k KERKELIJKE KESSEL GEMEENTE HELDEN Bfi&KLQ ±.DAMPO RECTORAAT ST. JACOBUS, EGCHEL <=Ylieuwó uit <*Ylieuwó uit Mr PANNINGEN HELDEN-DORP RHEUMATIEK... KONINGSLUST EGCHEL ^Ylieuwö uit PAROCHIE SX. LAMBERTÜS. HELDEN ZONDAG: 3e Zondag na Driekoningen. Heden 2e collecte voor de Katholieke Actie in het Bis dom. 3 u. Lof en Rozenhoedje; daarna Congre gatie voor de meisjes. MAANDAG: 7 u. Maandst. voor Frans Hermans; 8 u. gest. Jaarget. voor Maria Anna Jenneskens. DINSDAG: 7 u. Maandst. voor Joannes Pubben; 8 u. best. d. voor Antonia Hesen. WOENSDAG: 7 u. best. d. voor overl. familie Joosten-Janssen; 8 u. best. d. voor Hubertina Vercoulen. DONDERDAG: 7 u. best. d. voor overl. familie Van Nisselroy-van Bommelen-Verrijt; 8 u. best. d. voor Anna Christians. VRIJDAG: 7 u. Maandst. voor Joannes Verbugt; 8 u. best. Hoogmis tot dankzegging (P.). ZATERDAG: 7 u. best. d. voor overl. ouders van Cauwenberghe-Janssen, Peter en Piet van Nin- huys; 8 u. best. d. voor Petronella Hanssen- Nijssen; 5 u. Lof. PAROCHIE SINT JOZEF, BERINGE 3e Zondag na Driekoningen. H. Missen 7 8 9 kin dermis 10 Hoogmis2i/s lof MAANDAG 7.30 u. jgt. v. Andreas Gommans DINSDAG 7.30 u. jgt. v. Conrardus Janssen WOENSDAG 7.30 u. gest. jgt. v. Petrus Janssen en Gertrudis Driessen DONDERDAG 7.30 u. 10e md. v. Wilhelmina Winkelmolen-Naus VRIJDAG 7.30 u. lie mnd v Johanna Tillemans- Cauven, ZATERDAG 7.30 jgt. v. Peter Verber en overl. fam. PAROCHIE O. L. VROUW VAN ZEVEN SMARTEN PANNINGEN. ZONDAG: 3e Zondag na Driekoningen. Heden is de le colecte voor onze kerk; de 2e is voor de Kath. Actie in ons Bisdom. De Hoogmis is voor de parochie. Om half 3 Lof en Rozenkrans. Daarna Mariacongregatie en opdracht van nieuwe leden. MAANDAG: 7 u. H. d. voor overl. fam. Ver- haegh-Hendriks; 8 u. H. d. voor Dré Joosten, besteld door de buurt, 's Avonds half 7 No veenoefening ter ere van O. L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Daarna godsdienst cursus voor alle 18-jarigen. DINSDAG: 7 u. H. d. voor Piet Jacobs, besteld door de Harmonie; 8 u. H. d. voor Joannes Verhaegh en overl. ouders. WOENSDAG: 7 u. Maandd. voor Wilhelmina Zeelen-Gielen; 8 u. Maandd. voor Christina Pijpers. DONDERDAG: 7 u. H. d. voor Andreas Len ders en Anna Catharina Verstappen en An- tonetta Litjens; 8 u. gestichte Sacramentsmis. VRIJDAG: gest. Jaarget. voor Elisabeth van Roermond; 8 u. gest. Sacramentsmis. ZATERDAG: 7 u. gest. Jaarget. voor Willem, Joannes, Johanna en Elisabeth Crommentuin, 8 u. gest. Lieve Vrouw-Mis. Biechtgelegenheid van 46 uur. Om 6 uur Lof. A.s. ZONDAG: Generale H. Communie voor de jeugdafdeling van de H. Familie. RECTORAAT ONBEVL, HART VAN MARIA, KONINGSLUST ZONDAG: 3e Zondag na Driekoningen. De le collecte is voor onze eigen kerk, de 2e voor de Katholieke Actie. Om 6.30 u. is de H. Mis ter ere van de H. Agnes, vanwege de Boerinnen- bond (coll. P. Lormans); 7.30 u. voor de zie- lerust van Arn. Hanssen (coll. P. Reynders); 10.15 u. Hoogmis voor de overl. fam. Joosten- Bos (cell. Chr. Joosten). Om half drie is er Lof. De H. Familie voor de vrouwen- wordt verzet op de volgende week. MAANDAG: 7.45 u. H. Mis als Mndd. voor de zielerust van de heer Ger. Thijssen. DINSDAG: H. Mis tot zekere intentie M. N. WOENSDAG: Mndd. voor de zielerust van Mart. Bos. DONDERDAG: Gezongen H. Mis vanwege de Boerinnen en Jonge Boeren, bij gelegenheid van de jaarvergadering. VRIJDAG: H. Mis voor de zielerust van Maria Janssen-Keizers en Anna Keizers. ZATERDAG: H. Mis voor de zielerust van de fam. Hermans-Bos. Zaterdag is er gelegenheid om te biechten van 7 uur af en om half acht is er Lof ter ere van Maria. Katechismuslessen voor deze week: de derde klas les 28, de vierde en vijfde de lessen 21 en 22 en de zesde klas en hoger les 27. Voor onze eigen kerk. Vorige opgave 321,40 Overschot intentiegeld f 0,50 Lorren van Hf 