KREYKAMP'S 1 rABAK BESTE ONTBIJTKOEK. een heerlijke Ontbijtkoek voor slechts 5 cent Philips - Telejttnkett - Saba „DE HOOP" Vanaf heden tot en met Donderdag a.s. kunt U profiteeren van onze speciale aanbieding in prima Bij aankoop van 1 GULDEN aan ver schillende Kruidenierswaren (Suiker en 1 Margarine uitgesloten) waarbij een half pond Edah-Koffie Onze Koffie prijzen zijn per pond: 25, 36, 40, 48, 64, 74 en 90 cent. Een half pond Cacao en 3 moderne melkbekers samen voor slechts 40 cent N.V. Edah Panningen en Meijel WOLLEN DEKENS P. J. Keiren - Gielen Hoort onze Apparaten Fr, Tummers-Cremers IZAAD ELKEN SMAAK V KJVJJtl IEDERS BEURS LJEj R.K. V.V. E, S. V. Egchel. B.W. HELDEN. Beugclconcours Schutterij Heuvelhoek. Plaatselijk Crisis Comité Week-Agenda. Burgerlijke Stand te Helden Kerkelijke diensten van de parochie- Kerk v, d. H. Lambertus te Helden H. Diensten in de Parochiekerk te Panningen, toegewijd aan O. L. Vrouw van 7 Smarten Kerkelijke diensten St. Jozef-parochie Beringe. Eras-dekens Zaalberg-dekens Leidsche dekens Gestikte spreien. Veeren Onder- en Bovenbedden 3 Wereldmerken TELEFUNKEN SER VISE-STATION Panningen. COÖPERATIE Luiermand- en Baby-artikelen Verbandmiddelen enen\. f ten dat alle leden deze vergadering zullen bijwonen. Programma Zondag 21 October: Concordia I D. S. S. I. Gr. Vitesse II Concordia II. Quick I Concordia III. Verleden Zondag spoorde E. S. V. voor den tweeden maal naar Tegelen, om daar Vios te bekampen. De eerste ontmoeting tegen D.S.S. was minder gelukkig en moesten de onzen met 3 2 de vlag strijken. De oorzaak was hiervan wel het slechte terrein. Tegen Vios hebben de onzen een goede partij gespeeld en hadden zij wat meer ge luk gehad, zeer zeker zouden wij de puntjes mee naar Egchel hebben gebracht. Den geheelen wedstrijd waren wij ver in de meerderheid en kan Vios zeker tevreden zijn met dit gelijk spel. Zondag, 2e Zondag, vrij. Zondag 21 Oct. hebben we den derden uitwedstrijd en wel tegen de Grashoek.Dit zal voor E.S.V. een zware wedstrijd wor den. Wij hopen dat het een spannende strijd zal worden en dat de sterkste zal zegevieren. Verleden Zondag werd op de baan prijs- geschoten om de prijzen, die in Juli te Venlo werden gewonnen. De navolgende schutters moeten nu mor gen hun series nog komen schieten, want dat wordt onherroepelijk de laatste schiet- dag met scherp Gielen L. Peeters H. Steegs J. Reinders J. Janssen P. Duif J. Cox G. Morgen schieten we dus vanaf 1 uur op de baan. De Cdt. Zaterdagavond en Zondag werden 9 se ries verbeugeld, welke gewonnen werden door de volgende personen: M. Kersten, Heuvelhoek Th. Kranen, Dorp t» tt B. Kranen, Dorp G. Crommentuijn, Heuvelhoek L. Smets, Egchel Jacobs, Beringe Jacobs, Meijel Reijnders, Zeelen Voortzetting van den wedstrijd heden avond en Zondag. Zondag aanvang 3 uur, de laatste Zondag der series. Komt en waagt nog een kansje. Verschillende mooie prjjzen beschikbaar. Op de j.l. Maandag gehouden vergadering van het Plaatselijk Crisis Comité werd be sloten, de reeds de vorige week aangekon digde geldinzameling op de volgende wijze te houden. In den loop der aanstaande week zullen aan de ingezetenen, lijsten ter inteekening worden aangeboden, om gedurende de win termaanden aan het plaatselijk crisis comité ÉÉN DUBBELTJE per gezin per week bij te dragen. Willen meerdere gezinsleden in een