VcMte? op do khzreld VAL DA Heropening mm KERKELIJKE GEMEENTE HELDEN MAAGPIJN? SUCMAC vo1%P< fgest. f PAROCHIE H. LAMBERTTJS, HELDEN. RECTORAAT VAN MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN, KESSEL-EIK. PAROCHIE H. ALDEGUNDIS, MAASBREE. PAS Tl L_L.ES <~Ylieuwó uit m PANNINGEN HELDEN-DORP BERINGE KONINGSLUST ^Xi&uwó uit ettól. E eter fam. ZONDAG 22e Zondag na Pinksteren. Heden feest van Christus Koning. 2e collecte voor de geestelijke verzorging der Emigranten. 3 uur Lof waaronder rozenhoedje en toewijding van de parochie aan Christus Koning. MAANDAG 7 uur best. d. tot zekere intentie (P.) 8 uur gest. Hoogmis tot dankzegging voor be houden terugkomst. DINSDAG 7 uur best. d. Agnes Simons-Wilms. 8 uur gest, jg. Prof. van Oyen en familie. WOENSDAG 7 uur mnd. Joannes Pubben. 8 uur gest. jg. Felix Bruynen en Hendrina Reijnders. DONDERDAG 7 uur best. d. Mathieu Verlaek. 8 uur best. d. Helena Peeters-Hendricks. VRIJDAG 7 uur best. d. Maria Berkvens-Jans- sens. 8 uur best d. Andreas van Lier. ZATERDAG 7 uur best d. Petronella Maessen. 8 uur gest jg. Joseph van Reijmersdael en Jo annes Fleuren. 6 uur Lof, rozenhoedje met gebed tot de H. Joseph. A.s. ZONDAG Allerheiligen. Zaterdag geboden vasten en onthoudingdag. PAROCHIE H. JOZEF, BERINGE. ZONDAG 25 October, 22e Zondag na Pinksteren, Christus Koning-feest. H. Missen 7,30 en 10 uur Hoogmis voor overle denen van familie Reinders-Wijnen. 2% Lof, daarna jongenscongregatie. 6,45, 7 en 9 uur H. Communie-uitreiking. MAANDAG: 7,15 jgt. voor P. van Ninhuijs. DINSDAG jgt. voor Theodoras Theunissen. WOENSDAG: 7,15 jgt. voor Maria Petronella Vullings-Willemsen. DONDERDAG 7,15 jgt. voor Henrica Vullings. VRIJDAG 7,15 best. dienst voor overledenen van familie Houwen-Oomen. ZATERDAG 7,15 best. dienst voor familie J. Ver- haegh-Verstappen. Om 5 uur Lof. ZONDAG, Allerheiligen. H. Missen 7, 8V2 en 10 u. PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN ZEVEN SMARTEN, PANNINGEN. ZONDAG: 22e Zondag na Pinksteren en Feest van Christus Koning. De le collecte is voor onze kerk, de 2e is voor de bisschoppelijke noden. De le H. Mis is voor de parochie. De Hoogmis is voor afgestorven familie Koopmans-Beurskens Om y23 plechtige viering van het Christus Ko ning-feest. (Rozenkrans en gebed tot Sint Jozef, preek, Lof waaronder Litanie van het«iL Hart en Toewijding aan Christus Koning). MAANDAG 7 uur best. jaardienst v< Johannes Kersten. 8 uur best. H. d. afges Janssen-Smedts. 's Avonds om 7 uur Noveenoefening. DINSDAG 7 uur mndd. voor Godefrida Wilms- Hendrikx. 9V2 uur plechtige dankzeggings-mis ter intentie van het gouden paar Van Lier - Groenen. WOENSDAG 7 uur gest. Sacramentsmis. 8 uur gest-. H. dienst voor Hendriks-Knippenberg. DONDERDAG 7 uur gest. H. Dienst voor Eli sabeth van Roermond. 8 uur H. Dienst voor de afgest. familie Van Lier-Groenen. VRIJDAG 7 uur gest. H. Dienst Maria Joosten. 8uur H. Mis voor de parochie. ZATERDAG 7 uur gest. O.L.Vrouw-mis. 8uur gest. H. Dienst Hendriks-Knippenberg. Heden vigilie van Allerheiligen. Geboden vasten- en onthoudingsdag. A.S. ZONDAG Hoogfeest van Allerheiligen. De aflaat van Allerzielen is te verdienen van Zon dag-namiddag tot Maandagavond. Biechtgelegenheid: Iedere morgen onder de H. Mis van 7 uur in de biechtstoel van de pastoor, onder de H. Mis van 8 uur in de biechtstoel van de kapelaan. In de Octobermaand is door de week iedere dag om 7 uur Rozenkrans met gebed tot de H. Jozef en Lof. Biechtgelegenheid voor Allerheiligen: Donder dagavond van 7y2-8y2 (na het Lof). Vrijdag avond van 7%-8% uur (na het Lof). Zaterdag middag van 3-7 uur en van 7%-9 uur (Zaterdag zullen eerw. Paters helpen biechthoren). RECTORAAT ONBEVLEKT HART VAN MARIA TE KONINGSLUST ZONDAG 22e Zondag na Pinksteren. Feest van Christus Koning; alg. H. Communie voor alle gelovigen; de eerste collecte voor onze eigen kerk; de tweede voor de bijzondere noden van het bisdom. Om 6,30 uur H. Mis voor een overl. priester (coll. P. Lormans). Om 