700% amusement! Regenjassen PIANOLEERM VAN DE wouw 'UT BS1 i Sportwedstrijden en Fancy Fair Zaterdag 15 en Zondag 16 Augustus Gabardine jassen vanaf f 69.SO Popeline in alle kleuren vanaf f 39.5O Gummi jassen Op alle Jackets 10°/0 korting Degelijke Regenjassen hield een lange en belangrijke vergadering 15 en 16 Aug. verwachten U op de Voetbalwedstrijden telkens vanaf 1 uur Fancy Fair van 4 tot 11.30 uur GRASHOEK WAARVAN U JARENLANG PLEZIER HEBT absoluut waterdicht voor f 1 2.50 BIEDT ZICH AAN BRIEVEN ONDER No 328 VERSTAPPEN, Neer in alle kleuren, maten en modellen PANNINGEN, BEEKSTRAAT 1 VENLO, VLEESTRAAT 63 Th. Hermans - Beringe Grote attracties Kessel-Eik HERM. JACOBS, Ninnesw. 12a -fc Vele attracties Prachtige prijzen Gezellige muziek Prima consumpties U.K. V.V. CONCORDIA PANNING EN. De vereniging werd weer een beker rijker, door dat het eerste elftal de wedstrijden om de zil veren Haas wist te winnen (beide wedstrijden met 3-2) en kreeg tevens de wisselhaas voor een jaar in zijn bezit. Het derde elftal daaren tegen kreeg geen schijn van kans tegen Bevo (0-4) en was zodoende meteen uitgeschakeld op de Grashoekse seriewedstrijden. Tenslotte be haalde de A-2 maar 1 punt uit 3 wedstrijden op het kring Venlo - jeugdtournooi. Het programma voor Zaterdag en Zondag is elders vermeld. De R.K.V.V. Concordia Panningen zal op Zon dag 23 Aug. ten behoeve van de Paters een mis siewedstrijd spelen. Hoewel Concordia iedere cent brood en broodnodig heeft, meende het bestuur dat, in de gevoerde actie ten bate van de Paters, Concordia niet achter kon blijven. Het dak is weliswaar aangebracht, maar ongetwijfeld zal er nog wel wat nodig zijn in het klooster. Daarom treden de groenwitten Zondag 23 Aug. in het veld tegen de reserves van VVV uit Venlo. VVV 2 beschikt over een sterke ploeg, waartegen Concordia kan tonen of het thans beneden zijn kunnen geklasseerd staat. Teneinde de recette voor de Paters zo groot mo gelijk te doen zijn, zullen de leden van de studen tenclub entreekaartjes huis aan huis verkopen, Inwoners van de gemeente, laten we de opbrengst van deze wedstrijd beschouwen als een geschenk van alle sportverenigingen uit de gemeente aan onze paters. Stuur daarom de studenten in de komende week niet van de deur zonder een of meer kaartjes te hebben gekocht. Concordia en V.V.V. 2 zullen er voor zorgen dat u een span nende voetbalwedstrijd te zien krijgt. JAARVERGADERING R.K. V.V. CONCORDIA. Zaterdag j.l. hield de R.K. V.V. Concordia haar jaarvergadering in het clublokaal. Hoewel de agenda niet zo uitgebreid was nam deze verga dering ruim twee en een half uur in beslag. Uit het globaal overzicht van het verenigings leven van het afgelopen jaar, dat de voorzitter in 't kort de revue liet passeren, bleek dat er wel reden voor tevredenheid is, ofschoon enkele puntjes in de toekomst nog wel voor verbetering vatbaar zijn. O.m. betreft het laatste de achter stallige contributie. De voorziter spoorde de le den aan niet alleen naar de wedstrijden tekomen kijken en de vergaderingen bij te wonen, maar ook op andere wijze van een goed lidmaatschap blijk tegeven. Dat de leden hierin van goede wil zijn bleek uit de vergadering al direct. Voor de werkzaamheden aan het terrein werd een beroep gedaan om Zaterdagmiddag 22 Augustus present te zijn. Een dertigtal leden zegden toe die middag voor deze werkzaamheden te reserveren. Ook voor 't helpen bedienen van de diverse attracties en 't verrichten van ander werk tijdens de fancy fair op 15 en 16 Augustus gaven vele leden zich op. Vele prijzen werden voor de fancy fair be- HARMONIE