STER-AANBIEDING! mos EEN PtASTIC VLIEGTUIGJE GRATIS Regenjassen VAN DE WOUW WOONRUIMTE BAL WERD POLITIEKE STRIJD *0.0.-— 65 cent Gabardine jassen vanaf f 69.SO Popeline in alle kleuren vanaf f 39.5O Gummi jassen Op aUe Jackets 10°/0 korting Degelijke Regenjassen Schoolartikelen en Schrijfwaren KASSTEEN Ofiaxluckt" Schouw der waterlossingen. leerjongens vormers en routinevormers X Aanmelding bij 100 gram OOFT 3 25 Cfiüt of bij 250 gram EIERSCHORSJES WAARVAN U JARENLANG PLEZIER HEBT absoluut waterdicht voor f 1 2.50 in alle kleuren, maten en modellen PANNINGEN, BEEKSTRAAT 1 VENLO, VLEESSTRAAT 63 In verband met werkzaamheden alhier gevraagd in de vorm van 2 of meer vertrekken voor gezin van 3 pers., in Helden, resp. Kessel. Brieven onder no 330 aan dit blad. Zondag 23 Augustus TE KESSEL-HOUT Kunnen direct geplaatst worden BAARLOSE IJZER- EN METAALGIETERIJ Rijksweg 442, Baarlo VERSTAPPEN, Neer Middenstands-Handelsavondschool Held en. X van leerlingen voor le en 3e cursus X liefst zo spoedig mogelijk, doch uiter- V lijk 6 September e.k. bij een der v onderstaande adressen: v M. Frencken, Steenstraat; P.J. Keiren, Ruijsstraat; b P. H. M. Sevens, Parkweg. K K K HET CONCORDIA - TOURNOOI Meer spannend dan goed voetbal. Dit was het kenmerk van het tournooi dat Zater dag en Zondag op het Concordia-terrein te aan schouwen viel. De 88 spelers van de 8 elftallen hebben hard gewerkt. De eerste dag was de tem peratuur voor voetbal rijkelijk aan de hoge kant. Desondanks gaven de spelers zich geheel. Bevo 1 -Baarlo 1. Baarlo dat een klasse hoger speelt dan Bevo, wist in de eerste helft door beter spel en windvoordeel het meest in de aanval te blijven, maar de roodwitte Bevo-boys waren door enthousiast werken een waardige tegenstander. Baarlo scoorde het eerst. Na de rust profiteerde Bevo van het windvoordeel en slaagde er al spoedig in de stand te nivelleren. Er ontstaat een Bevo-overwicht maar Baarlo's uitvallen zijn gevaarlijker en uit twee hiervan worden doel punten gemaakt 3-1. Als Bevo's midvoor Simons uit een voorzet van rechts met een werkelijk schitterende kopbal de achterstand verkleind heeft, is de resterende tijd te kort om nog een gelijk spel te behalen. Grashoek 1 - Meijel 2. Spanning te over, zowel tijdens de wedstrijd als bij het nemen van de strafschoppen. Qua voetbal stond deze wedstrijd niet op het peil van de eerste. Meijel weet voor rust een 1-0 voorsprong te nemen. De oranje mannen van Grashoek krijgen na rust meer dan genoeg kansen de achterstand in te lopen maar aan de lopende band worden de kansen niet be nut. Meijel doet 't beter en brengt de stand op 2-0. Dit inspireert Grashoek om 't nog eens se rieus over te doen, en zowaar heeft Geuijen suc ces terwijl linksbuiten Gommans gelijk maakt. Na verlenging is de stand nog 2-2. Meijel weet 1 van de 3 strafschoppen te benutten. Grashoek juicht reeds, maar 't blijkt te vroeg te zijn: ook zij weten er slechts 1 te benutten. Nog eens 3 penalties. Weer weet Meijel er slechts 1 in 't doel te plaatsen, maar Grashoek faalt volkomen en zo wint Meijel deze wedstrijd. Concordia 2 - Roggel 1. De zwartwitten uit Rog gel overspelen de gastheren en nemen via een corner over rechts een 1-0 voorsprong. Na dit doelpunt komen de Concordianen beter in run ning, maar eerst worden meerdere kansen onbe nut gelaten voordat Slijpen de partijen op gelijke voet weet te brengen. Een o.i. veel te zwaar ge strafte handsbal stelt W. Lormans in staat de stand op 