ZOEKLICHT OP HET HELDENSE GEMEENTEHUIS WRIGLEY vol van weldaden r huid buitengewoon in het gewone «TA* LEZERS ocAri,- Jone/veekenring te fielden GEMEENTE HELDEN ven vTiewictf uit NUMMER 49 33E JAARGANG ZATERDAG 4 JULI 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS DINAND STUFKENS V e n I C& EGCHEL UITGAVE L. KASSTEEN MARKT lMiclcLeH -JZimbwcj iRKT 23, PANNINGEN - REDACTIE EN ADMINISTRATIE: POSTBUS 3, PANNINGEN, TELEFOON K 4760-493 - GIRO 15718 - REDACTIE H. KASSTEEN Abonnementsprijs 5.- per jaar bij vooruitbetaling - Advertenties 10 ct per mm, bij contract belangrijke reductie - Kleine advertenties (te Wat bij het lezen van Christus' woorden en da den in het Evangelie steeds opnieuw opvalt, is het volkomen harmonisch samengaan van een jideële en verheven leer met een zakelijke zin voor de realiteit. Hoe hoog de eisen ook mogen zijn, die Hij stelt, als Hij van de mens vraagt vol maakt te zijn als zijn hemelse Vader, Hij plaatst zich steeds op de bodem der werkelijkheid, die alleen Hij in haar volle omvang kende en door schouwde, zowel in de geestelijke grootheid van 's mensen roeping tot het Rijk der Hemelen en het Kindschap Gods als in de lichamelijke zorg voor de instandhouding van het leven en het ver krijgen van het dagelijks brood. Als de menigte, meegesleept door Zijn persoonlijkheid, eten en drinken heeft vergeten en Hem dagenlang is gevolgd om Zijn woorden te horen, denkt Hij om het lichaam: „Zo ik ze hongerig naar huis laat gaan, zullen zij onderweg bezwijken". Ook dit is merkwaardig in de handelwijze van Christus. Hij laat hen naar huis gaan. Van slechts weinige aitverkoornen vraagt Hij alles achter te laten Dm Hem te volgen, doch de grote menigte stuurt Hij naar huis terug „Toen liet Hij hen gaan", le boer naar zijn land, de arbeider naar zijn verk, de ouders naar hun gezin, ieder naar zijn >laats, waar hij nodig is. Hij zendt hen weg, ge- ipijsd naar het lichaam, om onderweg niet te be swijken, maar evenzeer versterkt naar de geest, jpdat zij innerlijk veranderd hun gewone plich- ;en buitengewoon, d.w.z. met meer nauwgezet- ieid, met een nieuwe hoop in hun hart en een Dlijder verwachting in hun ogen zouden vervul- en. Want allen die Hij deed bidden „Geef ons leden ons dagelijks brood", leerde Hij tevens, dat le mens, die niet leeft van brood alleen, eerst en voor alles zorg moet dragen voor het Rijk Gods en zijn gerechtigheid, opdat al het andere hem geschonken zal worden als een toegift". (Mt.5,32) Christus kende de werkelijkheid als geen ander: de noden van het lichaam en die van de ziel, maar Hij wist ook, dat de ziel het belangrijkste is en daarom liet Hij aan het gebed om brood de bede vooraf gaan: „Uw Naam worde geheiligd Uw Rijk kome, Uw wil geschiede". Juist in deze tijd, nu de moeizame zorg voor de eerste levens behoeften zoveel aandacht vraagt, moge wij de zorg om de ziel niet vergeten. Het lichaam stelt weliswaar zijn eisen en zonder het lichaam zou ook de geest niets vermogen. Maar even zeker is het, dat het verstand van de mens te schoon en te verheven is om zich alleen in dienst te stellen van de verzorging van het lichaam en dat, als de geest zijn doel niet bereikt, heel het leven zijn zin en betekenis verliest. Dat is de werkelijk heid en van deze werkelijkheid uitgaande stelt Christus de eis: „Zoekt eerst het Rijk Gods en zijn gerechtigheid", waarmede tevens deze