U I KAAS 20 38 45 E.H.B.O.-CURSUS mfi* Oelana skibroeken étï Delana Kinder Testjes Delana Jurkjes Delana Jongensblouses Delana Jongenstruien Delana Jongensbroeben Delana Damesvesten enz. Delana Ondergoed JAC. THISSEN AGENDA koekje Betaalt méér ko DIT MAATKLEDING is toch beter ZO TUIST ONTVANGEN V EDAH-SPECULAAS KLEIN DUIMPJESTAAI OQ FONDANT-BORSTPLAAT SUIKERBEESTJES I brengen PINDA'S SNIJWORST, een voordelige, enveloPPen Plakken zónder likken li&uwó uit volvet belegen of volvet zwaar belegen 100 gram cent Inwoners van Helden bel bij brand 333 xxxxxxxxxxxx Er is nog gelegenheid tot aanmelden aan de volgende adressen; Loosteeg 1, Steenstraat 24, Parallelweg 6 en bij de eerste les Donderdag a.s. 7.30 u. in het Patronaat te Panningen. UIT VOORRAAD LEVERBAAR IN BRUIN EN BLAUW voor de Kinderen goedkoop en sterk MARKT 3A IELDEN-DORP BERINGE (Geldig ilm 7 Nov.) botervers, ouderwets gekruld, 250 gram ca 55 stuks in 250 gram. 250 gram presenteer ze eens bij thee. 100 gram nu al de echte Sinterklaas-sfeer. 100 gr. fa V reuze gezellig, reuze lekker. 250 gr. 59 smakelijke broodbelegging, 100 gram e Te koop een vaars, 9 November vol dragen, A-stal. Biggen te koop. M. Hermans, Heeske 248 Maasbree. Te koop een best maalkalf. J. Joos- ten-Hendrix, Koningslust 614 Helden Te koop maalkalf. 4, Cox, Driessen 22. Drachtige zeugen te koop bij Fr. Janssen, Ninnesweg 22. Te koop een bijna voldragen varken. A. v/d Pasch, Meijelseweg 27 Beringe Te koop volbloed vaars, 14 Nov. vol dragen; en een toom biggen. W. Schers, Loo 444. Biedt zich aan een meisje voor 3 4 dagen in de week. Adres bureau dezer Te koop 4 prima Beisduiven en Dui- venklok 20.-. Prima scherpe waak hond „Dwerg Bouvier". 2 Krielkip pen en 1 Haan. Markt 16. Biggen te koop. H. Jeucken, Laaghei 539. Biggen te koop. A. Wijnen, Hoogstraat 7 Beringe. Biggen te koop. H. Beumers, Hub 149 Panningen. Biggen te koop. Wed. M. Verhaegh, Selen 151. Te koop of te ruil 2 hoogdragende vaarzen, 3 jonge koeien met melk, en 3 pinken. J. Engels, Ringoyenstr. 15, Panningen. Erkend door de ge zondheidsdienst als handelaar in t.b.c. vrije dieren. Voordelig te koop 'n mooi Philips ra diotoestel, drukknopsysteem. Speelt prima. W. Houtappels, Vosberg 400 Panningen Te koop POOTAARDAPPELEN, Bintjes klasse A, sortering 2S/35 a 26.- sortering 35/45 a 20.- per 100 kg. GEBB. BEENEN, KESSEL-HOUT. ooooonw— '•^WiQOOOOCfi Coöperatieve Zuivelfabriek „H. MARIA" Panningen Vanaf Maandag 2 November a.s. is er weer gelegenheid voor HAARKNIPPEN RUNDVEE Hiermede is belast voor Panningen, Egchel, Hub, Loo en Laaghei, dhr. H. Naus Kerkstraat Panningen. Voor Grashoek en Beringe, dhr. H. Mestrom Egchel. Voor Maasbree en Struik dhr. P. Peeters Heeske 233 Maasbree. Opgaven haarknippen aan vermelde personen. Voor Grashoek kan dit ook geschieden bij J. Mestrom Gras hoek 305; voor Beringe bij de heren J. van Horen en W. Gielen. Het Bestuur. Neem geen risico en koop SINGER- naaimachines. Een uitgebreide col lectie van de modernste typen en modellen, waaronder de schitterende SINGER SALONKAST, worden U gaarne getoond door G. v.d. BEUCKEN-FELLER RUIJSSTRAAT 30 HELDEN -fr Biggen te koop. F. Dorssers, Groeze 190. Biggen te koop. A. Vestjens, Egchel. Te koop een toom biggen. H. Peeters, Grashoek 261. Te koop een toom biggen. H. Lemmen, Loo 442. Te koop een toom biggen; tevens ap pelen en stoofperen. F. Smedts, Loo 450. Te koop 2 tomen biggen. J. Peeters, Loo 449. Wit fornuis te koop. Ringovenstraat 9 Panningen. Te