o4^ii RIGLEY £$QHd Zondar Haam an jCiehifUtsaa RECTORAAT VAN MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN TE KESSEL-EIK. DONDERDAG om 7 uur Gez. H. Mis voor zal. Fredericus Deuling en Theodora Vroom. PANNINGEN HELDEN-DORP BERINGE burgerlijke stand helden. Niemand zal dit in twijfel trekken. Wie van ons immers werkte nog nooit, in geen enkel opzicht, voor de missie? Denkt bijv. aan uw grote acti viteit die hier vooral in de laatste weken heerste in Helden. En dit was slechts een ge deelte van uw prestaties. Als bekroning daarvan is er de komende dagen een Missietentoonstel ling in de recreatiezaal van het Missiehuis. Op de allereerste plaats is er China vertegenwoor digd: het land, verstoken van veler hulp, nu de Europese missiekrachten werden uitgestoten. Ook zijn er voorwerpen uit Java en Brazilië aanwezig. FOKVERENIGING DE TOEKOMST HELDEN. 033HE PAROCHIE H. LAMBERTUS, HELDEN. 15e Zondag na Pinksteren. Heden 8 uur H. Mis Joseph Hubertus Teeuwen. Na de Hoogmis congregatie voor de jongens. 3 uur Lof, waaronder processie over het kerkhof. MAANDAG 7 uur best.d. Helena Lemmen-Hen- dricks. 8 uur mds. Hubertina Vefcoulen. DINSDAG feest van O.L. Vrouw Geboorte, dag van devotie. De H. Missen om 7 en 8 uur, 9% Hoogmis, voor de parochie. 8 uur mds. Maria Lenders. 3 uur Lof en rozenhoedje. WOENSDAG 7 uur mds. Joannes Goertz. 8 uur mds. Antonia Hesen. DONDERDAG 7 uur best. d. Petronella Maes- sen. 8 uur mds. Helena Peeters-Hendricks. VRIJDAG 7 uur best. d. Hendricus Janssen en Gertrudis Knoben. 8 uur gest. jg. Felix Bruijnen en Hendrina Reynders. ZATERDAG 7 uur mds. Wed. Sengers-Sloots, 8 u gest. jg. mevr. Theresia Bernegau-Albrecht. 7 uur Lof. PAROCHIE H. JOZEF, BERINGE. 15e Zondag na Pinksteren. H. Missen 7,30 en 10 uur Hoogmis. 2% Lof. H. Communie wordt uitgereikt 6,45, 7 en 9 uur. MAANDAG 7,15 jgt. voor Johannes Verstappen. DINSDAG Feestdag van Maria Geboorte. 7 uur jgt. voor Johannes Broekmans. 8 uur lees- mis. 's Avonds om 7 uur Lof. WOENSDAG 7,15 jaargt. voor Dorothea Jacobs- Peeters DONDERDAG 7,15 best. dienst voor familie Mar- tinus Hanssen-Janssen. VRIJDAG 7,15 best. dienst voor familie P. Ver- haegh-Schooren. ZATERDAG 7,15 le jaarg. voor Hendrica Naus- Beurskens. 's Avonds 7 uur Lof. PAROCHIE O.L. VROUW VAN ZEVEN SMARTEN, PANNINGEN. 15e Zondag na Pinksteren. Heden is de le collecte voor onze kerk. de 2e is voor de H. Kindsheid. In alle H. Missen preek en collecte voor de H. Kindsheid. De le H. Mis is voor de parochie. De Hoogmis is voor de leden van de H. Kindsheid. Om 2 uur Kindsheidoptocht. Daarna opdracht aan het Kindje Jezus. Zege ning van de kinderen en Lof. MAANDAG 7 uur mndd. Wilhelmina v. Ninhuijs- Grommen. 8 uur H. d. voor overl. ouders Gom- mans-Aerts. 's Avonds om %8 noveenoefening ter ere v. O.L.Vr. van de Wonderd. Medaille. DINSDAG Feest van Maria Geboorte, dag van devotie. De H. Diensten zijn als op Zondag. De le H. Mis is ter ere van de H. Geest. De 2e is een mndd. voor Johanna Dorothea Gielen. De 3e is een gesticht jgt. voor Gerardus Hendricks. De Hoogmis is een mndd. voor Theodoras Daniëls. y23 Rozenkrans en Lof. WOENSDAG 7 uur mndd. Jacobus Reinders. 8 uur mndd. Anna Maria Joosten. 9% plechtige dankzeggingsmis ter intentie van de familie Aerdts-Nijssen. DONDERDAG 7 uur mndd. Jacobus v. Oostayen. 8 uur mndd. Wilhelmina Berben. VRIJDAG mndd. Ida Tillemans. 