VAL DA diet £eloofj van een CjamacH,taraadsv&v6fCiLdcritA,Q &CeldaH Revolutie in de straatnamen Jaarvergadering Heidense Ziekenhuisverzekering De L.L.T.B. van Baarlo hield haar Jaarvergadering HOEST? 4 Huid- NUMMER 26 33E JAARGANG ZATERDAG 24 JANUARI 1953 VERSCHIJNT WEKELIJKS Derde Zondag na Driekoningen Wie weet geschikte namen? Wat men in Helden uitgaf voor vermaak LEZERS óckryven Jaarbeurs en Carnaval in Panningen Wat in Limburg gebeurde en wat nog gedaan moet worden Dank zij U Duizenden, weten het: Neem een doos echte UW HOEST Midden -JZimbara UITGAVE L. KASSTEEN MARKT 28, PANNINGEN REDACTIE EN ADMINISTRATIE-ADRES: POSTBUS 2. PANNINGEN, TELEFOON 8, GIRO 15718 REDACTIE H. KASSTEEN 0ÈkW Abonnementsprijs f 5.per jaar bij vooruitbetaling. Advertenties 10 ct per mm, bij contract belangrijke reductie. Kleine advertenties (te koop e.d.) minimum 50 ct, uitsluitend bij vooruitbetaling. In de geschiedenis onze Verlossing valt steeds opnieuw de rol op, welke de heidenen daarin spelen. Heidense magiërs, die de loop der he mellichamen .bestudeerden, volgen bij Chris tus' geboorte het licht ener ster en aanbaden bij de kribbe de jonge Koning, die de monarch van het volk Gods zocht om Hem te doden. Bij Christus' sterven bespotte het-priesterschap van het uitverkoren volk haar waarachtige Hoge priester, maar een heidense centurio getuig de: „Waarachtig, deze man was Gods Zoon". En in het Evangelie van vandaag spreekt Chris tus Zelf Zijn verwondering uit over het ge loof van een Romeinse officier, dat Hij zo groot in Israël niet heeft gevonden. Gods genade werkt langs wonderbare wegen. Indien wij zouden menen, enkel en alleen om dat wij de naam Christen dragen, gered te zul len worden, dan geldt ook voor ons de waar schuwing van Christus tot Zijn volk: „Velen zullen komen van het Oosten en het Westen en aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het Rijk der Hemelen; maar de kinderen van het Rijk zullen worden uitgeworpen". Velen zijn toch Christenen, hoewel zij Christus' Naam zelfs niet kennen. Temidden van de dwaling en onwetendheid ontwaart God zielen, die met Christus zijn verbonden, omdat zij een Chris tendom bezitten naar de geest. Alleen de ge steldheid van de geest is een waarborg van waarachtig Christendom. Deze gezindheid be zat de Romeinse officier in hoge mate; ootmoed tegenover Christus, gepaard aan een sterk ge loof. De H. Kerk aarzelt dan ook niet het woord van de heiden te herhalen op het hei lige ogenblik onzer vereniging met Christus: „Heer, ik ben niet waardig, slechts één woord...." maar spreek Maar de bron, waaruit de Christelijke gezind heid van deze heiden voortkwam, was zijn hulpvaardigheid en naastenliefde, welke ook voor de Christen een voorbeeld blijft. Menslie vendheid voor een knecht maakte zijn hart langzaam rijp voor de genade en verwierf hem de gave van het geloof. Hier blijkt weer hoe de onbaatzuchtige liefde voor de mens voert tot de liefde voor God. Want hoe zal, naar het woord van Sint Jan, hij, die zijn broeder, die hij ziet, niet bemint, God, Die hij niet ziet, wel beminnen? (1 Jo. 4, 19). Missen de Christenen die liefde, welke de ver vulling der wet is, dan staan zij, ondanks hun gedoopt zijn in Christus, verre ten achter bij deze heiden en sluiten zij zich door hun gees teshouding feitelijk uit van de gemeenschap met Christus' Mystieke Lichaam. Tenslotte toch is de geest beslissend. En zo oefent de H. Kerk, deze in ons midden voortlevende Christus, Haar invloed uit ook daar, waar Haar werking ons ontgaat en gaan er van Haar stromen van