Volkomen Christendon* opruiming KOOPJES mde WOUW r $onge Cfyoeren tuinders bij t Utilitaire Oorlogsinvaliden Tijdens de Naar Beauraing gewetenloze tactiek faalde IE KONINGSLUST VIERDEN HUN ZILVEREN BESTAAN UMMER 51 3E JAARGANG ZATERDAG 18 JULI 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS Morgen, dag der DINAND STUFKENS Grondlegger van Russische Gestapo gaat de weg van zijn slachtoffers. FANCY FAIR VOOR DE KERK. 144idden •JZimbura JITGAVE L. KASSTEEN MARKT 28, PANNINGEN - REDACTIE EN ADMINISTRATIE: POSTBUS 2, PANNINGEN, TELEFOON K 4760-492 - GIRO 15718 - REDACTIE H. KASSTEEN Abonnementsprijs 5.- per jaar bij vooruitbetaling Advertenties 10 et per mm, bij contract belangrijke reductie Kleine advertenties (te koop e.d.) minimum 50 ct, uitsluitend bij vooruitbetaling en blijvende tegenstelling en een onoverbrug- are klove scheidt de Christen van de wereld. >e oorzaak hiervoor moet niet worden gezocht het verschil tussen natuur en bovennatuur, looit immers hebben Christus of Zijn Kerk het iatuurlijke veracht of gehaat, doch het integen- leel verheerlijkt en opgeheven. De genade ver- inderstelt zelfs de natuur en bouwt daar op 'oort. Het verschil tussen Kerk en wereld is dan iok meer een kwestie van uitgangspunt. Wie aan Ihristus toebehoort heeft het zwaartepunt ver- egd naar God, terwijl het zwaartepunt van de vereldling ligt in het aardse, in de dingen van Leze wereld. Daarom heeft Christus het ons met ;o krachtige nadruk ingescherpt: „Niemand kan wee heren dienen!" en waarschuwt St. Paulus n het Epistel: „Zo gij leeft naar het vlees, zult fij sterven, maar zo ge door de Geest de werken ran het lichaam doodt, zult gij leven". Alle po fingen om een compromis te sluiten tussen de feest van 't Christendom en de opvattingen van le wereld zijn daarom bij voorbaat tot misluk- :ing gedoemd. „Wie toch de geest van Christus iet heeft, behoort Hem niet toe". (Rom. 8, 9). len half-Christendom is een onmogelijkheid: men Leeft Christus heerschappij over alle gebieden es levens te aanvaarden, of men mag zich geen christen noemen. L>ok de wereld is radicaal in zijn handelwijze, .'ij zien het in de onrechtvaardige rentmeester: ;een middel veracht hij. indien het hem kan .lelpen zijn doel te bereiken. Met een zekere kleurstelling moet Christus zelfs constateren: [De kinderen dezer wereld behartigen hun be- ,ngen met meer overleg dan de kinderen van Let licht". anneer wij dan werkelijk het Christendom als het hoogste hebben erkend, laten wij dan ook consequent zijn en er alles voor over hebben. Dan moeten wij tegenover het radicalisme der wereld ons radicalisme stellen, onze waarheid tegenover de leugen, onze rechtvaardigheid tegen over het onrecht, onze liefde tegenover haat. Waarom moet het met ons geloof, met onze zorg voor de groei van het Rijk Gods een slak kengang gaan, terwijl de wereldlingen zich tot het uiterste inspannen, moeilijkheden weten te verdragen, zich aanpassen aan tijd en omstan digheden en een verbazingwekkende activiteit ontplooien om hun doeleinden te bereiken. Ook nu nog kunnen de „kinderen des lichts" van de onrechtvaardige rentmeesters, van de „kinderen der wereld", ijver en inspanning en een conse quente levenshouding leren. Het is waar, dat wij niets vermogen zonder God, in Wien wij leven, ons bewegen en zijn, doch dat betekent niet, dat wij maar bij de pakken moeten gaan neerzitten en alles alleen maar aan Hem moeten overlaten. Het betekent, dat wij een taak en een roeping hebben te vervullen in Gods plan met deze wereld, dat wij sterk in Hem, met