Van&tei» op do Puistjes 'D.1I VooztUf Jaaz etietwontHCH, Covomkzackt m 92i £«ermogène ONS GEWEST VAL DA teuwé St. Paulus dictoovt OM.Z& ia euwó IVOROL: Behoud Uwer tanden! STUMMER 15 14E JAARGANG ZATERDAG 7 NOVEMBER 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS KOU-KOORTS-GRIEP Verwezenlijking Taakuitbreiding Zaak van geheel Katholiek Nederland. HMum "gemeente helden. PANNINGEN [JITGAVE L. KASSTEEN MARKT Mticlden -£ii*tbui*a iKKT 28, PANNÏNGEN - REDACTIE EN ADMINISTRATIE: POSTBUS 2, PANNING EN. TELEFOON K 4760-492 - GIRO 15718 - REDACTIE H. KASSTEEN Abonnementsprijs 5.- per jaar bij vooruitbetaling Advertenties 10 ct per mm, bij contract belangrijke reductie Kleine advertenties (te koop e.d.) minimum 50 ct, uitsluitend bij vooruitbetaling leel goed herinneren wij ons uit onze jeugd, dat ve de Tien Geboden Gods en de "Vijf Geboden Ier H. Kerk op ons duimpje moesten kennen. 5ijn wij goed op de hoogte, dan draait heel veel :atechismus-onderricht nog om deze twee groe- >en van weten, die voor de Katholiek onont- )eerlijk zijn. Maar we hebben nog nooit gehoord, lat ze de kinderen op school al vertrouwd maken net het epistel van deze Zondag, dat merkwaar- lige stukje uit de brief aan de Kolossensen, vaarin het levensprogram van de Katholiek nu :ens positief in een notedop wordt samengevat, let klinkt weer even anders, dus wat we de vo- ■ige week hoorden voorlezen, op Allerheligen: le Acht Zaligheden. lok dit levensprogram van de katholiek wordt rij mijn weten op geen enkele catechismusles loor de kinderen van buiten geleerd. rerecht klaagde Anton van Duinkerken nog on- angs dat heel de kennis van het christendom rij de huidige generatie bestaat in de geboden, n hetgeen we niet mogen. Maar van hetgeen we noeten zijn, hetgeen we moeten doen om als vaarachtig christen door het leven te gaan, heb- pen we weinig besef. Ziehier dan wat Mgr. Pau- us van Tarsen zijn kudde en ook ons te zeggen eeft, in woorden zo simpel dat de eenvoudigen nder zijn bekeerlingen het even goed kunnen be- rijpen als onze hedendaagse dagloners, onge- choolde arbeiders, werksters en kinderen. „Be- leedt U dan als Gods uitverkoren heiligen en eliefden met innige barmhartigheid, met goed- ieid, ootmoed, zachtheid en lankmoedigheid", lat is dus punt één. Wij zeggen punt, maar het SANAPIRIN (Mijnhardt) veelvoudi ge geneeskracht door veelvoudige samenstelling. Prijs per koker 90 en 50 ct. is niet een ding, wat ons hier te doen wordt ge geven, het zijn vele deugden die ons ter beoefe ning voor worden gehouden. Dat wil heel iets anders zeggen dan uitsluitend: „Gij zult niet do den". Nog altijd leven we in het octaaf van Al lerheiligen en ook nog deze Zondag vraagt de Kerk onze blik gevestigd te houden op de Chris tenen, die vóór ons leefden, onze eigen ouders en ooms en tantes erbij inbegrepen. Zij zijn in grotere of kleinere mate zachtmoedig geweest en ootmoedig en goed en daarom hebben zij Gods Glorie verworven. En nu Sint Paulus woord over de andere pun ten van onze levensagenda: „Weest verdraag zaam jegens elkander en vergeeft elkander als ge over elkaar te klagen hebt". Het volgende programmapunt: „In uw harten heerse ook vre de", m. a.w. weest geen ruziemakers, roddelaars, opruiers en onruststokers. En weer een ander punt: „Weest dankbaar bovendien". En dan „Leert en vermaant elkander met allerlei (god delijke) wijsheid". Dus weest lekenapostelen in uw kleine omgeving, in uw gezin, op uw werk plaats, in de winkel, in de bus en de tram. Geen zij-ige kletspraat verkopen, maar een puntig woord weten te zeggen, daar waar dat op zijn plaats is. Men kan bijna onmogelijk al die practische din gen opsommen, welke een leven zullen kenmer ken, dat door Jezus Christus wordt beheerst. Het lijkt ons ook niet nodig, de gehele passage uit