ge nade langs onvermoede wegen. Want al het goede en edele, elke waarde en waarheid vindt rechtens zijn plaats in het Rijk van Christus, waartoe allen, hetzij Christenen hetzij heide nen, behoren, indien zij slechts van goede wille zijn. Rode Hoestpoeders van Mijnhardt Doos 50 cc. In de Maandagavond gehouden raadsvergade ring heeft men lange tijd gedacht en gediscus sieerd, hoe een nieuwe straatnaamregeling er uit zou kunnen zien. De Voorzitter sneed dit punt aan met de mede deling, dat het slechts de bedoeling was te in formeren naar het gevoelen van de Raad, niet om in deze vergadering reeds een beslissing in deze moeilijke zaak te nemen. Rekening zal worden gehouden met de openbare mening. Suggesties van de zijde van het publiek zullen dankbaar worden aanvaard. De Voorzitter had een bespreking gehad met Dr. Oomen, doctor in de geschiedenis en goed thuis in de geschiedenis van Helden, die^ hier ook een rapport over heeft uitgebracht, dat U elders in dit blad vindt afgedrukt. De Voorzitter zou gaarne alle straatnamen op nieuw willen bekijken. De Raad zal zich nader over dit probleem be raden. Voorlopig, in afwachting van hetgeen hieromtrent nog ter tafel zou kunnen komen, verklaarde hij zich accoord om de wegen, die rechtstreeks naar een plaats leiden, daarnaar te noemen, zoals Meijelseweg, Kesselseweg, Rog- gelseweg, Neerseweg, en hield voorlopig vast aan de nieuwe namen, vermeld achter de na volgende straten en wegen: Helden-Dorp: Nieuwstraat Burgemeester van Cannstraat; Scheutelkesweg Pastoor van Knippenbergstr. Weg van Driessen n. Neersebrug Neerseweg Weg bij Hotel Antiek Roggelseweg Parkstraat Kesselseweg Weg van Weiten naar Rieterkapel Hogeweg van Hövellstraat Ruijsstraat) Kromstraat De Molenstraat zal worden verlengd tot de Potdé. Panningen: Beekstraat Maasbreeseweg Kerkstraat Heuvelhoek Paterstraat Parallelweg Bollesweg Deze weg komt door te lopen tot v. d. Velden. De grote weg van Panningen (gemeentehuis) naar Egchel, zoals deze is geprojecteerd in het uitbreidingsplan Grotestraat Straat tegenover de tuinbouwloods in het uit breidingsplan Nijverheidsweg(straat), van wege de nijverheidsscholen, die aan deze weg komen te liggen. Steenstraat Hoofstraat of Scharestraat Ruijsstraat van Hövellstraat Kromstraat Schoolstraat Huishoekstraat of Schoolstraat Steenstraat Hoofstraat. Er zijn in Panningen ook nog straatnamen, die men ongewijzigd wil laten, n.l. de Markt, Ring- ovenstraat en de Ninnesweg. Deze laatste weg loopt voortaan echter door tot de Onvoltooide Noordervaart. Beringe: Kanaalstraat Beringerstraat Weg langs kanaal Kanaalstraat Grashoek: Hoogstraat Marisstraat Marisstraat Roomweg weg langs de kerk Pastoor Vul lingsstraat Weg v.a. Louis Hunnekens Helenaveenseweg. De rest van de Grashoek zou dan één doorlo pende nummering krijgen. Koningslust: Aanvankelijk wilde men de weg langs het klooster de Koningstraat noemen, naar de stich ter van Koningslust. Daarna wilde men deze naam reserveren en meende men, dat het om practische redenen be ter zou zijn Koningslust één doorlopende num mering te geven. Egchel: Weg van Hilkes naar kerk Jacobusweg, waar mede tevens Kapelaan Naus geëerd zou zijn, die eveneens de naam van deze heilige droeg. Het overige gedeelte wil men, te beginnen bij Mols, doorlopend nummeren. Evenzo Hub. Zelen, Egchelhoek en Haagveld. Egchelhoek wil men voortaan betitelen met „de Mortel". Aan het begin der raadsvergadering herdacht de voorzitter in piëteitvolle woorden de aan de Raad ontvallen wethouder Dré Joosten en zijn verdiensten voor de gemeenschap. De