EN VOETBALCLUB schikbaar gesteld. De edelachtb. heer Burgemeester gaf door zijn aanwezigheid op deze jaarvergadering blijk van zijn sympathie voor Concordia. In zijn toespraak stelde hij zulks nog eens nadrukkelijk vast. Hij hoopte dat Concordia spoedig de moeilijkheden der laatste jaren te boven zou zijn en weer een gezonde, bloeiende 'vereniging mag worden die meehelpt aan de vorming van de opgroeiende jeugd. Op de steun en sympathie van overheids wege kan gerekend worden. Laat het nieuwe bestuur er voor zorgen dat de gehele parochie met Concordia sympatiseert. De plannen van 't bestuur zijn mij bekend, aldus de burgemeester, deze zijn uitvoerbaar en dan kan het niet anders of de vereniging zal uitgroeien tot een sport vereniging waarop ook de gemeente trots kan zijn. De burgemeester besloot zijn toespraak met te zeggen dat hij weldra hoopte het bewijs te kunnen leveren dat de overheid de vereniging wil steunen. Het grootste gedeelte van de res terende tijd werd in beslag genomen door het regelen van de komende fancy fair. De Oogstkermis te Grashoek trok veel belang stelling. Er was tot laat in de avond een gezel lige drukte. De voetbalclub is weer een stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet. Doch dat is voor later zorg. Op de seriewedstrijden werd fel doch fair ge streden om de prachtige prijzen. De uitslag is: le prijs R.K. M.S.V., 2e Bevo, 3e Kronenberg, 4e Helenaveen. Om 10 uur volgde de trekking van de loterij, op de volgende nummers viel een prijs: 735, 807, 812, 452, 729, 903, 824. Prijzen kunnen worden afgehaald t.m. 25 Aug. bij A. Haenraets Roomweg 7a Grashoek. Niet afgehaalde prijzen vervallen na die datum aan de organiserende vereniging. Ï>1 Aan allen die verleden Zondag de Grashoekse Oogstkermis be- t zochten ten bate van R.K.V.V. 7~ Grashoek onze hartelijke dank. ƒ3 Bestuur en leden i>( R.K.V.V. Grashoek f Aan huis afgehaald, betalen wij f 2,64 voor verse kippeneieren. Eier-export sinds 1893, Tel. 425 I Theater V B CS W Beringe I Telefoon 232 jzOMERFïLMFESTIVAL 1953| j Heden Zaterdagmiddag 15 j IAug. (Maria Hemelv.) 5 uur I de Wild west film DOLENDE RIDDERS met Buster Grabbe en de I „oude" Fuzzy. 14 jaar j I Zaterdagavond 15 Aug. 8,30 uur en Zondagmiddag 16 Aug.l te 5 uur TARZAN DE AAPMENS I met Johnny Weismüller. Toegang 14 jaar B Zondagavond 16 Aug. 8 uur I in directe vertoning na de I i grote steden van ons land de I nieuwe Duitse kleurenfilm I FRÜHLINGSSTIMMEN met Hans Jaray (bekend uit i I De Pastoor van Kirchfeld) I I verder o.a. Paul Hörbiger en 5 de Wiener Sangerknaben. Een Festival film. Toegang 14 jaar. B Vrijdag 21 Aug. 8,30 uur Volledige hoofdfilm van DE TOUR DE FRANCE 1953 Duur twee uur Toegang eike leeftijd. A.s. week: DON CAMILLO I Wij kunnen iedere dag een grote partij goede slachtkippen gebruiken aan hoge marktprijs Telefoon K 4760 - 351 Fancy fair Vooralle TIMMERWERK Voor MERKRIJWIELEN en onderdelen naar P. AERTS'.Ü Reparatiewerk vakkundig! Laat Uw oud rijwiel lakken, 't wordt weer als nieuw. P. AERTS, Kanaalstraat 4 ten bate van de Uerk Gevraagd BAKKERSLEERLING voor HELDEN Adres bureau dezer. De K.R.O. - GIDS KASSTEEN De oude Daad van Helden, Vrijdag 6 Augustus werd ten gemeentehuize de laatste vergadering gehouden van de huidige raad. Een vergadering die welhaast de voor naamste beschouwd kan worden die de raad in zijn zittingsperiode gehouden heeft. Niet minder dan 4 uur werd aan de afwerking van de lijvige agenda besteed. Nadat dé voorzitter de vergade ring geopend had, sprak hij de hoop uit dat de wegens ziekte niet aanwezige wethouder Van Maris