de brief aan te halen. Waar het om gaat is dit: ons leven in deze tijden en deze omgeving moet niet beheerst worden door een negatieve richt lijn, door een reeks verboden. Integendeel, het dient zijn begeestering te vinden in de besliste wil Christen in de volle zin van het woord te willen zijn, een mens met een levensprogram. En wonderbaarlijk en vertroostend is dat Christus zelf voor ons de stuwkracht is, de leraar en het voorbeeld. Neen sterker nog, Christus zelf is dat Leven: „Ego sum Vita". iOSTENRIJKSE IJF MINUTEN DEMONSTRATIE. rijf minuten is slechts een korte tijd, toch kan in en dergelijke tijdsspanne veel gebeuren, dat de sop der geschiedenis bepaalt. De Oostenrijkers ebben vijf minuten lang het openbaar leven en jun zaken stil gelegd om de geschiedenis van iostenrijk in een andere richting te dwingen. )eze Oostenrijkse vijf minuten zijn bedoeld als en machtige demonstratie tegen het onrecht dat it volk wordt aangedaan. Ons geduld is ten einde. Het Oostenrijkse volk oet door middel van de krachtigste demonstra- ie sinds het einde van de oorlog een beroep op e wereld. Het wil tonen, dat de huidige toestand iet langer houdbaar is". Zo sprak vorige week e Oostenrijkse kanselier Julius Raab tijdens een oltallige zitting van het parlement. Zijn woor- en werden via de radio beluisterd door het Oos- snrijkse volk, dat voor vijf minuten het werk ad neergelegd en de winkels had gesloten, let is begrijpelijk, dat de Oostenrijkers hun ge- uld beginnen te verliezen. Tien jaar geleden be- jofden de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten, En- eland en Frankrijk hun vrijheid en onafhan- elijkheid. Tot dusver is er nog niets van geko- len, ofschoon de Westerse mogendheden blij- ens hun uitdrukkelijke verklaringen er alles oor voelen. Het is wederom de Sovjet-Unie, raar de schoen wringt. De Oostenrijkse kanselier rok echter tegen alle vier van leer, vermoedelijk m Moskou niet onnodig tegen zich in het harnas 5 jagen en zelfs de kleinste kans op een over- enstemming te behouden tussen de grote Vier. laar typerend genoeg alleen de Russische mbassade liet verstek gaan bij de betuiging van ledeleven van de vroegere geallieerden. De ommunistische dagbladen in Oostenrijk schon en geen aandacht aan de sombere verjaardag, in in het parlement waren de communisten de nigen die niet applaudiseerden toen Julius Raab e slotwoorden sprak: „Nu eisen wij, dat de vier eallieerde mogendheden niet doof zullen blijven oor de stem van het Oostenrijkse volk, een rus- g volk, dat vandaag laat weten: Het is ge- oeg. Geef ons eindelijk ons recht. Laat ons wer en in een onafhankelijke staat, voor Oostenrijk n voor de vrede in de wereld." V FRANKRIJK WIL HET NIET ERG ET DE E.D.G. >e grote leiders van Frankrijk zijn vurige voor onders van een Verenigd Europa, de kleine aders niet. Het gedegen pleidooi van minister .idault ten gunste van de Europese Defensie emeenschap ten spijt heeft de Franse senaat an een discussie, die het grootste deel van de acht heeft geduurd vorige week een motie aan- enomen, waarin zij noch haar instemming be- ïigt met het Europese leger, noch dit onvoor- aardelijk aanvaardt. Zij verzoekt de regering lvorens het E.D.G. verdrag aan de Nationale ergadering ter ratificatie aan te bieden, naar ■n zodanige oplossing te streven, dat alle Fran- belangen en de integriteit van de Franse Unie door gewaarborgd kunnen worden geacht. En oorts om tezamen met Engeland een werkelijk uropees evenwicht te scheppen, iet is niet erg duidelijk, dat onder deze twee- oudige wens van de Raad van de Republiek ver- :aan moet worden. Men kan er alleen gevoeglijk it afleiden, dat de senaat voorlopig alle nodige fagen om de arm wenst te houden alvorens de- nitief zijn standpunt inzake het Europese leger bepalen. e Franse