EDAH iffül»sKM..42i ^jaR-Wj KHïïMüSS-6 1 HET Ttoim m De laatste week omer- "1 L De beste waar én... de laagste prijs r A koekje. fRondkomen NEEM V. yv GRATIS -w peersuiker !Mi„2 7 closetpapier rol 10 ZACHTE ZEEP 36 PLASTIC KEUKENBUS -gg «Dg Fancy Fair Veldvruchten te Helden enveloppen van de grote J Khaki Jongens broekjes Heren overhemden Zwembroekjes Jongensoverall's Herensokken Dames directoirs Dames Japonnen kunt U nog profiteren van onze extra koopjes. Katoenen Jongenspakjes Dames Jasschorten Jongens Poloblouses Khaki Jongensblouses Heren pantalons Katoenen Jurkjes Heren costuums EDAH NATUURAZUN25 P'akken 'ónder likken LEERLING MONTEUR op alle Regenjassen 20% korting. Delana Jurkjes EEN NAGELSCHUIER bij 2 stukken fijne LAVENDEL-TOILETZEEP voor 49 cent -4WA KESSEL-EIK J.W.A. BEURSKENS AFWEZIG te bate der DEKENALE KERK te HELDEN-DÓRP wordt vandaag en morgen 1 en 2 AUGUSTUS VERMAAK VOQR JONG EN OUD. UIT VOORRAAD LEVERBAAR TEGELEN MUSICEERT, TEGELEN EXPOSEERT Eeuwfeest Kon. Harm. „St. CECILIA" echt iets voor de vacantie, iets be schadigd, ruimen wij op voor f 4.00 kleine maten f 4.5O grote maten Bijpassende geruite Jongensblouse voor de helft van de normale prijs. donkere kleuren. Profiteer hiervan voor f 4.50 vanaf 8 O ct niet te missen met de vacantie met 20% korting. leuke strepen voor 85 ct. voor slechts f 1.50 Bijpassende hemden f 1.95 een serie voor f 7.50 een serie voor f 9.50 1 0% korting. leuke modellen f 7.50 van f 3.25 voor f 2.50 nu voor f 3.00 van f '20.- nu voor f 1 2.50 20% korting. 20% korting. Nog enkele voor de helft van de prijs. De laatste coupons Zomerstoffen extra goedkoop. MARKT 3A, HELDEN-PANNINGEN TEL. 303 dat komt U van pas in zachte pasteltinten9 emmers vol schuimend sop let eens op de prijs 03333 Biggen te koop J. Nijssen, Koningslust 567 Biggen te koop W. Lormans, Selen 165 Biggen te koop G. Peeters, Mariaplein 25 Biggen te koop L. Janssen-v.d. Goor, Koningsl. 565. Biggen te koop Wed. Keltjens, Vosberg 399 Biggen te koop B. Nijssen, Baarloseweg 5 Biggen te koop A. Delissen, Hub 132a Biggen te koop J. Kersten, Hub 96a Biggen te koop J. Lenssen, Grashoek 225 Te koop 2 tomen biggen J. Leijsten, Vosberg 401 Te koop 2 tomen biggen H. Hilkens, Egchel 104 Te koop 2 tomen biggen P. J. Verlinden, Maasbreeseweg 23 Te koop zware biggen G. Winkelmolen, Beringerhoek 197 Te koop zware biggen Th. Janssen, Vosberg 412 Te koop een paardehaam 54 x 21, z.g. a.n. Wil ruilen tegen goede haam, m. 60. G. van Lier, Ruijsstraat 53 Aankomend meisje gevraagd P. Timmermans-Heines, Veers 20, Kessel Te koop licht DKW-motorrijwiel met papieren, 140.-. Loopt 1 50. Te bevragen A. Gommans, Egchel 98 B. z. a. 2 meisjes, liefst in burgerge zin. Adres bureau dezer Biedt zich aan meisje van 16 jaar, voor 2 a 3 dagen in de week. Adres bureau dezer. VOGELSCHIETEN SCHUTTERIJ SINT HUBERTUS. Traditiegetrouw hield Zondag de Schutterij Sint Hubertus haar Koningvogelschieten. Voorafge gaan door het Fluitencorps en onder vrolijke marsmuziek trok de stoet vanaf hgt clubhuis op de Markt naar het feestterrein in het Veer. Alvorens de strijd om de koningstitel werd begon nen, drong Burgemeester Wuts in zijn speech aan op een eerlijke strijd en wenste allen hierbij veel succes, waarna hij als eregast het eerste schot afvuurde, op het zo begeerde vogeltje, dat er van aan 't sidderen kwam en de eerste veren al moest missen. Ruim anderhalf uur duurde het, toen het met 't 78e schot A. Gastreich mocht geluk ken als titelhouder uit de strijd te komen en koningschap hiermee voor een jaar had verwor ven. Na de vele gelukwensen in ontvangst