ERRELUKE Ciudles jCaindbouu/kuiskou WEK DE GAL IN UW LEVER OF| Denk aan Eerste Vrijdag PAROCHIE H. LAMBERTUS, HELDEN. donderdag 7 uur maid. GSddlFldS. WillBS- RECTORAAT MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN, KESSEL-EIK. HELDEN-DORP PANNINGEN ZONDAG 10e Zondag na Pinksteren. 3 uur Lof en processie over het kerkhof. MAANDAG 7 uur Hoogmis voor gunstig weer, de vruchten der aarde en andere openbare nood wendigheden. 8 uur mds. Anna Christiaans. DINSDAG 7 uur best. d Harrie Verlinden. 8 uur mds. Agnes Simons-Wilms. WOENSDAG 7 uur mds. Joannes Verbugt. 8 uur best. d. Helena Peeters-Hendricks. DONDERDAG 7 uur best. d. Petronella Maessen, als lid der congregatie. 8 uur mds. Hubertina Vercoulen. VRIJDAG 7 uur mds. Joannes Goertz. 8 uur mds. Antonia Hesen. ZATERDAG 7 uur mds. Maria Lenders. 8 uur best. d. Maria Daniels en Carolina Cox. 7 uur Lof. PAROCHIE H. JOZEF, BERINGE. ZONDAG 10e Zondag na Pinksteren. H. Missen 7,30 en 10 uur Hoogmis. 2,30 Lof. 6,45, 7, en 9 uur wordt de H. Communie uitge reikt. MAANDAG 7,15 best. d. voor familie G. Verstap- pen-v.d. Asdonk. DINSDAG 7,15 best. d. voor overl. van familie Vorstermans-Verber. WOENSDAG 7,15 leesmis. 9 uur huwelijksmis van 't bruidspaar v.d. Loo-Gommans. DONDERDAG 7,15 best. d. voor familie L. Hou- wen-Oomen. VRIJDAG 7,15 11e md. voor Henrica Naus- Beurskens. ZATERDAG 7,15 6e md. voor Andreas Planssen. 's Avonds 7 uur Lof. PAROCHIE O.L. VROUW VAN ZEVEN SMARTEN, PANNINGEN. ZONDAG 10e Zondag na Pinksteren. De le collecte voor onze kerk, de 2e is voor de bisschoppelijke noden. De le H. Mis is uit dank baarheid aan O.L. Vrouw van Kapel. De Hoog mis is voor de parochie. 2,30 uur Lof en processie naar het kerkhof. MAANDAG 7 uur H. d. voor Wethonder Joos- ten. 8 uur H. d. voor Andreas Stammen, Mar tina Neessen en kinderen. 's Avonds 7,30 uur Noveen-oefening. DINSDAG 7 uur mndd. Frans Lenders. 8 uur H. d. ter ere van O.L. Vrouw. WOENSDAG 7 uur mndd. Elisa Hunnekens. 8 uur H. d. voor Wethouder Joosten. Hendrickx. 8 uur H. d. voor Andries Stammen, Martina Neessen en kinderen. Biechtgelegenheid van 5 tot 7 uur. VRIJDAG le Vrijdag van de maand. 7 uur Hoogmis ter ere van Jezus' H. Hart tót intentie der offeraars. 8 uur H. d. Andreas Len ders, Anna Catharina Verstappen en Antonetta Litjens. ZATERDAG 7 uur mndd. Piet Jacobs. 8 uur Gest. Lieve Vrouwe Mis. Biechtgelegenheid 5-7 uur. 7 uur Lof. A.S. ZONDAG collecte voor de kweekscholen. RECTORAAT ONBEVLEKT HART VAN MARIA, KONINGSLUST. ZONDAG 10e Zondag na Pinksteren. De eerste collecte is voor onze eigen kerk, de tweede voor en door de Medische Missiezusters van Imstenrade. Eerste Zondag van Augustus, algemene H. Com munie voor de Jonge Boeren. Om 6,30 uur H. Mis uit dankbaarheid ter ere van O.L. Vrouw Sterre der Zee. Om 8,30 uur H. Mis als jaardienst voor de zielerust van Annie Nooyen. Om 10,15 uür de Hoogmis Salus Populi voor de vruchten der aarde. Na de Hoogmis is er afrekenen voor de heren collectanten van de kwartjes-actie. Om 2,30 uur is er Lof. MAANDAG om 7,45 uur H. Mis tot zekere in tentie L. DINSDAG voor de zielerust van de heer Bekker. WOENSDAG uit dankbaarheid K. DONDERDAG voor de zielerust van Catharina Lormans - van Kuylenburg en overl. familie. Donderdagavond is er gelegenheid om te biech ten van 7 uur af. VRIJDAG Eerste Vrijdag, bijzonder