16 AUGUSTUS - E.H.B.O.-ZONDAG MARIE Idumijmering aan T$uk, dut een schitterende Jiroon werd Moderne Sumurituun klopt (tij, li uan 't Is dök te doon! IVuur woont li in de toekomst, aHeldenuur D.D.D. KINDSHEID OPTOCHT PANNINGEN Rond om NUMMER 3 34E JAARGANG VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS DIN AND STUFKENS 1 uur Winnaar A - Winnaar B 2 uur Winnaar C - Winnaar D UITGAVE L. KASSTEEN MARKT 144idden ■Cimbnro iRKT 28, PANNINGEN - REDACTIE EN ADMINISTRATIE: POSTBUS 2, PANNINGEN, TELEFOON K 4760-492 - GIRO 15718 - REDACTIE H. KASSTEEN ÊÈJF Abonnementsprijs 5- per jaar bij vooruitbetaling Advertenties 10 ct per mm, bij contract belangrijke reductie Kleine advertenties (te koop e.d.) minimum 50 et, uitsluitend bij vooruitbetaling 't Waren drie volle dagen, heel bijzondere „va- cantiedagen"voor de werkgevers en voor de werknemers, en ook voor de „jonge Paters". Maandag 3 Augustus 1953, al heel vroeg. O.L. Heer zal wel door de vingers hebben gezien dat de morgenmeditatie wat korter was, want er moest heel wat werk worden verzet. Na de H. Mis en een vlug verorberd ontbijt, werd op de trappen, aanstonds van een veertigtal levende schakels een ketting gevormd, van beneden tot aan het dak, en daar ging het, onder deskundige leiding van gemeente-opzichter Van Nisselroy, (we zullen verder maar weer geen afzonderlijke namen noemen): de dakpannen werden door de werklieden losgemaakt, en gleden van hand tot hand haast vliegensvlug naar beneden... het re cord was 60 per minuut. Een klein incident, dat ernstig had kunnen zijn. Op de bovenste ver dieping brak een pan, een stuk viel naast de trap... en kwam onder juist op 't hoofd van een der fraters, die gelukkig een petje op had. Niet temin kreeg hij een snee in het hoofd, die ge kramd moest worden. God zij dank dat het zo goed afliep. Toen de pannen voor een gedeelte van het dak af waren, ploften de oude balken van Bisschops Hannes vóór 't Missiehuis op de grond. Meerdere braken onder het vallen, zo vermolmd waren ze, en 't feestgeschenk steeg nog meer in onze Waar dering. Hup! en daar rees een stuk van nieuwe balken en gebint: de hamers klopten, de spijkers vlogen er in. Het latwerk volgde. Intussen speel de de muziek en waren de blijde kreten van het jonge en oude volk in werkelijke zin niet van de lucht. Zelfs de luidklok mengde zich meer dere malen in het koor. En toen huppelden in tegenovergestelde richting, langs dezelfde ket ting, de nieuwe pannen van hand tot hand, om hun plaatsje in te nemen boven de hoofden, en voortaan te stralen en te tintelen in de zon. Want ze zijn glanzend, donkerbruin geglazuurd, de nieuwe pannen. Ze spiegelen, en 't flikkert als spelende golfjes. Die eerste avond was een derde deel in orde. Dinsdag 4 Augustus. Weer vroeg aan de slag. De werklieden zijn present en ook de paters. Som mige werklieden, die toch volgens afspraak, maar één dag van hun vacantie hoefden te geven, heb ben er blijkbaar zo'n plezier in gekregen dat ze weer terug zijn gekomen. WeUjpm, mannen! En vooruit dan weer. Er komt niet alleen muziek uit de hoogverheven radio, maar er zit plenty muziek in dit uitzonderlijke werk. Weer dalen de oude pannen, weer kraken de oude balken, weer rijst het nieuwe gebint fier op zijn plaats en klauteren nieuwe pannen naar boven, om braafjes naast de broertjes van gisteren te gaan rusten... we hopen voor minstens honderd jaar. Ze liggen daar één van kleur en vorm, en fluis teren onder elkaar: „Ssst! zeg, ik ben van Pan- ningen, die twee daar naast ons zijn van Hel den, en wij van Beringe, en wij van Gras- hoek, en wij van Koningslust, en wij van Eg- chel En een beetje verder is het zelfde pan- nenpraatje. „En ik wou, zegt er een, dat op mij de eerste prijs viel. 