spoedig weer zijn plaats zal kunnen in nemen. Een behoorlijk aantal ingekomen stukken werd vervolgens ter tafel gebracht. De Neerse brug. Eendoor vele. inwoners uit Dorp ondertekende brief, vroeg de raad te bevorderen dat de Neerse brug over het afwateringskanaal op haar oude plaats zou worden hersteld. De voorz. deelt mede dat hij hierover contact had opgenomen met de de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat. De brug was voorheen in beheer bij de Rijks waterstaat. Het onderhoud der brug werd over gedragen aan het waterschap. Aangezien hier niet van onderhoud maar van herstel sprake is, kan eigenlijk niemand worden aangesproken. B&W zijn er evenwel van overtuigd dat er iets gedaan moet worden. Getracht zal worden om 't waterschap de nodige huizen voor de waterdoor- laat te doen aanbrengen, waarna de gemeente er voor zal zorgen dat de zaak verder wordt af gewerkt. Door middel van de hand- en spandiens ten zal dit zonder kosten kunnen gebeuren. De slechte weg. Eenzelfde request was er om de weg van Dorp naar Roggel, die practisch onberijdbaar is ge worden, te herstellen. Het request noemt deze weg van groot belang, en een weg die veel ge bruikt wordt. Hoewel de gemeente indertijd voor het herstel van deze weg geld heeft opgenomen is aan het plan nog geen uitvoering gegeven. Er is nl. een Rijks-Peel-weg-plan en van gemeente wege is verzocht om de weg Dorp-Roggelsebrug in dat plan op te nemen. Nog pas heeft burge meester over deze kwestie gesproken met de hoofdingenieur van de provinciale Waterstaat. Volgens diens verklaring zou binnen 't jaar een beslissing over het Peelweg plan gevallen zijn en er is een gerechtvaardigde hoop dat het ver zoek van de gemeente zal worden ingewilligd. In verband hiermede heeft de hoofd-ingenieur ge adviseerd geen grote kosten aan deze weg te be steden. Toch zal in verband met de slechte toe stand van de weg iets moet gedaan worden, aan gezien, als de weg in het Peelplan wordt opge nomen, dit niet wil zeggen dat er direct met de uitvoering ervan zal worden gestart. De heer Knippenberg verklaart dat er met de landbouw machines niet meer over de weg te rijden is, zon der nadelige gevolgen. De voorzitter meent dat een bewerking met koolas wel een verbetering zal opleveren. De heer Gruintjes stelt voor de weg eerst los te trekken en dan met koolas te bewerken. De voorzitter heeft dit met de hoofd ingenieur besproken, maar die is van mening dat de wals door het wegdek zal zakken. De heer Janssen is van oordeel dat de weg voor de wielrijders zeer slecht te berijden is en acht der halve een rijwielpad urgenter. Volgens de heer Smeets zal 't rijwielpad, straks, als de weg in 't grote plan wordt opgenomen, overbodig worden, waarop de voorziter repliceert dat dan alle werk aan de weg besteed, overbodig zal zijn. Tenslotte kan de raad er zich mee verenigen dat een zodanigeprovisorische verbetering zal wor den aangebracht, die de weg voor 't verkeer weer bruikbaar maakt, en stelt 't hiervoor be nodigde kapitaal beschikbaar. De Dorper kermis. Nog een verzoek van inwoners uit Dorp om van gemeentewege te bevorderen dat de kermis al daar weer zal herleven. De voorzitter is van mening datB&W in deze moeilijk van advies kunnen dienen. De kermisexploitanten kunnen moeilijk verplicht worden om daar of daar met hun attracties te gaan staan. Zij geven er eer der de voorkeur aan om voor bijv. 6 of 800 gul den in Panningen te kunnen staan dan zonder standgeld in Dorp te mogen opbouwen. Even min kan men de bewoners van Dorp gaan dwin gen om in hun eigen parochie kermis te vieren. De