felle en onverbiddelijke consequentie is verbonden, dat wij niet God kunnen dienen en tegelijk de Mam mon. Alle menselijke idealen, welke geen reke ning houden met God, slaan te pletter tegen het feit, dat de mens niets zal baten heel de wereld te winnen, indien hij schade lijdt aan zijn ziel. Er is slechts één oplossing: van de zorgen om het tijdelijke opstijgen tot God en het gewone dage lijkse leven van moeiten en arbeid buitengewoon maken door het te overstralen met het licht van een Christelijke geest. Dan werken wij zonder bezorgdheid, in de zekerheid, dat Hij, Die mede lijden had met de schare, ook onze moeilijkheden kent en als een Vader over ons waakt. koop e.d.) minimum 50 ct, uitsluitend bij voor uitbetaling te ruime tijd hebben we in ons blad niets meer ;epubliceerd omtrent oud-dorpsgenoten die elders n de wereld als emigrant hun geluk zijn gaan ieproeven. Jit Australië ontvingen wij 't volgende bericht: i.an het adres kunt u zien dat we verhuisd zijn. Ve wonen nu op kamers bij een Australische fa- lilie, dichter bij de city en boven op een heuvel, 'anaf 't frontbalcon van ons huis hebben we en prachtig uitzicht. Mijn man heeft inmiddels en betere baan gekregen. Hij is assistent-maga- ijnmeéster bij een groot warenhuis, zoiets als 'room Dreesman in Holland. Hij verdient er ïeer, heeft fijner en verantwoordelijker werk en etere kansen op promotie. Bovendien is het een vaste" betrekking met recht op pensioen. Hele- ïaal niet gek als u bedenkt dat we pas een half lar in Brisbane zijn. We zien dan ook de toe- omst met veel vertrouwen tegemoet, elf werk ik momenteel ook in loondienst. Een rerk wat me reuze goed bevalt, nl. het schil- eren van allerhande dingen zoals broches, aar- ewerk, siervoorwerpen enz. 't Is fijn werk en ik erdien er een mooi salaris mee, zodat we onbe- irgd kunnen leven en flink sparen, ziet dus dat we het goed maken en heus geen Jijt hebben van onze emigratie. We doen nu ook is eigen huishoudentje. Als mijn man 's morgens eg is, doe ik vlug mijn werk en zet alles klaar Dor 't eten 's avonds. Na 't eten maken we ieestal 'n flinke wandeling of gaan bij kennis- :n buurten. e Zaterdag is een vrije dag. Dan zijn we altijd mis en knutselen van alles. Mijn man timmert lerlei in elkaar, repareert z'n schoenen, onder- Dudt de tuin enz. Voor mij is er dan ook van les te doen, zoals wassen, strijken, verstellen, p Zondagmiddag gaan we vaak naar vrienden, >ms Australiërs, soms Nederlanders, of deze Dmen bij ons op bezoek. Taalmoeilijkheden ïbben we niet meer, soms is het zelfs moeilijk n over te schakelen op het Nederlands. Toch :nken we nogal vaak aan 't goede oude Neder- nd en vinden 't fijn om regelmatig brieven te njgen. i Nieuw Zeeland gaat 't al even goed. e eerste briefschrijver is nu ongeveer een half ar daar. Na een prachtige reis met het m.s. bajak kwamen ze gedrieën gezond en wel in .Z. aan. Schrijver spreekt de hoop uit dat er >g velen zullen volgen, om in N.Z. een toekomst te bouwen. En daar is werk in overvloed, ij werkt op een bedrijf van circa 1000 ha, welk idrijf zich nagenoeg uitsluitend bezig houdt met schaapsteelt. Ondanks het feit dat er in de ile omtrek geen Hollanders zijn, heeft hij het ;st naar zijn zin. Zijn baas is een prima kerel e zeer behulpzaam is. In de regel wordt door meeste emigranten gekeken naar de verdien en, maar volgens de briefschrijver is dat