verdubbelde kracht vooruit moeten stormen, om het doel te bereiken. Tegenover de storm, die deze aarde teistert, en het vuur, dat de akkers verzengt en de steden in as legt, moeten wij komen met de Pinksterstorm van een levend geloof en met het vuur ener alles overwinnende liefde. Eén ding is maar belang rijk: dat in alles God verheerlijkt worde. „Alles heb ik prijs gegeven en het als vuilnis geacht, om Christus te winnen" (Phil. 3, 8). Want Christus betekent eigenlijk de oplossing van alle pro blemen. Strijdende met Hem kunnen wij zeker zijn van de zege. „Want dit is de overwining, die de wereld overwint: ons geloof". Woensdag 8 Juli j.l. herdachten de Jonge Boe ren en Tuinders van Koningslust op een bijzon- iere wijze hun zilveren bestaansfeest. Sod werd te 10 uur in 'n plechtige H.Mis, opge- I ragen door de Z. E. Heer Rector Touw, dank gebracht voor alles in de voorbije jaren ontvan gen en voor de zielerust van de overleden leden. Tijdens de receptie, begonnen om half twaalf, maakten zeer velen gebruik om de jubilerende vereniging geluk te wensen. Hieruit bleek hoe velen het werk van de Jonge Boeren en Tuinders waarderen. We merkten o.m. op: de oud-advi seurs de Z.E.H.H. Thijssen, Arts en Dekkers, de E. A. Heer Burgemeester, de Bondsvoorzitter dhr Dormans, die mede namens het hoofdbestuur feliciteerde, De technisch adviseur van de kring Helden dhr. Beek. De Heer Beek wierp even een terugblik op het prille begin en prees de feestvie rende vereniging o.m. om de prima verzorging van de proefvelden (werd in het voorbije jaar niet de eerste prijs behaald!) en de zeer te loven samenwerking. De spreker feliciteerde ook na mens dhr. van Maris, die wegens ziekte tot zijn grote spijt zijn vereniging, hij is een de mede oprichters, persoonlijk niet kon gelukwensen. Verder dhr. Mulders, techn. adviseur van de ver eniging en van Horen, kringvoorzitter. De bestu ren van Boerinnenbond, Boerenbond en Boeren leenbank. Schriftelijke felicitaties kwamen o.m. binnen van de oud-rector Wagemans en dhr. van Maris. Een schat van bloemen en cadeaux bewezen de sympathie van personen en diverse verenigingen o.a. van Boerinnenbond, St. Agnes, Boerenbond Helden, Boerenleenbank, fanfare Eendracht m. Macht, R.K.V.V. GONA, dhr. A. Janssen, M. Her mans van Koningslust, v. d. Velden Panningen. Huize Koningslust offreerde een enveloppe met inhoud. In de middag begon om 5 uur de feestvergade- ring. De voorzitter, W. Janssen, opende met ge bed van de J. B. en T. Hij heette allen welkom, TONGERLOSE KERMIS A.s. Zondag 19 Juli zal Tongerlo zijn jaarlijkse kermis vieren. Tongerlo, het oudste gehucht van Maasbree, waarvan men beweert, dat aldaar de eerste bewoners van „Bree" woonden, ligt ten Noord-Oosten van de gemeente Helden, ten Zuid- Westen van Sevenum en tegen de Peelrand aan. De fanfare en het gemengd koor zullen de ker mis opluisteren met muziek en zang in de open lucht, bij het Café-Restaurant J. Peeters. Verder zal in café Peeters de avond gezellig worden doorgebracht met medewerking van een .bekend strijkje en een „conferencier". ^Wanneer de weergoden meewerken zal het Zon dag voor Tongerlo een ongekend drukke dag worden. Zaterdag om 8 uur wordt geopend met muziek. meer in het bijzonder de geestelijke adviseur de Z. E. Rector Touw, de oud-rectoren, de bonds voorzitter dhr. Dormans, dhr. Beek afd. Land bouwschool, de besturen van Boerinnenbond, Boerenleenbank en Boerenbond. Hierna kon men een keurig verzorgd jubileum- verslag van de secretaris van Rijswijck beluis teren. Het wel en wee, de