Nieuws- en Advertentieblad rssr dT, jrsrjsi va° RUWE HU/D No. 36 ZATERDAG IT November 1994 ZEVENTIENDE JAARGANG Adres voor Redactie en Administratie L. KASSTEEN, Helder-Panningen. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Abonnements prij per jaar l"2.-, franco üari hui* hij vooruit- iiet.iiing ruri - uj'ers 5' cent. ingezonden en andere stukken worden inge wacht tot Donderdag morgen 10 uur. Advertenties worden in- gewacht tot uiterlijk i eleioon nr S, Panningen. Vrijdagmorgen 10 uur. Advertentieprijsvan 1-5 regels f 0.50; elke regel meer 10 ets. Grootere letters envignettenn&ar plaatsruimte. Reclame-annonces tus- schen den tekst 20 ets. per regel. Van advertenties, welke de uitgever, om redenen te zijner beoordeeling, Postcheque giro liröi pie niet teruggegeven. 't Laatste Roosje. Roosje, zeg. wat staat gij eenzaam, -En gij rilt? Ach, 't weèr is ruw, Somtijds nokt gij 't bibbrend hoofdje; Laatste roosje, zijt gij schuw? Kom, 'k zal u een plaatsje geven; 't Beste plaatsje is voor u: Bij het beeld der Lieve Vrouwe; Zeg, zijt gij tevreden nu? Ja, nietwaar? Nu heft gij 't kopje En gij rilt en beeft niet meer. 't Oog der reine Lelieblanke Ziet zoo teêr ook op u neêr. Want zij houdt van u, o bloempje, Wijl gij 't zonneteeken zijt Van de liefde, die ons harte Aan de Lieve Vrouwe wijdt. Blijf nu, tot uw laatste geurtje Voor haar beeltenis verzweeft; Dan hebt gij, o teeder roosje, Toch ook niet voor niets geleefd. EVANGELIE 26e Zondag na Pinksteren. Matth. 13: 31 35, Een andere gelijkenis stelde Hij hun voor, zeggend: Het rijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje, dat iemand nam en op zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, doch als het is opgewassen, is het grooter dan de moeskruiden, en het wordt een struik, zoodat de vogelen des hemels in zijn takken komen nestelen. Een andere gelijkenis zeide Hij hun: Het^ rijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en mengde onder drie ma ten meel, totdat het meel geheel was ver zuurd. Dit alles zeide Jezus tot de scharen in gelijkenissen en zonder gelijkenis sprak Hij niet tot hen. PLAATSELIJK NIEUWS. Onze Volkszang te Panningen. Wij mogen gerust zeggen „Onze" Volks zang, want 't is duidelijk dat wij hem al beschouwen als iets van onszelf. Tijdens de H. Mis 'sZondsgs kunnen we aanvoelen dat allen er belang in stellen en hun best doen (een klein koor zou niet op- lettedner kijken naar de aangegeven maat). 't Was iets heel nieuws en heel bescheiden, toen wij eenige weken vóór Paschen be gonnen. Een groot vraagteeken. Maar op 't oogenblik wordt overal in de kerk meegezongen, vooral de meest bekende ge deelten, en 't is juist dank zij de goede stemming, dat de zang indruk maakt en ook succes heeft. Of nu alles tiptop in orde is? Och, we mogen geen vergelijking instellen met een klein koor, dat meer gelegenheid, leiding en routine van zingen heeft. Maar onze zang is „Volkszang"! Iedereen mag en.... moet, zou ik graag zeggen, meedoen. O. L. Heer kijkt hier niet naar mooie gevormde stem men. Hij kijkt naar het vuur waarmee U voor Hem zingt, ieder met zijn eigen stem, mooi of minder mooi. Hij wil een alge- meene uiting van godsvrucht in vereeniging met den priester. En wij mogen wel ver zekerd zijn van Zijn tevredenheid over Uw werk; tevreden over uw goede wil en te vreden ook over het tot nu toe behaalde succes, want wj hoeven heusch niet pessi mistisch te staan tegenover onze uitvoerin gen. Als iemand weet wat volkszang is en eischt, zal hij U proficiat wenschen. Daarom kunnen wij nu hier niet nalaten om U eens in 't publiek te bedanken voor het god vruchtig enthousiasme, uw moeiten en volg zaamheid inzake onze volkszang. Een paar Zondagen is de volkszang ach terwege gebleven. Deze kleine pauze moet dienen om ons verlangen naar de volkszang aan te wakkeren. We kunnen nu constatee- ren dat hij ons meer eigen is geworden dan we zelf wel meenden. Ja, we moeten 't aan voelen als een behoefte. Zonder onze zang is de kerk veel leeger, lang niet zoo