Christus ouze 25e Limburgse Jaarbeurs JCeldau Outwaak f Rode Kruis moet paraat blijven! Spanningen in Marokko LEZERS ócli ry ven §nuifen wrijf Dames! Vooral nu r NUMMER 9 34E JAARGANG ZATERDAG 26 SEPTEMBER 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS Nieuws rond de Rode Kruis postzegels en -briefkaarten Uw Rode Kruis. tanden Wit j adem Fris Midden -JCimbura UITGAVE L. KASSTEEN MARKT 28, PANNINGEN - REDACTIE EN ADMINISTRATIE: POSTBUS 2, PANNINGEN, TELEFOON K 4760-492 - GIRO 15718 - REDACTIE H. KASSTEEN jÊÊkdW Abonnementsprijs 5.- per jaar bij vooruitbetaling Advertenties 10 ct per mm, bij contract belangrijke reductie Kleine advertenties (te koop e.d.) minimum 50 et, uitsluitend bij vooruitbetaling „Geef vrede Heer aan hen, die op U hopen". Deze noodkreet van de Introitus zal in deze da gen meer tot ons spreken en een krachtige weer klank vinden in onze geest dan in rustiger tijden. Maar is de zin en de bedoeling dezer bede ook dieper tot ons door gedrongen en hebben wij ons de kostbare gave van de vrede daarom ook meer waardig gemaakt? Inderdaad heeft de laatste oorlog bij velen bezinning en inkeer gebracht, maar ook veel oppervlakkigheden en veel ver vlakking van de zedelijke normen en wetten, welke de verhouding tussen de mensen onderling en tussen de mens en God regelen. Wij voelen de last van de afgelopen en nog zwij gend voortdurende oorlog en de beperkingen welke hij ons noodgedwongen oplegt en het is dan ook begrijpelijk, dat menigeen naar de vrede uitziet louter en alleen als naar het einde van al die moeilijkheden en ontberingen doch niet naar als wat het toch moet zijn: een herstel van de heilige orde. De H. Kerk daarentegen ziet de vrede als een terugkeer tot de orde en daar mede ook tot de Eerste Ordenaar en Regelaar van alle dingen. Zo begrijpen wij nu ook, waarom Christus vandaag in het Evangelie tot de lamme zegt: „Wees welgemoed, mijn zoon, Uw zonden zijn U vergeven". De zonde toch staat in lijn rechte tegenstelling met de vrede en haar inner lijke boosheid komt daaruit voort, dat zij steeds jen schending inhoudt der door God gewilde orde. De zonde verlamt. Zij legt niet alleen de werking stil van het bovennatuurlijk leven, zij is ook een belemmering voor een gezonde ontplooiing van s mensen natuurlijke vermogens en een ernstige hinderpaal, welke aan het tijdelijke welzijn der mensheid in de weg staat. [s niet terecht Christus de Princeps Pacis, de vorst des vredes, omdat Hij de geschonden orde Jaardoor herstelde, dat Hij - naar St. Paulus' woord - „zelf onze zonden in Zijn lichaam droeg ap het Kruishout?" Alleen de Christus kan ons redden. „Alles herstellen in Christus" is derhalve meer dan een leuze: het is de uitdrukking van Jeze onomstotelijke waarheid, dat alle crisissen en alle conflicten hun oplossing uiteindelijk slechts vinden in het Lam Gods, dat de zonde Jer wereld wegneemt. Vóór alle arbeid tot het wegnemen van misstanden en de verbetering der wereld moet de mens werken aan de verbetering De vorige week kwam het bestuur van de Iim- Durgse jaarbeurs in vergadering bijeen op welke vergadering ook het college van B en W aanwe- sig was. Voorzitter J. Reijnen heette speciaal burgemees ter en wethouders welkom. Hun aanwezigheid is iet bewijs, dat ook de overheid de belangrijkheid van de Limburgse Jaarbeurs inziet en voor het raarbeurscomité is het een stimulans om door e gaan dit jaarlijks gebeuren te organiseren. De tomende Lihate is wel een zeer bijzondere. Im- ners, voor de 25e maal zal met de Vastenavond n 1954 deze tentoonstelling gehouden worden. Iet bestuur is van mening, dat aan dit zilveren ubileum een bijzonder cachet gegeven moet wor- len. Deze Lihate moet er een worden die een vaardige kroon zal zijn voor de voorafgaande 4 en