BURLO Uonótor op do U)ovold VfRIGLEY M-B KERKELIJKE GEMEENTE HELDEN uit MAASBREE Sanap/r/n aaa PAROCHIE H. LAMBERTUS, HELDEN. RECTORAAT VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA, KON1NGSLUST. ieuwó ut tuwó uit PANNINGEN HELDEN-DORP leuwó 1&UWÓ o p we k ke n d-p ij fiyer drijvend 19e ZONDAG na Pinksteren. Heden Rozenkranszondag, volle aflaat zo dik wijls men de kerk bezoekt. Na de Hoogmis pro cessie. 3 uur Lof, waaronder rozenhoedje met gebed tot de H. Jozef. MAANDAG 7 uur best. d. Elisabeth Cox-Nijssen. 8 uur best. d. Joannes Vercoulen en Dorothea Hillen. DINSDAG 7 uur mds. Agnes Simons-Wiims. 8 uur mds. Hubertina Vercoulen. WOENSDAG 7 uur mds. Joannes Goerts. 8 uur geen H. Mis. 9 uur Huwelijksmis Peeters-de Jong. DONDERDAG 7 uur mds. Maria Lenders. 8 uur best. d. overl. familie Peeters-de Jong. VRIJDAG 7 uur mds Antonia Hesen. 8 uur mds. Helena Peeters-Hendricks. ZATERDAG 7 uur best. d. Maria Berghs-Peeters. 8 uur gest. jg. Jan Mathijs Jenneskens en fam. 6 uur Lof, waaronder rozenhoedje met gebed tot de H. Jozef. PAROCHIE ST. JOZEF BERINGE. 19e ZONDAG na Pinksteren. H. Missen om 7.30 en 10 uur Hoogmis voor de afd van de mijnwerkersbond van de gemeente Helden bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond. 6.45, 7, 9 uur wordt de H. Communie uitgereikt. MAANDAG 7.15 leesmis. DINSDAG 7.15 best. dienst voor overl. van fam. Beurskens-Engelen. WOENSDAG 7.15 H. Mis uit dankbaarheid voor de weldaden ontvangen in de afgelopen 25 jaar van 't bestaan van de parochie. DONDERDAG 7.15 best. dienst v. Anna Maria van Bree-Janssen. VRIJDAG 7.15 best. dienst tot zekere intentie. ZATERDAG 7.15 best. dienst tot zekere intentie. 6 uur lof. Zaterdag wordt er biecht gehoord van 3-7; 7%-9 ZONDAG 11 Oct. H. Missen 7; 8 en 10 uur. Algemene H. Communie der parochianen. PAROCHIE VAN ONZE LIEVE VROUW VAN ZEVEN SMARTEN, PANNINGEN. 19e ZONDAG na Pinksteren. Rozenkranszondag. H. Mis van 7 October. Van daag kan men de gehele dag de „Toties Quoties" aflaat verdienen. Ie collecte voor de kerk, 2e col lecte voor de doofstommen. 10 uur Hoogmis gest. jgt. voor de in de oorlog overleden gedeporteerden of gerepatrieerden van de parochie Panningen. 2% uur processie naar het kerkhof, Lof en gebed tot de H. Jozef. MAANDAG 7 uur mndd. Wilhelmina van Nin- huys-Grommen. 8 uur gest. jgt. voor Johanna Rooskens. 's Avonds Noveenoefening, Rozenkr., gebed tot de H. Jozef en Lof. DINSDAG 7 uur jaard. voor Frans Smolders. 8 uur mndd. voor Piet Jacobs. WOENSDAG 7 uur maandd. voor Jacobus van Oostayen. 8 uur H. d. ter int. van Gielen-Ver- sleeuwen. DONDERDAG 7 uur gest. jgt. voor Henricus Claessen, Wilhelmina Beckers en overl. kinderen. 8 uur mndd. voor Theodoras Daniëls. VRIJDAG 7 uur mndd. voor Ida Tillemans. 8 uur mndd. voor Anna Maria Joosten. ZATERDAG 7 uur H. d. voor afg. familie Kes- sels-Engels. 8 uur jaard. voor Bernard Segers. 10 uur pl. Huwelijksmis t.int.v. het bruidspaar Kessels- Engels. Biechtgelegenheid 5-7 uur. Deze week iedere dag om 7 uur Rozenkrans, ge bed tot de H. Jozef en Lof. Maandag wordt na de le H. Mis de H. Communie gebracht aan de zieken van Beekstr., Loosteeg, Loo, Vosberg en Ninnesweg en ook van Kerk straat, Ringovenstraat en Heuvelhoek. Dinsdag na de le H. Mis aan de zieken van de Schoolstraat, Steenstraat en Everlo; na de 2e H. Mis aan de zieken van Markt en Ruijsstraat. ZONDAG 11 October, generale H. Communie voor alle moeders uit Panningen. 