koop 2000 kg voederwortelen, Flakkees. P.B. Geurts, Egchelhei 69. Te koop 10 are witlof. M. Beurskens, Selen 165b Te koop: een prima zware verwar ming voor witlof of kweekkas. G. Wilms, Beekstraat 5a. Te k. 3 één-persoons bedjes in goede staat. Wed. Brummans, Markt 26 OOK RUIME SORTERING IN GYMNASTIEK - OUDERSAVOND. Maandagavond waren niet alleen leden en as- ilranten van de gymnastiekvereniging S.S.S. in ;aal Jacobs, maar ook vele ouders, die onge- wijfeld genoten hebben van een geslaagde avond lie hen werd geboden, door hun eigen jongens n meisjes. Het werd een avond, waarvan Rec- or Boymans de nationale sportadviseur in zijn preekbeurt zei, dat hij getuigde van een blije, risse geest, die waardering verdiende. Iet hoogtepunt van deze oudersavond werd ge- 'ormd door de spreekbeurt van Rector Boymans. Ulereerst wees spreker er op dat sport en spel le mens fris, jeugdig en blij houden. Ongetwijfeld ;al het voor de ouders een genoegen zijn geweest lun kinderen in deze zaal zo blij en onbevangen e hebben zien turnen, aldus Rector Boymans. Maar het gaat niet alleen om het spel, doch dit s een middel de jeugd voor te bereiden en te ormen voor de plaats die zij later in de maat- chappij zal moeten innemen. Daarbij zal het ooral aankomen op de geestesvorming. De jeugd an thans zal eens de maatschappij vormen als olwassenen, zij zal het erfdeel der vaderen moe- en laten voortleven. De sport is in de tegenwoor- lige tijd van groot belang en kan niet meer morden gemist. froeger was het werk beter geschikt om reeds aarin het lichaam harmonisch te doen uitgroei- n en gezond te houden. Door de ver doorgevoer de specialisatie, door te weinig variatie, is het rerk voor zeer velen zowel in fabrieken, win- :els en kantoren al te eenzijdig, ongezond voor et lichaam en geestdodend. Sport en spel kun- len en moeten nu het ontbrekende aanvullen. Men mag sport overdreven vinden, maar dan zal nen toch de jeugd iets anders moeten kunnen lieden, waarin zij behoefte heeft. Terloops werd ;ewezen op uitwassen en daarmee de noodzake- ijkheid aangetoond van goed geleide sport. '"ooral sinds de bevrijding is er veel gedaan om e sport in katholieke banen te leiden en te hou den. Daarbij is de steun der ouders nodig. De ouders moeten, ook wat de sportbeoefening betreft, belangstellen in wat het kind doet en mede daardoor zullen zij hun invloed op het kind kunnen uitoefenen. Op lichamelijk en geestelijk gebied heeft de sport grote waarde. Geestig wer den karikaturen van gezondheid en goede li chaamsbouw getekend, die normaal hadden kun nen uitgroeien mits tijdig aan sport was gedaan. Maar in de sport leert de beoefenaar ook sa menwerking, orde en tucht, het hoofd bieden aan tegenslagen, zich beheersen enz. Onder goede leiding worden zo betere mensen gevormd en Rector Boijmans betreurde het dat nog zo velen van goede sportbeoefening verstoken moeten blijven. Hij prees Helden gelukkig in het bezit van zo'n bloeiende sportvereniging, waarin blij gelukkige mensen kunnen worden gevormd met goede levenseigenschappen. Wie op deze avond de Heidense jeugd blij en on bevangen kon zien turnen moet deze waarde toch wel hebben beseft, dankbaar daarover gestemd zijn en alles wat hij kan in het werk stellen om deze vereniging in het belang van de jeugd te steunen. Op katholieke geest geschoeid en onder goede leiding kan deze vereniging er ook het zijne toe bijdragen om in plaats en gewest de goede geest der vaderen te helpen bewaren en