tevens een hechte, brede basis om verder ip voort te bouwen. loeilijkheden zijn er vanzelfsprekend, maar even anzelfsprekend is het dat deze door eendrach- ig samenwerken overwonnen moeten en kunnen vorden )e komende 25e Lihate is een gelegenheid bij litstek om de gemeente Helden in het middel punt der belangstelling te plaatsen. Als we de oor voorzitter Reijnen ter tafel gebrachte plan- ien nader beschouwen, kan het niet anders of eze 25e Lihate belooft iets groots te worden, n de tuinbouwhal zal een expositie te zien zijn ie alleen een bezoek aan de Lihate waard is. )it onderdeel van de Lihate zal onder meer ge rijd zijn aan de nieuwste huishoudelijke ge- ruiksvoorwerpen op het gebied van electriciteit, as, olie en waterleiding. >eze tentoongestelde artikelen zullen vooral met et oog op de in aanleg zijnde waterleiding zeer iterressant zijn. laarnaast zullen meubels en woninginrichtings- rtikelen speciaal geschikt voor het huidige oningbouwtype te zien zijn. !en landelijke huisvlijttentoonstelling, georgani- jerd in samenwerking met de K.A.B., staat ïede op het programma. >e Lihate zonder paardenkeuringen is niet denk aar. linsdags zal er een biggen- en grootveemarkt ehouden worden. ie Markt, Kerkstraat en Schoolstraat zullen jn kleurrijke verlichting krijgen. Voeg daarbij og een etalage versieringswedstrijd, dan kan et niet anders of de 25e Limburgse Jaarbeurs il een gebeurtenis worden die een beste reclame voor de gemeente. Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met oneeluitvoering. „De kleine Amateur" was groot hun opvoering van Zondag j.l. De KAB-familie overige bezoekers hebben nog eens een ouder- etse toneelavond gezien, waar goed toneel ge dacht werd. Uitstekend hebben de verschillende lelers zich van hun taak gekweten en zij kun- n tevreden zijn, wat hun prestaties betreft, un mooi optreden werd echter door een te ge ring aantal KAB-ers gewaardeerd, gezien de et al te goed gevulde zaal. Het was echter een inkbaar publiek wat zich de moeite getroost id om te gaan zien naar het toneelspel „Als de izen verwelkt zijn". e toneelgroep moet echter maar niet verwel- n en met goede moed verder gaan om de ar- iidersgezinnen cultureel verantwoord toneel en el te bieden. Dus „Kleine Amateur" crescendo i tot de volgende keer. e ontwikkelingscentrale. Het is verblijdend, dat van zichzelf, wil hij niet de orde omkeren en het gevaar lopen niet te verwezenlijken utopieën na te streven. Eerst moet de geestelijke ver lamming worden weggenomen, voordat de po gingen om het lichaam der mensheid te genezen kans op succes hebben. De zonde is de wortel, die de boom van 's mensen noden draagt en voedt. Wij beweren niet, dat alle pijn en alle leed zou den worden weggenomen, indien men zich af keerde van de zonde, maar wel dat ons dan zeer veel ellende zou worden bespaard en dat de grote misstanden en kwalen, welke knagen aan het leven van de afzonderlijke mens zo goed als aan de gezonde samenleving der volkeren, geheel en voor immer zou zijn genezen. Tot de mensen in deze wereld, welke thans een zo schrijnende tegenstelling vormt met de vrede van Christus, klinkt daarom ook nu Christus' woord: „Mocht ook gij op deze dag nog erkennen wat u tot vrede strekt" (Luc. 19;42). „Opus jus- titiae pax". „De vrede is het werk der gerechtig heid". Wel droevig moet de teleurstelling zijn voor deze wereld, welke, haar innerlijke ar moede' vergetend, zich rijk waande door de be schaving en vooruitgang en in ongebreideld ego isme de goederen dezer wereld najaagde, nu zij alle aardse zekerheden ziet wankelen en bezit zo vaak ziet overgaan in gemis. „Ge beseft niet, dat ge ellendig zijt en erbarmelijk, arm, blind en naakt Ik raad u aan, om goud van mij te kopen, door vuur gelouterd, opdat ge rijk moogt worden" (Openb. 