8,30 uur maanddienst voor Leonarda Verhaegh-Joosten (coll. M. Nooijen). Om 10,15 uur Hoogmis ter ere van het H. Hart van Jezus (coll. J. v. Rijswijck). Om 2,30 Lof met preek en Toewijding aan Christus Koning. MAANDAG; Om 7,45 uur H. Mis voor de ziele- rust van de heer Bekker. DINSDAG: Om 7,45 uur voor de zielerust van Cathrien Lormans-van Kuylenburg en overleden familie. WOENSDAG Om 7.45 uur mnd. voor de heer M. Bos. DONDERDAG Om 7.45 uu. voor de zielerust van Cathrien Lormans-v. Kuijlenburg en overl.fam. VRIJDAG Om 7.45 uur voor een overl. priester. ZATERDAG Om 7.45 uur voor de zielerust van Cathrien Lormans-v. Kuijlenburg en overl. fam. Vandaag tevens vigilie van Allerheiligen, ge boden vasten- en onthoudingsdag. 's Avonds om half acht Maria-Lof en October-gebeden. Kate- chismuslessen voor deze week: 6e en 5e klas de 12e les, de andere klassen de 8e les. Maandag om half acht godsdienstcursus voor de 18-jari- gen op de pastorie. Dinsdagavond om 8 uur bij eenkomst voor de dames, die werken aan ge waden en kerklinnen voor onze eigen kerk. Vanwege het feest van Allerheiligen is elke dag gelegenheid om te biechten 's morgens vanaf 7 u. tot voor de H. Mis van 7,45 u. en Zaterdag vanaf 4 uur tot 6 uur en daarna vanaf half zeven. Voor onze eigen kerk. Vorig bedrag f 1212,53 Eiergeld fam. Pf 10. Gift N.N2,50 N.N. uit dankbaarheid 7. Van een dienstbode f 5. Mevr. J. te Mf 5. Totaal 1242,03 Aan allen hartelijk dank! H. HARTPAROCHIE, GRASHOEK. ZONDAG 22e Zondag na Pinksteren. Feest van Christus Koning; algem. H. Communie tot eerherstel aan Koning Christus voor de be ledigingen door de wereld hem aangedaan. Na de Hoogmis toewijding van het menselijk ge slacht aan Koning Christus en zegen met het Allerheiligste. De 2e collecte is bestemd voor de doofstommen en andere werken van christelijke naastenliefde. Om half 3 pl. Lof waarna de eerste steenlegging der nieuwe kerk. MAANDAG jgt. voor Jacobus Verhaegh. DINSDAG Leesmis. WOENSDAG zieled. voor de overl. ouders Grij- mans-van Berlo en Dorothea Grijmans-van Berlo DONDERDAG, VRIJDAG en ZATERDAG lees- mis. Zaterdag Vigilie voor Allerheiligen; geb. Vasten en Onthoudingsdag. Zaterdagavond om 7 uur lof met rozenhoedje. Zaterdag komen de kinderen biechten die de laatste jaren de pl. H. Communie gedaan hebben A.s. ZONDAG Hoogfeest van Allerheiligen en le Zondag van de maand. Openschaalcollecte voor onze kerk. Gelegenheid tot biechten: Vrijdag van 4-5% en Zaterdag in 2 biechtstoelen van 3%-6y2 en verder na het lof tot 8 y2. RECTORAAT H. JACOBUS, EGCHEL. ZONDAG 22e Zondag na Pinksteren. Feest van Christus Koning, le collecte voor onze kerk, 2e collecte voor de doofstommen. y2 8 leesmis. %10 Hoogmis voor de overleden le den van de Voortplanting des Geloofs. 3 uur Lof en Rozenkrans, en toewijding van het Rectoraat aan Christus Koning. MAANDAG 8 best. dienst voor Theod. Peeters, Godefridus van Maris en Peter Mathijs Peeters. DINSDAG %8 Hoogmis voor de levende leden van de Voortplanting des Geloofs. WOENSDAG y28 best. dienst voor Peter Joh. Timmermans en Dorothea Peeters. DONDERDAG %8 best. dienst voor Willem Wilms, Aldegonda Stammen en Pierre Wilms. VRIJDAG y28 best. dienst voor overleden familie Gielen-Verhoeven. 5-7 uur biechtgelegenheid bij een Eerw. Pater. ZATERDAG Vigilie van Allerheiligen. Vasten- en onthoudingsdag. 8 leesmis. 5-7 uur biechtgelegenheid. 7 uur Lof en rozenkr. ZONDAG, Hoogfeest van Allerheiligen, le coll. bijzondere openschaalcollecte voor onze kerk, 2e collecte voor de nieuwe kerken. y28 leesmis. 10 Hoogmis voor Jan Mathijs Peeters en Elisabeth Kersten. 3 uur Lof en rozenkrans voor de arme zielen, Al- lerzielenpreek. In processie naar het kerkhof. Bezoek aan de graven. Vanaf Allerheiligen 12 uur 's middags tot Allerzielen 's avonds is er gelegenheid om een volle aflaat te verdienen voor de zielen in het vagevuur, mits Biecht H. Communie, telkens als men de kerk bezoekt en bidt 6x Onze Vader en Wees Gegroet en 6x Eer aan de Vader, tot intentie van Z.H. de Paus PAROCHIE MARIA GEBOORTE, KESSEL. ZONDAG 22e Zondag na Pinksteren. Feest van Christus Koning. De Hoogmis voor z. Hendrik van Heel, vanw. het personeel van de „Globe". Maandelijkse aanbidding van 3-4 uur met toe wijding aan het Allerheiligst Hart van Jezus. MAANDAG 7 uur g. jgt. voor z. Jan Sieben. 