Cij,deH,sweak Het Keerpunt van de Tijd 5* Ook Uw hulp is dringend nodig De Raad van Helden vergaderde BeMorder Sputtering doofde^: verkwikkende WRM&l Jaarvergadering Zuivelfabriek Panningen Welkom, Rector Diederen Boerinnen vergaderden te Helden NUMMER 35 33E JAARGANG ZATERDAG 28 MAART 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS ¥sor vlijtige Iiasiden de echte kau^ UITGAVE L. KASSTEEN MARKT leidden •JCwttbura lRKT 28, PANNINGEN REDACTIE EN ADMINISTRATIE-ADRES: POSTBUS 2, PANNINGEN, TELEFOON 8, GIRO 15718 REDACTIE H. KASSTEEN Abonnementsprijs f 5. per jaar bij vooruitbetaling. Advertenties 10 ct per mm, bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties (te koop e.d.) minimum 50 ct, uitsluitend bij vooruitbetaling. Stat crux, dum volvitur orbis. Sinds God de aarde schiep en de mens plaatste te midden van dit werk Zijner handen, hebben de uren zich samengerijd tot dagen en de da gen vloeiden uit tot jaren en eeuwen in een gestadige en rusteloze stroom, die van God uit gaat en tot Hem terugkeert. Het leven van iedere mens kent zijn hoogte punt, het uur, waarop men de volheid van zijn levenskracht heeft bereikt en dan weer lang zaam terugkeert tot vanwaar men is uitgegaan. Dat is het middaguur van ons leven. Zo goed als ieder mens kent de geschiedenis haar keer punten, uren, die beslissend zijn, zelfs voor een verre toekomst. Voor heel de mensheid is er echter slechts één keerpunt van de tijd, waarheen de jaren en eeuwen zich neigen. Het is de tijd van Chris tus' omwandeling op aarde. Niet toen de enthousiaste menigte met palm takken wuivend Hem tegemoet trok om Hem als Koning in te halen in hun stad, maar toen Hij, veracht en uitgejouwd door het teleurge stelde volk, stierf aan het Kruis, waarop Zijn Koningschap als een misdaad vermeld stond, sloeg het beslissende uur voor de mensheid. Sinds dat uur zou alle leven onvruchtbaar zijn, dat zijn kracht niet zou putten uit deze lood. „Stat crux, dum colvitur orbis". De we reld wentelt zich, maar het Kruis blijft staan. Het kruis is het middelpunt der tijden. De eeuwige strijd tussen goed en kwaad, tussen Gods absolute souvereiniteit en de opstandig heid van de mens culmineert in de dood van Christus op het Kruis. De oorsprong van dit conflict valt samen met 's mensen eerste op stand. Iedere zonde is als een voortzetting en een ver volg op Adams val. Maar sinds Adam staat ïaast de zonde ook de belofte van redding en verlossing. En deze beide tegengestelde stro mingen zoeken haar weg door de gebeurtenis sen der mensheid heen, totdat zij elkaar ont moeten op de berg van Calvarië in een con flict en in een botsing, zo hevig, dat zij de wereld tot in haar grondvesten schokt en ver schrikt de echo's oproept tot zelfs aan gene zijde van het graf: „De aarde beefde en de steen rotsen spleten vaneen; de graven gingen open en de vele lichamen van ontslapen heiligensver- rezen". (Passie). Deze schrikwekkende natuur verschijnselen onthullen aan 's mensen geest en fantasie het ontzettende karakter van de bot sing tussen de macht van God en die van de zonde. Het was het lot van Christus' heilige Mensheid door dit conflict te worden gegrepen en te worden geplet gelijk druiven in de wijn pers. Doch van dit gebroken Lichaam stroomt het kostbare Bloed om geheel de aarde te be vruchten. „Hem, die geen zonde heeft gekend, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem zouden worden: gerechtigheid Gods" (2 Cor. 5, 21). Alle opstandigheid van de dageraad der historie tot aan het einde der tijden is hersteld door de gehoorzaamheid van Christus. „Maar daarom ook heeft God Hem verheven en Hern de Naam gegeven, hoog bo ven alle Namen". „Wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog ge heven, zal ik alles tot mij trekken" (Jo. 12, 32). Geen uur heeft daarom nog zin, geen daad nog betekenis, die niet een terugblik is op het Kruis.Van Golgotha komt het heil over de we reld. Ook onze dagen en de dagen onzer kin deren en van heel het nageslacht zullen slechts hun betekenis en kracht ontlenen aan het Kruis en aan het H. Bloed, dat onze Zaligmaker daarop heeft vergoten. Slechts door in ons leven te getuigen voor Christus en ons kruis te aanvaarden blijven wij verbonden met het beslissende uur van Gol gotha, waar alle lijden der mensheid wordt ge heiligd en de dagen onzer tijdelijkheid uitmon den in Gods eeuwigheid. „Het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag zal op 28 Maart te Venlo een grote provinciale dag houden. De Nationale Reserve, de Reserve Grensbewaking, de Reserve Rijks- en Gemeen tepolitie uit geheel Limburg zullen daar défi- leren voor hoge autoriteiten, o.w. de Minister van Oorlog. Het Nederlandse volk dient zich te realiseren, waarom de reservediensten zo aodig zijn. Daarom plaatsen wij hieronder het serste van een tweetal artikelen, die antwoord Dp het waarom zullen geven". Bijna 100 mannen, even moedig als een de Ruyter, even ondernemend als een Piet Hein, sven doortastend als een Tromp, even onver zettelijk als een Doorman, bijna 100 mannen van Nederlandse stam liggen begraven op het srekerkhof van Poesan, het stille terrein, weer tussen bergen altijd die bergen, altijd die gevaarlijke valleien het stille terrein, waar- Dp alle vlaggen der Verenigde Naties wapperen lis een symbool van verbondenheid, een ge tuigenis van een grootse daad, voortkomende rit de spontane wil der vredelievenden,- een iaad, tevens geboren uit het weten dat een- iracht macht maakt. Ruim 300 mannen van Nederlandse stam dra gen thans de tekenen van schotwonden in het lichaam. Zij hebben tot op de huid na voor uw vrijheid de heuvels beklommen als klipgeiten, leze hebben kou en ellende doorstaan, honger sn dorst geleden, elke vorm van vermaak op gegeven, elke vorm van comfort in de steek gelaten, elke vorm van veiligheid verloren, voor uw vrijheid. Zó streed en strijdt het bataljon der Nederlan- iers. De omstandigheden zijn belangrijk beter geworden. Er kwamen tenten en toen het front «til kwam te liggen na de eerste overeenkomst Dij de wapenstilstandsbesprekingen te Panmun- lop (het uitstippelen van de Line of Contact!") ;oen werden er bunkers gebouwd, stro aange voerd, toen konden dé dapperen zelfs slapen :onder dat de slaapzak wegdreef. Er was al- ;ijd eten en drinken en goede kleding. Het eek er warempel al op alsof iedereen weer son gaan leven, doch de patrouille-activiteiten ;n de noodzakelijkheid om krijgsgevangenen te naken bleven geboden en de verliezen helaas riet uit. 3e soldaten lagen weer in hun foxholes of bun- sers, zij trokken tentzeilen over het gat in de grond, waarin ze opgerold als stekelvarkens lagen en sliepen snel. Soms werden ze wak- ser, omdat het tentzeiltje wegdreef en ze dus ie eigenaren werden van een particulier zwem- Dad. Soms stonden ze nooit meer op, omdat sluipende roden met de bajonet een einde aan iet leven maakte. Soms dreef een comman- lant deze jongens vooruit, wederom tegen een ïeuvelstelling op, waarvan ze dikwijls enige nalen waren afgeslagen. Dit allemaal is ver van huis. We moeten nu het oog even gericht houden op „de buurt". Realiseert U zich wel, dat ik let wel enige dagen fietsen van hier, opgehaald zou worden, wanneer ik hetzelfde had geschreven als nu in dit blad! Realiseert U zich wel, dat enige dagen fietsen van hier de vrouwen en meisjes, kinderen soms, regelmatig gekidnapt worden. Realiseert U zich wel, dat enige dagen fietsen