3;17-18). Christus toch is onze rijkdom. „Door Hem zijt ge rijk geworden in ieder opzicht" (Epistel). Houden wij dus vast aan Hem en volgen wij Zijn voetsporen om zo alle zonde en ongerechtigheid uit ons leven te ver wijderen en daardoor van onze kant alle belet selen weg te nemen, welke aan de geestelijke en tijdelijke vooruitgang van de mensheid in de weg staan. Hamea-Gelei voor Uw handen OPRICHTING CARNAVALSVERENIGING Hoewel de komende Carnavalsfeesten nog ver in het verschiet liggen, dienen wij toch reeds thans over te gaan tot het oprichten van een Carnavalsvereniging welke ten doel heeft de Car navalsdagen tot echte vreugdefeesten voor jong en oud te maken. Oorspronkelijk was de bedoe ling reeds gedurende de voorbije Carnavalsdagen een begin te maken met de hoewel nog klein van opzet zijnde viering van een Vastenavond, zoals reeds in de meeste plaatsen elders gebruikelijk is. Door de ramp die ons land even voor de Car naval trof, konden de festiviteiten dit jaar van zelfsprekend geen doorgang vinden. De voorlo pige Raad van Elf die gevormd was is natuurlijk in haar geheel afgetreden. Om tot een nieuwe Raad te komen die de komende Carnavalsfeesten organiseert en gedurende die feesten de. scepter zal zwaaien, moet er een Carnavalsvereniging zijn waaruit de Raad gekozen wordt. Tot het vormen van zulk een vereniging roepen wij U hierdoor allen op aanwezig te willen zijn bij de oprichtingsvergadering welke gehouden zal worden op Maandag 28 September a.s. te half negen uur bij Brummans, Zaalhouder, Panningen. Het doel van deze vereniging is het amusement gedurende de Vastenavond door optochten en dergelijke te verhogen en zodoende de mensen in eigen plaats houden. Iedereen dient dan ook aan deze oproep gevolg te geven en door toe treden tot de op te richten vereniging medewer king te verlenen aan de opbloei van een echte Carnaval. Het organiserend Comité. Wij kennen allen het werk van het Nederlandse Rode Kruis. Het stond klaar bij het eerste alarm, toen het zeewater Westelijk Noord-Brabant, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden overstroom de. Het biedt thans in samenwerking met de Rode Kruis-verenigingen uit andere landen weer hulp bij de huizenbouw in het watersnoodgebied, en verstrekt textiel en landbouwwerktuigen. En pas hebben we weer gezien, dat het Neder- lanldse Rode Kruis als één der eersten de slacht offers van de aardbevingen op de Griekse ei landen te hulp kon snellen. Dat kon omdat het paraat was en daarom wil het Nederlandse Rode Kruis ook steeds paraat blijven. Het is bij de watersnood wel heel duidelijk ge bleken hoe dringend noodzakelijk de zogenaamde rampendepóts van het Nederlandse Rode Kruis zijn. De bedden, dekens, lakens en slopen, die daarin waren opgeslagen, hebben uitstekende diensten bewezen. Wij hebben ook gezien in Griekenland is datzelfde ook gebleken dat men voor een snelle hulpverlening helicopters nodig Op deze prentbriefkaart wordt een helper van het Rode Kruis Korps voorgesteld als een kik ker, die een muis redt. De Help sters en Helpers van het Korps in de bekende bruine unifor men hebben niet in de eerste plaats muizen gered, maar zij vinden het zelf wel grappig nu eens met een kikvors vergele ken te worden. Frans Mettos tekende vijf aardige briefkaar ten, die enige taken van het Rode Kruis weergeven. In te genstelling met de postzegels zijn deze kaarten niet verkrijg baar bij de postkantoren maar als ze u niet aangeboden wor den, dan zult u vast wel de weg naar een verkoopplaats in uw omgeving weten te vinden. heeft. Om niet achter te raken en om zo spoedig mogelijk weer geheel paraat te zijn wil het Ne derlandse Rode Kruis nog 40 a 50 rampendepóts inrichten en als het even kan, wil het ook