BESCHERMING BEVOLKING H-B W nnceóó 2 MOBILETTE LUX I Gebr. Verluis! Gebr. ïerbugt Gebr. Verbngt e e Vrmcess ai* 1 dtaf^acioi»s Cmigratic nuur 2uiel-&jrika WE UWE KERKEN Houtverkopen KÜSSTEEN if J. PEETERS HAGESS if De geneeskundige Dienst van de B.B. een werk van barmhartigheid i euwó C0RSETS PRINCESS is de naam van het corset waarvan wij een uitgebreide collectie in modellen en prijzen in voorraad hebben. U vindt bij ons: Corsetten met zijsluiting Corsetten met voorsluiting Corsetten met binnenband voorsluiting Corsetten met binnenband zij sluiting Corsetten voor Dames met bredere heupen Positie corsetten enz in prijzen vanaf 9.95 Het merk staat U borg voor een goed passend corset van prima kwaliteit. Speciale pasgelegenheid Voor U een nieuw corset koopt eerst kijken en passen bij Markt 3a, HELDEN-PANNINGEN Zeg Pietersen en Co Deurne Emigratie passage-agenten Herman Reijnen, Markt SLAGERSRECLAME Toch neem ik weer 'n 1 RIJWIEL i .J FLINK MEISJE Mr. F. M. A. Haffmans, Notaris te Helden, zal publiek verkopen: Voor hen die zelf boeken inbinden CARTON LINNEN MARMERPAPIER Niemand zal kunnen verhinderen, dat er in een gewapend conflict slachtoffers vallen onder de burgerbevolking. Dat kan ook de organisatie „Bescherming Bevolking" niet. Zij kan er ech ter wel voor zorgen, dat het aantal slachtoffers zo gering mogelijk blijft. Een goede geneeskun dige dienst is hiervoor een eerste vereiste. De Eerste Hulp bij Ongelukken-verenigingen leiden op het ogenblik tezamen met het Rode Kruis ruim 100.000 E.H.B.O.-ers op. Een belang rijk deel van hen zal de eerste hulp bij de blokploegen en de verschillende B.B.-diensten gaan verzorgen, in het bijzonder bij de Ge neeskundige Dienst. De mobiele geneeskundige groepen in totaal zullen zij 15.000 mannen en vrouwen omvat ten vormen in de A-gebieden, de gebie den met belangrijke doelen, de onmisbare aan vulling op de plaatselijke geneeskundige dienst. Een mobiele geneeskundige groep bestaat uit 2 a 3 artsen, 2 verpleegsters, 16 volledige groe pen EHBO-ers, 4 chauffeurs en 2 ordonnan sen. Aan elke groep worden 8 gewonden- transportploegen toegevoegd. Iedere transport- ploeg beschikt over een vrachtauto voor het vervoer van 4 zwaar- of 10 licht gewonden. De eerste daad van een mobiele geneeskundige groep na een bombardement bestaat in het inrichten van verzamelplaatsen voor gewon den, waar een eerste behandeling kan worden gegeven. Zwaar gewonden worden hierna naar ziekenhuizen overgebracht. Voor de B-kringen zijn kleinere geneeskundige teams geprojec teerd, bestaande uit 1 arts, 6 gediplomeerde EHBO-ers en 1 chauffeur. Van de geneeskundige groepen wordt een werk van barmhartigheid verlangd. Naastenliefde is vooral bij de Geneeskundige Dienst beslissend voor de resultaten, die bereikt kunnen wor den. Jaarvergadering R. K. Mijnwerkersbond. Zon dag j.l. waren de mijnwerkers uit Helden ter vergadering bij elkaar om de belangrijkste ge beurtenissen van het afgelopen jaar en de nieu we acties voor het lopende jaar onder de loupe te nemen. Deze jaarvergadering moest op Zondag gehou den worden omdat er anders nooit de gehele afdeling bij elkaar te krijgen is, vanwege de verschillende ploegendiensten in de mijnen. Na de gebruikelijke opening, notulen en jaar verslagen