toegewijd aan de verering van het H. Hart. Om 6 uur H. Mis voor de zielerust van de overl. ouders Linders-Thielen. Om 8 uur voor de zielerust van de heer Bekker. ZATERDAG voor de zielerust van Cathrien Lor mans - van Kuylenburg en overleden familie. Zaterdagavond is er gelegenheid om te biechten van 7 uur af en om 7,30 is er lof ter ere van Maria. Willen de ouders zo goed zijn er aan te denken de kinderen ook gedurende de vacantie geregeld naar de H. Mis te zenden. FAMILIEBERICHTEN: Op 25 Juli zijn getrouwd Jacobus Bos uit ons rectoraat en Gerarda An tonia van Rens uit de parochie van de H. An- tohius Abt uit Lomm. Op 27 Juli is gedoopt Johannes Hubertus Andre as, zoon van Martinus Johannes Janssen en Maria Louisa Elisabeth Verhaegh. Mag ik de ouders van die schoolgaande kin deren, die, alvorens te Communie te gaan, op schooldagen mogen drinken, er even aan her inneren, dat dit onder de vacantie niet geoor loofd is. Natuurlijk mogen ze wel water drinken, want dit is voor eenieder geoorloofd, aangezien volgens de laatste bepalingen van Z.H. de Paus, water niet ontnuchtert. Zoals U boven in deze berichten kunt lezen, is er morgen (Zondag) een collecte voorde medische Missiezusters van Imstenrade bij Heerlen. Onder iedere H. Mis zal een ZeerEerw. Pater over het werk dezer Zusters preken en hierin zullen de Zusters zelf collecteren. Natuurlijk beveel ik deze collecte ten zeerste bij u aan. VOOR ONZE EIGEN KERK: Vorige opgave 1024,22 Over intentiegeld K1,50 Van buiten ons rectoraat 2,50 Samen 1028,22 Je zou zo zeggen: de gang gaat er uit, maar daar antwoord lk op: dat bestaat nooit. Daar ken ik mijn mensen tè goed voor. t Gaat druppeltjesgewijs! Ja, op het ogenblik wel, maar op den duur holt de druppel de steen uit. En ik ben er absoluut zeker van, dat van daag of morgen (deze tijdsbepaling natuurlijk niet letterlijk genomen) wel weer eens een fikse regenbui ons dorstig rubriekje zal laven. Het zullen heus niet altijd druppeltjes blijven. En dan... de kerk staat er nog niet. Maar wees voorzichtig dat u zich ook HIERIN niet vergist, want ook over de school hebben velen vaak ge glimlacht en... 1 September a.s. zullen onze kin deren TOCH de nieuwe school betrekken. Zo zou het ook wel eens met de nieuwe kerk kun nen gaan, en zou u zich dan misschien moeten schamen, nog nooit iets aan ons rubriekje ge daan te hebben, omdat u de beloften en voor bereidingen niet vertrouwde? Spaar u zelf dit naberouw en... deponeer spoedig uw gave groot of klein in de bus van onze Pastorie. Intussen de gevers Van deze week weer hartelijk dank na mens alle bewoners van ons rectoraat. RECTORAAT H. JACOBUS, EGCHEL. ZONDAG 10e Zondag na Pinksteren. le coll. bijz. openschaalcollecte voor onze kerk. 2e coll. voor de nieuwe kerken. 7,30 uur leesmis. 9,30 uur hoogmis tot bijz. int. Hoogmis: Solemniteit van de H. Jacobus, patr. v. onze kerk. MAANDAG 7,30 best. dienst Peter Joh. Tim mermans enDorothea Peeters. DINSDAG 7,30 hoogmis tot bijz. intentie. WOENSDAG 7,30 uur best. d. Peter Johannes Timmermans (Boerenbond). DONDERDAG 7,30 hoogmis tot bijz. intentie. 7-8 biechtgelegenheid. VRIJDAG le Vrijdag van de maand, toegewijd aan 't H. Hart van Jezus. 7,30 hoogmis tot bijz. intentie. ZATERDAG 7,30 best dienst Maria Hilkens- Smets. 7-8 biechtgelegenheid. 