Hicoüne Cfevaazly e Openlucht hal ■™VI0S (§eweatelyk 2 ZOMER JACKETS Vcutcfc'WbtitoJ OPRUIMING 3 AUGUSTUS NAUS-ARTS NIEUWE KERKEN Zondag 2 Augustus „EIND GOED AL GOED„ Watergolf Haarwassing Permanent Kapsel ^Brummanó Alles voor de school bij KASSTEEN LJ.H. ENGELS Vij,§ millioen dagen. Weg-, Brug- en Kennisbelangen in Helden-Dorp 8 8 8 8 Gevitaminiseerde sigaretten bestrijden nadelige werking van het roken Tentoonstelling in Diisseldorf Koningswinter waterdicht, sterk krimpvrij 10°/o KORTING Groot in de tuin van de KIND. ENGELS, Rijksweg, Baarlo. Aanvang 4 uur. 2 Dansvloeren. Prima muziek. Wed. Holla, Venlo BRENGT STEEDS IETS APARTS Voor een prima grondige degelijke modern geknipt is voor U als altijd 't beste adres KAPSALONS Markt 26 ft Net eerlijk MEISJE ft ft Theeuwen - Hermans ft REUVER ft Potloden Potloodslijpers Penhouders Tekendozen Milimeter bloes Huiswerkblocs Schetsboeken Kaftpapier Tekenpapier Inktvloei Cahiers Dictaatcahiers Boekhoudcahiers Tekencahiers Muziekboekjes Notitieboekjes Inktlappen Penselen Krijt Linialen Driehoeken Schooletuis Verfdozen Passers Passerdozen Pennen Vulpennen Gummy Etiketten AFWEZIG van Maandag 3 Aug. tot Maandag 10 Aug. VERSTAPPEN, Neer r K.K.V.V. CONCORDIA, PANNINGEN Ons A-l elftal speelde j.l. Zondag de return- wedstrijd van de enige weken geleden gespeelde wedstrijd tegen Neer. Thans wisten de onzen een verdiende 3-0 overwinning te behalen op de kam pioenen van kring Roermond. Het A-2 elftal leed een gevoelige 6-0 nederlaag in Baarlo tegen de A-l. Ons B-elftal dat even eens in Baarlo te gast was, keerde met een 7-1 overwinning huiswaarts. Voor het A-l elftal en het B-l elftal begint a.s. Zondag de zomer-competitie van kring Venlo. Het A-2 elftal begint op 9 Aug. te Meijel en de finale hiervan is op 16 Aug.. Onze A-l speelt in Baarlo en de B-l inMeijel. Het programma voor deze elftallen is als volgt: Te Baarlo: 2,30 Panningen - VOS; 3.- Panningen- VVV; 4.- Panningen-Baarlo. Te Meijel: 2.- Panningen - Meijel; 3.30 Panningen- Bevo; 4.- Panningen - Grashoek. De finales worden op Zondag 9 Aug. gespeeld. Ons twede elftal gaat a.s. Zondag naar Roggel om aldaar deel te nemen aan het Neer-wissel- beker tournooi. Het programma is als volgt: 1.30 uur Neer - Haelen; 2.30 uur Panningen 2- Roggel; 3.30 uur jeugdwedstrijd; 4.30 uur finale. A.s. Dinsdag wordt de training voor de senioren hervat. Aanvang 7.30 uur. De junioren starten a.s. Woensdag te 7 uur. R.K. M.S.V. MEIJEL. MSV 1 - Helden 1 2-2. Het eerste elftal begon de serie vriendschappelijke wedstrijden, als voor bereiding op 't naderende competitieseizoen met een wedstrijd tegen de derde klasser Helden. Na een spannende partij voetbal kwam het einde met een gelijk spel, wat de verhouding goed weer gaf. Hoewel de rood-witten zeker nog beter kun nen, mocht men vanmiddag over het vertoonde spel zeker tevreden zijn, temeer omdat de ge wijzigde Meijelse ploeg met een tweetal jeugd spelers experimenteerde. De interessante maar nogal riskante proefneming van de elftalcom missie om de spil uit het jeugdelftal als doelman op te stellen werd een succes. Deze jonge knaap toonde inderdaad aanleg te hebben en had een goede kijk op het spel, zodat opstelling in vol gende wedstrijden verantwoord is. De tweede jeugdspeler op de rechtsbinnenplaats bracht er minder van terecht, ofschoon hij door enkele handigheidjes