van hier de vrijheid niet meer bestaat? Realiseert U zich wel, dat enige dagen fietsen van hier de toestanden nog erger zijn, dan die, welke wij gekend hebben in de jaren 1940 1945? Als U zich dit niet realiseert wordt het tijd dat U de ogen geopend worden en dat U zich op de een of andere wijze gaat inzetten. Als U zich dit alles wel realiseert, dan ontbreekt het U aan elk verantwoordelijkheidsbesef, in dien U niet onmiddellijk uw diensten aanbiedt bij een der reserve-organen. Indien Hitler in het jaar 1940 rekening had moeten houden met het feit, dat er in Neder land behalve een leger ook een Home Guard zou zijn, een reserve dus, die kans gezien zou hebben af te rekenen met parachutisten en 5e colonne, dan zou het m.i. hebben kunnen ge beuren (en velen onderstrepen deze mening), dat Hitier onze grenzen niet zou hebben ge schonden, omdat het oponthoud te lang zou zijn geweest voor zijn, zo gehete Blitz-krieg. Uit latere rapporten is komen vast te staan, dat Hitier er op gerekend had in één dag door ons land te kunnen wandelen. Zelfs in dit ge val heeft hij zich dus vergist. Momenteel staan wij eigenlijk gelijk aan de toestand van vóór Mei 1940. Wederom staan vlak aan onze grenzen tot aan de tandên ge wapende lieden. De ervaring leert, dat de mo gelijkheid niet is uitgesloten, dat Rusland zich van een aanvalsoorlog zal afwenden. De communistische leer immers veroordeelt ieder een in het Westen, die in een beter huis woont dan een plaggenhut! Deze leer, die iedereen uitmaakt voor kapi talistische uitzuiger, indien deze niet heeft trouw gezworen aan de Stilinistische opvattin gen, deze leer loopt gevaar, indien de Russen buiten hun grenzen zouden komen, want dan zouden zij zien, dat het nog wel erg meevalt met de zo geheten kapitalistische uitzuigers. Zij zouden kunnen zien, dat onze arbeiders in betere sociale omstandigheden verkeren, dan de arbeiders in Sovjet-Rusland. Er zijn dus optimistische berichten. De eerste was, dat de geschiedenis leert, dat de Russen niet van de aanval houden. De tweede was het mogelijke bewijs, dat de communistische leer gevaar zou lopen, indien Russische troepen nw hun grenzen zouden komen en dan is iets, dat wij in eigen hand hebben, dat In de gemeente Helden is in totaal 19.181.— bijeengebracht ten behoeve van het Rampen fonds. In dit totaal zijn eveneens de kerkcol- lecten begrepen. Daarnaast zijn nog 2 vracht auto's vol met textielgoederen ingezameld. Dit deelde 's Raads voorzitter Vrijdagavond, 20 de zer aan de Raad mede. De Voorzitter herinnerde aan de gang van zaken met betrekking tot de drinkwatervoorziening. Er is met zo grote spoed begonnen moeten wor den, omdat dit voorwaarde was voor het ver krijgen van rijkssubsidie. Voorlopig zal alleen het z.g. beperkte plan worden uitgevoerd, waar door bepaalde gedeelten van de gemeente, zo als Koningslust, Grashoek, voorlopig van wa terleiding zullen blijven verstoken. T.z.t. zal de Raad een voorstel bereiken tot het verlenen van concessie aan de N.V. Waterleiding Mij. Noord- en Midden-Limburg. Ged. Staten hebben goedkeuring onthouden aan het raadsbesluit tot wijziging van de instructie van de hulpkeurmeesters van de vleeskeurings dienst, omdat zij de vastgestelde vergoeding voor het gebruik van een bromfiets ad. 30.