's Namiddags onder het Lof preek en na het Lof bijeenkomst van alle moeders in het Patronaat. ZONDAG 19e Zondag na Pinksteren, eerste Zon dag van de maand, Rozenkrans-Zondag. De le collecte voor onze eigen kerk, de 2e voor de doof stommen en andere werken van liefdadigheid. Deze Zondag algemene H. Communie voor de le den van de Jonge Boeren. Om 6 uur II. Mis voor een overleden Broeder (coll. M. Nooyen). Om 8,30 uur voor de zielerast van Kathrien Lormans-van Kuylenburg en over leden familie (coll. P.J. Reijnders). Om 10,15 uur Hoogmis voor de zielerast van hen, wier namen geschreven staan in het zielenboek (coll. P. Lor- mans). Na de Hoogmis afrekenen voor de collec tanten van de Kwartjes-Actie op de Pastorie. Om 3 Lof en Octobergebeden. MAANDAG Om 7,45 uur voor de zielerast van de heer Bekker. DINSDAG Om 7,45 uur voor de zielerast van Ca- thrien Lormans-van Kuylenburg en overl. fam. WOENSDAG Feestdag van de H. Rozenkrans. Om 7,45 uur voor overl. ouders en fam. Lenders. DONDERDAG Om 7,45 uur jaardienst voor Ma ria Janssen-Keizers. VRIJDAG Om 7,45 uur voor de zielerast van Ca- thrien Lormans-van Kuylenburg en overl. fam. ZATERDAG Om 7,45 uur voor de zielerast van Cathr. Lormans-v. Kuylenburg en overl. fam. 's Avonds vanaf 7 uur gelegenheid om te biech ten. Om 7,30 uur Maria-Lof en Octobergebeden. Kathechismusles voor deze week: 6e en 5e klas de 5e les; de andere klassen de 4e les. Dinsdag a.s. om 8 uur bijeenkomst voor de da mes, die werken aan het kerkenlinnen voor onze eigen kerk. VOOR ONZE EIGEN KERK. Vorige opgave 1144,68 Familie J. G1,50 Een steentje voor de kerk 5, Voor onze kerk 2,50 Maria ter ere 2,50 Totaal 1157,18 De Octobermaand is de maand van de rozen krans. Vlechten we deze maand ook een krans van offertjes, van steentjes voor de kerk ter ere van Maria. Als iedereen deze mooie maand eens iets doet, ieder een steentje offert! Wij willen toch allen offervaardig zijn en allen meehelpen. Daarvoor staat Koningslust bekend. Met dub bele moed vooruit en aan allen dank, in naam van Maria. RECTORAAT II. JACOBUS, EGCHEL. ZONDAG 19e Zondag na Pinksteren, le collecte bijzondere openschaalcollecte voor onze kerk, 2e collecte voor de nieuwe kerken. i/28 leesmis. %10 Hoogmis, levende en overl. fam. Kersten-Lemmen. 3 uur Lof. MAANDAG y28 best. dienst overl. ouders. DINSDAG %8 best. dienst kapelaan Jac. Naus. WOENSDAG V28 best. dienst Peter Joh. Tim mermans en Dorothea Peeters. DONDERDAG y28 leesmis. VRIJDAG y28 leesmis. ZATERDAG %8 leesmis. 6-7 uur biechtgelegen heid. 7 uur Rozenkrans en Lof. ZONDAG Feest van 't Moederschap van Maria, le collecte voor onze kerk, 2e collecte voor de emigranten. y28 leesmis y210 hoogmis tot intentie van de Boerinnenbond. 3 uur lof. Algemene H. Com munie voor de H. Familie. N.B. A.s. Maandag begint de godsdienst-cursus voor 18-jarigen. De ouders worden verzocht hun zonen en dochters, die in 1935 geboren zijn, aan te sporen deze cursus te volgen. PAROCHIE H. ALDEGUNDIS, MAASBREE. Week van de 19e Zondag na Pinksteren. ZONDAG, Rozenkrans-Zondag. Volle aflaat ..To ties Quoties". 7.- H. Mis voor de parochie. 8,30 H. Mis voor Pater Gerats, namens „Credo Pug- no". 10.- Hoogmis uit dankbaarheid. 15.30 Vergadering der H. Familie. 19.- plechtige October-oefening, waaronder feest preek door Pater Lagro, Montfortaan. N.B. Door de Week elke avond October-oefening om 19.30 uur. MAANDAG 7.- gez. H. Mis tot genezing van een zieke. 7,45 gest. jaarg. v. Schutterij „St. Anna". DINSDAG 7.- gest. jaarg. voor Gerard Bouten. 7.45 gest. jaarg. voor Hendrik Vervoort WOENSDAG Feest van de H. Rozenkrans. 7.- gez. H. Mis voor Wed. Peters-Bos. 7.45 gest. jaarg. voor Christina Grabben-Smeets en fam. DONDERDAG 7.- gest. jaarg. voor Gregorius Vaessen. 7.45 gest. jaarg. voor Mathias v. Deur zen en Petronella v.d. Ekker. VRIJDAG 7.- gest. jaarg. v. Alexandrina, Louisa en Frans Luijtgens; 7.45 gest. jaarg. voor Gerardus Ketels. ZATERDAG 7.- jaarg. voor Henricus Zelen en echtgen. 