levend. En met oaze zang spreekt de H. Mis veel meer tot ons met t gevolg dat wij er meer van zullen profiteereo. Zoo hopen wij dan ook dat deze korte rustperiode 'n prikkel moge zijn voor uw ijver en belangstelling. Moge desympathie eindelijk tot allen zijn dooigediorgtn, zelfs tot de sterkste sceptici op dit gebied en tot de eenigen die misschien van andere opinie waren. A.s. Zondag zingt het geheele volk weer mee. Laat Panningen als één blok de godsvrucht wederom uiten langs den tot nu toe nooit overtroffen weghet Gregoriaansch. De met gevoelens van dankbaarheid en van zekere hoop, dat a.s. Zondag O.L. Heer weer getuige kan zijn van onze innige en algemeene samenwerking tot opluistering van de Heilige Liturgische Plechtigheden. PASTOOR. Over Films en Fiims. Het mag een gelukkig teeken genoemd worden in de ontwikkeling van de filmkunst dat men tegenwoordig, althans in atelliers en filmfabrieken van wereldnaam, speciaal gaat letten op den geestelijken inhoud van een film. En ook bij het publiek, en zeer zeker bij menschen van ontwikkeling kan men dien ommekeer in de waardeering be- merkeu. Een jaar of wat geleden golil ais interessante film, een film die minstens iets gewaagds zocht te brengen, of iets wat men bij voorkeur in vreemde plaatsen moest gaan zoeken. Gelukkig is deze tijd voorbijgroote filmmaatschappijen trachten deze films nog wel kwijt te raken aan bioscopen waarvan zij veronderstellen, dat het publiek toch niet op de hoogte is met de stroomingen van den tijd. Men vraagt in onze groote bios copen der groote steden niet meer naar ge waagde rolprenten, maar naar films met degelijken inhoud. Het is met een film juist als met een boek. Het is merkwaardig hoe verstrekkend maar ook hoe langzaam een boek werkt, ten goede of ten kwade. De geniale schrijver weet zijn lezers te leiden en te Tioeien zonder dat deze het zelf be merken, ziedaar, dat is het talent van den schrijver ook het talent van den film kunstenaar. Dat is de tactiek van de goede, maar ook van de slechte courant, en groote geniën op het gebied van boek en film heb ben bemerkt dat de invloed van langzaam werkende giften veel fataler is, vooral om dat het zich eerst na langeren tijd als een doodelijke kwaal voor de ziel doet gevoelen. Wat leelijk is verafschuwt iedereen, en pikante films draaien nogmaar alleen bios copen die hun menschen voor zoo achterlijk houden dat ze dat nog zullen slikken. Maar een veel gewichtiger punt en tevens gevaar lijker punt in de tegenwoordige filmkunst zijn die films, die zich op het eerste gezicht aandienen als fatsoenlijk, maar die levens richtingen voorstaan en verheerlijken die de katholiek niet accepteeren kan. Kwam men nu maar rechtuit voor die iedeën, dan zouden onze katholieken het wel laten dergelijke bioscopen te bezoeken, maar neen, zoo eenvoudig is de zaak niet. Er wordt b.v. medelijden opgewekt met een huwelijksleven, dat geen medelijden maar afkeuring verdient. Nu is het buitengewoon lastig, voor men schen die zich daar niet speciaal door studie hebben op toegelegd te ontdekken, welke de langzame werkende onderstrooming is in de afgedraaide film. Gelukkig zijn er filmtheaters en god dank vinden we ook zoo'n theater in Pan ningen die alleen films draaien, welke gekeurd en gepropageerd worden door de K.S.A. te Leiden. Katholieken, dat lichaam verdient ons vertrouwen en kan ons borg blijven, dat steeds moderne films, die met hun tijd bijzijn op het doek geworpen worden, en die tevens een veredelenden invloed op de bezoekers zullen hebben, gelijk het goede boek op den lezer. Misschien mogen velen nu nog eens de oogen opengaan. Laten vooral de ouders er voor zorgen dat hun kinderen als ze ouder geworden, dan toch een bioscoop willen bezoeken, te laten gaan naar een theather waar hun on sterfelijke ziel geen schade lijdt, en waar zij bovendien ook niet hun geld wegwerpen voor materiaal waarvan groote maatschap pijen in meenen dat" het voor de landelijke bevolking nog wel goed genoeg is. Gelukkig zijn wij in dit