zo een weldaad zijn voor het algemeen. In de pauze werden de ouders getracteerd en op deze avond had voorzitter Hermans de gelegen heid om mej. A. Absil en de heer H. Kessels ge luk te wensen met het behaalde diploma als ver enigingsleider. Geslaagd. Door twee leden der sportvereniging S.S.S. werd te Venlo het diploma behaald als leidster en leider van een sportvereniging. Dit diploma werd uitgereikt namens de R.K. Natio nale Gymnastiekfederatie. De geslaagden zijn mej. A. Absil en de heer H. Kessels, beiden te Helden. WAAROM WIJ OOK NIET Als een jongen voor priester gaat studeren, dan Is daar geld mee gemoeid: het onderhoud van semenarie en leraren en verder personeel en het levensonderhoud van de student zelf. De ouders zullen er een eer in stellen die kosten zelf op te brengen en zijn zij daar niet toe in staat dan worden er andere bronnen aangeboord. In de missielanden ligt dit anders: het komt maar weinig voor dat de ouders de jaarlijkse kosten van het seminarie opbrengen en ook weinig dat er een deel betaald wordt. In het algemeen is het zo dat de kosten van de priesteropleiding geheel voor rekening van de missie komen. Vinden de ouders hier het een eer als hun jongen priester wil worden, in de missielanden licht ook dit anders: zij staan hun jongen niet graag af, zij willen hem thuis houden om voor hen te werken en zelf later een gezin te stichten. Vreemd vinden wij dat, maar we moeten be denken dat de ouders meestal zelf bekeerlingen en soms zelfs nog heidenen zijn. Als zij als chris ten een generatie verder zijn, zal ook die men taliteit veranderen. Zoals gezegd komen de kosten van de priester opleiding voor rekening van de missie en nu laat de Paus daarvoor hulp verlenen door één van zijn eigen genootschappen, het Pauselijk liefde werk van de H. Apostel Petrus, kortweg ge noemd het St. Petrus liefdewerk of het S.P.L. Ongeveer 20% der katholieken is lid, maar feitelijk zouden alle katholieken daarvan lid moeten zijn, want is er iets dringender of nood zakelijker in deze tijd dan priesters in de missie landen op te leiden? Onze missionarissen zijn daar toch maar tijde lijk? Eenmaal moeten zij toch hun taak aan de zonen van het volk der missielanden kunnen overdragen: wanneer zal die tijd er zijn? Kunnen wij dat zeggen in deze tijd van revolutionaire woelingen, dreigend communisme of ongezond nationalistisch streven? Wat houdt de katholieken dan af van het lid maatschap van S.P.L.? Toch niet de verplichtingen van het dagelijks gebed: slechts een Onze Vader en Weesgegroet met een paar schietgebedjes? Toch ook niet de financiële verplichtingen: een contributie van slechts één cent per week? Het zal wel onbekendheid zijn met het Liefde werk zelf en het mooie doel, maar ook een ze kere slapheid, niet verder op de zaak ingaan. Gelukkig zijn er ook vele milddadige katho lieken die blijvende of tijdelijke studiebeurzen aan het Liefdewerk schenken of een jaarlijkse weldoenersbijdrage van 250,-; in deze gevallen krijgt men een priesterstudent uit de missie als eigen beschermeling aangewezen, met een portret en een jaarlijkse dankbrief van hem. Eenmaal zal hij hun eigen priesterzoon zijn! Dit doen gelukkig niet alleen particuliere per sonen, maar ook verenigingen, kloosters, scholen instituten. Niet iedereen is in staat de priesteropleiding zo royaal te steunen en daarom is er nog de ge legenheid om als begunstiger in een groep van tien bij een jaarlijkse bijdrage van minstens 25.