2-1 te brengen. Na de rust komt Roggel er practisch niet meer aan te pas en de groen- witten hebben geen moeite om met doelpunten van Tummers, Steeghs en Martens de eindstand op 5-1 te brengen. Gona 1 - Neerkant 1. In deze wedstrijd blijkt Gona een te zwakke tegenstander te zijn voor de Brabanders. De Gona achterhoede wist aanvan kelijk nog wel stand te houden maar omdat de voorhoede er niet in slaagde de aanhoudende druk van Neerkant te verminderen moest het een nederlaag worden. Met sprekende 6-0 cijfers voor Neerkant werd deze eerste tournooidag af gesloten. De demi-finales en finale tussen de 4 winnaars van de eerste dag brachten evenmin fraai spel. Meijel 2 en Baarlo 1 bracht wel een meerderheid in 't veld voor de Baarlosen maar ze slaagden erniet in deze meerderheid in doelpunten Uit te Cixiict in ciczjc incciuciiiciu rif ttWcipUiiLcn drukken. Na de rust wist Meijel, gesteund door de wind, het spel te verplaatsen doch beide par tijen bleken onmachtig om een doelpunt te sco ren. Wat in de 2-maal uur spelen de ploegen niet vermochten lukte Baarlo reeds in de eerste minuten van de verlenging, waardoor het zich met 1-0 in de finale plaatste. Concordia 2 - Neerkant 1. De ploeg, die ondanks het feit dat ze voor het grootste deel van de wedstrijd haar heil moest zoeken in verdedigend spel, er in slaagde enkele kansen te benutten, legde beslag op de winstpunten. En dit was Neer kant. Over geluk hadden de winnaars overigens niet te klagen. De kopbal van Slijpen in de eerste helft had beter lot verdiend, terwijl enkele scho ten van dezelfde speler en Tummers op een haar na het doel misten. Neerkant zette de laatste minuten een verwoed offensief in en de links buiten krijgt 2 kansen die prompt worden benut, hetgen een 2-0 nederlaag voor de gastheren be tekende. De Panningse jeugd A speelde een wedstrijd te gen de Baarlose broertjes en wisten een spreken de overwinnnig te behalen. Het was zo om en na bij de 10-1. De finale tussen Baarlo en Neerkant was span nend tot en met. Beide ploegen waren volkomen aan elkaar gewaagd. Baarlo slaagde er 't eerst in te scoren maar Neerkant wist met 2 doelpun ten de leiding te nemen. Enthousiast speelde Baarlo verder met als resultaat een 3-2 voor sprong. Neerkant slaagde er in enkele minuten voor 't einde de stand gelijk te maken. We re kenden weer op verlenging maar de Baarlo-mid voor liep toe op een ver naar voren gespeelde bal en met een punter hoog in de hoek bezorgde hij zijn club de overwinning. Bij de prijsuitreiking kreeg Baarlo de elf voetbal broeken als le prijs, Neerkant voetbal als 2e prijs, Concordia 2 lauwerkrans als 3e en Meijel 2 een lauwertak als 4e prijs. R.K.T.T.V. METEOOR Nieuwe prijzenkast. De ouderwetse en te klein geworden prijzenkast, welke in het clublokaal een ereplaats innam, is inmiddels vervangen door een gloednieuwe. De Heer P. Joosten, Schoolstr. wist op stijlvolle wijze, uit wat planken en glas, een kast te vervaardigen, welke als waardig meubelstuk nu de roem en prestaties van de Me teoor-leden tentoonstelt.. Contributie. Bij controle van de contributielijst is gebleken, dat verschillende leden een aanzien lijke contributie-achterstand hebben. Bij som mige bedraagt deze zelfs 3 maanden. Wij dringen er op aan zo spoedig mogelijk deze achterstal lige contributie te betalen. B-tournooi. Op 21 Sept. e.k. zal in Venlo (waar schijnlijk in de Veilinghallen) door de afd. Noord- Limburg een groot B-tournooi worden georga niseerd, waarop