Nieuws- en Advertentieblad' Philips ei Telefnnken PUROL F* Tummers-Cremers Reinigingsdienst* handen voeten Kena panas Mata-hari N». 42 ZATERDAG 29 December 1954 ZEVENTIENDE JAARGANG Adres voor Redactie en Administratie L. KASSTEEN, Helder-Panningen. Helden-Koningslust. Klooster jubilea. B.W. HELDEN. Week-Agenda. CONCORDIA I - STEIJL I Burgerlijke Stand te Helden Kerkelijke diensten van de parochie- Kerk v, d. H. Lambertus te Helden H. Diensten in de Parochiekerk te Panningen» toegewijd aan O. L. Vrouw van 7 Smarten Gesprongen handen,ruwe huid ^ÏÖruM/zery ffózsséeen Midden Limburg Dit blad verschijnt el ken Zaterdag. Abonnement» prijs per jaar f2.-, franco aan huis bij vooruit betaling Losse num mers 5 cent. Ingezonden en andere stukken worden inge wacht tot Donderdag morgen 10 uur. Advertenties worden in- gewacht tot uiterlijk Teletoon nr 8, Panningen. Vrijdagmorgen 10 uur. Advertentieprijsvan 1-5 regels f 0.50; elke regel meer 10 ets. Grootere letters en vignetten naar plaatsruimte. Reclame-annonces tus- schen den tekst 20 ets. per regel. Van advertenties,welke de uitgever, om redenen te zijner beoordeeling, D Q, - i 71770" nietverlangtteplaatsen Postcheque giro 15718. wor(jt de origineeleco- pie niet teruggegeven. V O O R B KJ. Alweer een jaar voorbij, mijn vrienden! Was 't goed voor u of was het slecht? Dat dient gij zelf u af te vragen Vrijmoedig, open en oprecht. Zoo gaan ze langzaam alle henen Wat zeg ik: langzaam? Ach,zoo vlug. En wat het ergste is van dat alles: Geen enkle dag keert ooit terug. Nauw is een jaarkring aangebroken, Of hij is ook weêr aan zijn end, Voorbij met al zijn hope en vreugde. Zijn zorg, zijn kommer, zijn ellend. Wel hem, wel hem, die met voldoening Op het verleen terug mag zien 1 Hij mag voor zooveel heilgenade Den Heer wel danken op zijn knieën. Wel hem, die telken jare dichter Naar 't groote doel des levens streeft, Die met een kalm en rein geweten Voor God en zijnen naaste leeft! Hem blijft des Heeren Vader zeggen In vreugde en lijden immer bij! Al snellen jaren heen na jaren, Niet vruchteloos voor hem zijn zij. EVANGELIE Zondag onder het Octaaf van Kerstmis Luc. 2: 33 40. En zijn vader en moeder waren verwon derd om hetgeen men over Hem sprak. En Simeon zegende hen, en zeide tot Maria, zijne moeder: Zie, deze is gesteld tot val en opstanding van velen in Israël, en tot een teeken van tegenspraak, maar ook uwe eigene ziel zal een zwaard doorboren opdat uit veler harten de gedachten zich openbaren. En daar was eene profetes, Anna, dochter van Phanuel, uit den stam van Aser. Deze was ver in dagen gevorderd. Na haren maagdenstaat had ze zeven jaren in den echt geleefd, en nu was zij weduwe tot op vier en tachtig jaar. Ze verliet den tempel niet, en diende God in vasten en gebeden nacht en dag. Ook deze was in die ure tegenwoordig en loofde den Heer; en ze sprak over Hem tot allen die de verlos sing van Jerusalem verbeidden. En toen ze alles volgens de Wet des Heeren vol bracht hadden, keerden ze terug naar Galilea, naar hunne eigene stad Nazareth. Het kind nu groeide op en nam in krachten toe, ver vuld van wijsheiden de genade Gods was over Hem. PLAATSELIJK NIEUWS. Den le Januari 1935 hopen de Eerwaarde Broeders Bonaventura (in de wereld C. Ge vers uit Veghel) en Laurentius (in de wereld Job. v. d. Water uit Dieden) den dag te herdenken, waarop zij vóór 40 jaren hunne Professie deden in de Congregatie van de Broeders van den H. Franciscus te Konings- lust. Morgen wederom oefeden vanaf 1.15 n.m. Verleden Zondag werd buiten geoefend; de resultaten vielen toen niet mee, n.l. 4 van 90 en hooger. Tweeden Kerstdag werd weer binnen geoefend en was de uitslag direct beter, n.l. 8 van 90 en hooger. Hoogste dubbele series van Zondag OuderenP. Leenders 47 en 48 is 95. Jongeren: G. Engels 