8 uur mndd. Maria Daniëls. ZATERDAG 7 uur mndd. Frans Lenders. 8 uur gest. Lieve Vrouwe Mis. Biechtgelegenheid van 5-7 uur 7 uur Lof. A.S. ZONDAG collecte voor het jeugdwerk. RECTORAAT VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA, KONINGSLUST. 15e Zondag na Pinksteren. De eerste collecte is voor onze eigen kerk, de tweede voor de R.K. Universiteit. 6,30 H. Mis tot zekere intentie van de familie Joosten-Peeters (coll. J. v. Rijswijck). 8,30 voor de zielerust van hen, wier namen geschreven staan in het zielenboek (coll. M. Nooyen). 10,15 tot zekere intentie van de familie Driessen-Ver- horstert (coll. P. Lormans). Na de Hoogmis is er afrekenen voor de collectanten van de kwart jesactie. Om %3 Kruisweg, waarna bedegang naar het kerkhof. MAANDAG 7,45 voor de zielerust van de heer Bekker. DINSDAG 8 Sept. Feestdag van Maria Geboorte. Ofschoon geen verplichte feestdag, zal ieder goed Katholiek toch zoveel mogelijk op die dag de H. Mis bijwonen. 6,30 uur H. Mis voor de zielerust van Cathrien Lormans-van Kuylenburg en over leden familie. De overige dagen van de week telkens H. Mis voor de zielerust van Cathrien Lormans - Van Kuylenburg en overleden familie. Zaterdagavond van 7 uur af gelegenheid om te biechten om half 8 Lof ter ere van Maria. Familiebericht: Op 27 Augustus is gedoopt Anna Margaretha Wilhelmina, dochter van Peter Koch en Mechtilda Seuren. VOOR ONZE EIGEN KERK: Vorige opgave f 1108,22 Tot zekere intentie fam. D. 2,50 Over intentie J. R. f 5> Over intentie M. Lf 1.50 Volgens belofte J. Pf 10. Samen f 1127,22 Voor de laatste maal dank ik alle gevers van deze week en van heel de tijd dat ons rubriekje bestaat, voor de edelmoedige medewerking die ze mij hebben betoond, om ons grote doel te be reiken. Tot de laatste week toe hebben we allen dapper volgehouden ons bedrag zo hoog mogelijk op te voeren. Moge het mijn opvolger gegeven zijn nog grotere bedragen te kunnen noteren. Het doel is de offers en offertjes ruimschoots waard, en Gods zegen zal zeker op deze liefdevolle edel moedigheid rasten want het gaat toch om een huis voor Hem. Ook heb ik deze week nog 'n gift ontvangen van 4,50 van zelf verkochte lompen, voor de gewaden van onze kerk. Dit geeft me gedachte in: na de gever bedankt te hebben, u, als m'n laatste verzoek dit te vragen: blijf ook deze actie steunen en bewaar of verkoop 't oude goed, lompen enz. steeds trouw, om van de opbrengst de kosten te dekken van het linnen en de gewaden die door onze eigen meisjes ge maakt worden, voor onze eigen kerk. Dank aan allen, voor de vele steun, die ik steeds bij alles van u mocht ontvangen. PATER J. TOUW. RECTORAAT ST. JACOBUS, EGCHEL. 15e Zondag na Pinksteren. ZONDAG le coll. bijz. openschaalcoll. voor onze kerk, 2e coll. voor de nieuwe kerken. %8 leesmis. 10 hgm voor overl. fam van Rijt- Reijnen. 3 uur lof. MAANDAG V28 best. dienst Mathijs Joosten en Johanna Ghielen. DINSDAG Feest van Maria Geboorte. %8 leesm. %10 hgm. tot bijz. intentie, 7 uur lof. WOENSDAG %8 hoogm. tot dankzegging. DONDERDAG %8 leesmis. VRIJDAG %8 best dienst Peter Joh. Timmer mans en Dorothea Peeters. ZATERDAG 8 1ste jaard. Johannes Janssen. 6-7 uur biechtgelegenheid. 7 uur lof. ZONDAG 1ste coll. voor onze kerk. 2e coll. voor het jeugdwerk. 8 leesmis. %10 hoogmis Anna Geurts en overl. familie. Alg. H. Communie van de H. Familie. PAROCHIE MARIA GEBOORTE, KESSEL. 