Siald&n ontwaak! H-B PUROt VfRIGLEY ONS GEWEST Eli >e*da Dames! Vooral au <~Ylieuu>6 uit teuwó PAROCHIE ST. LAMBERTUS HELDEN RECTORAAT VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA, KONINGSLUST. RECTORAAT VAN MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN TE KESSEL-EIK. Hamea-Gelei voor Uw handen tuinbouwvereniging helden HELDEN-DORP 20e Zondag na Pinksteren Heden 2e voorgeschreven collecte voor de doof stommen. 3 uur lof en rozenhoedje met gebed tot de H. Joseph. Na de Hoogmis tot na het lof aanbidding. MAANDAG 7 uur best. d. Henricus Hanssen en Henrica Thijssen. 8 u best. d. Catharina Janssen DINSDAG 7 uur mds. Petronella Maessen 8 uur best. d. Joannes Wolters WOENSDAG 7 uur best. d. Frans Hermans 8 uur best, d. Jacomina Rijs, Maria Rutten en Anna Maria Vorstermans. DONDERDAG 7 uur mds. Wed. Sengers-Sloots 8 uur best. d. Helena Peeters-Hendricks VRIJDAG 7 uur best. d. ter ere van de H. Ge- rardus Majella (J.) 8 uur mds. Petronella van Lier - Janssen. ZATERDAG 7 uur mds. Leonardus Peters. 8 uur best. d. Joannes en Helena Smolders. 6 uur lof, rozenhoedje en gebed tot de H. Jozef. PAROCHIE SINT JOZEF, BERINGE. 20e Zondag na Pinksteren. H. Missen 7, 8% en 10 uur plechtige dankdienst bij gelegenheid van 't 25-jarig bestaan van de parochie. De collecte is voor de versiering van de kerk. 2y2 Lof, waarna bijeenkomst in 't pa tronaat van de gehuwde vrouwen ter ere van de Moederdag. MAANDAG 7,15 best. d. voor familie Hendriks van Kempen. DINSDAG 7,15 best. d. voor Johannes Hoebers. WOENSDAG en DONDERDAG 7,15 best. d. tot zekere intentie. VRIJDAG 7,15 best. d. voor familie Jacobus Steeghs-V erstappen. ZATERDAG 7,15 8e mndd. v. Andreas Hanssen. 6 uur Lof. 7 October 1928 werd zaliger Pastoor Jozef Esser als Pastoor der kerk te Beringe geïnstalleerd en bleef dat tot 12 Februari 1943. 2 Mei 1943 trad de tegenwoordige Pastoor in functie en 7 October 1953 bestond de kerk alhier 25 jaren. De kinderen der school waren zeer goed vertegenwoordigd in de H. Mis en kregen als beloning een vrije mor gen. De klokken, die in de vorige week waren opgehangen en de pastoor bij zijn terugkeer uit Lourdes hadden verwelkomd, lieten zich gelden. Zondag 11 October zal er feest zijn in de paro chie. Algemene H. Communie der parochianen. Pastoor Peeters van de H. Hartkerk te Tegelen, zoon van de parochie, die voor 25 jaren 't eerste H. Misoffer opdroeg, zal ook nu weer de H. Mis opdragen en de Tegelse misdienaars zullen de H. Mis dienen. Verder assisteren de nieuwe Pas toor van Panningen Kellenaars en Pater Beu- mers, ook een zoon van de parochie. De studen ten van het klooster der Heren Lazaristen zin gen de H. Mis ter ere van Maria's Moederschap. Na de Hoogmis is er receptie in het Patronaat en wordt in muziek, zang en gesproken woord dank gebracht aan hen, die zich voor Beringe gaven. Twee jubilerende kerkmeesters zijn er, te weten de 86-jarige Gerardus Peeters, vader van de priester die de H. Mis opdraagt en Jan Gielen, die ook al de 70 jaar voorbij is. De kerk- ontvanger P.J. Beumers vervult ook al die tijd zijn functie. Een viertal zangers hebben, met enige onderbreking, deel uitgemaakt van het ker kelijk zangkoor. 's Middags na het lof vergaderen de vrouwen in het patronaat ter ere van Moederdag en spreekt rector Joosten, leider der Jonge Boeren en Boer- innenbonden in Limburg, deze mensen toe. Mogen de 1000 communicanten van de ongeveer 1300 zielen tellende bevolking met vreugde en dankbaarheid op deze dag terugzien. PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN ZEVEN SMARTEN, PANNINGEN. 