- mede te helpen aan de opleiding van een bepaalde student: van hem ontvangt men dan ook een portret en een afschrift van zijn jaar lijkse dankbrief. Ook dat geeft een grote voldoening, want het is ook actief en daadwerkelijk deelnemen aan de priesteropleiding. Vele personen, groepen van familieleden of vrien den en bekenden helpen op deze wijze een stu dent in zijn opgang naar het priesterschap. Waarom wij ook niet? zult U zeggen. Verloren in Kessel-Hout, 6 gewichtstenen. A. Verbaan, Vishandelaar, Blerick. Verloren een doublé armband met medaille er aan. Vostermans, Keup 48. Gevonden een geruite sjaal. Nellie Kranen, Maasbreeseweg 18. Verloren een zwarte vulpen. Gelieve deze terug te bezorgen bij Ottenheijm, Steenstraat 30. Konijn aangelopen bij Kamphuis, Stokserweg 1. Gevonden een bruine boekentas op de Vliegert. J. Verhaegh, Broek 620. Gevonden een radiateurdop. Terug te bekomen op het Gemeentehuis. Gevonden in de tuinbouwhal, rode damesbeurs met inhoud. Deze is terug te bekomen bij Jac. Joosten, Beekstraat 8a Panningen. Verloren een witte portemonnaie zonder inhoud. Terug te bezorgen bij M. Zegers, Beringe 374. Bij Math. Janssen is verleden week in de winkel een portemonnaie met inhoud blijven liggen. Het is de moeite van het afhalen waard. Vermist twee sierduiven (Meeuwtjes) wit met rode vleugels, ijzerdraad ring aan poot. Tegen beloning terug te bez. bij E. Reijnen, Markt 16. Verloren een paar Zondagen geleden van Maria- plein 13 naar nieuwe kerk of noodkerk, over de Nieuwstraat terug naar Mariaplein, een gouden horloge met rood bandje. Mariaplein 13. Gevonden een broche met rode steentjes er in bij het patronaat. Mia Vercoelen, Grashoek 283. Gevonden een dringkkannetje op de weg van Egchel naar Roggel. Terug te bekomen bij J. Bos, Egchelhei 71, Helden. Mechanisch hart voor gebruik bij operaties. In het Londense Hammersmith Hospital is een mechanisch hart samengesteld dat de functies van het orgaan kan overnemen, terwijl de pati ent een operatie ondergaat. Er zijn reeds ge slaagde proeven met dieren genomen, maar het „kunsthart" is nog niet bij een operatie op een mens gebruikt. Dr. H.G. Wimbush, de genees heer-directeur van het ziekenhuis, heeft ver klaard, dat nog niet was besloten wanneer het hart zou worden gebruikt. Hij wilde zich niet aan een voorspelling wagen ten aanzien van de be tekenis van het kunsthart voor de moderne chi rurgie. Het mechanische hart, dat de Melrose- machine is genoemd, is vier jaar geleden ont worpen door de 32-jarige dokter Denis Graham Melrose. Het hart is geconstrueerd door de des kundigen en technici van het ziekenhuis. Wanneer het nieuwe hulpmiddel gebruikt wordt, zal het bloed voordat het 't hart van de patiënt bereikt worden afgevoerd naar de machine die de functie van het hart reproduceert, alvorens naar het lichaam te worden teruggevoerd. Er zijn twee pompen een die als de rechterzijde van het hart dient ende kunstmatige long voedt, en de ander die als linkerzijde fungeert om het met zuurstof ververste bloed terug te voeren. Uitvoering turnvereniging. Op Zondag 25 Oct. heeft in het patronaat een uitvoering plaats ge vonden van de heropgerichte turnvereniging van Baarlo met medewerking van de turnver. Leoni- das uit Tegelen. Om 7.30 uur opende de Baarlose vereniging met een pittige opmars. Hierna richtte voorz. Bar- tels een welkomstwoord tot de aanwezigen. Hij schilderde in het kort de moeilijkheden, die aan de heroprichting vooraf gingen. Een speciaal woord van