Om kat d&load van &bel Jiindskcidoptockt in Pamtingen Q ouden cEruilojjt te c/anningeri dlaad vuh fielden varcfudarda dtaadsvetgadeziag Qe Jiessetse vergaderde Sanapinn 3 goede r NUMMER G 34E JAARGANG ZATERDAG 5 SEPTEMBER 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS Onrustig, gejaagd? tanden Wit adem Fris DITGAVE L. KASSTEEN MARKT 144 iddaa •JZimburg RKT 28, PANNINGEN - REDACTIE EN ADMINISTRATIE: POSTBUS 2, PANNINGEN, TELEFOON K 4760-492 - GIRO 15718 - REDACTIE H. KASSTEEN Abonnementsprijs 5.- per jaar bij vooruitbetaling Advertenties 10 ct per mm, bij contract belangrijke reductie Kleine advertenties (te koop e.d.) minimum 50 ct, uitsluitend bij vooruitbetaling Sinds Kaïn zijn broeder neersloeg en in ver- netele onverschilligheid God durfde toevoegen: ,Ben ik soms de bewaker van mijn broeder?" is >en stroom van ongerechtigheid over de wereld jegaan en roept het bloed der onsehuldigen van leze aarde tot God om vergelding. En sindsdien jok is het „Ben ik mijns broeders hoeder?" het slagwoord geworden van het gruwelijkste egoïs- ne, waarmee de zelfzuchtige mens niet alleen :ijn onverschilligheid tegenover de nood van zijn laasten poogt goed te praten, maar zich ook voor le ergste onrechtvaardigheden, uit winzucht of leerszucht begaan, tracht te verontschuldigen. De onchristelijke mentaliteit, waardoor nog een jroot deel der mensheid wordt beheerst en die ;ot uiting komt in het veel gebezigde: „Ieder voor :ich en God voor ons allen", vertoont met de voorden van Kain een welhaast angstwekkende jvereenstemming. Doch deze geestesgesteldheid s in lijnrechte tegenstelling met het woord van 3t. Paulus in het Epistel: „Draagt elkanders las- ;en, dan zult gij de wet van Christus vervullen". Deen Christen kan onverschillig en zonder zich, ;e bekommeren om de lichamelijke of geestelijke rood van anderen, door deze wereld gaan. Wel /erre van de wereld te ontvluchten om zich in :en stenen toren van zelfgenoegzaamheid te ver schansen, moet de Christen totaal en met inzet /an zijn gehele persoonlijkheid in deze wereld lanwezig zijn. Vele Christenen menen verkeer- lelijk, dat zij alleen kunnen zondigen door iéts te loen, terwijl zij veel meer schuldig zijn door het- jeen zij nalaten. Iedere afwezigheid van de Chris- ;en zet de deur open voor de vorst der duisternis, re vaak beschuldigen wij anderen, dat zij niet joed zijn, niet rechtvaardig, niet waar zijn. Zou iet echter niet juister zijn ons af te vragen of lie anderen niet daarom slechter zijn, omdat wij ms te weinig om hen hebben bekommerd, omdat ir aan onze tederheid, ons meeleven, onze zorg m aan onze geest van apostolaat en van gebed iets heeft ontbroken? Hoe dikwijls zijn wij niet ifwezig geweest. En hetgeen wij aan de wereld konden en moesten brengen, heeft geen ander baar gegeven. De wereld immers is niet te red- ien met economische stelsels, met wereldveilig- iieidsorganisaties, maar wel met een waarachtig Christendom. Opdat de wereld Christelijk zij, moeten de Christenen hun verantwoordelijkheid niet ontvluchten, maar door hun bezielende te genwoordigheid het aanschijn der aarde veran deren. De mensheid heeft behoefte aan onze liefde voor de maatschappelijk misdeelden. Zij heeft behoef te aan gerechtigheid, die het onrecht straft, niet uit haat of wraakzucht, maar om de geschonden orde te herstellen en de samenleving voor mis daad te vrijwaren, die ook de misdadiger een eer lijke rechtspraak verzekert en hem niet zwaarder straft dan hij verdient. Bovenal heeft de wereld behoefte aan onze Chris telijke overtuiging en aan de heilzame leer der Kerk, opdat de mensheid de hïerarchie der waar den niet uit het oog verlieze. Hoe zullen wij Eu ropa kunnen behoeden voor de funeste anti- Christelijke dwalingen, die het