ver- ierd. Men kan beter de eerste tijd wat minder rdienen en dan een goede baas hebben. Daar werkmethoden geheel anders zijn dan in Hol- nd moet er nog veel geleerd worden, maar met n beetje goede wil lukt dat wel ild gedierte is er „plenty", het krioelt er ge- Don van de konijnen en hazen, terwijl herten wilde varkens veel voorkomen. De konijnen hazen worden met allerhande middelen be reden omdat ze zeer veel schade aan de wei- nden doen. Er zijn speciale personen aangesteld de bestrijding te bevorderen, euw Zeeland heeft thans wintertijd en in het bied waar de briefschrijver woont vriest het hoorlijk. De bergen zijn geheel met sneeuw be kt en vormen een schitterend panorama. Vele reken in Nieuw Zeeland zijn alleen maar per egtuig te bereiken, en dan nog bij goed weer. tar die streken gaan vooral de jagers, om hun ,rt op te halen bij de jacht naar herten. In de rgen aldaar zijn hutten gebouwd waar nood- ntsoenen zijn opgeslagen die in tijd van nood or eenieder mogen worden gebruikt. drukste tijd op de schapenfarm is vanzelf- -ekend de tijd dat de lammetjes komen en de napen geschoren worden. Dan is 't daar de ogsttijd". Briefschrijver heeft de kampioen lapenscheerder aan het werk gezien, Dit sche- i gebeurt electrisch en die kampioen schoor lar liefst 3 schapen in de tijd van 4 minuten. it de emigratieweg aanvankelijk niet bepaald ader tegenslagen bewandeld kan worden, toont s een brief van een jong paartje uit onze om ving, dat 't na de eerste moéilijkheden toch er heeft kunnen klaren. l aankomst in Nieuw Zeeland in 't laatst van 52 kwam 't verloofde stel (nu getrouwd) in een kamp terecht in de buurt van Wellington. De korte tijd die ze daar moesten doorbrengen had den ze met veel moeilijkheden te kampen. Ze kregen ieder 'n kamertje van 2 bij2 meter toege wezen, waar vele emmers water aan te pas moes ten komen, om de wereldbekende Hollandse zin delijkheid alle eer aan te doen. Ook het eten in het kamp viel tegen. Het is ondoenlijk hier alles uitvoerig uit de brief weer te geven maar alléén dank zij 't doorzettings- en aanpassingsvermo gen van beiden, zijn ze er in geslaagd thans na ruim een half jaar verblijf in Nieuw Zeeland 't zover te schoppen dat ze een goede toekomst tegemoet gaan. Ze hebben nu een huisje voor zich zelf dat nog wel niet „van alle gemakken voor zien is", maar dat de briefschrijver zelf toch wel zover zal weten te krijgen. Het "loon is zeer goed. Het normale weekloon bedraagt 110.-, waarbij nog circa 60.- per week voor overwerk komt. ncL vrouwtje werat eveneens in loondienst en heeft circa 75.- per week. Voor werkeloosheid behoeft niet gevreesd te wor den. Het werktempo in Nieuw Zeeland is veel langzamer dan in Nederland. Resumerend kunnen we concluderen dat perso nen die weten aan te pakken, zich kunnen aan passen aan sterk veranderde levensomstandig heden, na een goede voorbereiding hier te lande met succes de emigratie-stap kunnen wagen. Pa ra de 1 6 BRILL£NSPEC I ALI S T ALEA JACTA EST. Deze woorden, gesproken door Julius Caesar, toen hij met zijn leger de Rubico overtrok, zijn spreekwoordelijk geworden wanneer een beslis sing van grote betekenis is genomen, „derhalve" passen zij nu bij het sneuvelen van enkele straat namen. Dat Patersstraat een blunder is (de Heren Laza risten zijn immers geen Paters, maar vormen 'n congregatie van wereldpriesters) en dat Nijver heidstraat