Oost-Duitse vluchtelingen, een Europees Probleem De Pompzwengel gaat verdwijnen. 2 liveren c?r tester feest uit MAASBREE WEK DE GAL IN UW LEVER OP Pleegzuster Bloedwijn NUMMER 34 33E JAARGANG ZATERDAG 21 MAART 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS Aankloppen bij 15 instanties, eer men wordt toegelaten Als de Schoonmaak Officiële aanvang der werkzaamheden voor de a.s. waterleiding. TE GRASHOEK ieuu74 SPROETEN Koop tijdig SPRUTOL prijs *ï?S5i- p"ër"1000 plu's kéüringskosfèfi eif^Ykerri' jaarvergadering. De Jaarvergadering wordt ge houden op Zondag 29 Maart a.s. om 4 uur n.m. in de zaal van het Patronaat. OPROEP AAN ONZE SCHUTTERS! Dl N AN D STUFKEN S Binnenlands Front Helden Eindles 1-jarige tuinbouwcursussen PANNINGEN Geen energie meer? RHEUMAT1EK... J. Jacobs Panningen 20527 - - - - 18585 18930 19420 18999 17051 17100 16995 17385 17840 17791 17398 17570 16751 16300 14363 14320 14169 15013 36760 38318 35983 36500 36171 35299 31414 31420 31164 32398 GRASHOEK BERINGE UITGAVE L. KASSTEEN MARKT leidden-JZimbupa lRKT 28, PANNINGEN REDACTIE EN ADMINISTRATIE-ADRES: POSTBUS2. PANNINGEN, TELEFOON 8, GIRO 15718 REDACTIE H. KASSTEEN Abonnementsprijs f 5. per jaar bij vooruitbetaling. Advertenties 10 ct per mm, bij contract belangrijke redactie. Kleine advertenties (te koop e.d.) minimnm 50 ct, uitsluitend bij vooruitbetaling. II. Wij vervolgens deze week ons serie artikelen over het Oost-Duitse vluchtelingenprobleem. In dit artikel wordt een schril beeld opgehangen van de droevige toestanden, waarin de vluch telingen in Berlijn komen te verkeren. Slechts een gering percentage politieke vluchtelingen. Terwijl West-Berlijn reeds met de onmogelijke opgave worstelt, om te voorzien in de nood van 300.000 werklozen, neemt dit leger van mensen zonder werk door de vele vluchtelingen nog met de dag toe. En deze categorie van werklozen biedt nog de meeste zorgen. Want zij zijn niet alleen zonder middelen van bestaan, maar zij ontberen daarnaast de meest noodzakelijke goe deren en kleding. Hun moeilijkheden zijn vele malen groter dan die van de werklozen, die al tijd in West-Berlijn gevestigd zijn geweest. Het is een dwingende eis om de vluchtelingen aan werk te helpen, maar de gelegenheid daarvoor is niet groot genoeg. Deze situatie is reeds enkele jaren zo, en heeft in Augustus 1950 geleid tot afkondiging van 't zogenaamde „Notaufnahme- gestetz". Volgens deze wet worden vluchtelin gen, die niet kunnen aantonen dat zij om aan arrestatie te ontkomen, dus omwille van de per soonlijke vrijheid, gevlucht zijn, uitgeschakeld voor een verblijfsvergunning en ondersteuning. Zij worden evenwel niet teruggestuurd naar Oost-Duitsland, maar krijgen een onderkomen in een van de vluchtelingenbarakken. En daar begint dan het eindeloos wachten. De uitzicht loze toekomst, die zo gemakkelijk kansen ople vert om verkeerde neigingen en immorele han delingen vrij spel te laten De vluchtelingen, die dagelijks, reeds om vijf uur 's morgens, voor de aanmeldingsbureau's bij honderden samengroepen, bieden een beeld van de diepste menselijke ellende. Als om zes uur de barakken bij een dezer opvangstcentra open gaan, stromen de wachtenden, die tot enkele duizenden aangroeiden, er binnen. Om half ne gen, het tijdstip, waarop de ambtenaren van het bureau met hun werkzaamheden aanvangen, zijn de barakken al overvol. Enkele vluchtelin gen die er nog aan