philips - Tdt|Bsltes - Saha H. Frencken - Frenken Gezondkei4s-o«dergoed J* v* Dooren~v* Roy* Coöp* ttDe Hoop"* Fn Tummers-Cremers H* Verbugt Zonen Pinda's voor 10 cent* geven wij een aardige Puzzle gratis* SPECIALE KASTEEL RECLAME voor een pond cadeauwaarde .V. Edah Panningen en Meije Hoort onze Apparaten Vanaf heden tot en met Donderdag a.s. Een prima cocos-deurmat Verkoopingen. Patronaatsavondschool Panningen. Week-Agenda. Burgerlijke Stand te Helden Kerkelijke diensten van de parochie- Kerk v. d. H. Lambertus te Helden H. Diensten in de Parochiekerk te Panningen, toegewijd aan O. L. Vrouw van 7 Smarten Kerkelijke diensten St. Jozef-parochie Beringe. Kerkelijke diensten H. Hart-parochie Grashoek. hois met i a 4 morgen Koopt daarom ons Gemoitoneerd Halfwollen Interlock 3 Wereldmerken V si I kachels SCHADUW-VLOERPLATEN Bij aankoop van 1 GULDEN aan verschil lende Kruidenierswaren (suiker en mar garine uitgesloten) waarbij een half pond Bdah-Koffie, geven wij 2!/2 pond verschgebrande Bij aankoop van elke 2 ons verpakte Edah- Thee van 20, 23, 28 of 33 cent per ons Lekkere koekjes per half pond 14 cent. Zooiand de voorraad strekt. I r 7 - V.V-T De Notarissen Haftmans te Helden en Wolters te Nijmegen. Op Maandag 5 November 1934, nam. 5 uur te Helden-Panningen, in café Jos Ueberbach, op verzoek van Mevrouw de Wed. L. Je^niskens-Rutten en kinderen te Nijmegen: Heerenhuis en bouwterrein. Notaris HAFFMANS, zal op Maandag 5 November 1934, des voormiddags om 11 uur te Helden-Grashoek in café van Mul- lecom, op verzoek van de Maatschappij te Helena veen, publiek verpachten voor 6 jaar Landerijen. vaard haar voorstel, en geloof mij, nergens zult gij gelukkiger zijn." Vervolgens zonder haar de gelegenheid te geven van hem te bedanken, verliet haar die jongeling en groette haar met een zoe ten glimlach. De goede Maria, geheel verbaasd, dankte God voor deze door de Voorzienigheid ge schikte ontmoeting, en zonder verder te ver toeven gaat zij dit huisnummer opzoeken, met de gedachte dat zij er niets bij verloor met dezen omweg te doen. Zij houdt stil bij het huis en belt aan, het was inderdaad eene deftige dame die kwam openen. Maria B. maakt haar bekend met het doel van haar bezoek. „Het is wel waar dat ik eene dienstmeid zoek," antwoordt de dame glimlachend, „maar hoe kunt gij zulks veronderstellen? mijne dienstmeid die ik gisteravond om erge redenen heb weggezonden, heeft nog dat nieuws niet kunnen verspreiden en ik zelve heb er aan niemand over gesproken. Ik was juist op het punt van te eten en van dan uit te gaan om eene meid te zoeken. Waar lijk ik kan niet denken hoe gij zulks ver nomen hebt." Alsdan vertelde de goede Maria, hare ontmoeting met eenen onbekenden jongeling, en hoe zij op zijn voorstel gekomen was. De dame, die deze zonderlinge ontmoe ting niet kon uitleggen, hernam „Juffrouw, daar ik nu eventwel eene dienstmeid zoek, uw uitzicht, uw ouderdom staan mij aan, kom binnen opdat ik uwen naam en uw adres opneme, alsook den naam der perso nen die mij over u inlichtingen zouden kun nen gevenik hoop 'u welhaast een vol doend antwoord te kunnen geven." Maria B. volgde dus Madame X in hare slaapkamer, maar bij het inkomen was zij getroffen, door het zien van een portret, dat eenen jongeling van omtrent de twintig jaren voorstelde. „Ah, Madame," riep zij gansch bewogen uit, ziedaar die