— per maand te hoog vinden. De raad blijft echter bij in' schoonmaakgetij: Hamea-Gelei PAASWAKE VOOR DE JEUGD VAN PANNINGEN. De Kath. Actie van Panningen organiseert voor alle jongens en meisjes boven 17 jaar in de parochie een Paaswake. Deze wordt gehouden vandaag, Zaterdag 28 Maart om 8 uur in onze kerk, door de Zeer Eerw. Heer Dr. van Rijs- bergen. Mogen allen, die er aan deelnemen, zich hier door beter op het Paasfeest voorbereiden. Er zal dan tevens een collecte worden gehouden ter bestrijding der onkosten. zijn voornemen en besluit deze vergoeding in ieder geval te handhaven tot 1 Mei 1953. Bur gemeester en Wethouders zullen 's Raads me ning opnieuw uiteenzetten ten opzichte van Gëd, Staten. Een verzoek van de Ned. Militaire Bond Pro Rege om subsidie in de kosten van militaire tehuizen wordt voor kennisgeving aangenomen. Op verzoek van de R. K. Kleuterschool te He- lenaveen, gemeente Deurne, wordt 20,— be schikbaar gesteld voor het bezoeken van deze school door een Heidense leerling. Besloten werd tot verkoop van bungalow Ko ningslust 576a aan Ummenthum voor 3400. en Heide 618a aan L. Janssen voor 4100. De laatste bungalow is groter dan de overige verkochte bungalows, waarvan de verkoopprijs 3200.was. Bij de woning Koningslust 576a behoort ruim 30 Are grond. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders werd besloten tot onbewoonbaarverklaring van de woningen, thans bewoond door Krekels, Grashoek; Joosten, Pollaert, Theuwen en Lor- mans te Koningslust. De ontruimingstermijn werd gesteld op 3 maanden. Dhr. Smeets vestigde de aandacht op woning Maasbreeseweg 24, die bewoond is geweest door Maessen en nu leeg is komen staan. B. en W. zullen deze woning, die in zeer slechte toestand verkeert, eens gaan inspecteren. Een verzoek van de Slagersvereniging Helden e.o. om in de Winkelsluitingsver ordening te be palen, dat slagerswinkels Zondagmorgen ge opend mogen zijn van 812 uur, werd afgewe zen overeenkomstig advies van de Kamer van Koophandel. De slagers vrezen oneerlijke con currentie van de winkels, die wél op Zondag morgen geopend mogen zijn en tevens gesneden vleeswaren verkopen. Dit laatste is echter niet geoorloofd. Voor gebouwde 20 woningwetwoningen, ontgin ning van het Vlakbroek, bouw van een U.L.O.- school en subsidie bouw kerken werden lenin gen aangegaan tot 'n totaal-bedrag van 416.000. Na de opening van deze drukbezochte jaarver gadering door voorzitter Reuls werden door de secretaris L. Knippenberg keurig verzorgde en uitgebreide notulen van esn y.aetal ledenver gaderingen uitgebracht die zonder op- of aan merkingen onder dank aan de secretaris werden goedgekeurd. Vervolgens was het woord aan de directeur, de heer J. van Bree die een aantal getallen over de hoofden der aanwezigen rondstrooide, waar het rekenwonder uit Helenaveen zonder meer duizelig van geworden zou zijn. Aan deze getal len ontlenen we het volgende: Per 1 Januari 1953 bedroeg het aantal aange sloten leden 446. Het aantal koeien waarvan melk aan de fabriek geleverd wordt, is 1549. Er werden in 1952 2 algemene ledenvergaderingen gehouden, 13 bestuursvergaderingen, terwijl het dagelijks bestuur tweemaal bij elkaar kwam. Aangevoerd werden 4.073.619 kg. melk. De ge produceerde boter bedroeg 140.790 kg. met een opbrengst van 600.793.76. 461 Kg. slagroom ter waarde van 1383. Volle melk 153.864 kg. ter waarde van 41.641.36. Gestandariseerde melk 834.773 kg. ter waarde van 167.614.08. Karne melk 301.927 kg. ter waarde van 23.450.42. Karnemelksepap 28.620 kg. ter waarde van 6142:89. Ondermelk 2.609.930 kg. ter waarde van 193.942.09. Melkpoeder 3560 kg. ter waar de van 2492. Koffiemelk 600 flessen ter waar de van 263.33. Aan leden werd teruggeleverd 277.748 kg. kar nemelk voor 20.401.45 en 775877 kg. ondermelk voor 57.622.38. De onkosten, met inbegrip van rijloon en af schrijvingen, hebben bedragen 123.166.72. Aan melkgelden werd uitbetaald 915.968.96, het geen neerkomt op 22.24^ per 100 kg. Van de 58 bij de Coöperatieve Zuid Nederlandse Zuivel- bond aangesloten zuivelfabrieken ontvingen er 5 een medaille. De twee eerste prijzen kwamen in Noord Brabant