was een der voornaamste punten: verkiezing 4 nieuwe bestuursleden en een nieu we voorzitter. Deze verkiezing had nogal spoedig haar beslag gekregen, waarna uit het bestuur als nieuwe voorzitter werd gekozen dhr. H. Duijf uit Hel den. De geestelijk adviseur bracht hierna dank aan de aftredende bestuursleden en wenste het nieuwe bestuur en voorzitter veel succes voor de toekomst en een bloeiende afdeling voor deze gemeente. Geslaagd. Ons bereikte het bericht dat de heer C. Metsemakers, oud-voorzitter van de R. K. Mijnwerkersbond, Helden, op het houwersexa men te Heerlen, het houwersdiploma behaalde. Proficiat Kep. Oredo Pugno. Met een klein feestelijk tintje hield de Credo Pugno-club Helden haar jaar vergadering. Wanneer de verslagen van de se cretaris en penningmeester werden beluisterd, kon men constateren, dat er nog een goede geest in de Credo-Pugnoclub heerst. Er werden te dien aanzien waarderende woor den gesproken door de voorzitter der K.A.B. en de Rayonleider. Enkele wensen en verlangens voor de toekomst werden nog eens terdege be sproken. De zittende herkiesbare bestuursleden werden herkozen evenals de voorzitter, die andermaal voor 4 jaren zal trachten deze functie tot zegen der Credo-Pugnoclub te leiden. Emigratie. Zij, die belang stellen in emigratie of plannen hiervoor hebben, kunnen geregeld terecht op het bureau van rechtsbijstand op elke 2e Dinsdag van de maand in het K.A.B.-lokaal, waar volledige inlichtingen worden verstrekt. Door de administratie van Lering en Leiding is een extra emigratienummer uitgegeven. Be langstellenden voor dit nummer kunnen zich melden bij de secretaris der K.A.B. Toneel. De toneelclub van de K.A.B. heeft een nieuw toneelstuk in studie genomen en zal het dit seizoen nog voor het publiek brengen. Ook zal 't K.A.B.-toneel Zondag 8 Febr. met het stuk „Als de kinderen maar eens groot zijn" op treden in zaal Juliana te Koningslust op ver zoek van de fanfare Koningslust en in mede werking van deze. A. C. de Bruijn-instituut. Onlangs had een bij zondere gebeurtenis plaats op het A. C. de Bruijn- voor sociaal-economische vorming. Een afgietsel van de plaquette van de oud-Verbonds- voorzitter werd in de hal van het gebouw ont huld. Het was een feestelijke bijeenkomst. Ver schillende leden van het Verbondsbestuur wa ren bij de plechtigheid aanwezig. Verbondsvoorzitter Middelhuis memoreerde de grote liefde van de oud-voorzitter voor dit in stituut, de instelling welke op zijn initiatief tot stand gekomen was. Minister De Bruijn wees op het belang van het instituut in deze tijd. Een kader vormen van goed onderlegde bestuurders is nu meer dan ooit nodig, wijl de economische en maatschappelijke problemen zoveel ingewikkelder zijn dan vroe ger. notulen. Deze werden ongewijzigd goedgekeurd en onder dankzegging getekend. Het jaarver slag, rekening en verantwoording sloot het boekjaar af met een batig saldo van 283.57. De aftredende bestuursleden G. Rooij akkers, Jos. Kessels en P. Ottenheim werden bij accla matie herkozen. Verder bracht de voorzitter ter kennis dat het oude vaandel weer geheel gerestaureerd is. Dit 100-jarig oude vaandel is altijd de trots van de vereniging geweest, maar na 100 jaren had het toch een goede beurt verdiend. De beschildering