Pastoor Kellenaars werd geïnstalleerd Het zit in de Lucht. II KJLB. GEEF ACHT! Eerste Steenlegging van de nieuwe Kerkjte Grashoeb Puistjes ».d.d. KESSEL fllïlEfl NUMMER 13 34E JAARGANG ZATERDAG 24 OCTOBER 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS De Parochie Panningen heeft een nieuwe Pastoor leuwó u< H©©F0P ill's!? «- UITGAVE L. KASSTEEN MARKT lMUldan -JZimbufa IRKT 28, PANNINGEN - REDACTIE EN ADMINISTRATIE: POSTBUS 2, PANNINGEN, TELEFOON K 4760-492 - GIRO 15718 - REDACTIE H. KASSTEEN Abonnementsprijs 5.- per jaar bij vooruitbetaling Advertenties 10 et per mm, bij contract belangrijke reductie Kleine advertenties (te koop e.d.) minimum 50 et, uitsluitend bij vooruitbetaling De miezerige motregen van Zaterdag voorspel de niet veel goeds voor het weer op Zondag, de dag dat de parochie Panningen haar nieuwe pas toor op plechtige wijze zou installeren. De versieringen werden toch aangebracht, en de Gever van alles moet door de aan de dag gelegde ijver van de parochianen wel bewogen zijn om aan deze feestdag zijn medewerking te verlenen. Zo kwamen Zondagmorgen de gouden zonnestra len voor de dag enkregen de Ruijsstraat, Markt, Schoolstraat, Kerkstraat door de aangebrachte versieringen een feestelijk aanzien. Nagenoeg heel Panningen en ook vele van buiten de parochie waren 's middags op de been toen een grote stoet, gevormeerd door verenigingen en organisaties, zich naar de grens van de parochie begaf om de nieuwe pastoor in te halen. In ge zelschap van de H.E. Heer deken Jaspers arri veerde daar de parochieherder en werd hij door de Edelachtb. Heer Burgemeester Cremers toe gesproken. Burgemeester Cremers verklaarde dat het hem 'n groot genoegen was als eerste de nieuwe pas toor welkom te heten als vertegenwoordiger van O.L. Heer en als geestelijke leider. „Ik weet dat U graag onder de mensen werkt en Uw vorige werkkring is een garantie dat U een open oog hebt voor problemen op allerlei gebied. U komt in de gemeente Helden, een gemeente die zich snel ontwikkelt. Het middelpunt van deze ge meente is Uw parochie Panningen. Een derde van de inwoners dezer gemeente is jonger dan 14 jaar Uw parochie telt hiervan een groot aantal. Er zal U dus een drukke werkkring wachten. De jeugd bruist van wilskracht en goed geleid is hier zeer veel te bereiken. Jammer is het dat zoveel ge meentenaren buiten de gemeente moeten gaan werken maar een blik in de toekomst geeft rede tot vreugde. De gemeente Helden wordt door de regering als ontwikkelingsgebied beschouwd. Een ontsluiting zowel te land als te water is zeer waarschijnlijk. De kolenontginning in de toe komst is zeker niet denkbeeldig. Het spreek woord: regeren is vooruitzien, is voor deze plaats wel op zijn plaats. Zowel op geestelijk, als wereldlijk gebied is hier veel werk. Al is Uw en mijn werk dan ook ver schillend van aard, de belangen die wij daarbij op 't oog hebben zijn 't zelfde. Wanneer onze blikken op 't zelfde doel gericht zijn dan zullen wij hier in Panningen veel en vruchtbaar werk kunnen verrichten. Van mijn kant kunt U op mijn volle steun en medewerking rekenen. Nogmaals mijnheer pastoor heet ik U hartelijk welkom en hoop in prettige samenwerking met U veel voor onze mensen te kunnen doen." Fonsje, kleine van Fons, bood hierna de pastoor de herderschop aan. Pastoor Kellenaars vervolgde tot de Burgemees ter met de woorden: „U hebt mij welkom geheten op de grens van mijn parochie en gesproken over het vele werk dat mij hier wacht. Op dit ogenblik gaan mijn gedachten terug naar een ander moment in mijn leven. Dat is toen ik mijn eerste stap zette naar het priesterschap bij de subdiaconaats-wijding Toen nodigde de Bisschop mij uit met de woor den: In naam des Heren treed nader.Thans noodt U mij uit om de