bewoners moeten zelf de kermis maken. Gaan zij zelf naar elders, dan kan 't nooit iets worden. De heer Knippenberg meent' dat een verplaat sing van de kermisterreinen in Panningen en Dorp meer naar elkaar toe een oplossing zal geven. De voorzitter meent dat de kermis niet uit de kern moet worden verplaatst. De heer Bos acht een splitsing der kermis een oplossing. Op twee verschillende tijdstippen per jaar zouden dan Dorp, Egehel en Koningslust enerzijds en Beringe, Grashoek en Panningen anderzijds ker mis vieren. De voorzitter ziet er ook wel een op lossing in, maar 't schijnt niet uitvoerbaar, te meer daar men hiervoor in Dorp ook al niets schijnt te voelen. De heer Peters is het met de voorzitter eens dat de kermisexploitanten niet verplicht kunnen worden in een bepaalde pa rochie hun spullen op te slaan. In Beringe zor gen de bewoners zelf dat die mensen aan hun trek komen, zodat de spullen gedurende de gehele kermis blijven staan. Teneinde het voor de ker misexploitanten aantrekkelijk te maken hun spul len te plaatsen wordt besloten om voor de bui tengehuchten Beringe, Grashoek, Dorp, Egehel en Koningslust geen standgeld te heffen. Een 'verzoekschrift van de heer G. v.d. Sterren te Grashoek om verhoging ^an de gemeente lijke bijdrage in de reiskosten ten behoeve van zijn kind dat te Venlo de BLO-school bezoekt, wordt ingewilligd door die bijdrage te verhogen van 5.- tot 10.- per maand. Een verzoek van het Centr. Bur. v. Personeels aangelegenheden om de rijkssalarisregeling ook op het gemeentepersoneel toe te passen wordt aangenomen; de verhogingen variëren naar ge lang de functies tussen 25.- en 180.- per jaar. Overal riolering? Een verzoekschrift van de Z.E. heer Rector van Koningslust inzake weg en riolering aan de nieu we school aldaar, kan niet conform het voorstel van verzoeker ingewilligd worden. Wat de weg betreft moet het Peelwegplan worden afgewacht, de riolering kan misschien vervangen worden door Septitanks of mogelijk worden bezien in 't kader van een groter rioleringsplan. E.e.a. zal tussen gemeente-opzichter en architect bespro ken worden.. Inwoners van Beringe vragen om de afwatering van en bij de kerk te regelen. Zij stellen voor, nu er toch zo veel gegraven en opgebroken wordt een en ander nu te regelen. De voorzitter deelt mede dat dit een kwestie is die de provinciale Waterstaat aangaat. Een dergelijk verzoekschrift kwam ook binnen van bewoners van de Molen straat; deze zal bij de begroting 1954 moeten bezien worden. Voor de riolering in Dorp en Beringe wordt een onderdelenplan ontworpen dat moet passen in het grote plan van de gemeente. Aangezien de afwatering aan de kerk te Beringe evenwel urgent is, zal hierover contact worden opgenomen met de provinciale waterstaat. De bestaande riolering zal binnen afzienbare tijd 'n aanzienlijke uitbreiding moeten ondergaan als gevolg van de kernuitbreiding te Panningen en de komende waterleiding. 10% voor nieuwe instrumenten. In verband met de hoge kosten bij de aanschaf fing van een nieuw instrumentarium, verzoekt de harmonie Concordia om in dit geval van ge meentewege een tegemoetkoming in deze kosten te verkrijgen. B&W hebben overwogen of in deze iets gedaan kan worden. De heer Gruintjes is er op tegen; hij vindt, omdat de andere gezel schappen de kosten zelf hebben moeten dragen, hier geen reden is om te helpen. Waarop de voor zitter antwoordt dat bij de oprichting van Con cordia deze geen tegemoetkoming heeft ontvan gen van gemeentewege, evenmin als de andere muziekgezelschappen. Hij acht dit een bijzonder geval. De heer Reijnen acht