van de beelden St. Urbanus en St. Antonius werd aan de kundige Baarlose schilderes over gelaten en deze heeft zich buitengewoon goed van haar taak gekweten, zodat nu, na nog een restauratie van het permanente werk, wat op zeer kundige wijze is uitgevoerd door de zeer- eerw. Zusters van de H. Familie, klooster de Raay, het vaandel weer een zeer goede indruk maakt en zal het in de toekomst weer als een waardig sieraad worden meegedragen. Na enige punten afgehandeld te hebben van de agenda, volgde de rondvraag waarbij nog ruim van gedachten werd gewisseld. De voorzitter be dankte verder allen voor de goede samenwer king en sloot met de gebruikelijke groet. Hierna volgde het gebruikelijke souper en de leden hebben de goed bereide spijzen alle eer aangedaan. Zaterdag BERINGE 8 uur repetitie Fanfare St Jozef. BERINGE Vios 8 uur «Het gevloekte zeilschip» Zondag GRASHOEK Om 11 uur v.m. repetitie van het F luitencorps, in de school. BERINGE Vios 5 uur «Scherpe Sporen» BERINGE Vios 8 uur Idem als Zaterdag PANNINGEN om 1.30 uur n.m. rep. Bel Canto Maandag KONINGSLUST 8 uur repetitie der Fanfare „Eendracht maakt macht". BERINGE 7 uur biljarten B.B.C. PANNINGEN 7 uur emigratielezing met licht beelden in het Patronaat te Panningen HELDEN ys8 jaarvergadering R.K. Bond voor het gezin ln zaal Aerdts Dinsdag PANNINGEN Om J^9 uur Repetitie Harmonie KONINGSLUST Om 7 uur Oefenen Indianen HELDEN Om 8 u. repetitie Fanfare St. Cecilia BERINGE Vios 8 u. Nacht zonder dageraad PANNINGEN 8 uur examen EHBO van cur sisten v/h Rode Kruis in café Hendricks Pan ningen. Vs8 aanwezig zijn. PANNINGEN 8 uur werkgroep KVP. secretarie Woensdag PANNINGEN repetitie Bel*Canto, 8 uur, Donderdag PANNINGEN 8 Repetitie Kerkelijk Zangkoor. Vrijdag BERINGE 1/28 uur zangrepetitie dameskoor Oude biljetten van f 25.-. Op 1 Februari a s. zul len de bankbiljetten van f 25.-, gedagtekend 7 Mei 1945, in bruin-paarse kleur, met rechts een meisjes portret in cirkel, niet meer geldig zijn. Tot ge noemde datum zijn deze biletten nog inwisselbaar op de postkantoren. Verloren een 14 kt. gouden z.g. Engels model herenring, glad, waarin gevat een brillant van oud slijp-sel, wegend 0.58 ct., enigszins ovaal, zetting in platina, millegrain gezet, zetting ton- neauvormig in verband met de ovale steen, ge wicht 10.8 gram goud en 0.4 gram platina. In de ring een ingelaten strip van een oude ring, waarin met schrijfletters gegraveerd: Louise a Joseph, 15 Aout '07. Tegen beloning terug te bezorgen bij P. J. Knapen, Kanaalstraat 7. Gevonden in de Kerkstraat een rode leren porte- monnaie inhoud f 1.50. Terug te bekomen bij juffr. Paulussen, Landbouwhuishoudschool Panningen. Wie heeft per vergissing Zondag in een zaal in Maasbree verkeerde wollen sjaal meegenomen. Swinkels, Grashoek 321 Gevonden voorstuk van fietslamp bij de kerk in Panningen. Terug te bekomen bij Kassteen. Vorige week werd op de Grashoek een gereed- schappentasje gevonden. Het was nog nieuw. Jos van Bergen, Grashoek 295, heeft 't in bewaring. Gevonden voor 5 weken op de Roomweg alpacca rozenkrans, E. Cuijpers, Grashoek 242. Ontlopen een Groenendaler, kleur zwart, luistert naar de naam Flora. Tegen beloning terug te be zorgen bij Ant. Willemsen, Kanaalstraat 52. Gevonden een zwarte rozenkrans met scapulier in etui, te Helden-Dorp a. d. kerk. F. Stammen, Keup 47. Gevonden voor enkele weken terug op Ninnesweg breiwerk. Backus, Vosberg 426 Gevonden Zaterdag op Kesselseweg, rood gevlamde vulpen. Jetty Haffmans, Loosteeg 10. Gevonden Zondagmorgen op de Grashoek nieuw geruit overhemd met ritssluiting. B. Cuijpers, Grashoek 254. Gevonden op de Baarloseweg een armbandje. Jac. Maessen, Schrames 486. 