senaat wil dus blijkbaar de kool en geit sparen: namelijk de Franse nationale elangen in de Europese militaire samenwerking, ermoedelijk zal alleen een ernstige crisis hen wan kunnen overtuigen, dat zulks niet altijd logelijk is. De Europese samenleving is immers een gezin, waarin gegeven en genomen dient worden. Is PEKTAKEL IN KOREA. :et is een onverkwikkelijk spektakel in de neu rale bufferzone, tussen Noord en Zuid Korea, ■aar tienduizenden krijgsgevangenen met de )mmunistische legers moeten worden voorge licht. Het zijn Koreanen en Chinezen, die wei geren naar hun communistisch bezette landen terug te keren. De vroegere strijdende partijen zijn overeengekomen, dat zij mogen kiezen, waar heen zij willen gaan, doch niet eerder dan nadat zij van beide partijen zijn „ingelicht" over de voor- en nadelen van het al dan niet terugkeren naar hun gebied van herkomst. Daar de gevan genen echter verwoede anti-communisten zijn, worden de spreekbeurten van de Noordelijken nagenoeg niet bezocht, of, wanneer er wel be langstelling bestaat dan gaat deze al spoedig over in geroep, gekrakeel en stoelensmijterij. De communistische sprekers nemen dat natuur lijk niet en beschuldigen de Verenigde Naties van opzet, van niet-nakomen der verplichtingen enz. Ondertussen gaan de conferenties in Korea voort en ze doen denken aan een ondeugend versje van onze spottende Vader Cats, dat eindigt met de woorden... „en ze lieten de zaak zoals het was". Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest. 1 GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN zieKteKiemen woraen Fris en monter zonder diepgegroefde sporen, welke men bij een veer tig-jarig jubileum zou verwachten, staat Her wonnen Levenskracht thans ahn het begin van haar tweede jeugd. De periode van opgang, uit bouw en verdieping van haar activiteiten heeft deze instelling van de K.A.B. thans afgesloten. De historische opgave van Herwonnen Levens kracht, de bestrijding der tuberculose in haar oorzaken en gevolgen, is voor een belangrijk deel volbracht nu deze gevreesde ziekte volgens het oordeel der medici binnen afzienbare tijd belangrijk zal afnemen. Maar voor de werkers van Herwonnen Levens kracht betekent dit niet, dat zij binnenkort de handen in de schoot zul len gaan leggen. Andere ziekten hebben zich in een zodanige mate verbreid, dat zij aangeduid worden als volksziekten. Gelijk Herwonnen Le venskracht de strijd aanbond tegen de t.b.c. om het leed en de ellende voortspruitende uit deze ziekte van de mens te keren, zo zal zij thans niet minder krachtig het geluk dan de lijdende mens hergeven door de overwinning te bevechten op ziekten als kanker, astmha, rheuma, neurose en suikerziekte. Deze taakuitbreiding heeft een nieuwe stijl in de vereniging gebracht en leidde tot een omvorming van organisatie en structuur. De Nieuwe stijl. Wij kennen ze allen, die onverstoorde propagan disten van Herwonnen Levenskracht die, weer of geen weer de huizen langs gaan in hun vrije uren om nieuwe steun voor de vereniging te krijgen in het werven van donateurs. De pennin gen, die zij helpen aandragen maken het werk van dit K.A.B.-instituut mogelijk. Maar naast waardering van dit werk komt deze noeste wer kers grote verdienste toe, voor het contact wat zij onderhouden met de gezinnen. Daaruit im mers is het voor Herwonnen Levenskracht mo gelijk geworden, kennis te putten omtrent de vele kwalen en ziekten welke paast de tuberculose veel leed en ellende in de gezinnen brengen. Be grepen werd dat de tijd gekomen was om ook aan die ziekten een daadwerkelijk aandeel te leveren. Bovendien maakten medische rapporten het ge oorloofd, de inspanning voor de t.b.c.