45 en 43 is 88. Hoogste dubbele series van 2e Kerstdag: OuderenJ. v. Cauwenberg en M. v. Nis- stlroy, beiden 49 en 48 is 97. Jongeren: M. Bos 49 en 46 is 95. Bij de intrede van het nieuwe jaar, allen een Z.N. De Cdt. Hedenavond (Zaterdag) om 8 uur Ver plichte Vergadering der Beugelclub WWW in lokaal S. Jacobs. Zaal Brummans, Panningen. Zondagavond om 7 uur Bioscoop-voor- stelling met als Hoofdnummer: De Witte Hel van Piz Palü. Zie adv. Patronaat Panningen. Woensdag 2 Januari '35, Feestvergadering v. d. Studentenclub, 3 uur. Allen present! Vrijdagavond 7 uur Sociale cursus door Professor Ruijter voor „Jo^ge Boeren" van Groep Helden. SPORT R. K. V. V. „CONCORDIA" Concordia I is er verleden Zondag niet in geslaagd om Nivea op eigen veld te kloppen. Na een uiterst spannende en fraaie wed strijd wisten de blauw-witte Roermonde naren met 32 te zegevieren. Wanneer de Concordianen ooit een on verdiende nederlaag hebben geleden, dan is dit Zondag het geval geweest. Hoewel het spel der Niveanen technisch iets beter was dan dat der groen-witten, hebben de Concordianen hiertegen een enthousiast en vlug spel geleverd. Gedurende het laatste gedeelte van den wedstrijd was Concordia verreweg de sterkste en moest Nivea met man en macht verdedigen om te voorkomen dat Concordia den gelijkmaker zou scoren. Ondanks het harde werken gelukte hun dit niet en met een eervolle nederlaag moesten ze den te rugtocht aanvaarden. Concordia 2 zette de tweede helft van de competitie goed in en Koningslust werd met 6 2 aan hun zegekar gebonden. Het is voor onze reserves een zware wedstrijd geweest, want Koningslust wist zich van een 10 voorsprong te verzekeren. Dank zij het schitterende werk van den Koningslust-doelman bleef zijn doel tot kort voor rust schoon, doch toen moest hij zwichten voor een goed schot van den Concordia-linksbuiten Na de thee legden de Concordianen er nog een schepje op en met succes, want spoedig namen zjj de leiding. Nu was het met Koningslust gedaan en ondanks het goede werk van hun achterhoede scoorde Concordia nog viermaal, terwijl Koningslust ook een puntje wist te fabriceeren. Met een alleszins verdiende 6 2 overwinning kwam het einde van deze goed en fair ge speelde wedstrijd. Het 3de elftal heeft beslist versterking noodig. Zondag troffen ze het al bijzonder slecht. Met niet minder dan 15—1 werden ze door V.V.C. in de pan gehakt. Programma voor morgen Dit kan wederom een aardige wedstrijd worden en hoewel Concordia op de rang lijst wel iets beter staat als hun gasten, is van den uitslag van dezen wedstrijd nog niets te zeggen. De Steijler roodbaadjes zijn hier om hun goed spel graag geziene tegen standers. Steeds hebben zij tegen Concordia uitstekende wedstrijden gespeeld en dit mag voor de groen-witten een aansporing zijn om zich morgen ook van hun beste zijde te laten zien. Kans op een overwinning is er, doch alleen dan, wanneer allen hun uiterste best doen. De wedstrijd begint om 1 uur. Scheids rechter is de Heer Dirks. Concordia 2 gaat S.V.B. 4 in eigen huis opzoeken. Gemakkelijk zullen ze het hier in geen geval hebben. Doch de reserves weten wat er voor hen op het spel staat en dit in 't oog houdende, zullen ze zich wel niet door S. V. B. laten verschalken. De 13 0 overwinning, op eigen terrein werd behaald, mogen ze niet in vergelijking brengen met de sterkte van dit elftal. Wanneer allen hun uiterste best doen, zonder ook maar een enkel oogenblik te verflauwen, dan kan Zondagavond de 10e overwinning binnen zijn. Vertrek 11 uur. Concordia 3 gaat in Tegelen de kracht van Vios 2 beproeven. Op eigen terrein zijn de Vios-lui nog steeds moeilijk te ver slaan. Er zal dus weinig kans zijn, dat morgen het eerste puntje wordt binnen gehaald. Vertrek met het 2e elftal om 11 uur. Programma Zondag 6 