2, Tweemaal eierengeld van Pf 5, Samen f 328,90 Stille Omgang. Op de Dinsdag 20 Januari j.l. gehouden vergadering werd door de personen, die geregeld aan de Stille Omgang deelnemen, 'n meer officiële vereniging van de Stille Om gang opgericht. Ondanks de Londense mist, die degenen, die van ver moesten komen, terugschrikte, waren er toch nog 'n twintigtal personen aanwezig. Dit aantal zou zeer zeker in normale omstan digheden, gezien de grote belangstelling die er hier voor bedoelde bedevaart bestaat, veel gro ter geweest zijn. Dhr. A. Janssen gaf een uiteenzetting van de organisatie van „de Stille Omgang", waarna tot verkiezing van een bestuur werd overgegaan. De Z. E. Pater Rector werd verzocht 't voor zitterschap waar te nemen. Bij algemeen goed vinden werd A. Janssen secretaris en C. Bos penningmeester. Om iedere mannelijke persoon de gelegenheid te geven lid te worden, werd besloten een con tributie te heffen van 25 cent. Van deze contri butie worden jaarlijks H.H. Missen voor de le den gelezen. Door de penningmeester worden personen aan gezocht, die vanaf April om de twee maanden een gulden zullen ophalen bij de leden, die 'n volgende jaar ter bedevaart willen meetrekken en daarvoor gedurende het jaar sparen. Natuurlijk kan eenieder naar de Stille Omgang gaan, maar die niet spaart, zal dan 't reisgeld ineens moeten betalen aan secretaris of pen ningmeester. Om een zo groots mogelijke organisatie te krij gen, wordt Donderdag 12 Maart e.k. weer een bijeenkomst gehouden voor allen die lid willen worden, of die 15 Maart mee ter bedevaart wil len. Reeds vanaf heden kan men zich hiervoor bij een der bestuursleden opgeven. Men kan dit echter ook op 12 Maart doen. Zoals het zich laat aanzien, zullen er dit jaar uit ons rectoraat meer dan 40 naar de Stille Omgang trekken. Mannen en jongelui, stelt het bestuur in deze niet teleur. RECTORAAT MARIA ONBEVL. ONTVANGEN KESSEL-EIK ZONDAG: 3e Zondag na Driekoningen. Om 7 u. H. Leesmis; om 9.30 u. Hoogmis; om 2.30 u. Lof. De eerste collecte is voor K.A. in het Bis dom. MAANDAG: Om 7 u. gez. H. Mis tot intentie van de familie Bergs-v. d. Bereken. DINSDAG: 7 u. gez. H. Mis voor overledenen der familie Janssen-Daniëls. De rest van de week om 7 u. H. Leesmis. H. HARTPAROCHIE, GRASHOEK. 3e Zondag na Driekoningen. 2e collecte voor de K.A. Vj3 uur lof met rozen hoedje. MAANDAG Leesmis DINSDAG jgt. Lucia Timmermans en Maria Maessen WOENSDAG jgt. Gerardus Steeghs en Hendrina Karis. DONDERDAG jgt. Theodorus Cuijpers en Maria v. d. Kerkhof VRIJDAG zieledienst overl. fam. Zegers-Janssen. ZATERDAG leesmis. 7 uur lof met rozenhoedje. Biechten voor de kinderen die de laatste jaren de Plechtige H. Cortimunie gedaan hebben. A.s. Zondag eerste Zondag van de maand. Open- schaal-collecte voor onze kerk. ZONDAG 3e na Driekoningen. Onder de H. Missen le collecte voor onze kerk, 2e collecte voor de Kath. Actie in ons Bisdom. 7 i/s H. Leesmis, 9 Hoogmis, best. dienst voor Helena Hilkens-Smolders en overl. familie. 3 uur Kruisweg en Lof. MAANDAG 7J4 best. dienst voor overled. familie Knippenberg-Peeters. DINSDAG 7Yi H. Mis voor de zieken van ons Rec toraat. WOENSDAG 7i/s mndst. voor Johannes Janssen. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag H. Leesmis. Zaterdag Biechten van 5-6 uur PAROCHIE H. ALDEGUNDIS, MAASBREE. 3e Zondag na Driekoningen. ZONDAG 7 uur H. Mis voor de parochie, 8,30 H. Mis, 10 uur Hoogmis voor overl. fam. Timmermans- Machon. 15,- Maria-Congregatie, 18,— Lof voor de vrede. Alg. H. Communie voor de Jeugd - H. Familie en Maria-Congregatie. 