7.45 gest. jaarg. voor Gertrada Kirkels. Gelegenheid om H. Sacrament der Biechyt te ont vangen van 18-19 uur. Na de October-oefening Jeugd-H. Familie, 1"' afdeling. PAROCHIE MARIA GEBOORTE KESSEL 19e Zondag na Pinksteren Zijn voornemens een christelijk huwelijk aan te gaan: Johannes Wilhelmus Heijmans en Ger trada Johanna Maria Nijssen. Martinus Henricus Josephus van Lierop uit Mier- lo en Cornelia Elisabeth Giesbertz. Heden, Rozenkrans-Zondag, kan men in onze kerk een volle aflaat verdienen onder de gewone voorwaarden telkens als men de kerk bezoekt en 6 x Onze Vader, Wees Gegroet en Ere zij de Vader, Zoon en H. Geest bidt. De Hoogmis wordt opgedragen voor een zieke. MAANDAG 7 uur b. H. Mis v. z. Gertradis Sonnemans-Zeelen. 7.45 uur b. jgt. v. z. Henricus Timmermans DINSDAG 7 uur b. H. Mis v. z. Josephina Her mans, vrouw de la Roy. 7.45 uur g. jgt. v. z. Jan Corn. v. Boven, Agnes Görtz en fam. WOENSDAG 7 uur b. H. H. Mis v. z. Koenraad Boots en Johanna Gommans. 7.45 uur g. jgt. v. z. pastoor Sax. 6 uur lof ter ere van de H. Jozef. DONDERDAG 7 uur b. H. Mis v. z. afg. fam. Franssen-Hermans. 7.45 uur g. jgt. v. z. Hen ricus Sax. VRIJDAG 7 uur b. H. Mis v. z. afg. fam. Slots- Beurskens. 7.45 uur g. jgt. v. z. Maria Gertradis v. d. Broek. ZATERDAG 7 uur gest. jgt. v. z. Wilhelmina v. Lier en ouders. 7.45 uur g. jgt. v. z. Elisabeth Kessels en ouders 6 uur lof t. ere v. h. Onbevlekt Hart van Maria. ZONDAG 11 October: Na de Hoogmis Congre gatie voor de jongens. Na het lof PI. Familie RECTORAAT VAN MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN KESSEL-EIK 19e ZONDAG na Pinksteren. Rozenkrans-Zondag. Eerste Zondag van de maand. Algemene Communiedag voor het Rec toraat. Tevens bijzondere collecte voor de kerk. Om 7 uur H. Leësmis. Om 9 uur Hoogmis. Om 2.30 uur lof en rozenkrans. MAANDAG en DINSDAG om 7 uur H. Leesmis WOENSDAG om 7 uur gez. H. Mis voor de over ledenen van de fam. Peeters-Willems. DONDERDAG om 7 uur gez. maandd. voor zal. Maria Gertradis Derix. VRIJDAG om 7 uur H. Leesmis. ZATERDAG om 9 uur Huwelijksinzegening en Hoogmis voor het bruidspaar Bouten-Naus. 's Avonds wordt biecht gehoord van 6-7 uur. P.S. Allen die door gebed en sympathie en offer vaardigheid hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de nieuwe kerk en school, zeg ik bij mijn vertrek mijn inninge, oprechte dank. Moge Gods loon Uw deel zijn! Maria Onbevlekt Ontvangen zegene U! Math. Pijpers, Rector PAROCHIE H. PETRUS, BAARLO. 19e ZONDAG na Pinksteren. Rozenkranszondag. Toties quotiesaflaat. Om 6.30 u. Lsm. tot zekere intentie. Om 8 u. Lsm. voor z. Mathieu van Bergen, vanwege Genoot schap van O.L. Vr. v. Goede Raad. Om 10 u. Hgm voor de Parochie. Om 2.30 u. Aanbidding en pro cessie door de kerk. Collecte voor de doofstom men. MAANDAG Om 6.45 u. gest. jgt voor z. Gerard Fleuren en Gertr. Lucassen. Om 7 u. Lsm. voor z. Wilhelmina Berden. Om 7.45 u. Zeswd. voor z. Martinus Nijssen. Om 7.45 u. Lsm. voor z. An dreas Timmermans. DINSDAG Om 6.45 u. gest. jgt. voor z. Peter Bonn ei\ Petr. Keunen. Om 7 u. Lsm. voor z. Leonard Fleuren. Om 7.45 u. jgt voor z. Johan nes Heines. Om 7.45 u. Lsm. voor z. Th. Smedts en Aid. Beckx. WOENSDAG Om 6.45 u. Zeswd. voor z. Helena Meyerink-Bruinenberg. Om 7 u. Lsm. voor z. M. Schmitz-Hilkens, vanw. Limb. Bedevaart Lour- des. Om 7.45 u. Zeswd. voor z. Petr. Theunissen- Megens. Om 7.45 u. Lsm. voor z. P. Keunen en Helena Peeters. DONDERDAG Om 6.45 u. Mnd. voor z. Joanna Beurskens-Fleuren. Om 7 u. Lsm. voorz. Peter Peeters. Om 7.45 u. Hgm. voor overledenen van Watenstedt. Om 7.45 u. Lsm. voor overl. fam. Jacobs-Feyen. VRIJDAG Om 6.45 u. Zeswd. voor z. Antoon Gielen. Om 7 u. Lsm. voor overl. fam. Crienen- Geurts. Om 7.45 u. Hgm. voor z. Regina van de Pasch. Om 7.45 u. Lsm. voor z. Hendrik Meers. ZATERDAG Om 6.45 u. Mnd. voor z. Petrus Her mans. Om 7 u. Lsm. voor z. Louisa Görtz- Nyskens. Om 7.45 u. Mnd. voor z. Petrus Engels. Om 7.45 u. Lsm. uit dankbaarheid. Om 6.30 u. Marialof. ZONDAG Alg. H. Communie voor de H. Fam. afd. mannen. Om 6.30 u. Lsm. voor de parochie. Om 