opzicht in Pan ningen niet achter bij buurtplaatsen of de stad, daar behoeven wij ons vermaak en ontspanning gelukkig dan ook niet te zoeken. Hoed af voor de Panningsche bioscoop van de K.S.A.steunt de Katholieke zaak! Steunt daarom ook de Bioscoop van de K.S.A. Zaal Concordia. A.s. Zondag 18 November vertoonec wij U als hoofdnummer: „De Nachtwacht", waarvan we hieronder een korte beschou wing laten volgen: Wij bevinden ons op het kasteel Cadvaia, een der oudste bezittingen in Polen. Een feest is in voorbereiding en de prinses Hedweg vertelt aan haar vriendinnen van haar dochtertje Stephanie. Als zij het aan haar gasten wil tooneu, blijkt Stephanie verdwenen. Het feest wordt afgelast; door smart ter neer geslagen wordt de jonge moeder ziek en sterft. De prins wordt door krankzin nigheid getroffen en trekt zich op zijn kasteel terug. Teneinde zijn verstand te redden, hebben zijn dienaren een klein zigeunermeisje naar den prins gebracht, die hierin zijn eigen dochtertje ziet en haar groot brengt. Eenzaam opgegroeid, zonder moeder of vriendinnetjes, waren de bloemen haar eenige vreugde. Op een keer kampeerde een troep zigeuners in den omtrek van het kasteel; een jonge zigeuner speelt voor het kasteel, maar loopt bij die gelegenheid in een vos- sekiem. De oude, dwaze prins wil hem dooden, maar Stephanie komt tusschenbeide en redt den jongeman, die ter genezing van 2ijn ge wond been op het kasteel blijft. Hertog Procop, spruit uit een oud adelijk geslacht, heeft genegenheid voor Stephanie opgevat en maakt haat-het hof, aanvankelijk met weinig, later met meer succes. Tijdens een tuinfeest op het kasteel van Procop komt een troep zigeuners voorbij, die uitgenoodigd worden tot muziek en zang. 's Avonds brengt Stephanie een bezoek aan het kamp, bij welke gelegenheid zij met haar afkomst wordt bekend gemaakt. Terwijl men zich op het kasteel Cadvaia en omgeving voorbereidt op de terugkomst van Stephanie om haar verjaardag te vieren, is zij in twijfel wat te doen. Ook de prins komt ten slotte te weten dat Stephanie zijn eigen kind niet is, daar het uitkomt, dat zijn eigen dochtertje met haar ontvoerster bij de vlucht in een ravijn is gestort en verongelukt. En terwijl Procop met zijn vrienden reeds een feest houdt ter bekendmaking van zijn verloving met Stephanie, gaat Stephanie met toestemming van dengene in wien zij steeds haar vader had gezien, met den jongen zigeuner, wiens leven zij eens heeft gered, de w(jde wereld in. Groene Kruis, Helden-Dorp. Zondag 25 November zal deze vereniging 'n toneeluitvoering geven. Vertoond zal worden, 'n toneelstuk getiteld „De Sombere Molen". De oude Zigeunerin, die reeds vele mis daden op haar geweten heeft, word. ont maskerd als brandstichtster en er van be schuldigd 'n kind ontvoerd te hebben. Gezien de prestatie van deze dames-toneel- club in vorige jaren, twijfelen wij er niet aan, dat ook deze avond 'n succes zal worden. Ook 't kluchtspel: ,,'n Reuze idee van Mevr. Spijker", zal uw lachspieren in be weging brengen. Dus, komt allen deze uitvoering zien. Gij hebt waar voor uw geld en steunt daarbij 'n bij uitstek goede zaak. Boerinnenbond „St. Liduina". Leden, welke een cursus willen volgen in het „verwerken der varkensslacht" ge lieve zich zoo spoedig mogelijk op te geven bij het bestuur. Toerisme in Italië. Het is vrijwel onmogelijk, in kort bestek een volledig overzicht te geven van de organisatie op toeristengebied in Italië, van een opsomming der middelen tot bevordering der industrieën en der propaganda, die er mede in verband staan, af, tot de schildering van de veelsoortige schoonheid, die Italië biedt en van de inrichtingen tot het ont vangen der vreemdelingen in het algemeen. De plaatsruimte, voor dit artikel beschik baar, is slechts klein in verhouding tot de uitgebreidheid van het onderwerp. Wij moe ten ons daarom beperken tot een samen vattende beschrijving, waarbij wij ons slechts even zullen ophouden bij de techniek der propaganda voor het toerisme, zonder af te wijken van