-bestrijding te reduceren, nu gewezen kon worden op afname der tuberculose binnen afzienbare tijd. Nieuwe volksziekten als rheuma, asthma, kanker, neu rose en suikerziekten gingen nu de aandacht van de bestuurders van Herwonnen Levenskracht be- zich houden. Ook de uitzending van zwakke kinderen, van mannen en vrouwen naar rust- en herstellingsoorden, werd een activiteit welke Herwonnen Levenskracht tot haar terrein reken de. Zo ontstond de gedachte aan een taakuitbrei ding, welke het gehele terrein der volksziekten zou omvatten. De Katholieke Arbeiders Bewe- K1C3ÉÜ. Tot onderdeel van de taakuitbreiding, welke Herwonnen Levenskracht zich heeft voorgenomen, behoort de uitzending van rustbehoevende mannen. Reeds geruime tijd worden moeders, die voor herstel rustbehoeven uitgezonden. Deze rustpati- ënten worden voor het merendeel ondergebracht in het rust- en herstellingsoord van de K.A.B. „Nieuwenoord" te Baarn. In dit bijzonder fraai ingerichte gebouw, gelegen op het landgoed Drakenburg in een der mooiste delen van het Gooi, genieten de patiënten temidden van on gerepte natuur een volkomen rust. Rumoerig is het slechts in en om „Nieuwenoord" gedurende de maanden Juli en Augustus, als vacantiegangers er verblijf houden. ging gaf aan Herwonnen Levenskracht de mo gelijkheid tot vergroting van haar activiteit, door in het nieuwe statuut van de vereniging te ver melden „Herwonnen Levenskracht is de binnen het verband van de Nederlandse Katholieke Ar beiders Beweging bestaande Katholieke vereni ging ter bevordering van de volksgezondhied en bestrijding van voklsziekten." Structurele omvorming. De verruimde doelstelling van Herwonnen Le venskracht bracht in de vereniging een nieuwe stijl. De uitvoering van de nieuwe taken vraagt immers een heroriëntatie op de activiteit. En wel zodanig dat de oorspronkelijke opgave - de t.b.c.-bestrijding - niet in het gedrang komt. Voor een juiste aanpak van een zoveel omvat tende taak, als het bevorderen van de volksge zondheid en het bestrijden van volksziekten, kon niet worden volstaan met het handhaven van de organisatie zoals die in de afgelopen veertig jaar is opgebouwd. Een nieuwe structuur werd aan de vereniging gegeven om de bestrijding van de volksziekten zo doelmatig mogelijk te kunnen richten. Hiernaast werd duidelijk dat deze taak uitbreiding enorme opbrengsten zou vorderen. Al leen al voor de bestrijding van de t.b.c. werd door Herwonnen Levenskracht in de jaren voor de oorlog 2.5.00.000 uitgegeven en in de jaren na de bevrijding ruim 3.000.000. Daarneven werd nog een bedrag besteed van 300.000 aan uit zending van rustbehoevende moeders. Hoeveel meer geld zal er nu niet nodig zijn om het gehele complex van volksziekten te kunnen bestrijden. Behalve een enorme financiële inspanning, zullen de nieuwe activiteiten een verregaande speciali satie vergen van de verschillende organen der verenigingen. Ter verwezenlijking hiervan, is een nieuw statuut ontworpen dat voorziet in de mo gelijkheid van organische indeling in sectoren, waar de afzonderlijke taken zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Herwonnen Levenskracht zal dan als moederorgaan coördinerend werken wat Retraite. Een extra KAB-retraite wordt gehou den van 13 tot 16 Nov. op Manresa te Venlo. Deelnemers hieraan gelieven zich zo spoedig mo gelijk op te géven bij de secretaris der KAB. De deelnemers kunnen aanspraak maken op een vergoeding van 2.50 per deelnemer van de KAB Limburg en daarboven nog een vergoeding van max. 5.per deelnemer van de afdeling alhier. De kosten behoeven alsdan geen bezwaar meer te zijn. Wel kan de loonderving over die dagen nog een rol spelen, maar indien mogelijk wordt een beroep gedaan op de werkgever, door het hoofdbestuur van de KAB Limburg, om betrok kenen over deze dagen n.l. Zaterdag 13 en Maan dag 16 Nov. het loon door te betalen. Tuinbouwcursus. Voor deze winteravonden