NEEM EDAH 39 EN GEVONDEN AGENDA K0I1LIJKE Mil HUIS TE HELDEN L VéGé STER-AANBIEDING! EVERLONA" Rondkomen botérhamkorrbs, 39 De beste waar én...de laagste prijs! r~ VOOR HALVE PRIJS (13 et) POETSDOEK en WAFELDOEK 0"7 GESLOTEN 'Verleren^, Vrijdag 14 Aug. F. Tummers-Cremeis no 994 Wij betalen hiervoor uit f 10.— AANBESTEDING PUBLIEK BAL Gebr. Verbugt f Schoolpennen FROU-FROU ZOMERZUURTJES DESSERT-MUISJES GROTE EDAH ONTBIJTKOEK @g ROOKVLEES. w,k.r?o 44 Rondom de 3^ r*S*. een groot pak heerlijke EDAH-CUSTARD KEUR- of KASTEELKOFFIE GEBR. HERMANS BENEGAS GOED GAS!! ieuu?4 Wegens het Hoogfeest van O. L. Vrouw Hemelvaart zal ons blad de volgende week reeds uitkomen op Correspondenten en adver teerders gelieven daarom het nieuws en de advertenties een dag eerder te bezorgen. Redactie „Midden-Limburg" I Koop NU Uw wollen J DEKENS en SPREIEN HELDEN VERSTAPPEN, Neer Een fraai fietsvlaggetje gratis Dit vlaggetje krqgt U gratiss TEGELEN MUSICEERT, TEGELEN EXPOSEERT Eeuwfeest Kon. Harm. „St. CECILIA" Wie is de gelukkige van het Middenstands zegelboekje SCHOENMAKERIJ EVERLO Bezoekt Zaterdag 15 Augustus a.s. het te REUVER Met een GERMAAN op de weg Niet gauw pech. Ook KINDERRIJWIELEN in voorraad Steenstraat 58 Dinsdag 11 Augustus GEEN HOEFBESLAG Herfsttijd - Studietijd ENGELS KOOP NA DE VACANTIE bij elk pak kostelijke van gram Uw koekje voor de Zondag, ^9 verbissend lekker Geldig tlm 14 Augustus I00 gram Dl Da s leuk én... lekker. 150 gram och ja l de kinderen zijn er geelt vele sneedjes malse koek En oil Voordelig? Kijk Te koop twee tomen biggen Jac. Lemmen Baarloseweg 37. Seradelle-zaad te koop Fr. Grommen, Beringe 194. Biggen te koop. Jac. Dorssers, Egchelhei 65. Biggen te koop. Wed. Sijben, Beringe 196. Boerekool-planten te koop. Adres: Loo 438. Te koop autoped op luchtbanden, prima in orde. Adres: Parallelweg 1 Te koop een partij biggen. Jos. Verstegen, Beringe 358. Te koop een partij biggen. Kusters, Vosberg. Te koop een toom zware biggen. J. Verlinden- Geurts, Everlo 391. Te koop een toom zware biggen. A. Spee, Egchel 76. Biggen te koop. S. Janssen-Smeijsters, Beekstr. 2 Biggen te koop. A. Lormans, Koningslust 582 Te koop beste soorten pruimen voor de inmaak. Jan Gielen, Schoolstr. 9. Biedt zich aan een huishoudster, 45 jaar. Adres bureau dezer. Gedurende de week van 10 t.m. 15 Augustus is onze smederij wegens vacantie Tevens is onze winkel op Dinsdag 11 Augustus wegens familiefeest GESLOTEN KERKSTRAAT 41 Maakte U reeds kennis met BENEGAS, de fles met de grotere inhoud Aanbesteding. Op Zaterdag 1 Augustus werd te Baarlo aanbesteed voor rekening van de Boeren bond te Baarlo, onder architect Wijnhoven, het bouwen van de uitbreiding kunstmestloods met open loodsen. De inschrijving was als volgt: H. van Dijk, Baarlo 25.574. Th. van Boekholt, Venlo 29.735.— J. Smeets, Blerick 29.999. Fa. Luiken-v. Oyen, Venlo 30.498. P. Wanten, Maasbree 30.879. Het werk werd aan de laagste inschrijver gegund. Autotocht ouden van dagen. Op Maandag 10 Aug. zal de traditionele autotocht voor ouden van da gen weer plaats vinden, georganiseerd door de R.K. Middenstandsvereniging. Als bedevaarts plaats in dit jaar gekozen de Kapel in 't Zand te Roermond. Op deze autotocht zal, evenals andere jaren, een koffietafel worden aangeboden, die ook verzorgd wordt door de Middenstand. Als bijzondere attractie vindt na afloop van deze koffietafel een verloting plaats van diverse be schikbaar gestelde prijzen. Deze verloting is al tijd goed bij de deelnemers in de smaak gevallen. De opbrengst hiervan is bestemd voor SANTOS, het t.b.c.