8 uur lof en rozen krans. ZONDAG le coll. voor onze kerk. 2e coll. voor de R.K. Kweekscholen. 7,30 leesmis. 9,30 hoogmis. 3 uur lof. Daarna H. Fam. Alg. H. Communie v.d. H. Fam. PAROCHIE MARIA GEBOORTE, KESSEL. ZONDAG 10e Zondag na Pinksteren. Zijn voornemens een christelijk huwelijk aan te gaan: Gerardus Rutten en Theodora Brummans uit Tegelen. Simon Petr. Jac. Beeks en Wilhel- mina Leyssen uit Maasbree. Henricus Boots en Margaretha Titulair. Van 3 tot 4 uur maandelijkse aanbidding. MAANDAG 7 uur g. jgt. voor z. Anna Gertrudis Vestjens. 7,45 uur b. H. Mis voor z. Johannes v.d. Beuken. 23 Juli j.l. had weer de eindles aan deze school plaats. Het officiële gedeelte, wat bestond uit uitreiking der getuigschriften en diploma's, had plaats in het patronaat. Hier voerden o.a. het woord de Burgemeester, als voorzitter van de commissie van beheer van deze school, mej. Tiel Groenestegen als consulente van de Vereniging voor Landbouwonderwijs, de Kring-Voorzitster van de Boerinnenbond kring Helden, Mevrouw Ottenheijm en tot slot de directrice der school mej. Galema. Door enkele leerlingen van de pri maire opleiding en van de Landbouwhuishoud- cursus werden dankwoorden gericht tot de leer krachten en enkele passende cadeaux werden aangeboden. Onder leiding van de heren Kessels en Sleven werden enkele aardige toneelspelletjes opgevoerd. Hierna trokken alle ouders, die in grote getale warenopgekomen, en de genodigden naar de huishoudschool, waar een welvoorziene koffie tafel hen wachtte. Uit het hele verloop van deze eindles bleek wel, dat er hoe langer hoe meer ouders zijn, die het nut inzien van deze school voor de vorming en ontwikkeling van hun dochters, zowel oudere als jongere. Wij zijn er vast van overtuigd, dat in de toe komst het onderwijs nog beter en uitgebreider gegeven zal kunnen worden, als we zien het grote moderne complex, wat tegenover de bestaande school verrijst. Het getuigschrift werd uitgereikt aan de volgen de primaire leerlingen. UIT PANNINGEN: M.W. Bos, H.C.M. Brummans, L.C.J. Dorssers, A.M.Th. Geurtjens, H.G.M. Goossens, J.F.J. Hermkens, P. L. Huis, J. H. J. Jacobs, M. G. M. Janssen, A.M. Janssen, L.G. Janssen, H.J. Karis, M.H. Litjens, E.J.P. Peeters, Y.E.J. Stals, E.A. Steeghs, J.A. Smits, G.G. Wulms, E.H.W. Ver linden. UIT HELDEN: H.J.J. van Heugten. UIT KONINGSLUST: C.G.P. Bos, G.G. Bots, D.J.M. Hermans, M.M.W. Janssen, D.J. Stappers, W.S. Verhaegh. UIT BERINGE: C.M. Gielen, M.J. Peeters, A.M.J. Tillemans, A. M.C. Verstappen, W.J.M. Versteegen, S,G.M. Zeegers, H.C.G. Peeters. UIT GRASHOEK: H.J. Cuijpers, A.M.H. Spee UIT EGCHEL: P. Rambags, W.M. Vossen. Het diploma werd uitgereikt aan de volgende leerlingen van de Landbouwhuishoudcursus: UIT EGCHEL: C.J. Bos, C.M. Sijben. UIT KONINGSLUST: J.W.H. Bos, P.H.M. Ghielen. UIT MEIJEL: M.J. Coolen, J.G. Ronckers, A. Strijbos, G.M. Vissers. UIT HELDEN: P.L.J. Jacobs, A.G.J. Jacobs, A.C.W. Sillekens M.W Muyzenberg, DINSDAG 7 uur b. H. Mis voor z. Joh. Geraadts, Aldegonda Halferkamps en Frans Geraedts. 7,45 uur g. jgt. voor z. Jan van Boven, Agnes Görtz en familie. WOENSDAG 7 uur b. H. Mis voor z. Catharina Hermans. 7,45 b. H. Mis voor z. afg. familie Hanraets-Buskens. Om 7,30 uur Lof ter ere van de H. Jozef. DONDERDAG 7 uur b. H. Mis voor z. Tilmanus Giesberts en de Eerw. Zuster Felicitas. 