op z'n zachtst uitgedrukt erg vreemd aandoet voor een straat waar geen industrie te bekennen valt, zij slechts terloops opgemerkt. Dat men straten wil noemen naar personen uit het verleden met bijzondere verdiensten, niemand die daar enig bezwaar tegen zou'hebben. Integen deel. Dat hiervoor WEL in aanmerking zou ko men een persoon uit het VERRE verleden, (Pas toor Van Knippenberg) en NIET een persoon uit 't RECENTE verleden (Burgemeester Van Cann) zoals oorspronkelijk toch in de bedoeling lag, is onlogisch en getuigt niet van piëteit. Mogelijk kan dit in de toekomst hersteld worden! Had ieder weldenkend gemeentenaar verwacht: men brengt geen verandering in de bestaande namen en men noemt NIEUWE straten naar verdienstelijke personen uit het verleden (dit was het eenvoudigst en het goedkoopst), neen, ook de Parkweg moest sneuvelen. Deftigdoenerij, werd geschreven; dus TE repre sentatief!! Kom nou! En het gemeentehuis niet representatief genoeg? Wanneer de diverse takken van gemeentedienst niet behoorlijk kunnen functioneren, en dat is door een leek niet altijd te beoordelen, dan moet er iets gebeuren, doch de motieven: in die en die gemeenten is ook een modern gemeentehuis en het onze is niet representatief genoeg, die zijn in deze tijd niet steekhoudend, evenmin als de motieven die geleid hebben tot het sneuvelen van de naam „Parkweg". En ben ik vermetel wanneer ik veronderstel dat ook niet genoemde motieven hun invloed heb ben doen gelden bij deze naamswijziging? Ook de tijd waarop deze tot stand is gekomen wijst in die richting. Het kan iedereen bekend zijn dat er aan de Park weg geen enkele voorstander voor deze naams verandering te vinden was. Dat zulks niet tot uiting is gekomen in een gezamenlijk request vindt zijn oorzaak hierin, dat men, nuchter den kend, ervan overtuigd meende te mogen zijn dat er uiteindelijk toch geen besluiten zouden worden genomen welke alleen maar last en onkosten met zich zouden brengen. Een raadsvergadering is (soms) 'n lastig geval. I dacht der (beslissende) superieuren komt. Of Je weet (tevoren) nooit wat er in de raadsleden omgaat. Je komt dan plotseling voor een verras sing te staan. De laatste maal ging het er (echt) democratisch toe, er werd (althans) flink gede batteerd. Een (groot) deel van de tijd werd be steed aan het gemeentehuis (alias secretarie). Men wil verbouwen of nieuw-bouwen. En zonder (uiterlijke) pretentie wil (diezelfde onbepaalde) men, de raad zomaar voor een soort fait accompli stellen (hoe goed de bedoeling ook zijn moge), alsof het schijnt te moeten en er geen andere uit weg is: er moet een hal komen en de raadszaal moet groter worden. Enkele raadsleden gaven (min of meer duidelijk) te kennen dat zij de (gro te) kosten niet verantwoord achtten (al zijn die raadsleden beslist niet tegen verbetering). En zo het gemeentehuis niet representatief genoeg is, zijn dat (slechts) prachtige woorden voor stomme dingen. Het is onjuist (hoe begrijpelijk het motief overigens ook is) het beleid over een boeg te gooien die het nuttig effect mist: onze gemeente te verbeteren (op welk tastbaar gebied dan ook). Alsof het wat uitmaakt voor de toekomst van Helden of we een (deftige) hal hebben en een raadszaal met een rooktafel voor elk raadslid apart. Welhaast geen mens in Helden kan inzien dat die hal noodzakelijk is (de belastingbetaler gelooft dat allerminst). In