'I I' PLAATSELIJK NIEUWS. Openbare vergadering Ëindles cn tentoonstelling van den Landbouw-huishoudcursus. lO cent. Boerinnenbond „St. Cunera" Helden-Dorp. A.s. Zondag 9 December, zal een bezoek gebracht worden aan de Landbouw-huis- houdtentoonstelling te Panningen. Leden, die wenschen mee te gaan, moeten om 1 uur aan de Landbouwschool aanwezig zijn. Sociale Cursus Vaandelwijding Koningslust Mooie Riek Onze kinderattractie in de Winkelweek Uitslag prijsvraag Uitslag Etalage-prijsvraag De voor dien datum niet afgehaalde prij zen vervallen aan de vereeniging. De Gezinsfilm B.W. HELDEN. Week-Agenda. Concordia I Hornia L Beugelclub WWW Uitslag Beugelwedstrijd De Kuiters van den gemeenteraad op Vrijdag, 7 Dec. 1934, des namiddags 2'/4 uur. AGENDA: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Benoeming opzichter gemeentewerken 4. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot voorloopige vaststelling der gemeenterekening 1933. 5. Als voren tot vaststelling eener ver ordening als bedoeld bij artikel 16, 3e lid van het motor- en rijwiel reglement. 6. Als voren tot vaststelling der ver ordening als bedoeld in artikel 208 der gemeentewet. 7. Als voren tot het aangaan eener geldleening groot f. 37.000, 8. Aanbieding gemeentebegrooting 1935 9. Mededeelingen. 10. Reclamen belastingen. A.s. Maandag heeft de eindles plaats der leerlingen v. d. Landbouw-huishoudcursus v.d. Boerinnenbond. Deze eenjarige cursus heeft aan de leer lingen zeer zeker veel ontwikkeling bijge bracht, hetwelk voor hun later leven van groot belang is. Dit is ook door de cursisten begrepen, daar alle lessen bijna zonder verzuim zijn gevolgd. Om hun opgedane kennis van deze cursus ook eens naar buiten te toonen, heb ben de cursisten besloten een tentoonstelling te organiseeren. Wij bevelen een kijkje v.h. publiek naar deze tentoonstelling ten zeerste aan, De tentoonstelling is geopend a.s. Zon dag 9 December van 11 uur v.m. tot 8'/2 uur n.m. in het patronaat te Panningen. Om iedereen in de gelegenheid te stellen deze tentoonstelling te bezoeken, is de entreeprijs zoo laag mogelijk gesteld, op Dus a.s. Zondag allen een kijkje nemen jn het patronaat te Panningen. De tentoonstelling heeft plaats in het patronaat. Het Bestuur. Op a.s. Woensdag 12 December, in het Patronaat te Panningen, zal de vierde spreekbeurt gehouden worden. Spreker: Prof. Ruijter. Aanvang 7 uur. Donderdag 13 December a.s. zal voor Koningslust een bijzondere dag worden. Z. H. Excellentie Mgr. Dr. Lemmens, Bisschop van Roermond, zal alsdan de plech tige wijding komen verrichten van niet minder dan 3 nieuwe vaandels en wel van de Aartsbroederschap der H. Familie, van de Vereeniging der jonge Boeren en van de voor eenige maanden hier opgerichte afdee- ling der K.J V. Tevens zal dan ook de in kleeding en aanneming der nieuwe leden der K.J.V. geschieden. Na afloop der ker kelijke plechtigheden zal de feestelijke hul diging van Z.H. Exc. den Bisschop door de Jonge Boeren en de K.J. V. plaats vinden in de zaal „Juliana" van den Heer W. Bos. Een schets met zang in vier bedrijven door Ch. Pheiffer. Wij bevinden ons aan de haven van een groote handelsstad. Landverhuizers maken zich gereed om de groote reis naar hun nieuw vaderland te aanvaarden, en zingen, bij het opgaan van het gordijn, een land verhuizerslied. Onder de landverhuizers bevindt zich de familie Steven Balder, die noodgedwongen ook de groote zee zal oversteken. Moeder is al met de kleinste kinderen aan boord van de groote oceaanboot, terwijl vader en zijn dochter Rieka nog even aan wal blij ven om kennissen en vrienden een laatst vaarwel te zeggen. De laatste stoot op de stoomfluit wordt gegeven en beiden spoeden zich met nog vele anderen naar boord. Opeens een gil en het meisje, Rieka, valt van de loopplank. Vader, die evenals de andere passagiers, hiervan niets heeft be merkt, is doorgeloopen en.... de boot ver trekt. Wij maken kennis met. een ouden ver- loopen straatzanger Kraan een dronkaard, die nu met zingen en