7,45 b. H. Mis voor* z. Willem Reinders. Van 6,30 - 7,30 gelegenheid om te biechten. VRIJDAG le Vrijdag van de maand. 7 uur Hoog mis ter ere van het H. Hart van Jezus. 7,45 g. jgt. voor z. Rudolf Pennings. ZATERDAG 7 uur leesmis. 7,45 g.jgt. voor z. Maria Hendrina v.d. Brandt. 7,30 Lof t.e. vh. Onbevlekt Hart van Maria. ZONDAG 9 Augustus na de Hoogmis congrega tie voor de jongens en na het lof H. Familie. M. Hanssen, J.A.M. Verlinden. UIT MAASBREE: L.T.M. v.d. Sterren, G.J.P.G. Smeets. UIT PANNINGEN: A.M.G. Gommans, P.M. Gommans, M.G.B. Gijzen, A.H.M. Ottenheijm, O.G. Wijnen. UIT KESSEL: A.M.C. Gastreich, P.L.J. Geraets, P.H.M. Jans sen, P.W. Veugelers. Maandagavond 27 Juli had een onofficiële, echter gezellige, eindles plaats van de beide avond cursussen. 40 leerlingen in totaal ontvingen het getuigschrift. ZONDAG 10e Zondag na Pinksteren. Eerste Zondag van de maand. Algemene Com muniedag van het Rectoraat. Tevens bijzondere collecte voor de kerk. Om 7 uur H. Leesmis. Om 9 uur hoogmis. Om 2,30 uur Lof. MAANDAG om 7 uur gez. H. Mis voor de overl. van de fam. Luyten-Leenders. DINSDAG om 7 uur gez. H. Mis voor zal. Her- manus Derix en Petronella Bongers. WOENSDAG om 7 uur H. Leesmis. DONDERDAG om 7 uur gez. maandd. voor zal. Maria Gertrudis Derix. VRIJDAG eerste Vrijdag van de maand. Toege wijd aan de verering van het H. Hart van Jezus. Om 7 uur gez. H. Mis voor zal. Henricus Naus en Johannes Mooten. Na de H. Mis uitstelling van het Allerheiligste, Litanie en Acte van Eer herstel aan het H. Hart van Jezus. ZATERDAG om 7 uur gez. H. Mis voor de overl. van de fam. Hanssen-Janssen. 's Avonds wordt biecht gehoord van 5-6 uur. Zijn voornemens een christelijk huwelijk te slui ten: Piels, Paulus Antonius, (Kerkdriel) en Muurmans Johanna Gertruda Francisca, 3e roep. PAROCHIE H. ALDEGUNDIS, MAASBREE. ZONDAG 10e Zondag na Pinksteren. 7.- H. Mis. 8,30 H. Mis voor de parochie. 10.- Hoogmis, met volkszang, v. overl. familie Grub- ben en Smits. 15.- Lof, waarna H. Familie. MAANDAG 6,15 jaarg. voor Anna van Gaal- Heijligers. 7.- gest. jaarg. voor Petronella Lampe. 7,45 jaarg. voor Leonard Pennings. DINSDAG 7.- gest. jaarg. voor Hendrik Gom mans en Wilhelmina Janssen. 7,45 gest. jaarg. v. Henricus Boots en Louisa Beckers. 9,30 plechtig huwelijk van bruidspaar Grubben-Smits. WOENSDAG 6,15 gest. jaarg. voor Hendrina Linders. 7.- gest. jaarg. v. echtelieden Math. Len- ders-Janssen. 7,45 gest. jaarg. voor Willem Wij- nands en echtg. en Gerard en Gertr. Wijnands. DONDERDAG 6,15 gest. jaarg. voor Wilhelmina Maassen en Joh. en Gertr. van Oijen. 7.- gest. jaarg. voor fam. Lenders-Peeters. 7,45 gest. jgt. voor Jac. en Christ, v.d. Schoot en beide echtgen. 19,30-20,30 Heilig Uur als voorbereiding op le Vrijdag. Gelegenheid om H. Sacr. der Biecht te ontv. van 18-19 uur. VRIJDAG le Vrijdag der maand. 6,15 gest. jgt. voor Petrus Hermans en echtgenote. 7.