20e Zondag na Pinksteren. ZONDAG Feest van het Moederschap van Maria. Generale H. Communie voor de gehuwde vrou wen. Ie collecte voor de kerk, 2e voor de bissch. noden. 10 uur Hoogmis voor Elisabeth Houwen- Janssen. 2% Lof met preek voor alle gehuwde vrouwen, daarna bijeenkomst in het Patronaat. Na het Lof blijft het Allerheiligste enkele uren ter aanbidding uitgesteld om te bidden voor onze vervolgde broeders in Polen en andere landen achter het ijzeren gordijn, waarna om 4% uur Rozenkrans, gebed tot St. Jozef en completen. MAANDAG 7 en 8 uur leesmis. 's Avonds om 7 uur Noveenoefening, Rozenkrans, gebed tot St. Jozef en Lof. DINSDAG 7 uur gest. jaard. voor de gerepatri- eerden uit onze parochie tot dankzegging. 8 uur leesmis. WOENSDAG 7 uur maandd. voor Johanna Do rothea Gielen. 8 uur gest. Hoogmis t.i.v. familie Stammen. DONDERDAG 7 uur H. d. v. Johannes Litjens. 8 uur gest. jaarg. voor Peter Johannes Wilms. VRIJDAG 7 uur maandd. voor Frang Lenders. 8 uur maandd. voor Maria Daniëls. ZATERDAG 7 uur gest. jaarg. voor de familie Gudden-Leurs. 8 uur gest. Lieve Vrouwe Mis. Biechtgelegenheid van 5-7 uur. Door de week iedere dag om 7 uur Rozenkrans met gebed tot de H. Jozef en Lof. Onze Bischoppen sporen ons dit jaar bijzonder aan om dit gezamenlijk gebed in de October- maand te bidden voor onze vervolgde broeders in Polen en andere landen achter het ijzeren gor dijn. A.s. Zondag Missie-Zondag, de 2e collecte is dan voor de Voortplanting des Geloofs. H. HART-PAROCHIE, GRASHOEK. Feest van het Moederschap van Maria. Collecte voor de emigratiestichting. De le H. Mis wordt opgedragen tot int. van de leden van de Boerinnenbond. Om y23 Lof met rozenhoedje. Na het Lof bijeen komst met spreekbeurt voor alle moeders der parochie. MAANDAG zieledienst voor de overl. familie Steeghs-Verschaeren. DINSDAG gez. H. Mis tot intentie van de familie Drissen-Janssen. WOENSDAG H. Mis tot dankbaarheid. DONDERDAG jaarg. voor Gerard Engelen. VRIJDAG gez. H. Mis ter ere van de H. Gerar dus, tot zekere intentie (T). ZATERDAG leesmis. Zaterdagavond om 7 uur Lof met rozenhoedje. Zaterdagmorgen komen de kinderen biechten van de 3e klas. A.s. Zondag is de Missiezondag, openschaal-col- lecte voor de Voortplanting des Geloofs. ZONDAG 20e Zondag na Pinksteren, Feest van het Moederschap van Maria. De le collecte voor onze eigen kerk, de 2e voor de bijzondere noden van het bisdom. Om 6,30 uur H. Mis voor een overl. Broeder (coll. P. Janssen). Om 8,30 uur voor de zielerust van Cathrien Lormans - van Kuylenburg en overl. familie (coll. C.J. Bos). Om 10,15 uur Hoogmis als jaardienst voor Anna Ma ria Heijnen, Maria Kurvers en Johanna Koop- mans (coll. Chr. Keizers). Om 2,30 uur Lof en Octobergebeden, na het Lof vergadering van de H. Familie afd. mannen. MAANDAG Om 7,45 voor de overleden familie Peeters. DINSDAG Om 7,45 uur voor de zielerust van Ca thrien Lormans-van Kuylenburg en overl. fam. WOENSDAG Om 7,45 uur voor de zielerust van de heer Bekker. DONDERDAG Om 7,45 uur gez. maanddienst v. Cathrien Lormans-van Kuylenburg. VRIJDAG en ZATERDAG Om 7,45 voor de ziele rust van Cathrien Lormans-van Kuylenburg en overl. familie. Zaterdag vanaf 7 uur gelegenheid om te biech ten; om 7,30 uur Maria-Lof en Octobergebeden. VOOR ONZE EIGEN KERK Vorige opgave 1157,18 Familie P1, Veilinggeld 10, N. N0,35 Bijdrage 2,— Hartelijk dank! 1170,53 RECTORAAT H. JACOBUS, EGCHEL 20e Zondag na Pinksteren. ZONDAG Feest van Maria Moederschap, le col lecte voor onze kerk. 2e collecte voor de emigran ten. y28 leesmis. y210 tot intentie van de Boe rinnenbond. i/2 3 lof, daarna H. Familie. MAANDAG %8 best. dienst v. Hendrikus Gom- mans, Hendrika Pijpers en afgestorven kinderen. DINSDAG 8 Hoogmis tot bijz. intentie (R.)) WOENSDAG y28 leesmis DONDERDAG 8 best. dienst Peter Joh. Tim mermans en Dorothea Peeters. VRIJDAG y2 8 hoogmis tot dankzegging ZATERDAG %8 jaard. Louis Naus en Catharina Sijben. 