15e Zondag na Pinksteren. Zijn voornemens een christelijk huwelijk aan te gaan: Leonardus Severins en Nelly Sieben uit Swalmen; Lambertus Peeters en Aldegonda Wil- lems. MAANDAG 7 uur b. H. Mis voor z. Catharina Hermans. 7,45 uur b. H. Mis voor z. afg. familie Sonnemans - van Dael. DINSDAG Hoogfeest van Maria Geboorte, Pa trones van de parochie. De H. Diensten als op Zondag: H. Missen om 6,30 uur, 8 uur, 9 uur kin dermis, 10 uur plechtige Hoogmis, die opgedragen wordt voor Maria Catharina Beeks-Roncken. Om 3 uur Lof. WOENSDAG 7 uur b. H. Mis Pieter Timmer mans. 7,45 b. H. Mis voor z. Johannes v.d. Beu ken. 6 uur Lof ter ere v.d. H. Jozef. DONDERDAG 7 uur leesmis. 7,45 uur leesmis. VRIJDAG 7 uur b. jgt. voor z. Hendrik Joosten. 7,45 leesmis. ZATERDAG 7 uur leesmis. 7,45 uur leesmis. 6 uur Lof ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria. Zondag 6 September congregatie voor de jongens en H. Familie. Zondag 13 September H. Sacramentsprocessie. 15e Zondag na Pinksteren. ZONDAG Eerste Zondag van de maand. Alg. H. Communiedag voor het Rectoraat. Tevens bijz. collecte voor de kerk. Om 7 uur H. Leesmis. Om 9 uur Hoogmis t.e.v. de H. Geest bij het begin van het nieuwe school jaar. Om 2 y2 uur Lof. MAANDAG om 7 uur Gez. H. Mis voor de overl. van de fam. Jeurninck-Gielen. DINSDAG Feest van Maria Geboorte. Om 7 uur Gez. H. Mis uit dankbaarheid. WOENSDAG om 7 uur Gez. H. Mis voor zal. Gerard Strous. VRIJDAG om 7 uur Gez. H. Mis voor zal. Theo- door Hubert op 't Roodt (6 wekend.). ZATERDAG om 7 uur Gez. H. Mis voor zal. Theodoor Hubert op 't Roodt (besteld door de buurt), 's Avonds wordt biecht gehoord v.5-6 u. Zijn voornemens een christelijk huwelijk aan te gaan Hendrikus Stemkens en Maria Wilhel mina Catharina Zeetsen (Baarlo) le roep. PAROCHIE H. PETRUS, BAARLO. 15e Zondag na Pinksteren. ZONDAG om 6.30 u Leesmis t.e.v. de H. Andreas om 8 u, Leesmis v. z. Hubert en Chretien Breuren om 10 u. Hgm. voor de parochie, om 2.30 aan bidding en processie door de kerk. MAANDAG om 6.45 u. zeswd. voor z. Martinus Nyssen, om 7 u. Lsm. voor z. Cornelis Hoeben- Novens en kinderen, om 7.45 u. gest jgt. voor z. Willem Rutten, om 7.45 u. Lsm. t.e. van de H. Gerardus. DINSDAG Feest van Maria Geboorte. Om 6.30 u. Lsm. voor de parochie, om 8 u. Lsm. uit dank baarheid, om 9 uur Hgm. voor z. Johannes Ge- raedts, om 2.30 u. Rkrs en Lof. WOENSDAG om 6.45 u. zeswd. voor z. Antoon Gielen, om 7 u. Lsm. voor z. Johanna Beurskens- Fleuren, om 7.45 u. gest. Hgm. z. Fr. d'Haemer en Joh. Hoefnagels, om 7.45 u. Lsm. z. Joh. v.d. Beuken, vanwege de eiervereniging. DONDERDAG om 6.45 u. gest. jgt. voor de fam. Lambrechts, om 7 u. Lsm. voor z. Andreas Tim mermans, om 7.45 u. Hgm voor z. Maria Wyers- Mennen, om 7.45 u. Lsm. voor z. Johannes van Heur. VRIJDAG om 6.45 u. Mnd. voor z.Petrus Her mans, om 7 u. Lsm voor z. Louisa Görtz-Nyskens om 7,45 u. Hgm. voor z. Regina v.d. Pasch, om 7.45 u. Lsm. voor z. Hendrik Meers. ZATERDAG om 6.45 u. gest. jgt. z. L. Berden, Mecht. Janssen en kinderen, om 7 u. Lsm voor z. Wilhelmina Berden, om 7.45 u. Mnd. voor z. Mat- hieu Janssen, om 7.45 u. Lsm. voor z. Petrus Engels, om 7 u.Marialof. ZONDAG Alg. H. Communie voor de H. Fam. afd. mannen om 6.30 u. Lsm. voor de parochie, om 8 u. Lsm. voor z. Mathieu en Hubert Berden, om 10 u. gest. jgt voor z. Petronella Peters en kinderen, om 2.30 u. Rkrs en Lof. Geen verga dering van de H. Familie. PAROCHIE H. ALDEGUNDIS, MAASBREE. Week van de 15e Zondag na Pinksteren. ZONDAG 7.