inschrijving is opengesteld voor individuele leden van de afdelingen Brabant, Gelderland, Limburg en Noord-Limburg. Tevens zal ingeschreven worden door enkele Duitse spe lers o.a. van de vereniging Tusa uit Düsseldorf, welke vereniging bij sommige Meteoor-spelers een oude bekende is. Nadere berichten omtrent dit tournooi volgen nog. Teamtournooy te Venray. Volgens officieuze be richten zal de vereniging Venray op 30 Augustus een teamtournooy organiseren. Besprekingen hieromtrent zijn nog gaande. Stakingsactie in Frankrijk Communisten sloegen politieke munt uit nood der arbeiders. De stakingen in Frankrijk hebben dit land, dat toch reeds worstelt met zoveel financiële pro blemen, nog verder achterop gebracht. De ge volgen van het stilleggen van talrijke bedrijven zijn zodanig, dat de arbeiders door de financi ële schade, welke deze ondernemingen geleden hebben, zeker geen loonsverhoging hebben te ver wachten. Maar er zijn nog andere gevolgen, die aan het arbeidsconflict kleven. Deze zijn moge lijk nog erger dan de financiële derving. Want het zag er aanvankelijk naar uit, dat de stakin gen een uiting waren van sociale onrust, welke in Frankrijk heerst. Naderhand bleek duidelijk, dat de arbeidsconflicten een politiek karakter hadden gekregen. De raddraaiers van de sta kingen spraken een te duidelijke taal, zodat er geen misverstand behoefde te bestaan, uit welke hoek deze politiek kwam. De communisten im mers, die de laatste jaren aan invloed in Frank rijk hebben ingeboet, wilden zich deze kans niet ontnomen zien hun invloed te versterken. Zo ver liep de stakingswoede van een strijd tegen de decreten van de regering in een welbewuste po ging de tamelijk rechts georiënteerde regering uit het zadel te wippen en te vervangen door een links kabinet. Dat de volkswil hierbij sterker bleek dan de kracht van de regering, is een direct gevolg van de zwakke en vaak ondeskundige regeringen, welke Frankrijk in de afgelopen ja ren heeft gehad. Al deze kabinetten waren een symptoom van de onverantwoordelijke politiek der partijen, welker afgevaardigden in het par lement zich niet gedroegen als vertegenwoordi gers van het volk, maar als verdedigers van enge groepsbelangen. Stakingsactie kon niet achterwege blijven. Dat de onmogelijke verhouding tussen lonen en prijzen in Frankrijk op den duur moest leiden tot arbeidsconflicten, zal niemand verwonderen, die ook maar iets weet van de exhorbitant hoge prij zen in dat land en de daarnaast veel te lage lonen. Daarom is het verkeerd te veronderstel len, dat deze stakingen bewezen hebben, dat de arbeiders de regering niet willen bijstaan bij het oplossen van de enorme financiële moeilijkheden en het overbruggen van het tekort van 700 mil liard. De arbeiders konden eenvoudig niet anders reageren, toen met de bekendmaking van de de creten duidelijk bleek, dat hun positie eerder nog meer in gevaar kwam, dan dat deze verbeterd zou worden. Reeds vijf jaar geleden, in 1947, toen het prijsniveau 14-maal hoger was dan in 1938, bleven de lonen daar reeds ver op terug met slechts 7-maal hoger te zijn dan in het jaar voor de oorlog. De gróte stakingen in 1947 en die in de zomer van 1948 waren duidelijk het gevolg van de communistische agitatie. De socialistische en Katholieke vakbonden hadden toen de groot ste moeite om hun mensen niet te laten meespe len met de communistische oproerkraaiers. Maar zelfs na deze stakingen en ook in de daaropvol gende jaren, die