het verzoek van Concordia redelijk. De andere verenigingen zul len in voorkomende gevallen wel volgen, maar volgens hem behoeft dit geen bezwaar te zijn. De gemeente moet de culturele verenigingen steu nen. Volgens de heer Gruintjes zouden met ver hoging van de subsidie alle verenigingen gelijke lijk geholpen worden. De voorzitter adviseert de subsidie bij de komende begroting te bezien. Wethouder Gijsen betoogt dat oprichting iets anders is dan vernieuwing; hij zou 't jammer vin den dat harmonie Concordia, die op weg is weer een corps te worden dat herinnert aan de glorie volle dagen van de fanfare, haar plannen tot vernieuwing der instrumenten niet zou kunnen gestand doen. Een voorstel van de voorzitter om alle gezelschappen bij de aanschaf van nieu we instrumenten een gemeentelijke tegemoetko ming te verstrekken van 10% der aanschaffings- kosten wordt door de raad aangenomen, met dien verstande dat de opbrengst uit de verkoop van oude instrumenten eerst van de kosten moet worden afgetrokken. De voorzitter schorst hierna de vergadering om een commissie bestaande uit de heren Janssen, Peters en Gruintjes, de gelegenheid te geven de geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden te onderzoeken. De commissie van drie geeft accoord en de vergadering wordt voortgezet. Een verzoek van Th. Janssen en W. Dorssers tot aankoop van een perceel gemeentegrond wordt door de raad ingewilligd. Th. Janssen krijgt het gevraagde perceel tegenover de boerenbond te Grashoek voor 1,10 per m2 en W. Dorssers bij zijn in aanbouw zijnde woning voor 0,60 per M2. Minder belasting op Café-muziek. Ingevolge een verzoekschrift van de kasteleins tot verlaging van de belasting op Cafémuziek, is door B&W geïnformeerd hij andere gemeen ten. Aldaar blijkt die belasting veel lager te zijn dan hier. B&W stelt daarom voor deze belasting in Helden te verlagen. De heer Verbong is voor verlaging, behalve met de kermis omdat dan bij muziek de consumptieprijzen verhoogd worden. De Voorzitter is van oordeel dat 't bedrag dier belasting niet van zulk een importantie is, dat met de kermis géén verlaging gegeven zou wor den. Conform het voorstel van B&W gaat de raad er mee accoord dat d e belasting voor me chanische muziek wordt gebracht op 2,50 per kwartaal en voor niet-mechanische muziek op 1.- per kwartaal. In de huidige verordening inzake winkelsluitings wet doen zich nieuwe aspecten voor. De huidige bepalingen blijven voorlopig van kracht, maar aan de Middenstand zal geadviseerd worden een nieuwe aanvraag tot wijziging in te dienen. Het voorstel vap B&W tot het geven van en kele nieuwe straat- en wijknamen, plus afzon derlijke huisnummering der diverse wijken, wordt behoudens enkele wijzigingen en aanvullingen goedgekeurd. Voor nadere bijzonderheden verwij zen we naar elders in dit blad onder de titel: Heldenaar, waar woont U in de naaste toekomst? De agendapunten 8, 9 en 10 zijn kwesties van zuiver formele aard; zij worden alle goedgekeurd. Terloops vraagt de heer Hunnekens of op de Ruijsstraat tuinbouwwoningen mogen worden ge bouwd in een bepaald geval. Dit zal in het on derhavige geval niet gemakkelijk gaan, gezien het beroep van de persoon; de mogelijkheid tot ruilen wordt naar voren gebracht. Zwembadplannen. Bij het voorstel van B&W tot het laten maken van een plan voor een zwembad, memoreert de burgemeester dat reeds jaren lang de mogelijk heid werd overwogen om een zwembad aan te leggen. Thans is daartoe de gelegenheid wel ui terst gunstig. Immers de watervoorziening voor het zwembad is in verband met de komende waterleiding