parochie Panningen binnen te komen. Van de stap indertijd heb ik nooit geen spijt gehad. Zo hoop ik ook, en ik weet wel zeker, dat ik van de stap van vandaag ook geen spijt zal krijgen. U hebt mij gezegd op Uw hulp te kunnen rekenen. Dit aanbod van samenwerking accepteer ik zeer gaarne. Ik van mijn kant geef U ook mijn belofte van vriendschap en hulp, zodat het niet anders kan dan dat wij hier in Panningen veel tot stand zullen kunnen brengen. U en ik als gezagdragers verschillen in waardigheid. Uw werk beweegt zich op stoffelijk, 't mijne op geestelijk en boven natuurlijk gebied. U bent de eerste burger, ik de eerste priester. Al zijn er deze verschillen, toch mag zulks geen scheiding tussen ons betekenen. Geregeld contact met elkaar is onontbeerlijk voor ons beider werk. Laten wij ons samengebonden achten door de plichtsbetrachting die we uit te oefenen hebben op natuurlijk en bovennatuurlijk terrein. Dan zal er een vruchtbare werkperiode voor ons liggen". Na deze begroeting aan de grens van de parochie trok de stoet naar de kerk waar de weleerw. heer kapelaan Geurts pastoor Kellenaars toe sprak. „Op mij rust de plicht om U mijnheer pastoor in naam van alle parochianen een hartelijk welkom toe te roepen. Ik doe dat zeer gaarne en alle parochianen verheugen zich met mij dat U thans als pastoor en herder bent gekomen. Sedert het vertrek van Uw voorganger hebben de parochi anen het gemis van de pastoor gevoeld. Vooral zijn wij verheugd omdat wij weten dat U graag naar Panningen kwam. Ook weten wij dat gij Uw vorige werkkring ongaarne verliet maar van de andere kant blij waart toen gij Uw benoeming tot pastoor in Panningen vernaamt. Gij vindt een mooie parochie met volgzame mensen die zich gaarne laten leiden. Gezien Uw ijver zal Uw werk vruchtbaar zijn en door God gezegend wor den. Verleden Zondag heb ik de parochianen ge vraagd volgzaam te willen zijn en te bidden dat God Uw werk mag zegenen, opdat Gij hier veel tot stand zult kunnen brengen tot eer van God en heil van de aan U toevertrouwde gelovigen. Een bruidje overhandigde vervolgens, na een toepasselijk versje te hebben opgezegd, een sym bolische sleutel aan de pastoor. „Alvorens deze majestueuze, prachtige kerk bin nen te gaan" aldus pastoor Kellenaars, „gaan mijn gedachten naar hem die deze kerk bouwde, pastoor Huyben z.g.. Hij was een bidder, een bouwer en een boeter. Ja een echte boeter was hij, toen hij moest aanschouwen hoe zijn levens werk, deze prachtige kerk, vernield werd. Ook gaan mijn gedachten naar mijn onmiddellijke voorganger, pastoor van Montfort. Ook hij heeft iets groots gepresteerd door de kerk weer in haar oude pracht te herstellen en het interieur door nieuwe altaren, een nieuw orgel, klokken enz. te verfraaien. U en ik kunnen voor dit alles hen niet dank baar genoeg zijn. Mijn gedachten gaan verder naar al mijn mede werkers en helpers in de kerk. Op de eerste plaats de koster. Ik ken hem nog maar kort maar weet reeds dat hij 100% is. Verder het zankoor, de misdinaars enz. Ik hoop en verwacht dat zij allen zich geheel zullen geven aan de erediensten. En verder kapelaan Geurts. Samen moeten wij ons eens voelen inhet ver richten van onze priesterlijke taak. Een doel moeten wij daarbij voor ogen hebben n.l. het Rijk van Christus in de zielen der gelovigen brengen. Als wij elkaar steunen in al ons streven dan zul len wij veel goeds kunnen tot stand brengen. Tenslotte dank ik Fonsje die mij de herderschop gaf. Hij is nog te klein om te beseffen wat dit betekent. Zoals de schaapherder zijn schop han teert om zijn schapen tot orde te roepen, zo zal ik deze symbolische schop ook zonodig hanteren om de onder mij gestelde gelovigen aan te porren hun godsdienstige plichten na te komen". Vervolgens