Raad aan hoorde staande de woorden van zijn voorzitter en bad tot zielerust van de ontslapene. Na onderzoek van de geloofsbrieven van het Krabben en peuteren maakt de kwaal steeds erger. De helder UilSlaCI vloeibare D.D.D. dringt diep in <J de poriën door, zuivert, ontsmet en geneest de huid. "WlSfe. "Wife, Xlt GENEESMIDDEL TEGEN S il HUIDAANDOENINGEN MU?» nieuwe raadslid, Herman Reijnen, door een raadscommissie, werd deze toegelaten tot de Raad en legde in handen van de voorzitter de voorgeschreven eden af. De voorzitter feliciteer de het nieuwe raadslid. Dhr. Reijnen betreurde het, dat zo'n droevige omstandigheden aanlei ding waren geworden tot zijn zittingname in de Raad en beloofde zijn taak te zullen ver vullen in de geest van zijn voorganger. In de vacature van wethouder Joosten werd met 10 van de 12 stemmen gekozen dhr. Gijzen. Dhr. Stals verkreeg 2 stemmen. Na felicitatie door 's Raads voorzitter ver klaarde de heer Gijzen slechts het algemeen belang voor ogen te zullen houden en te zullen trachten wethouder Joosten te evenaren. Een belangrijk voorstel van burgemeester en wethouders betrof de verkoop van door de ge meente gebouwde bungalows aan de huidige be woners. 6 van de 12 bewoners hebben doen weten, dat zij bereid zijn hun woning van de gemeente te kopen. De stichtingskosten dezer woningen hebben per stuk rond f 7000.bedra gen. Het Ministerie van Wederopbouw en Volks huisvesting, dat instemt met de verkoop, is be reid een premie te verlenen van per woning 3500. Het gemeentebestuur wil er van haar kant nog f 360 bijdoen, uit overweging dat enkele woningen dringend verbetering behoe ven en in normale gevallen aanspraak op pre mie bestaat, zodat de koopprijs 3200 komt. Het aantrekkelijke is nog, dat het Intercom munaal bouwfonds „Het Land van Weert, Hor- ne en Kessel", bereid is, een crediet van maxi maal 2700 te verschaffen (3% rente), zodat slechts 500 aan eigen geld benodigd is. Bij betaling van rente en aflossing van 15 per maand hebben de bewoners in 20 jaar hun eigendom onbelast. De gemeentekas kosten de woningwetwonin gen steeds geld. Dhr. Hunnekens vroeg, of het niet mogelijk zou zijn, die f 500 van gemeentewege voor te schie ten voor arbeiders, die ook deze f 500 niet heb ben, doch de voorzitter vond dit niet juist, om dat het eigen risico dan geheel teloor zou gaan. Na voorlezing door de voorzitter van het ont vangen advies van de rechtskundige raadsman van de gemeente, besloot de Raad tot het voe ren van een rechtsgeding tegen Mevr. Joosten- Nijhout, thans wonende te Zeist. Mevr. Joosten is n.l. in verzet gegaan tegen een tegen haar uitgevaardigd dwangbevel tot invordering der kosten tot het aanbrengen van een drinkwater voorziening in de woning Schoolstraat 27a, be woond door H. Ghielen. Het plein van de jongensschool te Panningen zal aan de straatzijde-geheel worden betegeld en aan de achterzijde worden geëgaliseerd. Ook het speelterrein van de meisjesschool te Pan ningen zal gedeeltelijk worden betegeld en voor de rest eveneens worden geëgaliseerd. Het door de gemeente van dhr. J. Gielens aan gekochte bouwterrein aan de Beekstraat werd verpacht aan J. Joosten, Beekstraat 7 voor 15 per jaar. De heer Fila werd benoemd tot controleur van de steunverlening. Het blijkt, dat door het publiek in Helden in 1952 53.000 besteed is aan toegangsbewijzen voor allerlei vermakelijkheden, waarvan f 15.000 hun weg vonden naar de bioscoop, 8000 werd uitgegeven voor het bijwonen van sportwed strijden, voornamelijk voetbalwedstrijden en 30.000 voor bewijzen van toegang tot de dans vloer. Wat betreft de prijs van de entréekaartjes, voor de bioscoop werden 14.800 kaartjes gekocht van minder dan 1 en nog 4500 kaartjes van een hogere prijs, in totaal dus 19.300 bioscoopbe zoekers. 