GÊorgMEiimÓë T.3.-G,'bestrijding. PL A AT8ELIJK NIEUWS. Geachte Ouders. Bij den aanvang van het winterseizoen meent het Patronaatsbestuur der parochie Panningen er goed aan te doen een enkel woord van opwekking onder uwe oogen te brengen. De Patronaatsleiding brengt op de eerste plaats dank aan den scheidenden directeur kapelaan Terpoorten, voor het werk door hem besteed aan het Patronaat, en het hoopt dat werk met vrucht in dien zelfden geest voort te zetten, temeer daar het zich bewust is van den steun van de ouders der jongelui, in de overtuiging dat zij dien steun zullen blijven schenken, omdat de ouders inzien welke zegen het Patronaat voor hun jongens is. In den loop der volgende week, te be ginnen met Maandag a.s. zal een begin worden gemaakt met de groepen welke door de leiders zullen gegeven worden voor de Patronaatsleden, terwijl in de daarop vol gende week een begin zal worden gemaakt met de groepen van de aspirantleden, n.l. de Jjongens die de lagere school nog be zoeken. De ouders gelieven er nota van te nemen, dat alle bijeenkomsten van het Pa tronaat, zoowel de groepen alsook de nog te vormen vrije clubs, zooals muziek en too- neel, waartoe ook de aspirantleden toegang zullen hebben, precies op tijd beginnen, en een uur duren, zoodat de ouders makkelijk controle zullen kunnen uitoefenen over het thuiskomen hunner jongens. Bovendien zullen de ouders verwittigd worden over eventueel afwezigheid op de groepen, maar dat her haaldelijk verzuim zal moeten leiden tot verwijdering uit het Patronaat. Als verder zeer belangrijk punt van werk zaamheid, zal worden overgegaan tot de oprichting eener winteravondschool vanwege het Patronaat, waaraan alleen Patronaats leden zullen mogen deelnemen indien hunne ouders dit goed vinden, terwijl als vergoe ding een bedrag van circa een dubbeltje per week zal moeten worden betaald. Wij ma ken er echter de ouders op attent dat voor dit luttel bedrag, den jongens gedurende vijf uren per week, te verdeelen over twee avonden, waarschijnlijk Dinsdag en Vrijdag onderricht zal worden gegeven in Godsdienst, Maatschappijleer, Boekhouden, Handelscor respondentie, Algemeene ontwikkeling, enz. De aanmeldingen hiervoor kunnen vanaf heden bij den Directeur plaats vinden. Toch zal ook voor ontspanning gezorgd worden. Hiervoor komt in aanmerking de Zondagavond, van half vijf tot zes uur, voor de Patronaatsleden (niet de aspiranten). De zen tijd is door het bestuur ingekort omdat het overtuigd is dat de jongens een deel van den Zondagavond bij vader en moeder aan den huiselijken feaürd Kloeten door brengen. Eindelijk stelt het Patronaatsbestuur zich voor om enkele uitvoeringen te geven in den loop van den winter en wel met het dubbele doel, dat namelijk de ouders zich persoonlijk zullen kunnen overtuigen van de vruchten die het Patronaat afwerpt alsook om hen in de gelegenheid te stellen door een kleine entree bij te dragen in de nood zakelijke onkosten van een Patronaat. J. HUYBEN, Pastoor. Zaal Concordia. A.s. Zondag zal de bioscoop als hoofd nummer opvoeren „De Kruisvaart' wear- van we hier de korte inhoud laten volgen. De rijke en machtige scheepsreeder Claude Ferjac heeft alle dorpen langs de Kust in zijn macht. Hard jegens de zeelui, onver biddelijk jegens de huurders der kleine wo ningen, die hem toebehooren, is hij gevreesd en veracht door allen. In het land leven Mevrouw de Saint- Ermont en haar zoon Jack, kapitein van een van de booten die aan Ferjac behooren. De jongeman en Simone Ferjac beminnen elkaar zonder zich te durven verklaren. De pakketboot Cordillière, onder Saint- Ermont is door de scheepsreeder aangewe zen om naar Australië onder zeil te gaan. Tevergeefs toont Saint-Ermont