te hebben genomen, stelt de stoet zich op om de nieuwe koning en koningin op het Marktplein met de daarbij behorende seremonie te instal leren, waarna het fluitencorps een serenade ten beste gaf. Onder groot applaus van de vele aan wezigen openden koning en koningin het konin- ginnebal. Na het bal had verloting plaats ten ba te van het fluitencorps. De hoofdprijs bestaande uit een Herenrijwiel viel op no 987 waarvan H. Timmermans Veers als gelukkige kon worden ge prezen, verder vielen nog waardevolle prijzen op de volgende nummers: 744 fles wijn, 593 rij wieltas, 1541 scheergarnituur, 1945 fleswijn, 739 broek met hemd, 676 damesschoenen, 1154 likeur, 1817 appelwijn, 707 damesschoenen, 1686 strijk ijzer, 697 vruchtenwijn, 727 tulband, 1323 fles likeur, 1157 fles citroen, 1956 jenever, 755 fles wijn. Deze prijzen dienen uiterlijk 9 Augustus 1953 te worden afgehaald bij secretaris Kerkhofs. Na genoemde datum vervallen deze prijzen aan de vereniging. BURGERLIJKE STAND KESSEL. GEBOREN: Elisabeth Maria Francisca, dochter van J.H. Selen-Smeets Eik 226a; Elisabeth Gode- frida Maria, dochter van J.H.A. van de Boel- Lemmen Dorp 6; Martinus Peter Maria, zoon van P.J. Lenssen-Hanssen Hout 322; Catharina Aldegonda Gerarda, dochter van K.M. Timmer mans-van Knippenberg Donk 313. GEHUWD: Jenniskens, Pieter Jan Hendrik, 29 jaar, landbouwer, wonende te Horst, en Laumen, Christina Catharina, 29 jaar, wonende te Kessel, gaan wonen te Horst. OVERLEDEN: Hermans, Catharina, oud 84 jaar, wonende te Kessel. Geslaagd. Voor het onlangs te Blerick gehouden examen Mulo-onderwijs slaagde onze dorpsge noot Harry Gijsen Dorp 50. Voor het te Heerlen gehouden examen M.T.S. bouwkunde slaagde de Heer J. Litjens alhier. AUTOMATISCHE TELEFOON TE KESSEL. Op 12 Augustus 1953 zal de gemeente Kessel au tomatisch bereikbaar zijn op het telefoonnet. Om aan dit gebeuren enig officieel karakter te geven zal doorde directeur van het Staatsbedrijf der P.T.T. te Maastricht op die dag de automatise ring in gebruik worden gesteld. H. PRIESTERWIJDING. Op 2 Augustus a.s. zal de eerw. Pater Gulielmus, Passionist, Wim van Lier, in de kloosterkerk van de Paters Passio- nisten te Mook uit de handen van Z. H. Exc. Mgr. Dr. J. H. G. Lemmeris, Bisschop van Roer mond, de H. Priesterwijding ontvangen. Op 15 Augustus om 10 uur zal Pater Gulielmus zijn eerste plechtige H. Mis opdragen in de recto- raatskerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Kessel-Eik. Verloren een pak bruine verstel-lappen, van Hel den Zandberg naar Kessel-Eik op Vrijdagavond Terug te bezorgen bij J. Hillen, Kleermaker, Kes sel of bij S. Hesen, Zandberg. Verloren blauwe strik met klammetje. Ria Bos, Steenstraat 20, Panningen. Dansen onder de schietbomen. Op Zondag 2 Aug. organiseert schutterij St. Antonius een groot openlucht-schuttersbal in de lommerrijke tuin bij Engels aan de Rijksweg. Deze boomgaard, die iedere schutter kent, omdat hier al vele jaren de schuttersfeesten en schietwedstrijden gehouden worden, biedt ook een prachtige gelegenheid voor dit doel. Wat het organiseren van een dergelijk feest betreft, dit is bij schutterij St. Antonius wel in goede handen. Twee dansvloeren en de Venlo- nia-band zorgen dat de dansliefhebbers aan hun trek komen. Indien de weergoden hun medewer king willen verlenen, dan zal dit dansfeest zeker slagen. Vereniging van Vreemdelingen Verkeer, afd. Baarlo. Op Donderdag 23 Juli hield de VVV afd. Baarlo een algemene vergadering in het lokaal van de Wed. van Bergen. De opkomst der leden was maar matig. Na het welkomstwoord door voorz. van Soest, werden