-fonds van de Middenstand. Openlucht dansmuziek. Het openluchtbal zit wel in de lucht, want het was verleden Zondag schut terij St. Antonius, die een dergelijk bal organi seerde, dat buitengewoon goed geslaagd is. Op 16 Augustus zal er weer een openluchtbal zijn, ditmaal georganiseerd door het orkestje Conbrio in samenwerking met het Baarlo's zangkoor. Het van Rhee's dansorkest zal het muzikale ge deelte verzorgen, dit is dus in goede handen. De dansplaats zal nog vergroot worden, daar ge bleken is, dat bij vorige gelegenheden deze te klein was. Verloren een bruine portefeuille met foto's, waar schijnlijk van Potdé naar voetbalterrein Pannin- gen. Er bevond zich eveneens een rapport in. Terug te bezorgen bij G. Haenen, Heeske B 250, Maasbree. Gevonden Maandag op voetbalterrein te Pan- ningen, een groen met zwarte pen. Frits Gom- mans, Heuvelhoek 129. Gevonden een grote huissleutel. Jac. Peters, Ruijsstraat 23. Gevonden in de kerk een zilveren rozenkrans Deze is terug te bekomen bij M Ottenheijm, Ruijs straat 24. Verloren een speldje van voetbalclub Concordia. G. Janssen, Everlo 176. Gevonden een coupon schortbont op de Steen straat. P. Bouten, Steenstraat 57. Verloren een wit beursje met rozenkrans en enig geld. Nellie Steeghs, Grashoek 302. Gevonden een witte rozenkrans in de Kerkstraat Frits Reijnders, Parallelweg 3. Verloren een zwarte rozenkrans van Steenstraat naar de Paters. Edah, Steenstraat 29. Verloren een bruin lederen portemonnaie met geld, oVer de Scheutelkensweg naar foto Sevens. Verleden Maandagmorgen. Terug te bezorgen bij Frans Niessen, Molenstraat 12. Verloren Vrijdag op de Kanaalstraat een porte monnaie, inhoud f 5.50. Jo Trines, Kanaalstraat, 11, Beringe. Verloren verleden week Dinsdag een huissleutel, deze was in een zakdoek geknoopt. Gaarne te rugbezorgd bij J. Verlinden, Ruijsstraat 1. Gevonden Dinsdag inde Loo portemonnaie, in houdende een Mariabeeldje en een geruit haar lint. Halmans, Maasbreeseweg 8. Gevonden verleden week Zondag op de van Hö- vellstraat bril en etui. Ria Sevens, Parkweg 5, Helden. Zaterdag 8 Augustus Panningen 8 uur jaarvergadering RKVV Concordia in het clublokaal. Beringe theater Vios 8.30 uur Abbot en Castello maken schoon schip. Zondag 9 Augustus Beringe theater Vios 5 uur Hyena's van het rotsgebergte 8 uur Arabische nachten Maandag 10 Augustus Beringe: 8,30 uur Repetitie Fanfare. Dinsdag 11 Augustus Panningen 8,30 uur Repetitie Harmonie. Panningen van 5.30 tot 7 uur zitting van bureau van Rechtsbijstand bij C. Meule- mans, Ninnesweg 3 Woensdag 12 Augustus Panningen van 7 tot 8 uur zitting van de prijzencommissie op de secretarie. Beringe theater Vios 8.30 uur filmcyclus: Het grote Concert. Donderdag 13 Augustus Panningen: 8 uur Repetitie Kerk.Zangkoor Vrijdag 14 Augustus Koningslust 9 uur repetitie fanfare Een dracht maakt Macht. Gevonden Maandag op de Ruijsstraat portemon naie met geld. Antoon Peters, Dorp 38, Helden. Verloren een paardenzeil op de Baarloseweg. P. Peters-Meijerink, Helden. Vaak, wanneer wij in een gesprek de naam Ko ninklijke Marine horen noemen, staat ons vaag iets bij over schepen en scheepspersoneel, over varen enz. maar veel verder dan dat gaat onze kennis niet. En omdat het U wellicht net zo zal gaan als ons, hebben wij ons licht opgestoken bij een terzake kundige. Waar zou men 'n beter antwoord op zijn vragen kunnen krijgen dan bij een van de afdelingsbureaux van de Marine