600 kaartjes van 50 cent, 10.000 kaartjes van een prijs variërend van 50 cent tot 1 en 2100 kaar tjes van een hogere prijs werden gekocht voor voetbalwedstrijden. Het totaal aantal uitgereikte toegangskaartjes voor in hoofdzaak dansen bedroeg 25.000. De gemeente Helden bracht de vermakelijkhe den in 1952 rond f 12.900 op, waarvan 3000 belastingopbrengst uit bioscoopvoorstellingen, 1400 uit voetbalwedstrijden en 8500 uit an dere vermakelijkheden, waarvan dansen de hoofdschotel vormt. De gemeentelijke belastingtarieven bedragen momenteel voor film 25/125% en in sommige gevallen 15/115% van de bruto-opbrengst, voor sportwedstrijden 20/120% en in sommige geval len 15/115%, voor dansen 40/140%, alles bere kend van de bruto-opbrengst. „Goede wijn behoeft geen krans". Dat was ook waar van de Lihate, voorheen Limburgse Jaarbeurs. Het zij gezegd, dat de man, die de Limburgse Jaarbeurs begon, vooruitstrevend was, - ver keek, verder dan de nauwe grenzen van de gemeente Helden. Daarom noemde hij de Jaarbeurs „Limburgse Jaarbeurs". Ieder weet, dat de opzet groot was, dat de verwezenlijking daarvan slaagde, dat de Lim burgse Jaarbeurs groeide. Zij, die de leiding en de organisatie van de Limburgse Jaarbeurs in handen hadden, verrichtten iets groots. Te oordelen echter naar de artikelen, gepu bliceerd in „Midden-Limbv.rg" van 6 Dec. '52, 10 en 17 Januari 1953, welke artikelen naar we mogen veronderstellen /„och zeker geschre ven werden door (een) 'bevoegde personen (persoon), op gezag van het Jaarbeurscomité, mag men thans concluderen, dat het met de werkelijkheidszin van het comité is gedaan, nu dat comité zijn toevlucht gaat zoeken in bijkomstigheden, in attracties, liever dan in een vasthouden aan de principes, die ten grond slag liggen aan de Limburgse Jaarbeurs. De voorzitter en de leden van het comité zullen niet alleen het beste weten, welke afdelingen van de Jaarbeurs de moeste belangstelling trokken, maar ook, welke bezwaren of om standigheden de grootste moeilijkheden vorm den in economisch en organisatorisch opzicht. Dat het Jaarbeurs-comité telkens opnieuw er in slaagde, een Limburgse Jaarbeurs van stan ding op te zetten, die jaarlijks duizenden be zoekers en zovele standhouders trok, zou kun nen bewijzen, dat die Heren een Jaarbeurs wis ten te organiseren, die beantwoordde aan de eisen van de tijd, aan de belangen van de streek. Ieder zal begrijpen, dat het comité zich vaker voor een puzzle, ziet geplaatst. Dat het comité, zich geplaatst ziet voor zo'n puzzle, beginselen laat varen, niet een oplossing zoekt in het es sentiële, doch in het bijkomstige, door een at tractie (in de volle zin van het woord) in te voeren, die als hoofdbestanddeel moet gelden op de Limburgse Handelstentoonstelling, dat zal niet ieder begrijpen! Ik ben niet tegen drukte, gezelligheid, gezond plezier. Doch tegen dit besluit van het Jaar- beurs-comié kunnen, naar mijn bescheiden me ning, deze bezwaren worden ingebracht: 1. De Limburgse Jaarbeurs of Handelsten toonstelling wordt een Panningse aangelegen heid, ook al wordt de medewerking van de in woners van heel Helden uitdrukkelijk (doch achteraf) ten zeerste op prijs gesteld. 