nog een helicopter en parachutes kopen. Hulp aan mensen in nood kan nooit te vroeg komen! Voor al deze dingen is natuurlijk zeer veel geld nodig, maar als de verkoop van de postzegels en de briefkaarten meevalt, dan kan dat geld misschien uit de baten bij elkaar komen. Vroeger is in Nederland slechts één keer een serie postzegels ten bate van het Nederlandse Rode Kruis uitgegeven. Dat was in 1927. Nu zal de P.T.T. echter eens in de vijf jaar ten bate van deze instelling speciale zegels met toeslag ver kopen. Dit is wel een zeer belangrijke beslis sing, want in de regel zijn de Rode-Kruis-zegels alleen uitgegeven in tijden van oorlog of bij ram pen. De eerste zegels ten bate van het Rode Kruis dateren uit de wereldoorlog van 1914-18. Abes- sinië gaf in 1936 Rode-Kruis-postzegels uit, Span je in 1938, Finland in 1939. Koopt U steunt daarmede bij vele arbeiders de drang naar kennis en ont wikkeling zeer groot is. Deze beseffen, dat het volstrekt nodig is te studeren teneinde een enigs zins behoorlijke kijk te krijgen op de vele vraag stukken van het moderne economisch - sociale leven. Hiervoor bezitten wij in Helden een Gewes telijke Sociale School, die half October wederom haar poorten opent voor de leergierige arbeiders, die beseffen dat zij ontwikkeling nodig hebben. Voor hen die het nog niet weten, willen wij nog eens herhalen, dat hier op deze school les ge geven wordt door zes verschillende leraren en wel de vakken: Godsdienst, Algemene en bedrijfs economie, Sociologie, Ned. taal, inclusief het hou den van toespraken en spreekbeurten), Algemene en vaderlandse geschiedenis, Geschiedenis der ar- beidsbeweging, Arbeids- en sociale wetgeving, Staatsinrichting en verenigingsboekhouden. De school duurt drie jaar. Jaarlijks 40 weken van 4 uur les per week. De Zaterdagnamiddag is hier voor gereserveerd. De lessen worden gegeven in de huishoudschool van 3% tot 7% uur n.m. Het diploma dat de leerlingen, na een examen, kun nen krijgen is een waardevol bezit voor de ge slaagden. TUINBOUWVERENIGING HELDEN. Stookkassen. In samenwerking met de Rijkstuin- bouwconsulent te Maastricht is door het Insti tuut voor Tuinbouwtechniek aangesteld als stooktechnicus de heer Lancé met als stand plaats Venlo. Het ligt in de bedoeling, dat de heer Lancé in het kader van de Rijkstuinbouw-voor- lichtingsdienst de tuinder van advies dient be treffende economisch stoken. Dat dit van groot belang is zal ieder tuinder, die hiermee te maken heeft, duidelijk zijn. Naast een juist gebruik van brandstoffen, moet vooral de ketel en verdere installatie goed functioneren. Bovengenoemde stooktechnicus is sedert Augus tus met zijn werkzaamheden begonnen. Om een goed inzicht tekrijgen in de toestand van de ver warminginstallaties gaat de heer Lancé de stook- bedrijven bezoeken, waar in overleg met de tuin der een onderzoek kan worden ingesteld. Ook kan door middel van rookgasonderzoek de ef ficiency van de ketel worden bepaald. Het is be grijpelijk, dat in veel gevallen voor de tuinder geld is te besparen. Verzoek om bezoek en advies kan verder worden gericht aan de proeftuin te Venlo, waar genoemde stooktechnicus is gesta tioneerd. De gemeente Helden met haar bijna 10.000 in woners neemt niet die plaats in die ze zou kun nen innemen. Helden als centrum-gemeente in de driehoek Venlo - Roermond - Weert, moet deze gunstige ligging weten uit te buiten. Op vele es sentiële punten zijn-we jaren achtergebleven. Gelukkig is er de laatste tijd een kentering ten goede gekomen. We wijzen hier op het voortgezet lager onderwijs: De nieuwe landbouwhuishoud- school in de Kerkstraat te Panningen gaat ge stadig haar voltooiing tegemoet; de bouwplannen voor de ambachtschool en de Ulo aldaar zijn in een vergevorderd stadium gekomen; de