SO'iarig Jubileum der I Veusier op de lüereld Qcast van Tanzaisma D.D.D. GEMEENTE ABONNEMENTEN BUITENLAND NUMMER 1 34E JAARGANG ZATERDAG 1 AUGUSTUS 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS Betaling abonnementsgeld DINAND STUFKENS Ve n I o brillenspeciali s t ^Ylieuwó uit Ifaiclden UITGAVE L. KASSTEEN MARKT 28, P ANNINGEIN REDACTIE EN ADMINISTRATIEPOSTBUS 2, PANNINGEN, TELEFOON K 4760-492 - GIRO 15718 - REDACTIE H KASSTEEN Per jaar bij vooruitbeta ling - Advenes XO ct_pe^m, bij contract bclangrijke reductie Het hevige onweer dat in de nacht van Zaterdag op Zondag zijn rechten deed gelden, voorspelde niet veel goeds voor de feestelijkheden rond het 50 jarig jubileumfeest der Paters Lazaristen. De bevolking heeft deze dag op waarlijk grootse wijze haar gevoelens voor de Panningse Missie huis-bewoners tot uiting gebracht. De feestelijkheden die in het Misiehuis reeds op Dinsdag 21 Juli in intieme kring waren aange vangen werden besloten op Zondag 26 Juli. In deze voorafgaande week was voortdurend hoog bezoek in het Missiehuis. Zo waren er Hun ne Hoogwaardige Excellenties Mgr. Lebouille, ge wezen bisschop van Yungpingfu, Mgr. Fresnel, bisschop van Madagascar, H. E. H. Visitators Lancu en Meijer, de oversten van de verschillen de huizen in Nederland, leden van de raad, en oud-professoren uit Panningen. Het begon Dinsdag om 6 uur met het zingen van Psalm 32; Exsultate justi in Domino, toespraken en zang. Om 7 uur waren de studenten te gast bij de no vicen die voor hen opvoerden: ,,De Ivoren deur", een legende gespeeld in een proloog en drie be drijven, geschreven door A.A. Milne. 1- Woensdag om 10 uur werd een Plechtige Hoog mis uit dankbaarheid opgedragen door de oudste Lazarist van de Nederlandse provincie, de Z.E.H. Schmid uit Susteren. Om 7 uur werd wederom opgevoerd „De Ivoren deur", thans voor de heren en genodigden. Donderdag droeg de Hoog Eeiw. Heer Visitator r. Lancu een plechtige Requiemmis op voor de verleden Confraters. De middag werd gevuld iet declamatie, zang enz. 's Avonds draaide de ivue in zes taferelen: „Onder het oude dak", erzorgd door de studenten. Deze revue gaf een e verzicht van gebeurtenissen met betrekking op et missiehuis vanaf 22 Juli 1903 toen de eerste lazaristen de Nederlandse grens passeerden tot leden. Volgens ooggetuigen moet het een revue :ijn geweest die de lachspieren danig in werking leeft gebracht. Vrijdags werd de dag weer ingezet met een plechtige Hoogmis opgedragen door de Hoog Eerw. Heer Visitator uit Duitsland, Meijer, ter wijl de middag in het teken van de sportbeoefe ning stond. Zaterdag was een rustdag om geheel fit aan de grootse feestviering met de bevolking op Zondag te kunnen deelnemen. Alle inwoners van de gemeente hebben in een of andere vorm meegeholpen om het klooster in Panningen de laatste dag van het feest in het middelpunt der belangstelling te plaatsen. Meerdere dagen is er gewerkt geworden om de versieringen rond het missiehuis in gereedheid te brengen. Het resultaat dat de fa. Tummers- Cremers met de aangebrachte verlichting heeft weten te bereiken was fantastisch mooi. De va- riatie die door de verschillende soorten lampen, wier licht de bloemenkleuren nog mooier deed uitkomen dan zulks bij daglicht 't geval is, wer den verkregen, deden het missiehuis en de om gevende tuin lijken op een sprookje, en de avon den vóór de eigenlijke feestdag waren reeds velen naar deze illuminatie komen kijken. Het feest op Zondag werd ingezet met een pon tificale Hoogmis in de tuin van het missiehuis. Nog nimmer waren er zoveel mensen in de tuin van het missiehuis toen Z.H.E. Mgr. Job