6-7 uur Biechtgelegenheid. 7 uur Rozenkrans en lof en gebed tot de H. Jozef. ZONDAG a.s. Missie-Zondag, le collecte voor onze kerk. 2e collecte voor de Voortplanting van het Geloof. %8 leesmis. 10 hoogmis. 3 uur lof Alg. H. Communie voor de Maria-Congregatie. De gelovigen worden verzocht Zondag a.s. de H. Mis en de H. Communie op te dragen voor de Missies. PAROCHIE MARIA GEBOORTE, KESSEL. 20e Zondag na Pinksteren. Zijn voornemens een christelijk huwelijk aan te gaan: Martinus van Hoek uit Mierlo en Cornelia Giesbertz, 2e roep. ZONDAG Feest van het Moederschap van Maria. De H. Mis van 6,30 uur tot intentie van de huis moeders met algemene H. Communie. Na de Hoogmis congregatie voor de jongens. Om 2,30 Lof, daarna feestelijke bijeenkomst in de zaal Gastreich. MAANDAG 7 uur b. H. Mis voor z. afgest. fam. Sieben-Claessen. 7,45 uur b. H. Mis voor z. afg. fam. Franssen-Hermans. DINSDAG 7 uur b. H. Mis t.i.v.d. familie Nies- kens-de la Roy. 10 uur Hoogmis en inzegening van het huwelijk v.h. bruidspaar Heymans-Nijs- sen. WOENSDAG 7 uur g.jgt. voor z. Jan Pennings. 7.45 uur g. jgt. voor z. Mathias Gielen en Maria Agnes Pennings. 6 uur Lof t.e.v.d. H. Jozef. DONDERDAG 7 uur leesmis. 7.45 leesmis v.h. geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochianen. VRIJDAG 7 uur b. H. Mis voor z. Pieter Tim mermans. 7.45 uur g. jgt. voor z. Jan Corn, van Boven, Agnes Görtz en familie. ZATERDAG 7 uur leesmis. 7.45 uur b. jgt. voor z. Henricus Beurskens. 6 uur Lof ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria. Zondag 18 Oct. Congregatie voor de meisjes. 20e Zondag na Pinksteren. ZONDAG Feest van het Moederschap van Maria. Om 7 uur H. Leesmis. Om 9 uur Hoogmis. Om 2 y2 uur Lof. MAANDAG om 7 uur gez. H. Mis voor zal. Hen drik Hubert Niessen en Maria Gertrudis Derix. DINSDAG om 7 uur geen H. Mis. Om 9% uur Plechtige Hoogmis van dankbaarheid bij gele genheid van het gouden huwelijksfeest van het Bruidspaar Hillen-Vaessen. WOENSDAG om 7 uur leesmis. DONDERDAG om 7 uur gez. H. Mis voor zal. Pierre van Emden. VRIJDAG om 7 uur H. Leesmis. ZATERDAG om 7 uur gez. H. Mis voor zal. Hendrik Hubert Niessen en Maria Gertrudis De rix. 's Avonds wordt biecht gehoord van 6-7 uur. A.S. ZONDAG Missiezondag. Een Z.E. Pater zal inde H. Missen preken over de Hereniging der Kerken. PAROCHIE H. ALDEGUNDIS, MAASBREE. Week van de 20e Zondag na Pinksteren. ZONDAG Feest van Maria's Moederschap. 7.- H. Mis voor de Boerinnenbond. 8.30 H. Mis voorde parochie. 10.- Hoogmis, met volkszang, 7e mndd. voor Gerardus Wijnen. 14.30 October-Oefening. Geen Congregatie. 2e collecte v.d. doofstommen. MAANDAG 7.- gest. jaarg. voor Gertruda Kir- kels. 7.45 11e maandd. voor Johanna Lemmen- Joosten. Iedere dag om 19.30 October-Oefening. DINSDAG 7.- 11e maandd. voor Anna van Gaal- Heijligers. 7.45 9e maandd. voor Joseph Joosten. WOENSDAG: 7.- 4e maandd. voor Wed. Hen- drix-Geurts. 7.45 9e maandd. voor Johanna Leen- ders-Janssen. DONDERDAG 7.- jaarg. voor Maria Simons- Smolders en dochters. 