toonde uit het goede hout te zijn gesneden. Het falen van de voormalige doelman Doenssen op de rechtsbuitenplaats drukte onge twijfeld 'n stempel op zijn spel. Verreweg de ge vaarlijkste man in de Meijelse voorhoede was midvoor Derckx, die een uitstekende vorm ver toonde en ook de twee fraaie goals voor zijn rekening nam. Voor de rust was de eveneens op enkele plaatsen verjongde Heidense ploeg het meest in de aanval. Na ruim 20 minuten spelen namen de bezoekers de leiding, toen linksbin nen juist buiten bereik van van de vallende MSV- doelman het leer in doel plaatste 0-1. De Hei dense doelman kreeg nog een goed schot van M. Engels te verwerken, wat hij op fraaie wijze deed. Na rust werd het spel van onze roodwit- ten veel agressiever. Keper Hendricks kreeg druk werk en kon niet verhinderen dat onze midvoor hem na een fraaie aanval met een harde schui ver kansloos passeerde. Opnieuw nam Helden een voorsprong na enkele zeer verdienstelijke safes van de Meijelse doelman. 14 min. voor het einde joeg Derckx opnieuw met een harde schuif- bal de gelijkmaker in de SSS-veste. Het slot werd door deze gelijke stand zeer spannend en in de laatste minuut nog sensationeel, toen zowel SSS als MSV nog een fraaie kans kregen om de wed strijd te winnen. Zaterdagavond had het tweede elftal een vriend schappelijke wedstrijd gespeeld tegen Liessel 1 en verloor met 4-3. De uitslag van de Zondag ge speelde wedstrijd Neerkandia 2 - MSV 3 luidt 8-3. R.K.V.V. GRASHOEK Na lange voorbereiding is de Grashoekse Oogst kermis zover gevorderd dat de bezoekers kunnen komen. Wij verwachten dan ook dat heel Helden op 9 Augustus naar de Grashoek komt, om op de een of andere wijze de voetballers te steunen in hun streven om een behoorlijk sportveld te krijgen. Het veld is zover dat de grasmat in prima staat is, maar er is nog zoveel nodig. Te veel om op te noemen. Daarom doen wij een be roep op heel Helden om Zondag 9 Aug. vrij te houden, voor een bezoek aan Grashoek, waar zowel op serie-wedstrijden als oogstkermis voor elk wat wils is en eenieder zich de hele middag kan amuseren. Het programma is als volgt: 1 uur aanvang Serie-wedstrijden. 4 uur aanvang Grote Oogstkermis. Aan deze oogstkermis wordt welwillend mede werking verleend door Fanfare St. Jozef uit Beringe. Het volledige programma zullen wij a.s. Zater dag bekend maken. Maar nu zeggen wij reeds, 9 Augustus allen op naar Grashoek. VOLLEYCLUB OLYMPLA PANNINGEN. Vanavond om 8 uur in café Hendricks Everlo vergadering. Alle leden worden verzocht op tijd aanwezig te zijn. De dameswedstrijden zullen vanavond geleid wor den door een trainer uit Blerick. Steeds talrijker worden de publicaties, waarin gewezen wordt op de gevaren van het roken. Me dici waarschuwen, dat een overmatig gebruik van tabaksartikelen kan leiden tot ernstige aan doeningen van de organen. Desniettemin neemt het gebruik van cigaretten, sigaren en tabak niet af. Vooral het roken van cigaretten is na de oor log enorm toegenomen. Niet alleen bij de man nen, maar in het bijzonder ook bij de vrouwen. Een verklaring voor dit feit is wellicht te vinden in het zenuwslopende van de tijdsomstandig heden. Er wordt heden ten dage veel van de zenuwen van een mens gevergd en daardoor is de gewoonte ontstaan nerveuze spanningen af te reageren met roken. Voorschriften van dok toren het roken te verminderen, halen