dank richtte hij aan de leider dhr. Jacobs uit Tegelen, die het klaar gespeeld heeft om in een periode van 6 maanden, van volslagen nieuwelingen een vereniging op te bouwen, die thans voor het voetlicht durft te komen. Hierna kwamen de aspiranten van Baarlo aan de beurt met vrije oefeningen, die gezien de korte tijd van voorbereiding keurig werden afgewerkt. Grondoefeningen en paardspringen door aspiran ten en leden van Baarlo; rythmische oefeningen met muziekbegeleiding door de dames van Leoni- das was keurig werk. Nu kwam de clou van de avond, de veteranen van Baarlo, paardspringen. Bij hun opkomst hadden ze al direct een dave rend aplaus in ontvangst te nemen en wat ze ver toonden mocht gezien worden. De gedwongen 12 jaar rust had niet veel aan hun kunnen afge daan. Ze ontvingen een hartelijk aplaus na ieder nummer. Na deze veteranen traden de heren turners van Leonidas op. Dit was klassewerk. Aan de vrije oefeningen, gebracht door de leden van Baarlo kon men nog eens zien, wat voor groot nut de gymnastiek eigenlijk heeft voor spieren en lede maten. De brugoefeningen door Baarlo en Leonidas was werkelijk de moeite dubbel en dwas waard. Ook de veteranen stonden aan dit toestel hun man netje. Het was om te smullen zo'n schitterende staaltjes van turnen de heren van Leonidas weg gaven! Na de pauze gaven de leden van Leonidas een nummer grondgymnastiek dat wel acrobatiek ge noemd kon worden. Vervolgens werden nog afge werkt hoepeloefeningen met muziekbegeleiding door de dames van Tegelen, knotsoefeningen ook door deze dames en acrobatiek door 3 heren van Leonidas. Dit was pas werk! Hiervoor incasseer den ze dan ook een geweldige ovatie. Het slot werd gegeven door de heren van Baarlo en Tege len aan de rekstok. Samenvattend kunnen we zeggen, dat deze avond voor 100% geslaagd is. Iedereen was vol lof over de verrichtingen van de turnsters en turners. De toeschouwers hebben kunnen genieten van deze zeer mooie sport. De zaal was behoorlijk goed bezet, maar we hopen toch dat bij een vol gende uitvoering de zaal tot in de uiterste hoe ken gevuld is. HELDEN-DORP Op 15 November a.s. presenteert onze fanfare met de R.K. Toneelvereniging uit Reuver haar eerste winterprogramma. Het publiek krijgt dan de gelegenheid voor het eerst kennis te maken met de nieuwe Directeur dhr. Weerts in een geheel nieuw programma. Dat de Reuverse tonelisten werden verzocht deze avond mede te verzorgen is geen toevalligheid; immers, de spelers van deze vereniging zijn be kend om hun kwalitief hoogstaand spel en het is bewezen dat het stuk „Twee zusjes weer bij elkaar" hun bijzonder goed ligt. De schrijver noemt dit stuk een romantisch spel en inderdaad het onderwerp leent zich voor een boeiende roman. Hoeveel te meer zal men dan kunnen genieten nu men de personen tevens kan aanschouwen. Wanneer zo'n stuk dan tevens nog doorspekt is van kostelijke humor en allerlei situaties, ont staan wanneer een baron en een kunstschilder over de vloer komen bij de twee zusjes die hun „goede jaren" voorbij hebben laten gaan en waarbij inwoont een knap en intelligent nichtje van omstreeks 20 jaar en er ontstaan conflicten, voortspruitend uit onderlinge jaloersheid en on zekerheid wie van hun drieën „de uitverkorene" zal zijndan kan men verzekerd zijn van een genotvolle avond, u gepresenteerd door fanfare „St. Cecilia". Kees Manders komt. Zoals bekend is het toneel van theater Vios geheel verbouwd voor het geven van operette-uitvoeringen door