Tsjen, verbannen bisschop van Chentingfu naar het al taar schreed, voorafgegaan door de missiehuis bewoners en vele elders in functie zijnde Laza risten. De celebrant Mgr. Tsjen werd geassisteerd door de Zeer Eerw. Heer Opheij als Presbyter Assis- tens, Professor C. Verwoerd als Diaken, Pro fessor H. de Baar als Sub-Diaken, de Hoog Eerw. Heer Visitator Lancu als troondiaken, terwijl professor van Ruijven als ceremoniarius fun geerde. De gezangen werden uitgevoerd onder leiding van de Zeer Eerw. Heer Donders. Deze pontificale hoogmis moet op allen wel een diepe indruk hebben gemaakt. Hoe mooi is toch het Gregoriaans zoals het werd gezongen door de fraters. Eenvoudig maar o zo mooi. De predicatie waaraan wij het volgende ontlenen werd gehouden door de Z.E. Heer Ter Veer. Gedurende de afgelopen 50 jaar zijn er circa 400 priesters in het misiehuis opgeleid. Dit missie huis doet zijn invloed gelden over geheel de we reld. Pater Ter Veer vergeleek 't missiehuis St. Jozef met de zon wier stralen reiken tot de ver ste uiteinden der wereld. 35 Landen hebben, mede dank zij het Panningse missiehuis St. Jozef, het H. Geloof ontvangen. Dit steunt tot vreugde en dankbaarheid. De vreugdekreten van de Indi anen, die een schip zien naderen, waarop zich een priester-missionaris bevond, getuigen van deze vreugde en dankbaarheid. Deze dankbaarheid geldt ook U vrienden, aldus Pater Ter Veer. Van dit bescheiden missiehuis uit, vertrekken de apostolische mannen naar alle werelddelen. In Bolivia ligt een graf waar een jongeman, uit de naaste omgeving van het missiehuis, begra ven is. Deze priester werd hier opgeleid en ver trok naar het verre missieland. Als opvolger van hem (de E. pater G. Janssen (Red.) knielde ik op 23 December X922 bij dit graf neer en was ontroerd door de op de grafsteen gebeitelde spreuk: „Libenter impendar" Gaarne breng ik offers. Zonder U, vrienden, kunnen wij niet leven en I Buitenlandse abonnementen, die in de loop van a.s. week nog niet betaald worden, zullen wij niet meer doorsturen. Administratie Midden-Limburg. De abonnementsprijs bedraagt 5.- bij vooruit betaling, als het bij U thuis wordt afgehaald. Voor hen die zelf komen betalen, is de prijs 4.75 Betaling en opgave kan geschieden Bi bij Kassteen of bij de agenten. werken. Zet bovennatuurlijke steun op 't natuur lijke. Daarom moet er eerst leven zijn. U hebt ons geholpen, gekleed en te eten gegeven. Uw hulp én medeleven ten opzichte van ons pa ters, zou ik willen vergelijken met de liefde en zorg van moeder Maria ten opzichte van Haar Zoon. In U zie ik de naza,ten van de vrouwen en mannen die St. Vincentius bijstonden in zijn werk. U staat voor altijd in onze harten gegrift. Hier aan het altaar ziet U Mgr. Tsjen, bisschop opvolger van Mgr. Schraven z.g.. Ook hij is een zoon van St. Vincentius, waaruit blijkt dat de invloedsfeer van Uw missiehuis geen grenzen kent Met recht kunt U trots zijn zulk een missie huis in uw midden te hebben, als zijnde de baker mat van bisschoppen,priesters, broeders en zelfs martelaren. Mgr. Tsjen is een van hen, die het grote voor recht van hun ambt mede aan Uw missiehuis te danken hebben. Hij is gekomen om ons te be danken voor wat wij deden voor China. Toen hij Uw aanhankelijkheid jegens ons zag was hij zeer getroffen. Daarom draagt hij deze H. Mis op uit dankbaarheid voor U allen. Wij kunnen U in materieel opzicht niet vergoeden wat U voor ons deed. Op geestelijk, wetenschap pelijk en cultureel terrein geven wij onze beste krachten voor U en ik hoop dat God 't tekort van ons, ruimschoots zal aanvullen. Moge de zegen van Mgr. Tsjen U geestelijk