komen en proberen toe gelaten te worden, krijgen te horen de volgende dag om zes uur 's morgens het nog eens te pro beren. Ontsteld en verslagen druipen zij af. Weer een dag in onzekerheid. Onzekerheid? Ja, inderdaad, want slechts de vluchtelingen in de opvangstbarakken maken een kans om in het bezit te komen van hef zo zeer begeerde pa pier dat recht geeft op registrering bij de po litie. En dat is de enige weg om „erkend" te worden als politiek vluchteling. Daar in die ba rak wachten nu enkele duizenden op zo'n „Zet- telcnen". Een aimnenaar K.omi aangeiupen um een pakje van deze papieren in zijn hand. Waar maar deuren zijn, dringen de mensen uit de ba rakken. Zwaaiend met hun armen en schoppend met hun benen, proberen de lotgenoten elkaar zo ver mogelijk van de ambtenaar af te houden. Nerveus geworden door het dringen, heft deze de papieren boven zijn hoofd en schudt dan de gehele stapel uit boven de grijpgrage vingers van de vluchtelingen. De gelukkigen, die heel huids en met een wel wat verfrommeld, maar toch nog heel papier uit de veldslag te voor- Schijn komen, slaken een zucht van verlichting. Want het bezit van dit onnozele stukje papier, waarop niets anders vermeld staat dan een volg nummer, kan de weg naar een nieuwe toekomst openen. Of dit inderdaad zo is, ervaren de vluchtelingen eerst na een dag of dertig. Alvo rens zij officieel te boek gesteld worden, als po litieke vluchtelingen, moeten zij aankloppen bij vijftien instanties. Op deze weg passeren zij de politieregistratie en worden zij onder andere aan een medisch onderzoek onderworpen. Iedere dag brengt weer de strijd om het volgnummer, en het is geen zeldzaamheid als er een dag wachten nodig is voor een bezoek aan een bu reau, dat slechts enkele minuten duurt. De ontgoocheling na het uitgebreide onderzoek is groot voor velen. Want het percentage, dat als politiek vluchteling wordt aangerekend, is zeer gering. Bij het onderzoek komt herhaal delijk vast te staan, dat sommige vluchtelingen wel wat lichtvaardig gehandeld hebben, met hun tocht naar het Westen. Zij hebben hun ge hele bezit er aan gegeven om te vluchten voor een gevaar, dat in feite niet aanwezig was. Zelfs komt het voor, dat afgezanten van kleine plaat sen naar West-Berlijn vluchten om te informe ren of er daar kansen zijn voor bepaalde arbei ders. Zo kwam practisch een heel dorp naar het Westen. En dit ondanks de verzekering, dat vluchten voor deze mensen armoede zonder uit zicht zou betekenen. Van de 300.000 personen, die sedert 1949 naar het Westen gevlucht zijn, wordt slechts 5 pro cent beschouwd als politiek vluchteling. De ge ringheid van dit percentage bergt in zich de tragiek van dat andere grote gedeelte vluchte lingen, die, omdat zij niet direct bedreigd wer den, op geen enkele wijze aan bod kunnen ko men. Zij hokken in de vluchtelingenbarakken, waar hun ledigheid en gebrek aan de belang rijkste dingen, weinig weerstand vormen voor de verleiding, om langs illegale weg eens iets te doen en eens iets wat te verdienen. En in die omgeving van mismoedige mensen groeien kinderen op. Hun klaterlach snerpt in de oren van de grijsaard, die enkele bedden verder wat uitrust van een doelloze wandeling. Ook dringt het kirren van de kinderen door naar de andere zijde, waar een man en vrouw ieder moment van de dag bewijzen, dat zij met hun huwelijk niet het geluk hebben meegekregen. De klein tjes