Jn da QmapSatan LECTUURFONDS MAAGPIJN? QoucLen airuiicit te cmnningen PlechtigeJ vau Pauuiugeus nieuwe Parochieherder Even Uw aandacht voor OPA NUMMER 12 34E JAARGANG ZATERDAG 17 OCTOBER 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS IfMAf GENEEST ALLE MAAGKLACHTEN! Last van zenuwen? Abonnementsprijs 5.- per jaar bij vooruitbetaling Advertenties 10 ct per mm, bij contract belangrijke reductie Kleine advertenties (te koop e.d.) minimum 50 ct, uitsluitend bij vooruitbetaling UITGAVE L. KASSTEEN Vfdiddeu -JZimburg MARKT 28, PANNINGEN - REDACTIE EN ADMINISTRATIE: POSTBUS 2, PANNINGEN, TELEFOON K 4760-492 - GIRO 15718 - REDACTIE H. KASSTEEN Vorig jaar April, werd er door onze gemeente lijke studentenclub „Sint Tarcisius" 'n envelop- Fortaleza, 5 October 1953. Het is nog niet lang geleden dat de Heilige Vader Pius XII tot de eer der altaren verhief een een voudig meisje Maria Goretti, martelares van de heilige deugd. Haar beeltenis is wijd en zijd ver spreid en ook hier tref je de kleine Heilige overal aan en ze wordt terecht als voorbeeld gesteld aan de jeugd. Welnu, een kleine twee maanden geleden preekten we een volksmissie op een klein plaatsje aan de voet van de bergen en daar hoor den we de geschiedenis van twee eenvoudige on geletterde meisjes, twee zusjes, een van vijftien en een van tien jaar, die gruwelijk vermoord werden door een laagstaand en verdorven kerel, die het gemunt had op de deugd van die twee eenvoudige zielen. Pas na drie dagen werden de lijken gevonden en het mag wel een wonder heten dat de roofvogels nog geen enkel letsel hadden toegebracht aan die onschuldig vermoorden. Wel werd de plaats van het misdrijf ontdekt door het zweven van de roofvogels boven de plek, doch de lijken waren nog onaangetast. De snode misdadiger werd spoedig ontdekt en in de gevangenis, alvorens te zijn veroordeeld, be nam hij zich het leven door zich te vergiftigen. Toch heeft hij, alvorens te sterven nog verklaard, dat de twee meisjes door hem werden vermoord omdat zij niet aan zijn lage hartstochten gehoor wilden geven. We mogen gerust aannemen dat die twee onschuldige kinderen haar loon reeds ontvangen hebben bij de algoede God. De vader van die twee meisjes heb ik persoonlijk gespro-' ken en de man huilde nog bij het vertellen van wat er was voorgevallen. Ik heb hem getroost en gezegd, je bent een gelukkige vader want je hebt twee kinderen bij God, twee martelaressen van de heilige kuisheid. U ziet wel dat ook in Brazilië Gods geest waait waar Hij wil en dat er nog vele reine zielen zijn die liever sterven dan haar lichaam en ziel be smeuren met de zonde, een troost voor ons pries ters en een steun. Een van onze volksdichters heeft het feit op rijm gezet en het woord bij het tokkelen van een viool gezongen op de zoele zomeravonden, moge het niet alleen bij zingen blijven maar mogen veel meisjes als het nodig mocht zijn dat heerlijk voorbeeld van dappere plichtsbetrachting navol gen. Verschillende pastoors hebben in het bin nenland reeds een soort meisjescongregatie ge sticht met als voorbeeld de deugden en het leven van de heilige Maria Goretti. Die meisjes beloven dan plechtig niet te dansen en steeds zedig gekleed te gaan, een ernstige ver kering te hebben en de godsdienstplichten trouw te vervullen met steeds de Heilige Maria Goretti voor ogen. Hoe dikwijls gebeurt het niet dat wij op missie, diep in het binnenland, waar de priester zelden kan komen prachtige voorbeelden tegenkomen van reine zielen, die leven dicht bij Onze Lieve Heer en die liever hun leven verliezen dan de ziel te bezoedelen door de onreinheid. Dikwijls horen wij dan ook uit de mond van oude en wijze mensen, „God straft deze wereld nog Vervolg zie pagina 2 politieke macht van het heidense Rome een wa pen in de handen van de duivel. Dit machtige Rome werd echter overwonnen door de vurige kracht van het jeugdige Christendom. De his torie laat evenwel met angstwekkende duidelijk heid zien, dat waar het Christelijk bewustzijn en de Christenheid aan vurigheid te