goede heer, die ik daar zoo- even ontmoet heb en die mij over u ge sproken heeft: ik erken zijn engelachtig wezen en die uitdrukking van goedheid die ik nooit vergeten zal." Bij deze woorden verbleekte Madame X en viel bijna in onmacht op haren leunstoel, zeggende: „Juffrouw, wat zegt gij daarDit portret is dat van mijn zoon die voor vier jaar overleden is7." Maria, geheel ontsteld, ontwaart de won derbare goedheid van God voor haar, en op de knieën vallende voor de voeten der weenende moeder, vertelt zij alles wat haar dienzelfden morgen was voorgevallen; zij verhaalt van hare ziekte, van haar twintig laatste stuivers, den strijd die in haar hart ontstond zij zeide dat zij haar morgenmaal had gederfd om eene mis te kunnen doen opdragen voor de ziel des vagevuurs, die het dichtst bij hare verlossing was. De arme moeder, gansch in tranen, en diep ontroerd, werpt zich in de armen van Maria en roept uit: „Juffrouw, wat is God toch goedIk heb de zaligheid van mijn kind aan u te danken. Hij is voor vier jaren gestorven, ia de beste gevoelens van godsvrucht en van onderwerping, ik dacht er zelfs niet aan voor hem te bidden, maar ik aanriep hem als een heilige. Zonder u zou hij nog in het vagevuur lijden, het is dus wel aan u dat ik zijn tegenwoordig geluk in den hemel verschuldigd ben, hij is het die u tot mij gezonden heeft. Duizend maal dank aan God!.... Ja, gij zult altijd bij mij blijven, niet als dienstmeid maar als vriendin en allerliefste zuster!... Naar wij vernemen zal in den loop van de volgende week de Patronaatsavondschool worden geopend. De lessen zullen voorloopig worden gegeven in het patronaat en wel op Dinsdag- en Vrijdagavond, telkens van 5 tot 7 uur 30. Hieronder drukken wij het lesrooster af. Dinsdag uur Godsdienst 1 uur Boekhouden 1 uur Handelscorrespondentie Vrijdag '/2 uur Godsdienst 1 uur Algetn. Ontwikkeling 1 uur Maatschappijleer. De lessen zullen worden gegeven door den Weleerw. Heer Kapelaan en de heeren Hendriks en Stikkelbroek. De inschrijving staat nog open. Patronaat Panningen. Vrijdag 9 Nov. om 7 uur's avonds leden vergadering der R.K.W.V. Spreker de heer Windt. Aangiften van 27 Oct.t/m 2 Nov. 1934 GEBOREN: Dorothea Hendrika Gommans, Onder 734 Gertruda Maria Dorothea Beurskens, Hub 76; Thomas Martinus Hendrikus Gerardus Simons, Beringe 162c. OVERLEDEN: Maria Gertruda Hammans, echtgenoote van Jan Hendrik Greijn, 40 jaar; Johanna Francina Straeten, 62 jaar. ZONDAG 24e na Pinksteren. Feestdag van den H. Carolus, 2e Patroon onzer kerk, vereering zijner Reliquie. Heden nam. 2'/2 Kruisweg voor de overledenen der parochieLof, waaronder Eereboete aan Jezus H. Hart, daarna congregatie voor de jon gens. MAANDAG 7 uur best. dienst voor Petrus van Maris en Elisa beth Keiren. 8 uur gest. jaarg. voor Michael Crommentuijn, Christina Verhaegh en anderen. DINSDAG 7 uur best. dienst voor den WelEd. Heer Inspec teur van den Donk, overleden te Venlo. 8 uur gest. jaarg. voor Joannes Beurskens. WOENSDAG 7 uur best. dienst voor Aldegonda Steeghs. 8 uur best. dienst voor Maria Jacobs en familie. DONDERDAG 7 uur best. dienst voor Henri Christians. 8 uur H. Sacramentsmis. VRIJDAG 7 uur best. dienst voor de overledene fam. Steeghs- Hezen. 