wederwaardigheden, de vele aangename en minder aangename her inneringen uit de voorbije 25 jaar werden naar voren gebracht. Uitvoerig werd de geschiedenis van de vereniging opgehaald, waarbij dank werd gebracht aan de eerste pioniers, die het funda ment legden voor de bloeiende vereniging. Dank ook aan allen zoals geestel. adviseurs, Boeren bond, techn. adviseurs en Broeder Overste van Huize Koningslust, die zo ruimschoots hulp bo den. Gememoreerd werd hoe men na de oorlog weer van voren af aan moest beginnen, daar de bezetter alles „volgens plan had ausradiert". Hoe de talrijke deelname aan cursussen en de prachtige proefvelden getuigden van het rijke vruchtbare werk van de leden in deze zilveren periode. En moge dan in de toekomst, de Heer die Meester is van veld en oogst, die wasdom geeft en brengen moet, onze Jonge Boeren en Tuinders-vereniging bijstaan, opdat ze blijve le ven en bloeien ten voordele van onze boeren en tuinders, zo besloot de secretaris zijn verslag. De directrice van de Huishoudschool, Mej. Gale- ma, die bestuur en genodigden reeds 's morgens haar kookkunst had getoond, verzorgde met haar oud-leerlingen een prima, smakelijke koffietafel. De spreekbeurt van dhr. Steen, wat een vlotte, boeiende spreker, „had" direct alle aanwezigen. Degenen, aldus spreker, die zeer zeker gehoor hebben gegeven aan de woorden van de Bisschop zijn de boerenmensen. De heer van Steen wees er dan op dat de J. B.-sport nog niet voldoende gewaarderd wordt, zoals de mooie ruitersport, gymnastiek en volksdans. Voor de ontwikkeling van de jonge boeren dienen de landbouwscholen, cursussen en aanleg van proefvelden, zoals de huishoudscholen enz. voor de ontwikkeling van jonge boerinnen dienen. Die ontwikkeling is juist heden ten dage van zo'n grote betekenis. De jon gens, aldus de spreker, moeten meer respect heb ben voor de meisjes. Een grotere waardering, een hoger tegenopzien is een vereiste. En niet een neerhalen, een verlaging, zoals de film te zien geeft. Deze tijd vraagt van het jonge meisje fier heid, fijnheid, moed en dapperheid, en geen lip penstift of iets dergelijks. Een enquette bij 100 stadsjongens en -meisjes ingesteld over wat geoorloofd is en hoe de voor bereiding voor een goed huwelijk, gaf als uitslag dat 80% oordeelde, „leef maar alsof je getrouwd bent. Een verloving is reeds voldoende. De verlo vingstijd, de moeilijke tijd, de tijd waar zeer veel van af hangt voor het latere huwelijksleven, moet doorgebracht worden met en voor God. O.L. Vrouw moet steeds als voorbeeld voor ogen gehouden worden. Vele ouders klagen in onze tijd, dat de jeugd niet meer weet wat gehoor zamen is, maar, aldus de heer v.d. Steen, ligt de schuld niet heel dikwijls bij de al te toegeeflijke ouders? Dan wijst de spreker er op, dat wij platte landsmensen zeer veel voor hebben op de stads mensen. Deze missen de schone natuur, 't Zon licht, de onbedorven lucht enz. Zij moeten 's mor gens naar fabriek of winkel en hun weg leidt door enge van zonlicht verstoken straten. Ook sprak de Heer v. Steen over de emigratie, 'n noodzakelijk iets, omdat voor velen van onze jongelui hier geen bestaansmogelijkheid meer is. Aan het slot wenste hij de jubilerende vereniging in de volgende 25 jaar 'n actief, sportief en diep godsdienstig leven, 'n Hartelijk, langdurig ap plaus toonde de dankbaarheid van de aanwe zigen. De Heer Jansen dankte nog eens namens allen. Rector Joosten sprak als gewestelijk adviseur na gefeliciteerd te hebben, de hoop uit dat allen 't ingeslagen pad zouden blijven bewandelen. De geestelijk