is weer de mogelijkheid geschapen om een tuin bouwcursus te organiseren voor de houders van een tuin of boomgaard. Voor het organiseren van een eigen plaatselijke cursus moeten wij echter minstens 15 deelnemers hebben. De lessen wor den gegeven door erkende land- en tuinbouw- leraren. De stóf verschilt naar gelang de lief hebberijen van de deelnemers zelf, b.v. tuinaan leg, rozenkweek, dahliateelt, aanplanten, grond bewerking en bemesting, ziektebestrijding, fruit teelt, lage- en hoge gewassen, siertuintjes, enz. Er zijn twee mogelijkheden: 1. De korte cursus. Deze heeft 6 lesavonden van telkens 2 uur. De totale kosten bedragen 1.75 2. De lange cursus. Deze cursus heeft 12 lesavon den van telkens 2 uur. De totaal-kosten per deelnemer bedragen 5. Reeds enkele liefhebbers gaven zich op bij het bestuur. Doet U ook mee? Dan opgeven vóór 15 Nov. a.s. Kerstcollecte. Evenals andere jaren heeft het be stuur van de K.A.B. Helden besloten mede te doen aan de grote jaarlijkse Kerstcollecte ten bate van de sociale hygiënische en sociaal cha ritatieve werken van de K.A.B. zoals het Dr. Poels-oord, Kindervacantiewerk, Dienst hulpver lening, Gezinszorgfonds enz. Deze grote collecte zal gehouden worden in de week van 21 tot 27 December. Het K.A.B.-bestuur hoopt dat andere verenigingen rekening zullen houden met bovengenoemde data en niet even eens een dergelijke collecte of inzameling houden. Huisvlijttentoonstelling. In samenwerking met t jaarbeurscomité is besloten een huisvlijttentoon stelling te houden bij gelegenheid van de 25e Reductie Schoolgeld. Het blijkt dat de mededeling opgenomen in het weekblad van 24 October j.l. niet voor iedereen duidelijk is. Daarom ter verduidelijking het vol gende. Wat is nodig om voor reductie van schoolgeld in aanmerking te komen? Dit is: twee of meer schoolgaande kinderen zowel in als buiten de ge meente (voor 2 en 3 kinderen ontvangt men 25% en voor 4 en meer kinderen ontvangt men 50% reductie). De in deze gemeente schoolgaande kinderen zijn bekend. Niet bekend zijn echter de kinderen die schoolgaan buiten de gemeente. De reductiebepalingen treden in werking op 1 September 1951 vanaf welke datum ook nog schoolgeldaanslagen moeten worden opgelegd. Ouders welke derhalve sedert het tijdvak van 1 September 1951 tot heden naast kinderen die in deze gemeente schoolgaan, tevens over die zelfde tijd kinderen buiten deze gemeente school gaand hebben, gelieven deze laatsten alsnog voor zover dit niet reeds is geschied, zo spoedig mo gelijk ten gemeentehuize aan te melden. Het Gemeentebestuur van Helden. SPIERPIJN, SPIT... 't Loert overal. De weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène ver drijft de snerpende pijn. Lihate te Panningen. Reeds thans wil het K.A.B.- bestuur haar leden aansporen nu reeds diverse werkstukken af te maken om deze op genoemde tentoonstelling in te zenden. Het secretariaat van deze tentoonstelling zal worden gevestigd op Steenstraat 27, alwaar alle inlichtingen te ver krijgen zijn. Oezinszorgfonds. Meer dan 6000 gezinnen zijn reeds aangesloten bij het gezinszorgfonds van de K.A.B. Wat dit voor een fonds is? Vraag even inlichtingen bij het bestuur van de K.A.B. of de contactman M. Verhaegh Ringovenstraat 22. Naar de 60.000. Een algemene ledenwerf-offen sief voor de K.A.B. zal worden ingezet. Ook in Helden zullen wij spoedig beginnen met het huis bezoek om nieuwe leden te winnen voor de KAB. Wie van de nog niet georganiseerde arbeiders wil ons vóór zijn en meldt zich reeds nu als lid? Het spant erom. Zorg dat je er bij bent. Versterk de K.A.B.!! BURGERLIJKE STAND HELDEN Aangiften van 29 October tot 4 November 1953. GEBOREN: 29 Oct. Gubbels, Johannes Maria, Vliegert 6; 31 Oct. Groetelaars, Johanna Jose- phina Martina, Stoxerweg 4; 2 Nov. Hendrix, Gerardus Johannes, Past. Knippenbergstraat 7; te Tegelen 28 Oct. Van Nisselroy, Wilhelmina Henriëtte Maria, Molenstraat 9. OVERLEDEN: te Venlo 28 Oct. Engelen, Gerar dus, echtgenoot van Van Berlo, Johanna, oud 82 jaar, Beringe 214. Te Helden 4 Nov. Steeghs, Willemona, oud 77 jaar, Hoogstr. 