en tijdelijk welzijn, gezondheid en voorspoed, huise lijk geluk en vreugde om Uw kinderen geven. Pater Ter Veer besloot zijn predicatie met de woorden: „De kroon van Hem, bestemd voor de genen die zo werken als U, zult U zeer zeker ontvangen. Na de Hoogmis werd de receptie geopend door de voorzitter van het jubileum comité, de heer F. Hermans, die allen hartelijk welkom heette, 'n Gouden jubileum zoals wij hier vandaag te zamen met de bewoners van het missiehuis vieren, mag wel als een unicum in de geschiede nis der gemeente genoemd worden. Vijftig jaar lang zijn de paters in ons midden en gedurende die 50 jaar is vanuit dit missiehuis veel zegen rijk werk voor ons allen, maar ook en vooral voor de uitbreiding van Gods Rijk in de Missie landen, verricht. Zoals gebruikelijk bij een jubileum zijn we deze dag begonnen met een plechtige H. Mis. Omdat 't echter een bijzonder jubileum is, hebben wij ook een bijzondere plechtige H. Mis mogen bij wonen en wel een Pontificale Hoogmis, opgedra gen door een echte Missiebisschop, Z.H.E. Mgr. Job Tsjen. Een dankwoord aan deze bisschop is hier zeker op z'n plaats. Namens alle inwoners feliciteert spreker de „gouden" paters. Hij spreekt de hoop uit dat Gods rijkste zegen op de Congregatie mag blijven rusten en het missiehuis nog een lange reeks van jaren in ons midden mag blijven. Uw werk en verblijf, temidden van ons zegen- rijk gewest, al uw goede werken hier te memo reren is niet mogelijk maar wij zijn U dankbaar voor alles wat U voor ons deed en nog zult doen. Bij een feest is 't gebruikelijk dat geschenken worden aangeboden. De bevolking heeft gemeend dat dit gebruik in ere moest worden gehouden. Het feestgeschenk van de gehele bevolking mag ik U thans aanbieden in de vorm van een nieuw dak op 't middengedeelte van het missiehuis. Dit geschenk zal naar wij hopen binnen 14 da gen door de belangeloze hulp van werknemers en werkgevers uit 't bouwbedrijf aangebracht, Uw huis sieren. Burgemeester Cremers wijst op de onschatbare waarde van het bezit van een klooster voor de gemeente. Spreker feliciteert de jubilerende paters en dankt hen namens de gemeentenaren, vereni gingen en organisaties voor alles wat zij deden. Het eerste doel van het missiehuis is de opleiding van missionarissen, maar daarnaast werken de paters mee om de gemeente cultureel en maat schappelijk op hoger peil te brengen. Er is in de gemeente practisch niets te doen of de paters zijn er in een of andere vorm bij betrokken. Steeds staan zij gereed voor het geven van le zingen, cursussen enz. Daarom verdient U ons aller dank. Als blijk van deze dank overhandigtspreker aan de overste van het missiehuis, de Z.E. Heer E. Sarneel een enveloppe met inhoud en spreekt de hoop uit dat de paters hun zegenrijk werk nog in lengte van jaren zullen mogen voortzetten. Pa,ter Overste begon zijn dankwoord met „Beste vrienden: jullie zijn allemaal onze vrienden. Dit feest is één groot familliefeest. Deze dag zal ik nog vaak een dankwoord moeten uitspreken. In de H. Mis is tot God gesmeekt dat hij U moge vergelden wat U voor ons hebt gedaan. Jullie geven mede de mogelijkheid om het geloof over de gehele wereld te verkondigen. De paters zijn dankbaar voor alles wat U voor hen doet. Pater Overste dankt de burgemeester voor die geheimzinnige enveloppe wier inhoud zeker voor de paters bruikbaar zal zijn. Nogmaals dank aan allen voor alles, en moge de goede God 't U allen in algemeen en ieder in 't bijzonder vergelden. Pater Provinciaal, de Z.E.H. J. Lansu, vindt het een aangename taak te danken voor al 't ge presteerde. Dank niet alleen als jong student