iets evenwichtiger schenen, lukte het niet een redelijk verband tot stand te bren gen tussen lonen en prijzen. De arbeidérs, die practisch geheel hun loon moesten uitgeven aan de kosten van huur en levensonderhoud, kwa men nog steeds niet uit met hun geld. Wel be taalden zij hun belasting, wat nu niet bepaald (Natuurgetrouwe modellen in verschillende kleuren en typen: straaljagers, bommenwerpers, enz.) (Een lekkere melange van zomersnoepjes) (Een licht en lekker eierkoekje) Theater V V Hl Beringe B Telefoon 232 jzOMERFILMFESTIVAL I953f Heden Zaterdagmiddag Vt 3 I JEUGD- EN FAMILIE VOORSTELLING van CIRCUS SARAN I met Watt en L4 Watt T Entreeprijzen 25 en 40 cent I Vanaf Zaterdag 22 t.m. Dins- 25 Aug. het meest besproken I filmwerk der laatste jaren: I* DON CAMILLO I (De kleine wereld van Don j Camillo). Aanvangsuren: I Zaterdag, Maandag en Dins- j dag te 8,30 uur, Zondag 8 uur. j Entreeprijzen voor dit buiten- I gewone filmwerk: 1,50 1,25 1.- j en 0,75. Toegang 14 jaar. Zondagmiddag 23 Aug. 5 uur j I en Woensdagavond 26 Aug. te 88,30 uur de volledige hoofd film van g DE TOUR DE FRANCE 1953 IDuur plm. 2 uur. Toegang elke leeftijd. Gewone entree prijzen. <3 Muziek: Animo's" Aanvang 5 uur L. SIEBEN Burgemeester en Wethouders der gemeente KESSEL brengen bij deze ter openbare kennis aan belanghebbenden, dat schouw zal worden ge voerd over de navolgende waterlossingen op de achter elk harer ver melde tijdstippen: LEGGER B Donkerbroeksbeek op Vrijdag 11 September 1953. Boshoekerloop De eigenaars, pachters of gebruikers van op die waterlossingen geves tigde molens of andere waterstuwende of waterkerende werken zijn verplicht op de dagen der schouwing en gedurende de 3 daaraan vooraf gaande dagen aan het water de gehele vrije loop te geven. Voor zover hun door de Burgemeester of de technische ambtenaar van de Provin ciale Waterstaat geen andere bevelen zullen worden gegeven. Kessel, 20 Augustus 1953. Burgemeester en Wethouders van Kessel, De Burgemeester: W. J. WUTS, De Wethouder: J. C. BRUINEN. gezegd kan worden van de lieden met hoge in komens, die kans zagen de fiscale maatregelen op allerlei manieren te ontduiken. Evenmin is het ontbreken van de progressieve inslag bij de belastingen moeilijk te rijmen met een rechtvaar dige verdeling van de fiscale lasten. Neemt men hierbij de voortdurende stijging van de kosten van het levensonderhoud, dan wordt de onmoge lijke situatie, in het bijzonder voor de arbeider en de kleine ambtenaar, duidelijk. Gedurende de laatste anderhalf jaar zijn de kosten van levens onderhoud weer met 10 a 15% opgelopen. Een looncompensatie in overeenstemming met deze prijsstijging werd niet gegeven. Sociale verhoudingen slecht en uit de tijd. Behalve ontevredenheid over ontoereikende ar beidslonen heerst er bij de Franse arbeiders ook ontstemming, daar zij door hun werkgevers als mens en als arbeidskracht nog steeds niet voor vol worden aangezien. Wat dit betreft heersen er nog toestanden in Frankrijk, die scherp af steken bij de sociale rechten van de arbeiders in de andere landen. Uit hetgeen bekend is gewor den over het rapport, door het Franse Episco paat samengesteld over de sociale toestanden in Frankrijk, spreekt duidelijk de onwaardige be handeling van persoon en prestatie van de ar beider in het land. In het rapport wordt gecon stateerd, dat vele werkgevers hun ondernemin gen alleen nog maar zien als een bron voor de groei van hun eigen vermogen. Voor rechten