7.45 11e maandd. voor Wed. Lenders-Kessels. VRIJDAG: 7.- jaarg. voor Elisabeth Naus. 7.45 gez. H. Mis t.e.v. St. Gerardus v.d. jongensschool. ZATERDAG 7.- jaarg. voor Wed. Nijssen-Joos- ten. 7.45 11e maandd. voor Wed. Grutters-van Deurzen. Gelegenheid om H. Sacrament d. Biecht te ontvangen van 18-19 uur. PAROCHIE H. PETRUS, BAARLO ZONDAG 11 Oct. Alg. H. Communie voor de H. Familie afd. Mannen. Om 6.30 uur lsm. voor de parochie. 8 uur lsm. voor overl. fam. Thijs- sen-Caris. 10 uur hgm. als mnd. voor z. Mathieu Janssen. 2 uur Vergadering van de H. Familie afd. Mannen. 3 uur Rozenkrans en lof, daarna kleine H. Familie. MAANDAG 12 Oct. 6.45 uur zeswd. voor z. An- toon Gielen. 7 uur lsm. voor z. Wilhelmina Ber den. 7.45 uur zeswd. voor z. Martinus Nijssen. 7.45 uur lsm. voor z. Petrus Engels. DINSDAG 13 Oct. 6.45 uur zeswd. voor z. He lena Meijerink-Bruinenberg. 7 uur lsm. voor z. Joanna Beurskens-Fleuren. 7.45 uur zeswd. voor z. Petr. Theunissen-Megens. 7.45 uur lsm. voor z, Andreas Timmermans. WOENSDAG 14 Oct. 6.45 uur zeswd. voor z. Cor- nelis Verkoelen, 7 uur lsm. voor z. Dorothea Timmermans-Schurmans. 7.45 uur mnd. voor z. Maria Hilkens-Schmitz. 7.45 uur lsm. voor z. Peter Kneuen en Helena Peters. DONDERDAG 15 OCT. 6.45 uur gest. jgt. voor z. Lamberdina van de Pasch. 7 uur lsm. uit dank baarheid. 7.45 uur hgm. voor de levende en over leden leden van de Boerinnenbond. 7.45 uur gest. lsm. voor z. Pastoor Trienekens en ouders VRIJDAG 16 Oct. 6.45 uur gest. jgt. voor z. Paul Gielen, M. Holtackers en kinderen. 7 uur lsm. voor z. Louisa Görtz-Peeters. 7.45 uur gest. jgt. voor z. Antoon Peeters. 7.45 uur lsm voor z. Hen drik Meers. 9 uur pi. hgm. tot dankzegging voor de fam. Peeters-Hermans. ZATERDAG 17 Oct. 6.45 uur gest. hgm. voor z. Fr. d'Haemer en J. Hoefnagels. 7 uur gest. lsm. voor z. Hendrik v. d. Wallen. 7.45 uur hgm. voor z. Regina van de Pasch. 7.45 uur lsm. voor overl. fam. Zeetsen-Smits. 6.30 uur Marialof. ZONDAG 18 Oct. Alg. H. Communie voor de Mariacongregatie. 6.30 uur gest. lsm. voor z. Henrica Jacobs. 8 uur lsm. tot dankzegging voor de fam. Peeters-Hermans. 10 uur Hoogmis voor de parochie. 2.15 uur Rozenkrans en Lof. Voor geschreven collecte voorde Voortplanting des Geloofs Er stond een artikel in „Midden-Limburg" onder de kop: Helden ontwaak! Het was serieus be doeld en welhaast alle inwoners zullen 't er wel mee eens zijn geweest. Ook het „Dagblad voor Noord-Limburg" deed met 'n soortgelijke penne- vrucht haar duit in het zakje om „Helden te doen ontwaken" uit de sleur. Verleden week kwam uit Helden-Dorp een bericht in dit blad met de aanhef: Helden ontwaakt! Dus ontwaakt, niet ontwaak. Het ontwaken in dit geval bestond dan uit het feit dat een aantal verenigingen in Helden-Dorp gezamenlijk een winterprogramma in elkaar gezet hadden. Het stond er in de zin van: „met vreugde geven wij kennis dat Helden ontwaakt is". We hopen uiteraard dat dit slechts een spitsvondigheid is zonder critiserende bedoelingen. Overigens zal de aldaar nagestreefde samenwerking ongetwij feld haar nut afwerpen in de eigen parochie kring. Doch om nu te spreken van: Helden ont waakt! is toch wel wat overdreven. Zou men aldaar niet breder kunnen zien wat be doeld wordt met: Helden ontwaak!? Het moge dan ter ieders gouverne gezegd dat in het eerst aangehaalde artikel het belang der gehele ge meente Helden beoogd werd. Ieder, die het wel der gemeente ter harte gaat zal dit hebben be grepen. Het is hoog, zeer hoog tijd dat vooral zij, die zich geroepen voelen 't welzijn