bedreigen, wan neer de mensheid de Christelijke waarheid niet eens kent? Men wil het communisme bestrijden, doch de beste bestrijding is het overbodig te ma ken door de wereld te lat'en zien, wat Christen dom betekent en door in handel en wandel het Christendom in practijk te brengen. „Draagt elkanders lasten". Zolang er nog één mens lijdt of gebrek heeft, zolang er nog één onzer broeders dreigt te verdolen in het moeras van dwaling of zonde, mag de Christen niet rus ten, doch moet hij diens last verlichten. Het is niet aan ons om te oordelen, maar om te helpen. Dat wij dan onze plicht verstaan, opdat wij dan niet schuldig worden bevonden aan het bloed van onze broeder en het verwijtend oordeel van God mogen ontgaan: „Het bloed van uw broeder roept luide tot Mij van de aarde". geneesmiddelen in elk tablet. Niet méér, want overdaad schaadt. Geest en lichaam worden er door verkwikt en pijnen verdwijnen In TONEELUITVOERING IN KLOOSTERTUIN BIJ DE PATERS. de kloostertuin van het Missiehuis zal door de eerw. Fraters Scholastieken worden opgevoerd: HET LEVEN VAN SINT MARTINUS bewerkt naar Henri Ghéon. De Paters wensen hiermee nogmaals hun er kentelijkheid te betuigen voor al hetgeen zij van Helden's bevolking bij gelegenheid van het Gou den Jubileum mochten ontvangen. Op Zondagavond 6 September om 7 uur. en Maandagavond, 7 September om %8. Toegang vrij, leeftijd niet onder de 17 jaar. Zaterdagavond is voor allen die op een of andere wijze zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het slagen van de Jubileum-viering. Aan hen werden uitnodigingen verzonden. Mocht iemand vergeten zijn het is menselijk dan gelieve hij (of zij) deze aankondiging als uitnodiging te beschouwen. De uitnodiging geldt eventueel ook voor echtgenote of verloofde. Zondagavond, tijdens de pauze, zal de trekking van de loterij plaats hebben. Aan allen hartelijk welkom! Het jaar 1953 stond wel uitermate in het teken van de missie. De bevolking zal steeds een pret tige herinnering blijven houden aan het gouden jubileum dat het missiehuis dit jaar heeft ge vierd. De voorbereidingen van deze feestelijke herdenking heeft vele maanden in beslag geno men. De liefde voor de missie werd in alle lagen van de bevolking tot uiting gebracht. Morgen, 6 September zal een waardig slot aan de missieactie van dit jaar worden gegeven. Leen en Drika zullen, zoals dat „vrouwlie" eigen is, nog wel wat nakaarten, maar afgezien daarvan zal de kindsheidoptocht die morgen door Pan- ningens straten trekt, een grote manifestatie worden van Uw aller liefde voor de missie. U moet een en ander van nabij hebben meegemaakt hoe ijverig door de bewoners der buurten wordt gewerkt om met de optocht toch maar zo keurig Woensdag 9 September, hoopt het derde van de zeven gouden bruids paren die Panningen dit jaar telt, het 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Ter ere van Handrie Aerdts en Maria Aerdts- Nijssen zullen de vlaggen die dag op de Markt wapperen en zal het woonhuis Markt 32 in feest tooi worden gestoken. Drika: „As 't tinne Zonnig mer neet raegent." Deen: „Det zeesse good, yöral op zonne wage, [eh heb d'r nag noeët opgezaete." Drika: „Det zoe get, op enne sjtool en dan geit t vanzelf, wae hebbe toch get te doon." Deen: „Mer ja, 't ees vör ei gód werrek en dao nót me aUes vör over hebbe." Drika: „Ich zek mer zoeë: vör de missie kan me loeët genóg doon, aug die missionarisse die doon lao toch ontzettend veul werrek." Deen: „Det zal toch wel neet gemekkelijk gaon, 5m gerdienen te make óp zónne wage, mer ja, zeul hove wae d'r wel neet te make." Drika: „De volgende waek dan kome d'r mieër vant dan begint de borinnenbónd ovver gans Telje ein aksie en doe wèts: as die vrouwlie get lanpakke dan kumpt det in