Venetië. R. K. Werkliedenbond. Winkelweek. T ooneeluitvoering R. K. V. V. Concordia. B.W. HELDEN. Uitslag Beugelwedstrijd Helden-Eindt. Burgerlijke Stand te Helden Kerkelijke diensten van de parochie- Kerk v.d. H. Lambertus te Helden ZATERDAG H. Diensten in de Parochiekerk te Panningen, toegewijd aan O. L. Vrouw van 7 Smarten de artistieke uitvoering, hetzy door de be schrijvende tekst en van de nooit aflatende publiciteit door middel van de peis der ge- heele wereld, tot het modernste en mach' tigste middel, de radio. Op deze wijze be- reikt het woord „Italië" op duizenderlei manieren en in duizenderlei vorm, de verst verwyderde streken van den aardbodem en dit woord, dat in den geest van 'n iegelijk visioenen oproept van kunst en natuurschat- ten, een visioen ook van een natie, die op gestaan is door den wil van 't volk rn door de kracht van een man, uit 't volk zelf voortgekomen, dit woord vormt een aan houdende en verlokkende uitnoodiging, welke zich tot een ieder richt, die deze verneemt. Maar behalve deze werkzaamheden zyn er nog andere te noemen, die evenzeer van belang zijn voor het nuttig effect der or ganisatie. Wy hebben reeds gezegd, dat van het centrale organisme de richtlijnen uitgaan voor de peripherische organismen binnen Italië, d.w.z. voor de Autonome In stellingen der gemeenten, die officieel tot verblijfplaats zijn en voor de Provinciale Toeristen-bonden. De photografiei de film, lezingen, vakon derwijs voor het hotelonderwys, leergangen over Toeristische Economie (in Rome aan de K. Universiteit en aan de Hoogere Han delsschool), dit alles zijn machtige hulpmid delen tot het wekken en bevestigen van het toeristische bewustzijn in iedere maatschap pelijke klasse, hulpmiddelen van den eersten rang, ieder op zijn eigen gebied, waarvan de Italiaansche toeristen-organisatie zich be dient om steeds betere resultaten te bereiken. De economische crisis, die als een on barmhartige wervelstorm de geheele wereld teistert, kan ons niet tot een vermindering van activiteit nopen, want juist nu is het oogenblik gekomen, in afwachting van rus tiger tijden, om steeds betere voorbereidin gen te treffen voor de ontwikkeling van het binnen- en buitenlandsche toerisme, dat, het is niet overbodig het hier te herhalen, de toenadering tusschen de volkeren bevor dert en ook juist als zoodanig, de energie opwekt en den handel prikkelt, den vrijhan del bevordert en tot wederzijdsch begrip leidt van de resp. eischen en mogelijkheden van industrie en handel; en dat op deze wijze een krachtdadig middel is tot verbe tering van den huidigen economischen toestand. Italië, dat reeds sedert duizenden jaren vooraan staat op het gebied van natuur schoon en kunst, het stralend middelpunt van iedere cultuur en van elke leer, neemt meer en meer zijn plaats in tusschen de Volkeren, die de oudste toeristische tradi ties bezitten, doordat het een organisatie tot stand gebracht heeft, welke in staat is, aan zijn bewonderaars uit ieder deel van de wereld het geriefelijkste verblijf te verzekeren, dat zij kunnen verlangen wanneer zij naar aljë komen, om zich aan zon en schoon- alie komen, om zien aan zon en scnoon- heid te verzadigen, om te genieten van zijn erfdeel aan kunstwerken, dat eenig is op de wereld. Zoovele schrijvers en dichters hebben Venetië beschreven en bezongen, zoovele schilders hebben getracht de in poëtische