- H. Mis voor de parochie. 8,30 H. Mis voor Petronella Vaessen. 10.- Hoogmis, 6e maandd. voor Gerardus Wijnen. 15.- Lof, waarna H. Familie. MAANDAG 7.- H. Mis voor Godfried Dirkx. 7,45 H. Mis voor Bartholina Janssen. DINSDAG Feest van Maria Geboorte, feestdag van devotie. 6,30 H. Mis voor de parochie. 7,30 uur H. Mis. 9 uur gez. H. Mis, jaarg. voor Jean Geurts, in de kapel van O.L. Vrouw in 't Rooth, waaronder gelegenheid om de H. Communie te ontvangen. 15.- Lof. 18.- uur gezamenlijk rozen hoedje in de kapel. WOENSDAG 7.- H. Mis voor overl. leden van de H. Familie. 7,45 H. Mis voor Petronella Vaessen. DONDERDAG 7.- H. Mis voor Godfried Dirkx. 7,45 H. Mis voor Bartholina Janssen. VRIJDAG 7.- H. Mis voor Bartholina Janssen. 7,45 H. Mis voor overl. leden van de H. Familie. ZATERDAG Feest van Maria's H. Naam. 7.- H. Mis voor overl. leden van de H. Familie. 7,45 H. Mis voor Bartholina Janssen. 19.- Maria-Lof voor de vrede, waarna Jeugd-H. Familie, le afd. Gelegenheid om H. Sacrament der Biecht te ont vangen van 18.- tot 19.- uur. Van verschillende zijden hoort men dat hier in Panningen een persoon aan 't ronddwalen is die zich voorstelt als een agent van de Bond zonder Naam, om de leden van de bond te laten abon neren op het weekblad „Lichtflitsen". Daar dit niet juist is, en deze persoon in 't geheel niet ge stuurd was door de B.Z.N., volgt hieronder een juiste uiteenzetting door Pater W. Loop. De laatste maanden wordt mij nog al eens ge vraagd, hoe nu precies de verhouding is tussen enerzijds de Bond zonder Naam en anderzijds het weekblad Lichtflitsen. Het is mij gebleken, dat hierover bij vele mensen, ook bij promotoren en promotricen van de B.z.N. en agenten van het weekblad Lichtflitsen misverstanden bestaan. Voor de goede gang van zaken lijkt het mij daar om nuttig hierbij eens uiteenzetting tegeven hoe die verhouding precies is. Het weekblad „Lichtflitsen" wordt uitgegeven door Paul Brand, uitgever te Bussum. Zakelijk beschouwd is het dus volledig een onderneming van deze uitgever. Zoals dit ook bij andere bla den gebeurt, wordt de redacteur voor zijn arbeid gehonoreerd. Daarnaast staat het werk van de B.z.N. Dit is geen zakelijke maar een idealistische instelling. Da gelden, waarover de B.z.N. beschiktdoor gif ten van zovelen, die zich achter het streven van de B.z.N. stellen worden gebruikt om de nood zakelijke kosten te dekken en met wat er even tueel overblijft worden zoveel mogelijk mensen, die hulp nodig hebben, geholpen. Wie dus door mijn bemiddeling een offertje wil geven voor de armen, moet dit aan de B.z.N. geven. Wie het werk van de B.z.N. in stand wil houden en steu nen, moet een gift, ofwel in het envelopje, dat bij de hefboomactiekaart wordt gevoegd, sluiten, ofwel deze op gironummer 45770 ten name van de B.z.N. te Haarlem storten. Wie interesse heeft voor de reacties welke zich uiten in de vele brieven op het Lichtbaken en de beantwoording daarvan; wie de tekst van het lichtbaken in gedrukte vorm in zijn bezit wil heb ben en over het algemeen belangstelling heeft voor de inhoud van het blad, moet zich abon neren op het weekblad