bestaan de Middenstandsschool behoort kwalitatief tot de allerbeste van ons land; onze landbouwschool geeft onze agrariërs de garantie dat zij hun toe komst met parate kennis tegemoet kunnen zien. Jammer is het echter dat er nog 'n lagere school bestaat waarvan slechts sporadisch een leerling kan toegelaten worden tot een volgende leergang, omdat het leerplan ver ten achter staat. Evenwel zijn meerdere gunstige factoren nu of in de nabije toekomst aanwezig om de gemeente die plaats te doen innemen waarop zij recht heeft waartoe zij zeker in staat is. Een vooruitziende blik en een effectief streven, niet alleen van het gemeentebestuur, maar ook van de bevolking zelf, zal hiertoe kunnen bij dragen. Allereerst is vereist dat de gemeente als een homogeen geheel naar buiten moet op treden met terzijdestelling van parochiebelangen, en ook de groeps- en standsbelangen, als zulks het algemeen belang vordert. Slechts dan, wan neer die eenheid tot stand komt, zal er iets be hoorlijks te bereiken zijn. Welke mogelijkheden zullen er niet ontstaan als de Peelweg gereed is, als de Noordervaart zal worden doorgetrokken? De boringen in verband met de toekomstige steenkolenmijnen zijn in volle gang; Helden ligt precies in 't centrum der kolen velden tussen Maas en Peel. De waterleiding ont sluit mogelijkheden op velerlei gebied. En wordt er ook niet reeds gesproken over gas? Maar de gemeente zelf, en hiermee bedoelen we zowel het gemeentebestuur als de bevolking, zal die mogelijkheden moeten ontdekken en ten nutte weten te maken. De Peelweg die de gemeente aan de Oost-zijde zal doorsnijden en de doortrekking van de Noor dervaart aan de Noord-zijde, zo ligt Helden tus sen twee grote verkeersaders. Een land- en wa terweg- verbinding met belangrijke gebieden. Wat een vooruitgang voor aan- en afvoer, vooral dit laatste met het oog op onze massa's agra rische producten. Voor 't grootste deel is dit alles nog toekomst, maar een en ander zal er komen. We zullen er voor moeten werken en ons gereed maken om de bloei terstond te kunnen opvangen. Het is nodig de koe tijdig bij de horens te vatten. De verbouwing van het gemeentehuis, wordt door Heidens bestuurderen opgevat als een serieuze taak, die mede ten doel heeft de gemeente op de voorgrond te plaatsen. Op agrarisch gebied is er in onze gemeente een grote saamhorigheid te vinden. Om slechts één voorbeeld te noemen: de millioenen kilo's tuin bouwproducten worden centraal gesorteerd en geëxpedieert. Plannen zijn opgevat om binnen kort, -in samenwerking tussen overheid en land bouworganisaties, een wekelijkse biggenmarkt in te voeren, iets wat grotere perspectieven biedt dan men oppervlakkig zou denken. Het gemeentebestuur is in deze wel zeer actief. Medewerking van de bevolking is noodzakelijk om te slagen. Ook op 't gebied van de volks gezondheid en ontspanning komen gedegen plan nen tot ontwikkeling. Een zwembad is door de gemeenteraad breedvoerig besproken en de uit voerbaarheid is in studie. Maar de bevolking, de organisaties, landbouw en industrie moeten een grote activiteit aan de dag leggen om in eendracht Heidens vooruitgang te bewerkstel ligen. Op veel punten is 't nu de tijd de bakens te verzetten, de huidige situatie is er rijp voor. Willen wij onze beurt niet voorbij laten gaan, dan is het parool voor ons allen: HELDEN ONTWAAK De berichten, die ons de laatste tijd door de kran ten uit Marokko bereiken hebben duidelijk ge maakt, dat de ondergrondse spanningen, die daar al enkele jaren heersten tot een uitbarsting zijn gekomen. De achtergrond van de gebeurtenissen moet iedere missievriend interesseren, omdat zij mede de kans bepalen, die de Katholieke Kerk heeft zich blijvend onder een volk te vestigen. Het missiewerk in Frans