2 pakken Hal - Zeeppoeder 1 12 cent per pak „DE HOOP" Maandag 22 October KLEINE MARKT te Panningen TH. PEETERS Vanaf heden tot en met Donderdag a.s. kunt U profiteeren van onze speciale aanbieding in prima Rinsche Appelstroop Bij aankoop van 1 Gulden aan ver schillende Kruidenierswaren (suiker en margarine uitgesloten) waarbij een half pond Edah-Koffie 1 Kiloblik prima Rinsche Appelstroop v. slechts 22 ct. Voor de Kinderen? Een Aardige Legdoos gratis bij elke 2 doozen Edah-Schoencrême N.V. Edah Panningen en Meijel De Markt-commissie SPORT R. K. V. V. „CONCORDIA" Het was een waar hondenweer toen scheidsrechter Langers verleden Zondag be ginnen floot voor de ontmoeting H.V.V.- Concordia. Een stormwind, af en toe ge paard met een flinke regenbui woei over t terrein. Concordia trof het niet en moest tegen den sterken wind optornen. Het pechdui- veltje achtervolgde hen hevig en mede door het ongelukkig spel der Concordia-achter- hoede, was de stand met ru3t 3 0 in 't voordeel van H.V.V. Nauwelijks was afgetrapt of Concordia kreeg reeds een corner te nemen, welke echter niet genomen kon worden, daar een geweldige stortbui losbrak. Na een kwar tiertje gewacht te hebben, werd onder een flinke regenbui begonnen. Concordia heeft reeds spoedig succes door den voet van Rutten. Via Verhaegh ver groot H.V.V. hun voorsprong. Vanaf dat oogenblik heeft Concordia het beste van het spel en vrij spoedig verkleinen ze hun achterstand. De regen bleef aanhouden en de scheids rechter zag zich genoodzaakt de wedstrijd 29 minuten voor 't einde te staken. We zijn benieuwd wat hiermede nou zal gebeuren, of deze wedstrijd geheel of ge deeltelijk zal worden overgespeeld. Morgen krijgen onze le elftallers bezoek van de nieuweling D.S.S. uit Tegelen. In het afgeloopen zomerseizoen speelde Concordia een tweetal ontmoetingen tegen de blauwhemden, welke beiden in hun voor deel eindigden. Deze Tegelsche ploeg heeft ons vergast op een fraai combinatiespel, waarbij ze te vens een vlug en doortastend spel demon- streeren. De Concordianen zullen dus morgen alles in 't werk moeten stellen om hiertegen eenig succes te behalen. Slechts wanneer allen zich ten volle geven is hierop eenige kans. Laten de spelers er voor zorgen dat het publiek, hetwelk we in groote getale verwachten, van een mooie en spannende wedstrijd kan genieten. Aanvang 1 uur. Niet minder gemakkelijk hebben onze reserves het morgen. Zij moeten op bezoek bij Grande Vitesse 2 in Venlo. Na de mooie resultaten welke zij in de reeds ge speelde wedstrijden wisten te behalen, heb ben we wel zooveel vertrouwen in onze reserves, dat we hun morgen ook wel als overwinnaar kunnen begroeten. Neem deze wedstrijd echter niet te licht op, dit kon dan wel eens verkeerd afloopen. Concordia 3 moet op bezoek bij Quick in Venlo en het zou ons niets verwonderen wanneer ze morgen eens 't eerste puntje in de wacht sleepten. r Na het goede begin tegen Grashoek, al liep deze wedstrijd op een nederlaag uit, gelooven we wel, dat winneer onze juniores compleet kunnen verschijnen, er wel kans is op een gelijk spel. Het 2e en 3e elftal vertrekt gezamenlijk per autobus om half één. Programma Zondag 28 October: Concordia I Linne I. Belfeldia II Concordia II. S.V.B. 4 Concordia 3. B.W. HELDEN. Verleden Zondag werd voor de laatste maal met scherp geschoten, en daarmede het zomerseizoen besloten. De winnaars van de te Venlo gewonnen prijzen zijn de na volgende schutters: Klasse A. P. van Lier. Klasse B. S. Hesen. Klasse C. J. van Cauwenberg. Morgen vanaf 1 uur in het Patronaat K.5.0.