kort schiet, de macht van de God der wereld groeit. Ook nu staat de Christenheid voor een vernieuwde strijd tegen de Satan. Als de wereld door anti- Chris telijke dwalingen, of ze nu communisme, kapi- lisme, heidens humanisme of Amerikanisme he ten, wordt beheerst, komt dat dan niet omdat de Christenwereld aan andere goden is gaan ge loven dan aan de persoonlijke God, Schepper, Heer en Bestuurder van Hemel en aarde? Wij mogen er niet blind voor blijven, dat zelfs onder de Christenen de onverschilligheid tegenover God en godsdienst groeiend is. De strijd gaat nu even min tegen personen of systemen, die slechts de werktuigen zijn in de handen van de vader der leugen om de ontkerstening volkomen te maken, maar tegen het boze geestendom zelf. De zinne loosheid van een systematische opstand tegen God, waarin men zelf zegt niet te geloven, en het omverwerpen der door God gewilde orde, welker eerbiediging de mens ook voor zijn aardse be langen heilzaam is, kan alleen worden verklaard door een satanische verblinding. Willen wij daar om in die strijd de zege wegdragen, dan behoe ven wij de vurigheid der eerste Christenen, die onder de aandrift van de Geest een totaal ver dorven wereld wisten te vernieuwen. Wil de bede van het Onze Vader: „Verlos ons van den Kwa de", verhoord worden, dan zullen wij eerst de bereidheid moeten bezitten in ons leven de andere beden te verwezenlijken: „Uw Naam worde ge heiligd, Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede". pen-actie op touw gezet voor onze Heidense mis sionarissen. 'n Actie die meesterlijk slaagde. Toen ging dat hele Lectuurfonds a.h.w. de doof pot in, maar dat is toch maar schijn, want in werkelijkheid is het al sinds het begin van dit jaar aan het functioneren en verzendt met de regelmaat van een klok literatuur naar onze Heidense missionarissen. Hieronder een lijstje van Heidens missionarissen, met door hen ge vraagde tijdschriften. Padre J. Hermans... tot voor kort „De Linie" Padre Assis Berkers... id. Pater R. Haffmans... „Dux" Pastoor Th. Heuvelmans... „Dux" Zuster Apollonis... Tijdschrift voor geestelijk lev. Father P. Janssen... Ned. Kath. Stemmen Padre Henrique Peeters... id. Padre Pedro Mewiss... id. Padre Martinho Reinders... Kath. Archief. Padre P. Hermans... geeft de voorkeur aan een boek. Mhr. G. Gommans... Liturgisch Tijdschrift Padre W. Hermans... Recherches des Sciences économique et politiques. Bovendien worden er door enkele particulieren, door ons toedoen, ook nog geïllustreerde bladen aan missionarissen gezonden. Dit aantal is nog te klein en wanneer er nog geabonneerden op Katholieke Illustratie, Panorama of andere bla den zijn, die deze, na lezing, ter beschikking wil len stellen van missionarissen, stuur ons even een kaartje. U ontvangt dan getypte omslagban den met adres en de porto vergoeden wij U ook. Lectuurfonds is nooit gesloten voor het in ont vangst nemen van giften, die wij dan ook al van enkele organisaties in dank mochten ont vangen. „Lectuurfonds", beheerd door een Helden- se frater van het Missiehuis te Helden-Panningen. Inlichtingen bij Uw apotheker of drogist. Feest in de Parochie Beringe 11 October, viering van de gedenkdag (7 Octo ber) van 't 25-jarig bestaan der parochie. Een dag waarop velen met grote voldoening kunnen terugzien. De H. Missen werden goed bezocht en velen naderden tot de H. Tafel. De Hoogmis werd met bijzondere luister opgedragen. Voor een pas sende versiering met palmen en gele asters en dahlia's was gezorgd, terwijl alle lampen brand den. De dienstdoende priesters waren zonen van de parochie: de nieuwe Pastoor van Panningen en de eigen Pastoor. De gezangen van de H. Mis werden schitterend uitgevoerd door het studen tenkoor der heren Lazaristen. Wanneer menig zangkoor zo goed mogelijk de kerkelijke gezan gen ten gehore bracht zouden de kerkelijke diens ten met veel meer eerbied worden bijgewoond. Pater v. Winsen van de heren Lazaristen sprak zeer mooi over het leven in de eigen parochie kerk. De misdienaars van de H. Hartkerk van