orde." Deen: „Ich bén blèj det die det doon want wae triege neet genóg bèjein." Drika: „Dao zien al versjillende gif te binne en lie make wae bekènd zoeë gauw as die aksie van Ie vrouwlie aafgeloupen ees." Deen: „Ovver daen optoch gekald, zoeë wae auch jaose teusse die sjieneze, negers en die angere?" Drika: „Ich zek mer zoeë: Alles vör de missie!" Drika en Leen" gaan dus mee in de optocht. Jroet ze wanneer ze voorbij komen en denk Zon- iag 13 September eens extra aan ze. De volgende veek zal de actie bekend worden gemaakt. Een luistervink. WETHOUDER VAN MARIS GAAT HEEN. GIJSEN EN VAN KNIPPENBERG NIEUWE WETHOUDERS. De heer Van Maris heeft om gezondheidsredenen ontslag moeten nemen als raadslid. Dit deelde de voorzitter in de Dinsdag j.l. gehouden raads vergadering mede. In zijn kwaliteit van voorzit ter van het hoofdstembureau had hij inmiddels benoemd verklaard de heer Van Knippenberg, Egchel. De voorzitter betreurde het heengaan van de heer Van Maris, die jarenlang wethouder is geweest. Tientallen jaren heeft hij diensten bewe zen aan de gemeenschap, speciaal op land- en tuinbouwgebied, door het geven van voorlichting en anderszins. Spreker hoopte, dat Van Maris nog lang voor zijn gezin behouden zou blijven en zij het niet rechtstreeks ook voor de gemeen schap. Hij dankte Van Maris uit naam van de Raad en de gemeenschap. Bij een eerste vrije stemming werden beide wet houders benoemd. In de vacature Gijsen weder om de heer Gijsen met 9 van de 13 stemmen. In de vacature Van Maris de heer Van Knippenberg met 11 van de 13 stemmen. De voorzitter felici teerde beide wethouders en hoopte op dezelfde prettige sfeer en samenwerking in het College van Burgemeester en Wethouders en in de Raad, zoals weleer het geval was. Hij verheugde zich voorts over de bij de stemming tot uiting geko men homogeniteit, waarin hij een belofte voor de toekomst zag, een belofte voor vruchtbare sa menwerking in de komende 5-jaarse zittings periode. In deze periode zal de gemeente de 10.000 zielen te boven gaan. Als gevolg van de groeiende Dinsdagavond was de nieuwe raad der gemeente Vlaasbree voor de eerste maal in openbare ver gadering op het gemeentehuis bijeen. De voorzit- er, de edelachtb. heer Janssens, sprak welkomst voorden, waarna de leden elk afzonderlijk de ;ewenste eed aflegden. Nadat twee maal 13 keer iet „zowaar helpe mij God almachtig" had ge- donken, kwam het agenda-punt: verkiezing der vethouders aan de orde. Dhr. A. Hillen uit Maas- iree werd met 12 stemmen als wethouder her kozen. Dhr. C. Driessen behaalde 11 stemmen en :ag hiermee eveneens zijn periode als wethou- ier verlengd. De voorz. toonde zich zeer ver- ïeugd over deze herbenoeming der beide wet- ïouders. Hij zag hierin het bewijs, dat de raad ïiermede kenbaar maakte, dat zij tevreden was jver het werk van B en W in de afgelopen zit- Ingperiode. De voorz. hoopte van harte dat de mderlinge verstandhouding in B en W zelf, als :ussen B en W en de raad mag blijven zoals die /oorheen was. Wethouder Hillen dankte mede ïamens weth. Driessen voor het gestelde ver- Touwen. De notulen der raadsvergadering d.d. 15-7-53, verden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. De volgende ingekomen stukken werden de raad er kennisneming voorgelegd: i. Controle-rapport kas en boeken gemeente-ont- /anger 3e kwartaal 1953; Goedkeuring raadsbesluit d.d. 15 Juli '53 no 33/ S3, tot het aangaan van een geldlening, groot f 150000.-. met de stichting Bedrijfspensioen- 'onds voor de Landbouw te 's Gravenhage. Schrijven van gedeputeerde Staten van Lim- )urg, le afdeling nr. B 16852 d.d. 20-7-'53, be- .reffende kindertoelageregeling gemeenteper- ioneel. 