spelen op zijn guitaar de kost moet verdienen. Terwijl hij langs de kade loopt, hoort hij opeens hulpgeroep. Bedriegen zijn oogen hem Daar, in die kleine boot ligt een mensch, die om hulp roept.... Onmogelijk kan hij met zijn kreupele „poot" redding brengenmaar wie dan wel, want er moet spoedig redding komen!.... Opeens denkt hij aan een goeden bekende, den matroos Wil lem. Hij zit in een der havencafé's, is spoe dig gevonden en voor den Hinken jongen matroos is het een peulschilletje. Hij rent de trappen af, springt van boot op boot en heeft eindelijk de boot bereikt, waarin het meisje ligt want het is niemand anders dan Rieka, die daar in die boot lag en om hulp h.eeft geroepen. Door toevallige omstandigheden is zij niet in het water, maar in een klein bootje terecht gekomen. Zij staat nu alleen op de wereld, want moeder, vader en zusjes zijn op de groote stoomboot, die al in zee is. De oude straatzanger, die een goed hart blijkt te bezitten, wil een stiefvader voor haar zijn... en zij neemt zijn aanbod gaarne aan... samen zullen zij trachten met zingen op straat en herbergen, hun schamel stukje brood te verdienen. Het tweede bedrijf speelt enkele maanden later. Willem, de matroos, is al lang weer op zee en de oude Kraan zingt er met zijn pleegdochter lustig op los. Zij komen in huis van een rijke bakkersweduwe, die een groote bakkerij heeft en als Rieka de we duwe, van een bijna wissen dood redt.... mag zij voorgoed bij de brave vrouw blijven en ook Kraan wordt in huis opgenomen.... mits hij geen droppel drank meer zal drin ken en niet meer op straat zal bedelen. Ge lukkige dagen breken nu aan. Willem, de neef van de weduwe Steven, komt terug van een groote zeereis en vindt daar zijn oude bekende Kraan... maar ook het meisje, wie hij eens het leven redde. Beide jonge menschen krijgen elkaar lief, alle zijn tevreden, als door een noodlottige samenloop van omstandigheden, Kraar om zijn dronkenschap wordt weggezonden.... Rieka kan haar pleegvader niet alleen laten gaan en zij vertrekt met hem... Weer een leven van gebrek en ontbering... maar God beschikt en alles komt weer voor elkaar... hoe mogen wij niet verklappen... dit moet voor de bezoekers een verrassing blijven. Wij hebben hierboven een korte verkla ring gegeven van de twee eerste bedrijven... de twee andere bedrijven... verklappen wij niet... die moet eenieder a.s. Zondag gaan zien. De hoofdrollen worden vervuld door: het echtpaar Piet en Cesarina Vink, Wil lem Hart, Nettie Hart en vele anderen. Een groote kunstavond staat ons te wachten Er is eens gezegd: „Hij, die de jeugd heeft, heeft de toekomst." Dit was dan ook de aanleiding, die ons deed besluiten, tijdens de winkelweek een extra kinderattractie te geven. Dat het de Middenstanders een aar dig sommetje heeft gekost om zooveel kin deren te verrassen, zal iedereen wel direct begrijpen. Van den kant van 't onderwijzend per soneel zijn wij al ruim schadeloos gesteld, door hunne onmisbare, welwillende mede werking. Van de kinderen kregen wij ruim duizend blijde gezichtjes te zien en die ziet men tegenwoordig anders niet veel. Van de huismoeders, die anders altijd in een andere zaak haar inkoopen deden, ver wachten wij dat ze in de toekomst, ook eens in een middenstandswinkel inkoopen zullen doen. Wij maakten toch ook geen onderscheid met uwe kinderen en U zult er eer voordeel dan schade bij hebben. Probeer het maar eens, en li zult dezelfde meening worden toegedaan. Dan zijn we waar we wezen moeten, n.l. de een den ander steunen. Het Winkelweek-comité. Hoeveel zegels er zijn uitgegeven in 1934. Het juiste getal was 937528. Prijswinnaars zijn J. Janssen, Gemeente-Ontvanger: 938572, tweede prijs ter waarde van f 10. P. Niessen, Keup 928537, derde prjjs ter waarde van f 7.50. Thijssen, Zandberg 928357, vierde prijs ter waarde van f 5. Th. Houtappels, Egchel927538, vijfde prijs ter waarde van f3. P. J. Cox, Zandberg 925387, zesde prijs ter waarde van f 2 Hiervan kwam maar één goede oplossing binnen, welke