Tegelen, een achttal, dienden de H. Mis. De zeer- eerw. heer Overste, de edelachtb. heer Burge meester en echtgenote waren in de H. Mis en bij de receptie aanwezig. Na het Te Deum volgde een samenkomst in het jeugdhuis of patronaats zaal, die feestelijk was versierd. De bijeenkomst werd geopend met muziek van de fanfare, de studenten zongen een mooi stuk; meisjes van de school declameerden in versvorm de geschiedenis van de parochie. Daarna richtte de Pastoor het woord tot de aanwezigen en bracht hulde en dank aan de goede God, de stichters van de pa rochie, Z. Hoogw. Exc. Mgr. Schrijnen, pastoors van Panningen en de eerste Pastoor, die vanaf 1913 Kapelaan te Panningen geworden, aldaar meeleefde tot de dood hem plotseling wegnam Thans heeft de parochie Panningen de eer deze ijverige priester als zijn pastoor te kunnen be groeten. Alle inwoners van de parochie worden bij deze opgeroepen om Zondagmiddag bij de in stallatie-plechtigheid aanwezig te willen zijn. Op de 21e Zondag na Pinksteren, waarop in de gehele wereld Missiezondag -wordt gehouden, vieren wij tevens het feest van de geneesheer Sint Lucas, metgezel van de H. Paulus en schrij ver van het Evangelie en van de Handelingen der Apostelen. Het Evangelie van Lucas over de uitzending van de 72 leerlingen is van treffende toepassing op de missie-activiteit, die een wezens kenmerk van de Kerk is. De Blijde Boodschap der Verlossing, die de Kerk moet brengen aan alle volkeren, komt wel zeer sterk tot uiting in het Evangelie van Lucas, waarin Gods liefde volle barmhartigheid voor de mensheid tastbaar der en welsprekender wordt geschilderd dan in een der andere Evangeliën. Wij herinneren hier slechts aan de parabel van de Verloren Zoon en van de Barmhartige Samaritaan, aan de beke ring van Maria Magdalena en van de Goede Moordenaar. Deze liefdevolle zorg voor de men sen van alle volk en taal behoort tot de taak van de Kerk, waarin Christus onder ons voort leeft en die dit Godsrijk van genade naar alle windstreken moet verbreiden. Indien echter zo het wezen is van Gods Kerk, dan zal ook de Katholiek, burger in het Rijk Gods, wil hij zijn naam niet onwaardig zijn, grootmoedig en ruim hartig genoeg moeten zijn om in zijn liefde heel de mensheid te omvatten. Dan moeten de be langen van het Rijk Gods hem ter harte gaan. Dan moet hij Christus in het Onze Vader met oprecht hart durven nazeggen: „Uw Rijk kome!", en in zijn leven allereerst dit Rijk van God en zijn gerechtigheid zoeken en al het andere als toegift. Hier ligt de grond voor de apostolaats- drift van de Christen, welke zich uit in de be geerte het Rijk Gods uit te breiden naar alle kanten door missie-activiteit, maar ook door het te doen groeien in de diepte door leken- apostolaat en Katholieke actie in de eigen om geving. Daarbij worden wij echter onmiddellijk gecon fronteerd met het mysterie van de zonde; de strijd van de Christen gaat daarbij niet zozeer tegen de mensen, maar zoals Paulus het in het Epistel van de 21e Zondag na Pinksteren schrijft, tegen geestelijke machten: „Niet tegen vlees en bloed geldt onze strijd, maar tegen heerschappij en machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen het boze geestendom in de lucht". Ook vandaag nog gaat de strijd van de Christen niet tegen mensen of menselijke systemen, maar tegen hem, die Paulus de „God dezer wereld" (2 Cor. 4:4) heeft genoemd. Bij vele Christenen is in deze tijd de overtuiging van het bestaan van de duivel en zijn trawanten, hoewel zij dage lijks bidden „Verlos ons, niet van het kwaad maar van den Kwade", niet meer levend. Slechts somwijlen als het kwaad zulke misdadige proporties aanneemt als in de Russische con centratiekampen en de totale ontluistering van de menselijke persoon en waardigheid in de lan den achter het IJzeren Gordijn, doet het volko men ontbreken van iedere menselijkheid, van alle barmhartigheid en mededogen iets bevroeden van een waarlijk satanische invloed. Christus zelf voorspelde, dat zijn Kerk zal wor den belaagd door de „poorten