't Zou wel passen, ik was de eerste die gekocht werd toen Ponny met de ma quette triomfantelijk rondtrok." Maar wat een stof in het Huis, en in de gangen, en hier en daar in de kamers, waar soms, zo maar opeens, een voetzool door 't plafond kwam neuzen. En wat een lawaai! Maar dat stof waait wel weg, «de rommel wordt wel opgeruimd, en het lawaai zal voor de kloosterlijke stilte wel weer wijken. Om 4 uur in de namiddag van de tweede dag gaat de vlag in top, en 't wordt gevierd met 'n biertje, 'n sigaartje en 'n broodje, 't Zijn toch wonderlijke dagen van helmen en petten, hoeden, rode zakdoeken, zang, stropoppen, stof en pan nen, een bonte mengelmoes geboren uit de slag zin: 'n Pan én wat hout, voor de paters in 't goud! Woensdag 5 Augusuts. Het derde en laatste stuk moet er op vandaag. Mensen uit heel de gemeen te werken weer mee, en die niet kunnen mee werken komen, zoals Maandag en gisteren, zo maar eens kijken, en genieten van dit schouw spel, even zeldzaam als een Gouden Jubilé. Tussen de bedrijven door wordt telkens, beneden in de ontspanningslokalen van de fraters de in wendige mens vrolijk versterkt. Deze avond 5 uur nadert het werk zijn voltooiing. Een hard klinkend „Vivat: dat ze lang zullen leven!" dreunt boven op zolder door de pannen heen, ter ere van de vacantiewerkers. 't Is of de pannen zelf aan 't zingen zijn gegaan, pan nen van Panningen en pannen van Helden, pan nen van Beringe en pannen van Egchel, pannen van Koningslust en pannen van Grashoek, en van hier of daar elders ook nog wel, ze zingen even welluidend samen als bij de mooie gemeen schappelijke serenade van Zondag 23 Juli en vloeien ineen tot een prachtige symphonie. Ze galmen het uit over de straat en over heel het dorp: „Wij liggen, 't Geschenk van de gemeente ligt er op." 't Ligt er, ja werkelijk, maar dan als een kroon op het Missiehuis, en als een kroon boven op de maandenlange inspanning van allen, groot en klein, rijk en arm. Helden's edelmoedigheid wordt voortaan gepredikt van de daken. En de Paters zitten droog, en blijven dankbaar voor al het onvergetelijke van deze laatste weken, dankbaar ook voor deze buitengewone „vacantiedagen" als slot van het Gouden Jubilé. Een waanzinnige wereld bouwt sinds jaren met koortsachtige ijver aan zijn eigen ondergang. De techniek is bijna geheel ingeschakeld ten dienste van de oorlogsdemon, die zich thans bij voorkeur achter vredesduiven schijnt te verschuilen. De mensheid, nog nauwelijks ontkomen aan een we reldomvattende vernieling, voor een gedeelte weer verwikkeld in de verschrikingen van de moderne oorlog, bereidt zich in steeds groeiende nervosi teit voor op een nog verschrikkelijker oorlog, waarin de doden niet bij duizenden, doch bij tien duizenden zullen moeten worden geteld. De wel denkende mens van vandaag vraagt zich daarom in grote bezorgdheid af hoe. het gevaar' te kun nen keren, hoe deugdelijk en snel geholpen en gelenigd kan worden in geval toch de rampen van oorlog en verwoesting ons tereffen. Christus heeft de weg gewezen naar een goede en werkelijk levenswaardige wereld. Hij wijst ook de weg, die wij moeten gaan wanneer onze mede mens in nood verkeert. Een prachtig voorbeeld geeft hij ons a.s. Zondag, de 12e na Pinksteren, wanneer Hij een wetgeleerde het treffende, doch voor de dominerende Joodse priesterstand van