terecht, maar nummer 3 (en nummer 1 voor Limburg) was Panningen, aan welke prijs een bronzen medaille verbonden was. Voorzitter Reuls deelt de vergadering mede dat, indien iemand van de leden interesse heeft om aangaande de door de directeur genoemde getal len nadere bijzonderheden te vernemen, deze op het kantoor gaarne zullen worden verstrekt. De huidige stand van zaken is zo, dat U volkomen gerust kunt zijn, aldus voorzitter Reuls. De entree voor het lidmaatschap blijft gehand haafd op 2.50 per koe. Het aftredend bestuurslid, de heer J. Mestrom, alsmede het aftredend lid van de Raad van Toe zicht, de heer P. Wilms, worden met algemene stemmen herkozen. Bij de door de voorzitter gedane mededelingen werd nogal van gedachten gewisseld, met name over de post ingehouden melkgelden. Enkele le den van de vergadering waren voor uitbetaling van deze gelden maar na een gemotiveerde toe lichting hieromtrent door de directeur, waaruit bleek dat zulks nadelig zou zijn voor de leden en voor de fabriek, kon de vergadering zich met een en ander verenigen. De bestuursvoorstellen i.z. subsidie aan de Fok- en Controlevereniging en de bestrijding van het mond- en klauwzeer kregen eveneens het fiat van de vergadering. Aangaande de melkritten heeft het bestuur de volgende regeling getrof fen: Leden, bij wie de melk niet thuis wordt afgehaald, zullen een vergoeding ontvangen voor het brengen van melk naar de plaats waar de melkkar deze zal ophalen. Is de afstand tussen boerderij en deze plaats tussen de 100 en 200 meter, dan bedraagt de vergoeding 15 cent per 100 kg. melk; van 200 tot 300 meter 20 cent per 100 kg. en van 300 meter en meer 25 cent per 100 kg. krachtig maken van ons eigen volk, het paraat zijn. Het enige wapen tegen de Russen. Hier bij is het misschien goed, als U nog eens wordt herinnerd aan de Meidagen van 1940. Uw hulp is dringend nodig bij de bescherming van de Godshuizen; uw hulp is dringend no di?. bij de bescherming van vrouwen en meis- "i°I""1 "ringenc cher- erbaar uw eid! Directeur van Bree drukt de aanwezigen op het hart om toch de grootst mogelijke aandacht aan de melklevering te blijven besteden. Het is zeer goed, getuige dc verkregen medaille, maar er moet de nodige aandacht aan besteed blijven. Zorg voor zuivere winning der melk en bewaar ze koel, aldus de heer van Bree. De rondvraag nam nogal wat tijd in beslag. Oorzaak hiervan was de aardappelenstomerij. De leden van de Grashoek stelden n.l. de vraag, of het niet mogelijk was de kostprijs van het stomen te bepalen naar de tijdsduur in plaats van naar het gewicht. Voorzitter Reuls deelde hierop mede, dat het bestuur aangaande deze kwestie een hele avond had geboomd, maar meende te moeten vasthouden aan de kostprijs per gewicht. De Grashoekers, bij monde van de heer Hunnekens, bleven echter, gesteund door de heer Hilkens uit Egchel, aan dit punt vast houden, en of de voorzitter nu al herhaaldelijk zeide, dat hierover in het bestuur lang en breed was geredeneerd, ze gaven geen krimp. Het leek wel een geschiedenis zonder einde te worden totdat eindelijk de heer Hilkens de knoop doorhakte en het voorstel deed om ver tegenwoordigers van de Coöperatieve Werktui genverenigingen van Grashoek en Egchel samen deze kwestie met het bestuur te bespreken, waartoe voorzitter Reuls wel genegen was. Aan het slot van de vergadering dankte de heer Reuls de aanwezigen voor hun massale opkomst Bij het verschijnen van dit nummer van Mid den-Limburg zal de parochie Egchel zijn nieu we Rector, de Zeer Eerw. Heer P. Th. Diede ren reeds in zijn midden hebben. Bij onze in formatie zijn we tot de conclusie gekomen dat we het Rectoraat Egchel met zijn nieuwe ziel zorger van harte kunnen