en aanspraken van de arbeiders hebben zij geen in teresse. Gevoel voor rechtvaardige prijzen ken nen vele werkgevers niet meer en van dag tot dag drijven zij de winstmarges op. Uit deze verhoog de winsten komen voor de arbeiders geen voor delen in de vorm van loonsverhogingen. Integen deel, tal van werkgevers willen zelfs niets te maken hebben met sociale verplichtingen jegens hun arbeiders, omdat, naar zij zeggen, hun be drijfskapitaal daarvoor te gering is. Uit al deze onrechten, aan hen bedreven, leiden de arbeiders af, dat zij de dupe zijn van een georganiseerde tegenwerking om verbetering te brengen in hun levensomstandigheden. Deze, in het episcopale rapport aangevoerde feiten, maken veel duide lijk aan de stakingsgolf. De arbeiders immers vrezen bij de drastische maatregelen van de re gering nog verder in de verdrukking te komen. Premier Laniel heeft echter duidelijk getoond begrip te hebben voor de moeilijkheden van de arbeiders. Door zijn overleg met de vakbonden heeft hij daadwerkelijk bewezen de mogelijkheid van een loonsherziening in overweging te willen Arbeidsonrust welkom aan communisten. Waartoe de politieke intriges rond de stakingen uiteindelijk zullen lelden, is nog niet duidelijk. Toen de Conflicten begonnen met een staking van het PTT-personeel in Bordeaux, was het de so cialistische Force Ouvrière, welke de ontstem ming tegen de aangekondigde regeringsmaatre gelen organiseerden. Op deze zuiver locale sta kingsbeweging volgde een korte tijdsspanne rust, waarna de stakingen weer oplaaiden en zich over het gehele land uitbreidden. Deze keer waren het VEE VERZEKERING BERINGE Op Zondag 23 Augustus betalen van de geschatte waarde: 12-12 uur in café Hendricks (E.) 11-12 uur bij Piet Steeghs 7-8 uur bij G.Gielen Hoeve. De leden moeten schatboekje mee brengen. Tevens moeten vaarzen worden opgegeven welke vóór 1 Nov. aan telling zijn. Het Bestuur. Coöperatieve WERKTUIGEN VERENIGIN G EGCHEL beveelt zich aan voor 't rooien van aardappelen met de nieuw ste rooier. Inlichtingen bij de bedrijfsleider: L. Korsten, Egchel 80. GEVRAAGD: R.K. DIENSTBODE per 1 Sept. a.s. of later, in ge zin met 4 kinderen (2 school gaand). Fa. Vaessen-Peeters Manufacturen, Maasbree Aan huis afgehaald, betalen wij f 2,74 voor verse kippeneieren. Eier-export sinds 1893, Tel. 425 88^kAAA is een wetenschap- pelijk voer Geeft bij voedering de beste resultaten I En voor U de meeste vreugde I De prestatieduif verlangt KORRELVOER! W ALKO- veevoederfabriek te Ophemert. Wij kunnen iedere dag een grote partij goede slachtkippen gebruiken aan hoge marktprijs Th. Hermans - Beringe Telefoon K 4760 - 351 DE „KRO-GIDS" EN „DE LINIE" KASSTEEN de communisten, die de actie tegen de regering ontketenden. Klaarblijkelijk benijdden zij de so cialisten het feitelijke initiatief genomen te heb ben tot de opstand der arbeiders tegen de rege ringsdecreten. Zij kwamen met een veel grotere actie om het initiatief naar de communistische vakbeweging te verplaatsen en hoopten daarmee iets te redden van de slechte figuur, welke de communisten de latste jaren in Frankrijk heb ben geslagen. De socialisten en katholieken moesten de communisten wel volgen in deze sta kingsbeweging, wilden zij hun georganiseerden niet laten meeslepen in de politieke strijd, welke de communisten van dit arbeidsconflict maakten. De stakingen intussen waren een kolfje naar de hand van de comunisten. Want de nog dieper gaande ontreddering, welke zij in het