-schieten. Flinke opkomst verwacht. Beugelconcours Schutterij Heuvelhoek, Er werden in totaal 43 series verbeugeld, welke werden behaald door de volgende personen Jos. Koopmans 4 series B. Kranen, Dorp 4 G. Heijnen, Panningen 4 W. Janssen, Egchel 4 Th. Kranen, Dorp 4 Jos. Gommans 4 M. Kersten 3 M. Gerrits, Panningen 2 G. Crommentuijn 2 J. Janssen, Selen 2 L. Smets, Hei 2 P. Greijmans 1 H. Jacobs, Vosberg 1 H. Janssen, Egchel 1 G. Peeters, Dorp 1 P. Schattorië 1 Jacobs, Beringe 1 A. Jacobs, Meijel M. Reijnders, Selen Hedenavond laatste avond der series. Zondag (morgen) finale. Aanvang 1 uur. Kerkelijke diensten van de parochie- Kerk v. d. H. Lambertus te Helden ZONDAG 22e na Pinksteren. Heden A'gemeene Missie-Zondag, waarop de ge- loovigen dringend verzocht worden voor de uit breiding der Missiën een hartelijk gebed te stor ten en een offertje te brengen. 2'/2 Lof, rozenhoedje en gebed tot denH. Joseph. MAANDAG 7 uur H. dienst voor Joannes Smolders namens de Boerenleenbank. 8 uur best. jaardienst voor Henrica Reijnders. DINSDAG 7 uur best. Hoogmis ter eere van den H. Ger. Maj. 8 uur best. dienst voor Anna van Nisselroij. WOENSDAG 7 uur best. dienst voor Henricus Bos. 8 uur best. Hoogmis tot zekere intentie. DONDERDAG 7 uur H. dienst voor Henri Cristiaens, namens het Patronaat. 8 uur best. Hoogmis tot zekere intentie. VRIJDAG 7 uur maandstond voor Henrica Geris. 8 uur maandstond voor Leonardus Joosten en Mar tina Janssen. ZATERDAG 7 uur maandstond voor Joanna Muysenbergh. 8 uur maandstond voor Petronella Beumers. A.s. Zondag plechtig feest van Christus Koning en parochiale Communiedag. H. Diensten in de Parochiekerk te Panningen, toegewijd aan O. L. Vrouw van 7 Smarten ZONDAG 22e na Pinksteren. Na de Hoogmis jongelingen-congregatie, na 't Lof vergadering der H. Familie. Te '/2 5 Patronaatsvergadering. Heden collecte voor de Voortplanting des Geloofs. MAANDAG I"ïj gestichte H. dienst tot int. van Elisabeth van Roermond. 728 H. dienst voor Gerardus Gommans. nam. 1/2 3 kerkbezoek van den Hoogeerw. Deken. DINSDAG '/27 gesticht jaargetij voor Henricus Smolders en huisvrouw. 28 gesticht jaargetij voor Joanna Gielen. WOENSDAG 727 gefundeerde leesmis tot intentie. 'ƒ28 gesticht jaargetij v. de familie Gudden-Leurs. DONDERDAG '/28 Gestichte H. Sacramentsmis. VRIJDAG Va7 gefundeerde leesmis tot intentie. ZATERDAG 1 /27 Gest. O. L. Vrouwmis. 28 gesticht jaargetij voor Peter JoannesKesselsen Gertrudis Rutten. 's Namiddags van 4'/2 5'/2 biechtgelegenheid. Te 6 uur Lof. A.s. Zondag 28 Oct. is in alle H. Missen de maand, coll. v. de kerk, in de mildadigheid der parochi anen ten zeerste aanbevolen. Burgerlijke Stand te Helden Aangiften van 13 t/m 19 Oct. 1934 GEBOREN: Johanna Mathea Beurskens, Everlo 274; Petronella Louisa Janssen, Vosberg 344a; Leopoldus Jacobus Henricus Maria Smeets, Panningen 456a; Gertruda Hermania Jans sen, Everlo 297Catharina Elisabeth Jo hanna Janssen, Loo 383. OVERLEDEN: Johannes Smolders, echtgenoot van Doro thea Elisabeth Hendricks, 58 jaar. GEHUWD: Johannes Wilhelmus Verheijen, 26 jaar, landbouwer, wonende te Meijel, en Elisabeth Beatrtx Teeuwen, 25 jaar. ADVERTENTIËN Steeds voorradig: Zand en Grind, Zakkalk, Kluitkalk, Cement en Brandstoffen. Beleefd aanbevelend, Schip „Johanna", BERINGE a IS cent oer doos, of tail elke COÖPERATIE Luiermand- en Baby-artikelen Verbandmiddelen en%. en%. «BAMI SPECIALE AFDEELING U VINDT IN DEZE APARTE ZAAK NAAST DE MEEST UITGEBREIDE SORTEERINC. VOORDEELIGE PRIJZEN EN EEN RUSTIGE PRETTIGE BEDIENING

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 3