adviseur, de Z.E. Heer Touw, was blij de dag begonen te zijn met 'n H. Mis van dankzegging. Hij wenste de vereniging 'n lang bloeiend leven toe, met 'n diep Godsvertrouwen. Aan 't einde van deze zeer geslaagde feestver- gadering dankte voorz. Janssen allen, de spre kers, de schenkers van bloemen en cadeaux, de de directrice mej. Galema en de helpsters, de zaalhouder en al degenen, die enigermate de vereniging hun sympathie getoond hadden. OF PANNINGEN'S KERKHOF Gedenksteen voor de Zusters van het Kostbaar Bloed. Zaterdag 11 Juli om half tien in de voormiddag arriveerden aan het Kerkhof te Panningen de Eerw. Moeder, Algemeen Overste van de Zusters van het Kostbaar Bloed te Aarle-Rixtel, en drie harer medezusters. Zij brachten een gedenksteen waarop de namen zijn gegrift van 10 Zusters, die in de jaren 1893-1903 te Panningen overleden, en wier graven zich bevinden in de N.O.-hoek van het kerkhof, vlak bij het dichtgemetselde oude poortje. In het bijzijn van de Z.E. Heer Overste van het Missiehuis en een paar belang stellenden werd door de Heren Stassar, steenhou wer te Helmond, en J. Bongarts, Architect, de steen tegen de zijmuur bevestigd, om daar voor taan de herinnering aan de Zusters levendig te houden. Als voorlaatste staat er op vermeld Zuster Benedictina, de eigen zuster van de Stich ter Abt Franz Pfanner, hier vroeger bekend als kostdame Crescentia, die op 75-jarige leeftijd nog het kloosterkleed aannam, en in 1902 over leed. Toen alles gereed was, bad de Z.E. Heer Overste enige Onze Vaders en Wees gegroeten voor de overledenen: „Heer geef haar de eeuwige rust. Dat zij rusten in vrede". Na een kort bezoek aan huis bij Architect Bon garts, wiens echtgenote nog bij de Zusters op school was geweest, werd het Missiehuis bezich tigd (haar eerste vormingshuis van 1891-1903). Wie er vooral straalde van geluk was Zuster Helene, reeds bejaard maar nog kras, die na afwezigheid ven 50 jaar de plaatsen en gebouwen nog eens mocht terugzien waar zij in 1902 was ingetreden en waar zij de eerste anderhalf jaar van haar kloosterleven had doorgebracht. Zij wist nog vele herinneringen op te roepen. EEN ANDERE GEDENKSTEEN In aansluiting bij 't voorafgaande verdient ook de aandacht een grafsteen van 1x0.53 m, gelegen midden in het plaveisel voor het kapelletje ach teraan op het kerkhof. Deze steen dekt de ingang van de grafkelder van de Priesters en van de familie Engels. De letters van het opschrift zijn al gedeeltelijk weggesleten, maar met enige moei te toch nog te lezen. Het zijn vier versregels die te zamen een chronogram of tijdvers vormen: HIER AAN DEN VOET VAN 'T HEILIG KRUIS LIGT ENGELS' STOF IN 'T STOF BEGRAVEN DE ZIEL ERLANGT HET LOON EENS BRAVEN HET RIJK VAN GOD EN SIONS KRUIS. Wanneer men de letters die als Romeinse cijfers kunnen dienen en die groter uitgebeiteld zijn, bij elkaar telt, krijgt men het jaartal 1846. Dit is het jaar waarin Burgemeester Joannes Michaël Engels stierf, (geboren 9 November 1791, 10 Maart 1846, ongeveer twee jaar na de oprichting van Panningen's eigen kerkhof). Hij werd eerst begraven in een gemetseld graf halverwege langs het middenpad tussen het lateA monument van Notaris Guillon en het kapelletje. Toen in 1865 het kapelletje verrees en daaronder de grafkelder van de familie Engels was gemetseld, werd zijn gebeente daarheen overgebracht en ook de ge noemde steen. Honderden Limburgse militaire oorlogsgewonden worden morgen Zondag in Helden verwacht. Ook zullen verschillende autoriteiten aanwezig zijn bij deze reünie. Zo werden o.a. uitgenodigd Mgr. Dr. G. Lemmens, Mr. Dr. F. Houben, commissa ris der koningin in Limburg, de particuliere se cretaris van Prins Bernhard, de heer Paans. Verder de Luit.