1. Schrijven van Gedeputeerde Staten van Lim burg d.d. 20 Juli 1953 le afdeling nr. B 16853, >etreffende bezoldigingsregeling gemeenteper- soneel. Goedkeuring Raadsbesluit d.d. 19-6-'53 nr. 22/ S3, tot wijziging der gemeente begroting voor .952 (12e wijziging). Goedkeuring Raadsbesluit d.d. 19-6-'53 nr. 23/ S3, tot wijziging van de gewone dienst der ge- neentebegroting voor het dienstjaar 1953 (5e vijziging). g. Goedkeuring Raadsbesluit d.d. 19-6-'53 nr. 25, tot verstrekking van een hypothecair bouwcre- diet, groot 5000,- aan P.J. Ottenheim. h. Bericht van ontvangst, van Gedeputeerde Staten van Limburg, van de beslissing betreffen de het onderzoek en in orde bevinden van de ge loofsbrieven en de toelating van de raadsleden. i. Goedkeuring raadsbesluit d.d. 19-6-'53 nr. 30/ 53 betreffende aansluiting bij de "Onderlinge Ge meentelijke Bosbrandverzekering" gevestigd te 's-Hertogenbosch. j. Goedkeuring der raadsbesluiten d.d. 15 Juli 1953 nr.'s 36/53 en 40/53 tot wijziging der gemeen tebegroting voor 1952 (13e en 14e wijziging), k. Goedkeuring raadsbesluit d.d. 15-7-53 nr 41/53 tot wijziging van de gewone dienst der gemeente begroting voor 1952 (15e wijziging). 1. Goedkeuring raadsbesluit d.d. 15-7-53 nr 42/53, tot wijziging van de kapitaaldienst der gemeente begroting voor 1952 (16e wijziging). Een twee-tal koninklijke besluiten, betrekking hebbende op de salariëring van het gemeenteper- soneel, werden stilzwijgend aanvaard. Verder werd de raad de gemeenterekening 1952 aange boden. Een controle-commissie werd benoemd, waarin de leden Cox, Verkoelen, Haenen en Trienekens zitting namen. Als een der eersten in Limburg kon de voorzitter de raad de gemeente begroting 1954 aanbieden. De voorz. welke om trent het klaarkomen der begroting, de activiteit van de gemeenteambtenaren loofde, sprak de hoop uit, dat Maasbree evenals het vorig jaar, als eerste de goedkeuring der begroting zal verkrij gen. Aangezien van de rondvraag geen gebruik werd gemaakt, werd de vergadering op de ge bruikelijke wijze gesloten. GEMEENTE HELDEN Door Burgemeester en Wethouders is als waar nemend Burgemeester aangewezen de heer P.H. Gijsen, wethouder. Als wethouder, meer speciaal belast met de zorg voor openbare werken, is aangewezen de heer Van Knippenberg; als wet houder, meer speciaal belast met de zorg over de financiën e.d., de heer Gijsen. bevolking zullen tal van beslissingen moeten wor den genomen. Het grote aantal jeugdigen onder het bevolkingscijfer roept verschillende proble men op, die om een oplosing vragen. Volgens de statistiek zijn er nl. 3500 personen onder de 14 jaar in deze gemeente. Beide wethouders dankten voor het in hen ge stelde vertrouwen en beloofden hun best te zul len doen. De heer Van Knippenberg zeide te zul len trachten de heer Van Maris waardig te ver vangen. In de aanvang der vergadering had het onder zoek plaats van de geloofbrief van het nieuw benoemd raadslid Van Knippenberg en de be ëdiging van alle raadsleden. De heer Van Mulle- kom beantwoordde de voorzitter na diens feli citatie van benoemden en herbenoemden. In de commissie van openbare werken werden be noemd bij eerste vrije stemming de heren Beu- mers, Van Mullekom en Peeters en bij herstem ming de heer Bos. De wethouder van openbare werken wordt ambtshalve voorzitter van deze commissie. In de commissie van advies ingevolge de Woon- ruimtewet werd in de vacature Hunnekens, die ontslag heeft gevraagd, benoemd de heer Haff- mans. Deze commissie treedt in haar geheel op 1 October af, derhalve de heren Haf f mans, Van Knippenberg, Peeters, Smeets en Stals. Opnieuw werden benoemd bij eerste vrije stemming de he ren Haffmans, Peeters, Smeets en Stals en bij tweede vrije stemming de heer Gruintjes. Op verzoek van de Bond van Ned. Militaire Oor logsslachtoffers, afd. Limburg, werd het tekort van de