Brandstoffen Speciale Kasteel-reclame Maandag 8 October KLEINE MARKT te Panningen, „DE HOOP HEBT II P. Merkus-Craenen J. Frencken - Janssen Vanaf heden tot en met Donderdag a.s. Bij aankoop van 1 Gulden aan verschil lende Kruidenierswaren (Suiker, Margarine en Roomboter uitgesloten) waarbij li2 pond Edah-Koffie, 2 pond prachtige grove Tafel rijst Nikkelen Fluit cadeau. Zware Moltondekens maat 140 x 180 Zware Moltondeken maat 150 x 200 N^V. Edah Panningen en Meijel De Marktcommissie. Beugelconcours Schutterij Heuvelhoek. Kerkelijke diensten van de parochie- Kerk v. d. H. Lambertus te Helden H. Diensten in de Parochiekerk te Panningen, toegewijd aan O. L. Vrouw van 7 Smarten Kerkelijke diensten H. Hart-parochie Grashoek. Burgerlijke Stand te Helden Anthraciet, Uniön-Briketten, Turf en Turfstrooisel voor slechts ÏO cent Bij elke 3 pakjes Edah-Chloor a 7 cent per pakje, of t»ij elke 3 pakjes Edah-Pudding |Ha 8 cent per pakje, geven wij een groote voor 2 pond cadeauwaarde. voor slechts 4 pond cadeauwaarde. COÖPERATIE 95 Luiermand' en Baby-artikelen f^erbandmiddelen en%. en Het ligt dan ook in de bedoeling in den loop van deze maand in onze gemeente eveneens eene geldinzameling te houden, want ook in de gemeente Helden laat de crisis zich geducht gevoelen. Dit mag evenwel geen reden zijn om niet te geven. Bedenkt dat er zoo talrijken zijn, die met hun gezin niet slechts minder hebben om van te leven, maar die gebrek hebben aan het allernoodzakelijkste. Dat ieder, die nog iets te geven heeft, het dan ook met blijmoediggeid. geve, ook al moet hij zich daardoor zelf een klein offer getroosten, zichzelf iets ontzeggen. Het Plaatselijk Crisis Comité vertrouwt dan ook dat ieder dus zoo ruim mogelijk bijdrage tot leniging van den nood. De opbrengst der geldinzameling komt geheel ten goede aan de noodlijdende ge zinnen in deze gemeente. Slechts 10°/0 der opbrengst behoeft te worden afgedragen aan het Nationaal Crisis Comité. Het financieel verslag vermeld aan in komsten over het afgeloopen jaar 1933 fl. 1335.08, terwijl de totale uitgaven be droegen eene som van fl. 1039.94, zoodat het boekjaar 1633 afsloot met een batig saldo van fl. 295.14. Uit deze bedragen blijkt dat ons comité met steunverleening in geld slechts zeer weinig heeft kunnen verrichten. De taak van ons plaatselijk comité heeft zich dan ook vooral geuit in het verleenen van steun in natura, zooals kleeding, schoei sel en beddegoed. Zaterdag en Zondag werden 9 series verbeugeld welke werden gewonnen door de volgende persoden W. Janssen, Egchel. Th. Kranen, Helden-Dorp. G. Heinen, Panningen. Jos. Gomtnans, Panningen. H. Janssen, Egchel. L. Smedts, Egchel. J. Koopmans, Egchel. G. Heinen, Panningen. G. Heinen, Panningen. Zaterdagavond en Zondag voortzetting der wedstrijd. Zondag aanvang 3 uur. ZONDAG 20e na Pinksteren. Heden feest van de H. Maagd Maria als Koningin van den H. Rozenkrans, na de Hoogmis proces sie door het dorp. 2'/2 Lof waaronder Eereboete aan Jezus H. Hart, rozenhoedje met gebed tot den H. Joseph. Vandaag volle aflaat, zoodikwijls men de kerk be zoekt onder de aangegeven voorwaarden. MAANDAG 8 uur gest. jaarg. voor den Zeereerw. Heer Jeuken, gewezen Pastoor dezer parochie. DINSDAG 7 uur H. dienst voor Henri Christians namens de Jonge Wachters. 