7,45 uur b. H. Mis voor z. Everarda Blokkers. DINSDAG 7 uur b. H. Mis voor z. afg. familie v. Hoek-Giesbertz. 9 uur Hoogmis met inzegening van het huwelijk v.h. bruidspaar van Hoek - Giesbertz. WOENSDAG 7 uur b. H. Mis voor z. Cornells Bouten en Wilhelmina Janssen. 7,45 uur b. H. Mis voor z. Jacobus Houben en Wilhelmina Ophey. 6 uur Lof, ter ere van de H. Jozef. DONDERDAG 7 uur b. H. Mis voor z. afg. fam. Franssen-Hermans. 7,45 uur g. jgt. voor z. Mech- tildis Pennings. VRIJDAG 7 uur g. jgt. voor z. Maria Josephma en Peter Hermans. 7,45 leesmis voor het gees telijk en tijdelijk welzijn van de parochianen. ZATERDAG Vigilie van het feest van Allerheili gen: Geboden Vasten- en Onthoudingsdag. 7 uur leesmis. 7,45 uur g. jgt. voor z. Herman Sanders. 6 uur Lof ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria. Van 4 tot 7 uur en van 7,30-9,30 uur wordt biechtgehoord. Een eerw. Pater zal mee biechthoren. ZONDAG, Feest van Allerheiligen. Vanaf 12 uur 1 November en op Allerzielendag kan onder de gewone voorwaarden een volle aflaat verdiend worden telkens als men de kerk bezoekt en 6x Onze Vader, Wees gegroet en Ere zij de Vader enz. bidt. 22e Zondag na Pinksteren. ZONDAG: Vandaag Feest van Christus Koning. Om 7 uur leesmis. Om 9 uur hoogmis. Om 2 y2 uur Lof met rozenkrans, Toewijding aan het H. Hart van Jezus en Litanie. MAANDAG: Om 7 uur leesmis. DINSDAG: Om 7 uur best. jaarget. voor Hendr. Hubert Niessen en Maria Gertr. Derix. WOENSDAG: Om 7 uur leesmis. DONDERDAG: om 7 uur gez. H. Mis tot zekere intentie. VRIJDAG: Om 7 uur leesmis. ZATERDAG: Om 7 uur best. jaarget. voor de overledenen van de fam. Hillen-Vaessen. Vandaag: Vigiliedag, geboden Vasten- en ont houdingsdag. Biechtgelegenheid van 4-8 uur, ook door een eerw. Pater. ZONDAG a.s.: Hoogfeest van Allerheiligen. PAROCHIE H. PETRUS, BAARLO. ZONDAG 22e Zondag na Pinksteren. Feest van Christus Koning. Alg. H. Communie H. Familie Afd. Vrouwen. Om 6.30 u. Lsm. voor de parochie. Om 8 u. Lsm. t.e. H. Odilia en O.L.Vrouw. Om 10 u. Hgm. tot zekere intentie. Om 2.30 u.Rkrs. en Lof. Daarna Vergadering H. Familie. Afd. Vrouwen. MAANDAG Om 6.45 u. Zeswd. voor z. Helena Meyrerink - Bruinenberg. Om 7 u. Lsm voor z. Louisa Görtz-Nyskens. Om 7.45 u. gest. jgt. voor z. Renier Beurskens. Om 7.45 u. Lsm voor z. Hendrik Meerts. DINSDAG Om 6.45 u. Zeswd. voor z. Cornelis Verkoelen. Om 7 uur Lsm. voor z. Joanna Beurs kens- Fleuren. Om 7.45 u. Zeswd. voor z. Petro nella ^Theunissen- Megens. Om 7.45 u. Lsm. voor z. Andreas Timmermans. WOENSDAG Om 6.45 u. Hgm t.e. van O.L. Vr van Lourdes. Om 7 uur Lsm. voor overl. familie Lenders-Dirkx. Om 7.45 u. Zeswd. voor z. Hen drina Wolters. Om 7.45 u. Lsm. voor de parochie DONDERDAG Om 6,45 u. gest. Hgm. voor z. Fr. d'Haemer en Joh. Hoefnagels. Om 7 u. Lsm. voor z. Bernard Hendriks. Om 7.45 u. Hgm. voor z. Regina van de Pasch. Om 7.45 u. Lsm voor z. Petras Engels. VRIJDAG Om 6.45 u. Hgm. t.e.v. H. Odilia. Om 7 u. Lsm. voor z. Arnold Bouten en Petr. Bol. Om 7.45 u. gest. jgt. z. Christiaan Kessels en Cornelia Bongaerts. Om 7.45 u. Lsm. voor z. Mathieu Janssen. ZATERDAG Vigilie van Allerheiligen. Vasten en Onthoudingsdag. Om 6.45 u. Hgm. t.e. O.L. Vrouw uit dankbaarheid. Om 7 u. Lsm. z. M. Sehmitz-Hilkens, vanwege de Derde Orde. Om 7.45 u. Hgm t.e.O.L.Vrouw Sterre der Zee. Om 7.45 u. Lsm. z. Dorothea Timmermans-Schur- mans. Om 6.30 u. Marialof. Biechthoren in drie biechtstoelen van 3-6 u. en van 6.30 -8 u. ZONDAG Hoogfeest van Allerheiligen. Buiten gewone collecte voor de kerk. Om 6.30 u. Lsm. tot zekere intentie. Om 8 u. Lsm. voor z. Mathieu en Hubert van Bergen. Om 10 u. pl. Hgm. voor de Parochie. Om 2.30 u. Rkrs. en Lof. Miserere.Allerzielenpreek en processie naar het kerkhof. Van 12 u. 