spelen tussen de bedden, waar het leven van de mensen die wegtrokken uit hun gewone doen, verder gaat. Moet nog gevraagd worden wat die kinderen te zien en te horen krijgen? De Zeor Eerw. Heer J. Schreurs, Pastoor te Meijel, viert op 24 Maart a.s. zijn zilveren priesterfeest. Uw handen onooglijk maakt PUROL maakt ze spoedig gaaf en zacht. Doos 41-80 ct. A ïlamnenfonds. De totale opbrengst in de gemeen te Helden ten behoeve van het Rampenfonds bedraagt f 19.140. Hierin zijn begrepen de rechtstreeks aan het Rampenfonds overgemaakte bedragen, alsook de via andere instanties ingezamelde gelden, b.v. de kerkcollecten. Verantwoording: N.V. Heldende Steenfabriek f 300. Heidense Stoomsteenfabr. L. Engels, directie en personeel f 700. N. N1000.— Agenda Raadsvergadering. 1. Notulen; 2. Inge komen stukken; 3. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verkoop van de bungalow Koningslust 576a (Ummenthun) 31,20 A. grond, voor 3400. en bungalow Heide 618a (L. Janssen) voor 4100.4. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot onbewoonbaar verklaring van een 4-tal woningen; 5. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging der gemeentebegroting voor 1952; 6. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het aan gaan ener geldlening groot 158.000.ter con solidatie van een rekening-courant-schuld voor de in 1951 gebouwde 20 woningwetwoningen. Alsof hij het alle dagen gedaan had, zo werk te de Commissaris der Koningin in Limburg Mr. Dr. Houben met de lier, die de eerste buis neerliet voor de waterleiding. Dit geschiedde onder de goedkeurende blikken van de ge nodigde autoriteiten waaronder de Burgemees ters van Helden, Maasbree en Kessel en diver se andere Limburgse gemeenten. De omgeving is met vlaggen gesierd en „de eerste pijp" is met een groene slinger omwonden. Binnen het jaar zullen de hoofdleidingen van deze Midden-Limburgse watervoorziening ge reed zijn, een werk waaraan onder leiding van directeur Groutars voorlopig ,een 30-tal mensen hoofd- en handenarbeid hebben. Maar tevens zal deze waterleiding gaan voor zien in de bestrijding der moeilijkheden die in ons gewest heersen inzake de slechte water voorziening en zullen de pompen, met soms voor de gezondheid schadelijk water, eindelijk kunnen verdwijnen. Na een dankwoord aan Commissaris Houben en ami de promotor van deze* drinkwatervoor ziening prof. Krul, sprak de heer Paulissen van Gedep. Staten over het bedrag van 5% millioen dat het Rijk voor de watervoorziening gespendeerd had; hij vond het jammer dat daamee slechts de meest urgente voorzienin gen getroffen kunnen worden. Commissaris Houben uitte zijn lof over het werk van prof. Krul en wees verder op de gro te belangrijkheid van het voorbereidend werk door Dr. Trines die in zijn rapporten de nood zakelijkheid van een betere watervoorziening heeft aangetoond, welke rapporten ook de be dreiging der volksgezondheid weergeven die het ondeugdelijk water steeds vormt. Na de officiële plechtigheid gingen de autori teiten naar Roermond om een gezamenlijke lunch te houden. Inmiddels is het werk in volle gang. In „de Meren" wordt al druk gegraven en hier en daar langs de weg ziet men de stapels pijpen, die straks het zuivere water naar de bewoon de wereld zullen leiden. Kinderhulde aan bouwpastoor v.d Sterren Dinsdag a.s. 24 Maart zal het 25 jaar geleden zijn dat de Zeer Eerw. Heer P. v d. Sterren, pastoor