8 u. Lsm. voor overl. fam. Thyssen-Caris. Om 10 u. Hgm. als mnd. voor z. Mathieu Janssen. Om 2 u. Vergadering van de H. Familie afd. mannen. Om 3 u. Rozenkrans en Lof. De blinden helpen de zieken. Onder dit motto zal morgenavond in het patronaatsgebouw een gezellige avond gegeven worden door drie blinde muzikanten en een blinde humorist. Het is niet de eerste keer dat dit 4-tal optreedt. Ook ver leden jaar hebben deze blinden in het winter seizoen geconcerteerd ten bate van het TBC- fonds. Zij boekten overal groot succes. Wij twij felen er niet aan of ook in Baarlo zal morgen het patronaatsgebouw uitverkocht zijn. Om teleur stelling te voorkomen wordt eenieder in de gele genheid gesteld om plaatsen te reserveren en wel na de Hoogmis tot uiterlijk 1 uur n.m. Deze op offerende daad van deze blinde jongemannen die hiervoor slechts een kleine vergoeding behoeven zal de Baarlose mensen tot voorbeeld stellen. De entree bedraagt slechts 1.-, de aanvang van deze gzellige avond is 7,30 uur. Niemand verzuime deze unieke gelegenheid! Missie-film. Op Woensdag 7 October a.s. zal in het Patronaat een missiefilm vertoond worden door de zeereerw. Pater Charles Janssens. Het betreft hier een film die het primitieve leven in V r TUINBOUWVERENIGING HELDEN Augurken. De leden wordt verzocht de nog res terende augurken zelf aan te brengen Dinsdag- of Vrijdagmorgen om 7 uur. Het machinale sor teren is stopgezet. Het keuren van overige producten geschiedt van Maandag t/m Donderdag 's morgens van 7 tot uiterlijk %8, en dan alleen in de tuinbouwloods. Uitgifte emballage. In verband met de grote fruitaanvoer en het sorteren daarvan, is de tuin bouwloods voor uitgifte emballage geopend al leen 's morgens. Bemestingsmiddag. Op Dinsdag, 6 October zal er te Venlo in de bovenzaal van café-restaurant „Nationaal" voor de Noord-Limburgse tuinders een bemestings middag gehouden worden. Aanvang 2 uur. Het programma is als volgt: 1. Inleidend woord, door Ir. W.G. v.d. Kroft Rijkstuinbouwconsulent. 2. Bemestingsproblemen, door Ir. Roorda van Eysinga, onderzoeker op de proeftuin te Venlo. 3. Het analyse-rapport, door W. Nagels, Le raar R.T.C. 4. Een kijkje in het laboratorium door L. Derkx, Hoofd T.B.S. 5. Grondonderzoek, door Ir. Dechering Di recteur v.h. grondonderzoek in Nederland. 6. Samenvatting, doorlr. W. v.d. Kroft. Gezien de belangrijkheid van de agenda, behoe ven er geen opwekkende woorden meer geschre ven te worden. Er wordt een volle zaal verwacht. De tuinders uit het gebied van de Venlose veiling kunnen er van verzekerd zijn, dat het probleem der bemesting op deskundige en practische ma nier zal worden duidelijk gemaakt. Ontsmetting zaaigranen. A.s. Maandag 5 October zal met het ontsmetten worden begonnen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Jonge Boeren en Tuinders en wel op de volgende data's: 's Maandags op de Boerenbond, Dinsdags bij J. Gommans, Ninnesweg 20, 's Woensdags bij H. Lemmen, Loo 442, Donderdags bij P. v. Bussel, Maasbreeseweg 14, Vrijdags bij Wed. M. Verhaegh, Selen 153. Harmoniebal. Op Zondag 18 October zal de Har monie „Concordia" zoals andere jaren, in de Tuinbouwhal en zaal Brammans, gelegenheid ge ven tot dansen. Voor prima muziek is gezorgd. Gunningen. Aan de Firma F. Tummers-Cremers, electrotechnisch installatie-bureau, alhier, wer den de volgende opdrachten verstrekt. Het leveren en monteren van de electrische installatie in de R-K. Landbouwhuishoudschool te Panningen. Het electrisch installeren van de gebouwen der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Nijmegen. Het installeren en het uitvoeren van kabelwer- ken in het landgoed „De Eckart" te Eindhoven. VOLLEYCLUB OLYMPIA. Zaterdag j.l. werd er_een jaarvergadering ge houden in café Hendrix. Er werd een nieuw be stuur gekozen. Vervolgens werd het