Jan. M. S. V. I - CONCORDIA I Concordia II Gr. Vitesse II D.S.S. 3b Concordia III Aangiften van 22 t/m 28 Dec. 1934. GEBOREN: Martines Petrus Wijnands, Stox 406; Hen- drikus Andreas Antonius Wilhelmus Len ders, Loo 376; Hendrika Petronella Ver dellen, Dorp 621 Marinus Emmanuël Maria Van Ophoven, Beringe 196c.; Peter Ma- thias Emmanuël Van Oyen, Vliegert 895; Martina Catharina Smits, Eijndt 763; An tonius Jacobus Gerardus Emmanuël Martens, Panningen 534 OVERLEDEN: Jacobus Philipsen, oud 77 jaar; Agnes Maria Gommans, oud 1 jaar. GEHUWD Cornelis Daniëls 27 jaar, landb. en Maria Van Grimbergen, oud 22 jaar. ZONDAG Zondag onder het Octaaf van Kerstmis. Heden na de Hoogmis recollectie voor de oud- retraitanten 2'/2 Lof, rozenhoedje en Kerstlied. MAANDAG 7 uur best. dienst voor Martines Janssen. 8 uur best. jaardienst voor Hendrik Bos. DINSDAG Feest van 's Heeren Besnijdenis, dag van devotie, de H. Missen als op Zondag, 21 ƒ2 Lof, rozen hoedje en Kerstlied. WOENSDAG 7 uur best. dienst voor Theodora Wilms, overleden te Heijthuijsen. 8 uur gest. jaarg. voor Mevrouw Theresia Haff- mans-Bemegau. DONDERDAG 7 uur maandstond voor Henri Christians. 8 uur best. dienst voor Gerard Dorssers en Gertru- dis Liboth. VRIJDAG le Vrijdag der maand, toegewijd aan de vereering van Jezus' H. Hart. 7 uur Hoogmis en acte v. Toewijding, best. dienst voor Anna Verheijen. 8 uur gest. jaarg. voor den Heer Alphons Haffmans ZATERDAG 7 uur best. dienst voor Leonard Hanssen en zijne ouders. 8 uur gest. Hoogmis ter eere O.L. Vrouw. ZONDAG Zondag onder het Octaaf van Kerstmis. Dezen namiddag '/23 Kruisweg met Lof. Te 112 5 Patronaatsvergadering. Onder de HMissen de maandel. collecte voor onze kerk, in de mildadigheid der parochianen als steeds ten zeerste aanbevolen. MAANDAG 7 uur H. dienst v.d. afgestorv. leden der verbruiks coöperatie „De Hoop". 8 uur maandstond voor Joanna Straeten. DINSDAG Nieuwjaarsdag, dag van devotie, de diensten als op Zondag, behalve de Hoogmis die zal zijn te '/210 WOENSDAG 7 uur gest. jaarg. voor Joannes Joosten (broeder). 8 uur H. dienst v. Jacob de Bruijn, Joanna Cornelia Melsen en Joanna Engels. DOOS30en60ct. BIJ APOTH.en DROGISTEN DONDERDAG 7 uur gest. jaarg. voor Petronilla van Knippenberg. 8 uur Gestichte H. Sacramentsmis. 'sNamiddags, wegens den le Vrijdag, biechtgele genheid van >/23 24 uur. VRIJDAG le van 't jaar en van den maand. Te '/27 uitdeeling der H. Communie. 7 uur Gest. jaarg. voor Peter Joannes Joosten. 8 uur Hoogmis ter eere v. h. H. Hart van Jezus, besteld voor de parochie door de schoolgaande kinderen. '/2 5 Lof. ZATERDAG 7 uur Gest. O. L. Vrouwmis. 8 uur Gest. Jaarg. voor Maria Joosten. 's Namiddags van '/24 '/25 biechtgelegenheid. Te >/2 5 Lof. ADVERTENTIËN voorradig vanaf fl. 86.- Vraagtkosteloos demonstratie,ook van onze gelijkstroom-toestellen, welke reeds verschillende tot volle tevredenheid zijn geplaatst voor afgelegen boerderijen, enz. Beleefd aanbevelend, Telefunken Service - Station P A IV IV 1 IV G E IV. Aan alle cliëntèle, vrienden en bekenden een Zalig Nieuwjaar. Z.N. PANNINGEN Gevonden te Panningen a. d. Kerk een parlemoeren rozenkrans Terug te bekomen aan 't bureau v.d. blad Bij genoegzame deelname is het gemeente bestuur van Helden voornemens een reinigingsdienst in te voeren. Gegadigden gelieven zich aan te melden ter gemeente-secretarie, vóór 10 Jan. a.s., alwaar nadere inlichtingen worden verstrekt. Het Gemeentebestuur, P. VAN CANN. De Secretaris, H. TUMMERS. koelit angoes, ke- bakar, koelit pedih. loeka-an kaki di me njem boe hk an oleh memakai Ook de Oosterling waardeert het, als hij na zijn arbeid - in de rijstvelden, zijn door zon verbrande huid en stuk- geloopen voeten kan behandelen met Purol. Het verzacht en geneest.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 1