6 Januari donker blauw wollen rokje verloren. L. Janssen, Koningslust 618a Verloren een beige kinderwantje van kleuterschool naar Selen. Henkie Reinders, Selen 156a Gevonden Woensdag op de Schoolstraat een ge ruite das. H. Beckers, Markt 32. CORSETS No. 5033 16.25 Zijsluiting corset. Prima broché stof. Speciaal voor dames, met iets zwaardere heupen No. 5032 1 3.50 In zalm, satinstof No. 9072 2 2.S0 Buikband corset met extra buiksteun; een degelijk, soliede corset, No. 9071 19.73 Zonder extra buiksteun No. 5004 1 1 -90 Sterk voorsluiting corset van prima stof. No. 5005 1 4.90 In mooie brochéstof Thssen als ik straks een bromfiets moet hebben koop ik toch maar een q Dat is nu een echte dege- g lijke bromfiets. Steen straat 58 @%@©%S@%G)@%©©%©@%S©%©©%S> iedere Donderdag van 5 tot 7 uur zitdag bij Vanaf heden tot en met Woensdag 28 Jan. 3 ons hamworst voor f 1. vervolgens iedere week. Men raadplege hiervoor deelnemende slagers. De slagers van Helden, Meijel en Kessel WEES EEN HEER IN HET VERKEER, èn draagt èn koopt MAATKLEDING, iedere keer. Het opent U alle deuren, en alle harten. Om U echt eens te laten profiteren, nu ook vóór het seizoen een flinke korting op alle bestellingen, naar maat, nit onze voorraad gekocht vóór 15 Februari, betreffende costuums en demi, met goede voerings en Hanzel binnenwerk. Aanbevelend, MAASBREE KLEERMAKERIJ als ik een nieuw koop voor mijn U zoon of dochter, bij Steen- straat 58 voor op fietswagentjes, karren, wagens enz. steeds voorradig. Steen straat 58 Gevraagd R.K. dienstmeisje voor dag en nacht. Leeftijd ca. 18 -16 jaar. Geraedts-Pennings Rijksweg 426, Baarlo Mevr. Dr Höppener-Brekmanns Roerzicht, Roermond, vraagt voor direct een Hulp aanwezig. Te bevr. Mevr. Haffmans-Gielen Parkweg 7, Helden. A. Op Donderdag 29 Januari a.s. om 5 uur nam. te Kessel-Hout in café Sieben voor de Gebr. Bruijnen te Kessel; 60 nrs. zwaar slaghout, dienstig voor bonenpalen en -staken, staande in Donkerbroek. B. Op Donderdag 5 Februari a.s. om 11 uur voorm. te Helden-Hoeve in café Gielen voor kinderen Vaessen-Wilms te Maasbree: ca. 25 nrs. zwaar dennendunsel, dienstig voor kepers en weipalen, gelegen in bos nabij Verheijen Grashoek. Te koop klein wagentje op luchlbanden voor shetlandse ponny. L. v.d. Beuken, Driessen 34 Te koop een partij rode wortelen en een wagentje voor achter de fiets bij H. Kessels, Ruijsstraat 18, Panningen Te koop 3 zware biggen Gebr. Verlinden, Zandberg 522 Helden Zeer billijk te koop: Telefunken-radio, als nieuw. Tevens een Duitse Herder, 6 mnd. oud W. Houtappels, Vosberg 400 Biedt zich aan meisje voor in burger gezin, voor dag en nacht van Hövellstraat 21 Helden Te koop een S. koe, April voldragen en twee pinken. Fr. v. Wijlick, Kessel-Hout Te koop, zwaar bos uitdunsel, waar onder bonenstaken, ruiterstaken en leggers. In Blerickse