die dagen zo scherp terechtwijzende verhaal ver telt van de barmhartige Samaritaan. De les uit dit verhaal is geen andere dan dat Hij wil dui delijk maken, hoe de liefde van de mens tot God via de naaste moet gaan. Zondag is'het de dag van de E.H.B.O. Deze bond zal een beroep doen op geheel Katholiek Nederland om het practische werk der naastenliefde te kunnen voortzetten en de zo noodzakelijke uitbreiding mogelijk te maken. Hier is de moderne Samaritaan, die bij de waard voor hulp voor zijn patiënt aanklopt, met de belofte alles te vergoeden bij zijn terug komst. De EHBO vraagt Zondag uw hulp, doch belooft daarbij ook terug te komen en alles te vergoeden, nl. wanneer de duizenden helpers in tijd van rampen en oorlog gereed staan om hon derdvoudig terug te geven aan hen, die bij de opbouw van hun paraatheid hebben geholpen. Niet voor niets is de 12e Zondag na Pinksteren tot EHBO-Zondag gekozen, want de overeen komst tussen de Samaritaan uit het Evangelie en het werk van de eerste hulp bij ongelukken is wel treffend. Hierin treedt immers scherp naar voren, dat 's mensen liefde tot God slechts reali teit kan worden, wanneer hij daarin zijn naaste betrekt. Velen zien dit niet duidelijk meer. Wan neer zij zich bezinnen op hun verhouding tot Parade 1 6 Venlo BRILL ENSPECIALIST God, hebben zij veelal de neiging alles heel inge wikkeld te maken. Zij verliezen zich in bijkom stigheden en zien de eenvoudige weg niet meer, die Christus ons in Zijn verhaal van de barm hartige Samaritaan aantoont. Geheel de dienst aan God, Godsdienst beweegt zich, zoals de Evan gelist Mattheus zegt (22,40) tussen twee polen: Het gebed en de naastenliefde, het contact met God en het contact met de medemens, Christus leert ons dat, wanneer wij God waarachtig wil len dienen, wij aan onze medemens dienstbaar moeten zijn, individueel, maar ook gemeenschap pelijk. Immers als mens maken wij deel uit van de gemeenschap; wij hebben dus ook plichten tegenover de gemeenschap. De Katholieke Bond voor E.H.B.O. verleent hulp zowel individueel als aan de gemeenschap. Zij is een organisatie van vrijwilligers en vrijwillig sters, die nieuw misschien en modern in werk wijze toch altijd de Evangelische Samaritaan willen zijn en ook consequent levend naar de leer van Christus en Zijn Kerk moet zijn. Zij vragen thans onze hulp voor straks, wanneer de nood aan de man komt, in staat zijn U ook efficiënt te helpen. Door Uw steun kan de E.H. B.O. die thans zo snel en krachtig groeit, straks voor U zijn een krachtdadige, actuele vorm van naastenliefde, modern en up-to-date en zo zeer nodig in onze tijd van vervlakking, gebaseerd op de enig hechte fundering van het Christelijk idealisme. Laat Uw steun bestaan in het deponeren van een ruime gift in de bussen van de collectanten. Zie ook een pleister te bemachtigen uit de gecom bineerde actie Thuisfront - E.H.B.O. Deze actie omvat 50.000.aan cadeaux, terwijl de ont knoping van het „geheim" zal geschieden via de K.R.O.-microfoon op Zondagavond 23 Augus tus a.s. Het is een unieke actie die zeker Uw deel name en medewerking waard is. Dit is een uitdrukking die Zondag j.l. de ver kopers van de loten ten bate van de beide Con cordia's uit Panningen, herhaaldelijk te horen kregen. Desondanks toonden de bewoners van Loo, Vosberg, Hub, Zelen, Egchel, enz. begrip te hebben voor de moeilijkheden waarmee de muziek- en voetbalvereniging te kampen hebben. Een kleine duizend loten konden tijdens de mu zikale rondrit per vrachtwagen, verkocht wor den. Hiervoor mensen zijn de