MIJNHARDT's vJABLETTHN DENKT U EENS EVEN NA: L* KASSTEEN, PANNINGEN P* H+ Reijnen 6 Zn* Vanaf heden tot en met Donderdag a.s. Straatbezems per stuk 19 ct. Straatbezems, zware kwaliteit per stuk 25 ct. Cocoskamervegers, zwaar ge vuld, rond of plat model p. st. 27 ct. Union Luiwagens, per stuk 23 ct. N.V. Edah Panningen en Meijel is Uw VOORRAAD VISITEKAARTJES niet aan 't minderen? Bestelt ze dan TIJDIG bij Postduivenvereeniging „O. O. H." Burgerlijke Stand te Helden Kerkelijke diensten van de parochie- Kerk v, d. H. Lambertus te Helden H. Diensten in de Parochiekerk te Panningen, toegewijd aan O. L* Vrouw van 7 Smarten Kerkelijke diensten H. Hart-parochie Grashoek. Kerkelijke diensten St. Jozef-parochie Beringe. ZONDAG 2e van den Advent. Benoeming Gemeente-Opzichter Rundvee- en Varkensmarkt te Horst. R. V. S. MUNHARDT'S ZEN UW- TAB LETTEN Buisje 75ct. MUNHARDT'S HOOFDPIJN-TABLETTEN BuisjaBOen 60ct. MUNHARDT'S .KI ESPSJN-TABLETTEN Buisje30an 60ct. MUNHARDT'S L AXE E 'R -TABLETTEN Doos 6Oct. MA A MUNHARDT'S Buisje 75ct. MUNHARDT'S A K en HÖE5T-TABLETTEN n 30c MUNHARDT K E E L PIJ n -TA «3 L ET TE N Flacon 30 en SOct MIJN HARDT SAN AP! P! N -TABLETTEN A.s. Zondag wordt door genoemde vp- reeniging een Onderlinge TentoonstelliLg gehouden. Keuring in 6 klasse en volgens vliegtype. Iedere duivenliefhebber van Hel den kan hieraan deelnemen en wordt hier voor uitgenoodigd. Inzetten Zondagmorgen van 8 tot 210 uur. Het Bestuur. Aangiften van 1 t/m 6 Dec. 1934. GEBOREN Johanna Petronella Josephina Keijsers, Heide 833, Cornells Lambertus Antonius Janssen, Eindt 765, Martinus Andreas Smets, Zand berg 812, Johanna Gertruda Wilhelmina Nooijen, Beringe 172. OVERLEDEN Hendricus Josephus Lemmen. oud 4 jaar. ZONDAG 2e van den Advent. Heden herdenking van het 25 - jarig bestaan der congregatie van O.L. Vrouw. Plechtige Hoogmis, 2'/2 opdracht v. nieuwe leden, preek, Lof en Maria-lied. MAANDAG 7 uur maandstond voor Sophia Peeters. 8 uur best. dienst voor Hendrik Peeters, Elisabeth Peeters en Zoon. DINSDAG Dinsdag is in deze kerk de gedurige aanbidding, 6 uur wordt het Allerheiligste ter aanbidding uit gesteld, de HMissen om 7 en 9 uur, 3 uur Ves- pers en 5>/2 Completen en Te Deum tot besluit. 7 uur best. dienst voor Henri Christians. 9 uur gest. Hoogmis ter eere O.L. Vrouw. WOENSDAG 7 uur maandstond voorElisabeth van den beuken. 8 uur gest. jaarg, voor Theodorus Niessen en Wil- helmina Heeskens. DONDERDAG 8 uur gest. Hoogmis ter eere O.L. Vrouw. VRIJDAG 7 uur best. dienst voor Joannes Mathias Duijf. 8 uur gest jaarg. voor Petrus Spoormakers en Ca- tharina Van Dooren. ZATERDAG 7 uur gest. Hoogmis ter eere O.L. Vrouw. 8 uur gest. Hoogmis ter eere O.L. Vrouw. ZONDAG 2e v. d. Advent. In de H. Missen de aangekondigde collecte voor de arme kerken van ons bisdom. Te '/23 uur Lof. Te '/2 5 Patronaatsvergadering. MAANDAG 7 uur gesticht jaargetij voorChristinaTimmermans, broeder en zuster. 8 uur H. dienst voor Mathijs Lemmen en Gertrudis Daniëls. DINSDAG 7 uur gesticht jaargetij voor Maria Gertrudis van der Velden en ouders. 8 uur H. dienst voor Gertrudis Verrijt en Joanna Kusters. WOENSDAG 7 uur maandstond voor Joannes Schers. 8 uur H. dienst voor Leonardus Rutten en Maria Hendricks. DONDERDAG 7 uur maandsrond voor Gerardus Janssen. 8 uur maandstond voor Wilhelmina Beckers. NadeH. diensten vereering der relikwie van de H, Lucia. VRIJDAG 7 uur maandstond voor Joannes Gielen. 8 uur H. dienst voor Joseph Kessels en Gertrudis Rijs. ZATERDAG 7 uur Gest. O. L. Vrouwmis. 8 uur gesticht jaargetij voor Petrus Gommans. 's Namiddags van '/24 '/25 biechtgelegenheid. Te '/2 5 Lof. ZONDAG 2e van den advent. 7 uur de vroegmis met preek. 8,15 H. Mis,uitsluitend voor de kinderen. 10 uur Hoogmis met preek. 2,30 Lof, waarna preek uitsluitend voor gehuwde vrouwen. 6,30 Lof en preek uitsluitend voor mannen en jongelingen. MAANDAG 6,30 H. Mis. 7,30 Kindermis. 8,30 H. Mis en preek voor jongedochters. 2,30 Lof en preek voor gehuwde vrouwen. 