's middags en Allerzielendag kan de Toties-Qouties aflaat verdiend worden voor de arme zielen van het vagevuur, d.w.z. telkens een volle aflaat onder de gewone voorwaarden zo dikwijls men een kerk bezoekt en bidt tot inten tie van de Paus. (6 maal Onze Vader, Weesge groet en Ere zij de Vader.) Week van de 22e Zondag na Pinksteren. ZONDAG: Feest van Christus Koning. 7.- uur H. Mis voor de parochie. 8.30 H. Mis voor de ge nezing van een zieke, namens Maria-congregatie. 10.- Hoogmis, met volkszang, namens een buurt vereniging. Na de Hoogmis Christus-Koning- Hulde. 15.- October - Oefening, waarna Maria- Congregatie. MAANDAG: 7.- gez. H. Mis voor overl. familie Huijs en Manders. 7,45 gez. H. Mis voor overl. familie Christiaens en Peeters. Door de week elke dag October - Oefening om 19,30 uur. DINSDAG 7.- jaarg. voor Hub. Vercoulen. 7.45 jaarg. voor Bernard Walraven. 9.30 Huwelijk v. WEDEROM NOTA AAN MOSKOU VOOR CONFERENTIE IN LUGANO. De Ministers van Buitenlandse Zaken van Ame rika, Engeland en Frankrijk hebben in Londen een nieuwe nota opgesteld voor het Kremlin. Deze nota bevat het voorstel aan de Russen om op 9 November in Lugano openhartige bespre kingen te voeren over de kwestie Duitsland en Oostenrijk. Zoals men weet is aan Moskou reeds eerder een dergelijke conferentie voorgesteld. In hun antwoordnota wezen de Russen deze confe rentie niet positief af, maar wel spraken zij van de wenselijkheid van ruimer overleg. Hetgeen er op neerkwam, dat zij niet alleen over Duitsland en Oostenrijk wilden praten, maar over alle pro blemen, welke het Oosten en het Westen van el kaar verwijderd houden. Bovendien stellen zij, dat een dergelijke conferentie het meepraten van Rood-China wenselijk maakt. Een nieuw punt in de nota van de Westelijke mogendheden is, dat zij vaag laat doorschemeren een niet-aan- valsverdrag met de Russen te willen sluiten, indien zij daar prijs op stellen. Ook wordt overleg met Rood-China niet van de hand gewezen, zij het dan ook, dat dan eerst de Koreaanse kwestie tot een bevredigende oplossing moet zijn ge bracht. Uit de tegemoetkoming aan verschillende wensen van het Kremlin wordt duidelijk, dat de Westerse Drie absoluut tot een gesprek willen komen. Nu zij, al is het dan ook in vage termen, Rusland de mogelijkheid in het uitzicht hebben gesteld van een niet-aanvalspact, bestaat er kans dat aan de zijde van het Kremlin de argwaan tegen de Europese Defensie Gemeenschap in meer of mindere mate zal wijken. ONTACTISCH OPTREDEN VAN ENGELSEN EN AMERIKANEN INZAKE TRIEST. Bij de conferentie van de Ministers van Buiten landse Zaken van de Grote Drie in Londen is ook de kwestie Triest ter sprake gekomen. Naar ver luidt hebben de ministers besloten Italië en Zuid-Slavië uit te nodigen voor een vijfmogend- heden-conferentie over Triest. Met welk doel deze conferentie bijeen moet komen is niet duidelijk. Zowel Dulles en Eden als Bidault hebben immers gelijktijdig bekend gemaakt vast te houden aan het beginsel van de overdracht van zone A aan Italië. Indien dus Engeland en Amerika vast van plan zijn hun troepen uit deze zone terug te trekken en het gebied af te staan aan Italië, waarover moet er dan geconfereerd worden? Misschien ligt het in de bedoeling Tito af te brengen van zijn agressieve neigingen als zone A aan Italië komt. Na de zekerheid waarmee Tito in de laatste tijd is opgetreden, valt echter allesbehalve te verwachten, dat hij voor de argu menten van de grote Drie zal zwichten. Het blijft bovendien een raadsel waarom Engeland en Amerika ineens met hun plannen inzake Triest te voorschijn zijn gekomen. Natuurlijk, er schuilt politiek achter. Maar zou die politiek van zoveel belang kunnen zijn, dat zij het waard is, Tito voorgoed afkerig te maken van het Wes ten? En dan, wordt hier niet teveel op het spel gezet als men een ogenblik de strategische waar de van Triest in ogenschouw