onlangs gehouden contactdag van deze bond, zijnde 385,61, voor rekening van de ge meente genomen. Binnengekomen was een dankbetuiging van Har monie Concordia voor verleende bijdrage. De voorzitter herinnerde nog eens aan dit raadsbe sluit en stipuleerde, dat voortaan ieder muziek gezelschap bij vernieuwing van het instrumen tarium kan rekenen op een gemeentelijke subsidie van 10% van de aanschaffingskosten, vermin derd met de opbrengst van de oude instrumenten. Vastgesteld werd de 5-jaarlijkse afrekening met de besturen van de lagere scholen over 1948 t/m 1952. Het bleek, dat de Antoniusschoool te Ko- ningslust 25,93 en de H. Hartschool te Gras- hoek 168,57 zullen moeten terugbetalen. De overige schoolbesturen hebben of de gehele ver goeding over die jaren besteed, of meer uitge geven, dan van gemeentewege ontvangen. De heren Bos en Peeters wezen in dit verband op de onbillijkheid, die kan schuilen in het feit, dat verschillende scholen onder één bestuur staan, en daardoor de mogelijkheid van onderlinge com pensatie hebben. Daardoor kan het gebeuren, dat de ene school bevoordeeld wordt ten koste van de andere. De voorzitter zeide hierop, dat dit een kwestie is, waar 't gemeentebestuur buiten staat. Hij kon zich voorstellen, dat men in Beringe lie ver z'n eigen peultjes wenst te doppen. Beringe moet dan zelf de nodige stappen ondernemen. Vastgesteld wordt een verordening tot verhaal van inkoop voor pensioen, waardoor ingekochte diensttijd van ambtenaren, waarvoor de gemeen- een inkoopsom betalen moet, voor 50 tot 75% verhaald kan worden op de ambtenaar. Normaal geschiedt deze inkoop in 10 jaar. Op voorstel van de heer Haffmans wordt de concept-verordening zodanig gewijzigd, dat, indien voor een ambte naar geen 10 jaar diensttijd meer resteren, het totale verhaal zal plaats vinden in de nog res terende dienstjaren. Tenslotte werd in de instructie van de hulpkeur meester nog gewijzigd, waardoor deze een vergoe ding krijgt voor zijn bromfiets op basis van het Reisbesluit 1952. Hij kan echter slechts een maxi mum-vergoeding ontvangen berekend naar 12500 km, overeenkomende met 412,50. Indien een motorrijwiel wordt aangeschaft bedraagt de maximum-vergoeding bij eenzelfde kilometertal 760.-. Hoewel er geen kinderen uit hun huwelijk zijn voortgekomen is het grote huis steeds behoorlijk „bevolkt" geweest en heeft Maria in haar keuken volop werk gehad om de vele kostgangers en pleegkinderen aan 't eten te houden. Handrie, de altijd bezige koetsier - tuinder - kip penhouder - ja, op z'n huidige leeftijd zo nu en dan zelfs dagloner bij zijn huisvriend Kepringele Silke, zorgde ervoor dat er in de gerenommeerde keuken van Maria steeds voldoende ingrediën ten aanwezig waren. De functie van penningmeester van het Burger lijk Armbestuur wordt door hem sedert jaren met zeer veel accuratesse uitgeoefend. Hoevelen er in de loop der jaren bij het gouden bruidspaar als kind in huis waren is niet te zeg gen, maar op de komende feestdag zal blijken dat zij de goede zorgen aan hen besteed niet zijn vergeten. Mogen voor Maria en Handrie nog vele jaren zijn gereserveerd, jaren waarin zij kun nen genieten van een rustige levensavond. Mijnhardt's Zenuw tabletten sterken en kalmeren Uw zenuwen. De raad der gemeente Kessel vergaderde verle den week Vrijdag in voltallige zitting onder voor zitterschap van Burgemeester Wuts. Na de gebruikelijke opening met gebed werden de ingekomen stukken behandeld, waaronder een aantal goedkeuringen van Ged. Staten op raads besluiten inzake onttrekking aan het openbaar verkeer van het voetpad lopende achter de wo ningen van J. v.d. Boel en J. Wolters, alsmede verkoop van een stukje grond aan H. Bongaerts te Kessel-Eik en verkoop van een gemeentewo ning gelegen aan de provinciale weg aan G. Nijs- sen te Kessel. Eveneens werd goedkeuring ver kregen op het raadsbesluit tot instelling van een aparte kermis in het rectoraat Kessel-Eik, welke kermis zal worden gehouden op de voorlaatste Zondag van de maand Augustus en de twee daar op volgende dagen. Met het voorstel van B&W tot wijziging van de begroting in verband met gewijzigde voorschrif ten finaciële verhouding tussen Rijk en gemeente, waarbij de gemeente de post voor onvoorziene zag verhoogd met ruim 10.000.