winterpro- gramma besproken; Heel waarschijnlijk zal er deze winter wederom in de loods gespeeld worden. Een dezer Zondagen zal onze club uitkomen te gen Horst. Vanavond om 8 uür precies is er vergadering van de damesafdeling. Alle leden worden beleefd verzocht om op tijd aanwezig te zijn. Ook het be stuur van de herenafdeling wordt verzocht om de vergadering bij te wonen. INSTRUMENTENFONDS HARMONIE „CONCORDIA" PANNINGEN Vorig saldo 1236,25 Weekactie werkende leden 4, Nieuw saldo 1240,25 OPENING VAN HET NIEUWE SPORTTERREIN TE GRASHOEK. Eindelijk is de R.K. V.V. Grashoek dan zover dat ze Zondag a.s. het nieuwe sportterrein kun nen openen. Om %2 zal door de Geestelijk Ad viseur de inzegening verricht worden. Hierna zal door de Edelachtbare Heer Burgemeester de aftrap worden verricht voor de competitiewed strijd Grashoek 1 - Hout-Blerick 2. Aan dit alles zal een feestelijk cachet gegeven worden en het fluitencorps zal nog wat luister bijzetten met een pittig marsje. De entreekaartjes zullen bij deze gelegenheid als loten dienst doen, zodat er nog een mooi prijsje te winnen valt. Het gehele pro gram is als volgt: 's Morgens 8,15 uur H. Mis voor de R.K. V.V. 12 uur Jeugdcompetitiewedstrijd Grashoek BI - Bevo BI. 1,30 uur inzegening van het terrein. Hierop aansluitend competitiewedstrijd Grashoek - H.B.S.V. 's Avonds zal in twee zalen dansgelegenheid ge boden worden, waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan het fluitencorps. Bij deze gelegen heid verwachten wij een grote publieke belang stelling. Komt allen kijken dat uw gaven niet voor niets waren. U zult kunnen genieten, èn van een voetbalwedstrijd, èn van een nieuw sportter rein, dat zeer zeker uw aller sympathie zal kun nen wegdragen. Oudheidkundige vondst. Bij akkerwerk op een stuk land in „de Meren" vond landbouwer B. een stenen beitel. Het is.een nog zeer gaaf exemplaar uit het stenen tijdperk. Helden ontwaakt... Dank zij de onderlinge buitengewone verstand houding in het Heidense verenigingsleven is het fanfare St. Cecilia, voetbalclub S.S.S. en schut tersgilde St. Lambertus een vreugde bekend te maken dat zij gezamenlijk besloten hebben aan de inwoners van Helden een prima winterpro- gramma aan te bieden. Hoewel nog onderhandelingen gaande zijn over diverse concerten en uitvoeringen kan reeds wor den medegedeeld dat de navolgende data zijn vastgesteld. 25 October: Ouderavond Voetbalclub en Jong Nederland. 15 November: Concert fanfare. 17 Januari 1954: Toneeluitvoering Schuttersgilde. 30 Januari, 31 Januari en 2 Februari Beierse avonden door de drie verenigingen 14 Februari: Uitvoering gymnastiek. 28 Maart: Concert Fanfare. Nadere bijzonderheden over een en ander zullen tijdig bekend worden gemaakt. Europees handvest in studie. In het kader van de eenwording van Europa zijn in Rome de plaatsvervangende ministers van Buitenlandse Zaken van de zes aangesloten lan den bij de Europese gemeenschap bijeengekomen. Doel van deze bijeenkomst is het nader bestu deren van het ontwerp voor een Europees hand vest, dat op 20 October in Den Haag aan een onderzoek zal worden onderworpen door de Mi nisters van Buitenlandse Zaken. Zoals te ver wachten viel was er weinig overeenstemming te bespeuren over het ontwerp. Nog steeds blijken de tegenstellingen tussen de landen een schier onoverkomelijk struikelblok voor de integratie van Europa. Ook hier is het Frankrijk, dat door een gebrek aan eenstemmigheid over het vraag stuk van de Europese eenwording tussen de ver schillende politieke partijen voor tal van moei lijkheden staat om zich accoord te verklaren met het ontwerp. Het handvest, waarvan het ontwerp vorig jaar ontworpen werd door de com missie ad hoe, beoogt de instelling van een ver tegenwoordiging te kiezen door de bevolking van de aangesloten landen. Deze vertegenwoordiging zou