van dit huis maar ook als vertegenwoordiger van de Neder landse provincie. Mijn gelukkigste jaren waren die van mijn verblijf in Panningen. Bij mijn be zoek aan Panningen heb ik het gevoel van naar huis te gaan, ga ik elders heen dan ga ik op reis. Dit moge voor U voldoende, zo niet alles zeggen. Pater Lansu dankte ook namens de honderden die hier opgeleid werden en die in dit feest met ons verenigd zijn, alsmede namens de con gregatie. De geest van geloof doet U in dit huis niet een bedrijf of school zien, maar een huis van God waar jonge mannen, mede met behulp van de door U verstrekte middelen, zich voorbereiden op 't H. Priesterschap en om Gods woord uit te dragen over de wereld. Deze priesters gaan om het geloof te verkon digen, maar ook om te lijden (zoals pater Her mans uit Maasbree, aldus pater Provinciaal) en desnoods te sterven (Mgr. Schraven en pater Wouters) voor 't geloof. Namens Mgr. Tsjen moet ik U danken voor jullie werk hier in Holland. China is hiervoor zeer erkentelijk. Het spijt Mgr. Tsjen dat hij zelf niet in staat is U deze dank onder woorden te bren gen. Moge het missiehuis aan zijn roeping blijven beantwoorden, door te zijn een huis van God. Moge de dagelijkse gebeden, die offers in stilte gebracht, die talrijke H. Missen als een hemelse dauw op U blijven neerdalen, aldus besloot de H.E.H. Lansu zijn dank woord. Tegen 2 uur klonk er in de Kerkstraat een scnuchter tromgeroffel. Een bonte stoet kleuters trok °p naar het Missiehuis waar de paters aan het feestdiner de huldiging van deze Panningse kleuters m ontvangst namen. Spoedig stonden een dertigtal kleuters boven op een tafel terwijl de overigen voor de tafel gingen staan. Een diri- gente nam voor het gezelschap plaats en de se renade begon. Trommend, fluitend, bellend en zingend bracht Panningens toekomst hulde aan de jubnerende paters. °,m k.alf zes werd er in de kloosterkapel een plechtig lof gecelebreerd door Mgr. Tsjen. Intussen begon het op de Markt in Panningen waar de 4 muziekgezelschappen uit de gemeente en het gemengd koor Bel Canto bij elkaar kwa men, druk .te worden. Een indrukwekkend corps vormden deze ver enigingen dat onder daverend tromgeroffel zich voor het missiehuis aandruk e. Een gezamenlijk gespeelde mars nodigde de paters uit om voor het missiehuis te verschijnen. Notaris Haffmans was hier dj tolk van allen om naast de muzikale hulde woorden van geluk- wensen te spreken. Spreker noemde het wel een unicum dat de 4 muziekgezelschappen hier broe derlijk onder elkaar deze erenade kwamen brengen. Dit wijst op een wel zeer bijzondere ge beurtenis. En dit is 't ook, want we zijn hier naar Panningen gekomen om de Paters te hul digen met hun gouden jubileum. Wij willen door deze serenade onze gevoelens van dank betuigen voor alles wat gij paters voor de gemeente Hel den hebt gedaan. Voor Uw medewerking aan het uitdragen van Gods Woord over de gehele wereld. Voor Uw gebeden, voor Uw steeds bereid zijn de culturele en maatschappelijke belangen van ons allen te behartigen. Wij zijn U zo ontzet tend veel dank verschuldigd en niet U aan ons. t Haffmafls wendde zich in de Franse taal tot Mgr. Job Tsjen. Namens alle inwoners sprak hij de hoop uit dat zijn vaderland spoedig weer vrij zou zijn en het arme Chinese volk de vruch ten van de missionering ten deel zal vallen. Uit het dankwoord van Mijnheer Overste bleek wel, hoezeer de muzikale hulde en hartelijke toe spraak op prijs werden gesteld. Na deze aubade trokken de gezelschappen naar de tuin van het missiehuis, waar al spoedig iede re oeschikbare zitplaats, en dit waren er zeer veel, bezet was. Naarmate