2e collecte v.d. Kath. Actie. MAANDAG 7,35 gez. H. Mis voor overl. familie Wijnen-Linssen, 9 uur gez. H. Mis tot dankzegging. DINSDAG 7 uur 3e maandd. voor Gertrudis Wijs- sen-Joosten, 7,45 gest. jaarg. voor Jacob v.d. Berg en echtgen. WOENSDAG 7 uur gest. jaarg. voor Henricus Hae- nen, 7,45 gest. jaarg. voor Antoon Jacobs, echtgen, en kinderen. DONDERDAG 7 uur gest. jaarg. voor Antoinetta Peeters, 7,45 gest. jaarg. v. Maria Verkleij-Droste. VRIJDAG Feest van de H. Aldegundis, patrones der parochie. Aanbiddingsdag. Het Allerheiligste is uit gesteld van 6-18 uur. Om 6 en 6,30 wordt H. Com munie uitgereikt. 7 uur H. Mis voor de parochie, 8,30 H. Mis voor de Boerinnenbond, 10 uur Hoog mis, gest. jaarg. voor Joannes van Deursen. 15,- pl. Vespers, 17,30 Completen en Te Deum. ZATERDAG 7 uur gest. jaarg. voor Jacob Hermans en Catharina Smeets, 7,45 gest. jaarg. voor Z E. Heren Theod. en Matthias Smeijers. 17,30 Maria-Lof voor de vrede. Gelegenheid om H. Sacrament der Biecht te ont vangen van 16,30-17,30. PAROCHIE VAN DE H. PETRUS, BAARLO. ZONDAG: 3e Zondag na Driekoningen. Al gemene H. Communie voor de H. Familie af deling vrouwen. Om 6.30 u. H. Leesmis; 8 u. Leesmis voor de parochie; 10 u. Hoogmis voor de levende en overleden leden van de Schutterij St. Antonius; 2.15 u. Mariacongrega tie; 3 u. Kruisweg en Lof. Daarna H. Familie afd. vrouwen. Onder de H. Missen is de eerste collecte voor de kerk, de tweede voor de Kath. Actie in ons Bisdom. MAANDAG; Om 6.45 u. Jaarget. voor zal. Frgng Janssen; 7 u. Leesmis voor zal. Margaretha Gieten •Blomonkamp; 7.45 u. Jaarget. voöf zal. Henri Peeters; 7.45 u. gest. Leesmis voor zal. Conr. Houben en Johanna Hovens. DINSDAG: Om 6.45 u. gest. Jaarget, voor zal. Johannes Mertens en Louisa Boonen; 7 u. Lees mis voor zal. Wilhelmina Berden; 7.45 u. Zes- wekendienst voor zal. Mathieu en Hubert van Bergen; 7.45 u. Leesmis voor zal. Petrus Engels. WOENSDAG: Om 6.45 u. gest. Jaarget. voor Chr. Bruynen en Antonia Verstegen; 7 u. Lees mis voor zal. Nic. Jacobs, echtgenote en Theod. Jacobs; 7.45 u. Hoogmis uit dankbaarheid voor de familie Relouw; 7.45 u. Leesmis ter ere van de H. Brigitta. DONDERDAG: Om 6.45 u. Jaarget. voor zal. Joachim Beurskens en Gertr. Janssen; 7 u. Leesmis voor overl. familie van der Coelen- Hoeben; 7.45 u. Zeswekend. voor zal. Mathieu Janssen; 7.45 u. Leesmis voor zal. Hendrik Meers. VRIJDAG: Om 6.45 u. Jaarget. voor zal. Maria Cootjans-Peeters; 7 u. Leesmis voor overl. fam. Wijnhoven-Jacobs; 7.45 u. Hoogmis voor zal. Leonard Mertens; 7.45 u. gest. Leesmis voor zal. Trienekens en ouders. ZATERDAG: Om 6.45 u. Zeswekend. voor zal. Theodorus Ottenheym; 7 u. Leesmis voor zal. Th. Zeetsen en overl. ouders Zeetsen-v.d. Eert- wegh; 7.45 u. Maandd. voor voor zal. Regina van de Pasch; 7.45 u. Leesmis tot dankzegging; 6 u. Marialof. ZONDAG: Om 6.30 u. H. Leesmis; 8 u. Lees mis voor de leden van de Bond v. h. Gezin; 10 u. Hoogmis voor de parochie; 2.30 u. Aanbid ding en processie door de kerk. Feestvergadering gehouden op 17 Jan. j.l. door de debatingclub „Odeo" bij het eenjarig bestaan. De voorzitter opende de vergadering met de christelijke groet en richtte een speciaal woord van welkom tot de Weleerw. Heer Kapelaan en het gemeentebestuur. De Zeereerw. Heer Pastoor en de Edelachtbare Heer Burgemees ter hadden bericht van verhindering gezonden. Verder memoreerde hij enkele punten uit het afgelopen jaar. Hij roemde de goede geest en prettige sfeer die steeds op de vergaderingen heerste en uit de trouwe opkomst concludeerde hij dat er veel animo was voor de veelzijdige inleidingen, declamaties en improvisaties. Ver der dankte hij allen die op een of andere ma nier de vereniging gesteund hadden. Speciaal dankte hij de secretaris, de heer P. Corten, voor het vele werk dat hij voor de vereniging gedaan had. Daarna volgde het voorlezen van het jaarver slag door de secretaris. Verder de twee beste verslagen van het afgelopen jaar voorgelezen; deze waren van J. Lenders en Th. Hanssen. Dan volgde een lezing over „Carnaval" door de heer F. Stappers. Hij schetste op prettige