FILMAVOND ZONEN DER ZON KREYKAMPS' TABAK ZIJ, DIE Z IJ, DIE kwaliteit en Mordeelljeojferte op prijs stellen, vragen aan de Kleermakers v. Helden I K. L V. 1 Weet U ook, dat er zelfs g buiten onze gemeente menschen zijn, die tabak p van ons eigen g I merk 7 g Dit moet toch zeker wel S zijn reden hebben, en die 1 I bestaat hierindat men voor denzelfden prijs ner- gens die k waliteit koopt. Turj en Hippen strooisel |,DE HOOP' P. J. Keiren-Gielen Boerenleenbank panningen £aad- en Tninkonwzaden Stukgoederen Wilt U bekend blijven 7 Dan is adverteeren een vereischte S&R5 Nergens beter Nergees goedkooper Zaal „Concordia" Wed H. B rummans - Panningen Entrée 40 cent* hun belang begrijpen *f Voor 60 ct. per pond lekkere en 1 geurige rooktabak en bovendien H nog 4 pCt in zegels voor contant. g fc< *ns geprobeerd, altijd begeerd. H Het Bestuur. Uw eigen bakkerij TH. PEETERS H. Frencken - Frenken Fr, Tummers-Cremers De goedkoope Winkel P. H. Reijnen A. Janssen-de Wit J* van Dooren~v+ Roy Hub, Brummans Voor de Katholieke Filmproductie Maandag 17 December des 's avonds 7 uur in de georganiseerd door de Katholiek Jonge Boeren Vertooning de spannende woestijnfilm 7 acten. MET KOMISCH BIJPROGRAMMA, 2 acten. Spreeker: Pater Justinus Janssen O.F.M. Voor eenieder toegangkelijk, behalve voor kinderen. Vnno ELKEN SMAAK Ht? DCCTC V V/vJ'JK IEDERS BEURS LJÏli fj£!/0 1 Ui Uit de hand te koop vruchtbaar boerderijtje, ruim anderhalve Hectaie bouw- en weiland met nieuw woonhuis, stal, schuur en kippen hokken. De helft der koopsom kan als le hypotheek op het pand gevestigd blijven. Aanvaarding Paschen 1935. Te bevragen bij Lichteveldt-Trienekens, Meerkant. Kerstboom noodig? Opgave liefst zoo spoedig mogelijk ge wacht bij JOOSTEN, Hatronaat, Panningen. Te koop of te ruil zoo goed als nieuwe Belgische kachel tegen gebruikt fornuis. Adres bureau dezer. Bijverdienste. Turkenburg's Zaadhandel Bodegraven vraagt voor het bestaande agentschap Helden-Grashoek ten spoedigste een actief en solied AGENT. te koop aan concur reerenden prijs in de turfschuur van Van Ratingen te Beringe. Van der Linden r*"*1 Coöperatieve BroodbaCkerij en Verbruikjsvereeniging n Goed stul^ brood, n lekj<ere vla of fijne taart maakt dit voor U goea en F*. W. Weiten, Helden-Dorp Telef. nr. 10 (dag en nacht). LUXE AUTO-VERHUUR. 5 en 7 persoons wagens aan billijke tarieven, groote reizen speciale prijzen. Handel in Landbouwwerktuigen, Fornuizen en Kachels in alle soorten aan concurreerende prijzen. Steeds voorradig: Zand en Grind, Zakkalk, Kluitkalk, Cement en Brandstoffen. Beleefd aanbevelend, Schip „Johanna", BERINGE Voor een degelijke LEUNSTOEL DIVAFW of CANAPé naar Te koop een groote partij zwaar 8-jorig Slaghout, gelegen aan de grens van Helden, nabij Wed. van Lier, Zandberg. Zeer geschikt om met eènige personen ge zamenlijk te koopen. Zeer voordeelig. Voor het afhakken wordt eventueel 2 jaar tijd gegeven. Prijs aan