neemt? Juist deze positie van Triest maakt, dat dit gebied een ge zamenlijke inspanning vraagt. Allerminst is de Westerse defensie gediend met een oplossing, zoals thans door Engeland en Amerika gefor ceerd wil worden, welke echter in feite geen op lossing is, maar een vergroting van de moeilijk heden. Maar na de verklaring van Pella, de Italiaanse Minister-President, dat zijn regering zal aftreden indien Engeland en Amerika hun plan voor ontruiming en toewijzing van zone A aan Italië intrekken, blijft er niet veel hoop be staan, dat Tito's woede over dit plan tot andere inzichten bij Engelsen en Amerikanen zal leiden. Want zou de regering Pella heengaan, dan zou daarmee de kans groot worden, dat de laatste Christen-democratische regering in Italië aan 't bewind is geweest. In welk geval Italië verloren zou gaan voor het Westen. ECONOMISCHE INTEGRATIE GROEIT. Het overleg in Luxemburg van de zes ministers van Economische Zaken, tezamen vormende de bijzondere ministerraad van de Gemeenschap voor kolen en staal, heeft tot een resolutie ge leid, waarin de ministers verklaren voortaan met de Hoge Autoriteit de algemene politiek -van ex pansie en investering te zullen onderzoeken. Met andere woorden komt deze resolutie er op neer, dat een verdere economische eenwording van Europa absoluut moet worden nagestreefd. BIJ K E E LP IJ N OE°ZA>CHTE VAL DAM I LD Verleden week" Zaterdag heropende de fa. F. Tummers-Cremers 't verbouwde winkelpand aan de Markt te Panninjfen. Voor deze gelegenheid was het gehele pand nog eens extra in de witte verf gezet en het moet ge zegd dat het er werkelijk prachtig bij lag. De verbouwing heeft tot resultaat gekregen een winkel die in de meest moderne zakenbuurt van welke stad ook niet uit de toon zou vallen. Een rijk gesorteerde collectie radio's en electri- citeitsartikelen staan in deze winkel uitgestald. De kantoor-lokaliteiten van de firma zijn op de eerste verdieping gevestigd waar eveneens een groot magazijn en een moderne werkplaats met draaibank enz. zijn ingericht. Toen ruim 30 jaar geleden de eigenaar van deze zaak vanuit het Zuiden in Panningen neerstreek zou niemand, de heer Tummers evenmin, hebben kunnen vermoeden dat in de loop der jaren zulk een zaak zou worden opgebouwd. Wie herinnert zich niet „lectrisch Frenske" uit vroegere dagen die bij weer of geen weer met zijn gammel fietske Helden doorkruiste om daar waar nodig de stroomvoorziening weer in orde te brengen. Nooit werd op hem een vergeefs be roep gedaan. Het één-persoons-bedrijfje groeide langzaam maar gestaag en is heden ten dage uit gegroeid tot een landelijk bedrijf met een zeer grote personeelsbezetting en werkopdrachten voor bedragen die fabelachtig aandoen. De gun ning van werken volgen de een na de ander, dikwijls zonder dat er inschrijving plaats heeft. Ondanks deze grote uitbreiding van het bedrijf is de eigenaar met beide benen op de grond blij ven staan en, om het eens met zijn eigen woor den te geven: als er iemand 's nachts bij wijze van spreken zou aanbellen voor een nieuw achterlichtlampje, wordt hij prompt geholpen. Het gaan en komen van zeer velen bij gelegen heid van de Zaterdag gehouden receptie moet voor de heer Tummers wel prettig hebben aan gedaan. Deze grootscheepse verbouwing die in een onge looflijke korte tijd tot stand kwam (dat moet nu eenmaal bij Frenske Tummers) was de uit voering van een reeds lang gedroomd plan. Plannen heeft de heer Tummers nog meer en bij leven en welzijn van hem zullen deze successie velijk vast en zeker werkelijkheid worden, zodat het electro-technisch installatiebureau fa. F. Tummers-Cremers te Panningen aan vele tien tallen mensen de gelegenheid zal blijven bieden hun kost te verdienen. GENEEST ALLE MAAGKLACHTEN! Inlichtingen bij ,Uw apotheker of drogist. bruidspaar Christaens-Peeters. WOENSDAG: 7.- gez. H. Mis voor overl. familie Lenders-v.d. Schoot. 7,45 gez. H. Mis voor Wil lem Muijsers en Johanna Michels. 