wijze het feest van de Carnaval, als een feest van uitbundige vreugde en hoe de menigte drie dagen lang hun zorgen vergeet en danst, joelt en springt. Uit de reactie die er op volgde was te zien dat deze lezing nogal in de smaak ge vallen was, evenals de inleiding van de heer Jac. Dings, over „Industrialisatie". Hij behan delde verschillende punten, o.a. waarom moet Nederland industrialiseren, industrialisatie op het platteland, het technisch onderwijs en emi gratie. Als laatste punt behandelde de heer Dings uit breiding en vestiging van industrie in Kessel, over welk punt nog enig debat gehouden werd, waaraan ook door enige leden van het ge meentebestuur werd deelgenomen. De declamatie van deze avond werd verzorgd door de heer W. Rijvers, die op buitengewoon Rode Kruis. 15 nieuwe candidaten zullen zich 27 Januari a.s. aan het E.H.B.O.-examen onder werpen. Het examen zal worden afgenomen door Dr. Janssen uit Tegelen. De opleiding voor dit examen geschiedde door Dr. Smeets, colonnecommandant van de afdeling van het Rode Kruis. 2 instructeurs uit Venlo hebben de practijkles- sen, verbanden leggen enz., uitstekend verzorgd. Limburgse Fruittelers Organisatie L.F.O. A.s. Dinsdagavond 27 Januari 7 uur zal in zaal Ja cobs Helden weer een praatavond gehouden worden. Onderwerp: „De fruitteelt in Helden en omgeving". Inleiders de ass. Wetering en v. Lier. Deze zullen de hier bestaande fruitteelt van alle zijden belichten, zodat wij nog ver schillende donkere plekken die tot nu verbor gen waren, zullen zien. Wij verwachten dan ook een flinke opkomst. Hondenbelasting. Burgemeester en Wethouders van Helden brengen ter kennis van belangheb benden, dat ingevolge de verordening op de heffing van een belasting op de honden in de gemeente Helden eenieder aan wie een aan giftebiljet is uitgereikt, verplicht is om het even of hij al dan niet houder van een hond is, dit biljet binnen 20 dagen na de uitreiking behoor lijk ingevuld en ondertekend, ter gemeente-se cretarie in te leveren. Houders van honden, die in de loop van de maand Januari geen aangiftebiljet hebben ont vangen, zijn verplicht voor 20 Februari 1952 ter gemeente-secretarie aangifte te doen door in vulling en ondertekening van een aldaar koste loos verkrijgbaar aangiftebiljet. Zij, die in de loop van het jaar houder van een hond worden of hun hond, welke als vastliggend was aan gegeven, alsdan laten loslopen, zijn verplicht hiervan binnen 14 dagen na het ontstaan der verandering ter gemeente-secretarie aangifte te doen. Op bovenstaande zal een strenge controle wor den gehouden en bij gebleken overtreding pro- ces-verbaal worden opgemaakt en/of een vier voudige aanslag worden opgelegd. Helden, 21 Januari 1953. Burgemeester en Wethouders van Helden, De Burgemeester CREMERS. De Secretaris J. GIELENS. BURGERLIJKE STAND HELDEN Aangiften over het tijdvak van 15 t/m 21 Jan. Geboorten: 14 Jan., van den Beuken, Bernar- dus Felix Hendrikus, Driessen 34; 18 Jan., Joos ten, Wilhelmina Mathea Maria, Egchel 74; 18 Jan., Lommen, Christiaan Johan Peter Marie, Ruijsstraat 9a; 19 Jan., Gielen, Gijsbertus Wil helmus Petrus, Beringe 198; 19 Jan., Kersten, Wilhelmina Antonia Johanna, Hub 132; 20 Jan., Engels, Agnes Huberdina Henrica, Rochusplein 5; 20 Jan., Ghielen, Gerardus Josephina Agnes, Schoolstraat 27a; 21 Jan., Van Bergen, Maria Jo hanna Hendrika, Grashoek 295. Huwelijksaangiften: 16 Jan., Luijten, Cornelis Wilhelmus, oud 30 jaar, tuinier, wonende te Deurne, Helenaveen H 101 en Van Lier, Johan na Christina Elisabeth, oud 24 jaar, zonder be roep, wonende te Helden, Ruijsstraat 45; 19 Jan., V§ïl dêR Biulcen, Gkaflês Senrlcus Hubertus, oud 31 jaar, assistent-directeur melkinrichting, wonende "te Hèèrten, Bènzenraderweg 76 :en Holten, Maria Petronella Elisabeth, oud 28 jaar, zonder beroep, wonende te