2. GEHUWD: Korsten, Theodorus Wilhelmus, oud 28 jaar, controleur, Egchel 80, en Dorssers, Maria Theresia, oud 25 jaar, Zelen 190. HUW. AANGIFTEN: Veldhoen, Lambertus Jo hannes, oud 25 jaar, gereedschapsmaker, wo nende te Johannesburg (Z-Afrika), en Saes, Ca- tharina Gertruda, oud 28 jaar, verpleegster, wo nende Steenstraat 11. Houben, Wilhelmus Hubertus, oud 36 jaar, land bouwer, en Hunnekens, Dorothea Johanna Mar- garetha, oud 29 jaar, beide wonende te Helden. Pioniersdag Helden. Zondag 8 Nov. komen de leidsters en pioniersters van 't vrouwelijk jeugd werk uit verschillende parochies van ons Deke naat bijeen in zaal Jacobs. Naar aanleiding van het Paasprogram „Wij zijn de Kerk", komt juf frouw Hoenselaars een inleiding houden over „De vrouw en de Kerk". De meisjes zelf verzorgen deze middag met de clamaties, voordrachten, zang en rythmische dansen. Pater Loop naar Panningen. De hoofdpromotrice van de afd. B.Z.N. Panningen en Egchel, ont ving uit Haarlem bericht dat op Woensdag 9 De cember pater Loop naar Panningen komt, om bij gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de afd. een spreekbeurt te komen houden Nadere bijzonderheden volgen nog. Plaatjes-actie B.Z.N. Iedere maand kunt U in de enveloppe bij de Hefboomkaart 6 foto s vinden. Bewaar deze foto's goed, zij hebben waarde. Op de achterzijde staat iets te lezen wat betrekking op de foto heeft. Aan die foto's zit een bonnetje vast, dit bonnetje heeft waarde. Drie van deze bonnetjes doet U in een enveloppe met een kleine bijdrage er bij. Stuur deze enve loppe naar pater W. Loop, Bond Zonder Naam, Haarlem. Op de enveloppe links bovenaan ver- betreft alle activiteiten, welke binnen de K.A.B. op het gebied van de volksgezondheid plaats hebben. Herwonnen Levenskracht wordt dus een overkoepelende organisatie, waarin verschillen de activiteiten zullen worden gebundeld in een levend nationaal verband. Taakuitbreiding ingezet. In de nieuwe structuur is aan Herwonnen Le venskracht dus de taak toebedeeld, leiding te geven op het terrein van de volksgezondheid binnen de K.A.B. Door haar zullen vele activi teiten grotendeels worden gefinancieerd. De nieuwe structuur heeft van de t.b.c.-bestrijding een apart onderdeel gemaakt van het grote ge heel: de bestrijding van volksziekten. Als zo danig zal het sanatorium Berg en Bosch een zelfstandig onderdeel in het geheel vormen, in gepast in de vorm van een stichting. De nieuwe stijl komt duidelijk tot uitdrukking in de organi satorische verbondenheid van Herwonnen Le venskracht met de K.A.B. en de verschillende sectoren van het moederorgaan. Het bestuur wat op 2 December 1952 in deze nieuwe stijl werd samengesteld, is als volgt geformeerd: 2 verte genwoordigers van verbondsbestuur; 1 van elk der diocesane bonden; 5 van de gezamenlijke vakbonden; 1 vertegenwoordigster van de Katho lieke Vrouwen-beweging; 2 vertegenwoordigers van de K.A.B.-ziekenfondsen; 1 vertegenwoordi ger van elk der deel uit makende organen; ge salarieerde bestuurders. Tot de eerste uitbreiding van taken werd vorig jaar reeds overgegaan. Naast de uitzending van rustbehoevende moe ders, waarmee reeds in 1948 werd begonnen, worden thans ook rustbehoevende vaders en se dert kort tevens ongehuwde rustbehoevenden uitgezonden naar het K.A.B. rusthuis „Nieuwen oord" te Baarn en het dr. Poelsoord in Maas tricht. Bovendien werd voor kinderen, lijdende aan suikerziekte, een ruime bijdrage verstrekt voor uitzending naar het speciale koloniekamp van de