-Kolonels J.C. Houweningen, J.C. Faber, G.A. van Kooten, de Majoor der Kon. Mar. A. van Odijk, de Majoor der Nat. Reserve Schouten en Kapitein Muller. Ook zullen de Bel gische oorlogsgewonden vertegenwoordigd zijn. Om tien uur wordt een plechtige Hoogmis opge dragen door de Hoogeerw. Heer Deken. Bij goed weer op het Mariaplein. Onder deze H. Mis zal Majoor Aalmoezenier Vallen een predicatie hou den, terwijl door leden der Nat. Reserve de ere wacht wordt gevormd. Na de Hoogmis zal de E.a.b. Pleer Burgemeester Cremers de militaire oorlogsinvaliden het welkom toeroepen, waarna de harmonie Concordia van Panningen op de kiosk zal concerteren. Om twee uur heeft een kranslegging plaats bij het oorlogsmonument te Everlo. De gymnastiek vereniging SSS verzamelt zich om half twee bij zaal Jacobs om in optocht naar Everlo te mar cheren en zich in Panningen aan te sluiten bij de stoet welke daar wordt opgesteld. Bij de krans legging zal de Nat. Reserve weer de erewacht betrekken, terwijl ook de fanfare St. Jozef van Beringe aan deze plechtigheid muzikale mede werking verleent. Omstreeks half vier heeft er een turndemon- stratie van SSS plaats in het park van de Weled. Gestr. Heer Notaris 'Haffmans. Tevens zal daar dan de fanfare „Eendracht maakt Macht" van Koningslust spelen. Om acht uur zullen de fanfare „St. Cecilia" uit Helden- Dorp en het Heidens gemengd koor „Bel Canto" in het park een concert geven. Al deze feestelijkheden zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Wel wordt op de bevolking een beroep gedaan om een klein offertje te brengen teneinde deze dag voor hen, die zo veel voor onze vrijheid gaven, tot een onvergetelijke te maken. Jongelui, levert ook gij uw bijdragen in de vorm van een sigaar of pakje cigaretten. U kunt dit bezorgen tot Zaterdagavond bij Cas Schaareman Ruijsstraat 36 Helden. Komt, laat die mannen eens opsteken! Parade 16 Ve n I o B R I LLë N S P C I ALI S T Naar Beauraing! is voor zeer velen een onge woon geluid en aan evenzovelen een onbekende plaats nooit van gehoord! zult ge zeggen. En inderdaad, Lourdes, Banneux, Roermond. Wit- tem enz. enz. daar hebt ge meer van gehoord, daar zijt ge mogelijk meerdere malen geweest. Maar Beauraing... neen, dat is ons onbekend, en is dat ook een bedevaartsplaats...? Maar zeker..! En nog wel een zeer mooie zelfs. Beauraing gelegen in het Waalse achterland van België, op circa 1Ö0 km, vanaf Banneux en ongev. 8 km van de Franse grens, wordt gewoonlijk ge reden vanaf Luik via Hoei, Namen en Dinant, langs de schone Maasvallei. Nog niet zo lang geleden werden op vele plaatsen boekjes verkocht van de „Maagd der Armen" te Banneux en zij, die dergelijk boekje hebben ge kocht en gelezen, mogen weten dat Beauraing eigenlijk de oorsprong is van Banneux, omdat Maria te Beauraing zeer velen malen is versche nen aan 5 kinderen, te weten Fernande, Albete en Gilberte Voissin en André en Gilberte De- geimbre. Daar, en toen, was het, dat Abé L. Jamis, thans de Directeur en Generaal van het grote gebeds- leger der Internationale Gebedsunie te Banneux, een noveen begonnen was voor de bekering van zijn parochie, waar hij toen rector over was. De uitslag van deze noveen...? Maria verscheen op de achtste dag in zijn Parochie aan een meisje van circa 12 jaar, Mariatte Becó. Deze verschij ningen zijn eveneens door Rome erkend. Nu is het waar, dat vanuit Limburg, geen