verenigingen U ten zeerste dankbaar en het geeft hun de moed om door te zetten teneinde de moeilijkheden te boven te komen. In verband met deze loten, willen wij de mensen gerust stellen, waarvan de trekkingsstrookjes verloren gingen; deze strookjes worden n.l. niet gebruikt. Voor de trekking worden andere num mers genomen, zodat alle loten, zonder uitzonde ring, meetrekken. De trekking vindt plaats op Zondag 16 Augustus 's avonds om plm. 10 uur, door de edelachtbare Heer Burgemeester Cremers. Zaterdag en Zondag verwachten de Concordia's een record aantal bezoekers op de fancy fair, welke tijdens die twee dagen op het voetbalter rein aan de Ninnesweg gehouden wordt. Het is niet de eerste keer dat aldaar een fancy fair wordt gehouden. Velen zullen zich die uit 't verleden nog wel herinneren, ook de gezellige sfeer die er heerste. Het is inderdaad „dök te doon" maar van een bezoek aan deze fancy fair zult u zeker geen spijt hebben. Een echte tweedaagse kermis wordt het, waar voor jong en oud gelegenheid wordt geboden om in de namiddag en avonduren ge zellige verpozing te zoeken. Letterlijk voor alles is zorggedragen. Een koele dronk bij 't hopenlijk warme weer, een portie petates frites, broodjes, ijsco, knak, enfin, noem maar op; beide dagen kunt u voor alles terecht op 't voetbalterrein aan de Ninnesweg. Gratis rijwielstalling is op het terrein aanwezig. De firma Tummers-Cremers zorgt voor een ver lichting die alleen al een wandeling naar de fan cy fair waard is; de door kwekerij v.d. Velden aangelegde bloemenperken, met duizenden bloe men, geven een sprookjesachtig effect. Bij de vele attracties is een grote tent opgebouwd waarin het bij prima muziek en een goed glas prettig zal zijn de drukte gade te slaan, die er ongetwijfeld zal heersen. De beide Concordia's roepen allen een hartelijk welkom toe. Op deze beide dagen wacht een waarlijk groots voetbalmenu: 8 buurtverenigingen komen hier in het veld om de prachtige prijzen te betwisten. Dit sportprogram ziet er als volgt uit. Zaterdag 15 Augustus (Maria Hemelvaart) 1 uur A) Bevo - Baarlo. 2 uur B) R.K. M.S.V. 2 - Grashoek 3 uur C) Roggel - Panningen 2 4 uur D) Neerkandia - Koningslust. Zondag 16 Aug. demi-finales en finale. 3 uur jeugdwedstrijd 4 uur de finale. Zo zal hier een tournooi gespeeld worden, waarin de krachtsverhoudingen duidelijk tot uiting komt. Immers de elftallen spelen geen afmattingstour- nooi, omdat de wedstrijden over 2 dagen verdeeld ;ijn. Daarom een maximum aan spanning!!! In de jongste raadsvergadering werd de nodige tijd besteed aan het voorstel van B. en W. tot het geven van enkele straatnamen in verschillende gehuchten en afzonderlijke huisnummering van gehuchten. B. en W. zijn van oordeel, dat de hui dige doorlopende huisnummering verwarrend werkt. Er is heel wat tijd aan gespendeerd, maar thans kan een definitief voorstel aan de raad worden gedaan. Het zal in het begin nog wel wat vreemd zijn, het kost veel tijd en geld aan de ge meente om de nieuwe nummering aan te bren gen, maar eenmaal klaar, zal het een oplossing zijn van de moeilijkheden. De nieuwe straatnamen en gehuchtennummering ziet er in de toekomst als volgt uit: A. GRASHOEK 1). Belgenhoek blijft Belgenhoek 1, 2, 3, enz. 2). Kwakvorst blijft kwakvorst 1, 2, 3, enz. 3). Woningen rechts van Helenaveenseweg tot de weg bij L. Hunnekens -Spiesberg. 3a). Woningen van de weg bij L. Hunnekens tot Medegebruik Houwenberg. 