Lichtflitsen door zich bij de administratie van Lichtflitsen op te geven, adres: Paul Brand te Bussum en moet dan het abonnementsgeld betalen. Nu is mij ter ore gekomen, dat sommige agenten van Lichtflitsen giften verzamelen om aan an deren een gratis abonnement te kunnen geven. Daar dit niet tot de normale werkzaamheden van een weekblad behoort, kan ik dit niet goed keuren. U kunt er van op aan, dat agenten, die dit toch doen, dit niet in opdracht doen noch van de heer Brand noch van mij. De taak van de promotoren en promotricen staat geheel in dienst van de B.z.N. en zij mogen zich dus niet inlaten met zaken, welke het weekblad Lichtflitsen betreffen. De agenten van Licht flitsen zijn in dienst van de heer Brand en hebben tot taak de belangen van het weekblad te dienen. Zij mogen zich dus niet inlaten met het werk van de B.z.N. noch met de acties, welke door mij en de B.z.N. ondernomen worden. Ik hoop, dat deze korte uiteenzeting de vele mis verstanden uit de weg zal ruimen en dat er tus sen promotricen en promotoren enerzijds en agen ten van het weekblad anderzijds geen verdere moeilijkheden zullen ontstaan. Integendeel, ik hoop hierdoor medegewerkt te hebben aan een prettige verstandhouding tussen hen beiden. W. LOOP S.M.M. PAUL BRAND In de verwachting dat de leden hiermee vol doende op de hoogte zijn gesteld, wordt gehoopt op uw aller medewerking. Pater W. Loop zal op 9 December een spreek- avond houden in de parochie Panningen. Verdere bijzonderheden volgen nog. Hoofdprom. B.z.N. afd. Panningen. DE SLAPENDE MELKER. Het was leuk om te zien wat de mensen zagen die dezer dagen vroeg in de morgen naar hun werk gingen. Ergens in een der Heidense weiden zat 'n man op 'n melkstoeltje van een ongewone nachtrust te genieten. Hij had de emmer half vol melk tussen z'n knieën geklemd. De koeien lagen en stonden rustig te herkauwen. Misschien wel zeer vereerd dat de baas hun de hele nacht ge zelschap hield. Toen 't drukker werd langs de weg ontwaakte de slapende melker en aan enkele voorbijgangers, die daar met plezier hadden staan kijken, werd 't relaas verteld. Hij had 's nachts komkommers gesorteerd in de loods en na dit nachtwerk was hij de koeien nog gaan melken. Doch de waakzaamheid vervloog, Klaas Vaak liet hem indommelen. De koe zal met haar koeienwijsheid wel begrepen hebben dat zij de melker in die zoete rust moest laten na zo'n lange werkdag. INSTRUMENTENFONDS HARMONIE. Vorig saldo 1216,15 Weekactie werkende leden en collecte 14,25 Nieuw saldo 1230,40 Moedercursus Groene Kruis Panningen Binnenkort bestaat er gelegenheid voor het vol gen van een moedercursus. Gegadigden kunnen zich opgeven bij de Eerw. Zuster Wijkverpleeg ster. VOLLEYCLUB „OLYMPIA" PANNINGEN. Tijdens de wedstrijden van morgen, welke direct na de Hoogmis beginnen, zal de achterstallige contributie worden geïnd. Vanwege de voortdurende afwezigheid van „steeds dezelfde leden" wordt er nogmaals een beroep gedaan op alle spelers om de training en wedstrijden geregeld te bezoeken. In het vervolg zullen de wedstrijden voor de da mes ook 's Zondags na de Hoogmis worden ge houden. Een tweede net is hiervoor beschikbaar. De trainingsavond voor de heren is Donderdags voor de Dames Vrijdags. Gunningen. Aan de firma F. Tummers-Cremers werd opgedragen de levering en aanleg van de toneelverlichting met schijnwerpers