en vooruitgang van onze gemeente te behartigen, dit ook inzien. De zogenaamde dorpspolitiek die er in ons Hel den heerst is een belemmering voor het bereiken van veel goeds en nuttigs. Het hoofdartikel van Mgr. Feron in „Credo" enkele weken geleden, was aan de dorpspolitiek gewijd, waaruit een ieder, en zeker zij die menen de gemeenschap met hun onmisbare, goede voorlichting te moeten en kunnen dienen, zijn conclusie kon trekken. De gemeente Helden zal men niet als „ontwaakt" kunnen beschouwen als haar inwoners weten dat: a) in Beringe de soos gentrijden organiseert; b) in Helden-Dorp de kerktoren bijna zoveel me ter hoog is, en er verlichte wijzerplaten op die toren zullen komen. c) in Grashoek de voetbalclub een nieuw terrein in gebruik neemt; d) de toneelclub Eros in Egchel een nieuw to neelstuk instudeert; e) in Koningslust het Avanti-terrein opnieuw wordt ingezaaid; f) de zuster van het Groene Kruis in Panningen haar bezoek per auto aflegt, of dat de voet balclub Concordia ongeslagen aan de kop staat, of dat het aantal bomen op de Markt gereduceerd is tot één. Een hele kolom zou met deze opsomming gevuld kunnen worden, maar daarmee wordt het nood zakelijk na te streven doel niet bereikt. De parochie Helden-Dorp, als oudste kern van de gemeente, de „moeder" van de gemeente, heeft absoluut haar rechten en waar mogelijk zal daar mee rekening moeten worden gehouden. De liefde van een moeder voor haar kinderen (i.e. de an dere parochies) is, of dient althans onbegrensd te zijn en iedere moeder behoort verheugd te zijn als het haar kinderen goed gaat. Waar de liefde en verstandhouding tussen moeder en een of meer kinderen zoek is, daar loopt 't verkeerd. Daar is geen sprake meer van eenheid, een on misbaar element om vooruit te komen. Kinderen die hun moeder niet eren zijn fout, maar wanneer die kinderen op alle manieren proberen hun moeder te naderen en de moeder negeert deze pogingen, dan kan de kinderen op den duur niets meer verweten worden en rust de verantwoording van minder prettige verwik kelingen bij de moeder. Laat „moeder" en „kinderen" eendrachtig, met terzijdestelling van de dorpspolitiek, samen bou wen aan de goede toekomst van het „gezin". Veel samenwerking is er mogelijk zoals we op verschillend terrein kunnen zien. We noemen de gemeentelijk georiënteerde ziekenhuis - verzeke ring St. Liduina, de Heidense tuinbouwvereniging en de de K.I., de Paardenverzekering, de Helden- se winkelweek. Deze en talrijke andere voorbeel den zijn er. Was het Jubileum bij de Paters in zijn uiterlijke feestviering ook niet een toonbeeld van saamhorigheid in onze gemeente? En is onze gemeenteraad niet steeds een homogeen geheel geweest? Er moet voor gewaakt worden dat ook op ander terrein de zo noodzakelijke eendracht niet ver loren gaat in de hardnekkigheid van een dorps politiek. Nog is het niet te laat, maar er dreigt tijdnood als niet spoedig HELDEN ONTWAAKT! PASTOOR VAN BASTEN BATENBURG ONDERSCHEIDEN MET GOUDEN MEDAILLE. Ingaande Maandag 12 October wordt het groen- tenvervoer naar de veiling gewijzigd in: Alleen op Maandag, Woensdag en Vrijdag aan brengen om 7 uur aan de oplaadplaatsen. Producten die nog onder het keuren vallen, aan brengen in de tuinbouwloods, op dezelfde dagen, van 7 - 7.30 uur v.m. Fruit. Gesorteerd fruit van deleden brengen aan de oplaadplaatsen op Dinsdag, Donderdag en Za terdag, 's morgens om 7 uur. Ongesorteerd fruit op dezelfde dagen 's mor gens van 7-12 uur v.m. Ingaande 12 October is de tuinbouwloods voor uitgifte .emballage.geopend: Dinsdag en Don derdag van 7-12 uur en van 1-5 uur n.m. 