gevormd moeten worden door twee Kamers waarvan er een de volken zou vertegenwoordigen en de andere de staten. De statenkamer zou de bevoegdheid toekomen een Europese minister president te kiezen, welke naar eigen inzichten een ministerie zou kunnen samenstellen. Hier naast wordt dan nog gestreefd naar de oprich ting van een Europees Hof van Justitie en een comité van ministers, met als taak het schenden van nationale belangen te voorkomen. Het ont werp ziet er heel aannemelijk uit. Maar van de zijde der deelnemers aan de Europese Gemeen schap bestaat er nogal wat bezwaar tegen de supra-nationale bevoegdheden, welke de Euro pese regering zal krijgen. Vooral de Franse Gaul listen zijn hiertegen nogal sterk gekant, of schoon de M.R.P. zelfs nationale bevoegdheden wil zien prijsgeven als dan tenslotte toch maar de integratie komt. De Belgen voelen ook niet zoveel voor het opgeven van souvereine rechten. Het wachten is nu hetgeen de Ministers van Buitenlandse Zaken in Den Haag als hun oordeel zullen uitspreken. Er heerst weinig optimisme, dat op deze bijeenkomst minder tegenstellingen zullen zijn dan in Rome. De verkiezingen in Denemarken. De verkiezingen in Denemarken hebben weinig verandering te zien gegeven. De sociaal-demo craten gingen 1% vooruit en kwamen daardoor van 61 op 74 zetels, de conservatieven behaalden 30 en de liberalen 42 zetels, Door deze geringe verschuivingen heeft premier Eriksen alle kans in het zadel te blijven. Weliswaar heeft de rege ringscoalitie 2 zetels minder dan de socialisten, maar deze toestand bestond al sinds de verkiezin gen in April. De socialisten voelden er toen meer voor in de oppositie te blijven. Maar thans schijnt er bij de socialistische leider van de oppositie Hedtoft wel enige animo te bestaan om het be wind over te nemen. Er gaan zelfs geruchten, dat een coalitie van socialisten, radicalen en li beralen wordt voorgestaan. In dat geval zouden dus conservatieven en liberalen een veer moeten laten om socialisten een plaats in het cabinet te geven. Anderzijds wordt er ook gesproken over het herstel van de oude coalitie socialisten en radicalen. Deze combinatie bestond reeds voor de oorlog, maar sindsdien zijn er tussen beide partijen vele tegenstellingen gerezen. Het belang rijkste verschil schuilt wel hierin, dat de socia listen alles voelen voor het Atlantisch Pact, waar de radicalen afkerig van zijn. Handhaving van de oude coalitie van liberalen en conserva tieven zal alleen mogelijk zijn, indien socialisten en radicalen toezeggingen doen om de regering in enkele onderdelen te steunen. In feite zijn het dus deze twee politieke partijen, die bepalen wat voor een regering de Denen zullen krijgen. Beria ontvlucht? De geruchten over de ontvluchting van Beria uit zijn gevangenschap naar een neutraal land in Europa blijven aanhouden. De veronderstelingen lopen echter nogal uiteen en spreken van een verblijf van Beria in Spanje, zijn herkenning door personen in andere landen van Europa en de mogelijkheid, dat hij ons werelddeel reeds ver laten heeft. Zolang van officiële (Amerikaanse) zijde nog geen gegevens verstrekt zijn over de mogelijke verblijfplaats van Beria, heeft 't wei nig zin zich in al deze geruchten te verdiepen. Opvallend is echter het officiële zwijgen van Moskou in deze zaak. Met een enkel dementi van het Kremlin zou het immers mogelijk zijn alle vermoedens omtrent de vlucht van Beria weg te nemen. Althans zou men dan kunnen aan nemen, dat de Russen hun vroegere chef van de Geheime Staatspolitie nog in verzekerde be waring hebben. Want zelfs na een officiële Rus sische tegenspraak moet toch altijd rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat Beria wel ontsnapt is. Het lijkt niet vreemd te veron derstellen, dat de Sovjets toch een proces tegen Beria zullen houden, ook al is