gezelschappen en revue- en cabaret-programma's door radio- artisten. Er werd gestreefd om alleen bekende radio-artisten met hun programma's te kunnen brengen. Woensdag 11 Nov. a.s. komt Kees Man ders, de keizer der humoristen, bekend van radio en gramofoon met de cabaret-revue: GOOI LOS DE TROS. Aan deze revue werken verder mede The Padro's (bekende vaudeville-artisten) De Rico's met hun plastische acrobatiek, Sophie B. Meester, de gevierde radio-cabaretière, Laura Delmont, bekend van radio Luxemburg en radio Hilversum, terwijl Ko Frits de muzikale omlijs ting zal verzorgen EGCHEL IN OPSCHUDDING Politie schoot stroper in de rug. Zondagmorgen werd de bevolking van Helden opgeschrikt door allerlei geruchten, volgens wel ke zich zich in Egchel een stropersdrama had afgespeeld, waarbij W.G. door een schot zwaar werd gewond. Twee politie-agenten waren er met de jachtop ziener op uitgetrokken om een tweetal stropers op te sporen, waarvan men wist dat zij op tocht zouden gaan. Na lang posten en speuren werd een val opgezet, 's Morgens tussen 10 uur en %11 werden de stropers op heterdaad betrapt. Ze had den net een konijn uit een waterlossingsbuis ge dreven, en droegen de buit bij zich toen ze door de politie werden gesommeerd halt te houden; ze zetten het op een lopen. Na enkele schoten in de lucht raakte het zesde W.G. in de rug, het schot kwam van een afstand van circa 8 meter. De andere stroper ontkwam. Terstond werd ge neeskundige hulp ingeroepen en zeer snel was dokter Verberne aanwezig, die slechts enige noodhulp kon géven en overbrenging naar het ziekenhuis dringend nodig achtte. Momenteel is W.G. nog in zeer ernstige toestand. Men is allerwege zeer ontsteld over het gebeurde. Intussen is het geval door rechercheurs en poli- tie-autoriteiten breedvoerig onderzocht. School van plastic. In Engeland zal weldra een school van plastic met 16 lokalen, plaats biedend aan 650 leerlingen, worden gebouwd. De muren van deze school zullen bestaan uit een speciaal soort plastic ma teriaal van ongeveer 6 cm dikte. De bouw ervan zal ongeveer 1.000.000.- kosten. Het weerbericht voor drie centen. De directeur van het telefoondistrict Maastricht, waaronder ook ons gewest valt, deelt mede dat in 't vervolg de telefoonabonnees op elk uur van de dag het weerbericht kunnen vernemen, en wel door het nummer 003 te kiezen. Hiervoor wordt dan slechts drie centen geregistreerd, dat is de prijs van een gewoon locaal gesprek. Zaterdag 31 October. BERINGE, Vios 8 uur „De avonturen van Captain Clark". Zondag 1 November. BERINGE theater Vios 5 uur Abbott en Costello op de Universiteit. 8 uur „De avonturen van Captain Clark" PANNINGEN De leesbibliotheek is ge opend iedere Zondag na de Hoogmis en iedere Zaterdag van 7.30 - 8.30 uur in het Patronaat Maandag 2 November. BERINGE, Vios 8 u „Sergeant Frederike" Dinsdag 3 November. PANNINGEN 8.30 uur rep. Harmonie KONINGSLUST 7 uur oefenen Indianen Woensdag 4 November. BERINGE Vios 8 uur „De schat van Monte Cristo". PANNINGEN 8 uur repetitie Bel Canto in zaal Brummans. Donderdag 5 November. PANNINGEN 7% uur le les begincursus E.H.B.O. (aanmelding nieuwe leden). PANNINGEN 8% uur oefening colonne Rode Kruis. GRASHOEK repetitie fluitencorps in de school, 6.30 u. leerl., 7 u. fluiters. PANNINGEN 8 uur vergadering van de „Kuus", waar tevens de Raad van Elf ge kozen zal worden. Vrijdag 6 November. KONINGSLUST 9 uur repetitie fanfare

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 3