een grotere raadszaal zal heus niet beter vergaderd worden dan voor heen, dat hangt van de raadsleden en het beleid af, zonder meer. We zouden graag een ander (en beter) motief willen zien, dan de onzalige zake lijke hygiëne van deze tijd, nu 't gezocht schijnt te worden in voze uiterlijkheid. Zou de innerlijke onmacht niet beter een uitweg kunnen vinden in een andere activiteit, die meer nuttig effect sor teert? Zou het inzicht zich geen toegang kunnen verschaffen bij de leidende figuren, dat het niet hun centen zijn, maar de centen van al de mede burgers, die daar (vaak zeer hard) voor geploe terd hebben. Waarom moet er ongeveer een (of wellicht enkele tonnen) geld over de bali worden gehamerd? Is er werkelijk geen beter (tastbaar der en concreter) doel dan: representatie? Wanneer we dit geval gaan vergelijken met een (normale goedgeleide) zaak of bedrijf: dan zou er (beslist) geen hal komen (of wat er dan nog meer gewenst wordt); maar eerst zou gezorgd worden dat de industrialisatie van de gemeente UOllul/i ii in ii.ii v i Mvuuoi njn. v,ii 'V/UI CtA uiiuvi v*<e aa.ii- Heidense kermis Woensdag stond in Helden- Dorp wel in het teken van jongvee en fokvar- kens. Het is wel een goede bedoeling geweest van de organisatoren van de tweede Centrale Jongveekeuring, uitgaande van de fokvereniging aangesloten bij het K..I-rayon Helden e.o. om dit te doen op kermis Woensdag. Ook om deze Centrale Jongveekeuring te combineren met een grote verkoopdag van fokvarkens georganiseerd door de Zeugenhoudersbond Helden bleek veel belangstelling te trekken. Er waren heel wat fokvarkens aanwezig en de handel er in was goed. Er werden voor goed fokmateriaal goede prijzen gemaakt. De voorzitter van de fokvereniging K.I. Helden e.o. de heer W. Grommen, heette om 9 uur de vele belangstellenden hartelijk welkom en be toogde verder „Het feit dat deze jongveekeu ring wederom als verleden jaar gehouden kan worden is toch wel het bewijs, dat men voor wat betreft rundveeverbetering de goede weg blijft volgen en een z.g. wapenschouw wil houden, een overzicht wil maken, hoe het nu staat met onze veestapel in dit gewestelijk gebied van fokver- enigingen aangesloten bij K.I. Helden e.o. Moge de uitslag der keuringen hier weer beves tigen dat er schot in zit. Men beweert wel eens dat van veeverbetering slechts enkelen profiteren, aldus de heer Grom men, maar dit is zonder meer niet juist. Hierme de, aldus spreker, wordt de hele veestapel op hoger peil gebracht en dus een streekbelang ge diend. Hij wees ook nog op de leerzaamheid van een jongveekeuring. De speciaal fokker kan vaststel len wat aan zijn vee nog moet verbeteren. De niet-speciaalfokker ziet zijn moeite om zo'n keu ring te bezoeken beloond door goed vee te zien en diegene, die uit belangstelling alleen komt zal er ook zijn nut uit putten. Het openingswoord eindigde met dank aan allen die hadden meege werkt aan het tot stand komen van deze cen trale jongveekeuring. De uitslagen waren als volgt Rubriek 1. Stieren. George van Ulft 332455 - 1 b - eig. L. Bussema- kers, Helden. Ferdinand van Bosakker 14355 la- eig. G. Dings, Kessel. Rubriek 2. Stieren. Paul van Onder 332455 le prijs eig.L. Bussema- kers, Helden. Nellie's Juul 330967 2e prijs eig. H. Vercoulen, Helden. Lena's Paul 331755 3e prijs a eig. J. Hendriks, Maasbree. Alfons van Bosakker 11218 3e prijs b eig. Rubriek 3. Stieren. Sjors 2e prijs eig. H. Jeuken, Maasbree. Mientjes Hein 3e prijs eig. A. Stappers, Baarlo. Rubriek 4. Gekalfde vaarzen geb. voor 1 Jan. 50 la Paul 107224 eig. C. Mertens, Baarlo. lb Olga 261263 eig. A. Stappers, Baarlo. lc Paulien 1334 eig. Jos. Mestrom, Grashoek. 