doorgaans weinig uit. Vandaar dat de poging van de Zwit serse arts Dr. Pierre Steiner, de schadelijke in vloed van nicotine tot een minimum te reduceren, van veel belang zijn. Immers, als zijn vinding in de practijk wordt toegepast, is het niet nood zakelijk, dat de verwoede rokers het gebruik van cigaretten beperken. Nicotinegehalte cigaretten vrij groot. Tijdens eenuitzending van radio Genève heeft Dr. Steiner in een interview de gevaren van het roken opgesomd en tevens verteld, welk middel hij gevonden heeft om de giftige werking van nicotine tegen te gaan. Dr. Steiner is zelf een be hoorlijk roker, maar hij ondervindt hinder van de nicotine aan zijn maag. Omdat het geheel achterwege laten van roken zeer moeilijk is voor hen, die gewend zijn regelmatig tabaksartikelen te gebruiken, gingen zijn onderzoekingen in de richting van het wegnemen van de schadelijke invloed van de nicotine. Deze nicotine is, volgens Dr. Steiner, een zeer zwaar vergift. Drie normale cigaretten bevatten 50 tot 60 miligram nicotine, een dosis, groot genoeg om een volwassene te doden. Een klein kind kan zelfs na het oppeuze len van één enkele cigaret een dodelijke vergif tiging oplopen. Bij het roken krijgt men slechts een klein gedeelte van de nicotine naar binnen, variërend van 1 tot 3 miligram per cigaret. Deze nicotine blijft echter ruim een half uur werk zaam in het bloed. Bij ketting rokers is de funes te invloed van de nicotine wel bijzonder groot, omdat zij door het ononderbroken roken voort durend werkzame nicotine in het bloed hebben. Ernstige gevolgen bij groot cigarettenverbruik. De onderzoekingen van Dr. Steiner hebben uitge wezen, dat één op de vier rokers, die dagelijks 15 a 20 cigaretten roken, op de duur moeilijkhe den krijgt met zijn gezondheid. Zelfs ernstige kwalen kunnen ontstaan door een te grote op neming van nicotine in het bloed. Tot deze kwa len rekent de Zwitserse medicus ontstekingen van maag en zenuwen, voorts aandoeningen van lever en andere organen en zelfs kanker in lippen hals en maag. Om de schadelijke invloed van nicotine tegen te gaan is gebruik van cigaretten met filter niet voldoende. De meeste cigaretten van deze soort houden slechts 10-15% van de nicotine tegen. Er zijn wel filtercigaretten, die 45% van de nicotine opvangen, maar het ver bruik daarvan is niet zo groot, omdat deze ciga retten een bijsmaak hebben. Tevens is komen vast te staan, dat het nuttige effect van deze cigaretten verloren gaat, omdat de rokers er meer van roken dan van normale cigaretten, zulks om toch de aangename werking van de ni cotine te kunnen ondergaan. Vitamine tegen invloed van nicotine. Bij zijn proeven is Dr. Pierre Steiner tot de con clusie gekomen, dat nicotine een uiterst gecom pliceerd vergift is met zeer verschillende wer kingen. Zo is komen vast te staan, dat het regel matige absorberen van kleine hoeveelheden nico tine de kleine slagaders vernauwt. De nicotine heeft in deze slagaders samentrekkingen ten ge volge, welke 20 tot 40 minuten kunnen duren bij het gebruik van een cigaret.Na verloop van 15 tot 20 jaar kan daaruit angina pectores ont staan. Dr. Steiner nu heeft gezocht naar mid delen om dit samentrekken van de kleine slag aders tegen te gaan. Bij deze onderzoekingen heeft de Zwitserse medicus vastgesteld, dat bij toevoeging van een bepaald soort vitamine de schadelijke