werd de kerkdeur geopend en in kor te tijd was de kerk gevuld om de plechtigheden in de kerk bij te wonen. Deken Jaspers las de in latijn gestelde benoemingsbrief voor, waarna hij zich tot de parochianen richtte. „Al is Uw vorige pastoor dan ook in alle stilte uit Uw midden gegaan, toch twijfel ik er niet aan dat U steeds in dankbare herrinnering aan hem zult denken voor alles wat hij voor U deed en voor de wederopbouw van dit Godshuis. Ge lukkig het volk dat zijn priesters weet te eren. Dat gij zulks doet bewijst wel uw opkomst in zo grote getale als thans. Dit stemt tot grote vreugde. Ik feliciteer uw nieuwe pastoor met zulk een prachtige parochie maar niet minder zou ik de parochianen willen feliciteren met zulk een pas toor. Gij weet dat ge een pastoor gekregen hebt die als aalmoezenier in zijn vorige werkkring veel verdienstelijk werk heeft verricht. Voor dat werk als Aalmoezenier wordt zeker niet de eerste de beste genomen. Het is niet mijn bedoeling hier een lofrede te houden op uw nieuwe herder, maar te wijzen op de macht en waardigheid van het priesterschap in 't algemeen en de pastoor bij zonder. Ik denk hierbij aan het laatste avond maal toen O.L. Heer de mogelijkheid schiep om altijd onder ons aanwezig te zijn. Aan alle priesters werd" toen de macht gegeven brood en wijn te veranderen in Zijn Lichaam en Bloed. Uw pastoor is door de bisschop gezonden om die macht onder U uit te oefenen en om het werk van Christus voort te zetten. Hij is dus als het ware Christus onder U. Zoals Christus tijdens Zijn aardse leven bij de feestvreugde op de bruiloft te Kana was en ook wenend bij 't graf van Lazarus stond zo zal Uw pastoor U vergezellen op Uw levensweg in vreug de en droefenis.Bij geboorte zal hij kerkwaarts snellen om door het toedienen van het H. Doop sel Uw kinderen op te nemen als lid van de H. Kerk en aan het einde van Uw leven zal hij U bijstaan met de schone gebeden der H. Kerk. Op alle hoogtij dagen, zoals Eerste H. Commuhie huwelijk zal de pastoor bij U zijn. Parochianen van Panningen, gij weet Uw pries ters te eren. Hoogachting en volgzaamheid is U eigen. Onder Gods zegen en de bescherming van Maria zal zijn werk zegenrijk zijn en zal het gods dienstig leven hier in Panningen zo mogelijk nog groter worden en zal het Katholieke geloof, dat zo zeer bedreigd wordt, hier bewaard blijven". Pastoor Kellenaars las hierna het evangelie van de Goede Herder voor, waarna hij zijn parochi anen toesprak. „Het is mij een grote vreugde op dit ogenblik tot U te kunnen spreken met als leidraad het evan gelie dat ik zojuist voorlas. Het is bij een installatie van een pastoor ge- druikelijk dit voor te lezen, omdat daarin zulke mooie woorden voor U en voor mij voorkomen en omdat daarin eigenlijk het werkprogramma van een pastoor licht. Toen ik na mijn benoeming voor het eerst in deze kerk kwam, heb ik God gebeden dat hij mij zou helpen een goed pastoor te zijn. Wat een prachtige kerk is het toch en hoe schoon is 't als zij geheel gevuld is met gelovigen zoals nu. Als ik hier zo over U neer zie, zie ik in de verte het beeld van de Goede Herder en denk ik aan het zo juist voorgelezen evangelie. Ik zie de Herder zich buigen over het schaapje dat ver ward is in de doornen, het bevrijden en terug brengen naar de stal. Ik zie hem zoeken naar schapen. Hij heeft er alles voor over om ze te vinden. De schaapjes hebben het o zo moeilijk. De wereld probeert ze te verleiden. De wereld is zo liefdeloos, zo hardvochtig. Deze schaapjes wil Christus redden en zo is Hij Uw en mijn voorbeeld. Ik ben gezonden om Uw herder te zijn. Die zielen ijver wil ik vergelijken met een kunststuk dat vele oorzaken heeft. Op de eerste plaats is er dan de werkoorzaak. Dit is Gods genade. Met gebed