2 Doortje 2 261313 eig W. Grommen, Beringe. 3a Dora 2 263001 eig. L. Haenen, Baarlo. 3b Paulien 258472 eig. L. Bussemakers, Helden. Rubriek 5. Vaarzen geb. voor 28 Jan. '50. la Nora 264692 eig. W. Kessels, Baarlo. lb Jeu- nie 44 265185 eig H. Scheres, Helden, lc Martha 987F eig. A. Stappers, Baarlo. ld Jeannette 286738 eig. Kind. Engels, Helden. 2a Dora 1371 eig. A. Teeuwen, Grashoek. 2b Magda 280870 eig 3a Anna 266457 eig. P. Jacobs, Helden. 3b Ali 12 264547 eig C. Mertens, Baarlo. Rubriek 6. Gekalfde vaarzen geb. voor 1 Juli '50. la Jet 14 108445 eig. P. Geraets, Kessel. lb Jet 15 272693 eig. P. Geraets, Kessel. 2a Tinny 4 286833 eig. W. Verhaag, Helden. 2b Victoria 273165 eig. J. Mestrom, Grashoek. 3a Ali 276578 eig F. v. Wylick, Kessel. 3b Doortje 293951 eig. B. Bon- gaerts, Helden. Rubriek 7. Gekalfde vaarzen geb. voor 1 Feb. '51 la Elsje 1923 eig. Jos. v. Ooi, Grashoek. lb Nellie 1966 eig A. Teeuwen, Grashoek. 2a Rinie 289200 eig. B. Nijssen, Helden. 2b Mia 287733 eig. B. Bongaerts,Helden. 3 Marietje 282212 eig. H. Pee- ters, Helden. Rubriek 8. Drachtige vaarzen geb. voor 24 Sept. 1950. la Marie 279670 eig. J. Peeters Helden, lb Gerda 552 eig. C. Janssen Maasbree. lc Claartje 288210 eig. H. Lenders Blerick. 2a Wilhelmina 280022 eig. M. Steeghs Helden. 2b Nellie-2 279949 eig. W. Grommen Beringe. 3 Marijke 1424 eig. H. Rutten Helden. Rubriek 9. Vaarzen geb. voor 1 Jan. 1951. la Mie tjes Paula 282169 eig. J. Steeghs Helden, lb Netje 10 285927 eig. L. Haenen Baarlo. 2a Sjoerdina 3 286361 eig. H. Scheres Helden. 2b Toosje 286989 eig. W. Kessels Baarlo. 2c Paulien 1937 eig. W. Gielen Grashoek. 3 Roosje 27973 eig. Gebr. Ver linden Helden. Rubriek 10 Vaarzen geb. voor 22 Febr. 1951. 1 Tulsa 290106 eig. J. Mestrom Helden. 2a Dora 14 290438 eig. L. Haenen Baarlo. 2b Elsje 1 289500 eig. P. Colbers Baarlo. 3a Martha 4 293075 eig. P. Mestrom Meijel. 3b Jeunie 46 29514 eig. H. Scheres Helden. Rubriek 11. Drachtige vaarzen geb. voor 28 Mrt. 1951. la Toos 613 eig. P. Janssen Maasbree. lb Sonja 292345 eig. P. Mertens Kessel. 2a Marga 7 2003 eig. P. Janssen Helden. 2b Marie 13 297943 eig. P. Kessels Baarlo. 2c Agnes 626 eig. G. Smets Maasbree. 3a Lies 295847 eig. C. Janssen Maas bree. 3b Susanna 1 1201 eig. W. Kessels Baarlo. 3c Truus 1 683 eig. Th. Heidens Meijel. Rubriek 12 Vaarzen geb. voor 30 Juni 1951. la Marita 330353 eig. M. Steeghs Helden, lb Tinie 630 eig. G. Smets Maasbree. 2a Nora 1 299568 eig. A. Stappers Baarlo. 2b Roosje 637 eig. P. Smolders Maasbree. 3a Wieske 7 302275 eig. M. Hanssen Beringe. 3b Nellie 2 301371 eig. Fr. Breu- ren Blerick. 3c Wieske 8 302276 eig. M. Hanssen Beringe. Rubriek 13. Vaarzen geb. voor 1 Sept. 1951. la Jet 17 303488 eig. P. Geraets Kessel. lb Anna 14 2034 eig. P. Janssen Panningen. lc Jeannie en ld Bertha 304058 eig. B. Nijssen Helden. 2a Doortje 304352 eig. P. Peters Maasbree. 2b Mientje 303421 eig. J. Hendriks Maasbree. 2c Aaltje 302371 eig. L. Bussemakers Helden. 2d Jannie302592 eig. W. Hermans Helden. 3aAnnie 303373 eig. H. Peeters Helden. 