bossen. A. Smeets, Dekershorst, Helden. Biggen te koop S. Hesen, Zandberg 483 Helden Te koop 1 roodbonte hoogdragende vaars, 1 jonge koe met 22 1 melk en 2 koeien met 12 1 melk, 1 vaarskalf en een best weirund, ook genegen te ruilen. J. Engels, Ringovenstraat 15 Erkend door de Gezondheidsdienst van Limburg in t.b.c. vrije dieren Te koop Remington schrijfmachine, (kantoor machine) Adres bureau dezer Te koop losse Mosquito motor, zeer billijk, v. Dommelen. Koningslust 463b Gevraagd een jongen voor tuiniers- werk. Voor 15 Febr. of later. G. Lemmen, Dorp 38a, Helden Te koop huishoudfruit, 20 en 15 ct. A. v.d. Pasch Eelserstraat, Beringe Gevraagd mantel-kachel(tje) Adres bureau dezer. Te koop zwaar boerengeriefhout diens tig voor kepers, wei- en bonenpalen, op stapels van 25 st. in bos nabij H. Huijben. Jos. Bruynen, Baarskamp, Kessel Te koop dennenhout geschikt voor wei en bonenpalen enz., tevens een 1 j rund A stal. A. Lormans, Koningslust 582 Te koop grond plm. 15 are, geschikt voor bouwterrein. Adres bureau dezer Te koop Jaarsma haard en vierdelig konijnenhok. Steenstraat 61a Te koop een koe met 20 liter melk J. Kersten, Egchelhoek 96a Helden Er zijn verschillende wegen die tot emigratie naar Zuid Afrika kunnen leiden. De eerste weg kan men volgen wanneer men familie of kennissen aldaar heeft, die bereid en in staat zijn de emigrant een werkgeversver klaring te bezorgen. Een verklaring dus van een werkgever in Zuid Afrika, waarin deze zich bereid verklaart de emigrant in dienst te nemen. De tweede weg biedt de volgende mogelijkhe den. Wanneer men geen familie of kennissen in Zuid Afrika heeft, kan de aanvrage worden voorgelegd aan de Nederlandse emigratiedienst in Pretoria. Als deze dienst van mening is dat men gemakkelijk in Zuid Afrika aan de slag zal kunnen komen, geeft zij een zogenaamde garantieverklaring af. Deze garantieverklaring treedt dan in de plaats van de werkgeversver klaring. Nu moet men voor één ding oppassen en wel hiervoor: wanneer men in het bezit is van een werkgeversverklaring of een garantieverkla ring wil dit nog niet zeggen dat men als emi grant is geaccepteerd. Een voorbeeld ter verduidelijking: Stel dat U een relatie heeft in Zuid Afrika. Deze heeft kans gezien een werkgever voor U te vinden en U heeft van deze werkgever een verklaring dat hij U in dienst zal nemen. Het aanmeldingskan toor zendt uw aanvrage door naar den Haag, waar deze wordt voorgelegd aan de Zuid-Afri kaanse vertegenwoordigers in Nederland. Daar na krijgt U een oproep om voor de Zuid Afri kaanse keuringscommissie in den Haag te ver schijnen. Verloopt alles goed, dan wordt uw aanvrage doorgezonden naar Pretoria, waar de Zuid Afrikaanse Keurraad de beslissing neemt. Is deze beslissing gunstig, dan bent U als emi grant geaccepteerd en kunt U verdere stappen voor uw vertrek nemen. Denk er vooral om geen overhaaste stappen te doen. Eerst zeker heid! Nu een voorbeeld van iemand, die geen relaties in Zuid Afrika heeft en dus is aangewezen op de gar an tie ver klaring: in dat geval gaat U naar uw aanmeldingskantoor om een aanvrage tot emigratie naar Zuid Afrika in te dienen. Het aanmeldingskantoor zendt deze aanvrage naar den Haag en vandaar gaan de papieren naar de Nederlandse Emigratiedienst in