feliciteren en Rector Diederen zal op de door zijn voorganger ge legde fundamenten verder bouwen om Egchel een plaats in de gemeente Helden te doen leg gen waar de Egchelsen trots op kunnen zijn. Rector Diederen werd op 8 Juni 1911 te Schin- nen geboren en op 13 Maart 1937 in Roermond door Mgr. Lemmens tot priester gewijd. In October van dat jaar werd bij benoemd tot ka pelaan in het mijndorp Eij gelshoven, waar hij tot nu, dus ruim 15 jaar, aan het zieleheil der mijnwerkers heeft gewerkt. Eijgelshoven, een parochie van circa 6000 in woners, bestaat nagenoeg geheel uit mijnwer kers die in de mijnen Laura en Julia hun kost winning vinden. Het waren Nederlanders, Duit sers, Polen, Slovenen, Hongaren, Belgen enz. waaronder Rector Diederen zijn priesterwerk uitoefende. Op het afscheidsfeest, dat j.l. Zondag in het pa rochiehuis te Eijgelshoven plaats vond, hebben ontelbaar velen de scheidende kapelaan de hand gedrukt. Gedurende zijn 15 jarig verblijf in Eijgelshoven heeft Rector Diederen gewerkt aan de geestelijke belangen van de bevolking en door zijn onvermoeide zorgen en joviale om gang aller sympathie gewonnen. Welk werk in Eijgelshoven op zijn schouders rustte moge blijken uit het feit dat hij geestelijk adviseur was van tal van verenigingen, waar onder de R.K-M B.,_ de K A.B., H.e Credo-Pugno- club, de Kaj otters, de R.K.V.V. Laura, de K.A.V.O., de V.K.A.J., de Gidsen, de Jongelin genvereniging en de St. Vincentiusvereniging. De hieraan verbonden werkzaamheden hebben veel, zo niet teveel van zijn krachten gevergd en het zal voor zijn gezondheid goed zijn dat hij thans in Egchel een meer rustige werkkring zal vinden. Het nog jonge rectoraat Egchel zal ongetwij feld profijt kunnen trekken uit de ervaringen die zijn nieuwe Rector in Eijgelshoven heeft op gedaan en de Egchelse mensen kennende zijn we er van overtuigd dat zij hun nieuwe herder zullen aanvaarden, een priester Gods waardig. Vanuit Eijgelshoven laat Rector Diederen alle inwoners hartelijk groeten en wij van onze kant roepen hem namens heel de gemeente, maar in het bijzonder namens Egchel, een hartelijk wel kom toe. en het aangename verloop van de vergadering. Tevens dankte hij de directeur en het verdere personeel der fabriek voor de verrichte accu rate werkzaamheden en sprak de hoop uit dat het komende jaar even succesvol zal mogen zijn. waarna sluiting volgde met de Christelijke groet. Tijdens het, bij iedere vergadering gebruikelij ke wachten voor de bijeenkomst leek zaal Ja cobs in Helden-Dorp wel op een kippenhok waar in plaats van onze eierproducenten nu de boerinnen van de kring Helden voor het no dige „gekakel" zorgden. Ze probeerden om het hardst elkaar de laatste nieuwtjes te vertellen. De voorzitster van de kring Helden, mevr. Ot- tenheijm, opende de vergadering met gebed waarna zij alle aanwezigen hartelijk welkom heette, speciaal de spreeksters van deze middag mevr. Terlingen-Lücker, mej. Kleuters, de ere voorzitster, mej. Galema en de dames leerkrach ten van de landbouwhuishoudschool, het kring- bestuur van de boerenbond en jonge boeren, het plaatselijk bestuur van de boerenleenbank en jonge boeren. Het is de eerste keer dat wij, na de splitsing van de kring Horst in de krin gen Venray, Horst en Helden, in zo grote ge tale bijeen zijn, aldus mevr. Ottenheijm. Al vorens mevr. Terlingen-Lücker het woord te verlenen stelt spreekster deze middag onder de moederlijke bestemming van O. L. Vrouw, Wier feestdag wij vandaag vieren. Meyif. Terlingen-Lücker, een spreekster van naam, had direct het juiste contact met de aan wezigen en nam hen in gedachten mee naar de feestviering. Ondanks de Vastentijd is er alle reden toe om te spreken over feestvieren. Feest