Helden, Kanaalstraat 57a. t Overleden: 19 Jan„ Daniels, Maria Catharina, weduwe van Theeuwen, Willem, wonende te Helden, Stokserweg 6. LAND. RIJVER. „DE CAVALIERS". Op Woensdag 11 Februari houdt de ruiterclub de jaarvergadering in clublokaal J. Hendriks, Panningen. A.s. Zondag is er oefenen op de Vos berg. Een trouwe opkomst wordt verwacht. zware hoofd- en borstverkoudheid, diep vastzit tend slijm, snuift en wrijft U weg met Toneel. In samenwerking met de boerinnenbond zal door de J. B. en T, afd. Panningen een toneel stuk opgevoerd worden op Maandag 2 Februari (Maria Lichtmis) in zaal Brummans. Opgevoerd wordt „De Huistyran", kluchtspel: een der meesterwer ken van Godfried Bömans. Het belooft een mooie avond te worden, een avond van sensatie en spanning. Reserveert dus deze avond voor een bezoek. Boerinnenbond St. Liduïna. Op Woensdag 28 jan. zal om 7 uur in de huishoudschool een demonstra tie gegeven worden in fijnere schotels door mej. Galema. Op een goede opkomst wordt gerekend. Schutterij Panningen. A.s. Zondag worden de schietwedstrijden nog voortgezet. Voor deze dag staan alsnog twee dagprijzen beschikbaar. Wij schreven de vorige''week van die goede vriend, dat was bedoeld wie de dagprijs zou geven, maar toen dit schrijven ter perse ging, waren er al twee, misschien is er Zondag nog een, zo dat we er drie van kunnen maken. We hopen, dat we de liefhebbers van onze zus terverenigingen voor zover ze nog niet zijn komen opdagen, a.s. Zondag hun geluk komen beproeven. We willen hier de prijzen, behalve de dagprij zen, bekend maken. Klasse A: le prijs f 25; 2e prijs 15; 3e prijs 10. Klasse B: le prijs 20; 2e prijs f 10; 3e prijs 5. Klasse C: le prijs f 10; 2e prijs 5; 3e prijs 2.50. Er wordt begonnen om 3 uur en om 11 uur kavelen voor de dagprijzen. Volleyclub Olympia Panningen. A.s. Zondag na de Hoogmis worden weer oefenwedstrijden ge houden in de tuinbouwhal. Tevens worden de leden verzocht hun Januari-contributie te vol doen, daar het de laatste Zondag van de maand is. goede wijze de „Ballade van den Boer" ver tolkte. Daarna sloot de voorzitter het officiële gedeelte van de vergadering, waarna nog een gezellig samenzijn was van gemeentebestuur en leden, waarvan het hoogtepunt was de hersengymnas tiek, die gehouden werd tussen 4 leden van het gemeentebestuur en 4 leden van „Odeo", welke door het gemeentebestuur met 1 punt werd gewonnen. Emigratie. Vanwege de afdeling Panningen van de K.V.P. zal Maandag, 26 Januari a.s. om 7 uur, in het patronaat te Panningen een lezing worden gehouden over emigratie in het alge meen en over emigratie naar Nieuw-Zeeland, Canada en Australië in het bijzonder. Zeer waarschijnlijk zullen ook lichtbeelden worden vertoond over het leven aldaar, waar bij uitleg zal worden gegeven. Er zal volop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. De L.L.T.B. verleent aan deze avond zijn me dewerking. Feestelijke jaarvergadering J. B. en T. De Hei dense jonge boeren en tuinders hielden Woensdag 1.1. hun jaarvergadering, waarop in zaal Jacobs een feestelijke stemming heerste. Uit het jaarverslag van secretaris Verlinden bleek dat het afgelopen jaar vruchtbaar mag worden ge noemd. De vergaderingen welke werden gehou den boden het nuttige en het aangename. Leer zame excursies en studiedagen werden bezocht en aan de kringprocessie werd deelgenomen. Er werd een proefveld aangelegd en deelgenomen aan de gewassen-wedstrij d Veel belangstelling werd getoond voor cursussen. Met enthousiasme startte een gymnastiekclub. Het ledental bedraagt 76. Allereerst werd dank gebracht aan God en Zijn verdere zegen afgesmeekt voor vereniging en leden. Verder werd dank betoond aan geestelijke, tech nische en culturele adviseurs en tenslotte ook aan besturen van Boerenbond en Boerenleenbank voor ontvangen geldelijke steun. Financieel