hij uit Rusland ontkomen. Alleen al om hun prestige te redden en alle geruchten te ontzenuwen, moeten zij ge acht worden in staat te zijn deze stunt uit te ha len. Komt echter onomstotelijk vast te staan dat Beria gevlucht is, en zien de Russen er geen heil meer in dit te ontkennen, dan zou dit 'n aan wijzing kunnen zijn voor verregaande corruptie in de Sovjet-Unie. In dat geval komen de kansen van het Westen beter te staan, want een lang zame ontbinding van het Sovjet-paradijs lijkt dan zeker niet onmogelijk. De ontvluchting van Beria zou tenslotte alleen maar mogelijk zijn door een uitgebreide organisatie van hulpver lening, welke ook eens tot ernstiger daden in de Sovjet-Unie in staat zou kunnen zijn. Maar voor alsnog berust alles op vermoedens. Alles hangt thans af van een officiële ontkenning door de Russen of een niet te betwisten bewijs van de Amerikanen. Het ontwikkelingswerk. In Herstel en Vernieu wing, net orgaan van de Limburgse KAB wijdt in haar laatste nummer zeer veel aandacht aan het ontwikkelingswerk voor het komende winter seizoen. De onderwerpen voor de ontwikkelings avonden zijn gereed. Het wachten is nu nog op het vaststellen van het programma voor onze afdeling. Op de laatst gehouden bestuursvergadering werd dit werk zoals dit de vorige jaren steeds geweeest is (5 a 6 ontwikkelingsavonden) afgekeurd. Men sprak op deze vergadering over het houden van praatavonden en daarna misschien nog een paar ontwikkelingsavonden. Het is nu aan het bestuur van de KAB hoe en wanneer deze praat en/of ontwikkelingsavonden gehouden worden. Zeker zal dit onder het KAB- nieuws tijdig worden bekend gemaakt en ook onder de weekagenda worden vermeld. Huisvlijttentoonstelling. Er zijn nog enkele in schrijvingsformulieren bij de secretaris verkrijg baar, voor de huisvlijtbeoefenaars, die hun pro duct willen insturen voor de grote huisvlijtten toonstelling in Heerlen van 17 tot 25 Oct. a.s. Instructie-vergadering. Het hoofdbestuur van de KAB te Heerlen heeft voor Helden en omstreken waaronder Kessel, Baarlo, Maasbree en Meijel, een belangrijke vergadering uitgeschreven op 15 October a.s. in het patronaat te Panningen. Alle bestuurders van de stands- en vakorgani saties, KAJ, Credo Pugno worden op deze verga dering verwacht. De bondsvoorzitter Jan Maenen zal het woord richten tot de vergadering en het doel van de bijeenkomst uiteenzetten. Bestuurders houdt deze avond nu reeds vrij. het hart van Afrika vertolkt een goede vijftig jaar geleden. De film draagt als titel „Biriama" aldus genoemd naar de hofdansmeester die de hoofdrol vertolkt. Een film vol romantiek in een omlijsting van tropische pracht. De avondvoor stelling vangt aan om 8 uur, entree 1.-. 's Mid dags om 3 uur is een speciaal kinderprogramma, entree 25 cent. Dat deze film ten zeerste wordt aanbevolen is begrijpelijk, het betreft hier een dorpsgenoot onze missie-pater Charles Janssens. SCHUTTERSGILDE ST. LAMBERTUS. A.s. Zondag 4 October prijsschieten en toepen in clublokaal Vossen voor konijnen en worst. Aan vang 2 uur. Kaartverkoop schieten tot 4 uur. ANIMALI IN MEIJEL. Zaterdag 10 en Zondag 11 October organiseert Jong Nederland te Meijel een groots opgezette Fancy Fair, gedeeltelijk ten bate van de nieuw te bouwen kerk, gedeeltelijk om hun eigen kas te spekken. Deed de Meijelse Jong Nederland-afde ling reeds meerdere malen van zich spreken door hun goed georganiseerde fancy fairs, deze keer belooft het alles te overtreffen. Het werkcomité is er in geslaagd, een rijk geva rieerde vogelcollectie van het bekende vogelpark Animali in Meijel te krijgen. Deze vogels worden tentoongesteld op het fancy fair-terrein, onder de hoede van het Animali-personeel uit Eindho ven, welk personeel belast is met de verzorging van de uiteraard zeer kostbare verzameling. Velen, die opzien tegen