het donkerder werd begon de tuin, door de aangebrachte veelkleurige lichtbronnen, een sprookjesachtig aanzien te krijgen. De weersomstandigheden waren buiten verwach ting goed zodat het verblijf in de tuin zeer aan genaam was. Daarvoor zorgden ook de muziekgezelschappen uit Beringe, Koningslust, Dorp en Panningen alsmede het gemengd koor Bel Canto en het koor van de studenten. Het door hen ten gehore gebrachte stond op hoog peil. De Edelachtbare heer Burgemeester vroeg tegen het einde van dit concrt nog even de aandacht van de aanwezigen. Spreker zeide getroffen te zijn door dit avond concert. Wat is er toch veel te bereiken, wanneer er maar samenwerking heerst! Een dag als deze is daarvan wel een klinkend bewijs. Hij verzocht allen deze dag en avond goed in het geheugen te houden. Het deze dag en avond ge presteerde is voor het gemeentebestuur een reden om het culturele leven in de gemeente nog meer te steunen. T.z.t. hoopt de burgemeester hiervan een bewijs te kunnen leveren. Het slotwoord van deze feestdag was aan pater Overste. Het is met weemoed dat ik aan deze schone dag thans een einde moet gaan maken aldus pater Overste. Ik ben niet in staat om met woorden mijn ge voelens tot uitdrukking te brengen. Hij hierboven heeft met welbehagen op dit feest neergezien en zal U hiervoor belonen. Wij zijn daartoe niet m staat. Ons gebed zal ten hemel blijven op stijgen om genade en gunsten bij de goede God voor U af tesmeken. Mgr Tsjen, die hier in Uw midden is, kan maar niet begrijpen hoe dit alles zo mogelijk is. Hij is getroffen door Uw mede leven en aanhankelijkheid jegens ons. Wij hopen en vertrouwen dat wij ook in de toekomst op U zullen kunnen blijven rekenen zoals U dat ook van onze kant zult kunnen doen. Op verzoek van pater Overste gaf Mgr. Tsjen tot slot van deze dag zijn bisschoppelijke zegen. De bevolking van de gemeente heeft op waarlijk grootse wijze deze jubileumdag voor de paters tot een onvergetelijke gemaakt en de spreuk boven de mgang van het missiehuis: Zilver, Goud of Diamant 't Zijn onze Paters Hier en in het buitenland, alle eer aangedaan. Als bijzonderheid zij nog vermeld dat 2 personen die in 1903 mee naar Panningen kwamen, thans ook bij het jubileum aanwezig waren, n.l. de Z E Heer Janssen, provisor van het missiehuis en broeder van den Heuvel, die voor deze gelegen heid uit België naar Panningen was komen. overge- Wapenstilstand op Korea een feit. De wapenstilstand in Korea is dus eindelijk een feit geworden. Met enkele pennenstreken hebben Harrison en Generaal Nam II het bestand be krachtigd, waarmede voorlopig een eind is ge komen aan de vijandelijkheden op Korea. Aan beide zijde van de frontlijn hebben de troepen zich 2 km gedistancieerd en het vuren heeft opgehouden. En in afwachting van de vredes conferentie, welke binnen X80 dagen moet plaats vinden, zijn drie commissies aan het werk ge togen, om toezicht uit te oefenen op de naleving van de bestandsovereenkomst en de repatriëring te regelen van de krijgsgevangenen. Dit is dus voorlopig het resultaat van de zeer lange be- standssprekingen en het overleg van Generaal Clark met Syngman Rhee. Voor Zuid-Korea be tekent deze wapenstilstand geen uitzicht op een betere en vreedzamer periode. De voornaamste wens immers van Syngman Rhee, de hereniging van Zuid- en Noord-Korea zal er niet door in vervulling gaan. Ook hier is het de tegenstelling tussen Oost en West, welke de hereniging in de weg staat. Gelijk bij de hereniging van Oost en West-Duitsland en de kwestie van het vredes verdrag met Oostenrijk, wordt ook op Korea een volk in twee kampen verdeeld gehouden