hadden deze Jonge Boeren ook goed geboerd en kon er een batig saldo van f 34.75 worden geboekt. De Hoogeerw. heer Deken sprak als geestelijk adviseur ook op deze feestvergade ring een woord en spoorde de leden aan steeds trouw alle vergaderingen te bezoeken. Waarschu wend klonk zijn stem tegen de steeds groeiende vervlakking en de verslapping op godsdienstig terrein, helaas ook in eigen omgeving, Hij spoorde aan om toch steeds degelijk katholiek te blijven en daardoor veelvuldig gebruik te maken van de genademiddelen der H. Kerk en het gebed. Na deze toespraak werd de koffietafel alle eer aan gedaan. De rest van de avond werd gezellig door gebracht. Bij zijn slotwoord wees voorz. Mertens nog op de cursus tot inleiding voor het volle leven, welke gegeven wordt van 31 Januari tot 2 Februari op het kasteel te Well. Geslaagd. Te Roermond slaagde voor het prac- tijkexamen Boekhouden van de Nederlandse As sociatie voor Practijkexamens de heer Lambert Beek te Helden. Jaarvergadering Bond voor 't Gezin uitgesteld. De jaarvergadering van de R. K. Bond voor het Gezin, afd. Helden, welke was vastgesteld op a.s. Maandag 26 Januari, moet worden uitge steld tot Maandag 9 Februari. Op die avond zal dan ook bij de jaarvergadering de aangekon digde Lourdesfilm worden vertoond in zaal Aerdts. Eros speelt weer in Helden. Na het succes dat de toneelgroep Eros verleden Zondag had in Grub- benvorst met het blijspel „Een baby van dui zend weken"', zullen de Egchelse toneelspelers met dit stuk op Zondag 1 Februari optreden in zaal Jacobs te Helden. Aanvang 7 uur. Een week later, en wel op Zondag 8 Februari, zullen zij daarvan een opvoering geven in zaal Brummans te Panningen. H)x ic x aui-UiigcH. De opbrengst van deze toneelavonden is be stemd voor de Egchelse kerk. Gymnastiek-oudersavond. Op Maandag 2 Febr. a.s. biedt de afd. gymnastiek van S.S.S. de ou ders der leden een oudersavond. Aanvang 7 uur. Zaal Jacobs Helden. De Schutterij vergaderde. Verleden Zondag hield de Heidense schutterij een ledenverga dering in zaal Jacobs. De belangstelling was groot, waarvoor voorzitter Mr. F. Haffmans bij zijn openingswoord dankte. De notulen werden ongewijzigd goedgekeurd. Daarna vertelde de voorzitter hoe het er met de Heidense schutterij bij staat. Er is reeds een buks gekocht voor 1025. Met bijbehoren ech ter beliepen deze noodzakelijke uitgaven 1250. Aangezien er f 340 in kas is, betekent dit een tekort van ruim 900. De voorzitter sprak de hoop uit, dat de dansavond op 25 Januari dit tekort zal dekken. Bovendien zal de Kesselse schutterij een toneelavond geven ten bate der Heidense zustervereniging en wel op Zondag 8 Februari in zaal Jacobs. Opgevoerd wordt het toneelspel „De rauwe grond". Verder deelde de voorzitter mede, dat op Zon dag 1 Februari na de Hoogmis begonnen wordt met de schietoefeningen voor alle leden onder leiding van commandant C. Weiten. De statuten werden voorgelezen en ongewijzigd aangenomen. Tenslotte spoorde de voorzitter de schutters aan om deel te nemen aan. de schietwedstrijden te Panningen ten bate van het Vaandelfonds der schutterij aldaar. Emigrantenreizen per film. Door de Firma Ruys en Co. werden verleden Dinsdag enige reizen georganiseerd naar emigratielanden en ofschoon dit met filmband en lichtbeelden gebeurde, was er zeer veel belangstelling. Een driehonderd be langstellenden luisterden aandachtig toen de heer Willems een uiteenzetting gaf bij de licht beelden betreffende de Sibajak, het emigranten schip der Rotterdamse Lloyd, waarmee ook reeds velen uit deze omgeving naar hun nieuwe vaderland reisden. Verschillende reisproblemen werden duidelijk behandeld, vanaf de eerste voorbereidingen tot dat de tros wordt losgesmeten en slechts water en lucht de band is tussen passagiers en wui vende familieleden op de kade. Men voelde de