-, ging de raad accoord. Eveneens besloot de raad tot wijziging van de winkelsluitingswet met dien verstande dat voort aan de winkels mogen geopend zijn op Vrijdag en Zaterdag vóór de kermis, alsmede de Kermis dagen tot des avonds 12 uur. Verder werd tegemoet gekomen aan een schrij ven van het ministerie van Economische Zaken waarbij deze aanmerkingen heeft gemaakt in zake vaststelling verordening als bedoeld in art. 11, lid 2 der winkelsluitingswet, terzake het be palen van een later sluitingsuur gedurende April t/m October. Hierna deelde de voorzitter mede, dat bij een ge houden inspectie in de gemeente met de heer Christiaans van het Staatsbosbeheer, was ge bleken, dat de canadabomen staande langs de provinciale weg Helden konden worden gekapt. In verband hiermede besloot de raad deze bomen bij openbare inschrijving te verkopen. Eveneens kende de raad wederom toe aan het gemeente- personeel een gratificatie, naar aanleiding van het Kon. Besluit van 13 Juni 1953 no 73. De voorziter deelde mede, dat in verband met het Koninklijk besluit van 10 September 1952 no. 466 was het noodzakelijk gebleken, dat de rechtspo sitie regeling van de rijksambtenaren nader was geregeld t.a.z. van bezoldigingsaanspraken bij millitaire dienst. Het stelde dan ook voor dien overeenkomstig te handelen ten aanzien van het gemeente-personeel, waarmede de raad accoord ging, terwijl eveneens werd besloten het toelage- besluit t.b.v. gemeentepersoneel voor het perso neel van de gemeente van toepassing te ver klaren. Met algemene werd wederom herkozen de heer "Vervolg zie pagina 4 mogelijk voor de dag te komen. Dan pas kunt U zich een oordeel vormen, hoe de gehele parochie als een man staat achter dit kinderfeest. De op tocht van verleden jaar werd, ondanks het feit dat hij een week moest worden uitgesteld we gens het slechte weer, een groot succes. Mooier kan het haast niet en toch beweren we niet te veel als we zeggen, dat de optocht van morgen die van vorig jaar nog verre zal overtreffen, zo wel wat het aantal deelnemers als schoonheid betreft. Millioenen heidenen van de gehele wereld zijn nog verstoken van de genademiddelen der H. Kerk. Wij hier hebben een dure plicht om mede te helpen hen hieraan deelachtig te maken. Ons gebed en offer zijn de middelen daartoe. De dag van morgen moet derhalve in het teken staan van de hulp aan de heidenen. Op de eerste plaats ons gebed. Laten wij allen onder de H.H. Missen de Communie opdragen voor de bekering der hei denen. Tijdens de H. Missen zal door een onlangs uit China verbannen missionaris gepreekt wor den over de Missie, terwijl de collecte tijdens de H. Missen warm wordt aanbevolen. Zonder de geldelijke steun van U allen zal bidden alleen niet kunnen baten. Laat het leger van collectri- cen en collectanten, dat met de optocht zal mee trekken niet vergeefs bij U aankloppen. Teneinde het kindheidfeest van morgen zo goed mogelijk te doen slagen, volgen hieronder enkele mededelingen: a). De diverse buurten moeten er voor zorgen dat bij hun wagens en/of groepen een bordje mee gevoerd wordt, waarop duidelijk vermeld staat welke voorstelling wordt uitgebeeld en de naam van de buurt of straat. b). De geleiders van de wagens dienen er voor te zorgen, dat de