6,30 Lof en preek voor mannen en jongelingen. DINSDAG 6,30 H. Mis. 7,30 Kindermis. 8,30 H. Mis en preek voor de jongedochters. 2,30 Lof en preek voor gehuwde vrouwen. 6.30 Lof en preek voor mannen en jongelingen WOENSDAG 6,30 H. Mis. 7,30 Kindermis. 8,30 H. Mis en preek voor de jongedochters. 2,30 Lof en preek voor gehuwde vrouwen. 6,30 Lof en preek voor mannen en jongelingen. DONDERDAG 6,30 H. Mis. 7,30 H. Mis, waaronder generale H. Communie voor de gehuwde vrouwen. 8,30 H. Mis en preek voor de jongedochters. 6,30 Lof en preek voor gehuwde mannen 8,00 Lof en preek voor de jongelingen. VRIJDAG 6.30 H. Mis. 7,30 H. Mis en generale H. Communie voor de jongedochters. 8,30 Kindermis. 6,30 Lof en preek voor mannen en jongelingen. ZATERDAG 7 uur H. Mis. 8 uur Kindermis. 6,30 Lof en preek voor mannen en jongelingen. ZONDAG 16 Dec. 7 uur H. Mis. 8 uur H. Mis, waaronder generale H. Communie voor mannen en jongelingen. 10,30 Hoogmis, waaronder preek ter eere van O. L. Vrouw. 3 uur plechtige algemeene sluiting met toewijding aan Jezus' H. Hart en Te Deum. 2'/2 Lof en rozenhoedje. MAANDAG 71 /2 b.d. voor Wilhelmina Gielen en ouders. DINSDAG 7'/2 b.d. voor Antoon Peeters en familie. WOENSDAG 7>/2 b.d. voor Petronella van Maris. DONDERDAG 71 /2 b.d. voor Elisabeth Janssen en Frans Grom men. VRIJDAG 7>/2 maandd. voor Petronella Wilms. ZATERDAG 7'/2 Leesmis. ln de gisteren gehouden gemeenteraads vergadering werd benoemd tot Gemeente- Opzichter de Heer M. van Nisselroy, Straatje, met 8 van de 13 stemmen. Ook de 2de veemarkt te Horst, voor Horst-Sevenum en omstreken mocht zich in een talrijke vee-aanvoer en een drukke publieke belangstelling verheugen. De handel opende stug wegens de alom verminderde prijzen, later vlugger met een bevredigend slot. Zoowel op de rundvee als varkens-afdeeling was de kooplust toch nog goed te noemen. Aangevoerd werden 152 stuks varkens en 143 stuks rundvee. Prijzen: Varkens f. 7.tot f. 10. dragend vee f. 140.— tot f. 190. vet-vee le kwaliteit 28 ct. per Kg., 2e en 3e 25 ct. per Kg., prima 2 tot 3 ct. boven no teering. Het aangevoerde vee was bijna zonder uitzondering het praedicaat: prachtig, beste kwaliteit, waardig. De belangstelling uit al de omliggende plaatsen was al veel vermeerderd tegenover de vorige veemarkt. Dit niet alleen ten opzichte der markbetoekers, doch vooral met betrekking op den vee-aanvoer. Vooral uit Sevenum werd ditmaal een flink getal, naar schatting 25 stuks, dragend vee aan geboden, De eerstvolgende Horster veemarkt wordt gehouden Maandag 7 Januari 1935. Belang hebbenden doen goed zich deze datum te noteeren. In de op 21 November j.l. gehouden Buitengewoone Algemeene Vergadering van Aandeelhouders der R.V.S., zijn tot Com missaris gekozen de heeren P. J. de Kanter te 's-Gravenhage, Directeur der N.V. Bank voor* Nederlandsche Gemeenten te 's-Gra venhage en Mr. J. A. van Sonsbeeck te Amsterdam, Oud-Secretaris van de Veree- niging voor den Effectenhandel te Amsterdam ADVERTENTIËN Landbouwmagazijn Het Limburgsche speciaalhuis van veriichtinès artikelen Benzine-, Petrol- e n Spirituslampen van 10, 12.50, 15.50 en 16.50. Ook alle soorten Petrollampen met pit. Een zeer geschikte Werklamp om in kippenkooi te hangen 2.85, geeft zooveel licht als een benzine lamp. Electrischelampen in alle watt voor radig. Benzine-, Petrol- en Spiritus-kooktoestellen in 1 2 en 3 pits. Vooral raad ik U aan Spiritustoestellen, reukloos, ongevaarlijk en thans goedkoop, omdat de spiritus maar 22 ct. per Liter kost. Dan nog Petrol- en Spiritus-straalkachel, geven buitengewoon veel warmte, ongevaar lijk en reukloos. KOMT EENS KIJKEN! Doch 't neusje van de zalm is BUTAGAS. Komt eens bij ons kijken en ga eens kijken naar we 't reeds aanlegden, ongevaarlijk, geen prutserij en beterkoop als allen. 9 beschermd tegen Verval**1"^ >-T3'aEKaaanj-i •SS2.VC'!T!: M "v /- ra i ÜJJSSrXJic etfULfcJi -£v. Doazer IjU«aWilimiMi—i met den naam op de verpakking. ED AH

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 3