moeten we die genade van God afsmeken. Het gebed zal dus de eerste plaats innemen. Dan is er de voorbeeld oorzaak. Dat voorbeeld is Christus zelf. Hij is de Goede Herder die offers weet te brengen. Ieder Christen mens moet een Apostel zijn. Op de derde plaats is er de doeloorzaak. Het doel van U en mij is God. In ieder mens isde drang naar God aanwezig. Van die God moeten wij ons heil verwachten. Bij al ons streven naar zielen- geluk en zielenijver zullen wij God voor ogen moeten hebben. Tenslotte is er de instrument oorzaak. Dat instrument van zielzorg zijn U en ik, wij allen, wij moeten de instrumenten zijn die er voor waken dat zielen verloren gaan. Daarom moeten wij edelmoedig zijn. Door ons aaneen te sluiten, te organiseren, zullen we machtiger in strumenten zijn. Onze sociale organisaties zijn onmisbaar in deze tijd. Die organisaties zijn 't kompas waarin ons de juiste weg gewezen wordt. Ik hoop dat gij mij begrepen hebt: Alleen kan ik mijn taak niet vervullen. Uw hulp is daarbij onontbeerlijk". Alvorens zich zelf en al zijn werk aan Christus toe te wijden om met diens hulp een goede her der te kunnen zijn, vraagt hij de parochianen veel te bidden, Christus als voorbeeld te houden en Hem in al 't werk voor ogen te houden. Mogen wij allen zo echte, goede zielzorgers worden". Na de plechtigheden in de kerk begaf pastoor Kellenaars zich met zijn familie en geestelijkheid, voorafgegaan door harmonie Concordia en de gemengde zangvereniging Bel Canto naar de pas torie. Beide gezelschappen brachten hem daar een serenade waarna de voorzitter van het paro chieel actiecomité de nieuwe pastoor namens alle verenigingen en organisaties van Panningen welkom heette. De nieuwe parochieherder maakte hierna van de gelegenheid gebruik om allen te danken voor zulk een groots installatiefeest. „Ik kan mijn dank niet onder woorden brengen" aldus pastoor Kellenaars. Hij dankte het kerk bestuur en speciaal de Heer J. Bongaerts voor de aan de pastorie verrichte werkzaamheden. Hij nodigde all#n uit om in de pastorie een kijkje te komen nemen om te zien hoe prachtig deze ge worden is. De jonge boeren werd dank gebracht voor de werkzaamheden in de tuin, de directrice, 't per soneel en de leerlingen der huishoudschool voor de poets werkzaamheden, De paters, die eigenlijk al eerder genoemd hadden moeten worden: zij zijn steeds bereid geweest om waar nodig te as sisteren. „Het klooster tegenover de kerk is niet alleen 'n burcht van wetenschap, maar ook van dienst vaardigheid" aldus de pastoor. Hij hoopte ook in de toekomst op de paters te ktfnnen rekenen. De harmonie Concordia de zangvereniging Bel Canto werd eveneens dank gebracht voor de serenade. Tot slot van deze onvergetelijke feestdag maak ten ontelbaar velen van de gelegenheid gebruik om pastoor Kellenaars in de pastorie de hand te drukken, waarbij kapelaan Geurts hen allen aan hem voor stelde. Op waarlijk grootse wijze heeft Panningen ge toond dat het zijn herder waardig weet te eren. Moge O.L. Heer pastoor Kellenaars in de paro chie Panningen een rijk en vruchtbaar priester leven geven! Verhoogt het aanzien van Uw handen. Altijd gaaf, zacht en welverzorgd Het is de Hamamelis die het 'm doet Wanneer de kaderleden der K.A.B. uit Baarlo, Kessel, Maasbree, Meijel en Helden de komende leden wervingsactie met dezelfde eensgezindheid en ijver ter hand nemen zoals ze de instructie vergadering van Donderdagavond 16 October in 't patronaat te Panningen bijwoonden dan moet die actie een succes worden. Jan van Gennip die deze vergadering presideer de wees op het belang van deze bijeenkomst en deelde mede dat het idee voor het beleggen is uitgegaan van het hoofdbestuur van de Lim burgse K.A.B. innauwe samenwerking met de vakorganisaties. Jammer