8 uur gest. jaarg. voor Jan Mathijs Jenniskens en familie. WOENSDAG 7 uur best. dienst voor Guill. Absil en afgestorven familie. 8 uur best. dienst voor de overledene familie Van Essen-Wilms. DONDERDAG 7 uur maandstond voor Elisabeth van den Beuken. 8 uur H. Sacramentsmis. VRIJDAG 8 uur gest. jaarg. voor FranciscusKnippenberg en Anna Maria Versondert. ZATERDAG 8 uur maandstond voor Sophia Peters. ZONDAG 20e na Pinksteren. Heden na de Hoogmis Jongelingen-congregatie. Te '/23 Lof en Rozenkransgebed, Processie over ons kerkhof. Daarna vereering der Relikwie v.d. H. Teresia v. h. Kindje Jezus en dan vergadering der H. Familie. Te 5 uur Patronaatsvergadering. MAANDAG '/27 Gefundeerde leesmis tot intentie. '/28 H. Dienst v. d. overledene fam. Timmermans- Reinders. DINSDAG '/27 leesmis tot intentie van hen die offerden. '/28 Maandstond voor Helena Nijssen. WOENSDAG '/28 Maandstond voor Joannes Teeuwen. DONDERDAG '/27 Gestichte H. Sacramentsmis. '/28 Gestichte Hoogmis ter eere van O. L. Vrouw Moederschap, tot intentie der Stichters. VRIJDAG >/27 H. Dienst voor Peter Joannes Wilms. '/28 H. Dienst voor Willem Joosten. ZATERDAG '/27 Gest. O. L. Vrouwmis. '/28 Maandstond voor Joannes Gieten. 's Namiddags biechtgelegenheid van '/25 '/26. Te 6 uur Lof. ZONDAG 20e na Pinksteren. Rozenkrans-Zondag. 7 uur de vroegmis, 10 uur de Hoogmis, 2.30 maand, aanbiddingsuur t.e.v. Jezus in het Allerh. Sacra ment, w.o. Rozenkrans en collecte v.d Vereen, d. gedurige aanb. en der arme kerken. Heden na beide H.H. Missen vereer, der relikwie v.d. H. Teresia. MAANDAG 7.30 leesm. v. Wed. H. Steeghs. WOENSDAG Octaafdag van het feest van de H. Teresia. 7.30 Hoogmis t.e.v. de H. Teresia t.z i. DONDERDAG Feestdag van H. Moederschap van O.L Vrouw. 7.30 Hoogmis t.z.i. 2 uur biechten v.d. 5e en 4e klas. VRIJDAG Onder H. Mis van 7.30 algemeene H. Communie der kinderen bij gelegenheid van het Euch. congres. Aangiften van 29 Sept. t/in 5 Oct. 1934. GEBOREN Henrieus Josephus Nouwen, Vliegert 894 Jacobus Engelbert Janssen, Loo 392; An- tonia Johanna Pijnenburg. Dorp 613; Theo- dorus Marinus Janssen, Heide 852. OVERLEDEN: Hendrikus Martinus Hubertus Christians, 27 jaar. GEHUWD: Hendrikus Snijders, 40 jaar, opperman en Petronella Steegs, 33 jaar. ADVERTENTIES eeneElectrische Installatie of uitbreiding te maken Wij leveren U deze a f. 2.50 p. lichtpunt, keuringsvrij volgens voorschrift Stroomverk. Radio-Toestellen vanaf f. 1.25 per week. Aanbevelend, PANNINGEN 520 Telefoon 58 Machinale Schoenmakerij PANNINGEN Ontvangen verschillende soorten nieuwste model DAMESSCHOENEN. Steeds voorradig: fijne Box-calf Heeren- Rijgschoenen, hooge en lage. Ook fijne lakschoenen. Ruime voorraad crêpe sandalen in bruin, blauw en zwart. Zeer sterke JONGENSSCHOENEN met leder en rubber onderwerk. Een groote partij ijzersterke WERK SCHOENEN met leder en rubber zolen. Alle soorten Meisjes- en Kinderschoenen. Verder alle soorten VOETBALLEN, Voetbalschoenen en Sportartikelen. Minzaam aanbevelend. Steeds aan concurreerende prijs verkrijgbaar, beste Minzaam aanbevelend, G. iVlARTEIMS, HELDEN-DORP 618. ED AH SPECIALE AFDEELING U VINDT IN DEZE APARTE ZAAK NAAST DE MEEST UITGEBREIDE SORTEERINC, VOORDEELICE PRIJZEN EN EEN RUSTIGE PRETTIGE BEDIENING ■HHilRMHil

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 3