geen probleem meer. Door de eerw. Broeders te Koningslust werd het plan opgevat om aldaar een zwembad aan te leggen. Zodra de burgemeester van deze plannen hoorde heeft hij zich direct met de broeders in verbinding gesteld en met hen de mogelijkheid overwogen dit plan grootser te zien, om zodoende middels een mo dern zwembad aan een reeds lang bestaande be hoefte te voldoen. In princiep waren de broeders hier wel voor te vinden. In de nabijheid van het Avanti sportpark ligt een bij uitstek geschikt terrein voor de aanleg van een zwembad. De afvoer is daar langs natuurlijke weg mogelijk via een beek. Ook met het oog op de gemeenten Maasbree en Sevenum is de ligging daar geschikt. Het zal een zwembad moeten worden geschikt voor het houden van wedstrijden, met drie diep ten en aparte gedeelten voor mannen en vrou wen. Gaarne zou de voorzitter de mening hier over van de raad vernemen. In verband met het zwemmen van de school jeugd acht de heer Stals de ligging van het bad te Koningslust niet gunstig. De afstand is voor meerdere scholen dermate groot dat 't moeilijk zal worden om 't schoolzwemmen tijdens de les tijd te doen geschieden. Volgens voorz. bestaat toch de mogelijkheid om na schooltijd of op vrije middagen onder leiding 't schoolzwemmen te be oefenen. De heer Gruintjes is van oordeel dat bij een zwembad een speeltuin behoort. Daarvoor acht hij het terrein in Koningslust niet geschikt. Dat er veel mensen uit Sevenum en Maasbree zullen komen betwijfelt hij ten zeerste, wel ziet hij hierin eerder medewerking uit Kessel. Hij is er tegen het zwembad aan de grens der gemeente te projecteren. Hij acht de ligging van het zwem bad in de Kesselse bossen heter. Voorz. betoogt dat de Kesselse bossen technische moeilijkheden met zich zouden brengen en een accomodatie al daar zeer kostbaar zou worden. De heer Bos vindt dat de Kesselse hossen evenzeer buiten 't centrum van de gemeente liggen als Koningslust. Voorz. meent dat Koningslust de geschikste en minst kostbare plaats zou zijn. Wat de afstand voor de inwoners der gemeente betreft, zou Pan ningen, als centrum der gemeente, in aanmerking moeten komen. Hij stelt voor het plan voor een zwembad eens rustig te overwegen. Het is een voorlopig plan, nu is de kans er, het is een kwes tie van aanpakken. Misschien komen er huiten de raad nog wel ideeën naar voren, nu de men sen weten dat men in princiep voor de aanleg van een zwembad is. Electrificatie Grashoek. Ook de heer Hunnekens is vóór de aanleg van een zwembad maar vraagt de aandacht van de raad voor de parochie Grashoek. Daar leven nog veel mensen, wat de verlichting betreft, onder omstandigheden zoals 30 jaar geleden. 50% van de huizen hebben nog geen electrisch licht, en dat terwijl de PLEM schermt met leuzen als zou bijna 100% in Limburg geëlectrificeerd zijn. Er worden winsten geboekt van 10 tot 12 mil- lioen. Wanneer de gemeente er financieel zo goed voor staat, vraagt hij aan deze kwestie de nodige aandacht te besteden en er een bedrag voor be schikbaar te stellen, opdat die mensen ook op het electrisch net kunnen worden aangesloten. De voorzitter antwoord hierop dat dit de volle aandacht heeft. De gemeente kan echter voor de aansluiting op het net niet méér geld voteren dan thans geschiedt, daar de Gedeputeerde Sta ten niet meer toestaan. Er wordt momenteel 'n enquête bij een dertigtal gemeenten ingesteld. De propagandaleus van 98% geëlectrificeerden in Limburg wordt ook elders stellig betwijfeld, uiteraard zal na voormelde enquête aan de Pro vinciale Staten verzocht worden een hogere bij drage van