onderlinge afstand in de optocht zodanig is dat er voldoende tijd en gelegenheid is voor de toeschouwers om alles te overzien. c). Alle deelnemende wagens en groepen moeten om uiterlijk half 2 aanwezig zijn in de Parallel weg. Daar zullen personen aanwezig zijn om de stoet in onderstaande formatie op te stellen. In verband met de overgrote deelname (ruim 40 wagens en groepen) is het voor de goede gang van zaken noodzakelijk, dat allen op tijd aanwe zig zijn. d) De te volgen route is als volgt: Uit de Nijver heidstraat wordt getrokken door de Kerkstraat, Ringovenstraat, Steenstraat, rond het monument in Everlo, terug door Steenstraat, Schoolstraat, Markt, achter het gemeentehuis ('richting Beek- straat-Ruijsstraat) en terug naar de Kerkstraat. e) De optocht wordt in de Kerkstraat ontbonden waarna allen naar de kerk gaan. Daar heeft de opdracht plaats aan het Kindje Jezus. Na de kin derzegen wordt dit Kindsheidfeest besloten met een kort Lof. f) De bewoners van de straten waarlangs de op tocht trekt worden verzocht te vlaggen. g) Groepen of wagens, die hieronder niet vermeld zijn, dienen om half twee in de Patersstraat aan wezig te zijn. Aldaar zal hun een plaats worden toegewezen. h) De lezers van Midden-Limburg zullen er goed aan doen onderstaand overzicht van de optocht uit te knippen. Hierdoor zal het overzichtelijker zijn de stoet te volgen. i) De geleiders van wagens dienen de zich op de wagen bevindende kideren te waarschuwen tel kens als na een rustpauze wordt verder gegaan. Volgorde van de wagens en groepen: 1) Heraut te paard met bruidjes. (Everlo). 2) Harmonie Concordia. 3) Misdienaars met Kindje Jezus. 4 Wagen: O.L. Vrouw van Kapel (Hub). 5) Wagen: Uw Rijk kome (Zelen). 6) Wagen: Chinese familie (Schoolstraat). 7 Wagen: Medische Missiezusters (Schoolstraat). 8) Wagen: Handeldrijvende negers (Markt). 9) Wagen: O. L. Vrouw van de Wonderdadige medaille (Markt). 10) Familiewagen: Pejafrego, Verering afgods beeld (Markt). 11) Groep: Missieschool op excursie (Everlo- Steenstraat). 12) Wagen: Koningin der Engelen (Ev.-Steenstr.) 13) Missionaris per vliegtuig op Missiebezoek. (Everlo-Steenstraat) 14) Wagen: Engelbewaarder (Everlo-Steenstr.). 15) Groep: Jezus en St. Janneke (Ev.-Steenstr.). 16) Wagen: Missieactie in Nederland (Paters). 17) Wagen: O.L. Vrouw van Lourdes (Vosberg). 18) Wagen: Kruisverering (Vosberg). 19) Groep: Mohammedanen (Studentenclub). 20) Wagen: Misoffer in 't oerwoud (Stud.club). 21) Wagen en groep: Ons Missiehuis (Paters). 22) Wagen: Missiehuis 1953 metLeen en Drika (Ruijsstraat). 23) Wagen: Kindje Jezus van Praag (Ruijsstr.). 24) Boot: Op Missiebezoek (Beekstr. Loost. Stox). 25) Wagen: Wie koopt een Chineesje of weesje? (Beekstraat, Loosteeg, Stoxerweg). 26) Wagen: De bergrede (Kerkstr. Heuvelhoek, Ringovenstraat) 27) Groep: Maagd der maagden (idem). 28) Wagen: Medische hulp Dr. Imkamp (idem). 29) Autopedrace in China (idem). 30) Missionaris te paard (idem). 31) Wagen: Het leven te Nazareth (Ninnesweg). 32) Wagen: Missieschool (idem). 33) Groep: Sint Vincentius met arme kinderen (Jong Nederland). 34) Wagen: Missieleven (Loo). 35) Wagen: Laat de kleinen tot Mij komen (Maasbreeseweg, Stox). 36) Fietsende collecterende acrobaat (idem). 37) H. Theresia (idem). U ziet, een optocht die er zijn mag. Een optocht van meer dan een km lengte zal morgen door onze straten trekken. Om deze optocht eens rus tig en goed te kunnen gadeslaan raden wij u aan niet allemaal plaats te zoeken op de Markt, maar maar ook in de Schoolstraat en Steenstraat. Laten we allen meewerken dat ook dit jaar weer van een groot succes kan worden gesproken. Ik reken op u allen! De Directeur de? H. Kindsheid, Kapelaan Geurts.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 1