9.30 Huwelijk v. bruidspaar Huijs-Manders. DONDERDAG 7.- gest. jaarg. voor Antoon, Jo anna en Catharina Clemens en familie. 7.45 gest. jaarg. voor Peter Joh. Linssen en Agnes Smeets. Gelegenheid om H. Sacrament der Biecht te ont vangen van 17-19 uun VRIJDAG 7.- gest jaarg. v. Henr. Haenen en Anna Peeters. 7.-45 gest. jaarg v. Ger. Vaessen Wilha. Grubben en dochter Louisa. Gelegenheid om H. Sacrament der Biecht te ont vangen van 17-19 uur. ZATERDAG: Vigilie van Allerheiligen. Geboden Vasten en Onthouding. 7.- gest. jaarg. voor Ger. Hermans, Johanna Vaessen en familie. 7.45 jrg. voor Ida Hermans-van Deurzen. Gelegenheid om H. Sacrament der Biecht te ont vangen (in 3 biechtstoelen) van 14-16; 16,30-18,30 en 19.- - 20.- uur. GEMEENTE HELDEN Burgemeester en wethouders van Helden ver zoeken aan alle ouders of verzorgers van kinde ren, welke vanaf 1 September 1951 schoolgaand zijn op de school voor dagonderwijs (niet avond cursussen) buiten de gemeente Helden, zowel lager, uitgebreid lager, nijverheids-, middelbaar- of voorbereidend hoger onderwijs, deze kinderen ten gemeentehuize te willen opgeven vóór 31 Oc tober a.s. met mededeling van de school welke zij bezoeken en de data met ingang waarvan eventueel tot wanneer, zulks ten behoeve van de schoolgeldheffing en de toepassing van de reductiebepalingen. De Burgemeester, Cremers De Secretaris, J Gielens. WINKELWEEK. Winkeliers die zich nog niet voor deelname op hebben gegeven kunnen dit alsnog doen t.m. Maandag 26 October bij een der bestuursleden. Th. Verbught, Steenstraat, M. 'Frencken, Naus, Beringe, Poulissen, Kerkstraat, Omsels, Ruijs- straat of bij B. van Essen, v. Hövellstraat. Vergadering K.J.M.V. A.s. Maandagavond 26 October houdt de Jonge Middenstand afd. Helden een algemene ledenvergadering in lokaal H. Gij- sen te Panningen. De vergadering begint om acht uur en het be stuur rekent op trouwe opkomst der leden. BURGERLIJKE STAND HELDEN Aangiften van 15 t/m 21 October 1953. GEBOREN: 17 October, Teeuwen, Jacobus Pe ter Marie, Baarloseweg 25. 19 October, Peeters, Wilhelmus Johannes Maria, van Hövellstr. 20. HUW. AANGIFTEN: 16 October, Korsten, Theo doras Wilhelmus, oud 28 jaar, controleur, Eg- chelseweg 33, en Dorssers, Maria Theresia, oud 24 jaar, Groeze 8. GEHUWD: 19 Oct. Keltjens, Lambertus Hendri- kus, oud 27 jaar, chauffeur, en Hendriks, Johan na Gerarda Theresia, oud 25 jaar. 19 October, Joosten, Christiaan Louis, oud 32 jaar, kantoorbediende, en Jacobs Gertruda Jo hanna, oud 28 jaar, coupeuse. OVERLEDEN: 13 October, Van de Laar, Peter Johannes, oud 85 jaar, Koningslust 543. 19 October, Glezer, Hendrikus Theodoras, oud 67 jaar, Koningslust 542. Landelijke Rijvereniging de Cavaliers. Zaterdagavond 24 Oct. om 8 uur is er ledenver gadering van de ruiterclub in het clublokaal, J. Hendricks. Bespreking Cross Country en hu welijk van Verdellen. E.H.B.O.-cursus. Het bestuur van het Rode-Kruis organiseert, bij voldoende deelname, komende winter een volledige E.H.B.O.-cursus. Docent: Dr. Smeets; Lessen: Iedere Donderdag avond 7.30 uur in het patronaat te Panningen. le Les 29 October a.s.; Kosten: Lesgeld 7. (ev. 0.25 per week) en 2.- boekje. Men verbindt zich voor de gehele cursus. Na het behalen van het diploma kan men toe treden tot de Rode Kruis-colonne. Aanmelding voor de cursus op de le les. Harmoniebal. Het jaarlijkse traditionele bal van harmonie Concordia zal plaats hebben, morgen, Zondag 25 October, en wel in de grote tuinbouw- hal, alsook in zaal Brummans. Het vorig jaar werd dit bal bezocht door ruim 1500 bezoekers. Dit jaar wordt een even groot aantal verwacht. Er is gezorgd voor prima muziek en voor een sprookjesachtige verlichting. Ook in de tuin- bouwhal zullen de dorstigen zich kunnen laven. Boerinnenbond „St. Liduina" afd. Panningen. Bij voldoende deelname, zal binnenkort een cur sus gegeven worden in fraaie handwerken door Mej. Paulissen. 