aan dat de Cordillère niet genoeg zeewaardig is voor Ja of neen, antwoord 1 riep Chaumette ongeduldig. Simon nam een karwats van den schoorsteen, die hij het kind met een dreigend gebaar liet zien. De knaap sidderdehij bewoog de lippen als wilde hij spreken. Berg de karwats vooreerst nog maar weg, zei Chaumette, Simon een wenk gevenwe zullen het eerst met zachtheid begroeven. Beken, Capet, uw bekentenis kan uw moe der van nut zijn, uw zwijgen kan haar tot ver derf strekken, voegde hij op minzamen toon erbij Een vervloekt ras, dat koningsgeslacht bromde Henriot. Nog zoo klein en reeds zoo kwaadaardig als een tijger. De knaap scheen door de woorden van Chaumette aan het wankelen te zijn gebracht het was hem vreemd dat men hem vriendelijk toesprak, in plaats van hem te slaan. Mijn moeder hield veel van mij, sprak hij zacht. Goed, kleine Capet, 't is braaf van u dat ge antwoordt. Uw moeder heeft dus veel van u gehouden en haar teederheid was u soms lastig? We willen het tooneel niet verder schetsen en zullen alleen vermelden, dat men den be angstigden knaap, door de verzekering dat zijn deze tocht. Ferjac blijft onverbiddelijk. De bemanning moppert. Men beschuldigt Ferjac dat hij menschenlevens in gevaar brengt. Maar Saint-Ermont kent slechts zijn plicht. Hij gehoorzaamt. Op het laatste oogenblik vallen er uit de bemanning af. Men recruteert onbekenden, waaronder Mareuill, een gevaarlijk sujet, reeds vroeger met de justitie in aanraking geweest. Wanneer het schip in de Zuiderzee is, overvalt Mareuil met zijn medeplichtigen Sain-Ermont en de matrozen, die hem trouw zijn gebleven. Maar een storm komt op zetten en het schip wordt op een klein ver laten eiland geworpen. Daar men gedurende deze tijd in het dorp zonder nieuws over het schip is, neemt de ontevredenheid jegens Ferjac toe. Deze, wien niets ontroert, drijft zijn autoriteitszucht ten top, en besluit Simone uit te huwelijken aan een avonturier zonder geloof of wet, maar wiens relaties in de finantieele wereld hem nuttig zullen zijn. Het verlies van de Cordillière wordt be kend op den dag waarop Ferjac de verlo ving van zijn dochter viert. Het geheele dorp, tot wanhoop gebracht, gaat naar het kasteel van den scheepsreeder en tracht het in brand te steken. Simone is bij Mevr. de Saint-Ermont in gevlucht, wier smart zij tracht te lenigen, en zij werkt, ter uitdelging van de misdaden van haar vader, aan het ophalen van de verweerde schilderingen in de kerk. Op een avond is zij door vermoeidheid overmand en ingeslapende muurschildering krijgt le ven en zegt haar: „Ga! rust een schip uit, ga de hooge zee op en ik zal je brengen daar waar degenen zijn die je beweent. Zeker van de Goddelijke ingeving, gaat Simone naar haar vader, die haar als een dwaze behandelt, omdat ze een schip vraagt om naar de verdwenen te zoeken. Op een avond verzamelt zij de dorpe lingen en zij schijnt hun als een in9tument van Hooger hand. Een oude zeerot stelt spontaan zijn driemaster tot hare beschikking. Zij steekt van wal met de uitgelezen zee lui van de kust. Op het eiland waarop de Cordillière geworpen is, heeft zich de be manning opnieuw gegroepeerd om Saint- Ermont. Mareuil, woedend dat hijverlaten is, zweert zich te zullen wreken en s avonds steekt hij de boomen in brand om het huis, dat Saint-Ermont en zijn mannen hadden gebouwd. Denzelfden avond heeft Simone op de „Maris Stella" de mannen verzameld en hun zakkende energie opnieuw opgerakeld. Van deze boot, verloren in de uitgestrekte Zuidzee, stijgt een vurig gebed op» En zie, plotseling wordt een zacht licht grooter aan de horizon. De mannen, stom van verbazing, richten hun blikken naar dat geheimzinnige signaal. Het is het woud op het