luidde Niet elders loopen, Doch bij Middenstanders koopen Beteekent direct voordeel zien En vier procent in zegels bovendien. Inzender der goede oplossing was H. Frencken, Onderwijzer, Panningen, le prijs ter waarde van f 10. Drie minder goede oplossingen, ingezon den door Liesje Reijnen, Heuvelhoek H. Smeets, Egchelhei Jac. Zegers, Stogger verwierven ieder een troostprijs ter waarde van f 2.50. Winnaars kunnen hun waarde-bon afhalen bij W. Joosten, Patronaat, Panningen, tot uiterlijk 15 December 1934. Maandag 17 December zal in de zaal „Concordia", Wed. H. Brummans, Par- ningen, de Gezinsfilm-avond plaats hebben. Zie volgende week advertentie in dit blad. Zondag ging 't al wat beter op den nor malen afstand. Morgen probeeren we eens met een kleinen inzet. Mogelijk is 't dan nog beter. De hoogste schutter was P. Leenders 49-45 94. Morgen aanvang: 1.15 (kwart overeen). De Cdt. Patronaat, Panningen. Vrijdagavond 7 uur Sociale cursus door Professor Ruijter voor „Jonge Boeren" van Groep Helden. SPORT R. K. V. V. „CONCORDIA" Concordia I kreeg er verleden Zondag frisch van langs. De Linne-menschen schenen op overtuigende wijze wraak te willen nemen voor hun nederlaag, op het Concordia-ter- rein geleden, tenminste, zij speelden in een vorm, waarin we hen zeiden ofnooitzagen. Ieder speler afzonderlijk speelde een goed spel en het is dus niet te verwonderen.dat Concordia een 6 1 nederlaag te slikken kreeg. Niettegenstaande deze groote nederlaag heeft Concordia toch een goede wedstrijd gespeeld en wanneer de weersgesteldheid gunstiger was geweest, was de uitslag ook zeer zeker anders geweest. Het toch al gladde terrein van Linne was door den aan houdenden regen bijna niet meer bespeel baar. De thuisclub ondervond hiervan wei nig last, doch de Concordianen konden op dit veld de beenen niet houden en kwamen herhaaldelijk met den bodem in aanraking. De had daarbij n et over geluk te klagen, terwijl het pechduiveltje onze groen-witten blijkbaar nagereisd was. Verschillende goede schoten, welke beter lot verdiend hadden, misten hun doel of werden door den doel man op gelukkige wijze gekeerd. De uitslag was dus alleszins geflatteerd, doch Concor dia heeft ook ondervonden, dat Linne op eigen terrein een gevaarlijk tegenstander is, en het valt niet te verwonderen dat deze ploeg op eigen terrein nog ongeslagen is. De wedstrijd werd 25 minuten voor 't einde wegens den aanhoudenden regen ge staakt. Concordia 3 heeft de kans om de eerste overwinning te behalen, onbenut gelaten. Met 2 1 werden ze door de S.V.B.'ers geklopt. Ook hier was van voetbal geen sprake meer en het terrein was in een mod- derspel herschapen, zoodat de wedstrijd Concordia 2 Baarlo 2 niet kon doorgaan. Programma voor morgen: Concordia krijgt morgen bezoek van de roodwitte Hornia-lui. In den te Horn ge speelden vriendschappelijke wedstrijd bleef Hornia de meerdere over Concordia. Deze wedstrijd zal de Concordianen echter veel geleerd hebben, daar ze thans weten, wat hun hiertegen te doen staat. Hornia beschikt over een goede ploeg en zal het menige tegenstander nog lastig ge noeg maken. Speciaal de midvoor is een speler van klasse en de Concordia achter hoede zal hierop een oogje moeten houden. Te veel aandacht besteden is echter ook niet goed, daar ook de overige spelers uit het goede hout gesneden zijn. We kunnen dus wederom een mooien wedstrijd verwachten en wanneer de Con cordianen hun beste beentje voor zetten is er wel kans op succes, om zoodoende de nederlaag van Linne uit te wisschen. De wedstrijd begint om 1 uur en wordt geleid door den Heer Elias. Programma 16 December: Belfeldia I Concordia I Concordia 2 Belfeldia 2 Grashoek Concordia 3. A.s. Zondag neemt de Beugelclub W.W.W. deel aan bet tweede Bondsfeest, hetwelk te Baarlo gehouden wordt. Ver trek half twee. Heden avond beugelen. Gebeugeld 6 serie's, gewonnen door: G. Kerkhofs 1. M. Teeuwen 1, L. Kempen 1, Th. Verstappen 1, F. Koopmans 1, P. Verschaeren 1. Zaterdag en Zondag voortzetting. opgewonden scheen