's Zaterdags van T- 12 uur v.m. Internationale Middenstands Bedevaart naar Maastricht op Zondag 25 October. Het zal u wel reeds bekend zijn immers in „Stuwing" hebt u dat kunnen lezen zal er in Maastricht een grote O.L. Vrouw Sterre der Zee Bedevaart worden gehouden voor alle midden standers, in hoofdzaak uit Limburg. Daaraan neméh ook deel Duitse en Belgische R.K. Midden standers. Dit wordt een grote manifestatie. En omdat Duitsland reeds heeft toegezegd met 200 te komen en België met 300 of meer, mag Lim burg niet achterblijven en moeten zoveel moge lijk middenstanders daaraan deel nemen. Wij zul len reizen per bus. Iedereen die mee wil ook vrouwen of zoons of dochters dus ook de jonge middenstanders geven zich op bij J. Reijnen of Wim Joosten; in Beringe bij Naus; in Helden-Dorp bij J. Keiren, B. van Essen of L. Absil. Ook kan dit nog op de vergadering van a.s. Maandag. Onkosten kan geen bezwaar zijn. Wij moeten minstens een bus vol krijgen. Dus niet wachten maar dadelijk opgeven. Het begint in Maastricht om 1,15 uur en eindigt circa 5 uur. We zijn dus weer op tijd thuis. Denk er om alle maal gaan we mee! HET BESTUUR R.K. Parochieleesbibliotheek Panningen. In de zomermaanden hebben vele getrouwe le zers van onze parochiebibliotheek gebruik ge maakt. Nu het winterseizoen, het echte leessei- zoen, langzamerhand in zicht komt, zijn er zeer velen die weer een beroep doen op onze boeken- voorraad. Door de uitbreiding van onze lezers kring over geheel Helden en de grote aanvulling nieuwe boeken is het onmogelijk om de stroom lezers 's Zondags na de Hoogmis goed en ver antwoord te kunnen bedienen. Daarom heeft de bibliotheek-commissie besloten om ook iedere Za terdagavond van 8 tot 9 de bibliotheek open te stellen, wanneer een voldoende aantal lezers hiervan gebruik maakt. Wenst U dus rustig ge holpen te worden of wenst u advies, wenst u op uw gemak eens uit te zoeken, zoals in de zo mermaanden, kom dan zeker op Zaterdagavond. Wij beginnen hiermee Zaterdag 10 October. R.K.T.T.V. METEOOR Nu het gesloten seizoen weer bijna achter de rug is en het competitie-seizoen vlak voor de deur staat, kunnen de speelsters en spelers van Me teoor, na een lange rustpauze, hun krachten weer eens gaan meten met de spelers van andere verenigingen. Was Meteoor in de afgelopen competitie niet zo fortuinlijk, dit jaar bestaat er zeer grote kans, dat de le dames- en herenteams het kampioen schap op hun naam zullen brengen. Niettemin zal er getraind moeten worden en ook de wed strijden zullen „au serieux" aangepakt moeten worden, en laat de goede naam welke in de loop der jaren is gekweekt niet door zucht naar over winning beïnvloed worden. De officiële aanvang der competitie is vastge steld in de week na 11 October a.s. Mej. A. Joosten 2e prijs op B-tournooi te Tegelen. Op het op 20 September gehouden B-tournooi te Tegelen wist mej. A. Joosten de 2e prijs te beha len in de le klasse Dames, met de daaraan ver bonden medaille. Wij wensen haar veel succes in de komende competitie en feliciteren haar van harte met deze prestatie. KONINGSLUST Benoeming. Na met gunstig gevolg afgelegd ex amen en goedgekeurd te zijn is tot adspirant politie-agent te Monster in Westland aangesteld de heer W. Lormans. Missieavond. Het Parochieel Actie Comité maakt bekend, dat de missieavond niet op 18 Oct. ge houden wordt, maar op 15 November. Dit om reden, dat op 18 Oct. de installatie