te Grashoek, de H. Priesterwijding ontving In verband met de vastentijd is door het feestcomité besloten, om dit feest te vieren op Beloken Pasen. Dinsdag komen alleen de kinderen van Grashoek hulde betonen aan hun herder. De dag zal begonnen worden met een H. Mis om 9 uur, die door de schoolkinderen gezongen zal worden. Na deze H. Mis gebruiken de kinderen een gezamenlijk ontbijt in de School. Om 10 30 beginnen de kinderspelen op het terrein achter de school. Er zullen verschillende spelen gedaan worden, o.a. zaklopen, touwtrekken, bal spelen enz. Na de middag zal er om 2 uur een kinderhulde voor de pastorie plaats vinden. Verschillende pas sende versjes en voordrachten worden hier ten gehore gebracht en enkele liedjes gezongen. Hierna, om plm. 2.45 worden de kinderspelen hervat. Om 4 uur is er pic-nic op het terrein of in de school. Om plm. 6 uur zal hiermee worden geëindigd en wordt er overgegaan tot het uitreiken der prijzen. Hiermede eindigt deze dag. Aan belangstelling, ook van de zijde der parochianen, zal het de jubilaris niet ontbreken. Het parochiële feest op Beloken Pasen is nog steeds in voorbereiding. Wij hopen hier nader op terug te komen. In ieder geval zal Grashoek hier een onvergetelijke feestdag van maken voor zijn herder en bouwpastoor. komen vroeg in 't voorjaar TUINBOUW VERENIGING HELDEN. De Tuinbouwloods is geopend op Dinsdag en Donderdag van 8-12 en van 1-5 uur. 's Zaterdags van 8-12 uur. Aardbeienplanten. Leden en niet-leden die nog aardbeien willen planten, moeten hiervan opgave doen t/m Dinsdag a.s Wij zouden graag een woord willen richten tot hen die om hun „schutter zijn" tot de schutte rijen behoren. Niet tot hen die van de schutterijen een bier college trachten te maken. Gij allen weet dat de schutterijen hun oorsprong hebben in het beschermen en verdedigen van kerk en staat, van huis en haard. Vele van onze schuttersgilden bezitten daar door nog de ereplaats in onze processies, ter wijl hun vaandels, waaraan de roem gehecht is van dikwijls vele generaties, altijd nog een rol van betekneis spelen, als het om groot eerbe toon gaat. Op grond van deze feiten willen wij U vra gen, neemt deel aan de moderne vorm van de aloude schutterijen. Sluit U aan bij diegenen, die daadwerkelijk pal willen staan voor kerk en staat, voor huis en haard. Meldt U voor het Binnenlands Front en be houdt daarmede uw eervolle schutterstraditie. Gij allen kent toch dit front van gezagsgetrou we vaderlanders, die in de Nationale Reserve, Reserve Grensbewaking, of in de korpsen Re serve Rijks- en Gemeentepolitie zijn opgeno men. Ook onze schutters kunnen daarin niet worden gemist. Ook voor hen is er plaats. venlo BRILLENSPECIALIST U zult 's morgens „kiplekker" nit bed springen. Elke dag moet Uw lever een liter gal in uw inge wanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LE- VERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen.Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen. EistCarter'sLeverpilletj es BURGERLIJKE STAND HELDEN Aangiften over het tijdvak van 12 t/m 18 Mrt. Geboorten: 11 Maart, Thijssen, Gerardus Fran- ciscus Petrus, Zandberg 538; 11 Mrt., Jacobs Wilhelmina Johanna Maria, Kanaalstraat 27; 12 Mrt. Heijnen, Maria Johanna Josephina, Maasbreeseweg 22; 17 Mrt., Beeren, Catharina Hubertina, Driessen 18a; 13 Mrt. te Venlo, Knapen, Hubertus Helena Lucina, Marie, Kerk straat 16. Huwelijksaangiften: 13 Mrt., Janssen, Peter Joannes Martinus, oud 44 jaar, landbouwer, wo nende te Helden, Baarlosew. 