is het dat de Heer Maenen enEnsingk, die oorspronkelijk deze vergadering zouden bij wonen, te elfder ure bericht van verhindering hadden gezonden. Als spreker van de avond heette v. Gennip wel kom de heren Louis Oosterbaan, bestuurder Bouwvakarbeidersbond, Harry van Leendert, de man van de Kajotters en Jan van Eist, Kring voorzitter Noord Limburg der K.A.B. Wij zijn hier vanavond om bijzondere redenen bij elkaar. Het is bekend dat er gevochten wordt voor het aantrekken van industrie in Noord en Midden Limburg. Ook de K.A.B. neemt aan deze strijd deel om behoorlijke industrieën aan te trek ken waarbij een goede boterham te verdienen valt. Als kader van de K.A.B. moeten wij de activiteit van het hoofdbestuur der K.A.B. steunen. De industrialisatie die hier in Noord- en Midden Limburg gaat komen zal grote veranderingen met zich mee brengen. Het is zaak de bevolking te scholen. Wij moeten er voor waken dat niet straks de geldverdienende arbeidskrachten van elders moeten worden aangetrokken. Een ander probleem dat met de industrialisatie samen hangt is het godsdienstig-zedelijke. Zuid Limburg is gelukkig katholiek gebleven. De K.A.B. heeft op dit terrein een grote en verant woordelijke taak. Gezamenlijk zullen we hier moeten vechten om ons gewest voor het katho liek geloof te behouden. De activiteit van het N.V.V. in Noord Limburg is groot. Wij behoeven hiervoor niet bang te zijn als we maar paraat en actief zijn om die stromingen op te vangen. Met het N.V.V. dient de P.v.d.A. in het humanistisch verbond genoemd te worden. In Limburg zijn nog duizenden katholieke arbeiders niet bij de KAB georganiseerd. Op de eerste plaats is deze vergadering belegd om te bespreken hoe die arbeiders te bewegen hun plaats in de KAB in te nemen. Over geheel Limburg is hiervoor een samenwerking vereist tot en met. Op de eerste plaats moet gij als kader der K.A.B. in dit streven één zijn. Het is bittere noodzaak dat de K.A.B. de ledenwervingscam pagne op touw heeft gezet. Net zoals ze 50 jaar geleden tezamen naar de kerk gingen, zo stapten het gouden paar H. Jan- sen-Smedts Dinsdagmorgen over de Markt om in een plechtige hoogmis God te danken voor de van Hem ontvangen zegen gedurende de 50 ja rige echtverbintenis. Een krasser gouden paartje is nauwelijks denk baar. Het was een hele stoet kinderen en klein kinderen die Henke met de vrouw naar de kerk vergezelde. In de middaguren, toen de feeststemming er be gon in te komen zagen we de gehele familie voor afgegaan door een tambour in spé, dat roffelen zit daar op Markt 22 in 't bloed, een ronde maken waarbij de bruid met haar gouden kroon dapper mee marcheerde. 's Avonds klonken de tonen van de harmonie het gouden paar ter ere. Voorzitter Kessels zeide verheugd te zijn dat de harmonie deze muzikale hulde kon brengen en sprak de hoop uit dat nog vele gelukkige jaren voor het gouden paar zouden zijn weggelegd en dat de harmonie over tien jaar het diamanten paar wederom zou mogen komen feliciteren. In welgekozen woorden dankte schoonzoon W. Zelen voor de serenade en overhandigde voor zitter Kessels een „bruikbare" enveloppe. Het begint zo onderhand eentonig te worden al die gouden bruiloften in Panningen. Immers het ene gouden feest is nauwelijks voorbij of weer zien we een foto van een hij en een zij in dit blad geplaatst die samen een halve eeuw zij aan zij lief en leed hebben gedeeld. „Of 't er ook ge zond wonen is daar in Kapel!" Thans is het Everlo waar komende Dinsdag H. Vanlier-Groenen dit gouden feest zullen vieren. Groenes Maan en de gouden bruidegom van de vorige week kennen elkaar zeer goed en samen hebben ze een lange reeks van jaren menige avond al kaartend samen doorgebracht. Ook dit gouden paar verheugt zich nog in een