3b Jeannette 3 303981 eig. W. Grommen Beringe. Rubriek 14. Vaarzen geb. voor 12 Oct. 1951. la Nellie 2 304751 eig. H. Vercoulen Helden, lb Hen- ny's Truus 334443 eig. P. Peeters Maasbree. 2a Wiesje 305059 eig. L. Naus Egchel. 2b Sjoerda 305171 eig. J. Hendriks Maasbree. 2c Marie 14 305939 eig. P. Kessels Baarlo. 2d Nellie 11513 eig. J. Duijf Helden. 2e Antje 4 1209 eig. Wed. H. Pij- bers Baarlo. 3a Toosje 3 30490 eig. P. Geraets Kessel. 3b Ivonne 305057 eig. W. Gommans Held. Rubriek 15. Vaarzen geb. voor 29 Dec. 1951. la Margriet 2073 eig. Wed. Sijben Beringe. lb Nellie 590 eig. P. Smolders Maasbree. 2a Mathilda 1532 eig. J. Mestrom Egchel. 2b Linda 311274 eig. W. Gommans Helden. 2c Doortje 321824 eig. J. Pee ters Helden. 3a Wieske 1 306744 eig. W. Grom men Beringe. 3b Netje 11 307919 eig. L. Haenen Baarlo. 3c Nellie 2 330365 eig. J. Lemmen Hld. Rubriek 16 Vaarzen geb. voor 1 Febr. 1952. la Mientje 312750 eig. L. Bussemakers Helden, lb Tilda 3 316919 eig. L. Bussemakers Helden, lc Neeltje 313302 eig. A. Stappers Baarlo. 2a Lena 3 312588 eig. W.Schaareman Egchel. 2b Elsje 2 313372 eig. P. Colbers Baarlo. 3a Koosje 321430 eig. J. v. Ninhuijs Beringe. 3b Fielomien 1547 eig. L. Bussemakers Helden.3c Prinses 315324 eig. Th. Boots Maasbree. Rubriek 17 Vaarzen geb. voor 29 Febr. 1952. la Truusje 1551 eig. M. Aerts Helden, lb Annie's Paula 3013 eig. H. Lemmen Helden. 2a Ali 315465 eig. P. Mertens Kessel. 2b Roosje 4 315366 eig. G. Mertens Baarlo. 2c Marga 317275 eig. J. Peeters Helden. 2d Annie 2 316196 eig. J. v. Lier Helden. 3a Lelie 3024 eig. J. Mestrom Grashoek. 3b Hen- nie 1556 eig. J. v. Lier Helden. 3c Bertha 2 316220 eig. C. Bartels Blerick. Rubriek 18 Vaarzen geb. voor 4 April 1952. la Vervolg zie pagina 4 moet het mannelijk gedeelte van die 3000 Hel denaren (die nog geen 14 jaar zijn) straks alle maal DUW-arbeider worden of ambtenaar (ter secretarie)? Het gevaar is niet denkbeeldig dat t.z.t. een (ver bouwd) gemeentehuis met (representatieve) hal, grootstadse raadszaal enz., zal gaan lijken op de bekende modderschuitvlag. Tegenover de eis van een representatiever ge meentehuis (als ons huidig gebouw dan niet meer zo up-to-date representatief is) menen we nog wel andere (redelijke) eisen van vooruitgang te mogen stellen: waar blijft ons (steeds besproken, steeds door ieder verlangd, steeds door elkeen noodzakelijk geacht) zwembad? Zo veel duurder (misschien zelfs goedkoper) dan de (dreigende) verbouwing zal dat toch wel niet zijn. Het wordt (zoetjesaan) tijd dat men (uit de ho gere regionen der verhevenste bespiegelingen) van de wolken neerdaalt oj e begane grond van de practijk. Wat is het beste voor de (9500) Heldenaren? Die beslissing laten we aar. e raad waarin straks enkele nieuwe leden mee z.cting hebben. Na rus tige overweging zal men de onderhavige ver bouwing (of vernieuwing) absoluut inopportuun vinden. Het is overigens onze (weloverwogen) mening, dat ook de woningbouw (kwalitatief en kwantitatief) vóór gaat. Wie weet, komt de (nieuwe) raad met iets be ters uit de bus. Tïlllfl- Krabben en peuteren maakt de JL.