49 en Rooijakkers, Maria Angelina, oud 31 jaar, zonder beroep, wonende te Helden, Hub 135; 16 Mrt., Dierkx, Josephus Franciscus, oud 26 jaar, rotanmeubel fabrikant, wonende te Weert, Biest 102 en Wilms, Bernardina Theodora Maria, oud 22 jaar, costumière, wonende te Helden, Driessen 11. Huwelijken: 16 Mrt., Tinneveld, Joseph Johan nes, oud 30 jaar, broodbakker, wonende te Bergen en Cox, Martina Dorothea, oud 30 jaar, zonder beroep, wonende te Helden. Qverlijdens: 13 Mrt., Janssen, Petronella, echt genote van Van Lier, Hendricus, oud 72 jaar, wonende te Helden, Zandberg 523; 14 Mrt., Pe ters, Leonardus Nicolaas, echtgenoot van Lem- men, Beatrix, oud 78 jaar, wonende te Helden, Molenstraat 6; 15 Mrt., Verhaegh, Petronella Antonia, echtgenote van Cuijpers, Peter Johan nes, oud 53 jaar, wonende te Helden, Gras hoek 249. LAND. RIJVER. „DE CAVALIERS". A.s. Zondag oefenen op het ruiterterrein in de Ringovenstraat, onder leiding van instr. De Jortgë: Nieuwe nummers, dus allen present. In de gemeente Helden was het aantal aanmeldin gen voor het Binnenlands Front in totaal 309 leden. Hiervan waren er 226 voor Bescherming Bevolking, de overige aanmeldingen zijn voor Nat Reserve. Res. Rijkspolitie, Res. Grenswacht en Korps Lucht- wacht. In Panningen kwamen 163 aanmeldingen binnen, in Egchel 43, in Koningslust 43, inBeringe 34, in Helden 17, in Grashoek 9. In de Landbouwschool te Helden had de eindles plaats van 2 gecombineerde een-jarige tuinbouw cursussen. Al deze leerlingen waren oud-leerlingen der Heidense Lagere Landbouwschool Enigen van hen hadden echter intussen al de militaire dienst tijd achter de rug, met verblijf in Indonesië De beide leiders waren de heren H. Beek en G Vercoulen, terwijl de overige lesgevers waren de heren J. Heijnen, J. Lenssen en Hogenboom. Bericht van verhindering om de eindles bij te wo nen was binnengekomen van de hoogeerw heer Deken Jaspers. Aanwezig waren de edelachtbare heer Burgemeester, de heer J van Maris voorz. der C.V.V., de commissie van toezicht, vertegen woordigers van de LLTB afd. Helden, Kessel, Meijel en Panningen. Als plaatsvervanger van de Rijks- tuinbouwconsulent was dhr W. Vullings aanwezig. Nadat dhr Burgemeester, als voorz. der comm. van toezicht, de eindles geopend had, feliciteerde hij bij voorbaat de geslaagden, omdat hij wegens werk zaamheden niet de bijeenkomst kon bijwonen tot aan de uitreiking der diploma's. Daarna werden de cursisten door alle lesgevers ondervraagd. Hierna nam dhr A. smeets de leiding op zich. Dhr Vullings feliciteerde de cursisten en wees hen daarbij de weg voor verdere ontwikkeling. Spe ciaal noemde hij daarvoor de fruitteelt-vakschool te Beesel en de groenteteelt-vakschool te Venlo waar men zich theoretisch en practisch kan be kwamen. Namens de cursisten van beide cursussen dankte dhr M. Mertens. Hierna nam dhr H. Beek het woord namens de lesgevers. Ook hij spoorde de jongens aan zich steeds verder te ontwikkelen, o.a. door het lezen van vakbladen en het bijwonen van le zingen en ontwikkelingsavonden. Hij sprak de hoop uit, dat allen eenmaal in de gelegenheid zouden zijn een eigen bedrijf te hebben hier of elders. Wie echter wil emigreren drukte hij op het hart dit te doen na rijp beraad en degelijke voorbe reiding, welke laatste geboden wordt