een reis naar Eindhoven, wordt hier de kans geboden dicht bij hun woon plaats te kunnen genieten van de bonte kleuren pracht onzer vogelwereld. Ara's, toekans, vele parkietensoorten, grote maraboe's, sprookjesach tige koningsfazanten; het is slechts een kleine greep uit de vele vogels die in Meijel te bezich tigen zullen zijn. Kleuren en kleurencombinaties, waarvan men het bestaan niet eens kan vermoeden, worden werkelijkheid als men de fantastische Animali- bevolking gadeslaat. Dit unicum, met nog een zeer attractieve Vlaam se kermis, zal een fietstocht naar Meijel op Zon dag 11 October ten volle belonen. MEIJEL Architect F. Peutz, Heerlen heeft de kerk van Meijel aanbesteed en het werk gegund aan Fa. Coppens, Maastricht voor de som van 538.135.-. Bedevaart naar Wittem. Op Vrijdag 16 October wordt weer vanuit Maasbree de jaarlijkse bede vaart naar de kapel van de H. Gerardus geor ganiseerd. De reis geschiedt per autobus. Opgave kan geschieden vóór 11 October bij P.J. Peeters, Wissel 163 Maasbree. R.K. Groene Kruis Maasbree. Het bestuur van het R.K. Groene Kruis brengt het volgende ter kennis van belanghebbenden: 1) Het spreekuur van de wijkverpleegster is op iedere werkdag van 1 tot 2 uur nam. Boodschap pen kan men mondeling afgeven op voornoemd spreekuur of per briefje in de bus van het wijk- gebouw vóór 8 uur v.m. 2) men wordt beleefd verzocht geleende artike len, welke niet meer gebruikt worden, zo spoedig mogelijk terug te bezorgen, vooral gummi-arti kelen. - 3) De badgelegenheid is met ingang van 1 Oct. opengesteld op: Vrijdag van 2-9 uur n.m. voor vrouwen en meisjes; van 4-7 uur n.m. voor school gaande meisjes; Zaterdag van 9-12 uur v.m. voor vrouwen en meisjes; van 1-9 uur n.m. voor man nen en jongens, na 6 uur echter niet meer voor schoolgaande jongens. Vanaf 1 April - 1 October (in de zomermaanden) is er 's Zaterdags gele genheid tot baden en douchen tot 10 uur n.m. Hebt u reeds een gezinsabonnement? Dit kost u slechts 5.- per halfjaar en geeft u recht op 26 douches of 13 kuipbaden. Oorlogsramp te Maasbree. Dit zou de kop van 't artikel zijn geweest, als niet het onderstaande was voortgesproten uit de fantasie der organi satoren van de afd. Baarlo. Deze afdeling had n.l. op Zaterdag 26 Sept. een grootscheepse oefe ning voor Rode Krais-eolonnes uit Maasbree- Helden - Horst - Sevenum - Meerlo - Venray - Kessel en de afd. R.K.E.H.B.O. uit Helenaveen georganiseerd. De oefening was als volgt. Ver ondersteld werd, dat een in nood verkerende bommenwerper boven Maasbree zijn bommen- last had afgeworpen, welke bommen op de Zand berg in de bossen terecht kwamen en ontploften. Ongelukkigerwijze bevonden zich op dat moment in deze bossen een 75-tal jongelui, welke alleen min of meer door de ontploffingen werden ge wond.. Aldus de opdracht. Tegen 2 uur meldden zich de colonnes en hun commandanten op het gemeentehuis te Maas bree, alwaar aan laatstgenoemden instructies, in lichtingen en schetsen van het rampgebied wer den verstrekt. Om %3 marcheerde de onge veer 150 man sterke Rode Kruis hulpcolonne ai in de richting van het rampgebied. Aldaar aan gekomen verliep de verdeling van het diverse materiaal zeer vlot en verdwenen de eerste groe pen vrij spoedig in de groene bebossing van de Zandberg om, ieder in zijn eigen sector, de ge wonden op te zoeken en te helpen. Aan de ranc van het rampgebied werden door enige helpsters een tweetal noodhospitalen ingericht, waar de gewonden zouden worden opgevangen en var daaruit, indien het werkelijkheid zou zijn, verdei getransporteerd naar ziekenhuizen in de omge ving. Nu echter hield het vervoer van de getrof fenen op in deze noodziekenhuizen en het was hier, dat dr. van Leer, geassisteerd door drie andere doktoren de verrichtingen van de hel

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 2