Marokko heeft altijd met zeer grote moeilijkheden te kampen gehad. Om dit te kunnen begrijpen, moet men zich reali seren dat in een Islamstaat godsdienst en poli tiek ten nauwste met elkander verbonden zijn. De Mohammedanen leren, dat de Sultan door Allah is aangesteld als de bewaker van de wet, als leider (imam) van de gelovigen. Hij is Paus en Keizer tegelijk. Daarom wordt op elke Vrijdag (de Mohammedaanse Zondag) zijn naam in het gebed vernoemd, daarom komen de stamhoofden hem op het Aid El Kabir-feest hun eer betuigen. Ja, de Mohammedaanse overlevering leert zelfs: „Wie zonder een imam sterft, sterft de dood van een heiden". Eeuwenlang hebben missionarissen geprobeerd in deze gesloten gemeenschap door te dringen. Vooral de orde der Franciscanen heeft steeds op nieuw pogingen hiertoe ondernomen. Reeds de H. Franciscus stuurde vijf van zijn Minderbroe ders de Middellandse Zee over om het geloof te verkondigen. Maar zij werden gevangen genomen en stierven de marteldood bij Marrakesj (1220). Later trokken vele priesters er heen om de chris tenslaven te troosten en te sterken en zo moge lijk vrij te kopen. Want in die dagen was Ma rokko een zeeroversstaat, waarheen herhaalde lijk ook van Nederlandse zijde in 1716 en 1816 expedities werden uitgestuurd. In het begin van deze eeuw was het zo, dat als een Islamiet zich bekeerde hij naar Europa ver trok om te ontkomen aan het fanatisme van zijn omgeving. Sinds 1912 is Marokko een Frans pro tectoraat. Vele Europeanen trokken erheen en zo doende komt het dat er thans 400.000 Katholie ken in Marokko zijn. Helaas waren het niet altijd de beste, zodat men door een intense katholieke actie, het oprichten van verenigingen heeft moe ten zorgen dat er onder hen christenen gevonden worden, die met een apostolische geest bezield zijn. Omdat directe geloofsverkondiging niet mo gelijk was heeft de katholieke missie door wer ken van naastenliefde apotheken, internaten, scholen de sympathie van de bevolking trach ten te verwerven. En op het ogenblik kan men zeker zeggen, dat de Kerk een grote „goodwill" in dit land geniet en dat o.a. de katholieke krant veel invloed heeft. Economisch is het land ten zeerste vooruit ge gaan, maar ook dit bracht grote spanningen met zich mee. Hieronder willen we slechts noemen de grote trek van het platteland naar de steden, waar men echter deze mensen niet voldoende heeft kunnen opvangen. De huisvesting is een groot probleem, velen zijn ontrukt aan eigen milieu en hebben er niets voor in de plaats ge kregen. Grotere spaningen heersen er op gees telijk gebied. Vele jonge Marokkanen, die door hun studies met het Westen in aanraking komen, zijn er van overtuigd dat de starre wetten van de Islamgodsdienst niet meer passen in een staat die als het ware uit de middeleeuwen werd overgeplant in de moderne tijd. Zij willen oprecht aanhanger van de Islam blijven, van de andere kant zien ze, dat ze er met het oude ook niet meer komen, en zij zoeken naar een oplossing. Ook op politiek gebied heersen vele conflicten. Toen Frankrijk na de oorlog uit het Midden-Oos ten verdrongen werd stak het streven naar on afhankelijkheid ook in Marokko de kop op. De Istiklal, waarin de nationalistische stromingen vooral belichaamd word,en, zond op 11 Januari 1944 een verklaring de wereld in, waarin de on afhankelijkheid van Marokko geëist werd. De sultan Sidi Mohammed voelde veel sympathie voor deze beweging. De pasja en de caids echter niet. Misschien waren zij bang van hun posten verdrongen te worden door de jongeren, die gestudeerd hadden, of wa ren zij ingenomen tegen de sultan wegens de ge schenken, die zij van hen eisten bij hun aanstel ling. Wat er ook van zij: het is tot een crisis ge komen. Sidi Mohammed werd in de maanden Maart-Mei