in kleurscha keringen in het Vios theater te Beringe. Aan dezelfde firma werden opgedragen de electri- citeitswerkzaamheden aan de nieuwe Philipsfa- brieken te Nijmegen. J. B. en T. afd. Panningen en Beringe. Evenals de voorafgaande jaren zullen ook dit jaar weer diverse cursussen gegeven worden. Het is nu reeds de tijd om te bedenken welke cursus men zal volgen. De lange winteravonden liggen weer voor de deur en het is raadzaam deze nuttig te vullen. Bij voldoende deelname zal er door de J. B. en T. afd. Panningen een landbouw- cursus georganiseerd worden. Aantal deelnemers minstens 15, minimum leeftijd 15 jaar, duur der cursus 2 winters. Tevens zal er een cursus in vee- verloskunde en in voeding en verpleging van het vee gegeven worden. Deze cursussen kunnen goed beide tegelijk gevolgd worden. Aantal deelnemers minstens 12, aantal lesuren 24 uur per cursus, minimum leeftijd 18 jaar of in het bezit zijnde van het diploma alg. Landbouwcursus voor wat betreft de cursus veeverloskunde. Ook de J. B. en T. afdeling Beringe zitten niet stil en zullen bij' voldoende deelname een cursus in dé landbouwbedrijfsleer organiseren. Aantal leerlingen minstens 12, minimum leeftijd 21 jaar of in het bezit zijn van het diploma algemene Landbouwcursus. Dit is ook een pracht cursus voor oudere personen en reeds gehuwden. Duur der cursus 1 winter. Tevens wordt een cursus in de veeverloskunde gegeven. Opgave vóór 17 Sep tember bij: de heer Vercoulen Panningen of Boe renbond Panningen, of bij de voorzitters en secre tarissen der bovengenoemde verenigingen. Ook niet-leden der verenigingen worden toegelaten. Benoemingen. De heer Th. Utens werd als onder wijzer benoemd aan een School te Schiedam. Mej. F. Cox werd per 1 September als onderwij zeres benoemd aan de meisjesschool te Helden- Dorp. Aan de kleuterschool te Helden-Dorp werd als fröbelonderwijzeres benoemd mej. M. v. Essen. Landbouwcursus. Bij voldoende deelname zal te Helden-Dorp een tweejarige landbouwcursus wor den gegeven. Liefhebbers hiervoor moeten zich vóór 10 September opgeven bij de voorzitter of secretaris der J. B. en T. Verder zijn er plannen voor een cursus veeverloskunde en ook een gras landcursus. Ook hiervoor kan men zich nu reeds opgeven. Vergadering SSS. De in het vooruitzicht gestelde vergadering van SSS gaat heden Zaterdag 5 Sep tember wegens omstandigheden niet door. Heidense Jagers één. Zondagmorgen vergaderden de jagers die zijn aangesloten bij de Jagersvere niging Helden-Dorp en besloten voortaan ge zamenlijk te gaan jagen. Dinsdag opende zeven jagers de jacht op pa trijs. Het resultaat van deze jacht was 17 patrij zen en 6 konijnen. GRASHOEK Emigrant keerde terug. Na een verblijf van 1 y2 jaar in Nieuw Zeeland, is Donderdag onze dorpsgenoot Jo Steeghs, Grashoek, teruggekeerd. R.K.V.V. GRASHOEK. In de derde week is het bedrag weer aanzienlijk gestegen. Wij hopen dat er deze week meerdere het goede voorbeeld zullen volgen. Hier is de verantwoording van Wij zijn er nog niet vorig bedrag 5. N.N2.50 enkele jeugdspelers, van onze Zondagcenten 1.74 M.D. Grashoek 25. nieuw bedrag 34.24 Naar wij vernemen wordt het toneel van Theate: Vios omgebouwd voor het geven van Revue- Cabaret-, Variëté- en Operette-uitvoeringen. Ii overleg met ingenieurs van Philips zal de toneel accomodatie aan de hoogste eisen