der hel", al zullen zij haar niet overweldigen. Voor Paulus in zijn brieven en Joannes in zijn Openbaring was de Mijnhardt's Zenuwtablettec helpen U er overheen. TUINBOUWVERENIGING HELDEN. Aanvoer gesorteerd fruit. Wegens een te grote aanvoer van ongesorteerd fruit in de tuinbouw- loods, mag van 20 t.m. 26 October geen fruit worden aangevoerd. Ingaande 27 October kan dan weer onbeperkt worden geleverd. De tuinbouwloods is voor uitgifte emballage ge opend op Dinsdag en Donderdag van 8-12 uur en van 1-5 uur, en 's Zaterdags van 8-12 uur. Na de middag verenigden zich de helft van de gehuwde vrouwen in de patronaatszaal voor de viering van de Moederdag. Geopend met gebed van de Boerinnenbond, werden enkele stukken gespeeld door de schoolkinderen onder leiding van mej. W. Beumers, die een hartelijk applaus van dank in ontvangst moest nemen. Dan volgde een meelevend woord van de Pastoor, verloting van enkele welkome geschenken, wat voor de Boerinnenbond ruim 100.- opleverde. De toe spraak van Rector Joosten van Posterholt over „het meisje in de opgroeiende jeugd" werd met aandacht gevolgd, daar dit onderwerp in het teken van belangstelling staat. Ondertussen ge noten de genodigden van een kopje koffie met toebehoren en voor zover tijd en belangstelling toeliet kregen de vrouwen de gelegenheid om de kleuterschool te bezoeken, waarover de kleuter onderwijzeres de nodige inlichtingen gaf. Tegen half zes kon de voorzitster tevreden zijn met 'n welgeslaagde middag en sloot de bijeenkomst. Panningen maakt zich gereed om zijn nieuwe pastoor, de Zeereerw. Heer C. Kellenaers, Zon dagmiddag in te halen. Deze nieuwe pastoor nam 14 dagen geleden te Weert afscheid als aalmoezenier van de Katho lieke Arbeidersbeweging. Ruim 20 jaar verbleef pastoor Kellenaers te Weert en wijdde zich aan de zielzorg en sociaal werk aldaar. Met weemoed ziet men hem daar vertrekken maar men was tevens verheugd, om dat met de benoeming een reeds lang gekoester de wens van aalmoezenier Kellenaers in ver vulling ging. De K.J.V. in Weert, onder zijn lei ding, stond als een der besten aangeschreven. Tijdens de mobilisatie in 1939 \vas hij als aalmoe zenier werkzaam tussen de soldaten in Limburg en Brabant. Overal waar het de geestelijke be langen gold streed aalmoezenier Kellenaars voor aan. De R.K. Gezinszorg, het Apostolaat der kernvorming voor de arbeidende jeugd, Stands organisaties enz., dit alles ging hem zeer ter harte. Bij de Paters is OPA een oude bekende. Reeds vele jaren leeft hij met hen onder hetzelfde dak en allen beschouwen hem als hun oude trouwe vriend. Ook die Paters, ja vooral zij, die reeds ver de wereld in zijn getrokken ter verkondiging van Gods woord, denken met liefde en dankbaarheid aan OPA. Wie mag dan deze Opa wel zijn? En wat brengt hij zoal tot stand? Wel, wees niet teleurgesteld, OPA betekent niets anders dan Oud Papier Actie. Deze actie bestaat in het ver zamelen van oud papier. Door het verkopen hier van wordt de missie door ons indirect en direct gesteund. Vele missionarissen, ook zij die in de verste uithoeken der aarde zitten, ondergaan de weldadige invloed van OPA. Ze ontvangen boe ken, tijdschriften en stoffelijke steun, die zo no dig is voor de uitbreiding van Gods Rijk op de wereld. Maar OPA is niet gauw tevreden. Ook lood, koper en postzegels kan hij goed gebruiken. De eetlust van deze oude man is verbazingwek kend! Laat hem daarom niet verhongeren. Stuur Uw kinderen met Uw oud papier, lood, capsules en postzegels naar deze oude trouwe vriend, en door deze eenvoudige hulp van U, helpt gij mee aan 't grootste werk hier op aarde. Grote werken steunen vaak op eenvoudige en alledaagse kleinigheden. Zo ook hier. Ziet deze geringe hulp en bijdrage in het geheel van het grootse werk van alle Katholieken: de planting van de Kerk over het gehele aardrijk. OPA, Missiehuis. Om %3 zal in de Kerkstraat een stoet gefor meerd worden in onderstaande volgorde: Ruiterclub „De Cavaliers" Jongensschool Meisjesschool Interesseclubs meisjes Jongeren Gemeenschap en K.A.