schilderachtigheid uitmuntende hoekjes weer te geven, dat het onmogelijk schijnt over deze stad te kunnen spreken zonder in ba naliteit te vervallen, of beschuldigd te worden van plagiaat. Ik zal dus niet trachten iets nieuws over deze op aarde eenige stad te zeggen, een stad van marmer, maar van een marmer, door den beeldhouwer tot kant bewerkt, waarvan de oppervlakte ver gulde tinten heeft aangenomen, een stad, welke schijnt te zijn geboren in één der verhalen uit de Duizend en één Nacht, een stad van droom, bekoring en poëzie, een stad, schitterend van licht en kleur. Fee of Koningin, men kan Venetië niet scheiden van haar koninkrijk en dat is de Lagune, bezaaid met eilandjes, waar zij U vertrouwd maakt met den geheimzinnigen arbeid, vereischt voor het ontstaan der kostbare en kostelijke Venetiaansche vazen en bokalen, met hun paarlmoerachtige regen- boogtinten, en der kantwerken, bewonderd in de weelderige uitstalkasten der stedelijke magazijnen. Onder deze eilanden zijn er drie, welke gij beslist moet kennen. Het eene is Murano, de zetel der glasblazerij. Gij moet één van zijn ovens gaan zien, waar de smeltkroezen gesmolten kristal bevatten, de arbeider er met het eind van zijn roerstaaf grootere of kleinere hoeveelheden uitschept. Hij fat soeneert ze, blaast in zijn blaaspijp, bepaalt telkens de tint. Onder zijn bekwame vingers neemt het voorwerp een steeds veranderden vorm aan, met gebogen lijnen en uitsteeksels, als begrenzing der ruimte. De tinten van het Venetiaansche glas zijn zeer uiteen loopend. Er is ondoorschijnend groen, rood en blauw, teer roze, melkwit als zeeschuim, goudgespikkeld. De arbeider vraagt niet naar de bestemming van het brok kristal, waaraan hij vorm en leven geeft. Voor hem is het slechts een materie waarin hij zijn gevoel en inspiratie tot uiting brengt. Het tweede eiland heet Burano. Dit is de zetel der kantvervaardiging. Voorheen was Burano een eiland, door visschers be woond, maar in onze dagen is het omge- tooverd in een feeëntuin. Op de drempels der huizen zijn groepen oude en jonge vrouwen, meisjes, gezeten. Fluisterend on derhouden zij zich met elkaar, het hoofd gebogen over een soort kussen, dat den vorm heeft van een groot blok hout, en op de knieën rust, Rap bewegen de handen als het ware verdiept in een arbeid die aandacht eischt, maar niet schaadt het sier lijke beweeg der lenige vingers. Deze kant, gij vindt haar terug in de gevels der Vene tiaansche paleizen, in het opengewerkte marmer. Het derde eiland is het eiland der ver getelheid, der eenzaamheid en der stilte. Ik meen Torcello, oudtijds ryk en dicht bevolkt, doorsneden door een groot kanaal, waarvan de oevers verbonden waren door schilderachtige steenen bruggen, trotsch op zijn prachtlievenden adel, de gelijken der grooten van de Dogestad. Het kanaal is veranderd in een romantische rivier, aan welker oevers de jeugd jacht maakt op kikkers. Een leger van kruiden, grassen en zwaar rietgewas vermeesterde de verzakte kaden. Armzalige, vervallen huizen verheffen zich op de plaats van een verdwenen paleis. De antieke achthoekige kerk van Santa Tosca, waarvan de ineengestorte koepel is vervangen door een plat dak, de duizend jarige Kathedraal van Santa Maria, nu een bescheiden museum, hetwelk eenige brok stukken van kunst- en historische waarde verzamelde, ziedaar alles wat bleef van den verganen luister van één der