door de aanspraken welke de Russen doen gelden. Toch bestaat er een kans de beide delen van Ko rea weer tot een geheel te maken. Algemeen wordt aangenomen, dat er op de Verenigde Sta ten grote drang uitgeoefend zal worden China tot de Verenigde Naties toe te laten. In dat geval zou binnen het kader van de Verenigde Naties gestreefd kunnen worden naar een hereniging van Korea. Maar er gaan ook geluiden op om de aan China opgelegde handelsbeperkingen te laten vervallen. Amerika is daarvoor een beetje huiverig omdat het een overheersing vreest van China op de wereldmarkt, hetgeen ook niet zon der consequenties voor de wereldvrede zal zijn. De Chinezen zullen ongetwijfeld niet nalaten hun handelspolitiek te herstellen, dus kan er op ge rekend worden dat nu de vijandelijkheden voorbij zijn en China vrij is van de smet agressor te zijn, er geen heftige strijd zal ontbranden op de we reldmarkt tussen Amerika en het land van Mao Oorlog in Indo China thans meer dan ooit zaak van het Westen Nu de strijd in Korea gestaakt is, gaat de volle aandacht van het Westen uit naar Indo-China. Met een inspanning, welke de krachten van hun land te boven gaat, vechten de Fransen daar voor een zaak, welke van zeer grote importantie is voor het Westen. Evenals Mendès-France bij zijn pogingen een Frans kabinet te vormen, dui delijk liet doorschemeren een terugtrekking in Indo-China voor te staan blijkt thans ook Mi nister Mitterand, voorstander tezijn een eervolle aftocht te bewerkstelligen. Welliswaar toonden de Amerikanen begrip dat wat zich in Indo- China afspeelt een kwestie is, welke alleen de Fransen raakt. Zij hebben de strijd van de Fransen dan ook ruim gefinancierd. Maar Bidault, heeft er des tijds bij de conferentie in Washington op aange drongen, dat bij de Vredesconferentie over Korea ook gesproken zou worden over Indo-China. De bedoeling hiervan is duidelijk. De Fransen willen zich ontlast zien van de inspanning welke de oorlog in Indo-China van hen vergt. De beste weg om zich van deze spanning te ontdoen, zien Parade 16 zij in een bewust streven, om Indo-China evenals destijds Korea tot een internationale aangelegen heid te maken. Tot een zaak, die militaire steun en hulp vraagt van alle landen der Verenigde Naties. Er is evenwel een stroming in Frankrijk die wil, dat aan de Fransen de taak beschoren blijft de moeilijkheden in Indo-China tot een goed einde te brengen. Wel willen zij die opvat ting voorstaan internationale steun accepteren, maar zij wensen niet dat het zo wordt, dat Ame rika met de verenigde Naties geheel het heft in handen neemt en met uitschakeling van de Fransen rechtstreeks met de Vietnam, militaire onderhandelingen aanknopen. Men kan zich het verzet tegen een dergelijke gang van zaken in denken. Want op deze wijze zou de inspanning van Frankrijk miskend en teniet gedaan wor den. Ondertussen echter begint een oplossing voor de moeilijkheden in Indo-China te dringen, daar na het aflopen der reggeringsperiode een sterke offensieve opleving van destrijd verwacht wordt. Dardanellen en Bosporus blijven in Russische belangstelling. De Turken hebben van de Russen een nota ge kregen, waarin wordt geprotesteerd tegen het bezoek van Engelse en Amerikaanse oorlogs schepen aan Stamboel. Hiermede heeft Rusland getoond, dat het blijft vasthouden aan het ver langen naar een wijziging van het uit X936 da terende verdrag van Montreux. In dat verdrag werd de status vastgelegd van de Turkse zee engten. Reeds eerder echter, toen de Russen hun wensen dienaangaande kenbaar maakten, lieten de Turken weten, dat zij slechts tot een her ziening van