samentrekking van de slagadertjes niet optreed. Deze vitamine heeft 'n antitoxische werking, waardoor de nadelige invloed van de nicotine in belanrijke mate gereduceerd wordt. Nog geen interresse bij cigarettenfabrikanten. Ter staving van het bewijs, dat deze vitamine soort belangrijk is als bestrijding van nicotine, heeft Dr. Steiner enkele duizenden gevitamineer de cigaretten laten vervaardigen. Het vitamine gehalte van deze cigaretten lost zich zeer snel op in de rook. Bij het inhaleren wordt zodoende de vitamine in het bloed gebracht. Het doet dan de schadelijke werking van de nicotine nagenoeg teniet. Belangrijk is, dat deze vitamine geen na delige invloed uitoefent op de smaak van de ci garet. Bovendien behoeft de prijs van gevitami niseerde cigaretten practisch niet hoger te zijn, dan die van gewone cigaretten, omdat de vita mine niet duur is. Helaas heeft nog geen enkele cigarettenfabrikant besloten tot het vervaardi gen van cigaretten met vitamine over te gaan. En dit ondanks het feit, dat Dr. Steiner zijn vin ding heeft aangepast aan het fabrikagesysteem van cigaretten. Hopenlijk zullen er binnen niet al te lange tijd toch cigarettenfabrieken van Dr. Steiners vinding gebruik maken, want een nog verdere toeneming van het gebruik van ge wone cigaretten zou wel eens kunnen leiden tot een bedreiging van de volksgezondheid in som mige landen. 0 Vorst Salomon zijn tempel bouwt Op fundament van macht en goud. Doch Vader Bisschops kerkenbouw Steunt vast op offerzin en trouw. Giro 102080 Wij rijden 13 Augustus naar de En op 26 Augustus naar Opgave 8 dagen voor de rit bij R. GHIELEN Kanaalstraat 16, Beringe, Tel. 331 Beekstraat 1, Panningen Dinsdag 4 Aug. a.s. gelegenheid voor het AANMETEN VAN CORSETTEN van 9-1 u. bij café Jacobs, Helden-Dorp Voor 1 September gevraagd: R.K. DIENSTBODE niet jonger dan 23 jaar, kleine huishouding, wed. alleen. WED. H. BREUREN Grotestraat A 179, Baarlo Voor alle BOUW-, TIMMER- en REPARATIE WERKZAAMHEDEN H. JACOBS NINNESWEG 12a Werkplaats: G.Gooden Door omstandigheden begint onze U moet zeker komen kijken ZOMERSTOFFEN aan halve prijs CONFECTIEPAKJES 20% korting REGENKLEDING dames en heren 10% korting Ook een speciale aanbieding in onze bekende DAMES- EN HERENCOSTUUMS naar maat! Verder tal van restanten en koopjes. Theater V I B Ie Beringe Telefoon 232 j IzOMERFILMFESTIVAL 19531 Heden Zaterdag 8,30 uur Ieen nieuw meesterwerk der Duitse filmindustrie MEIN HERZ DARFST DU NICHT FRAGEN met Heidemarie Hatheyer, I Willy Birgel, Paul Hörbiger, Maria Holst e.v.a. Toeg. 14 j. Zondagmiddag 2 Aug. alleen Bte 5 uur de spannende cowboyi film: ZONEN DER PIONIERS (Wagon Master). Toeg. 14 j.| Zondagavond 2 Aug. te 8 uurj I de nieuwste Operette film in kleuren GRÜN 1ST DIE HEIDE ■met Willy Fritsch, Oscar Simaj le.a. Een onvergetelijke film.l Toegang 14 jaar. ft gevraagd voor huishouding en ft ft winkel, leeftijd 18 tot 20 jaar. ft Zondags de gehele dag en Dinsdagsmiddags vrij. Aanmelden elke avond na 7 uur. ft MODES Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor bezoek aan de opera „Die Niebelungen" welke door de Zuid-Ned. Opera opgevoerd zal worden op Zondag 30 Au gustus a.s. op de grote binnen plaats v. Kasteel Hoensbroek. Degenen die hieraan wensen deel te nemen gelieven zich vóór Dinsdag 4 Aug. a.s. op te geven bij J. Gielens, Kerkstr. 