2. Het comité zoekt onder het mom van een als „Reclame-optocht" aangekondigde Carna val (N.B. „een soort" Carnaval, geachte lezer! cf. „Midden-Limburg", 10 Jan.) de kern van een groots gebeuren, van Je Limburgse Jaar beurs. Door een wijsgerig betoog, dat ongeveer zó luidt: „Het is er druk; maar het is er ook gezellig; dus zullen de mensen er ook graag aanwezig zijn, dus is er veel vertier", probeert het comité zich het welslagen van een Handels tentoonstelling voor ogen te toveren. Misschien vergeet het comité, dat door deze Carnaval aan de tentoonstelling afbreuk moet worden ge daan. Misschien vergeet het comité ook, dat voor niet-Heldenaren de eigen, plaatselijke Carnavalsoptochten veel interessanter zijn. 3. Het comité werkt hard, is zeer actief, doch blijft aan de oppervlakte. Het comité is danig besmet met de „Zeitgeist", ook al heet dit aan genaam en gepast. Niet dit jaar, doch de toekomst zal uitwijzen, of „samenwerking tussen de Limburgse Jaar beurs en een Carnavalsvereniging voor de ge meente alleen maar nut kan afwerpen". Ik hoop, voor Helden, dat het comité, niet ik, gelijk zal krijgen. Een lezer. (en buitenstaander). Correspondentie. Een ingezonden brief van „Piet" kunnen wij niet plaatsen, omdat ons de volledige naam en adres van „Piet" niet bekend is. Valt het U op, te beginnen met de woorden „Dank zij U.Toch is dit werkelijk waar. Al het Rode Kruiswerk kan alleen geschieden met de steun van U en van alle andere Ne derlanders. De vredestaken van Uw Rode Kruis zijn zeer uitgebreid en bestrijken een uitgestrekt terrein. Zonder de medewerking van vele tienduizenden vrijwilligers, zou Uw Rode Kruis echter mach teloos staan. Bijvoorbeeld wanneer 't om bloed transfusies gaat voor mensen, die een ernstig ongeval hebben gekregen of voor operatie-pa tiënten, die veel bloed hebben verloren. De Bloedtransfusiedienst werd door Uw Rode Kruis georganiseerd, maar ongeveer 65.000 Ne derlanders die daaraan geregeld hun bloed ge ven, houden deze hulpverlening in stand. Hun namen blijven onbekend; zelf weten zij niet eens voor wie zij hun bloed afstaan, hoewel zij op deze manier soms tweemaal in een jaar een mensenleven redden. Een zeer groot deel van Limburg werd door de laatste oorlog zwaar getroffen. Om het hoofd te kunnen Lieden tegen eventueel soortgelijke gebeurtenissen in de toekomst, moet het Rode Kruis in Limburg het leger van helpers en help sters aanmerkelijk uitbreiden. Een mobiele Me dische Eenheid werd in het leven geroepen. Zestig doktoren hebben zich geschaard in de Rode Kruis-gelederen. Vijf complete noodzie kenhuizen werden, verspreid over Limburg, op geslagen. Geeft U dit niet een gevoel van ge rustheid? Dit zijn daden voor U en de gehele bevolking. Het Rode Kruis doet nog veel meer! Voor het ten uitvoer brengen van zijn tien tallen werkzaamheden is Uw Rode Kruis aan gewezen op U en Uw medeburgers. Iedereen kan daaraan vrijwillig medewerken op de wijze, die hem of haar het beste ligt. Velen geven een deel van hun vrije tijd, anderen zijn contribuerende leden en schenken jaarlijks hun bijdrage in geld. Zie, die tot op heden nog niets voor het Rode Kruis gedaan hebben, kunnen 2 dingen doen: 1) Contribuerend lid worden tegen een mini male contributie van 1 per jaar; het staat U vrij dit bedrag hoger te stellen, of wel 2) U aan te melden om opgeleid te worden tot helper of helpster bij het Rode Kruis, waarvoor als eis gesteld wordt, minstens 11V2 jaar en niet ouder dan 50 jaar en van onbesproken gedrag. In de organisatie Bescherming Bevolking heeft het Nederlandse Rode Kruis een belangrijke taak te vervullen: de vorming van de mobiele geneeskundige eenheden, in de z.g. B-gemeen ten, zoals Helden, mobiele geneeskundige teams (G.T.'s) geheten. Ook daarvoor zijn helpers en helpsters nodig. Uw Rode Kruis zal doorwerkenDank zij U Het belang der Heidense Ziekenhuisverzeke ring „St. Liduina" mag men zeker niet af meten naar het aantal bezoekers der jaarver gadering, wat door de voorzitter dhr. L. Stap pers terecht klein werd genoemd. Dat deze ver eniging echter zeer goed werk verricht in deze gemeente, bleek weer duidelijk uit het cijfer materiaal wat op de jaarvergadering gegeven werd. Voorzitter Stappers wees er op, dat de jaarver gadering nu vroeger in het jaar werd gehouden in verband met de stijgende onkosten in de zie kenhuizen, waar tegenover maatregelen moeten worden genomen in het belang der patiënten en der vereniging. Vanaf 1939 heeft deze onderlinge ziekenhuisver zekering zegenrijk gewerkt in Helden en men moet trachten dit ook in de toekomst mogelijk te maken. In 1952 zijn er 102 uitzendingen geweest. Dit aantal komt vrijwel overeen met de aantallen van voorgaande jaren. Het aantal verpleegda- gen bedroeg in 1952 echter 80 meer dan in 1951. Gespecificeerd waren er 35 opnamen van 1 dag, 18 van 1 tot en met 10 dagen, 31 van 10 tot en met 20 dagen, 12 van 20 tot en met 30 da gen, 3 van 30 tot en met 40 dagen en 3 van meer dan 40 dagen. Slechts voor 5 opnamen moest het volle bedrag van 500 worden uit gekeerd. Het aantal leden per 1 Januari 1953 bedroeg 298 gezinnen of gezinshoofden met 984 leden boven 16 jaar en 314 leden beneden 16 jaar. In totaal dus 1298 leden. Doordat in 1952 weer tweemaal de verpleeg- kosten werden verhoogd, boekte de vereniging over het afgelopen jaar een nadelig saldo van 2167.37. Tot nu toe is de contributie, welke zeer laag genoemd mag worden, niet verhoogd. Wel werd in het afgelopen jaar voor leden boven 16 jaar tweemaal een extra premie geïnd van 1. Nu stelde het bestuur voor de maandcontributie voor leden boven 16 jaar te verhogen van 75 cent op 1.10 en van leden beneden 16 jaar van 15 cent op 20 cent. Meer dan 5 kinderen in een gezin blijven vrij van contributie betalen. Hiertegenover staat,, dat ieder lid voortaan per ziekte jaar in plaats van 500 maximaal nu 800 maximaal kan worden uitbetaald. Dit in verband met de stijgende ziekenhuiskosten. Dit geldt voor derde klas-patiënten. Voor tweede 16 Januari heeft in de zaal Camps-Bol de algemene verplichte jaarvergadering plaats ge vonden van de L.L.T.B. afd Baarlo. Omstreeks half acht opende de voorzitter, dhr. C. Driessen, vergadering met de gebruikelijke groet en heette allen welkom. Een speciaal woord van welkom richtte hij tot de geestelijk adviseur de Zeereerw. Heer Pastoor, de Edel achtbare Heer Burgemeester, de Weled. Heer G. Mertens, spreker van deze avond, verder de technisch adviseur de Weled. Heer Konings en de verdere genodigden. In zijn inleidingswoorden memoreerd de voor zitter het wel en wee van de vereniging in het afgelopen jaar. Over 't algemeen behoeven we niet te klagen en kunnen we ieder van ons zeg gen, dat het goed geweest is. Ook wat de ver eniging betreft zijn we weer een heel stuk voor uit gegaan. We denken hier speciaal aan de mengvoeders welke van een prima samenstel ling zijn. Het bewijs is wel geleverd, dat de afd. Baarlo in klasse E bevorderd is, dit betekent uitmuntend. Van de 320 afd. zijn er 97 afd. die in deze klasse vallen en wij mogen trots erop zijn dat ook onze afdeling hierbij hoort. Hij spoort de leden aan tot een nog beter samen werking. Dan pas kunnen we zeer veel berei ken. Hij spreekt de hoop uit dat met Gods hulp ook 1953 weer voor allen en voor de vereniging een voorspoedig