beschuldigd van ketterij. Op 15 Au gustus werd hij afgezet als imam, op 20 Augustus tot aftreden gedwongen en verbannen naar Cor sica. Zijn neef Moelay Mohammed werd toen door de ulemas (godsdienstleraren) als zijn opvolger erkend. Het ligt niet in de lijn van de missionaris een oordeel uit te spreken over politieke gebeurte nissen. Maar wel mogen we met de correspon dent van „De Tijd" vaststellen, dat een christe lijke mogendheid de geestelijke en tijdelijke leidsman der Mohammedanen als ware het een vazal terzijde stelt, en dat de grondslag voor een blijvende verbetering van de verstandhouding wordt aangetast. En dit laatste was juist het streven van de katholieke missie toen zij een soort landbouwschool opende, waar Franse en Marokkaanse jongens met elkander zouden leven, elkander diensten bewijzen, gemeenschappelijk studeren om zo bekwaam te worden aan de op heffing van de bevolking te werken. En dat de geest er goed was bewijst het feit, dat de Fransen een Marokkaanse jongen tot hoofd van hun klas verkozen „omdat hij het meest geschikt daar voor was". Zo gaat de Kerk, temidden van allerlei gebeur tenissen, door met haar werk, zoals Zij reeds eeuwen gedaan heeft: Christus verkondigen aan iedere natie. G. van Winsen C.M. EEN OEFENING Weinig mensen zullen weten, dat de Kesselse los- wal Dinsdagavond herschapen is geweest in een slagveld, vol kermende, schreeuwende en op zijn minst bewusteloze mensen. Niemand weet hoe deze ravage van mensenlichamen ontstaan was. Vol starre verbijstering had de hijskraan maar te kijken naar verschoven en totaal ontwrichte ledematen. Een anatomische ruïne leek het. Op het eerste oog vraag je je af, hoe bestaat het, en dan, is dit alles voor een normale maatschap pij nog bruikbaar? Het geneeskundige team van Kessel vroeg zich dit niet af. Een tiental jongens en meisjes in don kerblauwe uniformen gestoken en beladen met brancards, spalken, verband en met een niet te temmen energie, dwaalden in korte tijd over dit deerniswekkend geschonden stuk grond op zoek naar lichte en zware gevallen. Waar ze de men sen met shock, open- en dichte breuken vandaan haalden (of liever waaruit ze ze gehaald heb ben) is mij een raadsel, maar ze kwamen voor de dag. Half in het water en boven op de daken, in bomen en onder struiken lagen ze (en dit be wijst eens te meer, dat je als gewonde ook geen sukkel hoeft te zijn). Opmerkelijk weinig tijd was er over het alge meen voor nodig, deze toch wel zeer gecompli ceerde gevallen te verbinden. Fouten werden er niet veel gemaakt. Het vervoer was moeilijker. Men had hiervoor een zeer zwaar traject uitge zocht. De gewonden moesten n.l. door een wil dernis van doorns en struiken de Maaswal op gedragen worden naar de verbandplaats. Een beestenwerk, inderdaad. En dan te denken, dat 20 meter verder een prachtige laan zich uitno digend omhoog slingerde, maar waar geen ge bruik van gemaakt mocht worden. We zullen de krachttermen, die uit het donker door de struiken klonken maar toeschrijven aan de meer dan matige energie van de verschillende team-mensen. Maar die waren dan ook niet van de lucht. Het was een beulenwerk, inderdaad, en het ging dan ook niet altijd. Verwondert U zich er over, dat, toen de zwaarste gewonde (85 kg) bij het door de knieen gaan van een helper deze teleurstelling te groot bleek na al dat zweet en moeite en enkel nog maar vol bittere ontgoocheling uit kon roepen: „Laot dê ligge, dê geit toch dood!! We hopen geen van allen, dat deze mensen hun even menslievend als verschrikkelijke taak wer kelijk te vervullen krijgen. Maar, zou dit ooit no dig zijn, dan zal dit team de heren die het nodig vinden dit allemaal flauwe kul te noemen, be schaamd maken.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 1