uitstekende gezondheid. Beiden denken er nog niet aan om in een hoekje van kamer of keuken in een „zorg" te gaan zitten. Grootmoeder in de huishouding en grootvader op de akker, zo zijn ze de hele dag bezig. Everlo zal zich op 27 October vast niet onbetuigd laten en het gouden paar een onvergetelijke dag bereiden. Bij de vele gelukwensen die op de Steenstraat 63 zullen binnenstromen voegen wij gaarne die van ons en hopen dat het gouden paar nog vele jaren in voorspoed en gezondheid samen zal mogen blijven. De vak bonden hebben aan deze actie premies verbonden. Het bestuur van de K.A.B. wil daarbij niet achterblijven. Iedere afdeling die 10, 25, 30 of 100 nieuwe leden aanwerft, ontvangt resp. 1, 2, 3 of 4 exemplaren van het gouden boek der K.A.B. De heer van Gennip verleent vervolgens het woord aan Louis Oosterbaan die de K.A.B. dankt voor de aan de vakbonden geboden gelegenheid op een avond als deze het woord te kunnen voe ren. De vak- en standsorganisaties zijn hier samen bij elkaar. De sterkte van de vakorgani satie is afhankelijk van de hoeveelheid ontwik keling die ze krijgt in de K.A.B. Dank zei Dr. Poels is de K.A.B. een organisatie waarmee rekening gehouden moet worden. Wan neer we bij de komende ledenwervingsactie de eigenschappen durven denken en doen, welke het werk van Dr. Poels kenmerkten, in de practijk brengen zal de actie slagen. Op de eerste plaats is durf noodzakelijk. Het is een goede zaak waar voor we op pad gaan en daarom moeten we niet bang zijn om alles te proberen 't doel te bereiken. Vele acties die in 't verleden ondernomen werden zijn mislukt, omdat er van te voren niet voldoen de gedacht werd. Alvorens met de wervingsactie te starten, zullen er lijsten aangelegd moeten worden van hen die niet georganiseerd zijn. Tijdens de actie zulleh de propagandisten regel matig bij elkaar moeten komen om de onder vonden moeilijkheden te bespreken. Het doen is tenslotte gemakkelijk als het denken goed is voorbereid. Voldoende aandacht zal geschonken moeten wor den aan ongeorganiseerde beroepsbeoefenaren waarvan ter plaatse geen afdeling bestaat. De verhouding tussen de in- en uitschrijving van leden moet bezien worden. Overleggen hoe de uit schrijvingen kunnen worden tegen gegaan. De vakorganisaties hebben hierbij een bijzondere taak. Zij ondekken het eerst of een lid van plan is uit de organisatie te treden. Dit zal direct ge signaleerd moeten worden bij de propaganda club. Bijzondere aandacht moet geschonken worden aan de wensen van het platte land die van hun bedrijven overschakelen naar de industrie. Het is zo dat deze mensen aanvankelijk nog hun eigen weg proberen te zoeken. De K.A.B. zal hen. moeten helpen de juiste weg te vinden. Wij hebben voldoende en zeer geschikt propa gandamateriaal voorhanden. Dit materiaal kost geld en 't is zaak dat het goed wordt aangewend. Ieder propagandist moet met de inhoud van het propagandamateriaal op de hoogte zijn, zodat bij het huisbezoek van die inhoud gebruik gemaakt kan worden. Het is van groot belang dat de moeders van de Morgen op het feest van Christus Koning, is het een grote dag voor Grashoek. De vlaggen hangen daar dan uit en er is feest en groot feest bij de in woners van Grashoek. Met grote voortvarendheid is daar immers ge werkt aan de bouw der nieuwe kerk; de funda menten zijn er al in, de stijgers staan er al en de muren rijzen reeds omhoog. En nu zal morgen na een plechtig Lof om half 3, door de Hoogeerw. Heer Deken Jaspers de eerste steen in de toren gemetseld worden als een mas sale hoeksteen en die tot opschrift draagt: CorDI IesV Vt Vla nobis sit et Vita a VICarlo foraneo henrICo Iaspers Lapis posItVs sVM angVLarls hetgeen betekent: Voor Jezus' Hart Opdat het voor ons de Weg zij en het Leven