4). Vliegert blijft Vliegert 4a). De Roomweg zal nieuwe nummering krij gen in verband met de vele bis-nummers. B. BERINGE 5). Kievit blijft Kievit 6). Kaumeshoek blijft Kaumeshoek 7). Langs Noordervaart Noordervaart 8). Beringerhoek blijft Beringerhoek 9). Het gedeelte van de Groeze onder de parochie Beringe wordt Groeze 10). Hulsweg blijft Hulsweg C. KONINGSLUST 11). Heide blijft Heide 12). van G. Ghielen langs bakker Janssen tot aan 13 wordt Zandstraat 13). van A. Heijnen 577a tot L. Kempen 621 wordt De Brentjes 14). van M. Bos 569 richting Vlakbroek - wordt Broekstraat 15). van oude school tot Zandstraat wordt Poorterweg 16). Huizengroep, rechts van de Koningstraat wordt de Remer. 17). Verharde weg vanaf Maasbreeseweg tot de Zandstraat of grens „Struiken" wordt De Ko ningstraat. 18). Gedeelte Laaghei (thans Zandberg) wordt Laagheide D. PANNINGEN 19). Huizengroepen links en rechts van Ninnes weg blijft Vosberg. 20). Loo en gedeelte Zandberg Loo 21) Loosteeg wordt doorgetrokken tot Laagheide 22(.Huizengroepen links van Loosteeg en rechts van Stokserweg Stox 23). Gedeelte van Everlo (bij Stierenstal wordt Groenstraat. 24). Hagerweg wordt Schansstraat 25) vanaf G. Kessels (Steenstraat) tot Wed. Wijnen (Stert) -wordt Haagveld. 26). Vanaf Kerkstraat tot aan Groeze wordt Zelen. 27). Hub blijft Hub. 28). Huizengroep aan 't einde van de Kerkstraat wordt Heuvelhoek. 28a) Straat langs de te bouwen ambachtschool - wordt Dwarsstraat E. EGCHEL 29vanaf Kerkstraat door Egchelhoek en Egchel wordt Egchelseweg. 30). Vanaf A. Reijnen, Egchelhoek richting Hub wordt Hoekerstraat. 31). Weg langs W. Sijben, Egchel wordt Mul- dersweg. 32). weg langs school in Egchel wordt Kampstraat. 33). Vanaf Hoekerstraat tot weg Dorp - Roggel wordt Jacobusstraat. 34). huizengroep ten westen van de weg Dorp - Roggel wordt Egchelheide. 35). Vanaf L. Crommentuijn tot aan Roggelse- brug wordt Roggelseweg. F. DORP 36). Keup blijft Keup (zonder de Gebr. van Lier en Heuvelmans. 36a). Bovensbosch blijft 37). Van Lambertusschool tot Roggelseweg wordt Driessen, 38). Middenweg bij Lambertusschool wordt St. Annastraat. 39). vanaf Wed. Schers (Dorp 8) tot Neersebrug wordt Neerseweg. 40). vanaf Rochusplein tot Kesselseweg wordt Dorpweg. 41). Woning Jos. Hanssen nummeren bij Kessel seweg. 42). Stogger en Schrames blijft gehandhaafd. 43). Veegtes nummeren bij Molenstraat 44). van Simons tot Breeërpeel wordt Zand berg. 45). van Potdé tot Dekeshorst wordt Dekes- horst. 46). vanaf P. Weiten tot Servaaskapel wordt Veldstraat. 47). weg langs Odiliakapel tot Molenstraat wordt Zandbergweg. Ruim 50 aanvullingen en wijzigingen dus, die mettertijd (want de gemeentepolitiek moet zich niet alleen beperken tot 't heden, maar een ruime blik voor de toekomst hebben, aldus burgemees ter Cremers) vele moeilijkheden en onlogische tellingen zullen voorkomen. RAADSVERGADERING HELDEN Het volledige verslag van de verleden Vrijdag gehouden raadsvergadering, kan de lezer vinden op de achterpagina. De Kindsheidoptocht voor Zondag 6 September begint reeds vaste vormen aan te nemen. In de meeste buurten is men reeds gestart met de voorbereidingen opdat niets de allerlaatste dag of dagen in orde gebracht hoeft te worden. Het belooft dus weer een optocht te worden die dui zenden kijklustigen op de been zal brengen. Negers,, Indianen, Chinezen, tovenaars, missio narissen en missiezusters, Eskimo's, heiligen en martelaren, zowel op wagens als te voet, te paard of per vliegtuig, per auto en boot zullen een schil derachtige stoet formeren die een grote mani festatie zal zijn van onze missieliefde. De route die gevolgd zal worden is