te zijn, maar een zacht aardig voorkomen had, stond voor haar. Kan ik den abt, mijnheer Girard, spreken? vroeg hij. Hyacinthe keek verwonderd naar den onor- delijken haard en het verwaarloosd toilet van den vreemdeling, die haar op aristokratische wijze aansprak, en aarzelde. Burger antwoordde zij, hier woont noch een heer noch een abt. Neem me niet kwalijk, mevrouw, ik be doel den beambte van St. Landry. Hyacinthe voelde zich gevleid door den titel van mevrouw dien de Republiek zelfs een koningin niet wilde toestaan, maar was toch angstig. Burger, antwoordde zij, de beambte van St. Landry is niet te spreken hij leest zijn brevier. Dan zal ik wachten. Dat zou verloren tijd zijn, burger, want bij heeft bevel gekregen, zich naar de Con- ciergerie te begeven en moet er dadelijk heeft. Het is dus waar, mompelde hij met een diepen zucht. Hyacinthe zag hem verwonderd aan, de jonge man kwam haar zoo zonderling voor. Mevrouw, sprak hij luid, nadat hij weer een weinig kalmer was geworden juist die aangelegenheid voert mij naar den burger Girard. Dit zeggende ging hij den tuin in, ofschoon de oude vrouw hem in den weg ging staan hij schoof haar zacht op zijde, deed den gren del op de deur, en in weerwil van haar beden kingen en bedreigingen liep hij het huis in en rechtstreeks naar de kamer van den abt. Deze sprong verschrikt op, toen hij zoo on verwacht een vreemdeling zag binnenkomen. Vergeef mij, mijnheer de abt, zei de jonge man. Ik kom tot u om een zeer gewichtige aangelegenheid; wilt ge mij een gesprek onder vier oogen toestaan De oude geestelijke kende bij ondervinding den toon der diepe smart van een gefolterd hart, en hij las in de angstige trekken van den jongen man dat deze hevig ontroerd was. Laat ons alleen, sprak hij tot de huis houdster, die den vreemdeling was gevolgd. Laat ons alleen, sprak hij tot de huis houdster, die den vreemdeling was gevolgd. De jonge man keek juffrouw Hyacinthe, die, gewoon zich in alle geheimen van haar heer te dringen, slechts onwillig gehoorzaamde, ongeduldig na. Toen zij eindelijk buiten de kamer was, sloot hij de deur en wendde zich tot den priester. Heer abt, begon hij, toen deze hem in gespannen verwachting aanzag, ge zult zeker ten eerste willen weten wie ik ben. Ik moet daarop antwoorden Ik ben een verbannene, iemand die ter dood is veroordeeld en alleen door zich schuil te houden nog op vrije voeten is. Ik ben de graaf Toulan. De abt ontstelde hevigdeze naam werd door de Republikeinen gevreesd als die van een alvermogend man. Vrees niets, ging de graaf voort, niemand heeft gezien dat ik hier ben binnengegaan, en al ware dit het geval, dan zou men mij toch niet herkend hebben; ik ben sinds twee maan den veel veranderd. Maar wat verlangt ge van mij, burger? Ge gaat heden ochtend naar de Concier- gerie Ja, ik heb daartoe last gekregen, Weet ge ook warrom Waarschijnlijk moet ik een zieke, ster vende of een veroordeelde bezoeken. Ge hebt het geraden ja, ge moet naar een veroordeelde. De abt zag de graaf verwonderd aan. Weet ge wie de veroordeelde is vroeg deze met bevende stem. Neen Welnu het is de koningin. De koningin Ach, mijn God Ja, mijnheer, de koningin. Ik heb er naar onderzocht welken geestelijken men haar zou toestaan ik vernam dat gij het waart, en ik ben hierheen geijld. Maar wat wilt ge dan van mij riep de priester, verschrikt door de uitdrukking, die het gelaat van den graaf had aangenemen. Ik wil neen, verbeterde Toulan, en hij sprak op zachten toon, ik wil niets; ik bid, ik smeek u, mij naar hare majesteit mede te nemen. Zijt ge waanzinnig, mijnheer? Ge zoudt mij en u zei ven daardoor in 't verderf storten. Ge hebt niets te vreezen. De abt schudde het hoofd. Waartoe zoudt ge willen medegaan? De arme vrouw is veroordeeld niemand kan haar helpen. Ik weet het; het is ook geenszins met de bedoeling haar te redden,'dat ik haar wil zien. Ik wensch maaa ge luistert niet naar mij, eerwaarde vader! Wordt vervolgd.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 2