27, alhier BERINGE Gevraagd voor de in Septem ber te openen kleuterschool EEN LEERKRACHT. Sollicitaties spoedig te richten aan Pastoor Van Basten Ba tenburg te Beringe TANDARTS Spoedgevallen: Tandarts Beurskena Wij kunnen iedere dag een grote partij goede slachtkippen gebruiken aan hoge marktprijs Th. Hermans - Beringe Telefoon K 4760-351 Aan huis afgehaald, beialen wij f 2,40 voor verse kippeneieren. Eier-export sinds 1893, Tel. 425 De K.R.O. - GIDS KASSTEEN Een blik In vogelvlucht over vijftig jaar tubercu- lose-bestrijding in Nederland is ook een beetje geschiedenis van het sociale gevoel. Toen in het begin dezer eeuw de eerste Nederlandse sanato ria werden opgericht en ook aan particulieren hiervoor een bijdrage werd gevraagd, schetste een boze meneer dit in een artikel als „eene ziekelijke philantropie". „Want", zo ging hij voort, „wat den strijd van het bestaan niet kan volhouden, moet niet kunstmatig gesteund wor den, doch moet liever vallen..." Maar ondanks dit cynische geluid zijn de sana toria er tóch gekomen. Koningin-Moeder Emma gaf een vorstelijk voorbeeld: bij het neerleggen van het regentschap stond zij het landgoed Oranje Nassau's Oord in Renkum af om het tot sanatorium te doen inrichten. En nu vindt U in ons land sanatoria in soorten. Er zijn er, die speciaal ingericht zijn voor kinderen en we ken nen ook het Nederlandse Studentensanatorium. De vakbeweging heeft eigen sanatoria en het spreekt vanzelf, dat er ook speciale inrichtin gen voor protestanten en rooms-katholieken zijn. In 1952 had de gezamenlijke Nederlandse sana toria vijf millioen verpleegdagen: bijna 14.000 patiënten, die driehonderd vijf en zestig dagen werden verpleegd. En daarbij rekenen wij dan nog niet die patiënten, die thuis of in een zieken huis werden verzorgd, waarvoor ook nog ruim 2.000.000 dagen worden gerekend. Was vroeger het verblijf in een sanatorium vrijwel uitsluitend een landurige rustkuur, ge paard met goede voeding om tot genezing te ko men, nu spreekt ook de chirurgie en de behan deling met de modernste geneesmiddelen een duchtig woordje mee om de gevreesde ziekte onder de knie te krijgen. De kansen op genezing zijn dan ook zeer groot. Maar nog steeds geldt, dat de sanatorium-patiënt geduld moet hebben: de verpleging duurt lang'. Niet minder dan 11 sanatoria in ons land hebben scholen voor lager onderwijs. De kinderen raken op deze wijze door hun ziekte niet achter bij hun gezonde leeftijdsgenoten en bovendien zijn bezig heid en ontspanning van groot belang voor het herstel. Dit geldt evenzeer voor volwassenen. Verleden Zondag was in zaal Jacobs te Helden- Dorp na de Hoogmis een vergadering belegd waar genoemde dorpsbelangen werden bespro ken. De heer J. Steeghs begroette de aanwezigen en wees er op dat met betrekking tot de weg Hel* den-Dorp - Roggelsebrug drie bijeenkomsten zijn gehouden, waaruit spreker de conclusie trok dat deze weg toch wel in het brandpunt der belang stelling staat. Van Heidense Middenstanders ging het initiatief uit en op een gecombineerde ver gadering met het bestuur van de Boerenbond van Helden-Dorp werd hem de taak opgedragen nu een en ander toe te lichten. Spreker wees terug op de tijd der bevrijding, toen de Ame rikanen, welke vanaf die kant Helden-Dorp be vrijdden, de weg verbeterden omdat hij toen al slecht was. Bitter weinig is er sindsdien aan ver beterd en deze weg licht