werd ik door Deken Henricus Jaspers geplaatst tot hoeksteen. noodzaak tot organiseren overtuigd worden. Zij moeten de contributie betalen en wanneer zulks niet met overtuiging geschiedt bestaat het gevaar dat op een gegeven moment niet meer betaald wordt. Wanneer we aldus op pad gaan moet onze actie slagen en zullen wij .katholiek zijnde, ons van onze apostolische taak kunnen kwijten. De Z.E. Heer pastoor van Basten Batenburg wijst op de noodzaak om de ongeorganiseerden te winnen voor de KAB. De toenemende industri alisatie is toe te juichen, maar we moeten gereed zijn om de daaraan verbonden gevaren te kunnen weren. Dat kan alleen via een hechte katholieke organisatie. We moeten niet stil zitten en ons vleien met de gedachten dat 't hier in de buurt met die Industrialisatie zo'n vaart nog niet loopt. Hij wijst op de nieuwe parochie in Blerick, dat toch heus niet zo ver verwijderd is. Neen, nu is 't tijd om de handen uit te slaan. Harry van Leendert dankt de K.A.B. voor de be langstelling voor de Kajotters. Dr. Poels zag indertijd 't belang in van de organisatie van de arbeidersjeugd en is de grondlegger van de Ka jotters beweging. De ouders kunnen hun kinde ren gerust aan de K.A.J. toevertrouwen. Op materieel gebied is reden voor tevredenheid. De loonregeling is redelijk te achten. Op geestelijk gebied heerst er overal grote nood. Vooral met het oog op de industrialisatie in Noord en Midden Limburg zal de K.A.B. belangstelling voor de Kajotters moeten blijven tonen en de helpende hand bieden. De geest die thans in Zuid Limburg heerst moet hier ook blijven. Ook hier moeten het katholieke arbeiders gezinnen worden. Een der voornaamste doelen der Kajotters is het vormen van leden die straks in staat zijn voor de belan gen der K.A.B. op de bres te staan. De voorzitter van de kring Noord Limburg der K.A.B. J van Eist was ervan overtuigd dat er in de naaste toekomst hier in de streek nog wel zo 't een en ander te doen is. Hij vraagt de aanwe zigen hem regelmatig op de hoogte te houden van alle bijzonderheden in de afdelingen. De be tekenis van de standsorganisatiepis moeilijk on der woorden te brengen. Een blik in het verleden is echter voldoende om de noodzaak der organisatie aan te tonen. Wat is er niet allemaal bereikt, wat als eenling on- mogelijkzou zijn geweest. Aan het einde van de vergadering dankt de heer van Gennip de spre kers en spreekt de hoop uit dat de aanwezigen hun woorden in de practijk zullen brengen. Namens de heren Maenen en Ensink richt hij zich tot de vergadering. Er is in de K.A.B. heel wat werk te doen. Het hoofdbestuur is niet In staat om al het werk van de afdelingen tot de hoogste regionen alleen te voorzien en uit te voeren. Het werk en de acties zijn zo variabel dat de plaatselijke afdelingen hier zelf actief moeten zijn en initiatief moeten nemen. De plaatselijke propaganda clubs zijn onmisbaar voor het bestuur te helpen. De Credo Pugno clubs zijn hiertoe zeer geëigend. Er zal een behoorlijke taak verdeling moeten komen zodat de werkzaamheden niet steeds voor bepaalde personen gereserveerd blijven. Het werk der K.A.B. strekt zich uit over allerlei gebied en alleen dan kan dit werk met succes worden ter hand genomen als daaraan de geschikte perso nen zich willen geven. Kijk naar zulke mensen uit. Dan zullen we in staat zijn de plannen der K.A.B. uit te voeren, dan worden we sterk en dan kunnen we de toe komst met vertrouwen tegemoet zien. In dez v steen is een holte aangebracht,waarin met enige geldstukken van deze tijd, een perka ment gemetseld wordt waarop in het Latijn ge schreven staat: In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. „Onder het bestuur van de allergoedertierenste Heer Pius XII de Opperherder der H. Kerk; terwijl