werving. Allereerst moet U dan weten dat de Koninklijke Marine bestaat uit drie onderdelen, t.w. de Vloot, de Marine Luchtvaartdienst (MLD) en het Korps Mariniers. Een van de belangrijkste taken van de Koninklijke Marine is wel het beschermen van de Koopvaardijvloot. Deze taak is daarom zo belangrijk, omdat ons land, vele dingen, die we zelf niet bezitten of produceren, in het buiten land moeten kopen. Omdat ons land in tijd van nood op dit punt uiterst kwetsbaar is, dient de koopvaardijvloot, die de in het buitenland ge kochte goederen aanvoert, beschermd te worden. Reeds van eeuwen her dateert deze taak en nog immer is zij urgent. Alleen, zo gaandeweg onder ging het grote geheel aanmerkelijke verande ringen, zowel uiterlijk, voor wat de vorm en de opbouw betreft, als innerlijk, voor wat de ma chines en het verdere technische gedeelte betreft. Kende men in het verleden aan boord van de schepen practisch geen techniek en bestond de bemanning dan ook voor het grootste gedeelte uit matrozen, aangevuld met enkele zeilmakers en timmerlieden, in de loop van de jaren nam de techniek hand over hand toe. Langzamerhand ontwikkelde zich de machinekamer, verscheen er een bescheiden gloeilampje enz. Een idee van de omvang van bijv. het electrotechnische ge deelte van een kruiser krijgt U, indien U weet dat daar circa 225.000 meter kabel gemonteerd ligt. Dat er een vol-automatische telefooninstal latie staat met een capaciteit van 500 toestellen. Dat er zich aan boord meer dan 800 electro- motoren bevinden. Wel een bewijs dus, dat dit gedeelte van de techniek niet stilgezeten heeft. Wat we hier verder vertellen over het electro- technisch gedeelte geldt in even grote mate voor ri de overige techniek aan boord van schepen. Van zelfsprekend ging met de vooruitgang van de techniek de vraag naar gespecialiseerde vakmen sen hand in hand. En omdat men nu eenmaal de zeer vele gespecialiseerde technische zaken, die zich aan boord voordoen, niet op een bepaalde school leren kan, nam de Koninklijke Marine de opleidingen van haar personeel zelf ter hand. Dit gebeurt bij de TOKM (Technische Opleiding Ko ninklijke Marine) te Amsterdam. Een opleiding, die in de vakwereld een uitstekende naam heeft. Uit den aard der zaak zijn er bij de Marine tegen woordig zeer vele dienstvakken ('t woord dienst vak wordt bij de Marine gebruikt voor het begrip functie of betrekking). Een van die dienstvakken is bijv. Machinist. Wat dit dienstvak inhoudt zullen we wel nie mand behoeven uit te leggen. De leerlingen in dit dienstvak hebben echter een naam, die nog wel eens tot verwarring aanleiding geeft. Zij heten nl. stokers. Die naam is alleen nog maar een traditie. Reeds lang wordt er niet meer met kolen gestookt, maar met olie. Juister zou de naam „leerling-machinist" zijn. Overigens moet deze stoker reeds kennis hebben van ketels en turbines, schroefassen, motoren, diesel- en benzine-apparaturen, en de verschil lende hulpwertuigen. Want dit is nog maar een klein gedeelte van het terrein, dat hij na zijn op leiding in zijn functie als machinist zal moeten beheersen. Wist U dat de voortstuwingsinstallatie van een torpedo-boot-jager een totale kracht van ruim 40.000 pk kan ontwikkelen? En dat dat meer is dan het gehele vermogen van een electriciteits- centrale van een middelgrote stad? En dat aan boord een drinkwaterinstallatie staat die per 24 uur ruim 40 ton drinkwater uit zeewater kan fabriceren? Andere technische dienstvakken bij de vloot zijn