&&A.J.HA kwaal steeds erger. De helder UltSMO vloeibare D.D.D. dringt diep in wf de poriën door, zuivert, ontsmet en geneest de huid. "Vlh "MB GENEESMIDDEL TEGEN 69 9$ MW HUIDAANDOENINGEN JBL^e ■■JP* JÊLWm BEKENDMAKING. De Burgemeester der ge meente Helden brengt ter kennis van ouders en voogden en verzorgers, dat de kosteloze inenting voor kinderen van 4 maanden en ouder, welke nog niet ingeënt zijn, zal plaats hebben op on derstaande data, uur en plaats: Woensdag 8 Juli te Panningen in het Groene- Kruisgebouw van 2 uur tot 2.30 uur. Woensdag 8 Juli te Beringe in het schoolgebouw Woensdag 8 Juli te Grashoek in 't schoolgebouw van 3.15 uur tot 3.30 uur. Maandag 13 Juli te Dorp in het K.J.V.-huis van 2 tot 2.15 uur. Maandag 13 Juli te Koningslust in zaal Jans sen van 2.30 tot 2.45 uur. Helden, 2 Juli 1953. De Burgemeester voornoemd, CREMERS BURGERLIJKE STAND HELDEN Aangiften over het tijdvak van 25 Juni tot en met 1 Juli 1953. GEBOREN: Peeters, Dorothea Hermina Mar- garetha, Vliegert 347; Steegs, Wilhelmus Chris- tiaan Lambertus, Everlo 169b; Zelen, Mathijs Wilhelmus Joseph, Keup 52; Hunnekens, Louis Joseph Maria, Marisstraat 5; Jacobs, Cornelis Petrus, Ruijsstraat 25; van der Weerden, Chris- tiaan Johannes, Heuvelhoek 121; Peeters, Gerar- dus Johannes Peter, Marisstraat 7; Dorssers, Hendricus Peter Marie, Zandberg 498; Luijten, Johanna Cornelia Christina Maria, Vliegert 348a. HUWELIJKEN: Dorssers, Lambertus Gerar- dus, oud 30 jaar, tuinier en Lemmen, Beatrix Petronella, oud 26 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Helden. Schers, Albertus Gerardus Wilhelmus, oud 40 j. landbouwer en Wilms, Petronella Barbara, oud 39 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Held. Houtappels, Leonardus Hubertus, oud 25 jaar, opperman en Hendriks, Maria Theodora, oud 23 jaar, zonder beroep, beiden wonende te Helden, van Mullekom, Marinus Joannes, oud 26 jaar, veilingknecht, wonende te Deurne en Goutier, Elisabeth Petronella Hubertina, oud 21 jaar, zon der beroep, wonende te Helden. Segers, Johannes Theodoras, oud 26 jaar, fa brieksarbeider en Vannisselroij, Hubertina Jo hanna, oud 25 jaar, zonder beroep, beiden wo nende te Helden. Autopedrace te Egchel. Oo Zondag 12 Juli zal voor de eerste keer in deze gemeente een wed strijd worden gehouden voor de jeugd: n.l. auto ped-races. Hieraan kunnen alle kinderen van de kleuterschool en dan de klassen van de grote school deelnemen. De indeling van de schoolklas sen is als volgt: le en 2e klas; 3e en 4e; 5e en 6e; 7e en 8e. Prachtige prijzen worden beschikbaar gesteld en het publiek mag ook premies beschik baar stellen. Het inleggeld voor de kinderen be draagt 25 ct. De entree voor de race is ook 25 ct. Dus ouders laat Uw kinderen eens genieten en geeft ze een kans om een prijs te winnen. Naar we vernomen hebben zijn er al verschillen de inschrijvingen voor de autoped-races binnen van kinderen uit Panningen en Helden. Door deze races te komen zien steunt U de Eg- chelse kerk. Tevens is dan de jaarlijkse fancy fair voor de kerk. Verschillende geheel nieuwe en grote at tracties zullen dit jaar worden opgesteld, met prachtige prijzen. Consumptie is op het terrein aanwezig. Ook daar verwachten wij veel men sen die de Egchelse kerk willen steunen. Als extra attractie komt de Russische waarzegster Olga op haar doortocht van Moskou naar Am sterdam, een bezoek brengen aan Egchel. Ze zal voor enkele uren haar tenten opslaan in Egchel om de bezoekers de toekomst te voorspellen. Prijzen voor de fancy fair kunnen bezorgd wor den of opgegeven bij A. J. Reijnen. Ze worden gaarne afgehaald. Opgaven voor de wedstrijd worden tot Woens dag a.s. ingewacht.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 1