zal zijn van de nieuwe pastoor. Emigratie voorlichting in zaal Jacobs. Is u van plan te emigreren? Leeft u mee met het wel en wee onzer emigranten, zonder zelf plannen te hebben hen te volgen? Welnu, houdt dan Woensdagavond 14 October vrij om naar zaal Jacobs te gaan en daar te luisteren naar datgene wat de directeur der Kath. Limburgse Emigratie-Stichting, de heer Derks komt vertel len over emigratielanden. Hij heeft zelf enige tijd vertoefd temidden der emigranten in Australië en Nieuw-Zeeland en zal daarover ongetwijfeld interessant en leerzaam kunnen vertellen. Ook Canada wordt besproken. Deze avond wordt ge organiseerd door de L.L.T.B. van de Kring Hel den, maar ook niet aangeslotenen zijn welkom en voor iedereen zal deze causerie het beluis teren waard zijn. Dus iedereen die belang stelt in emigratie is a.s. Woensdagavond om 8 uur welkom in zaal Jacobs. WIJ ZIJN ER NOG NIET... Vorig bedrag 148,96 N.N. Beringe 2, N.N. Beringe 2,50 Steeghs - Verkennis 10, 't Ging om de sterkste 0,25 De nachtploeg van t kleedlokaal 2,92 1 m hardboard voor 't kleedlokaal 4,52 Wij kwamen Zondag uit de kerk en brachten bij elkaar 2,21 Enige sportieve dames van Grashoek 4,76 N.N. Beringe 3,50 181,62 Nieuw bedrag Het sportterrein is klaar! Wij zijn er... Dacht u dat, geachte sportvriend? Als u het terrein ge zien hebt zult u er van overtuigd zijn dat we er nog niet zijn, dus... „nog even aanpakken". OPENING NIEUW SPORTTERREIN TE GRASHOEK. Het was verleden Zondag een grote dag voor (le R.K. V.V. Grashoek, want eindelijk zou het nieu we terrein voor het voetbalspel openstaan. Om half twee heet voorzitter Van Oijen allen welkom en hij bracht een passend dankwoord aan al de genen die op enigerlei wijze hebben meegewerkt om dit sportterrein tot stand te brengen. Na het welkomswoord spreekt de Burgemeester het pu bliek toe. Hij memoreerde hierbij het nut van een goed sportveld, dat, zoals hij zei, niet alleen was om de jongens lichamelijk in goede conditie te houden, doch ook ook zijn nut had in geeste lijk opzicht. De geestelijk Adviseur der voetbal vereniging spoorde de club aan om dit nieuwe terrein vooral niet te misbruiken om onsporti- viteit te laten botvieren, doch op sportieve wijze de krachten te meten. Hij wenste de vereniging veel succes en zegende het nieuwe speelveld om Gods zegen over de sport af te smeken. Na het Wilhelmus sprak de aanvoerder der bezoekende vereniging Hout-Blerick. Hij feliciteerde Gras hoek met dit mooie sportterrein en hoopte er 'n sportieve strijd op te voeren. Na een sportieve wedstrijd (zie verslag elders in dit blad) volgde om vier uur in beide zalen een gezellige danspartij, georganiseerd door het flui- tencorps en de soos. Laten wij van deze dag iets geleerd hebben, n.l. dat door samenwerking veel te bereiken is. Dan zullen zeker bewaarheid worden de laatste drie woorden uit de openingsrede van de voorzitter: Grashoek zal leven....! Na het dansen had de verloting plaats der aan de entree uitgegeven kaartjes. De uitslag is: le prijs 416; 2e 403; 3e 218 4e 456; 5e 439; 6e 408, 7e 222, 8e 303, 9e 348, 10e 274, 11e 291, 12e 308 13e 266. Zaterdagmiddag 3 October reikte de bisschop van Roermond na de kinderbedevaart naar Lour des, de gouden medaille van de Brancardiersver. van de Limburgse Bedevaart uit aan de zeer- eerw. heer M. Van Basten Batenburg, pastoor te Beringe. Het was voor pastoor Van Basten Ba tenburg de 18e maal dat hij als brancardier de reis meemaakte naar Lourdes. Instructie vergadering. De gezamenlijke