummer, werknummer en naam van de mijn. Van daaruit zal dan geprobeerd worden de zaak te regelen. DE CENTRALE VOLKSBANK. Nog steeds zijn er enkele boekjes achter voor rentebijschrijving van de spaarders bij de Volks bank te Panningen. Breng dit boekje even bij de kassier en neem tegelijk een bedrag mee om op het boekje bij te schrijven. bekering van de muzelmannen en dat is een missie-probleem. Nu China voorlopig voor Christus verloren is, moeten wij ons ergens anders op concentreren en naar mijn mening allereerst op de bekering der muzelmannen, de Mohammedanen. Die strijd zal zwaar zijn, want de grondslag van de Islam is niet het Woord, dat Vlees werd (Christus) maar het Woord, dat een boek werd, de Koran. Ondanks alle verschillen tussen christendom en Islam bestaat er toch hoop, want anders dan bij andere wereld-godsdiensten is bij de Islam de tegenstelling tot het Christendom: de Koran spreekt meer over Christus als over andere religieuze persoonlijkheden, ofschoon het de Godheid van Christus als Zoon van God ont kent; het 19e hoofdstuk bevat passages over Chris tus en Zijn Moeder; de muzelmannen geloven in haar onbevlekte ontvangenis en haar geboorte als maagd: Mo hammed zegt dat van alle vrouwen in de hemel zijn eigen dochter Fatima' de meest gebenedijde na Maria is. De Mohammedanen moeten dus gebracht worden tot Maria, O.L.Vrouw van Fatima, die zij op haar beurt tot haar goddelijke Zoon zal voeren. Wij mogen echter niet alle lasten en zorgen op de missionarissen werpen. De Westerse wereld moet daarom een verande ring ondergaan, want het kan heel goed mogelijk zijn, dat Muzelmannen en communisten de Bron van het christendom niet zo zeer haten zoals zij ons haten, omdat wij niet diep genoeg van de Bron van het christendom drinken. Deze beschouwing is ontleend aan een artikel van Z.H.Exc. Mgr. Fulton Sheen, Wij-bisschop van New York en Nationaal Directeur van de Pauselijk Missiegenootschappen in Amerika. Zij toont ons het grote gevaar dat het christen dom in het Westen bedreigt en de noodzaak van de bekering tot Christus van Azië en Afrika. De raad der gemeente Kessel vergaderde Woens dagavond tot middernacht onder voorzitterschap van Burgemeester Wuts. Na de opening werden de notulen der vorige ver gadering goedgekeurd'. Onder de ingekomen stukken bevonden zich o.a. twee goedkeuringen van Gedep. Staten tot het aangaan van geld leningen met de Bank voor Ned. Gemeenten van resp. 10.450.- en 16.700.-. Verder werd de goed keuring van de Kroon ontvangen van de gewij zigde verordening op de heffing en invordering van een straatbelasting. Eveneens bevond zich een verklaring van geen bezwaar tegen toeken ning van een vacantietoeslag over het jaar 1953 aan het gemeentepersoneel, alsmede tegen de van toepassing verklaring op het gemeenteperso neel van het Rijkswachtgeldenbesluit 1922. Verder verleende de raad ontslag op eigen ver zoek aan mevrouw Grutters-Goode als vroed vrouw te Kessel ingaande 1 Januari 1954 onder dankzegging voor haar bewezen diensten. Hierna keurde de raad goed een tweetal begro tingswijzigingen van de gewone dienst 1953. Met het voorstel van B&W tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het voetpad lopende over een perceel grond in eigendom van J. Eygen- raam, ging de raad eveneens accoord, nadat de voorzitter de raad had medegedeeld, dat het aan het openbaar verkeer te onttrekken gedeelte van het voetpad was verlegd en aangebracht langs de gemeenteweg, zodat de verbinding met de Donk toch in stand bleef. De financiële toestand van de gemeente Kessel bleek nogal gunstig te zijn voor het jaar 1950, want bij de aanbieding der rekening over het dienstjaar 1950 bleek, dat deze sloot met een batig saldo van 32.936,72. De Inspecteur van het Lager Onderwijs achtte het noodzakelijk dat het bedrag per leerling voor het dienstjaar 1954 voor het gewoon lager onder wijs en het voortgezet gewoon lager onderwijs diende te worden gesteld op resp. 27.- en 45.-, hetgeen aanmerkelijk hoger was dan 1953. B&W stelde dan ook de raad voor dienovereen komstig te besluiten. De heer Jacobs was ter ore gekomen dat de meisjes van de hoogste klasse zelf schriften hadden moeten aankopen en deze ook nog de nodige hulp verlenen bij het reinigen der school. Hij verzocht de voorzitter naar een en ander te informeren. Tenslotte stelde de raad de volgende bedragen voor het dienstjaar 1954 beschikbaar: Jongensschool 3.618.Meisjes school voor het g.l.o. 3.852.— en voor het v.g. l.o. 1.470.en de Jongens- en Meisjesschool te Kessel-Eik 2.943.—. Overeenkomstig voorstel van B&W tot wijziging van het ambtenarenreglement, o.a. de verlof regeling, toekenning van gratificatie van 1 Va maand salaris bij het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd alsmede een wijziging in ver band met de ziektekostenregeling. De voorzitter deelde mee, dat op advies van de Houtvester van het Staatsbosbeheer de Canadabomen staan de aan de Groenstraat in het Veer en aan de Keizersbaan konden worden gekapt. Uit een ge houden openbare inschrijving waren de volgende bedragen geboden: Houtbedrijf „Van Hout" te Mill 3026.-, Jac. Geradts Swalmen 2436.-, Van Hees Zn te Leende 2328.- en de Maasbreese Houthandel 2200.-. Daar het hoogste inschrij vingsbedrag boven de door het Staatsbosbeheer geschatte bedrag was, besloot de raad de 32 ca nadabomen te gunnen aan het Houtbedrijf „Van Hout" te Mill. Door L. Beurskens te Kessel-Hout was een mon deling verzoek gedaan voor de aankoop van 2 are bosgrond, of verkrijging van recht van opstal voor uitbreiding van zijn kippenbedrijf. Ofschoon de voorzitter niets voelde voor deze verkoop, vroeg hij de mening van de raad hier over. De heer Sieben was het met de voorzitter eens, doch had geen bezwaar tegen het verlenen van recht van opstal. Wethouder Timmermans zag toch liever dat de gevraagde 2 are grond aan verzoeker werden verkocht, want recht van op stal bracht toch bezwaren met zich mee. De heer Jacobs zag niet in dat verzoeker met de verkoop van 2 are grond gebaat zou zijn, ofschoon hij VERVOLG ZIE PAGINA 2 i

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 1