voldoen. De eerste uitvoering zal binnen enkele wekei plaats hebben, waaraan zullen medewerken d prominente radio-artisten Lou Bandy, Fientj Meester, John Pandor, Cor van Veen, Alice Del monte, Marcel van Mook, De Ladony's e.a. Nadere mededelingen volgen in dit blad. BEKENDM AKIN G. De Burgemeester der gemeente Helden brengt ter openbare kennis, dat hij ten gemeentehuize geen spreekuur zal houden op 8 en 11 September 1953. Helden, 1 September 1953. De Burgemeester van Helden, CREMERS Aangiften van 27 Augustus t/m 2 September '53. GEBOREN: 28 Aug. Verhaegh, Peter Theodoras, Zelen 184. 30 Aug. Van Ninhuijs, Gertruda Wil helmina Theodora, Hoogstraat 5. 31 Aug. Bos, Ursula Catharina, Eelserstraat 7. HUWELIJKSAANG.: 28 Aug. Weiten, Cornelis Gerardus, oud 25 jaar, electro-monteur, v. Hövell- straat 51, en Ghielen, Petronella Constantia, oud 21 jaar, Schoolstaat 18. 31 Aug. Cuenen, Mathias Jacobus, oud 29 jaar, preparateur, wonende te Arcen en Velden, Rijks weg C 167, en CrOffimêirfffiJfl; SügëÜna Louisa, oud 26 jaar, v. Höyellstraat 54. 2 Sept, Kessels, Lodewijk, oud 43 jaar, landbou wer, Baarloseweg 14, en Cox, Petronella Johan na, oud 41 jaar, Zandberg 526. GEHUWD: 31 Aug. Peeters, Jacobus Lambertus, oud 26 jaar, fabrieksarbeider, en Wilms, Bertha Petronella Hendrikg, oud 23 jaar, beiden wonen de te Helden. 31 Aug. Wilms, Bernardus Jacobus Hubertus, oud 26 jaar, cotton-breier, wonende te Best, en Kampheus, Wilhelmina Christina Johanna Alde gonda, oud 21 jaar, wonende te Helden. OVERLEDEN: 29 Aug. te Venlo, Lormans, Wil lem, echtgenoot van Jenniskens, Arnoldina Hu- bertha, oud 63 jaar, Zelen 165. Rode Kruis. Door de Commandant van het Rode Kruis Korps is Dr. Smeets, Colonnecommandant van de afdeling Helden, bevorderd tot de rang van Majoor. Weekend K.J.M.V. Zaterdag 29 en Zondag 30 Augustus waren leden van de Heidense Jonge Middenstand op Emmaus. Jammer, dat dit week end niet meer belangstelling had, want al was het weer verre van ideaal, toch waren alle deel nemers zeer tevreden en dankbaar voor alles wat geboden werd. Het sportprogramma viel letter lijk in het water, maar de gezelige Zaterdag avond, waarvoor een speciale sfeer was gescha pen rondom 't schemerlicht van een stormlamp, vergoedde veel. De heer W. Heuvelmans vond wel de weg om deze knapen gezellig bezig te houden. Maar vooraf had men van gedachten gewisseld na een inleiding door de heer Jac. Kei- ren, die had gesproken over het cadeuastelsel, waarbij het toch wel duidelijk was dat hieraan nogal iets vast zit en dat dit vaak onjuist en te ver wordt doorgevoerd. Zondagmorgen sprak de zeereerw. heer Konings over de waarde van het leven, waarin duidelijk de Christelijke en de materialistische levensop vatting werd belicht. Dit weekend mag, ondanks de ongunstige weersomstandigheden, geslaagd heten, want voor al.de deelnemers was het leer zaam en prettig die tijd door te brengen op Emmaus. GECOMBINEERDE SPORTDAG DOOR RUITERS EN JONGE BOEREN. Deze wordt gehouden op Zondag 13 September, ten bate van de Paters. Het programma is als volgt: 1,30 uur opening; 1,45 dressuur; 2 uur bondsöefening Jonge Boeren (afd. Helden, Ko- ningslust, Grashoek, Beringe, Maasbree, Meijel); 2,15 uur springen te paard; 2,30 muziekoefening Jonge Boeren; 2,45 uur appelhappen te paard; 3,uur 100 m hardlopen Jonge Boeren; 3,15 stoe- lenrace te paard; 3,30 uur Zaklopen Jonge Boe ren; 3,45 uur Tallio te paard; 4,- uur Estafette lopen; 4,15 uur poprijden te paard; 4,30 uur pyra- mide 5.