pro cessies worden samengesteld naar Beauraing, doch zoveel te meer naar Banneux. Vanuit Ne derland trekken toch zeer velen op naar Beau raing en wel vanuit Braband en Holland. Het Secretariaat voor deze bedevaart is „Pro Mariae. te Poeldijk (Westland) De bedevaarten vanuit Holland duren 3 dagen, op de laatste dag, de te rugreis wordt gewoonlijk ook een bezoek ge bracht aan Banneux. Het Secretariaat te Maastricht (van Banneux) organiseert echter de laatste jaren ook 2 bede vaarten naar Beauraing en Banneux, omdat Maria te Beauraing: „De Onbevlekte Maagd" „De Moeder Gods, de Koningin der hemelen" zo nauw verwant is aan Banneux en tevens als een tegemoetkoming voor de propagandisten, als te genprestatie voor het vele en goede dat zij voor het Secretariaat te Maastricht, ten bate van Banneux, verricht. Ook niet Propagandisten mo gen aan deze bedevaarten deelnemen... (zie ad vertentie in dit blad, bij wie men nadere gege vens kan bekomen). Het spreekt vanzelf, dat voor deze reis ook een bewijs van Nederland schap verplichtend is en deze reis vroeger moet aanvangen dan de gewone bedevaart naar Ban neux, en dat de thuiskomst ook veel later is. Ge woonlijk zijn we reeds te circa 6 uur aan de Belgische grens te Eysden, in Luik de H. Mis en H. Communie (die het wensen) vandaar naar Beauraing (te Namen en Dinant wordt gewoon lijk gestopt) Bij aankomst te Beauraing een bid- weg naar de plaats van de verschijning met lof Het aan vele zijden geuite vermoeden, dat de strijd om de opvolging van Stalin, nog steeds gaande was in het Kremlin, werd op 10 Juli be vestigd met het bericht van Beria's uitstoting uit de partij, en de ontzetting uit al zijn regerings- functies.Iawrentij Beria, die na de dood van Sta lin, tezamen met Malenkof en Molotof, de macht overnam, bekleedde sindsdien de functie van mi nister van Binnenlandse Zaken en plaatsver vangend premier. Thans wordt tegen Beria aan gevoerd, dat hij er naar streefde met zijn minis terie, de regering te overvleugelen. Ofschoon die bewering niet strookt met de feiten, kan uit de uitstoting van Beria wel geconcludeerd worden, dat de grondlegger van de Russische Gestapo, over grote macht en invloed beschikte. Malenkof zal zich daardoor voortdurend bedreigd hebben gevoeld. Daarom besloot hij zijn oude strijdmak ker uit te leveren aan de door hem zelf opge leide beulen. Motief niet duidelijk. Wil men politieke waarnemers geloven, dan zou Beria's ongenade, het einde betekenen van de milde politiek van Rusland, van de laatste maan den. Deze politiek, zou het werk van Beria ge weest zijn. Malenkof die zich met deze mildheid niet kon verenigen, zou dus Beria ten val heb ben gebracht, om een nieuwe politieke koers in te kunnen slaan. Uit deze veronderstelling zou de gevolgtrekking gemaakt kunnen worden, dat niet Malenkof maar Beria, in de maanden na Stalins dood, de feitelijke macht in handen heeft gehad. Het is immers moeilijk aan te nemen, dat Beria in de positie ten opzichte van Malenkof, waarin hij aan de wereld werd voorgesteld, in staat zou zijn geweest zulke ingrijpende verande ringen aan te brengen in de Russische politiek ten opzichte van het Westen. Maar het is ook mogelijk, dat de politieke waarnemers het bij het verkeerde eind hebben. Een vaststaand feit is echter wel, de geringe mate van vriendschap, welke er altijd bestaan heeft tussen Malenkof en Beria. Het beste bewijs hiervoor levert de ont dekking van het artsencomplot in Januari, drie maanden voor Stalins dood. Malenkofs vroegere positie Voor een goed begrip van de actie