-meisjes Boerinnenbond Maria-Congregatie H. Familie (vrouwen) Schutterij „Sint Leonardus" Jong Nederland Jonge Boeren Jonge Middenstand Kajotters Katholieke Arbeidersbeweging Middenstandsvereniging Boerenbond Werknemende Middenstand Voetbalvereniging en andere sportverenigingen H. Familie (mannen) Harmonie „Concordia" Parochieel Actie Comité Kerkelijk Zangkoor Bruidjes Misdienaars Gemeentebestuur Kerkbestuur Geestelijkheid. De verenigingen en organisaties die een vaandel bezitten worden verzocht dit in de stoet mee te dragen. De bewoners van Ruijsstraat, Markt, Kerkstraat en Schoolstraat zullen hun huizen sieren met de nationale driekleur. Het parochieel actie comité zal voor versiering langs de straat, aan de kerk en pastorie zorgen. Het comité doet een beroep op de bevolking om de vlaggetjes voor de straatversiering beschik baar te stellen. Tevens hoopt het comité dat zij, die bloemen voor de versiering hebben deze Za terdagmiddag te brengen bij de kerk of bij M. Ottenheijm Ruijsstraat. Om 3 uur Zondagmiddag zal de stoet de nieuwe pastoor aan de parochiegrens in de Ruijsstraat afhalen. Daar zal de edelachtbare heer burge meester hem toespreken en zal een herdertje de herderschop aanbieden. Hierna trekt de stoet naar de kerk alwaar de weleerw. heer kapelaan Geurts een welkomswoord zal spreken. Door een bruidje wordt met een toepasselijk versje aan de pastoor 'n symbolische sleutel aangeboden, waar na de hoogeerw. heer deken Jaspers de instal latieplechtigheden in de kerk zal verrichten. Na de plechtigheden in de kerk begeeft pastoor Kellenaers zich met zijn familie, voorafgegaan door harmonie Concordia en zangvereniging „Bel Canto" naar de pastorie. Na een muzikale se renade recipieert de pastoor in de pastorie, van welke gelegenheid de parochianen gaarne ge bruik zullen maken om hun nieuwe herder te be groeten. 12 Februari 1943. Een woord van hulde aan de jubilerende kerkmeesters en kerkontvanger voor al 't werk, vooral in het begin tot stand gebracht. Aan 't zangkoor en koster voor de verleende medewerking. Aan de verenigingen, ja aan de parochianen, die door hun leven, gebeden en of fers, ook in geld, veel goeds hadden tot stand ge bracht. Het woord werd gevoerd door Meester Kessels, Hoofd der School, die in keurig proza de geschiedenis van de parochie vertelde, het geen zeer in de smaak viel van de aanwezigen. Met nog enkele muzieknummers en felicitaties aan de jubilarissen eindigde dit samenzijn. Nauwelijks is het gouden huwelijksfeest bij het me pand in Panningen achter de rug of de buurt s al weer bezig alles in gereedheid te brengen /oor het volgende gouden paar. Thans is het H. Janssen en A. Smets die Dinsdag 10 October de dag herdenken dat ze elkaar 50 aar geleden eeuwig trouw beloofden. iVie dit krasse paartje van nabij kent geeft hun de resp. 75 en 72 kruisjes zeker niet. „Alles is nag hieël good, allein 't hure det is neet te beest mieër" aldus Henke. Dit minder goed horen is evenwel geen beletsel voor de opa van 41 kleinkinderen om regelmatig enkele avonden per week met zijn Everlose vrienden te gaan rikken, een stelletje waaronder de bruidegom nog lang niet de oudste is? Sedert 1945 woont het gouden paar op de Markt. Voordien was de „Huushook" hun domicilie. Er is heel wat veranderd in de loop der jaren, verklaarden de jubilarissen. Gedurende 22 jaar werkte de bruidegom in de zuivel. In 't begin op 't „fuke" waar de melk op primitieve wijze met handkracht van de room werd ontdaan; later op de „stoomfu". Na deze werkzaamheden lokte de landbouw waarin het gouden paar een bestaan opbouwde, totdat vader Henke de „pensioenge rechtigde" leeftijd bereikte en zijn bedrijf aan een der kinderen overdroeg. Dinsdag zal ter ere van hen de Markt in feest tooi steken en zullen de vele kinderen en klein kinderen met hun ouders en groot-ouders samen feestvieren en God danken voor de gunsten en genaden die Hij in de loop der jaren rijkelijk over het gouden paar deed neerkomen.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 1