op de emi gratiecursussen. Tenslotte feliciteerde dhr Smeets de cursisten en deelde aan alle 42 het diploma uit. De gediplo meerden zijn: Th. Jacobs, G. Peeters, M. Dorssers, W. Gommans, G. van Horen, S. Jacobs en W. Jacobs te Beringe; J. van Knippenberg, K. Rooyakkers te Egchel; P. van Ooi, J. Steeghs, M. Stesghs, P. Theeuwen te Grashoek. P. Korsten, F. Peeters, W. Smeets, J. Grommen, W. Lemmen, J. Maessen, M. Mertens, G. Nijssen, C. Peeters, J. Verlinden te Helden H. Lenders, D. Zelen te Kessel; M. van Rijswijk, W. Wijnands te Koningslust; M. Spreeuwenberg te Maasbree; J. Heidens, P. Spee, J. Verdeuzeldonk te Meijel: H. Lenders, W Rutten, W. Steeghs, A. Zelen, M. Beurskens, J. Bruiinen. T. Gommans w Ton™oli W. Jacobs, P. R. K. JONGE MIDDENSTAND HELDEN A.s. Maandag 23 Maart om 8 uur houdt de KJMV Helden een vergadering in lokaal H. Gijsenop deze vergadering spreekt de zeereerw. Heer Prof. Dr. Plat over „Arbeidsvreugde" MIDDENSTAND HELDEN 19 April houden wij onze 2e jaarlijkse ver diepingsdag. Zij die deelnemen gelieven zich spoedig op te geven bij de voorzitter, secretaris of bestuurs leden. Opgave is mogelijk tot 10 April. Verdere mededelingen volgen. Jeugdraad Helden. Zoals de verschillende jeugd- standsorganisaties en jeugdbewegingen wel zullen weten, zowel vrouwelijke als mannelijke, zal er op Paas-maandag een Jeugdreveille gehouden worden te Sittard voor geheel Limburg. Dit is de voorbode op de 100 jaar Kromstaf viering op Zondag 10 Mei te Roermond. Op deze jeugdreveille worden alle bestuursleden van K.A.J Jonge Middenstand, Jonge Boeren, Jong Nederland en Vrouwelijk Jeugdwerk verwacht. Hierop mag niemand ontbreken. Daar Sittard wat ongunstig ligt to.v. Helden om per fiets te gaan, werd op de laatstgehouden ver gadering besloten per autobus daar naar toe te op te 'géven 'voor Beringe om onnodige correspondentie en werk te voorkomen. Jeugdraad Dekenaat Helden. Jonkvrouw Roswita. Dit is de titel van het toneel spel waarmede de Panningse meisjes van de Katholieke Actie e. d. Jongerengemeenschap Zondag j 1 in de patronaatszaal voor het voetlicht traden Met inbegrip van het tijdstip, (het was hier niet het gebruikelijke kwartier maar een half uur dat telaat begonnen werd) overtrof deze avond de gestelde verwachtingen De Weleerw. Heer Kapelaan Geurts kon een eivolle zaal welkom heten. Hij vroeg, overigens overbodig, de aandacht van de aanwezigen voor het op te voeren spel. Dit toneelspel is niet zo maar een gewoon alledaags stuk, maar een legende, een verhaal, waarin niet veel handelingen en acties voorkomen en daarom hoge eisen stelt aan de rolvertolksters, aldus kapelaan Geurts, Spreker dankt allen die geheel belangeloos hun medewerking verleenden om deze uitvoering te kunnen geven, in het bijzonder regisseur Steven die, naar achteraf bleek, met zijn werk een grooi succes boekte. Wanneer we hieronder de verschillende speelsters de revue laten passeren, kunnen we vaststellen dat de Heer Steven met de rolverdeling een juiste keuze heeft gedaan. Of jonkvrouw Roswita van Hohenstein, waaraan het toneelstuk zijn naam ontleent, reeds eerder op hei podium optrad weten we niet, maar de wijze waarop zij haar moeilijke rol vertolkte was schitterend Haar innerlijke tweestrijd die zij moest uitbeelden wist de aanwezigen te boeien van het begin tot het einde. Haar moeder, gravin van Hohenstein, verloochende het toneelspelersbloed van