vastgesteld. De op steling van de stoet is, evenals 't vorig jaar in de Paterstraat (voorheen Parallelweg). Vervol gens wordt getrokken door de Kerkstraat, Ring- ovenstraat, Steenstraat, Everlo, Steenstraat, Schoolstraat, Markt, waarna ontbinding in de Kerkstraat. Naar wij vernemen bestaat er, gezien de vorige prachtige kindsheidoptochten, grote belangstel ling voor de Panningse optocht. Dat deze een goede reputatie geniet moge ook uit het vol gende blijken. Het lag in de bedoeling dat bij ge legenheid van de herdenking van het eeuwfeest der kerkelijke hiërarchie in Utrecht, een grote missie-optocht gehouden zou worden. Uit het bis dom Roermond, dus uit Limburg, waren 5 paro chies uitgekozen om aan die optocht deel te nemen. Onder deze 5 behoorde ook Panningen. Door de groteramp op 1 Februari werd die missie optocht afgelast. Inwoners van Panningen, U ziet dat onze jaarlijkse kindsheidoptocht ook naar buiten bewondering afdwingt. Een stimulans voor ons allen om dit jaar, we schreven het al eens eerder, 't jubileumjaar van ons missiehuis eens extra ons best te doen. De kindsheidoptocht is in zich een feest van de kinderen maar het vele goeds dat daar uit voortvloeit, zoals bijvoorbeeld de morele en financiële steun aan onze missio narissen in onze verre missielanden, is een zo dankbaar iets dat het overbodig moet zijn u aan te sporen dit feest te doen slagen. De missiona rissen zullen er door gesteund worden bij hun vaak bovenmenselijk werk. Daarom: werkt allen mee en steunt zodoende de missionarissen in hun zware strijd bij het verkondigen van Gods woord. ¥l'n*v«-i4'Sn«i Zuiver en ontamet uw huid PillVi l&iV met de helder vloeibare ITlJiËoLlljIJ D-D-D- De jeuk bedaart, J de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest.1 GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN ziektekiemen worden Over de Marine Luchtvaartdienst (die men wel „de ogen der vloot" noemt) werden ons enige dingen verteld. B.v. dat men er, net als bij het scheepspersoneel, toe over is moeten gaan, om ook daar specialisten aan te stellen. Dit omdat in de loop van de jaren, doch zeker in de periode 1940-194,^ de vliegtuigtechniek met dusdanige sprongen vooruit is gegaan, dat alleen werkelijke vakmensen tegenwoordig tot onderhoud en revi sie in staat zijn. Zo zien wij bijv. de Vliegtuigmaker-vliegtuigmon teur, belast met alle voorkomende reparaties en herstelwerk aan vliegtuigen. De vliegtuigmaker- metaalbewerker, die wel een zeer goed vakman dient te zijn, want hij moet kunijen lassen, sme den, draaien, bankwerken, plaatwerken, koper slaan enz. Ook hier vinden we de Radio-Radar monteur, en wel in het dienstvak Vliegtuigmaker Radio-Radarmonteur. Ook in de luchtvaart 'n zeer belangrijk man. Uit den 'aard der zaak zijn dit slechts enkele dienstvakken bij de MLD. Het is ondoenlijk ze allemaal op te noemen. Vanzelfsprekend hebt U wel eens van het Korps Mariniers gehoord, dat, en dit geheel terecht, een „keurkorps" genoemd wordt. Opgericht in de tijd van onze grote admiraal De Ruijter, oogstte het reeds lauweren bij de be roemde tocht naar Chattam in 1667. En voor wat het jonge verleden betreft; we brengen U slechts even in herinnering de verdediging van Rotterdam in de Meidagen 1940, (de Duitsers spraken niet voor niets over de „Zwarte duivels") en het aandeel in de slag in de Javazee. Als on derscheiding van de grote verdienste in de laat ste oorlog heeft koningin Wilhelmina in 1946 het Korps Mariniers de Militaire Willemsorde der 4e klasse toegekend. Na de bevrijding