parelen der Lagune. Maar op deze zelfde Lagune straalt in een atmosfeer van tinteling, beweging en verfijning een geheel modern weeldeleven. Dit is het Lido van Venetië, de plaats waar al wat meetelt in de hoogere kringen uit alle landen, elkander ontmoet. Tegenover gesteld aan hetgeen te Torcello gebeurde, waar een schitterend, glorierijk verleden werd begraven in een rustieke woestenij, heeft het Lido den overgang volbracht van woes tenij tot een voornaam, mondain centrum. De inhoud dezer weinige regelen welke wij schreven, moge volstaan om ons vurig verlangen te rechtvaardigen, dat men zich overtuige van de waarheid door een bezoek aan de Lagunestad, zoodra men voet in Italië zet. „De Postiljon." Op de. Vrijdag 9 dezer, gehouden ver gadering sprak de heer Windt uit Utrecht over „de Katholieke Wereldbeschouwing ten overstaan van andere stroomingen in de Maatschappij. Spreker behandelde achtereenvolgens de liberale, de socialistische en de dictatoriale gedachten, om tenslotte deze richtingen te toetsen aan onze katholieke opvattingen, waarbij spreker echter in 't licht stelt, dat de practijk van vele zich „katholiek" noe mende personen nog altijd gedragen wordt door een liberale levensopvatting. Dienten gevolge'gebeurt meermalen dat arbeiders de katholieke leer verantwoordelijk stellen voor .den-X-baos waarin _wz thans. _Ljtvm den chaos waarin we thans leven. In aansluiting hierop behandeld spreker een tweetal adressen een inzake de eco nomische crisis en een inzake ondersteuning van werkloozen welke adressen op 28 Sept. j.l. door 't R. K. Werkliedenverbond aan de regeering werden verzonden. Daar de kwesties in deze adressen ver werkt van buitengewone beteekenis zijn voor onze arbeiders, verheugt het spreker dat bij monde van den voorzitter van de R. K. Kamerfractie gebleken is, dat deze den in houd vrijwel geheel ondersteunde. Op voorstel van het bestuur wordt door de vergadering besloten, hare instemming te betuigen met den inhoud van deze adressen, en aan de regeering te verzoeken de hierin gevraagde maatregelen te willen nemen. Zeer terecht bracht de voorzitter een hartelijk woord van dank aan den spreker, die naast een aandachtig gehoor, blijken mocht ontvangen dat de geheele vergadering meeleefde met de stof die door hem werd behandeld. Bij deze kan worden medegedeeld dat de winkelweek gehouden zal worden van 28 November t.m. 5 December. Zooals we reeds eerder gemeld hebben, zal de Voetbalvereeniging „Concordia" op Zondag 25 Nov. a.s. in de zaal van de Wed. Brummans eene Tooneeluitvoering geven. Men is thans druk bezig met de repetities voor de op te voeren stukken. Het hoofdnummer draagt als titel „Een Oudejaarsavond", drama in 3 bedrijven, ter wijl er verder een oer-leuke klucht op 't programma staat. Gezien het succes, hetwelk deze vereeni- ging reeds bij vorige uitvoeringen mocht oogstten, twijfelen we er niet aan, of dit jaar zal Concordia hun goeden naam op tooneelgebied alle eer aandoen, zoodat we de toeschouwers reeds bij voorbaat een aan gename avond verzekeren. Een prima Jaszband-Orkest zal tusschen de bedrijven en in de pauze enkele nummer tjes ten beste geven. Alles bij elkaar een program vol afwis seling, hetwelk zeker waard is om een be zoek aan zaal Concordia te brengen. SPORT R. K. V. V. „CONCORDIA" In een meer spannend, dan fraaie wed strijd hebben Concordia en Swalmen de puntjes