de notulen van de vo rige verg. voorgelezen en goedgekeurd. Daarna bracht de secr. verslag uit van de werkzaam heden in dit jaar tot nu toe verricht. Verder maakte de voorz. bekend dat er een verzoek naar het gemeentebestuur gezonden zal worden voor het veranderen van diverse punten. Als voor naamste punt noemde hij het veranderen van de richtingaanwijzers resp. aan de jongensschool en op de hoek Dorpstraat - Maasstraat. Reeds vele malen is geconstateerd, dat deze door vreem den die van Baarlo naar Sreijl-Tegelen willen, niet worden opgemerkt. In de afgelopen week is dit zelfs aanleiding geweest voor een ongeluk, dat gelukig goed afliep. Een onbekende autobestuur der kwam vanaf de Rijksweg door de Grotestraat en wilde richting Tegelen. Hij had er geen erg in dat de weg een haakse bocht maakte en reed met vrij grote snelheid het trottoir op. Hij verloor de macht over het stuur en botste tegen een stil staande vrachtwagen op. Zijn wagen liep flinke averij op, terwijl de betr. personen allen met de schrik vrij kwamen. Het VVV-bestuur wil het gemeentebestuur verzoeken deze borden op een andere en meer overzichtelijke plaats te doen aanbrengen. Dit is in het belang van ieder. Verder werd op deze vergadering nog de fiets tocht besproken, welke door de leden ieder jaar gemaakt wordt. Baarlo's toneel. Op Dinsdag j.l. werd in het lo kaal Camps-Bol een vergadering gehouden door het Baarlo's toneel. Het belangrijkste punt van de agenda was wel bespreking over het op te voeren stuk van aankomende herfst. Het bestuur had besloten om op te voeren het toneelspel in 3 bedrijven „Suuske Perdaems". De koster van de Heikant, door Ko Keepers, een katholiek Bra- bands spel. De opvoeringsdatum is 11 October. De rollen zijn op deze vergadering inmiddels ver deelt, zodat direct het bovengenoemde stuk in studie zal worden genomen. De kleine Amateur. Zo heet de toneelgroep van de K.A.B. die onder leiding van Jac. de Bruijn de culturele avonden voor de KAB verzorgt. Na een goed geslaagd weekend op Emmaus wil „de kleine amateur" nogmaals deze zomer naar Emmaus terug, om dan aldaar een openluchtspel op te voeren. Dit werd besloten op de vergadering die Maandagavond j.l. gehouden werd. Ook wer den 3 nieuwe bestuursleden gekozen, n.l. Herm. Geurtjens, J. v. d. Eisen en Mien Janssen. H. Geurtjens werd door het bestuur als voorzitter gekozen, in plaats van de afgetreden J. de Bruijn. De datum van optreden in de openlucht is nog niet definitief bekend, maar als voorlopige da tum werd aangehouden Zondag 13 September. Het stuk dat hiervoor werd gekozen leent zich uitstekend voor openluchtuitvoering in deze om geving. Het is het bekende toneelspel in 4 bedrij ven: „Als de Rozen verwelkt zijn". Men is met de repetities al in volle gang. Wij hopen op een groot succes voor „de kleine ama teur". Herwonnen Levenskracht-loterij. De trekkings- lijst van de Herwonnen Levenskracht - loterij, kring Venlo, verbonden aan de duivenvlucht van 7 Juli j.l. is thans uitgekomen. Op de nummers van serie A vielen de prijzen op 366; 1465; 388; 531; 1634, 371, 558, 1718, 1797, 562 en 776. Serie B, C, D en E nummers: 1614, 49, 178, 503, 302, 1513, 987, 798, 1845, 154, 1254, 450, 1284, 544, 560, 1105, 1148, 1745, 1894 en 1995. De winnende nummers moeten bij het comitélid W. Steeghs Everlo 169 worden ingeleverd. Prijzen welke op 31 Aug. 1953 niet zijn afgehaald, vervallen aan het doel der loterij. Zaterdag 1 Augustus Grashoek verg. Sociëteit om 9 uur in café Geuijen. Beringe 8.30 uur theater Vios „Mein Herz darfst du nicht fragen" Panningen 8 uur vergadering volleyclub