Nederlandse vereniging voor Suiker zieken. Ereplicht voor Katholiek Nederland. Het complex van nieuwe activiteiten wat Her wonnen Levenskracht thans tot ontwikkeling brengt, legt aan Katholiek Nederland zware ver plichtingen op. Het menslievende en sociaal werk van deze instelling is immers een zaak, welke alle Katholieken in ons land aangaat. Met het werk alleen te laten aan de bestuurders, pro pagandisten en andere werkers, komt Herwon nen Levenskracht er niet. De volvoering van de nieuwe en hoogst belangrijke taken, vraagt uit breiding van het aantal werkers voor dit prach tige doel en bovenal vergroting van het leger donateurs. Laat het geschenk van dankbaarheid voor hetgeen Herwonnen Levenskracht voor de Volksgezondheid, in het bijzonder voor katholiek Nederland deed, bestaan uit de inzet van veler activiteit en het verschaffen van de financiële middelen, om de voorgenomen taakuitbreiding ten volle te doen slagen. BIJ GRIEP C^EVaCHTE VALDAMILD melden „Mijn Sterren" en U ontvangt van Pater Loop een prachtige album om de foto's in te plakken. Dit is bedoeld voor de jongens en meis jes. Degenen, die de foto's niet gebruiken, wor den verzocht deze door te geven aan anderen. Tentoonstelling Muziekinstrumenten. De nieuwe instrumenten van Harmonie Concordia zijn Dins dagavond j.l. door de firma Hampe te Amster dam afgeleverd. De leveringsdatum was, zoals in ons vorig nummer aangekondigd, een week later gesteld. De firma Hampe wilde de collectie in haar geheel afleveren, hetgeen moeilijkheden met zich meebracht, doordat de klarinetten uit Oost- Duitsland moesten komen en de uitvoervergun ning nog niet was gegeven. Nu is het dan zover, en eerstdaags zullen wij onze harmonie met de fonkelnieuwe instrumenten zien voorbij marcheren. Het bestuur van de harmonie wil de bevolking gaarne in de gelegenheid stellen het nieuwe in strumentarium te bewonderen. Een ieder wordt bij deze uitgenodigd om Zondag 8 dezer in zaal Brummans te komen kijken, waar het geheel zal worden uitgestald. De nieuwste vindingen zijn opdeze instrumenten toegepast. Er zijn böhmfluiten, merk Hammig; klarinetten, merk Uebel; 1 hobo, merk Cabart; saxophones, merk Toneking; pistons, merk Bes- son en overig koperwerk, merk Mahillon. Het Harmoniebestuur hoopt, dat velen naar deze prachtcollectie zullen gaan kijken en aldus hun belangstelling en medeleven in de harmonie zullen tonen. Missieavond te Panningen. Op Zondag 15 Nov. zal de jaarlijkse missie-avond gehouden worden. U herinnert zich nog wel de avonden van voor gaande jaren. Eivolle zaal, muziek, voordrach ten. Pater Terveer, U allen nog bekend van de predikatie bij de pontificale H. Mis bij de Paters op 26 Juli, zal U vertellen over zijn missie uit Amerika. De spannende verloting met honder den prijzen zal nietontbreken. Dus Zondag 15 Nov. om 7 uur in het patronaat een avond van mandoline-harmonica-muziek, een avond van lachen, gebracht door de meisjes van de Katho lieke Actie. Een avond van ernst, een avond van spanning. Denkt eraan er is geen reserve ren, dus komt op tijd. We beginnen om 7 uur. Al diegenen, die een prijsje beschikbaar willen stellen voor de verloting behoeven deze niet te brengen. De leden van het parochieel actie-comité komen op het laatst van de week eventjes bij u binnenlopen om dit prijsje bij U op te halen. Degenen, die een vla, taart, cake of iets derge lijks willen laten bakken, behoeven dit de bakker maar te bestellen. De bakker zorgt wel, dat deze Zondagmorgen in het patronaat komt. U weet, de gehele opbrengst is voor onze eigen missionarissen en missiezusters uit onze parochie. Reserveer Zondagavond 15 November voor de missieavond. De entree is maar 25 ct. Personen beneden de 16 jaar worden niet toegelaten.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 1