- gez. H. Mis t.e. v. H. Hart van Jezus en Onbevl. Hart van Maria, met akte van toewijding aan Jezus' H. Hart. 7,45 gest. H. Mis voor Petronella Vaes- De Burgemeester der gemeente Helden brengt ter algemene kennis a) dat aan alle keuringsplichtigen, die tijdens de zitting 1952-'53 (keuring lichting 1954) ter keuring moesten verschijnen, de oproepingen voor de opkomst ter keuring zijn verzonden; b) dat de in 1934 geboren mannelijke personen, die in een der Nederlandse bevolkingsregisters zijn opgenomen of daarin hadden behoren te zijn opgenomen, en de oproep voor opkomst ter keu ring dan wel een bericht van niet-inschrijving nog niet hebben ontvangen, zich vóór 1 Januari 1954 ter gemeentesecretarie moeten aanmelden. Helden, 29 Juli 1953. De Burgemeester van Helden (get) Cremers. BURGERLIJKE STAND HELDEN ~.i-p+/\TT va n 23 tot 29 Juli 1953. Aangiften van 23 tot 29 Juli 1953. GEBOREN: Jacobs, Gertruda Hendrika, Maria Ninnesweg 12a. kessels, Maria Petronella, Doro thea, Driessen 20. Mestrom, Joseph Peter Gode- fridus, Beekstra.it 18a. Janssen, Johannes Huber tus Andreas, Koningslust 596. Weiten, Gertruda Hendrika Beatrix Mathea, van Hövellstraat 28. Janssen, Gertruda Gerarda Christina, Beekstraat 12. Weiten, Henrica Johanna Petronella, van Hö vellstraat 51. Jeuken, Josephina Jacoba Frides- wida Maria, Loo 453. Roosen, Peter Wilhelmus Theodorus, Vosberg 410. Vercoulen, Johanna Gertruda Louisa, Grashoek 283. GEHUWD: Van der Loo, Marinus Antonius, oud 23 jaar, los arbeiders, wonende te Asten en Gom mans, Theresia Maria, oud 23 jaar, te Helden. Bij zonnebrand, doorzit ten, schrijnen, smetten sen en familie. ZATERDAG 6,15 gest. jaarg. voor Gerard Smeets Catharina Verlinden, Elisabeth Hermans en Jo hanna Janssen. 7.- gest. jaarg. voor fam. Theod. Hoogers-Kusters. 7,45 gest. jaarg. voor Jeannette Lenders. 19,30 Maria-Lof voor de vrede. Daarna Jeugd-H. Familie, le afd. Gelegenh. om H. Sacr. der Biecht te ontv. van 18,30 tot 19,30 uur. PAROCHIE H. PETRUS BAARLO 10e Zondag na Pinksteren ZONDAG 2 Augustus. 6.30 uur Ism. voor de pa rochie. 8 uur ism. tot zekere intentie. 10 uur hoog mis voor z. Regina van de Pasch. 2.30 uur Aan bidding en processie door de kerk. MAANDAG 3 Augustus. 6.45 uur zeswd. voor z Dorothea Timmermans-Schurmans. 7 uur Ism. v z. Andreas Timmermans. 7.45 uur gest. jgt. z. Joh. Mertens en Louisa Boonen. 7.45 uur Ism. v z. Petrus Engels. 8.30 uur gest. jgt. v. z. Mevr. de Bossart-Hermans. DINSDAG 4 Augustus 6.45 uur mnd. voor z. Louisa Görtz-Nyskens. 7 uur Ism. voor z. Wilhel mina Berden. 7.45 uur gest. jgt. voor z. Gertr. Görtz en ouders. 10 uur pl. huwelijksmis voor het bruidspaar Geraedts-Thijssen. WOENSDAG 5 Augustus. 6.45 uur mnd. voor z. Petrus Hermans. 7 uur mnd. voor z. Mathieu Janssen. 7.45 uur Ism t. e. H. Jozef. 8.30 uur gest. jgt. z. Jan Hubert Luyten en Petr. Wienden. DONDERDAG 6 Augustus. 6.45 uur mnd. voor z. Maria Schmitz-Hilkens. 7 uur Ism. voor z. Ge rard Jeurissen en ouders. 7.45 uur jgt. voor z. Bernard Hendriks. 7.45 uur Ism. voor z. Cornelis Konings. 8.30 uur gest. jgt. voor z. Christoffel Rijke en ouders. Biechthoren van 6-7 uur. VRIJDAG 7 Augustus. Eerste Vrijdag van de maand, bijzonder toegewijd aan het H. Hart van Jezus. 6,30 uur Hgm. t.e. H. Hart van Jezus. 7 uur Lsm. voor overl. fam. Verkoelen-Gerritsen. 7,45 uur gest. jgt. voor z. Leonard Kessels. 7,45 Lsm. tot zekere intentie. 8,30 gest. jgt. voor z. Elisa beth Jenniskens. ZATERDAG 8 Augustus. 6,45 uur Mnd. voor z. Joanna Beurskens-Fleuren. 7 uur Lsm. voor z. Hendrik Meers. 7,45 ur gest. jgt. voor z. Willem Boumans. 7,45 uur Lsm. t.e. O.L. Vrouw en H. Odilia. 8,30 gest. jgt. voor z. Baron d'Olne. 7,30 uur Marialof» ZONDAG 9 Augustus. Alg. H. Communie voor de H. Familie afd. Mannen. 