8 uur gest. jaarg. voor Mathijs Keiren. ZATERDAG 8 uur gest. jaarg. voor Anna Janssen, Henricus Feijen en Leonardus Peters. ZONDAG 24e na Pinksteren. Na de Hoogmis jongelingen-congregatie.'sNamid- dags te '/23 Kruisweg voor de zielen in 't Vage vuur met Lof, vereering der relikwie van de H. Teresia v.h. Kindje Jezus; daarna vergadering der H. Familie. Te 1/2 5 Patronaatsvergadering. MAANDAG 7 uur H. dienst voor de overledene fam. Te Locke- Wilms. 8 uur H. dienst tot dankzegging. DINSDAG 7 uur H. dienst voor Henricus Bouten. 8 uur H. dienst voor Gerardus Giesen en overl. kinderen. WOENSDAG 7 uur H. dienst voor Piet Janssen en Wilhelmina Reijnders. 8 uur H. dienst voor Joannes Huyben en Beatrix Janssen. DONDERDAG 8 uur Gestichte H. Sacramentsmis.j VRIJDAG 7 uur maandstond voor Gerardus Janssen. 8 uur maandstond voor Arnold Hamaets. ZATERDAG 7 uur Gest. O, L. Vrouwmis. 8 uur maandstond voor Helena Joanna Nijssen. 's Namiddags van >/24 ll25 biechtgelegenheid. Te '/25 uur Lof. Deze week zal een Eerw. Broeder Franciscaan de jaarl. botertermijn komen houden. A s. Zondag is de jaarl. collecte voor de doofstom men. ZONDAG 24e na Pinksteren. 2'/2 Kruisweg en Lof. MAANDAG 7'/2 b. d. voor Inspecteur van den Donk. DINSDAG 7'/2 b. d. voor Johannes Stammen. WOENSDAG 7'/2 b. d. voor Sebastiaan Peeters en Gertrudis Neessen. DONDERDAG 7'/2 b. d. voor de afgest. ouders Stammen-Gielen. VRIJDAG 7'/2 b. d. tot int. van de fam. Steeghs-Verstappen. ZATERDAG 7>/2 leesmis. ZONDAG 24e na Pinksteren. 7 uur vroegmis, 10 uur Hoogmis. 2'/2 maand, aan biddingsuur t. e. van Jezus in het Allerh. Sacra ment, w.o. collecte v. d. vereen, der arme kerken en der Gedurende Aanb. MAANDAG 7'/2 maandd. voor vrouw Silv. Kluytmans. DINSDAG 7'/2 zieledienst voor Joh. Spryt en Clazina van Blokland. WOENSDAG 7'/2 leesmis voor Maria Kurvers. DONDERDAG 7'/2 leesmis voor Lambert v. Berlo VRIJDAG 7'/2 leesmis voor vrouw Fr. v. Oyen ZATERDAG leesmis t.e.v. O. L. Vrouw tot dankzegging. Te huur bouwland. Te aanvaarden met Pa- schen. Adres: J. LEMMEN EINDT. Wij hebben voorradig: Alle soorten paraplu's. Een sterke mooie heeren paraplu met dubbele veren voor 2.50. Dames paraplu in zwart ruitje, in zwart met wit ruitje, met rand enz. vanaf 1.25. In kinder paraplu's van 125 - 150 enz., in het regenseizoen zijn ze onmisbaar. Ziekte is beter te voorkomen dan te genezen. Uitgebreide keuze in Wollengarens en Sajetten In verband met het afsluiten van ons boek jaar verzoeken wij a. vorderingen of schulden te willen vereffenen voor 10 November a.s. b. kortingbons afgeven vóór 2 Nov. 1934 ten spoedigste te willen inleveren. Verzamelbiljetten voor het opstellen der bons zijn steeds in onze winkels of bij de bezorgers verkrijgbaar. ED Laat ons kosteloos demonstreeren. Wij hebben ze in voorraad vanaf fl. 86. Ook luidsprekers voor Radio Centrale, aan scherp concurreerende prijzen. Probeert onze eigen merk lampen a f. 0.47. Vanal heden Philips lampen belangrijk ver laagd. Vraagt onze afbetalings-condities. Beleefd aanbevelend, Telefunken Servise-station Panningen. Heden ontvangen: de nieuwste modellen Haardkachels, en verdere soorten in prima kwaliteiten en diverse kleuren. Verder de NIEUWSTE IETS NIEWS. KOMT ZIEN. Voor de H. H. Kippenhouders, die iich willen hebben in de kippenhokken, hebben wij een nieuwe absoluut onge vaarlijke lamp. Probeert het eens. Concurreerende prijzen. Te koop nog in goeden staat zijnde 2 gebruikte kachels.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 3