- uur vlagveroveren te paard. Aan de nummers te paard mogen ook Jonge Boe ren deelnemen, die niet lid zijn van de raiterclub. Middenstandscursus Helden. Zoals reeds per advertentie werd bekend gemaakt dient aanmelding voor 't nieuwe cursusjaar te geschieden uiterlijk 6 September a.s. Deze cursus is zowel voor jongens als meisjes toegankelijk, terwijl reeds gevorderden (o.a. Ulo diploma) direct in de 3e cursus kunnen geplaatst worden. Voor elke branche van 't Middenstands- bedrijf zal het diploma Handelskennis noodza kelijk zijn in de toekomst. Meldt uw kinderen nu aan, te meer omdat niet elk jaar met een aan- vangscursus kan begonnen worden. MISSIETENTOONSTELLING. Iedereen heeft zijn eigen werk en elke dag brengt zijn uren mee, die daarvoor worden opgeëist. Men zou dat werk „alledaags" kunnen noemen in tegenstelling met andere bezigheden die niet elke dag, maar wel geregeld, onze aandacht vra gen. Een van die bezigheden is het missiewerk. We nodigen u allen uit even een straatje om te lopen bij een of andere gelegenheid. U kunt er van alles bezichtigen, terwijl een missionaris u uitleg zal geven. De tentoonstelling is geopend: Zondag na de Hoogmis tot 12,30 uur, en na de Kindsheidoptocht tot 7 uur. Maandag vanaf 5,30 tot 7 uur. Binnenkort zal de Herfstinspectie plaats hebben van het N.R.S. Dieren die voor deze keuring in aanmerking komen moeten vóór 1 October wor den opgegeven bij de secretaris of een der mon sternemers van de vereniging Centrale Fokvee- dag voor Limburg. Op Dinsdag 15 September zal in de Roermondse Weerd, op het prachtige terrein van de heer Bar- ten, de jaarlijkse centrale Fokveedag van het M.R.IJ. worden gehouden. Met genoegen denken wij nog terug aan de goed geslaagde Fokveedag in 1952. Aangespoord door dit succes, en het gro te nut van een dergelijke rundveeshow, zal het ook dit jaar aan belangstelling niet ontbreken. Wederom zullen meer dan 500 fokdieren, in de individuele rubrieken elkaar de eer betwisten, ter wijl dit jaar speciaal aandacht besteed zal wor den, aan de groepen o.a. stieren met afstammel- lingen. Kortom, deze Fokveedag zal meer nog dan voorheen iedereen een beeld kunnen geven van het peil van Limburgs Roodbont-Fokkerij. Wij verwachten u Dinsdag 15 September op de Centrale M.R.IJ. Fokveedag voor Limburg, in de Roermondse Weerd. De organisatie van deze dag is in handen van de Bond van Rundveefokvere- nigingen in Limburg. Bij genoegzame deelname zal de heer R. Ghielen met een bus naar voorge noemde Fokveedag rijden. Opgave hiervoor moet vóór Zondag 13 September binnen zijn bij R. Ghielen Beringe, of Th. Korsten Secretaris Fok- vereniging, Egchel 80. Postduivenvereniging O. O. H. Uitslag wedvlucht vanaf Solré, Zondag 23 Aug. J. Keiren 1 4 14 20; J. van Heugten 2 5 47 48; H. Spee 3 44; H. Kessels 6 37; Jos. Gomrnans 7 19 34 36 45 49; M. Hermans 8; W. Grommen 9 43 M. Janssen 10, 38 46; Fr. Gommans 11 33 42; G. Janssen 12 21 22 40 41; G. Faassen 13 25; J. Hendriks 15; W. Jacobs 16; A. Verheyen 17 39; H. Peeters 18 29 30; P. Gielen 23 24 35; L. Engels 26; W. Maassen 27; P. Janssen 28 31; M. v.d. Velden 32. le en 2e overduif P. Joosten.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 2