6,30 uur Lsm. tot zekere intentie. 8 uur Lsjm. voor de leden van de Land- arbeidersbond Stl Deusdedit. 10 uur Hoogmis voor de parochie. 2 uur Vergadering van de H. Familie afd. Manhen. 3 uur Rkrs. en Lof. Daarna kleine H. Familie. Onder de H. Missen voorge schreven collecte R.K. Kweekscholen. Mulo-diploma. Op de in Venlo gehouden examens slaagden de volgende leerlingen van de Mulo school voor het Mulo-diplomo A: Tonia Rutten, Joop Stikkelbroeck, Grad Verhaegh en Twan Wilms uit Panningen; Ton Hesen (A en B) uit Helden-Dorp; Jac. Lenaers en Leo van Lier uit Meijel; Piet Mestrom uit Grashoek; Sjef Krutzen uit Koningslust. Afgewezen werd één candidaat. Benoeming. Met ingang van 1 September a.s. is benoemd tot onderwijzer aan de R.K. U.L.O. school, alhier de Heer P.J.F. Stams uit Stevens weert. LIMBURGSE FRUITTELERS ORGANISATIE afd. Helden e.o. Zaterdag 1 Augustus zal deze vereniging de laat ste plaatselijke excursie houden in dit jaar en wel in de boomgaard van de heer W. Jacobs, Voorzitter van de vereniging. Bijeenkomst om 6 uur Ondersteweg 7A Kessel. Tot besluit zullen Zaterdag 22 Augustus als laatste excursie dit Zaterdag 22 Augustus als laatste excursie dit jaar enkele bedrijven worden bezichtigd in de buurt van Rotterdam, o.m. Jiet proefbedrijf van de heer Schaeberg, Hoofdvertegenwoordiger van Van Wiersum. Dit is een groot bedrijf waar vele proeven genomen zijn met verschillende bestrij dingsmiddelen, dus er valt wel iets te leren. Bij voldoende tijd zal ook een kijkje genomen worden op Schiphol. De leden ontvangen nog bericht en moeten bij deelname een antwoordkaart vóór 8 Augustus terugzenden aan het op de kaart ver melde adres. Geslaagden Middenstands-Handelsavondschool. Mej. H. M. Kurvers en de heren Jan v.d. Beucken, Th. Dorssers, G. Janssen, Th. Janssen, Hein Kes sels, Jac. Korsten, J. Lormans, P. v. Ooyen, Jan Rijs, Harry Schreurs, Frits Segers,, Jan Sijben en Herm. Verlaek. Hiermede behaalde onze Middenstandscursus 'n gemiddelde van ruim 82% geslaagden, waarmee zeer zeker evenals andere jaren een zeer goed figuur is geslagen. Immers, voor het schriftelijk examen, gerekend over geheel Nederland werd reeds 30% afgewezen, waarbij men nog moet rekenen dat op het mondeling examen gemiddeld nog eens 15% wordt afgewezen, zodat evenals andere jaren het gemiddelde over Nederland zich wederom zal bewegen om de 55%. Een felicitatie niet alleen aan de geslaagden, maar ook aan Bestuur en Directeur is dan ook zeer zeker op zijn plaats. TUINBOUWVERENIGING HELDEN. Bonenverpakking. Alleen stamprincessen in AK 12 kg. Alle overige bonen in kisten met 10 kg en wel als volgt: spekb. pronkb. en snijbonen in bloemkoolbakken, alle overige niet genoemde bo nen in AK. Denk aan de 2 ons overwicht. De leden worden er nogmaals op gewezen dat alle producten om 6 uur moeten worden aange voerd, ongeacht welke oplaadplaats dit ook is. Groenten op no. om 7 uur, o.a. sla, bieten en kele soorten bonen en koolsoorten. Leden wier producten niet op tijd aan de oplaadplaatsen aanwezig zijn zal een boete worden opgelegd. Ingaande heden mogen de Early victoria en de perzikrode zomerappel worden aangevoerd. Augurken die niet of niet goed gewassen zijn of niet ontdaan van bloem of vuil kunnen in de tuinbouwloods ter sortering worden geweigerd. TWEE DAGEN FANCY FAIR. Vanaf het