toch reeds ver uitgeputte Frankrijk zouden veroorzaken, vormde voor de Moskou-vrienden een goede voe dingsbodem, waarop zij hun agitatie tegen de regering konden voortplanten. In tegenstelling tot deze politieke drijverij was de bedoeling van socialisten en katholieken met de stakingen de regering ondubbelzinnig voor ogen stellen, dat een verbetering van de positie der arbeiders geen uitstel kon gedogen. Inhoeverre de politieke opzet van de communisten bij deze staking beteugeld zal kunnen worden, hangt af van hetgeen de socialistische en katholieke vakbonden in het overleg met de regering voor de arbeiders zullen kunnen bereiken. Fronwonrnbriek De nieuwe wintermode. Parijs heeft de kaarten op tafel gegooid. Wat lange tijd strikt geheim gehouden werd, is nu aan de openbaarheid prijsgegeven. Het laatste woord daarover is echter nog lang niet gezegd. Want de jonste gril van Monsieur Dior - de kor te rok - heeft heel wat tongen en pennen in be roering gebracht. Overigens werden in de collectie van Jacques Fath ook kortere rokken gesigna leerd. Hoe dan ook, er blijken voor- en tegen standers (sters) te zijn voor deze nieuwe mode. De Engelse - die zo vasthoudend was toen Fath in '47 zijn New Look lanceerde - vindt de korte rokken shocking en onvrouwelijk. De Ameri kaanse daarentegen, gesteld op prachtige kleren, accepteert deze verandering graag. En wij, Ne derlandsen? De tijd, dat we protesteerden tegen de New Look herinneren wij ons allemaal. We vonden de jonge meisjes stijf en ons zelf jaren ouder met die lange rokken. Toch is deze mode er in gegaan en wij zijn er zelfs bij gebaat. Want het is nu eenmaal een feit, dat korte rokken ho gere eisen stellen aan het figuur van de draag ster. Wie niet kan bogen op een rank figuurtje of een paar wei-gevormde benen doet heter niet al te enthousiast zomen te gaan innaaien. Met een variatie op het spreekwoord geldt hier zeker. „Wie de rok past, trekke hem aan". Wat de verdere kenmerken van de komende win termode zijn? Op de allereerste plaats: eenvoud. Daarnaast distinctie en als logisch gevolg van beide, verfijning van het detail. De dood-simpele zwarte en gfijze japonnetjes leggen, door hun rustige coupe, het accent op de fraaie stof. Wel iswaar ziet men ook materiaal, bedrukt met tijgermotieven of gevlekt als een pantervel, ge marmerd fluweel of broderie, waarbij kwistig gebruik wordt gemaakt van parels, steentjes, pailetten enz. Heel aardig voor de Amerikaanse vrouwen, die het geld en de durf hebben iets dergelijks te dragen. Wat de mantels en pakjes betreft, deze hebben ofwel rechte, smalle rokken, of rokken, die aan de achterkant licht klokkend zijn. De reddingote is - gelukkig - in ere hersteld. De mantelkragen of revers zijn over het algemeen erg klein of ontbreken helemaal. Dat kleine hoedjes mode blijven is vooral voor ons in Nederland erg plezierig. Die grote wind vangers bezorgen ons maar last. Nieuw is de enigszinsgegolfde rand van de hoed of een mo del, dat een beetje tambourijn-achtig aandoet. Tweed, het nieuwe hoeden materiaal, wordt graag gebruikt voor baretten.Maar ook fluweel en velours zijn aan bod. Al ziet men voor winter hoeden veel zwart, toch ontbreken andere kleu ren niet op het palet. Wijnrood, canasta-rood, mosgroen en kastanje-bruin zijn vertegenwoor digd en als nieuwigheid „bleu-lumineux", in feite alleen maar een meer romantische naam voor turquoise. Clementine.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 4