spanning aan weerszijden en de onwennigheid der reizigers in de eerste uren aan boord. Daarna belichtte een film leerzaam en interes sant de reis per Sibajak naar Australië en maak ten de aanwezigen kennis met het welverzorgde leven aan boord en schoven drie continenten aan het geestesoog voorbij. In Australië ver toefden we te midden van nieuwkomers in het kamp Bathurst en werden verschilende toe komstmogelijkheden belicht. In de pauze gaf de heer Willems antwoord op verschillende vragen. Daarna draaide een film over Nieuw-Zeeland, het keuzeland van veel emigranten dat inder daad veel mogelijkheden biedt. De woonruimte is helaas een ernstige belemmering in veel ge vallen. Deze film gaf een duidelijk beeld van de veelzijdige mogelijkheden voor de emigrant die van aanpakken weet en zich ernstig voor bereid heeft tot emigratie, een stap, welke ieder voor zich ernstig dient te overwegen. Dat er dan een grote kans van slagen ligt in landen welke behoefte hebben aan werkkrach ten, werd op deze avond duidelijk getoond. Uw tergende winterkwaal legt 't af tegen de weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène. Feestvergadering. Donderdag 29 Januari e.k. zal de gecombineerde jaar- en feestvergadering van Boerinnenbond en Jonge Boeren en Tuinders gehouden worden. 's Morgens zal de geestelijk adviseur, de Z. E. pater Rector om kwart voor acht een H. Mis opdragen uit dankbaarheid. Alle leden Worden verzocht deze H. Mis bij te wonen. 's Avonds om 7 uur begint de feestvergadering in de zaal Janssen. Na de opening worden de jaarverslagen voorge lezen. Vervolgens wordt koffie met bijbehoren geserveerd, waarna een toneelstukje zal ge speeld worden. De spreekbeurt van dhr. Derks, met als onder werp „Het bevolkingsvraagstuk" zal half negen aanvangen. Iedereen, ook niet-leden, kunnen naar deze spreekbeurt komen luisteren. De niet-leden wor den verzocht dan niet eerder dan half negen aanwezig te zijn. Na het „spreken" kunnen vragen worden ge steld. De leden worden verzocht kop en schotel mee te brengen. Vastenavond. De jongens van Huize Konings- lust zullen ook hun Carnaval hebben. Drie avon den zullen ze in gezelligheid doorbrengen. Zelfs prins Carnaval met de raad van elf zal er te gast zijn. Ook een Carnavalsschlager, gemaakt door een der jongens, zal de nodige stemming er in brengen. Een klucht „Van de duivel bezeten", zal de vrolijkheid ten top voeren. Toneel. Zondag j.l. bracht Eros een bezoek aan Grubbenvorst en kwam daar op de planken met het blijspel „Een baby van 1000 weken". Dat dit stuk in de smaak viel was wel te merken aan het daverende applaus. Het publiek heeft daar eens echt kunnen genieten van deze avond. Zondag 1 Februari zal Eros nogmaaals een opvoe ring geven en wel te Helden-Dorp in zaal Jacobs, waar Eros het publiek weer een genotvolle avond zal bezorgen, 't Is te hopen dat deze avond de zaal weer goed bezet zal zijn, want de opbrengst komt ten goede aan de Egchelse kerk. 10-Jarig bestaansfeest van Buurtvereniging. Bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan der Buurt vereniging Rijksweg Noord, werd een feestver gadering gehouden op Donderdag 15 Januari j.l. in de feestelijk versierde zaal van Camps-Bol. Bij de opening deed het de voorzitter een groot genoegen zo'n massale opkomst van bijna alle gezinsleden te mogen begroeten. Verder waren tegenwoordig de Weleerw. Heer Kapelaan, de Overste, Paters en studenten van het klooster „de Berkt", welke laatste een opvoering ten tonele brachten' van het blijspel „Oplichters". De feestrede, gehouden door Pater Thijs, met als tekst: Beter een goede buur dan een verre vriend, had algemeen bijval. Verder memoreer de de spreker verschillende feiten door de buurt vereniging in de afgelopen 10 jaren tot stand gebracht. Hij constateerde dat ondanks de mo derne tijdgeest, het