eiland.dat brandt. De „Maris Stella" legt aan en een ge weldige emotie maakt zich meester zoowel van de bemanning als van de schipbreu kelingen, die elkander herkennen en zich in elkanders armen werpen. De dag der vergeving is voor het dorp aangebroken, maar de droefheid heeft zich afgeteekend op aller gelaat. De processie der weduwen en weezen 'komt aan den voet van den Calvarieberg boven de zee. Plotseling verschijnt een schip aan den horizon, men herkent de vlag van de Cor dillière, ten top geheschen. De processie daalt in wanorde af naar de haven. Ferjac dringt zich door de menigte, hij ziet het schip aanleggen, op het achterschip Simone en Jack hij opent hun zijn armen Grashoek. Zondag gaf de tooneelvereeniging O.V.U. haar eerste winteruitvoering, in de zaal P. Verheijen. Deze tooneelavond is buiten gewoon geslaagd. Toen om circa half zeven uur, t gordijn werd geopend, was de zaal tot in de uiterste hoekjes bezet en werd de tooneelavond ge opend, met 't tragedie spel: „Als je alles kwijt bent". Lat dit mooie spel zeer goed werd opgevoerd en dat de inhoud zeer tref fend was, bewees ten eersten, de stilte die er onder 't spelen heerschte en nog meer, 't daverend applaus na ieder bedrijf. Na het tweede bedrijf werd begonnen bekentenis zijn moeder nuttig zou zijn,zonder dat hij begreep of vermoedde wat zij inhield, de bevestiging afperste vaa de schandelijkste beschuldiging, welke men kon verzinnen. Hij zeide alleen „ja", omdat men hem vriendelijk toesprak en hij daardoor de standvastigheid verloor, waarmee hij bedreigingen zou hebben getrotseerd. Het schrikbewind zegepraalt. Zij bracht op de lippen van het kind het gif dat de eerder moeder zou dooden Het schandelijk feit dat men de arme ko ningin ten laste legde moest nader bevestigd worden; daarom zou men trachten door slink- sche middelen er toe te geraken mevrouw Elisabeth en de dochter der koningin in een doolhof van vragen te strikken. 's Anderendaags, den 17 October, keerden Chaumette en Pache naar de gevangenis terug om beide vrouwen te onderhooren ze waren ditmaal vergezeld van schilder David. Na in de raadzaal te hebben plaats genomen, bevolen ze het meisje, de jonge Maria There- sia Charlotta naar beneden te geleiden. Dit onverwacht bevel slaat de twee prin- cessen met schrik. Zij meenden hen niet van elkaar te scheiden. Vruchteloos. De wees moet alleen naar beneden. God alleen wist wat er op dit oogenblik omging in haar ziel en in die harer tante. Voor de eerste maal, sedert ze in den Tempel met 't collecteeren voor de T.B.C.-bestrij ding, deze mag ook, ondanks de crisis, goed genoemd worden en brengen hiermede onzen hartelijken dank. Over het spel 't volgende De rollen waren door den leider der O.V.U.'ers, den Weled. Heer Thijssen, zeer goed verdeeld en werden door allen zeer goed vertolkt. Vooral de rol van Benito, 'n straatjochie, werd tot in de uiterste fines sen uitgevoerd. Zoo ook de rollen van Ben nie, jonge dokter, en z'n broer Alex, amb- teloosafgestudeerde, die in t spel domineerde, werden zeer goed uitgevoerd, vooral in t derde en laatste bedrijf, wisten zij zich juist bij hun rol aan te passen en hier kon men duidelijk zien, welk een groot leed er over hen ging en de dood zagen naderen door de z.g. „witte pest". Dat de toeschouwers mede opgingen in dit mooie tragcdiespel, bewees 't daverend applaus. Na de pauze werd voor 't voetlicht ge bracht: „S.O.S." radio-klucht in een bedrijf, hetgeen wel een beetje langdradig was, maar toch allen 't uitschaterden van lachen. Hiermede werd deze tooneelavond ge sloten en keerde allen zeer voldaan huis waarts en het is voor de O.V.U.'ers waar lijk een succes avond geweest. Fanfare „St. Cecilia" Helden-Dorp. Door