het verdrag wilden overgaan, alsook de andere partijen, die er bij betrokken zijn, dit wensen. Daarmee zijn evenwel de moeilijkheden over Dardenellen en Bosporus niet uit de wereld geholpen. Turkije, dat zich om deze kwestie steeds door de Russen bedreigd heeft gevoeld, heeft steun gezocht bij het Westen door toetreding tot het Noordatlantisch pact. Aanvankelijk protes teerden de Russen hiertegen, maar op dit protest zijn ze later teruggekomen. Voor Rusland blijven Dardenellen en Bosporus echter van grote stra tegische waarde. Deze toegang tot Zwarte Zee is voor de Sovjet-Unie een begerenswaardig ob ject. Ingeval van oorlog zouden, als Turkije met het Westen optrekt, de vloten van de landen, die tegen Rusland strijden door een Turkse beheer sing van de Zeeëngten practisch ongehinderd aanvallen kunnen uitvoeren op de kusten van de Zwarte Zee. Dit nu wat Rusland wil voorkomen. Vooralsnog ziet het er niet naar uit, dat Turkije zonder de andere naties, van het verdrag van Montreux tot overleg met de Russen zal geraken. Er is geen mensensoort, die wij in de Evangeliën zo dikwijls aantreffen en zo fel door Christus zien bestreden als het Farizeërdom. Maar geen geestesgesteldheid is dan ook zo fnuikend voor alle godsdienstig leven en leeft zo hardnekkig voort onder de mensen, als juist de geest van de Farizeër. Men kan het Farizeïsme niet zonder meer gelijk stellen met huichelarij, welke veel meer n gevolg is, uit deze geesteshouding voort vloeiend. Het diepste wezen van het Farizeïsme is het misbruiken van de godsdienst, door deze in dienst te stellen van louter aardse en zelf zuchtige doeleinden. Godsdienst is liefde tot God, de oneindig Volmaakte, in Wie alle goed wordt gevonden. De Farizeër heeft echter slechts liefde tot zichzelf. Als hij bidt verheerlijkt hij zichzelf en wenst hij God geluk, omdat Deze met hem als volgeling het zo goed getroffen heeft. Hij verricht misschien vele deugdzame daden, maar zijn deugd is louter uiterlijk, zij heeft slechts tijdelijk succes ten doel en is gericht niet op de verheerlijking van God maar op zelfverheerlij king. De Farizeër in de parabel kan men zeker niet zonder meer een huichelaar noemen. Wat hij zegt is waar: hij was geen rover, geen echt breker. Hij gaf tienden van zijn bezit. Doch ter wijl zijn lippen Gode ere brengen, staat zijn eigen eer op de voorgrond. Zijn vroomheid is reclame voor zichzelf. Hij misbruikt de tempel om bij het altaar van de ene God afgodendienst te plegen voor het eigen Ik. Deze gestalte van de Farizeër komt op velerlei wijzen telkens weer te voorschijn, wanneer men de godsdienst, bewust of onbewust, misbruikt voor doeleinden, welke met godsdienst niets te maken hebben. Godsdienst is een heilige zaak en het heilige moet heilig behandeld worden. „Sancta sancta tractanda". Is het niet een veel voorkomend euvel, dat Katho lieken, die uiteenlopende politieke opvattingen huldigen, eikaar over en weer bestrijden niet met politieke argumenten, maar door eikaars recht zinnigheid in de leer verdacht te maken en de tegenpartij af te schilderen als halve of zo goed als afvallige Katholieken. „Ik dankU, dat ik niet ben gelijk die anderen..." Hoezeer onze opvattingen over tijdelijke zaken ook mogen uiteenlopen, wij moeten één zijn in Christelijke liefde, één in aanhankelijkheid aan de Kerk, die zuil en grondslag der waarheid is. Het oordeel over de innerlijke gesteldheid is niet aan ons, maar aan God. Wij hebben slechts één plicht: de liefde tot God en tot elkander Een zelfde gebed, eenzelfde daad kunnen Farizeïsme zijn, als zij doordrenkt zijn van zelfzucht- of waarachtige Godsverering, indien