tegen de dok toren, is het belangrijk na te gaan, welke plaats Malenkof innam, onder de topfiguren van de Sovjet Unie op 't moment dat het complot open baar werd. In October 1952, bij gelegenheid van het 19e congres van de communistische partij, kreeg Malenkof de functie toegewezen van secre taris generaal der communistische partij. Van hoeveel betekenis deze functie is, bewijst wel het feit, dat Stalin tot dat ogenblik altijd zelf was opgetreden als secretaris-generaal.De overdracht van deze functie aan Malenkof werd toegeschre ven aan Stalins slechte gezondheid, maar tevens werd dit gebaar beschouwd als een vooruitschui ving van Malenkof, naar de eerste plaats als opvolger van de generalissimus. Het secretariaat, aan 't hoofd waarvan Malenkof kwam te staan, bestond practisch geheel uit vrienden en aan hangers van Malenkof. Maar buiten het secre tariaat was er nog een oude garde in Rusland, waar Malenkof ter dege rekening mee diende te houden. Tot deze oude garde waren te rekenen Molotof en Kaganowitsch, die golden als bij zondere vrienden van Stalin. Verder was er dan nog Beria, die ook over een behoorlijke macht beschikte, als. hoofd van de staatspolitie en lei der van de Russische atoomindustrie. Voorspel van de opvolging. Malenkof begreep dat het verstandig zou zijn, zich reeds voor de dood van Stalin te verzekeren van een onbetwiste kans op zijn opvolging. Strijd daarover na de dood van de generalissimus leek hem niet te verkiezen, omdat dit wel eens op stand onder het volk in de hand zou kunnen werken. Daarom besloot hij maar meteen zijn slag te slaan, en kwam hij voor de dag met het artsencomplot. Direct trof hij daarmee Beria, die in de Sovjetpers openlijk verweten werd, nalatig te zijn geweest in het opsporen van de „misda dige" doktoren. Maar tegelijkertijd deelde Malen kof aan Molotof een ferme klap uit, door in de lijst van de beschuldigden, de naam te vermelden van de reeds overleden professor Michoels. Deze man had in de winter van 1943 met vooraan staande Russen, waaronder ook Molotof, bespre- kingen gevoerd over de vestiging van een joodse staat. Nu echter de verhouding tussen Rusland en Israël, in de loop der jaren minder gunstig was geworden, trof Molotof het verwijt onder handeld te hebben met „knechten van het Wes terse imperialisme". Malenkof hoopte, met deze onthullingen te bereiken de enige te zijn, die voor opvolging van Stalin in aanmerking kwam. Maar toen kwam Stalins dood. Beria's greep naar de macht. Malenkof nam, zoals bekend, niet alléén de macht over. Hij moest deze delen met Beria en Molotof, die blijkbaar nog over genoeg invloed beschikten, om Malenkof te beletten de macht geheel aan zich te trekken. Zo kwam er dus een trika, even als na de dood van Lenin. Ook toen echter, heeft Stalin zich van zijn medeheersers weten te ont doen. Maar niet, dan nadat hij eerst tien jaar geregeerd had. Malenkof is sneller te werk ge gaan, en daarvoor had hij alle reden. Want het artsencomplot, door Malenkof opgezet in zijn strijd om de opvolging, werd door Beria als een „vergissing" aangemerkt. Hij tekende het bevel tot de invrijheidstelling van de doktoren. Hier mede bracht Beria Malenkof een slag toe, die hem geenszins aangenaam zal zijn geweest. Het was een troef van Beria, om zichzelf de gehele macht in handen te spelen, en Malenkof en ook Molotof op den duur uit te schakelen. In de greep van zijn eigen strafsysteem. Malenkof heeft echter niet gewacht of Beria nog verder zou gaan. Hij heeft radicaal inge grepen, zette Beria uit de partij, en liet