gezin TIEN CENT per week geven, ook dit is natuurlijk toegestaan. In het financieel verslag van het comité, de vorige week in dit blad geplaatst, werd vermeld, dat het boekjaar op 31 December 1933 gesloten werd met een batig saldo van fl. 295.14. Thans is de kas echter ge heel uitgeput, zoodat het verleenen van hulp hoe gering ook, momenteel niet meer mo gelijk is. Het comité vertrouwt dan ook, dat ieder gezin, daartoe in staat, ÉÉN DUBBELTJE per week bijdrage, tot leniging van den bitteren nood, die in zoo vele gezinnen, vooral in de komende wintermaanden, ge leden wordt. Heden, Zaterdagavond om 8 uur Ver gadering der Beugelclub „W. W. W." in lokaal S. Jacobs. Bespreking deelname wed strijd Blerick. Aangiften van 6 t/m 12 Oct. 1934 GEBOREN: Antoon Martinus Kessels, Grashoek 964 a, Peter Leonardus Maria Jacobs, Beringe 243, Henriette Theodqra Wilhelmina Gom- mans, Egchel 57, Francis Peter Johannes Jacobs, Vosberg 331. ZONDAG 21e na Pinksteren. Heden nam. 2 uur aanbiddingsuur waaronder ge zamenlijke gebeden en gezangen. 3 uur plechtig Lof, rozenhoedje en gebed tot den H.Joseph. MAANDAG 7 uur best. dienst voor Gertrudis Joosten. 8 uur gest. jaarg. voor Willem van Lier en Petro- nella Gommans. DINSDAG 7 uur best. dienst ter eere van den H. GerardusMa- jella. 8 uur gest. dienst ter eere den H. Ger. Maj. WOENSDAG 7 uur best. dienst voor Silvester Hesen, Martina Beurskens en afgestorven kinderen. 8 uur bestdienst voor Petronella Mestrom DONDERDAG 7 uur H. dienst voor Henri Christians, namens de gymnastiekvereeniging 8 uur best. dienst tot zekere intentie. VRIJDAG 7 uur maandstond voor Maria Houben. 8 uur best. jaardienst voor Henrica Reijnders. ZATERDAG 8 uur best. dienst voor de overl. ouders van Reij- mersdael en Silvrants. ZONDAG 21e na Pinksteren. Heden na de Hoogmis St. Agnes-congregatie. Te 723 aanbiddingsuur en Lof. A.s. Zondag in de H. Missen collecte voor de Voortplanting des Geloofs. MAANDAG 1 /27 maandstond voor Gerard Janssen. '/28 H. dienst voor Antoon Creemers en familie. DINSDAG '/27 maandstond voor Gerard Stammen. >/28 maandstond voor Petrus van Oyen. WOENSDAG >/27 H. dienst ter eere van H. Gerardus Majella. 28 jaargetij v. Herman Teeuwen met inzegening van zijn graf. DONDERDAG 1 /27 Gestichte H. Sacramentsmis. '/28 H. dienst voor Jacobus Sijben. VRIJDAG •/28 H. dienst voor JoannesSchers. ZATERDAG '/27 Gest. O. L. Vrouwmis. '/28 maandstond voor Gerardus Janssen. 's Namiddags van 4 5 uur biechtgelegenheid. Te'/26 Lof. ZONDAG 21e na Pinksteren. 2 uur aanbidding, 2'/2 uur Lof, congregatie voor de meisjes. MAANDAG 71/2 maandd. voor Petronella Wilms. DINSDAG 8 uur Huwelijksmis Verheijen-Theeuwen. WOENSDAG 7'/2 maandd. voor Arnold Hanraets. DONDERDAG 7'/2 b.d. voor de afgest. fam. Smedts-Beurskens. VRIJDAG 7'/2 b. d. t. e. v. de H. Theresia van het Kind Jezus tot int. van de fam. v. d. Kop-Janssen. ZATERDAG 7'/2 gest. jaargetijde voor Hendrik Broekmans en Gertrudis Hendriks. Groote sorteering en uiterste prijzen. ZIE ONZE ETALAGE. Laat ons kosteloos demonstreeren. Wij hebben ze in voorraad vanaf fl. 86. Probeert onze eigen inerk lampen af.0.47. Beleefd aanbevelend, U VINDT IN DEZE APARTE ZAAK NAAST DE MEEST UITGEBREIDE SORTEERING, VOORDEELIGE PRIJZEN EN EEN RUSTIGE PRETTIGE BEDIENING SPECIALE AFDEELING

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 3