de edele adem der liefde ze bezielt. God heeft zijn eigen reken kunde. Voor het oog der mensen is de rouwmoe dige echtbreekster zondiger dan de zelfbewuste Farizeër. Maar Christus was de vriend van de tollenaars en zondaars. Het enige wat wij weten is, dat wij zelf zondaars zijn/dat wij te kort schieten, iedere dag, ieder uur en dat slechts één gebed volkomen voor ons past „Heer wees mij, zondaar, genadig". God weerstaat de trotse, doch de nederige geeft hij genade. Dat wij dan in barmhartige liefde en met ont fermend mededogen elkander tegemoet treden, opdat onze daden een afspiegeling mogen zijn van de verheven grootmoedigheid van God, Die, naar het gebed der Kerk zegt, „Zijn Almacht het meeste toont door te sparen en Zich te ont fermen". rfll'sd' Krabben en peuteren maakt de kwaal steeds erger. De helder UHSiag vIoeibare D-D.D. dringt diep in en geneest de huid. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN 39 EEN DANKWOORD. Namens het Missiehuis hartelijk dank aan heel Helden voor het zeer mooie feest op Zondag 26 Juli. Wij hebben allen de grote genegenheid ge voeld die gij ons toedraagt. Ais de eensgezinde levenwekkende harten niet zo gul hadden mee gedaan zou dit jubelfeest niet zo groots en tege lijk zo innig zijn opengebloeid. We prijzen ons gelukkig in Panningen te mogen wonen! We weten er werkelijk geen raad mee wie we alle- maal moeten danken en prijzen. Moge de goede God, die alles weet en alles kent en alles beloont, zelf overvloedig zijn beste zegen over u allen uitstorten. E. SARNEEL c.m. Superior. Winkelsluiting in de gemeente Helden. Nu de winkelsluitingswet op X October X952 in werking is getreden en de daaruit voortvloeiende verordeningen door de raad zijn vastgesteld, en waar nodig door de Kroon goedgekeurd, is het van belang te weten wat de door de raad ge nomen verordeningen inhouden. A. Winkels. 1. De kappers- en-of barbierswinkels moeten op Dinsdag na 13 uur voor het publiek gesloten zijn. II. Alle winkels in deze gemeente moeten op werkdagen voor het publiek gesloten zijn om 19 u De zich op dit tijdstip in de winkel bevindende personen kunnen tot 19,30 u. worden afgeholpen Op genoemd sluitingsuur zijn de volgende uit zonderingen: X. Op Vrijdag en Zaterdag mogen de kappers winkels geopend zijn tot 21 uur, doch uitsluitend voor het verrichten van kapperswerkzaamheden. 2. Op de Zon- en werkdagen, waarop de jaarlijkse kermis gehouden wordt, mogen alle winkels ge opend zijn tot 24 uur, eveneens op de Vasten avond Zondag, Maandag en Dinsdag. III. Op Zondag mogen van 8 tot 12 uur geopend zijn: X. Winkels waar in hoofdzaak plegen te worden verkocht: a. rookartikelen; b. suikerwerken en banket; c. bloemen; d. fruit; doch uitsluitend voor de verkoop van bovengenoemde waren. 2. Winkels, waarin uitsluitend het bedrijf van portretfotograaf en - of fotodetailhandel wordt uitgeoefend. B. Markt- en straathandel. Markt- en straathandel mag uitgeoefend worden op werkdagen tot 19 uur. Dit geldt niet op: a. de werkdagen tijdens de jaarlijkse kermis b. de 2 werkdagen onmiddellijk voorafgaande aan Ker miszondag; c. op Maandag en Dinsdag onmiddel lijk voorafgaande aan Aswoensdag. Op deze da gen mag markt- en straathandel plaats vinden tot 24 uur. OpZondag is het verboden genoemde handel uit te oefenen met uitzondering van Ker miszondag en Carnavalszondag. Op deze dagen mag markt- en straathandel worden uitgeoefend van 8 tot 24 uur. Voor alle overige gevallen, welke zich op dit ge bied van de winkelsluiting voordoen, is de win kelsluitingswet X95X van toepassing.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 1