jaar zal zijn. De secretaris las vervolgens de notulen voor van de laatste vergadering. Deze werden onveran derd goedgekeurd. Hierna volgde de bestuursverkiezing. Alle be stuursleden waren aftredend, maar ook weer herkiesbaar. Daar over personen schriftelijk ge stemd moest worden, werd deze formaliteit doorgevoerd en daar geen nieuwe candidaten naar voren werden gebracht, werd het zittend bestuur met overgrote meerderheid van stem men weer herkozen. Hierna volgde nog verkie zing voorzitter. Deze stelde zich ook weer her kiesbaar en na stemming bleek ook deze het volle vertrouwen van de vergadering te bezit ten, zodat geen enkele wijziging in het be stuur plaats vond. Als lid van de plaatselijke commissie werd op voorstel van het bestuur dhr. Nellen benoemd. Hierna volgde een verslag over het afgelopen boekjaar. Aangekocht werden totaal 264 wagons voor een bedrag van 588.Ö00. De omzetten waren van veevoeders, bestrijdingsmiddelen, zaai- en poot- goed enz. 1037107 kg., voor de som van 415661. Aan kunstmeststoffen 1582865 kg. voor een be drag van 208.985.52. Totaal aan veevoeder en kunstmest in 1951-52 2619972 kg. voor 624.646.52 tegenover boekjaar 1950-51 2224000 kg. voor 455.000.00. Mengingen ruim 74.5 wagons tegenover 1951-52 63.5 wagons en boekjaar 1949-50 42.5 wagons. In 1951/52 werd een winst gemaakt van 729.73. Dit kan men zeer mooi noemen, te bedenken dat in 1952 het grote feest gevierd is van het 50-jarig bestaan. Brandverzekeringen. Op 1 Jan. 1953 liepen bij de afd. Brandverzekeringen 229 10-jarige con tracten waarvan de verzekerde waarde bijna 5.5 millioen en de verschuldigde premie ruim 6500 bedroeg. Hagelverzekering. In het kalenderjaar 1952 wer den afgesloten 63 polissen voor land- en tuin bouwproducten. De totale verzekerde waarde hiervan bedroeg ruim 275.000; de premie ruim 2600. Voor de afd. fruit werden 9 polissen af gesloten met een verzekerde waarde van ruim 40.000. Na dit ruim overzichtelijk jaarverslag, waarvan iedereen de gegevens waren toegestuurd, vroeg de voorzitter of er iemand iets te vragen had hieromtrent, maar niemand maakte hiervan ge bruik. De voorzitter deelde verder nog mede dat men ook over zou gaan tot de kolenhandel en vroeg of de vergadering het bestuur de mach tiging gaf voor het bouwen van 'n opslagplaats. De vergadering stemde hierin toe. Hierna gaf de voorzitter het woord aan de Weled. Heer Mertens die iets zou vertellen over zijn studie reis naar en in Amerika. De spreker gaf eerst uitleg van deze studiereis en verder ook nog van welk groot belang de Marshallhulp voor ons Nederland is geweest. versterkt. klas-patiënten geldt ook in de toekomst dat zij eventuele meerdere onkosten, welke ontstaan tengevolge van tweede klas-verpleging, zelf moeten betalen. Overigens hebben zij ook recht op 800 vergoeding. In zijn jaarverslag wees dhr. Joosten als secre taris er op, dat de Heidense ziekenhuisverzeke ring vanaf haar oprichting tot heden reeds hon derden patiënten finantieel heeft kunnen hel pen. Moge dit in de toekomst zo blijven, immers ziekenhuisverpleging is voor een particulier zeer moeilijk te betalen. De gemeente Helden mag zich gelukkig prijzen deze onderlinge ziekenhuisverzekering te be zitten, waarin bestuur en leden samenwerken om zieke medemensen, die opgenomen moeten worden in een zelf gekozen ziekenhuis, finan cieel te steunen. Moge St. Liduina ook in 1953 deze taak weer kunnen vervullen. De vergadering keurde ook goed dat, als het nodig mocht zijn, ook nu weer hoofdelijke om slag te innen, zonder dat daarvoor een extra