broederlijk gedeeld, met als resultaat een 0—0 uitslag, welke de verhouding goed weergeeft. Toch heeft de wedstrijd ons niet bevredigd. In vorige jaren werd er in deze ontmoeting beter spel vertoond dan verleden Zondag. De fout zat in de beide voorhoedes. Zoo wel die van Concordia als die van Swalmen hebben enkele kansen gehad om de over winning uit het vuur te slepen, hetgeen ech ter niet gebeurde. Telkens waren de voor hoedespelers een tikje te langzaam bij de verdedigers. Deze laatste hebben van beide zijden een goede wedstrijd gespeeld, vooral de linksback van Swalmen bleek een tech nisch fijne speler, welke door een juiste op- steliing steeds 't gevaar wist te keeren. Onze rechterwing, Zondag 't beste deel van onze voorhoede, liep hierop steeds vast. De linkervleugel der groen-witten lag er verleden Zondag hopeloos uit. Bovendien wil deze speler het veel te veel alleen pro- beeren, hetgeen tegen een achterhoede als die van verleden Zondag absoluut geen succes kan brengen. Het ware veel beter geweest, indien deze, door goede voorzetten de andere spelers wat meer kans had ge geven om de vijandelijke verdediging te passeeren. Wanneer er een kans bestaat om te schieten, is het goed dat dit gedaan wordt, doch telkens met den bal doordrijven, wan neer men nog twee of drie spelers voor zich heeft, levert niet het minste succes op. Bovendien hebben de tegenstanders dit spel g-uw in de gaten, waardoor het voor hun gemakkelijk is om hun spel hierop in te stellen. De achterhoede, we zeiden het boven reeds, was goed. Wel geven we de rechtshalf in overweging om niet te ver achter te blijven doch achter de voorhoede aansluiten, wan neer deze in den aanval is. We twijfelen er niet aan of Jo zal in de komende wed strijden hierin nog wel verbetering weten te brengen. Morgen moet Concordia naar Horn om aldaar de nieuwe 2e klasser Hornia te be kampen. Deze ploeg is op eigen terrein een zeer lastige tegenstander en de Concordianen kunnen morgen op een warme ontvangst rekenen. Er zal dus hard gewerkt moeten worden willen ze succes hebben. Speciaal onze voorhoede zal een vlugger spel moeten demonstreeren, dan ze dit verleden Zondag deed. Daarbij moeten ze meer aandacht schenken aan het plaatsen van den bal, want hierin ligt een groot gedeelte van het succes opgesloten. Wanneer deze linie werkt voor wat ze kunnen, dan hebben we wel eenige hoop dat er een gelijk spel zal worden behaald. Echter dienen ze dan ALLEN flink aan te pakken. De wedstrijd begint om 1 uur. Vertrek kwart vóór 12. Aanvankelijk was voor ons 2e elftal voor morgen geen wedstrijd vastgesteld, doch thans is hiervoor nog een wedetrijd inge- lascht en wel op eigen terrein tegen D.S.S. 3a. De kracht dezer ploeg is ons niet bekend, doch de resultaten welke zij reeds wisten te behalen, geven alle aanleiding om ook mor gen wederom een overwinning te behalen. Aanvang 2 uur. Onze 3e elftallers zit het nog niet mee. Na vier wedstrijden wisten ze nog geen enkel puntje te behalen. Nu zij morgen te gen E.S.V. uit Egchel moeten kampen, zal er ook wel wederom geen kans zijn dat het eerste puntje binnenkomt. Speelt echter allen tot de laatste minuut, en tracht de nederlaag, welke onvermijdelijk schijnt, zoo klein mo gelijk te houden. Aanvang 121 uur- Programma Zondag 25 Nov. Concordia 1 Meijel 1 M. V. C. 2 Concordia 2 I. V .O. 2 Concordia 3 Verleden Zondag werd op iets grooteren