verkon digen dat de vicepremier een vijand van het volk was. De rol van Beria is nu voor goed uitge speeld. Deze man, die omhoog geklommen is over moorden, welke hij liet begaan op personen die hem in de weg stonden, heeft de hoogste top in het Sovjet paradijs, niet kunnen bereiken. Zijn bijzondere tactiek om een positie te veroveren heeft deze keer gefaald. Zijn systeem in het ver leden was steeds, zijn chefs regelrecht in discre- diet te brengen bij Stalin. En de generalissimus, altijd bevreesd voor krachten die zijn macht wilden ondergraven, leende altijd een gewillig oor aan Beria. Zo liet Stalin reeds in 1922 op aanraden van Beria de chef van de Tscheka Tschidsiadse vermoorden, terwiji in 1938 de be ruchte NKWD-chef Jeschow, eveneens door toe doen van Beria, uit de weg geruimd werd. In beide gevallen bezette Beria de plaatsen, die door hun dood vrij kwamen. Kort na het begin van de tweede wereldoorlog begon Beria's eigen lijke carrière. In 1941 werd hij commissaris- generaal voor de staatsveiligheid, enige tijd later tevens lid van de verdedigingsraad, vier jaar daarna bevorderd tot maarschalk, 1946 opge nomen in het politbureau en tevens leider van het atoomonderzoek. Gedurende de jaren van 1946-1950 bouwde hij het net van de staats veiligheid uit tot de landen van Oost-Europa. Tal van spionnen stonden onder Beria's direct commando. Nog geen vier maanden na de dood van Stalin is het gedaan met de invloed en macht van Beria. Thans wacht hij op zijn vonnis in de gevangenis. Voor het monsterproces ten tonele wordt gevoerd, zal vermoedelijk nog wel enige tijd verstrijken. Beria heeft nu gelegenheid, de deugdelijkheid van zijn mensonterend strafsys teem, aan den lijve te ondervinden. en predicatie... Daarna vertrek naar Banneux, alwaar korte bidweg naar de bron, nog wat ge bruiken en dan de thuisreis- Het spreekt vanzelf, dat deze reis ook een bede vaart is en onderweg gebeden wordt, al is het dan minder dan de zuivere Banneuxreis... daar door draagt deze reis ook een zuiver geestelijk karakter en mag men hem niet beschouwen als een materieel uitstapje. Br. Flavianus. Zaterdag 1 en Zondag 2 Augustus zal Helden 'n daverende fancy fair beleven. Dat men alles in het werk zal stellen om van deze liefdadigheids- kermis iets aparts te maken, zal iedereen duide lijk zijn, als men weet dat dit feest op touw wordt gezet ten bate der Heidense St. Lambertus- kerk. Langzaam maar zeker vordert het herstel en machtig rijst de imposante toren boven de omgeving uit, zodat binnenkort in Helden een kerk zal verrijzen, die waardig een dekenale kerk mag worden genoemd. Om de geweldige kosten aan dit bouwwerk ver bonden enigszins te verlichten, werd een comité in het leven geroepen om een fancy fair te orga niseren. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft inderdaad een daverend succes te worden. Nieuwe attracties, naast de meest po pulaire van voorheen, zullen elck wat wils bie den. Een originele loterij met zeer waardevole hoofdprijzen staat o.a. op het program. En wat zal het een fantastisch schouwspel zijn wanneer Zondagmiddag 2 Augustus vele honderden bal lons tegelijk worden opgelaten om in wedvlucht mee te dingen naar fraaie prijzen. Op Zaterdag namiddag 1 Augustus zal voor de opening der fancy fair de opnieuw gegoten grote Heidense klok door de Hoogeerw. Heer Deken worden ge wijd en zal iedereen zich kunnen overtuigen van haar naar wij hopen behouden schone klank volle toon. Tot de volgende week dames en heren.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 1