Olympia in café Hendrix Everlo Zondag 2 Augustus Beringe theater Vios 5 uur „Zonen der pioniers" Om 8 uur „Grün ist die Heide" Maandag 3 Augustus Beringe: 8,30 uur Repetitie Fanfare. Dinsdag 4 Augustus Panningen 8,30 uur Repetitie Harmonie. Woensdag 5 Augustus Panningen: 8 uur Repetitie Bel Canto. Donderdag 6 Augustus Panningen half 9 uur oefenen Rode Kruis colonne in het patronaat. Panningen: 8 uur Repetitie Kerk.Zangkoor Vrijdag 7 Augustus Koningslust 9 uur repetitie fanfare Een dracht maakt Macht. DE BESTRIJDING VAN DE ASPERGEROEST. Op verscheidene percelen in Midden- en Noord- Limburg wordt thans de eerste roestaantasting waargenomen. Aangezien de aspergeroest zich in sommige zomers zeer snel over de asperge- velden kan verspreiden, waardoor het loof reeds vroeg afsterft, hetgeen een belangrijke oogst- vermindering tengevolge heeft, raadt de Plan- tenziektekundige dienst de aspergetelers aan de bestrijding van de roest ter hand te nemen door thans zo spoedig mogelijk de eerste bespuiting of verneveling met een zineb-preparaat uit te voeren. De bespuitingen of vernevelingen moeten om de 10-14 dagen worden herhaald. De zineb-preparaten dienen in een concentratie van 0,35% tesamen met uitvloeier in een hoeveel heid van 1000 liter vloeistof per ha te worden verspoten, of in een concentratie van 3,5% in een hoeveelheid van 100-150 liter vloeistof per ha te worden verneveld. Tandarts te beginnen Vrijdag 6 Aug. tot en met Zondag 16 Aug. Spoedgevallen, spreekuren Tandarts ENGELS (voor zover niet afwezig) Thans hebben wij weer voorradig Seradellazaad, Incarnaatklaver Rode en witte klaver, Westerwolds Raaigras, Knollenzaad en Spurrie Tevens alle soorten GRASZADEN voor kunstweide en blijvende weide. Aanbevelend, Zaadhandel, Kerkstraat 32a Telefoon K 4760 - 375 Mr. F.M.A. Haffmans, notaris te Helden, zal op Dinsdag 4 Augustus om 4 uur te Helden, Heuvelhoek, in café Reijnen, t. v. van de Heer J.H. Mooren te Helden, Hub, publiek verkopen enige percelen gemengde ge wassen (haver en gerst) t.w. 1 perceel in de Groeze, groot 70 aren; 1 perceel op de Schorf, groot 1.20.00 ha.; 1 perceel Neerheide, groot 1.— ha en 1 perceel aid. groot 1 ha. Betaling a CONTANT. Te koop blauwe handpannen 4 ct per stuk. vanaf Maandag afhalen bij de Paters. Openlijk dank aan O.L. Vrouw voor gebedsverhoring bij het bidden van de krachtdadige noveen der drie Weesgegroeten GEVRAAGD voor direct Liefst diploma ambachtschool Garage Wed. M. Ghielen LANDKAARTEN WEGENKAARTEN ZAK-ATLASSEN VAN NEDERLAND EN ALLE NEDERLANDSE GEWESTEN BELGIë FRANKRIJK DUITSLAND KASSTEEN PANNINGEN bij gelegenheid van het AUG. 9 en 16 9 t.m. 17 Feestprogramma: INTERNATIONAAL MUZIEKTOURNOOI 14-22 u. HANDELS-, INDUSTRIE- EN NIJVERHEIDS TENTOONSTELLING 10-22 u. MODESHOWS 20 u. INTERNATIONALE BALLONRACE om de Andries Blitzcoupe 14 u. TIROLER AVOND 20 u. OPERA AIDA door gezelschap van Stadtische Bühnen, Düsseldorf 16 u. 1 t.m. 23 EXPOSITIE BREITNER en tijdgenoten 14-18 u. Het secretariaat der Stichting „Cultureel Tegelen" p.a. Het Witte Huis (tel. K 4706-314) verstrekt op aanvraag gaarne uitgebreide folder. 13 en 14 15 23 MODEVAKSCHOOL VOOR HELDEN EN OMSTREKEN LERARES MEJ. M. v .d. VELDEN, RUIJSSTRAAT 19, PANNINGEN Teleffoon 208 DAMES!!! 7 September beginnen de nieuwe cursussen voor Cos- tumière, Coupeuse of Lerares. Voor dames, die zelf thuis hun kleding willen maken geven wij de practische en gemakkelijk te volgen huishoud- cursus volgens snelsysteem Aanmelden vóór 15 Augustus a.s. bij bovengenoemd adres. JAC. THISSEK

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 3