afstand geschoten de resultaten wezen direct uit, dat dit wel degelijk van invloed was geweest. De eerste serie was bij velen niet fraai, doch toen bij de tweede een kleine premie bepaald werd, werden de resultaten beter. De vier eersten uit de 2e serie waren prijswinner, n.l. H. v.d. Beuken (49), L. Teeu- wen (46), G. Pijnenburg (46) en J. v. Cou- wenberg (46). Morgen nemen we den zuiver-normalen afstand (15 M.) en zullen dan eens afwach ten wat 't wordt. Aanvang der oefening: 1.15 (kwart over een). De Cdt. Ie Serie G. Verscharen, Eindt 2e G. Peeters, Dorp 3e G. Verscharen, Eindt 4e Serie H. v.d. Kerkhof, Maasbree 5e G. Verscharen, Eindt 6e J. Sanders, Meijel 7e J. Couwenberg, Onder 8e H. Janssen, Egchel 9e P. Verscharen, Eindt. Zaterdagavond en Zondag voortzetting van dezen wedstrijd. Zondag aanvang 3 uur. Zondag 25 November finale. Aangifte van 10 t/m 16 Nov. 1934. GEBOREN: Martinus Johannes Hubertus Gielen, Straatje 553; Gerardus Antonius Leonardus Peeters, Beringe 169b; Hubertus Josephine Litjens, Heuvelhoek 509 a. OVERLEDEN: Josephus Hubertus Gommans, echtgenoot van Petronella Verstappen, 70 jaar. ZONDAG 26e na Pinksteren. Heden blijde en dankbare herinnering aan de op richting der 3de Orde voor 50 jaar. Plechtige Hoogmis en om 2'ƒ2 uur plechtig Lof, Preek en Te Deum. MAANDAG 7 uur best. dienst voor Mathijs Verlinden en Petro nella van der Schoot. 8 uur gest. Hoogmis ter eere v. d. H. Elisabeth. DINSDAG 7 uur best. dienst voor Henri Christians. 8 uur gest. jaargetij voor Jacobus Hezen. WOENSDAG 7 uur maandstond voor Leonard Hanssen. 9 uur Hoogmis ter eere van de H. Cecilia. DONDERDAG 7 uur maandstond voor Henrica Geris. 8 uur maandstond voor Frits Peeters. VRIJDAG 7 uur maandstond voor Joanna Muysenberg. 8 uur best. dienst voor Cornells van den Beuken, Gertrudis Cox en Christina van den Beuken. 8 uur maandstond voor Leonardus Joosten en Mar tina Janssen. A.s. Zondag laatste Zondag van het kerkelijk jaar, Hoogmis en Te Deum tot dankzegging. ZONDAG 26e na Pinksteren. Heden na de Hoogmis jongens-congregatie. '/23 Kruisweg voor de zielen in 't Vagevuur en Lof. Daarna vergadering der H. Familie. Te 2 5 Patronaatsvergadering. MAANDAG 7 uur gestichte leesmis voor de overledene familie Engels-Gast. 8 uur gesticht jaargetij voor de overledene familie Engels-Gast. DINSDAG 7 uur H. dienst voor Cornelis van den Beuken en Carolina Hermans. 8 uur gesticht jaargetij voor den Zeer Eerw Heer Frans Madou, overleden Pastoor van Panningen. WOENSDAG 7 uur gestichte H. dienst ter eere van O. L. Vrouw Praesentatie met benedictie. 8 uur H. dienst voor Cornelis van den Beuken en Carolina Hermans. DONDERDAG 7 uur H. Dienst voor Joannes Schers. 8 uur Plechtige H. Dienst ter eere v. d. H. Cecilia voor de levende en overledene leden van kerk bestuur en zangkoor. VRIJDAG 7 uur maandstond voor Petrus van Oijen. 8 uur H. dienst voor de zielen in 't vagevuur. ZATERDAG 7 uur Gest. O. L. Vrouwmis. 8 uur maandstond voor Wilhelmina Beckers. 's Namiddags van '/24 '/25 biechtgelegenheid. Te i/25 uur Lof. A.s. Zondag, laatste Zondag van den maand, is de maandel. collecte voor de kerk, in de mildadig- heid der parochianen ten zeerste aanbevolen. A.s. Zondag laatste Zondag van 't kerkelijk jaar, is na de Hoogmis, die tot dankzegging wordt op gedragen, Te Deum, en processie door de kerk.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 2