besturen van K.A.B., Vakbonden, K.A.J. en Credo Pugno doen een dringend beroep op hun bestuursleden om de instructie vergadering op 15 October a.s. in het Patronaat te Panningen om 8 uur bij te wonen. Het gaat om een actie van zeer grote betekenis. Geen enkel bestuurslid mag op deze bijeenkomst ontbreken. De bondsvoorzitter Jan Maenen zal het woord voeren. De besturen van de afdelingen Maasbree, Kessel en Meijel zijn eveneenns present. Huisvlijttentoonstelling. Op 17 October a.s. wordt te Heerlen de 10e provinciale huisvlijttentoonstel ling geopend. Deze tentoonstelling duurt tot 25 October en wordt gehouden in het Pancratius- huis en Berixheim. Veel schilder en beeldhouwwerk is daar te be zichtigen, vervaardigd door onze mijnwerkers. Het geheel is heus de moeite waard om er een kijkje te gaan nemen. Zitting Bureau van Rechtsbijstand. In de zitting van het bureau van Rechtsbijstand komt een wijziging Door het toenemende werk aan de emi gratie kan H. Uebbelgönne geen zitting meer komen houden op de 2e Dinsdag van de maand. In het vervolg zal de zitting worden waarge nomen door J. van Gennip uit Venlo. Dag en uur zal nog nader bekend gemaakt worden. IHuidgenezing Huidzuiverheid iHuidgezondheid MAASBREE R.K. Tafeltennisvereniging Maasbree. Reeds geruime tijd is de belangstelling voor de tafeltennissport in de parochie Maasbree zeer miniem te noemen. Steeds minder leden bezoeken de trainingsavonden en hun aantal neemt schrik barend af. Om de vereniging nieuw leven in te blazen, heeft de Keuze Technische Commissie der N.T.T.B. afd. Noord-Limburg besloten, om op Zondag 11 Oc tober a.s. om y2 3 een demonstratiewedstrijd te spelen in het Patronaatsgebouw. Aan deze wed strijd zal worden deelgenomen door Dames en Heren van de afd. Noord-Limburg, zodat op een attractieve strijd gerekend kan worden. Wij verzoeken allen op deze avond een kijkje te komen nemen temeer daar de toegang toch gra tis is. Vooral personen welke zich bezig houder met de verenigingsbelangen van de parochie zijn van harte welkom. Toont allen door uw aan wezigheid uw sympathie voor uw eigen vereni ging en zorg er voor dat zij gehandhaafd kan blijven. Een parochie als Maasbree moet een der gelijke vereniging in stand kunnen houden. N.T.T.B. afd. Noord-Limburg NIEUWE GEGEVENS OMTRENT KOSMISCHE STRALEN Het ligt in de verwachting dat de recente ex peditie van Europese geleerden naar Sardinii een belangrijke bijdrage zal blijken te zijn ge weest voor de kennis van de elementaire vormer van de stof die wordt voortgébracht wanneei deeltjes van de kosmische straling met atoom kernen in aanraking komen. De expeditie heef' speciale fotografische emulsies door middel var balonnen aan het licht blootgesteld. Professo: Frank Powell van de universiteit van Bristol di< dit bekend maakte op een driedaags wetenschap pelijk congres te Bern, zeide in een rede: „Uit d( ruimte komen protonen met een zeer grote ener gie en andere kerndeeltjes, die in de atmosfee: doordringen en zich naar de aarde bewegen. Dez< deeltjes hebben een veel grotere energie dan wi kunstmatig met de grote machines die wij bezit ten of hebben ontworpen, kunnen opwekken. Al: zij met atoomkernen in botsing komen heeft di een geheel andere uitwerking dan die welke wi in het laboratorium hebben gezien. Deze effectei omvatten de schepping van nieuwe vormen var stof, waarvan de eigenschappen van het groots te belang zijn wanneer wij de stof willen be grijpen."

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 2