datgene, wat tot hetarbeidsveld van het tijdschrift behoort, dat ons gast vrijheid verleent. Wij willen dus aan onze lezers een beeld geven van de Italiaansche organisatie in den meest uitgebreiden zin van het woord en niet alleen beschouwd als een tijdsverdrijfopgevat in zijn functie van toenaderingsmiddel tusschen volkeren van verschillende beschaving en van verscheiden landsaard; van indirecten bemiddelaar bij de maatschappelijke, politieke en economische betrekkingen der volkenopgevat ook als een belangrijke actiefpost der nationale economische balans. Italië, dat te allen tijde een centrum van cultuur geweest is en als zoodanig zijn aan trekkingskracht uitoefende, besteedt bijzon dere zorg aan de vreemdelingen-industrie. Het is algemeen bekend, dat gastvrijheid er tot de edelste tradities behoort, een traditie, welke heden meer dan ooit hoog gehouden wordt onder fascistisch bewind. Schra/e Lippen Gesprongen Handen Het Fascisme heeft inderdaad al wat samenhangt met het vraagstuk der qast vrjjheid, met de grootst mogelijke activiteit bevorderd, dooraat het den grondslag ge- egd heeft voor het toerisme: Nieuwe ver keerswegen, ware wonderwerken van inae- n.eurskunst .verbinden de belangrijkste in- dustrieele en handelscentra met de beroemdste oadplaatsen en de schoonste verblijfplaatsen en vacant.e-oorden, terwijl de autowegen, die de nieuwe tijd ons in technisch vol maakten vorm geschonken heeft, Italië een eerste plaats op dit gebied verzekeren De spoor wegverbindingen, zoowel de plaatselijke als de internationale en de transportdiensten Jll,9.emeen' ]taan in geenen deele achter by die in andere landen. Naast dezen nieuwen opbouw en deze verbeteringen welke op zichzelf al 'n uit voerige beschaving zouden verdienen, moe ten wij nog melding maken van de pogin gen, om met inspanning van alle krachten al wat met het toerisme innig verband houdt, te weten: de onvergelijkelijke rijkdom aan j 13 een onderwerp van voor durende zorg voor de regeering, die er steeds naar streeft, deze schatten een passende lijnt te verschaffen, welke die schoon heid waardig is en er mee harmonieert De nieuwe opbouw en de aangebrachte verbeteringen kunnen niet gescheiden wor- het1 lïiiw,voortdurende streven, om aan het natuurschoon en aan de groote kunst schatten meerdere bekendheid te geven, zoo min als men dit laatste kan beschouwen als gescheiden van de werkzaamheden tot be vordering van de toeristische organisatie op zichzelf, een organisatie, die alles omvat, van het meest kenmerkende: hotels-, bad en „kuur -inrich ingen, vermakelijkheden, enz. tot het belangrijkste, de eigenlijke propaganda voor 't toerisme. Wat het eerste betreft, iedereen weet, dat men in Italië niet alleen goede wegen, uitstekende spoorwagens, betooverende ver gezichten en heerlijke kunstwerken vindt, maar ook logeergelegenheid in inrichtingen, die den vreemdeling alle gerief bieden, dat hij noodig heeft en verlangen kan. Voor beide is in de organisatie van het Italiaansche toerisme een waarborg gelegen, dat naar steeds meerdere volmaking gestreefd wordt en dit was niet alleen het geval in het verleden, door het propagandistische werk der ENIT. opgericht in 1921 als Toe risten-Bureau van den Staat, maar ook nog in het heden, door de oprichting van een direct onder het Staatshoofd ressorteerend Commissariaat voor het Toerisme, dat toe zicht uitoefent op en zorg draagt voor alle werkzaamheden, die met dit toerisme in ver band staan. De geheele toeristische organisatie in Italië straalt dus uit van één enkel centrum, waar ieder initiatief en elk activiteit samen treft; hier is het uitgangspunt van de pro paganda, die een algemeen karakter draagt en welke zich van hier uit over de geheele wereld verspreidt. Geen enkel der modernste en ook geen enkel der meest traditioneele reclamemid delen wordt verwaarloosd; van de publi caties op toeristengebied af, welke zich een eerste plaats veroverd hebben, hetzij door Midden Limburg

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 1