o.a. Electromonteur, Vuurleidingmonteur, Radio- Radar-monteur, Torpedomaker, Geschutsmaker enz. Natuurlijk zijn er ook dienstvakken, waarbij de techniek een geringe, of geheel geen rol speelt. Dit zijn bijv. Telegrafist, Seiner, Schrijver, Kok, Hofmeester, Bottelier, Barbier, Kleermaker, enz. Het dienstvak Dekdienst (matroos) is wel het alleroudste dienstvak bij de Vloot. Aanvankelijk belast met werkzaamheden, die niets met tech niek te maken hebben, deden zich ook hier grote veranderingen voor. Tegenwoordig is het dienst vak Dekdienst zeer zeker een interessant vak met zeer vele mogelijkheden, en, in tegenstelling met vroeger, beweegt de matroos zich thans voor een zeer groot gedeelte op technisch gebied. Hij kan nl. verschillende „brevetten" behalen. (Dit betekent dat hij dan niet alleen matrozen- werk verricht, doch bovendien dat specialisten werk, waarvoor hij liefhebberij heeft en waarvoor hij een brevet behaald heeft). Eenmaal in het bezit van een dergelijk brevet, stelt hem dit in staat over te gaan naar een gespecialiseerd dienstvak. Zo geeft bijv. het brevet kanonnier der eerste klas hem de mogelijkheid om over te gaan naar het dienstvak Geschutskonstabel. Zij richten de centrale richttoestellen van lucht- en zeedoelbatterijen. De geschutskonstabels treden op als commandant van bemanningen van stuk ken geschut, mitrailleur- en geschutstorens. Zo wel Geschutskonstabels als kanonniers zijn be last met het onderhoud en het gevechtsgereed- houden van alle schietwapens aan boord zoals kanonnen, mitrailleurs, geweren en pistolen. Voorst onderhouden zij de munitie en de muni- tieliften en zijn zij belast met het beheer over alle springstoffen en ernstvuurwerken. Heeft hij het brevet Radio-afstandpeiler der le klasse, dan biedt dit hem de mogelijkheid over te gaan naar het dienstvak Vuurleidingskonstabel. Zij bedienen de vuurleidingsapparaten en vuur- verdelingsapparaten, de hierbij behorende radars inbegrepen. Zij treden op als chefs van het sein- station, doelsofficieren en ondergeschikte vuur- verdelingsofficieren. Tevens zijn zij beiast met het onderhoud en het gevechtsgereedhouden van vuurapparatuur aan boord. Zij geven hierbij lei ding en houden toezicht. Wanneer hij in het bezit is van een brevet radio- afstandpeiler-plot der le klasse, bestaat de mo gelijkheid over te gaan naar het dienstvak Navi- gatie-Gevechtsinformatiedienst. Dit is een betrek kelijk nieuwe tak van dienst in de Kon. Marine en is in de afgelopen wereldoorlog uit de opge dane ervaringen gegroeid. Het personeel van deze dienst bedient aan boord de radar- en gevechtsinformatie-installaties en verzamelt en verwerkt de gegevens om de com mandant een juist beeld te verstrekken van de tactische en strategische situatie en hem zo doende in staat te stellen de nodige beslissingen te nemen. Schepelingen van deze dienst zijn te vens o.m. belast met het bijwerken van zeekaar ten, zeemansgidsen en soortgelijke boekwerken en het bedienen van enkele nautische instru menten. Het brevet onderzeebootverkenner der le klasse biedt hem mogelijkheden in het dienstvak Onder zeebootbestrijdingsdienst. Dit personeel is belast met het geven van lei ding over de uit onderzeebootverkenners bestaan de onderzeebootbestrijdingsploegen, die aan boord de onderwaterdetectie-installaties bedienen. Dit personeel is tevens belast met het gevechtgereed- houden van deze uitrusting. Dus ook voor hen, die niet beschikken over een verdere technische opleiding en die evenmin in het bezit van een