het fanfaregezelschap „St. Cecilia" zal op Zondag 4 November a.s. een concert met tooneeluitvoering gegeven worden in de zaal van het Patronaat. Dit concert zal geopend worden door een 3-tal muziek nummers, waarna net drama „Priesterplicht" zal opgevoerd worden. Verder staat nog op het programma een klucht „Schoolmeester Pieterse". Aanvang 6 uur. R.K. Leesbibliotheek Panningen. A.s. Zondag 18 Oct. zal na de Hoogmis de R- K. Leesbibliotheek geopend zijn. Zij is wederom met een nieuw aantal boeken aangevuld. De catalogus ligt ter inzage. Wij verwachten U ook a.s. Zondag. Bekroond. Op de vakwedstrijden voor bakkers te Weert werd onze dorpsgenoot P. Peeters, bakkersgezel te Meijel, bekroond met een eerste prijs, en op de internationale vak wedstrijden te Bru sel met een gouden medaille. Binnenkort wordt wederom een begin ge maakt met het tuberculineeren van het rund vee. In verband hiermee kunnen de eige naren, welke alsnog deel willen nemen, zich bij de Directeuren der Melkfabrieken op geven, liefst zoo spoedig mogelijk. Tevens wordt den leden verzocht, even- tueele afmeldingen direct aan de Directeuren te willen melden om administratieve moeie- lijkheden te vermijden. Helpt allen mee de T.B.C. bestrijden. SPORT R. K. V. V. „CONCORDIA" Het is verleden Zondag een slechte dag geweest voor onze groen-witten. Drie elf tallen in 't veld... drie nederlagen, waar onder er twee zijn, welke bijzonder zwaar wegen, al waren 't er met den oneven goal, n.l. die van 't eerste en tweede elftal. De nederlaag van 't eerste elftal weegt zwaar omdat 't geen nederlaag had behoe ven te worden. Integendeel, de overwinning was een feit geweest, indien door een mis verstand in de verdediging niet het eerste doelpunt was gescoord. Al was t dan een fout, die voorkomen had kunnen worden, waarom er dan den brui aan geven en zoo doende de fraaie 2 0 voorsprong, welke woonden, bevond mevrouw Elisabeth zich al leen. Al degenen die men naar beneden ge roepen had waren voor goed weggebleven de vader had beneden den beul ontmoeterger nog was het met den zoon gesteld die den rampzaligen Simon in handen viel. De moe der zou niet meer terugkeeren. Wat zal or nu van de dochter geworden Mevrouw Elisabeth wordt door de somberste gedachten overstelpt. Beneden gekomen vindt de jeugdige kroon- princes haar broertje; zij wilde hem in de armen nemen, aan het harte drukken, doch Simon plaatst zich tusschen beiden en neemt den kleiue mee. Schilder David had den dauphin laten ont bieden om zelfs uit diens mond te vernemen of alles waar was wat men over de schuldige betrekkingen tusschen moeder en zoon vertelde. Het bevreesde kind knikte bevestigend en antwoordde sidderend „ja" op de dreigende vuist van zijn meester. Zijn zuster werd binnengebracht. Pache on dervroeg haar over de betrekkingen die haar ouders met vreemde mogendheden zouden ge had hebben. De antwoorden van het kind waren zoo klaar en duidelijk dat de commis saris die banale vragen staakte en Chaumette ■met de groote kwestie voor den dag kwam. Het meisje luisterde aanvankelijk toe zonder onze ploeg door hard en enthousiast werken had verkregen, teniet te doen om in een 4 2 achterstand om te laten zetten. Noch was de kans niet verkeken en door hard werken werd de achterstand op 4 3 ge bracht. De laatste minuten zwoegden de Concordianen voor een gelijk spel, doch het mocht hun niet meer baten. Het fluitje ging voor den laatsten keer en de stand was 4 3 in 't voordeel voor D.S.S., welke hiermede een gelukkige overwinning be haalde. Ook Concordia 2 kon het niet tot een overwinning brengen. Hoewel we ook voor hen een zwaren wedstrijd voorspelden, en weinig hoop op een overwinning hadden, dachten we toch zeker