de Hoogadelijke Vrouwe Juliana roem vol de heerschappij voert over het Konink rijk der Nederlanden; onder het Episcopaat van Zijne Hoogw. Exc. Gulielmus Lemmens, bisschop van Roermond, met als Bisschop- Coadjutor Exc. A. Hanssen, en de edelacht bare Heer Franciscus Houben gouverneur was van Limburg; toen de Hoogeerw. Heer Henricus Jaspers Deken was van Helden en de Zeereerw. Heer Pastoor Petrus van der Sterren reeds gedurende zeven jaar de scha pen van deze kudde hoedde met als kerkmees ters de Heren: Th. Engelen, L. Hunnekens, G. Joosten en M. Peeters en als penning meester de Heer G. Beumers; toen Petrus Matheus Cremers Burgemeester was van de gemeente Helden; is ter ere van de Aller heiligste Drievuldigheid, tot stichting der ge lovigen en tot behoud van hun zeden, mede ter ere van het H. Hart van Jezus, de Pa- troonstitel van deze kerk, en ter ere van de H. Lambertus, Patroon der gemeente Helden; door de kunst en het vernuft van de edelacht bare Heer Alexander Schwencke uit Maas tricht als architect; door de ijver en de zorg van de Weled. Heer Fransciscus Straus uit Roermond, als de aannemer, deze kerk ge bouwd. Ten getuige waarvan op de XXII Zondag na Pinksteren, op het feest van Christus Koning, de 25 October in hetjaar 1953 na Christus' Geboorte, de eerste steen van dit gebouw heeft geplaatst Henricus Jaspers, Deken van Helden Wie morgen de tijd heeft, hij ga naar Grashoek; hij zal daar heel zeker een stemmige feestvreug de vinden en welkom zijn. Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Mijnhardt Hoofdpijnpoeders. Doos 50 ct. MijnhardtHoofdpijntabietten.KokerSOct. Kessels fanfare voor de radio. Zaterdagavond zat het muziekgezelschap fanfare Maasoever vol spanning op de komst van de mu- ziekspecialist Piet Lustenhouwer van de K.R.O. welke de fanfare examineren zou of zij geschikt was voor 't ten beste geven van enkele nummers welke via de radio zullen kunnen worden beluis terd. Nakennis te hebben gemaakt met het be stuur, besprak de Heer Lustenhouwer nog enige technische aangelegenheden met Directeur Fei ten, waarna Kessels fanfare de door Lusten houwer uitgekozen mars al spoedig tot zijn volle tevredenheid uitvoerde. Na nog een tweetal nummers te hebben gespeeld sprak de Heer Lustenhouwer niet meer dan lof uit over het muziekpeil van fanfare Maasoever. Binnen af zienbare tijd zal dan ook Kessels fanfare via radio Hilversum kunnen worden beluisterd. Auto-ongeval. Zaterdagmiddag had op de Rijks weg een auto-ongeval plaats waarbij twee per sonen, een zwaar en een licht werden gewond. Omstreeks 3 uur reed een vanuit de richting Venlo komende volkswagen ter hoogte van de boerderij G. v.d. Beuken met een vrij grote vaart tegen een boom. Dit ongeval was te wijten aan het feit, dat de wagen door nog onbekende oor zaak kwam te slippen en vervolgens tegen een boom botste. De chauffeur een zekere M uit Venray, kwam er met lichte verwondingen af terwijl de achterinzittende N uit Horst met zwa re verwondingen moest worden opgenomen in het Ziekenhuis te Horst. De heren Corten en Litjens van het Rode Kruis waren spoedig ter plaatse en assisteerde de in middels aanwezig zijnde Dr. Smeets met het verlenen van eerste hulp. Ei première. Wie zou gedacht hebben dat een kip van het Amerikaanse ras in staat zou een ei van 142 gram te leggen. Dit gebeurde onlangs bij de heer A. Beurskens, Veersepad alhier, waar een kip het wondere! in het nest legde en daarbij nog het leven behield. Voor zover ons bekend zal dit wel de première zijn van Nederland. Eveneens mocht het A. Beurskens gelukken voor de derde maal uit de koude grond in de tuin verse aardbeien te plukken tevens staan deze aard bei-planten nog in bloei.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 1