vieren betekent immers gelukkig zijn. In de kathechismus leren we dat we op aarde zijn om hierna gelukkig te zijn. Dit gelukkig worden wordt mede bereikt door feest te vieren, maar dan in katholieke geest. Vanmiddag gaan we samen een poos verwijlen in het gelukkige, ka tholieke gezin. Onder God dienen verstaat de Kerk haar eredienst. Onder de Kerk moeten we niet alleen de Paus, Bisschoppen en Priesters verstaan. Neen, de Kerk, dat zijn ook wij ka tholieken, wij allemaal zoals we hier zitten, moeders, vaders en kinderen. Onder God dienen moeten we niet verstaan alleen datgene wat er plaats heeft tussen de muren van de kerk. Ook in het dagelijkse leven moeten we Hem dienen. Vandaag op deze feest dag hebben we gebeden voor de vrijheid van de Kerk, waarmee we niet bedoeld hebben al leen de vrijheid van eredienst in de Kerk, maar ook onze persoonlijke vrijheid om Hem in ons dagelijks leven te kunnen dienen. Bij feestvie ren moeten we niet op de eerste plaats denken aan eten en drinken. Omdat dit bij een feest gewo worden de feesten eigen lijk het vergeten dat bij ieder feest le eerste plaats moet staan. Ieder feest thuis moet met dezelfde gedachten gevierd worden zoals zulks in de Kerk ge schiedt. De mooiste kerkelijke feesten zijn ook de mooiste huiselijke feesten, b.v. Kerstmis. De wereld vierd ook Kerstmis, maar op een geheel andere wijze dan de Kerk. De wereld doet dit met reclames, boeken, verlichte etalages, diners, dansen enz. Het kerstmannetje moet de kerst vreugde brengen. Deze verheidensing van de wereld moeten wij bestrijden met alle beschik bare middelen. Een ander voorbeeld van de verheidensing noemt spreekster de kermis. Oor spronkelijk was dit de feestviering bij gelegen heid van de eerste H. Mis in de parochiekerk. Met het weglaten van de k uit Kerkmis, is ook het oorspronkelijke doel van dit katholieke feest verloren gegaan. De feestviering in onze gezinnen moet meer gekerstend worden. Vie ring van de grotere kerkelijke feesten is nog wel gezond, maar de kleinere vervlakken, door dat de Kerk het verband met de huiselijke kring verliest. Hoe mooi was b.v. in vroegere dagen de huiselijke feestviering van Driekoningen, de bruiloft van Kana, de doop van Christus in de Jordaan. Thans hoort of ziet men er niets meer van. Een ander feest: de huiszegening. Kent U dit feest nog? Hoe mooi was het toch als de priester deze huiszegening kwam doen. Spreekster staat hier lang bij stil en getuige de ademloze stilte in de zaal werd zij door allen met gespannen aandacht gevolgd. Het is zo jammer, aldus mevr. Terlingen-Lücker, dat een en ander nagenoeg niet meer plaats vindt en zij vraagt allen er aan mede te werken dit schone, oude gebruik weer in ere te her stellen. Bij feestvieren moeten we uitgaan van het principe God dienen. Wij kunnen praktisch niet meer feestvieren, omdat we dat principe uit het öog verloren hebben. Als voorbeeld haalt spreekster aan de uit Amerika „geïm porteerde" moederdag. Dit is geen waar feest meer voor moeder, maar een feest voor de sla ger en de bakker. Gelukkig hebben ze deze dag nog in Mei laten vallen waardoor we nog iets aan ons aller Moeder worden herinnerd. Hoe veel andere dagen zijn er niet méér geëigend voor een moederdag, b.v. vandaag of 15 Augus tus. De vaderdag is ook al in de maak. Paps krijgt dan een nieuwe das of zo (die niet past). Alles staat los van het religieuze idee, en daar om zijn het geen échte feesten. De dodenher denkingsdag op 8 November, de z.g. klaprozen- dag, brengt het gevaar dat Allerheiligen in het vergeetboek zal geraken. Van het St. Nico- laasfeest maken ze surprise-avond. Het geven Warwrtl/T rriza A

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 1