er toch wel zeer slecht bij in vergelijking met andere verharde gemeente wegen, waarvan welhaast alle geasphalteerd zijn, aldus de heer Steeghs. Deze weg maakte bij spre ker de indruk of er wel over wordt gepraat, maar die men verder aan zijn lot overlaat. Elders in de gemeente maakt men nieuwe stofvrije wegen als er nog geen huizen liggen en hier heeft men nog geen materiaal om de gaten wat dicht te Een tienjarig patiëntje uit het Rotterdamse Zee hospitium in Katwijk aan Zee heeft in zijn bed een mooie rebus ontworpen ter ere van het vijf tigjarig bestaan van de georganiseerde tubercu losebestrijding in ons land. Voor de goede op lossers zijn vele mooie en kostbare prijzen be schikbaar. Kaarten met de rebus kunt U gratis en franco toegezonden krijgen op aanvraag bij de Nederlandse CentraleVereniging tot bestrijding der tuberculose, Rioustraat 7, den Haag. In vijftig jaar is de sterfte aan tuberculose van 189 per 100.000 inwoners afgenomen tot 12. Maai de Nederlandse tuberculosebestrijding zal eerst tevreden zijn als de tuberculose tot het verleden behoort, zoals thans reeds in West Europa het geval is met cholera, melaatsheid en andere be smettelijke ziekten. maken, laat staan behoorlijk te onderhouden. Ook de kantonnier die destijds is aangesteld, schijnt overbodig te zijn geworden. Om, het ge deelte steenweg enigszins te sparen hebben de boeren er langs beide kanten een karweg ge maakt. Het geldt hier toch een weg van bijna vier km lengte. De heer Steeghs stelde de vraag, hoeveel boeren van Helden-Dorp, Egchel en Pan ningen moeten van deze weg gebruik maken en ook de Middenstand heeft bij deze weg veel be lang. Van hoeveel belang is deze weg voor de tuinders die al hun producten over deze slechte weg naar de tuinbouwloods moeten vervoeren? Hoeveel extra onkosten aan schoeisel der school gaande kinderen hebben de ouders die hier wo nen? En dan de narigheid van lekke banden Hebben deze inwoners der gemeente dan geer recht op een stofvrije weg? Ook zij dragen de las ten der gemeente. Spreker benijdde de menser die in de kom van Helden-Dorp en Panninger wonen en noemde hen rijk met hun mooie plei nen, goede wegen, electrische verlichting en ir de toekomst waterleiding. En hierbij haalde d< heer Steeghs aan dat aansluiting op het elee trische net voor de mensen van de Egchelhe circa 1000.- per aansluiting zou kosten. Wi< kan dat betalen? Ook hierin werd ruimere bij drage door de gemeente verwacht. Hierna be sprak hij nog in het kort de kermis te Helden Dorp waarna gelegenheid werd gegeven na voor lezing van twee verzoekschriften aan de ge meenteraad betreffende deze onderwerpen on deze te tekenen en dan de hoop te hebben da een en ander verbeterd zal worden. - Hierna sprak de heer P. van Lier er zijn teleur stelling over uit dat de Neerse brug nog steed niet is hersteld en dat de noodbrug in een slecht toestand verkeert. Velen onderstreepten dez klacht. Daarom werd besloten ook wat de vei betering der Neerse brug betreft een verzoek schrift aan de gemeenteraad te sturen om al he mogelijke in het werk te stellen dat deze nood brug spoedig vervangen wordt door een defini tieve op de oude plaats. Wie dit laatste vei zoekschrift wil tekenen wordt verzocht morger Zondag 2 Augustus, na de Hoogmis dit even t doen in zaal Jacobs te Helden.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 4