stroomden vele oorlogsvrijwilligers toe en deze hebben de traditie van het Korps hooggehouden en Tie roem voortgezet. Maar... het beroepspersoneel is altijd de kern van 't Korps geweest en u zult begrijpen dat deze kern op peil gehouden moet worden. De Mariniers leveren landingsdetachementen aan de vloot, vormen amphibische bataljons, leveren be- wakings- en beveiligings-detachementen aan de Marinebasis, alsmede het benodigde personeel voor de M(arine) P(atrouilles). Onze aandacht werd gevestigd op een geheel nieuw dienstvak bij het korps Mariniers, n.l. Ma rinier van de Verbindingsdienst. Een zeer inte ressant vak, waarbij gebruik gemaakt wordt van de meest moderne verbindingsapparatuur. Wij weten dat er elk jaar jongelui zijn die trach ten zich bij de Koninklijke Marine in een harer vele dienstvakken een eervolle positie te verwer ven. Op avonturiers wordt geen prijs gesteld, doch zij, die de Marine toegedaan zijn, en zich voor hun taak ten volle willen geven, en bereid zijn voor hun toekomst te leren en te werken, zijn van harte welkom. Doch er dienen nu een maal, en dit met het oog op het voortschrijden van de specialisatie, zekere eisen gesteld te wor den. Candidaten voor een der technische dienst vakken dienen in het bezit van een ambachts schooldiploma te zijn. Voor enkele dezer dienst vakken wordt echter sedert kort een uitzonde ring gemaakt. Voor de dienstvakken Electro- en Vuurleidingmonteur komen ook zij in aanmer king die in het bezit van een MULO-A diploma zijn, mits de examencijferlijst tenminste een 7 voott wiskunde vertoont. Voor Radio-Radarmonteur is het een aanbeve ling het MULO-B diploma te bezitten, dan wel een soortgelijke opleiding achter de rug te heb ben. Voor de niet-technische dienstvakken als bijv. schrijver, hofmeester, seiner, telegrafist enz. is eveneens een MULO-opleiding, dan wel een di ploma van deze school vereist. Voor matroos en marinier geldt als toelatingseis minimaal 6 kl. lager onderwijs, doch deze dienen dan ook met succes doorlopen te .zijn. In verband met brevet- opleiding is het echter wel nuttig, als men over wat meer voortgezet onderwijs, dan wel tech nisch inzicht beschikt. Wanneer men zich tot de Koninklijke Marine voelt aangetrokken is het van belang te weten, dat er een verbintenis getekend kan worden voor de duur van 6 of 8 jaren. Acht jaar voor alle tech nische dienstvakken (met uitzondering van ma chinist), en zes jaar voor de overige dienstvak ken. De minimumleeftijd is 16 jaar, de maximum in de meeste dienstvakken 22 jaar. Men begint in de stand der derde klasse, geniet vrije kost en inwoning, geneeskundige- en tand heelkundige hulp, de opleidingen zijn gratis en men ontvangt een eerste kledinguitrusting. Bui ten dit alles ontvangt men nog een tractement van f 61.- per maand. Reeds na een jaar is bevor dering mogelijk, hetgeen o.a. een zeer aantrek kelijke salarisverhoging met zich mede brengt. Na beëindiging van het dienstverband zal het in de regel toegestaan kunnen worden om bij te te kenen (z.g. reëngeren). Korporaals en manschappen worden op 45-jarige, officieren en onderofficieren op 50-jarige leeftijd gepensioneerd. Mogen wij U adviseren om, indien U van het bo venstaande (en wat de vorige week in ons blad hierover werd gepubliceerd) interesse heeft, zelf 'ns te gaan praten. De Koninklijke Marine houdt elke Donderdag in de Fred. Hendrikkazerne te Blerick (Venlo) van 17.tot 19.uur in het Garnizoensbureau een zitting. U bent van harte welkom.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 1