Pretoria. Blijkt dat er voldoende werk voor U aanwezig is, dan kan de garantieverklaring worden verstrekt. Wat houdt deze garantieverklaring nu in? In de eerste plaats dit: de verklaring wordt afge geven door het Nederlandse Immigratie Fonds in Zuid Afrika. Dit Fonds is gesticht door een aantal Nederlanders en oud-Nederlanders, die op deze wijze geheel belangeloos de plaatsing van Nederlanders tot stand brengt. Comité's, die over geheel Afrika verspreid zijn, vangen de emigrant bij aankomst op en zullen deze steeds gaarne met raad en daad terzijde staan. Nu men weet wat deze landgenoten en oud landgenoten voor de Nederlandse emigrant wil len doen, zal het duidelijk zijn, dat zij van hun kant verwachten, dat deze Nederlandse emigrant de Nederlandse naam in Zuid Afrika mede helpt hoog houden. Zij nemen immers tegenover de Zuid Afrikaanse regering alle verantwoordelijk heid voor deze emigrant op zich. Is er dus voor de emigrant een garantieverkla ring afgegeven, dan wordt zijn aanvraag aan de Zuid Afrikaanse autoriteiten voorgelegd. Voor degenen onder hen die niet over voldoen de geld beschikken om de emigratie te bekos tigen, bestaan twee mogelijkheden om hierin te voorzien: zij kunnen een voorschot aanvragen bij de Zuid Afrikaanse Voorschotkas of zij kun nen subsidie van de Nederlandse regering krij gen. Ook kan in voorkomende gevallen gedeel telijk voorschot en gedeeltelijk subsidie worden verleend. Ook deze aanvrage kan men bij zijn aanmelding indienen. Nu nog iets over de taal. Zuid Afrika is een zo genaamd tweetalig land, n.l. Zuid Afrikaans en Engels. Het Zuid Afrikaans heeft veel verwant schap met het Nederlands, maar het is een vol komen eigen taal, welke men als Nederlander even goed moet bestuderen als het Engels. Denk vooral niet dat men er met Nederlands alleen komt. Men zal de consequenties van de twee taligheid moeten aanvaarden en dus ook Engels moeten leren. Tenslotte nog iets over de vakbekwaamheid. Men stelt in Zuid Afrika hoge eisen aan de vakbekwaamheid. Ook komen niet alle beroe pen in aanmerking. Het zou te ver voeren alle beroepen op te sommen die wel in aanmerking komen. Enkele groepen volgen hier: metaalbe werkers, textielarbeiders, bouwvakarbeiders, kappers en slagers. Dit is dus een greep uit de categorie die in aanmerking komen. Er zijn nog meer mogelijkheden, maar men doet het beste daarover eens met het aanmeldingskantoor te gaan praten. Het bovenstaande komt in het kort hierop neer: 1. Men kan naar Zuid Afrika emigreren wan neer men beschikt over een werkgeversverkla ring of een garantieverklaring en door de Zuid- Afrikaanse autoriteiten wordt toegelaten. 2. De aanvrage om een garantieverklaring kan worden ingediend bij de aanmelding. 3. Wanneer de emigratiekosten niet betaald kunnen worden kan een voorschot of subsidie worden aangevraagd. 4. In Zuid Afrika worden hoge eisen aan de vakbekwaamheid gesteld. 5. Zuid Afrika is tweetalig. Naast het Afri kaans zal ook het Engels moeten worden ge leerd. 6. Aanvragen voor emigratie kunnen bij de aanmeldingskantoren worden ingediend. GIRO 10 20 80 Uw offer, mild en blij Voor kerkenbouw gegeven, Wordt op de creditzij Van 't levensboek geschreven Giro 102080 NIKE

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 3