Mulo-diploma zijn, biedt het dienstvak dekdienst ongekende mogelijkheden in gespecialiseerde richting. Uit den aard der zaak strekt bij het in dienst treden enig technisch in zicht of uitgebreid lager onderwijs to aanbeve ling. Wordt vervolgd ,/L, Prijzen van MIELE-WASMACHINES gaan omhoog. Wij hebben nog voorraad tegen oude prijs. Koopt nu een wasmachine. RADIOTOESTELLEN in elke prijsklasse, ook op gemakkelijke be talingsvoorwaarden. Wij demonstreren bij U aan huis. Koopt in de vreemde niet, wat Uw eigen plaats U biedt. Electro-technisch Bureau Panningen, Markt 39 Roermond, Willem II Singel 25 Mr. F. M. A. Haffmans, notaris te Helden, zal op Vrijdag 14 Augustus 1953, om 4 uur n.m. te Helden-Dorp, in café Aerdts, op verzoek van de heer Jac. Verdellen, te Helden, publiek verkopen: Een huis met erf en tuin, staande en gelegen te Helden-Dorp, aan de van Hövellstraat 42, kad. gem. Helden, sectie C 4012, groot 9.20 aren. Aanv. en betaling op 1 September a.s. Ja NU aan speciale Zomerprijzen (g Half wollen dekens 170x220 20,95 Grijze wollen dekens 180x225 18,95 Zuiver wollen dekens 170x220 42,50 Gewatteerde spreien 160x210 26,50 Gewatteerde spreien 180x215 30,95 Flanellen lakens 170x240 7,45 Molton dekens 3,80 3,90 4,95 5,25 6,25 ALLES BIJ T MOLENTJE Vooralle TIMMERWERK HERM. JACOBS, Ninnesw. 12a Aan huis afgehaald, betalen wij f 2,60 voor verse kippeneieren. Eier-export sinds 1893, Tel. 425 Te koop een jong hondje W.B. Jacobs-Gielen, Vosberg 398 TT T I f f r Een seer mooi uitgevoerd fiets-vlaggetje, in twee kleuren gedrukt op stevig katoen. Licht- en xonecht. Een sieraad voor Utv fiets bij 200 gram ANANASBLOKJES (een fris zomersnoepje) a 49 ct of bij 250 gram SUIKERRUITJES (een lekker gesuikerd koekje) a 67 ct of bij 4 zware CH0C0LADE-rep8U (melk, puur, melk-hazeln.) a 20ct of bij *3 stukken SERINGEN"t0il0tZ66p (een le kwaliteit a 25 toiletzeep met een beschaafd en fris seringen-parfum) bij gelegenheid van het Feestprogramma: INTERNATIONAAL MUZIEKTOURNOOI 14-22 u. HANDELS-, INDUSTRIE- EN NIJVERHEIDS TENTOONSTELLING 10-22 u. MODESHOWS 20 u. INTERNATIONALE BALLONRACE 6 balonnen. Startschot door Professor Piccard. om de Andries Blitzcoupe 14 u. TIROLER AVOND 20 u. OPERA AIDA door gezelschap van Stadtische Bühnen, Düsseldorf 16 u. 1 t.m. 23 EXPOSITIE BREITNER en tijdgenoten 10-12 en 14-18 u. Het secretariaat der Stichting „Cultureel Tegelen" p.a. Het Witte Huis (tel. K 4706-314) verstrekt op aanvraag gaarne uitgebreide folder. AUG. 9 en 16 9 t.m. 17 13 en 14 15 23 I 1 Door uitbreiding en technische verbetering, kun- nen wij weer enorm meer klanten bedienen., SCHOENEN 's morgens gebracht, 's avonds klaar Verder een enorme PRIJSVERLAGING op al onze schoenen, w Namens de heer V. van Ninhuijs, Hoogstraat Beringe, zal onder getekende op Maandag 17 Augustus om 7.30 uur, in café Steeghs te Beringe trachten aan te besteden: HET BOUWEN VAN EEN WOONHUIS aan de Hoogstraat te Beringe. Bestek en tekening verkrijgbaar a f 10.(rest. f 10.bij de architect. H. v. d. Hombergh, Beekstraat 5, Helden-Panningen ten bate van de Philharmonie in de zalen Jos. Paquayen Wed Peeters, Rijksweg. ENTREE f 1,25 (geldig voor beide zalen Aanvang 5 uur. Prima muziek. en alle Rijwielonderdelen aan CONCURRERENDE PRIJZEN Te koop een Shetlandse ponny 3 jaar Stamboek merk, ook te ruil op 1 jarige merk. Te bevragen, Bong 306, Baarlo geeft U op voor de nieuwe curias voor Emigranten. M. Hendrickx, Schoolstr. 23. BIJ

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 3