te vragen bij LOUIS VAESSEN, Boomk weeker, Dorpstraat 55, Maasbree Het Bestuur brengt ter kennis le dat rente en aflossing der voorschotten en hypotheken moeten worden voldaan vóór 3lDecembera.s.; 2e dat alle spaar- en lopende-rekening- boekjes v ór 31 Dee. a.s. moeten worden ingeleverd, ter bijschrij ving der rente en voor de controle; 3e dat de deposito-rente voor 31 Dec. kan worden afgehaald; 4e dat een buitengewone uitloting van 4'/2°/o pandbrieven er Boeren-Hypo- theebank heeft plaats gehad. Hiervoor kunnen ook 4% pandbrieven in de plaats worden gegeven. Belanghebben den gelieven zich VOOr 31 Dec. a.s. te wenden tot: DEN KASSIER. Panningen, 14 Dec. '34. Wij hebben nog groote voorraad in Mantel stoffen 2 el breed 110 per el. Zware wol len Japonstoffen 2 el breed. Angora 125 p. ei. Op alle nog voorradige Pelskragen ge- vea wij 20 pCt. korting wegens gevorderd seizoen. Zwarte fluweel prima 90 c.M. br. 88-90 ct. per el. Gekleurd fluweel 65-45 ct. per el. DAMES profiteert biervan. Nog vele andere resten voor Pakjes, co- stuums en jassen en mantelcostums enz. Voor gezellige Kerstdagen Kunt U van Uw eigen Radio Een vroolijk Kerstfeest vragen Vraagt onze condities en prijzen. Philips en Telefunken voorradig vanaf f. 86, Vraagt kosteloos demonstratie, ook van onze gelijkstroom toestellen, welke reeds verschillenden tot volle tevredenheid geplaatst voor afgelegen boerderijen enz. Beleefd aanbevelend, Telefunken Servise-station Panningen. In Kerstversiering ruime keuze. In Kerstbeelden en -groepen, lage prijzen. Ook alle Beelden los verkrijgbaar. Beleefd aanbevelend. Groote Kaartwedstrijd bij L. BOLLEN, gedurende van 16 Dec. tot 10 Februari. Als hoofdprijs: een DA MES- of HEEREN-RIJWIEL. Gelegenheid voor te kaarten iederen Zondagavond en de voorafgaande Zaterdagavond, uitgezon derd 1ste Kerstdag. Inleggeld 15 ct. Iede ren Zondag een dagdrijs. Voor de vastendagen Versche visch, versche-, gerookte- en ge- stoom-Bokking, Spiot, geweekte Stokviscb. Zal m, Pilchards, Sardines. Voor reclame onze eigen ingelegde Haring 2'/2 ct. p. stuk. Voorradig de echte Ben-Hur Sinaasappelen zonder pit. Beleefd aanbevelend, F*- Dirkx-Wijhers Tel. 62 Zie onze étalage, pand WIARKTL Te koop mooie partij zwaar Canada Tophout gunstig gelegen in de Laaghei. Te bevragen bij: J. RUTTEN, PANNINGEN. Voor 't komende voorjaar wederom van de Fa. TH. BEEK Prima kwaliteit. Agent voor Helden u «Jan Poulissen, Driessen - VENLO. Laag in prijs. Koopjes Koopjes Gedurende de maand December geven wij op al onze WOLLEN-ARTIKELEN als Pullovers, Slipovers, Truien enz. lO proeent korting. Alles moet weg. Aanbevelend, FLANEL KEPER KATOEN LINNEN DUBBELDRAAD MOLTON, enz. jais dan bij ZIE ETALAGE De prachtigste Nieuwjaarsbrieven aan spot prijzen. De fijnste soort Kerst- en Nieuw jaarskaarten krijgt U steeds bij: Gedipl. Dames- en Heeren-kapper Panningen I

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4