vergadering zou moeten worden opgeroepen. Er werd door de voorzitter nog op gewezen, dat het contributie jaar loopt van 1 April tot en met 31 Maart. y Wegens periodiek aftreden van de heer G. Ver- coulen, werd benoemd de heer P. Stikkelbroek. Van de rondvraag werd weinig gebruik gemaakt en zodoende had deze jaarvergadering een vlot verloop. PAS T ILLES VOOR Ook deze studiereis stond in het kader van de Marshall-dollars. Dit is een uitwisselingpro gramma. Er worden beiderzijds studiegroepen uitgezonden die ieder voor zich studies maken op sociaal, economisch, technisch terrein. De Weled. Heer Mertens had deze reis gemaakt met als doel, bestudering organisatie op land bouwgebied en landbouwpolitiek. Hij gaf eerst een korte inleiding over Amerika vanaf de ont dekking door Columbus in 1492. Lange tijd ble ven dit Spaanse koloniën enz. In 1776 werden ze zelfstandig. In 1861 brak de grote burgeroorlog uit waarvan men nu nog een zekere rivaliteit kan merken tussen de Noordelijke en Zuide lijke staten. In 1871 werd de grote spoorlijn aan gelegd van duizenden kilometers tussen Noord en Zuid. De afstand tussen Oost en West be draagt 5000 K.M., dit om even een idee te ge ven van de grootte van dit land. Wat de be volking betreft: In Nederland wonen 325 men sen per KM2., in Amerika slechts 20. In 1800 telde Amerika 4.000.000 inwoners en nu 155 mil lioen. In 1850 waren reeds 50.000 emigranten in Amerika gevestigd. Verder vertelde spreker zijn reisindrukken en de aankomst aldaar. Op deze reis was hij ook in contact gekomen met Hol landse emigranten en hij had kunnen consta teren, dat deze het zeer best maakten. Deze men sen hadden allen een zware tijd doorgemaakt maar door hard werken hadden velen reeds een eigen bedrijf kunnen stichten. Hij schilderde verder het leven van deze mensen en ook van de Amerikanen. Dit was in vergelijking met de Hollanders erg uiteenlopend. Huiselijkheid kent de Amerikaan niet, het hele leven is ingesteld op een zeer materialistische basis. Op de boe ren bedrijven wordt zeer extensief gewerkt om dat de arbeidskrachten zeer schaars en duur zijn. Het streyen van de Amerikaanse boer is om zodanig te werken dat hij met zo min mo gelijk arbeidskrachten de grootst mogelijke op pervlakte kan bewerken, want grond is voor hen geen probleem. Verder lichtte de spreker de arbeidsmethoden toe van de emigranten en van de Amerikanen. Groot respect had spreker voor de goedgeefsheid van de Amerikanen. Op het einde van zijn vertelling legde spreker nog eens de grote nadruk op de noodzaak voor de emi granten om toch vooral goed de taal te leren en voor de boeren een goede ontwikkeling van de motorkennis want de Amerikaanse boer moet meer monteur zijn dan boer. Ook in zijn geloofsbelijdenis moet hij sterk staan anders is hij niet opgewassen tegen de vervlakking hier van en tegen een zeer groot gevaar wat ook reeds in ons land dreigt, n.l. het Humanisme. Na deze spreekbeurt die ruim 1V2 uur duurde, was nog gelegenheid om vragen te stellen waar ook een dankbaar gebruik van werd gemaakt. Hierna sprak de voorzitter nog woorden van dank tot de Weled. Heer Mertens en nam nog dhr. Konings als technisch adviseur het woord. Deze spoorde de leden aan dat ze nog meer aan dacht moeten besteden aan de pluimveehou derij. Gebleken is dit jaar, dat hier nog een goede boterham aan te verdienen is. Verder sprak nog het hoofd der Lagere Landbouwschool dhr. Stevens en hierna sloot de voorzitter deze jaarvergadering met de Chr. groet.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1953 | | pagina 1