6 lessen van 2 y2 uur. In deze cursus wordt U het volgende geleerd: Smocken, Open naaiwerk, Versieren en veran deren, Smyrnawerk, Bandversieren, Applicatie- werk. Voor de eerste les dient U borduurgaren, naald en schaar mee te brengen. De kosten van deze cursus is maar weinig. Laat deze zeer leerzame lessen niet voorbij gaan. Opgave voor deze cur sus t.e.m. 1 November bij het bestuur of aan Truus Kessels, Maasbreeseweg. Wanneer de eerste les begint wordt U nog nader bekend ge maakt. A.s. Zondag, feest van Christus Koning, worden aan de kerk speldjes verkocht ten bate van onze Boerinnenbond. SCHUTTERIJ ST. LEONARDUS, PANNINGEN Zondag 25 October houdt de schutterij van Pan ningen een schietwedstrijd met als prijzen: een groot aantal hazen en konijnen. Uitgenodigd wor den vooral ook leden van Helden-Dorp en Berin- ge. Het schieten begint reeds om 2 uur, kaart verkoop tot uiterlijk 3,30 uur. Instrumentenfonds HARMONIE. De stand van het instrumentenfonds van onze Harmonie Concordia is als volgt: Vorig saldo 1245,70 Weekactie werkende leden12,83 Van een kaartclub 31,72 Nieuw saldo 1290,25 R.K. T.T.V. „METEOOR", PANNINGEN. Woensdag 14 October werd, zoals reeds vermeld een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen „Vlug en Lenig" uit Meijel. De Meteoor-spelers wonnen overtuigend en Meijel moest met een 9-0 en 8-1 nederlaag huiswaarts keren. Het spel peil van Meijel was, gezien de korte bestaans- periode van de vereniging, goed te noemen. Dinsdag 20 October speelde het 2e Herenteam de eerste competitiewedstrijd tegen 't Venlose „Ven- lonia". Deze wedstrijd, welke in Venlo gespeeld werd, bracht een 10-0 overwinning voor de gast heren. De Meteoor-spelers schenen er niet aan te pas te komen, en het staat vast, dat Venlonia een van de candidaten zal worden voor het a.s. kampioenschap. Vrijdagavond 23 October zullen het le en 2e Damesteam elkaar bekampen om de beste plaats op de de ranglijst in de 2e klasse. We mogen wel veronderstellen dat het eerste team ongetwijfeld favoriet zal zijn. Zondag 25 October wordt de competitiewedstrijd Meteoor 1 - Genooi 1 Heren gespeeld. De aan vang van de wedstrijd is om 1,30 uur. Wij wen sen dit team, evenals de andere, veel succes. Volleybalclub Olympia Panningen. Heden Zaterdagmiddag zal de Dames-volleybal- club van Kessel een bezoek brengen aan Pan ningen. De wedstrijden beginnen om 4 uur. De Dames van Olympia worden verzocht om half vier op het terrein aanwezig te zijn. Morgenvroeg om 11 uur is er trainen voor de Heren. Parochiële Missieavond. Met een vrij goed bezette zaal kon de Heidense Missieavond in zaal Aerdts worden geopend door de weleerw. heer kapelaan Mestrom, waarbij nog eens duidelijk het doel van deze missieavonden werd uiteengezet. Speciaal werd er nog eens op gewezen dat het er op de eerste plaats om gaat om de missiegedachten levendig te houden en daarnaast door deze avonden de Heidense mis sionarissen enige financiële steun te bieden. Als onze bescheiden mening voegen wij hieraan toe dat het eigenlijk jammer is dat niet meer zo zeer als voorheen de zaal bij deze gelegenheid totaal gevuld was met parochianen van hogere leeftijd, maar dat dit een speciale aangelegen heid dreigt te worden van jeugdige personen. Vanzelfsprekend is de opgroeiende jeugd van harte welkom maar het gaat er toch vooral om, op deze missieavonden toch zeker de oudere ge zinsleden bijeen te hebben. De Zeer Eerw. Heer van Mus c.m. vertelde over zijn belevenissen in de missie in China en schil derde typerende volksgebruiken. In het tweede deel zijner causerie besprak hij speciaal het missioneringswerk op dit enorm grote arbeids veld dat ook reeds daardoor zijn speciale moei lijkheden heeft. Vanzelfsprekend kwam ook de laatste kerkvervolging ter sprake, waar hij ge bed vroeg voor de vervolgde Christenen. De traditionele loterij ontbrak ook nu weer niet, was heel gezellig, had veel gelukkige prijswin naars en betekende weer financiële steun aan zeven missionarissen uit de St. Lambertuspa- rochie. S.S.S. Ouderavond. Gezien de grote belanstelling welke de eerste S.S.S.