dat onze reserves een gelijk spel zouden kunnen behalen. Hoewel onze reserves veel sterker waren dan de Venlonaren, konden ze het niet bol werken. Met 3 2 werd de wedstrijd ver loren, hetgeen wel niet veel is, doch juist genoeg om de fraaie nul welke bij het stan denlijstje prijkte, weg te cijferen. Den moed echter niet verloren, reserves. De zwaarste jas kregen onze juniores. Met niet minder dan 8 2 werden ze te Venlo gekraakt. In aanmerking dient echter te worden genomen, dat deze wedstrijd op een terrein werd gespeeld, hetwelk voor voetbal absoluut ongeschikt was. Onze jon gens werden hierop afgemarteld en met rust waren allen zoo moe alsof ze reeds een heele wedstrijd gespeeld hadden. Wanneer de terreingesteldheid beter was geweest.de uitslag was ook anders geweest. Morgen krijgt het eerste elftal bezoek van Linne. De vraag is thans of de Concordianen zich van de geleden nederlaag zullen her stellen of dat 't wederom een nieuwe neder laag zal worden. Dat Linne een gevaarlijke tegenstander is, hebben ze in deze competitie reeds bewezen. De Concordianen zullen dus wel hun beste spel moeten demonstreeren, willen ze een klein succesje behalen. Wan neer allen, maar dan ook allemaal, werken zooals verleden Zondag, en geen inzinking doormaken hebben we wel eenige hoop op een overwinning. Toe jongens, Iaat het pu bliek zien dat er een wil is om te winnen. Speel allen voor wat ge waard zijt en laat u niet ontmoedigen door een kleine tegen slag. want dan loopt 't juist verkeerd. De wedstrijd van verleden Zondag is er een overtuigend bewijs van. De wedstrijd vangt om 1 uur aan en staat onder leiding van Scheidsrechter van Roy. Concordia 2 gaat bij de reserves van Bel- feldia op bezoek en we verwachten dat ook zij zich zullen herstellen van de nederlaag van verleden Zondag. Dit zal wel moeten, willen ze op de eerste plaats aanspraak blijven maken. Concordia 3 moet naar Blerick en is daar de gast van S.V.B. 5. Zullen onze jongens morgen het eerste puntje gaan binnenhalen, of wordt het weer een nederlaag. Het 2e en 3e elftal vertrekken om uiterlijk half 12 per bus. Programma Zondag 4 November: Tiglia I Concordia I Concordia II S.V.B, IV Concordia 3 D.S.S. 3 B,W. HELDEN, Verleden Zondag werd K.S.O. geschoten en mochten we reeds direct een serie van 50 (dubbele serie 99) noteeren. Dit was M. Janssen. Vervolgens waren er nog ver scheidene series van 49 en dubbele van 97, 96 enz. Dus reeds een goed begin. Morgen vanaf 1.15 (kwart over één) wordt wederom geschoten in 't Patronaat. In den loop van November beginnen we weer met splitsing in twee klassen, daar dit meer animeert, vooral onder de jongeren. De Cdt. te begrijpen; bij een duidelijker vraag steeg plotseling het rood der schaamte naar haar maagdelijk voorhoofd en naarmate de vragen van Chaumette klaarder en verschrikkelijker werden bemeesterde een gevoel van veront waardiging die edele ziel. Eerst antwoordde ze slechts door tranen, daarna loochende zij hardnekkig. Is het waar of niet? vroeg Chaumette. Ge zijt een ellendige lasteraar! klonk het vastberaden uit 'smeisjes mond. Ziehier hoe de princes later dit tooneel be schreef „Chaumette ondervroeg me over duizend leelijke dingen, waarvan men mijn moeder en mijn tante beschuldigde. Ik werd door zoo'n walg aangegrepen en was zoo verontwaardigd dat ik, ondanks al den schrik die mij beklemde, niet kon nalaten den man voor een ellendigen lasteraar uit te krijten in weerwil van mijn tranen lieten ze niet af met hun leelijke vrc- gen, er waren er die ik niet begreep, doch die ik verstond waren zoo afschuwelijk, zoo vuil dat ik van verontwaardiging weende." Wordt vervolgd. con no.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 2