begin heeft het plan vastgestaan om de fancy fair ten bate der dekenale St. Lamber- tuskerk twee dagen te houden. Het blijkt nu ook werkelijk nodig te zijn, want het aantal prijzen is zo enorm groot dat er beslist Zaterdag en Zondag onder hoogspanning zal moeten worden gewerkt om al deze prijzen aan de man (of aan devrouw) te brengen. Voorlopig gaat nog de grootste belangstelling uit naar de „geheimzin nige enveloppe", een originele attractie waarmee tien prijzen te winnen zijn, die een totale waarde van 350.- vertegenwoordigen, een bedrag dat dus aanmerkelijk hoger ligt dan oorspronkelijk was bedoeld. Andere prijzen noemen der ruim dertig attracties? Onmogelijk! Eén greep slechts. Meer dan 120 stuks gebak zal worden verdraaid, gevist, geschoten, gebumberd, getrokken enz. enz. Enfin, U komt maar zien, want één ding staat vast, dat rondom het Mariaplein vanaf Zater dagavond half acht en dan vanaf Zondagmiddag vier uur de stemming weeropperbest zal zijn. De feestelijkheden worden hedenavond geopend door de hoogeerw. heer Deken, terwijl de fanfare dan meteen met vrolijke muziek de stemming er in zal blazen. Speciaal wordt nog de aandacht gevestigd op de grote ballonwedstrijd waaraan Zondagmiddag om 5 uur duizend ballons zullen deelnemen. De afspraak van jong en oud luidt voor vandaag en morgen: Wegaan allemaal naar de fancy fair in Helden-Dorp! SCHUTTERIJ ST. HUBERTUS BERINGE Zondagmiddag om 6 uur schietoefeningen. Wijziging Opera-bezoek. De op de achterpagina vermelde advertentie betreffende bezoek aan de de opera „Die Niebelungen" te Hoensbroek moet door omstandigheden gewijzigd worden. Datum van bezoek wordt 23 Augustus, en wel te Tegelen, alwaar door de Düsseldorfer Opera uitgevoerd wordt „Aïda" van Verdi. SCHUTTERIJ ST. LAMBERTUS HELDEN Zondag na de Hoogmis ledenvergadering in de tent op de Pool. Trouwe opkomst wordt verwacht Geslaagd. Op het d.d. 20 en 21 Juli gehouden exa men op de school voor maatschappelijk werk te Sittard, slaagde onze dorpsgenote mej. Nelly van Bree voor Wijkverpleegster. JONGE BOEREN SPORTDAG Morgen zullen Jonge Boeren uit verschillende afdelingen op het Concordia-terrein te Pannin gen een sportmiddag houden. De volgende af delingen doen daar aan mee: Kelpen-Oler, Mer- selo, Meijel, Heijthuijsen, Tongelroy, Roggel, Leu nen, Heide-Venray, Altweerterheide, Laar, Horst, Maasbree en Helden. Na een lof om drie uur op het terrein wordt de sportdag geopend door de heer G. Mertens, voorzitter van de L.L.T.B. Daarna zal het vol gend programma worden afgewerkt: 1) Bondsoefening 1953, 2) Vendelzwaaien, 3) 100 meter hardlopen, 4) Pyramidebouw, 5) Hoog springen, 6) Pyramidebouw, 7) Muziekoefening 1953, 8) Demonstratie Keuze-oefening, 9) Hard lopen 1500 meter, 10) Demonstratie bondsoefe 1 ningen door de kampioensafdeling 1953. 11) De Prijsuitreiking. KINDSHEIDOPTOCHT TE PANNINGEN De Kindsheidoptocht zal dit jaar gehouden wor den op Zondag 6 September a.s. Het is een geluk kig idee geweest om dit schone, oude gebruik jaarlijks weer in ons parochieleven te laten te rugkeren. Het parochieel actie-comité rekent ei ook dit jaar weer op dat iedere buurt enthousi ast zal medewerken dit feest te doen slagen Ja, dit jaar, het jubileumjaar van de te midde van ons wonende paters missionarissen, moet e een kindsheidoptocht komen, die alle