-ouderavond verleden jaar had, wordt ook deze dit jaar gehouden en wel a.s. Maandagavond 26 October om 7 uur in zaal Jacobs te Helden. Spreker is de Nationale Sport- adviseur Rector Boymans. Verder zal deze avond gevuld worden met een bont programma geboden door leden en aspiranten der sportvereniging SSS Bosbrandbrigade, zou de titel kunnen zijn van „De sprong in het hellevuur" welke film heden Zaterdag en Zondag in het Vios Theater ver toond wordt. Het is het verhaal van de „Rook- springers", de kundige en moedige parachutisten in dienst van de Amerikaanse bosbrandweer. Het gegeven legt steeds weer de klemtoon op de noodzakelijkheid, met een kleine mobile ploeg zo snel mogelijk ter plaatse te zijn om uitbreiding van brand op een schaal, waar men zich in Ne derland geen voorstelling van kan vormen, te voorkomen. Dat „snel" ter plaatse zijn betekent, gezien b.v. de enorme wouden in Montana, ge bruik van normale en hefschroefvliegtuigen voor het vervoer en het afwerpen van rookspringers. Zij komen uit de hemel vallen, recht op een vlammende inferno aan, en dan begint de hero- ische strijd van houwelen en zagen tegen loeiende vlammen. Voor aanvangsuren van deze film verwijzen wij naar de advertentie op de achterpagina. Bibliotheek. Zondag a.s. wordt in onze parochie iedereen in de gelegenheid gesteld om een boek in bruikleen te ontvangen. Zodoende worden niet alleen, door het lezen van goede boeken, de lange winteravonden gekort, maar men verrijkt er zijn kennis ook mee. Brand. Dinsdagavond 9 uur werd er brand alarm geslagen. Een havermijt van de eerw. Broeders bleek vlam gevat te hebben. De ernaast staande mijt kon, dank zij de brandweer en het feit dat er geen wind was, gespaard blijven. Eerste gymnastiekuitvoering. Op Zondag 25 Oct. (morgenavond) zal in het patronaats-gebouw weer een gymnatiekuitvoering gegeven worden door de heropgerichte gymnastiekvereniging van 't patronaat. De gymnastiekvereniging die voor de oorlog op een zeer hoog peil stond, is weer opgericht door leden van het patronaat in samen werking met oude leden van vroeger. Om enkelen hiervan op te noemen: Lei Jacobs, Giel Heines, Nol Staaks en Thei Peeters. Deze gymnastiek- ver. telt op het ogenblik een 35-tal leden en dit zal in de toekomst zeker wel groter worden. Morgen komen zij dan weer voor het eerste sinds 12 jaar voor het voetlicht. Onder leiding van dhr. M. Jacobs uit Steijl zullen diverse vrije oefenin gen uitgevoerd worden. Verder zal gewerkt wor den aan de toestellen, zoals paard, rek en brug. Tevens zullen op deze avond de oude leden nog eens tonen wat zij waard zijn en U zult zien dat dit, na 12 jaar, nog buitengewoon is. Aan deze uitvoering is nog een aparte attractie verbon den in de vorm van het optreden van de gymnas tiekvereniging Leonidas uit Tegelen dames en heren). Leonidas heeft een uitstekende naam en het behoeft geen betoog dat zij hier gymnas tische oefeningen zullen laten zien die af zijn. Door de heren zal in hoofdzaak toestelwerk wor den verricht, terwijl de dames van Leonidas bal let en dans brengen. Wij twijfelen er niet aan of dit zal een zeer aan trekkelijke avond worden en we verwachten dan ook dat de gym. vereniging weer dezelfde sympa thie zal veroveren als voor de oorlog. Deze sport mag wel degelijk meer beoefend worden, want het is een weldaad voor de spieren en het gestel. De gymnatiek is een sport die de grootste cultu rele waarde heeft voor de gemeenschap. Laat dit de mensen vooral beseffen, zodat zij niet denken dat het alleen maar een hobby is van de een of andere sportleraar. Daarom inwoners van Baarlo steun deze nog jonge vereniging door Uw be zoek en sympathie, zodat we weer een gym.ver- eniging krijgen (of beter) als voor de oorlog. Tot morgenavond in het patronaat. Baarlo's muziekverenigingen concerteerden. Zon dag 18 Oct. heeft het traditionele concert plaats gehad door de 3 plaatselijke muziekverenigingen.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 2