han haar vader niet. Hoe juist werd haar veranderde houding weerge geven toen na het eerste bedrijf de Moeder Gods in de persoon van Roswita de naar het klooster gevluchte jonkvrouw verving. Roswita's tante, jonkvrouw van Rheijden, bracht op tijd, evenals gravin van Hohenstein in het eerste bedrijf, de lachspieren bij de aanwezigen in werking. De hautaine houding van haat ten opzichte van de kamermeisjes, haar haat tegen de kloosterzusters en alles wat Rooms was, haar gelaatsexpressies en gebaren werden op de juiste wijze weergegeven. Jonkvrouw Brigitte van Wolfshagen ging geheel in haar rol op en wist met haar fris, ongedwongen en spontaan spel tot het slagen van deze uitvoering in grote mate bij te dragen. De kamermeisjes Hilde, Gertrude en Marie kweten zich uitstekend van de hun toevertrouwde rollen en ook hier bleek de regisseur een goede keuze te hebben gedaan. Ook zuster portierster viel met haar rol, hoe klein ook, niet uit de toon. De prachtige costuums en de toneelaankleding droegen er mede toe bij dat deze avond voor de Panningse meisjes een waar succes werd. Het is eigenlijk jammer dat een uitvoering als deze, waaraan ongetwijfeld vele repetities vooraf zijn gegaan, niet vaker wordt gegeven. De meisjes van Katholieke Actie en Jongerenge- menschap kunnen rustig een nieuw nummer in studie gaan nemen. Zij, die deze avond bijwoonden zullen zeker te zijner tijd weer present zijn om de meisjes aan het werk te zien. Daaróm: tot een volgende keer. Schoorsteenbrand te Maasbree. Maandagmid dag j.l. werd de Maasbreese brandweer gealar meerd voor een schoorsteenbrand in het woon huis van de heer T. Het was voor de spoedig aanwezige mannen maar een peulschilletje en vrij spoedig was het vuur gedoofd en de schoor steen vrij van roet gemaakt. Ernstige val. Tijdens haar werkzaamheden kwam mevr. P. Dinsdagmiddag vrij ernstig te vallen en hep daarbij enige ernstige hoofdwon den op. Dr. van Lier verleende de eerste hulp en achtte overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk. Oudersavond „Jong Nederland" Maasbree. Zon dagavond a.s. 22 Maart organiseert de R.K. Jeugdbeweging „Jong Nederland" Maasbree in zaal Wijnands haar jaarlijkse oudersavond. De Zeereerw. Heer Pastoor Hillebrandt zal op de ze avond een spreekbeurt houden, terwijl de leden van Jong Nederland voor een passende omlijsting zullen zorgdragen. Alle ouders en genodigden worden verzocht op tijd, dit is 7 uur n.m„ aanwezig te willen zijn. „Mijn Trouwe Helper". Zaterdag 28 Maart a.s. opent de Hondenvereniging „Mijn Trouwe Hel per het nieuwe seizoen met een algemene jaar vergadering in café Haenen. Op deze vergade ring bestaat er tevens gelegenheid voor even tuele opgave van nieuwe leden. Indien nog enige leden, die in het bezit van een geschikt dier zijn, zich aanmelden, zal zeer binnenkort weer met het oefenen en opleiden van hon den worden begonnen. Concert te Maasbree. Zondag j.l. werd in Maas bree een concert gehouden, georganiseerd door het Maasbrees Gemengd Koor, waaraan mede werkten het Maasbrees Gemengd Koor, onze dorpsgenoten Joop Grubben en de hobo-ist Toon Hendrikx, en het Tegels Symphonie Or kest onder leiding van Wieke Jordans. Het concert werd o.a. bijgewoond door de Edel- achtb. Heer Burgemeester Janssens. en echt genote en de plaatselijke H.H. Geestelijken. Voorzitter Kuypers opende de avond met een hartelijk welkomstwoord tot de gasten