overheidswege in de aansluitingen te kunnen verstrekken. Schoolartsendienst. Eenwording der Heidense Groene Kruisen nodig! Het voorstel van B&W om medewerking te ver lenen bij de oprichting van een schoolartsen- dienst wordt aangenomen. De voorzitter acht 't niet juist dat de kleuters van 1-6 jaar hier buiten vallen en dus niet onder medische controle staan. Hier is een grote taak weggelegd voor het groene Kruis. Wat zou op dit terein niet veel meer te bereiken zijn als de twee afdelingen van het Groene Kruis in de gemeente tot één zouden wor den samengevoegd. De heer Reijnen wijst op de noodzaak dat er in de gemeente een ziekenhuis moet zijn, waarop de voorzitter antwoordt dat zulks bevorderd zou kunnen worden indien er één Groene Kruis zou zijn. Hij hoopt dat de sa menvoeging der twee afdelingen tot stand zal komen; nu is daar de tijd rijp voor! 140.000 voor verbouwing gemeentehuis. Het voorstel van B&W om een crediet beschik baar te stellen voor de verbouwing van het ge meentehuis krijgt de goedkeuring van de raad. De raadsleden hebben enkele gemeentehuizen be zocht en daarbij werd geconcludeerd dat het huidige gemeentehuis niet meer aan de eisen vol doet voor een gemeente van bijna 10.000 zielen. De voorzitter deelt mede dat het gewenst is om de Rijkspolitie in het gemeentehuis onder te bren gen. Het stuk grond voor de uitbreiding kan tegen behoorlijke condities verkregen worden. De dienst gemeentewerken kan in de huidige vorm op geen stukken na 't werk af en behoeft 'n dringende uitbreiding. De gemeente is in staat om veel meer te doen dan tot nog toe geschiedde. De tijd om de bakens te verzetten is thans ge komen, willen we niet zover achterraken dat in halen niet meer mogelijk is. De verbouwing van het gemeentehuis is daarvoor een absolute eis. Om hiervoor plannen te laten opmaken is even wel formeel crediet nodig. Volgens de architect zal 140.000.- voldoende zijn, welk bedrag door de raad wordt goedgekeurd. Na 't gereedkomen van de plannen zal een definitieve beslissing ge nomen kunnen worden. De heer Stals stelt voor de geprojecteerde nieuwe straat tussen Reinders en Gommans aan de Markt te verleggen naar het huis van Beckers. Burg. antwoord dat dit met een uitbreiding van de Markt achter het gemeentehuis zeer goed zou kunnen. Dit zal nog in behandeling komen zodra de goedgekeurde stukken van het uitbreidings plan binnen zijn. Ook de andere hoek van de Markt zal om verkeerstechnische redenen een wijziging moeten ondergaan, de weg van Helden mag nl. niet meer rechtstreeks doorlopen op de voorrangsweg. Aan het einde van de vergadering dankte de voorzitter de leden van de raad, en speciaal zij die de raad gaan verlaten, voor hetgeen zij in 't belang van de gemeente hebben gedaan. Hij prijst de geest van eenheid die er steeds in de vergaderingen jjeeft geheerst. Daardoor was 't mogelijk dat er zoveel voor de gemeente is be reikt, en 't is tevens een bewijs van het vertrou wen dat de raad heeft gesteld in 't beleid van B&W. De vruchten van deze eenheid zullen ze ker de gemeente ten goede komen. De drie scheidende raadsleden,' de heren Knippen berg, Hunnekens en Verbong, dankten de voor zitter, wethouders en leden van de raad voor de prettige samenwerking. Eerstgenoemde vindt 't jammer dat de parochie Egehel thans geen ver tegenwoordiger heeft in de gemeenteraad. Hij hoopt dat de raad in de toekomst de belangen van de parochie Egehel, evenals zulks in 't ver leden gebeurde, zal blijven behartigen. Met gebed sluit de Burgemeester de vergadering.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 4