bestaan van een goede buurtvereniging niet overbodig is geworden, zelfs van groot nut kan zijn. Hulde bracht hij aan de secretaris die sinds de oprichting in 1942 deze functie altijd met grote toewijding heeft vervuld, evenals een der bestuursleden. Hij bood namens de Buurtvereniging een klein ge schenk aan. Ook de voorzitter deelde in deze hulde. Hierna serveerden de dames koffie en gebak tot aller tevredenheid. Nog was de gezelligheid niet ten top gestegen. Na de koffie was het Prof. Albertino en assistente, welke de aanwezigen vergastte op de nieuwste goocheltrucjes welke ieders bewondering afdwong. Daarna traden de studenten van de Berkt voor het voetlicht met het voornoemde blijspel. Hiermede werden de lachspieren weer danig in beweging gezet. Nu volgde de clou van de avond. Het bestuur was in het bezit gekomen van enkele mooie prijzen welke door enkele goedgeefse zakenlieden wa ren geschonken. Hoofdprijs was een fauteuil. Deze prachtige prijzen werden onderling ver loot. De hoofdprijs welke gewonnen werd door mej. Peeters, werd door deze wederom aan de vereniging teruggeschonken. Van enige oud buurtgenoten waren felicitaties binnengekomen. Bij de mededelingen maakte de voorzitter be kend, dat de H. Hartkapel (stichting Becks), welke tijdens de laatste oorlog verwoest werd, door genoemde fam. ter beschikkino is gesteld aan de buurtvereniging. Daar deze weer bijna geheel is hersteld, zal in het voorjaar deze plechtig worden ingezegend. Ondertussen was het al over twaalven geworden en kwam hier mede het einde van deze zeer goed geslaagde en prettige avond. De voorzitter bracht nog speciale woorden van dank aan de Zeereerw. Paters en studenten en aan alle aanwezigen. Kampioenschappen 1952 P.D.V. „De Postduif" Baarlo. Op Zaterdag 17 Januari werd in het lokaal van dhr. Fr. Peeters een onderlinge dui- vententoonstelling gehouden. De volgende prijswinnaars kwamen uit de bus. Oude duiven, le J. Musers, ringnummer 6123661; 2e A. Nillessen ringnr. 636986; 3e J. v. Wylick ringnr. 636761; 4e Th. Zeetsen ringnr. 229955; 5e L. Gielen ringnr. 636381. Jarige duiven, le J. v. Wylick ringnr. 563655; 2e Th. Zeetsen ringnr. 563694; 3e A. Nillessen ringnr. 563287; 4e L. Janssen ringnr. 563331; 5e L. Janssen ringnr. 563333. Jonge duiven, le H. v. Neerven ringnr. 331889; 2e Th. Zeetsen ringnr. 331593; 3e Th. Zeetsen ringnr. 331590; 4e Gebr. Hermans ringnr. 331781; 5e Th. Zeetsen ringnr. 331594. Generaal kampioen: le Th. Zeetsen met 733 punten; 2e J. v. Wylick met 684 punten. Kampioenschap beugelen Noord-Limburg. Op Zondag 18 Januari heeft de 2e ronde van de beugelkampioenschappen A plaats gevonden op de lemen baan van dhr. L. Segers. De volgende beugelaars plaatsten zich in de derde ronde: J. Bol-Smits met 2 series, M. Hut- jens-H. v. Neerven, H. Janssen en Jef 'Bol. Deze vijf van de Flatsers Baarlo. J. Lemmen Helden, H. Leurs, Venlo, P. Ebus Venlo, F. v. Heel Venlo en L. Kempen Tegelen. De Flatsers uit Baarlo hebben hiermede de beste troeven in handen gekregen door zich met 5 man in de 3e en laatste ronde te plaatsen. Zondag 22 Februari zal de beslissing vallen wie het persoonlijk kam pioenschap van Noord-Limburg op zijn naam zal plaatsen. Deze ontmoeting vindt plaats in Venlo en wel tegen de overblijvenden van de 2e ronde van de kring Venray. Deze belangrijke ontmoe ting zal vele beugelsportbeoefenaars en suppor ters trekken. Op 8 Februari vinden de B-kampioenschappen plaats in Horst. Jaarvergadering schutterij „St. Urbanus". Op 17 Januari hielden- de oude schutten, zoals ze in de volksmond genoemd worden, hun jaarver gadering. De voorzitter opende de vergadering met de Chr. groet, waarna de afgestorven le den met gebed werden herdacht. Hierna gaf hij het woord aan de secretaris tot voorlezing der

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 2