zowel als tot de andere aanwezigen, waarna het Maas brees Gemengd Koor het concert opende met depolyphoon Exultate justi in Domino, van Vianda, gevolgd door Tenebrae factae suut van Mich Hay dn en vervolgens een tweetal koralen van J. S. Bach. Het hoogtepunt van de avond werd gevormd door het Ave Verum van Mozart, gezongen door ï6! m o°^ ^e/e,leid door het strijorkest van het l.o.O. Ofschoon het koor nog nooit eerder met begeleiding van een orkest had gezongen werd het toch een succes. Vervolgens trad het T.S.O. wederom voor het voetlicht met een concerto met Joop Grubben als solist. De uitleg, welke bij dit concerto werd -Ucffwe.ndoor ..laanr.-. grepen en dus ook beter werd gewaardeerd. Het betref hier een concerto van J. C. Bach. Na de pauze volgde een concert van Corelli Barbirolei voor hobo en orkest. De hoboso list was hier Toon Hendrikx. Tot slot volgde de Symphonie no. 101 van Jo seph Haidn, de bekende Klokkensymphonie. De toelichting hierbij werd verzorgd door Wieke Jordans. Deze maakte het publiek duidelijk dat de klassieke muziek niet altijd zware muziek betekende. Want Joseph Haydn was een hu morist-musicus, die als hofdirigent-componist zorgde voor het amusante gedeelte. Door de zeer duidelijke woorden van de spreker werd de muziek ten volle beleefd. Aan het einde van de avond dankte de heer Kuypers allen, welke door hun medewerking deze avond tot een groot succes hadden ge maakt, alsook het publiek waarmede de zaal tot in de uiterste hoeken was gevuld. Aansluitend sprak de heer Jordans nog enige dankwoorden en deze sprak de hoop uit spoedig nog eens met zijn orkest in Maasbree te mogen terug keren. <S> nieuwe kracht met Uw tergende winterkwaal legt 't af tegen de weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène. Uitslag aanbesteding. Door architect H. v. d. Hombergh te Helden-Panningen werd op Za terdag 14 Maart aanbesteedt het bouwen van een woonhuis met garage voor de heer H. Ghie- len, en een woonhuis met winkel en kapsalons voor de heer H. Poulissen, beiden in een blok te bouwen aan de Kerkstraat te Helden-Panningen. De uitslag is als volgt: Aannemer Poulissen Ghielen massa Jac. de Bruyn Panningen 18920 E. op 't Roodt Kessel G. Verrijt Helden G. Driessen Kessel Fr. v.d. Velden Pann. Fr. Janssen Pann. Gebr. v. Soest Helden G. Kessels, Pann. Begroting Het werk is aan de laagste inschrijver opge dragen. Uitslag aanbesteding. Door architect H. van de Hombergh te Panningen werd onderhands aanbe- steed> het bouwen van een woning te Koningslust voor de heer J. Hermans. Het werk werd opgedragen aan de aannemer P. Lormans te Koningslust, voor f 9.998.De inhoud der woning is 440 m3, de rijkspremie f 4.900. Jonge Boeren en Tuinders. Dinsdag 24 Maart zal er de laatste gelegenheid gegeven worden voor het ontsmetten van de zomergranen op het magazijn van de Boerenbond. Het concert met toneel te Beringe van j.l. Zon dag mag zeker geslaagd genoemd worden. De zaal was geheel gevuld. Na enkele muziek nummers door de fanfare heette voorzitter Vul lings de aanwezigen welkom en wenste allen een genoeglijke avond. Het optreden van „Me- reveld" verdient alle lof en het stuk viel bij het publiek zeer in de smaak. Pastoor van Basten Batenburg dankte na afloop het gezelschap Mereveld voor de prima ver tolking. Fanfare St. Jozef kan op een succes volle avond terugzien.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 1