vooral gaande zal overtreffen. De paters zelf zullen oo, van de partij zijn en wat dat wil zeggen behoe geen nadere verklaring. Verder zullen ook c studenten van Panningen aan de optocht dee nemen. Binnenkort zullen de leden van het p; rochieel actie-comité bij elkaar komen, waart deze de diverse buurten van de plannen op hoogte zullen brengen. Parochianen van Panni gen, er wordt weer op u allen gerekend. De voc afgaande jaren hebt u zich van de beste zijï laten zien. Dit jaar moet er op 6 September wél een optocht door Panningens straten trekksh die een grote manifestatie zal zijn van de mis sieliefde van ons allen. Uitslag aanbesteding. Door architect H. van d( Homberg werd aanbesteed het bouwen van eer woonhuis te Helenaveen voor rekening van d( heer C. Veldhuizen. De uitslag is als volgt: 1) Gebn Klerks te Helenaveen 20280.- 2) H. v.d. Acker te Deurne 19744.- Het werk zal aan de laagste inschrijver gegunc worden. i SCHUTTERIJ ST. LEONARDUS PANNINGEN Zondag 2 Augustus a.s. zal de schutterij haar jaarlijks vogelschieten houden. Om 4 uur is er gezamenlijke optocht, af clublokaal, naar de Nin nesweg voor het afhalen van de oude koning, Th. Hendriks. Om plm. 5 uur zal het schieten beginnen. Wie hel laatste restje van devogel omlaag haalt, zal mei dit schot de nieuwe koning zijn. Het zal er dus spannen aan deKerkstraat en voor het publiek de moeite waard eens van dichtbij het konings- schieten te zien. Zo de tijd dit toelaat zal de nieuwe koning nog na afloop een rondgang ma ken door Panningen. Benoemd. De heer P. van Ooy, onderwijzer aar de Mulo alhier is in gelijke functie benoemd t< Deurne. INSTRUMENTENFONDS HARMONIE CONCORDIA PANNINGEN Vorig saldo 1073,14 F.T. te P100,— Gecollecteerd op de bruiloft Ghielen-Brummans 11,49 Nieuw saldo 1184,63 De nodige voorbereidende stappen om tot tota! vernieuwing van het instrumentarium te kome zijn reeds genomen. De oude instrumenten zij getaxeerd door de firma, die ook de nieuwe ka leveren. Het instrumentenfonds heeft tot nu toe, blijkei bovenstaande verantwoording, bijna 1200.- o; geleverd. Dit is wel veel, maar eigenlijk toe nog te weinig. Zoals bekend zullen de kosten vs de nieuwe instrumenten 14.000.- belopen. Het verschil zal moeten worden overbrugd do een lening. Wel een reden om het instrumente fonds nog eens onder de aandacht van Panni gens bevolking te brengen. U zult '6 morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewand« doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bi derft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Nee de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES o die liter gal op te wekken en uw spijsvertering stoelgang op natuurlijke wijze te regelen. Een plan aardig zacht middel, onovertroffen om de gal te do( stromen. Eist Carter's Leverpilletjes. Blijven liggen bij Jacobs in de werkplaats jongensjasje. Dit is terug te bekomen in de we| plaats, Beekstraat. Verloren Maandag in de Heuvelhoek, grijze b;| pen. Frans Korsten, Kerkstraat 24. Aan het Missiehuis is blijven liggen een p| zwarte damesglacé's. Terug te bekomen bij k| steen. Gevonden aan de school witte rozenkrans, sou nir uit Lourdes. Nelly Mols, Maasbreeseweg Gevonden portemonnaie met inhoud. Terug| bekomen Math. Steegs, Kievit 216.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 2